Na temelju članka 115. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i članka 18. stavka 2. točke 4. Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za znanost, Nacionalno vijeće za znanost donosi
 
PRAVILNIK O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA
 
(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 118/09, 82/12, 32/13 i 34/16)

I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se:
1. znanstvena područja, te znanstvena polja i znanstvene grane unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama
2. umjetničko područje, te polja i grane unutar umjetničkog područja za sve vrste umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama
3. interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti, te pripadajuća polja
 
II. ZNANSTVENA I UMJETNIČKA PODRUČJA, POLJA I GRANE
 
Znanstvena i umjetnička područja
 
Članak 2.
Znanstvena i umjetnička područja su:
1. PRIRODNE ZNANOSTI
2. TEHNIČKE ZNANOSTI
3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI
6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
9. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI
 
Znanstvena polja
 
Članak 3.
Znanstvena polja unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:
1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
Polja:
1.01. Matematika
1.02. Fizika
1.03. Geologija
1.04. Kemija
1.05. Biologija
1.06. Geofizika
1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti
2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
Polja:
2.01. Arhitektura i urbanizam
2.02. Brodogradnja
2.03. Elektrotehnika
2.04. Geodezija
2.05. Građevinarstvo
2.06. Grafička tehnologija
2.07. Kemijsko inženjerstvo
2.08. Metalurgija
2.09. Računarstvo
2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
2.11. Strojarstvo
2.12. Tehnologija prometa i transport
2.13. Tekstilna tehnologija
2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
2.15. Temeljne tehničke znanosti
2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti
3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
Polja:
3.01. Temeljne medicinske znanosti
3.02. Kliničke medicinske znanosti
3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
3.04. Veterinarska medicina
3.05. Dentalna medicina
3.06. Farmacija
4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Polja:
4.01. Poljoprivreda (agronomija)
4.02. Šumarstvo
4.03. Drvna tehnologija
4.04. Biotehnologija
4.05. Prehrambena tehnologija
4.06. Nutricionizam
4.07. Interdisciplinarne biotehničke znanosti

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Polja:
5.01. Ekonomija
5.02. Pravo
5.03. Politologija
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti
5.05. Sociologija
5.06. Psihologija
5.07. Pedagogija
5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
5.09. Logopedija
5.10. Kineziologija
5.11. Demografija
5.12. Socijalne djelatnosti
5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti
5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti
6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Polja:
6.01. Filozofija
6.02. Teologija
6.03. Filologija
6.04. Povijest
6.05. Povijest umjetnosti
6.06. Znanost o umjetnosti
6.07. Arheologija
6.08. Etnologija i antropologija
6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti

Znanstvene grane

Članak 4.
Unutar pojedinih znanstvenih područja i polja utvrđuju se znanstvene grane.
Prije brojčane oznake znanstvene grane piše se brojčana oznaka znanstvenog polja.
1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
Polje
1.01. Matematika
Grane:
1.01.01 algebra
1.01.02 geometrija i topologija
1.01.03 diskretna i kombinatorna matematika
1.01.04 matematička analiza
1.01.05 matematička logika i računarstvo
1.01.06 numerička matematika
1.01.07 primijenjena matematika i matematičko modeliranje
1.01.08 teorija vjerojatnosti i statistika
1.01.09 financijska i poslovna matematika
1.01.10 ostale matematičke discipline
Polje
1.02. Fizika
Grane:
1.02.01 opća i klasična fizika
1.02.02 fizika elementarnih čestica i polja
1.02.03 nuklearna fizika
1.02.04 atomska i molekulska fizika
1.02.05 fizika kondenzirane tvari
1.02.06 astronomija i astrofizika
1.02.07 biofizika i medicinska fizika
Polje
1.03. Geologija
Grane:
1.03.01 geologija i paleontologija
1.03.02 mineralogija i petrologija
Polje
1.04. Kemija
Grane:
1.04.01 fizikalna kemija
1.04.02 teorijska kemija
1.04.03 analitička kemija
1.04.04 anorganska kemija
1.04.05 organska kemija
1.05.06 biokemija i medicinska kemija
1.04.07 primijenjena kemija
Polje
1.05. Biologija
Grane:
1.05.01 biokemija i molekularna biologija
1.05.02 botanika
1.05.03 mikrobiologija
1.05.04 zoologija
1.05.05 ekologija
1.05.06 genetika, evolucija i filogenija
1.05.07 opća biologija
Polje
1.06. Geofizika
1.06.01 Meteorologija s klimatologijom
1.06.02 Fizička oceanografija
1.06.03 Seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje
1.06.04 Ostale geofizičke discipline
Polje
1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti
Grana
1.07.01 metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti
1.07.02 znanost o moru
1.07.03 znanost o okolišu
1.07.04 znanost o zračenju
2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
Polje
2.01. Arhitektura i urbanizam
Grane:
2.01.01 arhitektonsko projektiranje
2.01.02 urbanizam i prostorno planiranje
2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja
2.01.04 povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa
2.01.05 pejsažna arhitektura
Polje
2.02 Brodogradnja
Grane:
2.02.01 konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
2.02.02 hidromehanika plovnih i pučinskih objekata
2.02.03 osnivanje plovnih i pučinskih objekata
2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata
Polje
2.03. Elektrotehnika
Grane:
2.03.01 elektroenergetika
2.03.02 elektrostrojarstvo
2.03.03 elektronika
2.03.04 telekomunikacije i informatika
2.03.05 radiokomunikacije
2.03.06 automatizacija i robotika
Polje
2.04. Geodezija
Grane:
2.04.01 kartografija
2.04.02 fotogrametrija i daljinska istraživanja
2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
2.04.04 primijenjena geodezija
2.04.05 geomatika
Polje
2.05. Građevinarstvo
Grane:
2.05.01 geotehnika
2.05.02 nosive konstrukcije
2.05.03 hidrotehnika
2.05.04 prometnice
2.05.05 organizacija i tehnologija građenja
Polje
2.06. Grafička tehnologija
Grana:
2.06.01 procesi grafičke reprodukcije
Polje
2.07. Kemijsko inženjerstvo
Grane:
2.07.01 reakcijsko inženjerstvo
2.07.02 mehanički, toplinski i separacijski procesi
2.07.03 analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa
2.07.04 kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala
2.07.05 zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu
Polje
2.08. Metalurgija
Grane:
2.08.01 procesna metalurgija
2.08.02 mehanička metalurgija
2.08.03 fizička metalurgija
Polje
2.09. Računarstvo
Grane:
2.09.01 arhitektura računalnih sustava
2.09.02 informacijski sustavi
2.09.03 obradba informacija
2.09.04 umjetna inteligencija
2.09.05 procesno računarstvo
2.09.06 programsko inženjerstvo
Polje
2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
Grane:
2.10.01 rudarstvo
2.10.02 naftno rudarstvo
2.10.03 geološko inženjerstvo
Polje
2.11. Strojarstvo
Grane:
2.11.01 opće strojarstvo (konstrukcije)
2.11.02 procesno energetsko strojarstvo
2.11.03 proizvodno strojarstvo
2.11.04 brodsko strojarstvo
2.11.05 precizno strojarstvo
Polje
2.12. Tehnologija prometa i transport
Grane:
2.12.01 cestovni i željeznički promet
2.12.02 pomorski i riječni promet
2.12.03 poštansko-telekomunikacijski promet
2.12.04 zračni promet
2.12.05 inteligentni transportni sustavi i logistika
Polje
2.13. Tekstilna tehnologija
Grane:
2.13.01 tekstilno-mehaničko inženjerstvo
2.13.02 tekstilna kemija
2.13.03 odjevna tehnologija
2.13.04 dizajn tekstila i odjeće
Polje
2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
Grane:
2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica
