Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi
 
PRAVILNIK  O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
 
(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 128/09, 142/14 i 23/19)

I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: Registar).
 
Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu,
2. izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su izvanproračunski fondovi, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, i to na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstava, računovodstvo, izradu i podnošenje izvještaja i provedbu proračunskog nadzora, a koji se, s obzirom na izvore financiranja, uključuju u opći proračun odnosno koji se sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća) razvrstavaju u sektor opće države, a nisu proračunski korisnici,
3. Registar je popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Članak 3.
(1) Registar iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika ustrojava i vodi Ministarstvo financija za potrebe utvrđivanja obuhvata proračunskih i izvanproračunskih korisnika općeg proračuna.
(2) Poslove vođenja Registra Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi ili tijelu državne uprave (instituciji nadležnoj za obradu podataka).
 
II. UTVRĐIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
 
Članak 4.
(1) Proračunski korisnici državnog proračuna u smislu članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika jesu oni korisnici:
1. kojih je osnivač Republika Hrvatska,
2. koji ostvaruju prihode iz državnog proračuna i/ili temeljem javnih ovlasti, zakona i drugih propisa, pri čemu ti prihodi iznose 50 posto ili više od ukupnih prihoda, te
3. koji su navedeni u Registru iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.
(2) Proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u smislu članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika jesu oni korisnici:
1. kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2. kojima je izvor prihoda proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 50 posto ili više, te
3. koji su navedeni u Registru iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.
(3) Postotak prihoda iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga članka u ukupnim prihodima proračunskog korisnika utvrđuje se na temelju prosjeka udjela u ukupnim prihodima, i to prihoda iz proračuna odnosno prihoda ostvarenih obavljanjem poslova temeljem javnih ovlasti, zakona i drugih propisa u prethodne tri godine.
(4) Za novoosnovane proračunske korisnike postotak prihoda iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga članka u ukupnim prihodima utvrđuje se na temelju prosjeka udjela u ukupnim planiranim prihodima, i to planiranih prihoda iz proračuna odnosno planiranih prihoda koji će se ostvariti obavljanjem poslova temeljem javnih ovlasti, zakona i drugih propisa u godini osnivanja i za sljedeće dvije godine.
 
Članak 5.
(1) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u smislu članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika jesu oni korisnici:
1. u kojima Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje,
2. kojima su jedan od izvora financiranja doprinosi i/ili namjenski prihodi, te
4. koji su navedeni u Registru iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.
(2) Izvanproračunski korisnici koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka vode se u popisu sektora s.13 Ukupna država sektorske klasifikacije institucionalnih jedinica prema ESA 2010 metodologiji za razvrstavanje institucionalnih jedinica u sektore i podsektore i ne upisuju se u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
 
III. REGISTAR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
 
Sadržaj Registra
 
Članak 6.
(1) Registar sadrži podatke o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a to su:
– podaci o korisniku: naziv korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB), matični broj (MB), adresa sjedišta, poštanski broj, mjesto, šifra djelatnosti, račun za redovno poslovanje, statistička oznaka grada/općine i županije, osoba za kontakt, telefon, faks, e-mail, web-stranica,
– razina nadležnosti,
– podaci o osnivačima/vlasnicima i izvorima financiranja,
– podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje.
 
Način vođenja Registra
 
Članak 7.
Podaci o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisuju se u Registar na temelju obrasca Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Obrazac: RKP), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
 
Članak 8.
(1) Proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac RKP dostavljaju ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od osam dana od dana osnivanja.
(2) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac RKP, na zahtjev Ministarstva financija, dostavljaju ministarstvu odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.
(3) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su u roku od osam dana od primitka Obrasca RKP, na temelju članka 4. stavka 1. točke 1. i 2. i stavka 2. točke 1. i 2. odnosno članka 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, odlučiti o davanju suglasnosti za upis proračunskog ili izvanproračunskog korisnika u Registar.
(4) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpisivanjem Obrasca RKP daju suglasnost za upis proračunskog ili izvanproračunskog korisnika u Registar.
(5) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su Obrazac RKP, odmah nakon potpisivanja, dostaviti instituciji nadležnoj za obradu podataka kojoj su povjereni poslovi vođenja Registra.
(6) Dodjelom broja iz Registra (RKP broj) Ministarstvo financija utvrđuje status proračunskog korisnika na temelju članka 4. ovoga Pravilnika, odnosno status izvanproračunskog korisnika na temelju članka 5. ovoga Pravilnika.
(7) Obrazac RKP popunjava se i predaje samo jednom.
 
Članak 9.
(1) Proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave briše se iz Registra na temelju Obrasca Brisanje iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Obrazac B-RKP) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac B-RKP dostavljaju nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave radi davanja suglasnosti za brisanje iz Registra.
(3) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daju suglasnost za brisanje proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika iz Registra potpisom i pečatom na Obrascu B-RKP.
(4) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su Obrazac B-RKP, odmah nakon potpisivanja, dostaviti proračunskom odnosno izvanproračunskom korisniku.
(5) Proračunski odnosno izvanproračunski korisnik predaje Obrazac B-RKP instituciji nadležnoj za obradu podataka zajedno s financijskim izvještajima koji se predaju kod statusnih promjena sukladno pravilniku kojim se uređuje financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.
(6) Danom brisanja iz Registra prestaje status proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika.
 
Članak 10.
(1) O promjeni podataka unesenih u Registar proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavaju, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave na obrascu Promjene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Obrazac PRKP), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Ako se nad proračunskim/izvanproračunskim korisnikom mijenja nadležnost, Obrazac PRKP dostavlja se ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je korisnik bio prije promjene, koja ovjerava navedeni obrazac u roku od dva dana od dana primitka i šalje ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja preuzima nadležnost nad proračunskim/izvanproračunskim korisnikom.
(3) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka i ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 2. ovoga članka koja preuzima nadležnost nad proračunskim/izvanproračunskim korisnikom potpisani su Obrazac PRKP dužni u roku od dva dana od dana njegova primitka dostaviti poštom, faksom ili elektroničkom poštom instituciji nadležnoj za obradu podataka kojoj su povjereni poslovi vođenja Registra.
(4) RKP broj neponovljiv je i ne može se mijenjati.

Objava podataka iz Registra

Članak 10.a
(1) Popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Registra (RKP broj, naziv, adresu korisnika, MB i OIB) objavljuje Ministarstvo financija u »Narodnim novinama« jednom godišnje najkasnije do kraja svibnja.
(2) Proračunski korisnici državnog proračuna su u popisu iz stavka 1. ovoga članka razvrstani prema nadležnim razdjelima organizacijske klasifikacije državnog proračuna, a proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema nadležnim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(3) Ažurirani popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija mjesečno objavljuje na svojim internetskim stranicama.
(4) Podaci iz Registra koji se ne objavljuju u »Narodnim novinama« javni su i dostupni u Ministarstvu financija.
(5) Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji podaci nisu navedeni i objavljeni sukladno stavku 1. ovoga članka smatraju se brisanima iz Registra.
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 11.
Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika upisani u Registar sukladno Pravilniku o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna (»Narodne novine«, br. 80/04), nisu obvezni ponovno predati Obrazac RKP.
 
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna (»Narodne novine«, br. 80/04).
 
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
Obrazac: RKP
01.
RKP broj
02.
Datum upisa u Registar
03.
Datum posljednje promjene
04.
Datum upisa brisanja iz Registra
Redne brojeve 01. – 04. popunjava Ministarstvo financija
REGISTAR
proračunskih i izvanproračunskih korisnika
PODACI O KORISNIKU
05.
Naziv korisnika
06.
Osobni identifikacijski broj
07.
Matični broj
08.
Adresa sjedišta
09.
Poštanski broj
10.
Mjesto
11.
Šifra djelatnosti
12.
Račun
-
13.
Statistička oznaka grada/općine
14.
Osoba za kontakt
15.
Statistička oznaka županije
16.
Telefon
17.
Faks
18.
E-mail
19.
Web-stranica
RAZINA NADLEŽNOSTI
RAZINA 11 – PRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA
20.
Oznaka nadležnog razdjela
21.
Naziv razdjela
RAZINA 41 – IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA
22.
Oznaka nadležnog razdjela
23.
Naziv razdjela
RAZINA 21 – PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S1
24.
Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
RAZINA 31 – PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S - DECENTRALIZIRANI2
25.
Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
RAZINA 42 – IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S
26.
Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
RAZINA 22 – PRORAČUN JLP(R)S
27.
Naziv proračuna JLP(R)S
PODACI O OSNIVAČIMA/VLASNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA
28.
Osnivači
1.
2.
3.
29.
Vlasnici
1.
2.
3.
Izvori financiranja
Naziv
%
Naziv
%
30.
Država
Republika Hrvatska
31.
Županija
32.
Grad/Općina
33.
Ostalo
PODACI O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA ZASTUPANJE
34.
Ime i prezime
Naziv funkcije
Identifikacijska isprava/Broj isprave
Mjesto i datum
M.P
Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika
Mjesto i datum
M.P
Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S

1 Jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave
2 Priračunski korisnik jedinice lokalne i područne regionalne samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje su decentralizirane

Obrazac: PRKP
Naziv korisnika
01.
RKP broj
PROMJENE
u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rbr.
Pozicija iz Obrasca: RKP
STARI PODATAK
NOVI PODATAK
PROMJENA PODATAKA O KORISNIKU
05.
Naziv korisnika
08.
Adresa sjedišta
09.
Poštanski broj
10.
Mjesto
11.
Šifra djelatnosti
12.
Račun
13.
Statistička oznaka grada/općine
14.
Osoba za kontakt
15.
Statistička oznaka županije
16.
Telefon
17
Faks
18.
E-mail
19.
Web-stranica
PROMJENA PODATAKA O RAZINI NADLEŽNOSTI
RAZINA 11 - PRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA
20.
Oznaka nadležnog razdjela
21.
Naziv razdjela
RAZINA 41 - IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA
22.
Oznaka nadležnog razdjela
23.
Naziv razdjela
RAZINA 21 - PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S1
24.
Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
RAZINA 31 - PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S - DECENTRALIZIRANI2
25.
Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
RAZINA 42 -IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S
26.
Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
RAZINA 22 - PRORAČUN JLP(R)S
27.
Naziv proračuna JLP(R)S
PROMJENA PODATAKA O OSNIVAČIMA/VLASNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA
28.
Osnivači
1.
1.
2.
2.
3.
3.
29.
Vlasnici
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Izvori financiranja
Naziv
%
Naziv
%
30.
Država
Republika Hrvatska
31.
Županija
32.
Grad/Općina
33.
Ostalo
PROMJENA PODATAKA O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA ZASTUPANJE
34.
Ime i prezime
Naziv funkcije
Identifikacijska isprava/Broj isprave
Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S3
Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika
M.P
M.P
Mjesto i datum

1 Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2 Proračunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje su decentralizirane
3 Potpis ovlaštenih osoba prije i poslije promjene

Upute za popunjavanje Obrasca RKP

Podaci pod rednim brojevima od 01 do 04 unose se u instituciji nadležnoj za obradu podataka kojoj su povjereni poslovi vođenja Registra, a redne brojeve od 05 do 34 obvezno ispunjava korisnik.
1. Redni broj 01 – RKP broj
RKP broj dodjeljuje se pri upisu u Registar nakon predaje Obrasca: RKP. Sastoji se od tekućeg broja upisa po redoslijedu te jednoznamenkastoga kontrolnog broja koji se određuje međunarodnom normom ISO 7064 »Modul 11, 10«. Taj je redni broj nepromjenjiv i neponovljiv.
2. Redni broj 02 – Datum upisa u Registar
Dodjeljuje se pri upisu u Registar nakon predaje Obrasca: RKP u obliku DDMMGG.
3. Redni broj 03 – Datum posljednje promjene
Dodjeljuje se nakon predaje Obrasca: PRKP u obliku DDMMGG.
4. Redni broj 04 – Datum upisa brisanja iz Registra
Upisuje se datum upisa brisanja korisnika iz Registra u obliku
DDMMGG.

PODACI O KORISNIKU

5. Redni broj 05 – Naziv korisnika
Upisuje se točan naziv proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta. Ako je naziv opširan, upisuje se razumljiva kratica.
6. Redni broj 06 – Osobni identifikacijski broj
Upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je proračunskom i izvanproračunskom korisniku državnog proračuna i proračunskom i izvanproračunskom korisniku proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, br. 60/08), dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) znamenaka od kojih je posljednja znamenka kontrolni broj. Ako proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaje Obrazac RKP prije dodjele osobnog identifikacijskog broja u polje upisuje (-).
7. Redni broj 07 – Matični broj
Upisuje se matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. Upisuje se najviše osam (8) znamenaka od kojih je posljednja znamenka kontrolni broj utvrđen po »Modulu 11«.
8. Redni broj 08 – Adresa sjedišta
Upisuje se naziv sjedišta proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave: ulica i broj. Duži naziv ulice upisuje se razumljivom kraticom.
9. Redni broj 09 – Poštanski broj
Upisuje se poštanski broj sjedišta proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz popisa poštanskih brojeva (pet znamenaka).
10. Redni broj 10 – Mjesto
Upisuje se naziv mjesta/grada prema sjedištu proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
11. Redni broj 11 – Šifra djelatnosti
Upisuje se brojčana oznaka podrazreda djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku.
12. Redni broj 12 – Račun
Upisuje se račun za redovno poslovanje. Račun se sastoji od dva dijela koja su međusobno odijeljena crticom (-). Prvi je dio vodeći broj banke, a drugi broj računa u banci. Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji nemaju račune za redovno poslovanje upisuju račun nadležnog proračuna.
13. Redni broj 13 – Statistička oznaka grada/općine
Dodjeljuje se prema nazivu grada/općine.
14. Redni broj 14 – Osoba za kontakt
Upisuje se ime i prezime osobe određene za davanje informacija potrebnih za ažuriranje podataka iz Registra.
15. Redni broj 15 – Statistička oznaka županije
Dodjeljuje se prema nazivu (pripadnosti) grada/općine.
16. Redni broj 16 – Telefon
Upisuje se telefonski broj osobe određene za davanje informacija potrebnih za ažuriranje podataka iz Registra.
17. Redni broj 17 – Faks
Upisuje se broj faksa korisnika ili osobe određene za davanje informacija potrebnih za ažuriranje podataka iz Registra.
18. Redni broj 18 – E -mail
Upisuje se adresa elektroničke pošte osobe određene za davanje informacija potrebnih za ažuriranje podataka iz Registra.
19. Redni broj 19 – Web-stranica
Ako proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ima svoju web-stranicu upisuje se adresa web-stranice.
RAZINA NADLEŽNOSTI
RAZINA 11 – PRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA
20. Redni broj 20 – Oznaka nadležnog razdjela
Proračunski korisnik državnog proračuna upisuje brojčanu oznaku organizacijske klasifikacije razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan (tri znamenke).
21. Redni broj 21 – Naziv razdjela
Proračunski korisnik državnog proračuna upisuje točan naziv razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan.
RAZINA 41 – IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA
22. Redni broj 22 – Oznaka nadležnog razdjela
Izvanproračunski korisnik državnog proračuna upisuje brojčanu oznaku organizacijske klasifikacije razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan (tri znamenke).
23. Redni broj 23 – Naziv razdjela
Izvanproračunski korisnik državnog proračuna upisuje točan naziv razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan.
RAZINA 21 – PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S[1]
24. Redni broj 24 – Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
Proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave upisuje naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja mu je nadležna.
RAZINA 31 – PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S – DECENTRALIZIRANI[2]
25. Redni broj 25 – Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
Proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje su decentralizirane upisuje naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja mu je nadležna.
RAZINA 42 – IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S
26. Redni broj 26 – Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S
Izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave upisuje naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja mu je nadležna.
RAZINA 22 – PRORAČUN JLP(R)S
27. Redni broj 27 – Naziv proračuna JLP(R)S
Upisuje se točan naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Ako je naziv korisnika opširan, upisuje se razumljiva kratica.

PODACI O OSNIVAČIMA/VLASNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

28. Redni broj 28 – Osnivači
Upisuje se naziv osnivača proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
29. Redni broj 29 – Vlasnici
Upisuje se naziv vlasnika izvanproračunskog korisnika državnog proračuna osnovanog prema Zakonu o trgovačkim društvima.
30. Redni broj 30 – Država, naziv i postotak
Upisuje se kao izvor financiranja državni proračun i postotak u kojem se proračunski i izvanproračunski korisnik financira iz državnog proračuna.
31. Redni broj 31 – Županija, naziv i postotak
Upisuje se kao izvor financiranja županijski proračun i postotak u kojem se proračunski i izvanproračunski korisnik financira iz županijskog proračuna.
32. Redni broj 32 – Grad/općina, naziv i postotak
Upisuje se kao izvor financiranja gradski/općinski proračun i postotak u kojem se proračunski i izvanproračunski korisnik financira iz gradskog/općinskog proračuna.
33. Redni broj 33 – Ostalo, naziv i postotak
Upisuju se ostali mogući izvori financiranja i postotak u kojem se proračunski i izvanproračunski korisnik financira iz tih izvora.
PODACI O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA ZASTUPANJE
34. Redni broj 34 – Ime i prezime, naziv funkcije, identifikacijska isprava/broj isprave
Upisuje se ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, naziv funkcije osobe ovlaštene za zastupanje te identifikacijska isprava i broj isprave.
Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika
Obrazac RKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S
Obrazac RKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja daje suglasnost za upis.
Upute za popunjavanje Obrasca PRKP
Naziv korisnika
Upisuje se točan naziv proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji podnosi obrazac.
RKP broj
Upisuje se RKP broj dodijeljen prilikom unosa podataka iz Obrasca RKP.
U stupcu »Pozicija iz Obrasca RKP« upisani su podaci iz Obrasca RKP koji se mogu mijenjati.
U stupcu »STARI PODATAK« upisuje se do tada važeći podatak iz Registra.
U stupac »NOVI PODATAK« upisuje se promijenjeni podatak.
Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika
Obrazac PRKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S[3]
Obrazac PRKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja daje suglasnost za upis promjena.
Ako proračunski/izvanproračunski korisnik mijenja podatke od rednog broja 20. do rednog broja 27., a koji se odnose na nadležnost, na mjestu Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S potpisuju se odgovorna osoba ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračunski/izvanproračunski korisnik bio prije promjene i odgovorna osoba ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja preuzima nadležnost nad proračunskim/izvanproračunskim korisnikom.
[1] Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
[2] Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje su decentralizirane
[3] Potpis ovlaštenih osoba prije i poslije promjene
Upute za popunjavanje Obrasca B-RKP

Sva polja u koja je potrebno unijeti podatke obvezno ispunjava korisnik i nadležni razdjel odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Naziv korisnika
Upisuje se točan naziv proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta. Ako je naziv opširan, upisuje se razumljiva kratica.
01 – RKP broj
Upisuje se RKP broj dodijeljen prilikom upisa u Registar proračunskih korisnika.
Razlog brisanja iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
U ovo polje potrebno je unijeti sažeto, ali jasno i sveobuhvatno obrazloženje razloga zbog kojega će proračunski i izvanproračunski korisnik izgubiti taj status i biti brisan iz Registra.
Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika
Obrazac B-RKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S
Obrazac PRKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja daje suglasnost za upis promjena.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

(„Narodne novine“, broj 142/14 od 02.12.2014.)

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA


(„Narodne novine“, broj 23/19 od 08.03.2019.)

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.