2.14.02 zrakoplovne tehnologije i održavanje
2.14.03 vođenje i upravljanje letjelicama
Polje
2.15. Temeljne tehničke znanosti
Grane:
2.15.01 automatika
2.15.02 energetika
2.15.03 materijali
2.15.04 mehanika fluida
2.15.05 organizacija rada i proizvodnje
2.15.06 tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)
2.15.07 termodinamika
Polje
2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti
2.16.01 inženjerstvo okoliša
2.16.02 mikro i nanotehnologije
3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
Polje
3.01. Temeljne medicinske znanosti
Grane:
3.01.01 anatomija
3.01.02 citologija, histologija i embriologija
3.01.03 farmakologija
3.01.04 fiziologija čovjeka
3.01.05 genetika, genomika i proteomika čovjeka
3.01.06 imunologija
3.01.07 povijest medicine i biomedicinskih znanosti
3.01.08 neuroznanost
3.01.09 medicinska biokemija
Polje
3.02. Kliničke medicinske znanosti
Grane:
3.02.01 anesteziologija i reanimatologija
3.02.02 dermatovenerologija
3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija
3.02.04 gerijatrija
3.02.05 ginekologija i opstetricija
3.02.06 hitna medicina
3.02.07 infektologija
3.02.08 intenzivna medicina
3.02.09 interna medicina
3.02.10 kirurgija
3.02.11 klinička biokemija
3.02.12 klinička citologija
3.02.13 klinička farmakologija s toksikologijom
3.02.14 klinička imunologija
3.02.15 medicinska etika
3.02.16 medicinska mikrobiologija
3.02.17 nuklearna medicina
3.02.18 oftalmologija
3.02.19 onkologija
3.02.20 ortopedija
3.02.21 otorinolaringologija
3.02.22 patofiziologija
3.02.23 patologija
3.02.24 pedijatrija
3.02.25 radiologija
3.02.26 radioterapija i onkologija
3.02.27 sudska medicina
3.02.28 urologija
3.02.29 psihijatrija
3.02.30 neurologija
3.02.31 sestrinstvo
Polje
3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Grane:
3.03.01 epidemiologija
3.03.02 javno zdravstvo
3.03.03 medicina rada i športa
3.03.04 obiteljska medicina
3.03.05 socijalna medicina
3.03.06 zdravstvena ekologija
Polje
3.04. Veterinarska medicina
Grane:
3.04.01 Temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti
3.04.02 Veterinarske kliničke znanosti
3.04.03 Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane
3.04.04 Animalna proizvodnja i biotehnologija
Polje
3.05. Dentalna medicina
Grane:
3.05.01 dječja i preventivna dentalna medicina
3.05.02 endodoncija i restaurativna dentalna medicina
3.05.03 morfologija stomatognatnog sustava
3.05.04 oralna kirurgija
3.05.05 oralna medicina
3.05.06 ortodoncija
3.05.07 parodontologija
3.05.08 protetika dentalne medicine
Polje
3.06. Farmacija
Grane:
3.06.01 farmacija
3.06.02 medicinska biokemija
4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Polje
4.01. Poljoprivreda (agronomija)
Grane:
4.01.01 agrokemija
4.01.02 bilinogojstvo
4.01.03 ekologija i zaštita okoliša
4.01.04 ekonomika
4.01.05 fitomedicina
4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama
4.01.07 hranidba životinja
4.01.08 krajobrazna arhitektura
4.01.09 lovstvo
4.01.10 mljekarstvo
4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija
4.01.12 povrćarstvo
4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda
4.01.14 ribarstvo
4.01.15 sjemenarstvo
4.01.16 stočarstvo
4.01.17 travnjaštvo
4.01.18 ukrasno bilje
4.01.19 vinogradarstvo i vinarstvo
4.01.20 voćarstvo
Polje
4.02. Šumarstvo
Grane:
4.02.01 genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća
4.02.02 šumarske tehnologije i menadžment
4.02.03 urbano šumarstvo i zaštita prirode
4.02.04 uređivanje šuma
4.02.05 ekologija i uzgajanje šuma
4.02.06 lovstvo
4.02.07 zaštita šuma
Polje
4.03. Drvna tehnologija
Grane:
4.03.01 drvni materijali
4.03.02 drvno tehnološki procesi
4.03.03 konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva
4.03.04 organizacija proizvodnje
Polje
4.04. Biotehnologija
Grane:
4.04.01 bioinformatika
4.04.02 biologija
4.04.03 inženjerstvo
4.04.04 molekularna biotehnologija
4.04.05 otpadne tvari
Polje
4.05. Prehrambena tehnologija
Grane:
4.05.01 inženjerstvo
4.05.02 kemija hrane
4.05.03 mikrobiologija hrane
4.05.04 sigurnost i kvaliteta hrane
Polje
4.06. Nutricionizam
Grane:
4.06.01. znanost o prehrani
4.06.02. dijetoterapija
4.06.03. kemija i biokemija hrane«
Dosadašnje Polje 4.06. Interdisciplinarne biotehničke znanosti postaje Polje 4.07. Interdisciplinarne biotehničke znanosti
Polje
4.06. Interdisciplinarne biotehničke znanosti
5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Polje
5.01. Ekonomija
Grane:
5.01.01 ekonomika poduzetništva
5.01.02 financije
5.01.03 kvantitativna ekonomija
5.01.04 organizacija i menadžment
5.01.05 međunarodna ekonomija
5.01.06 opća ekonomija
5.01.07 trgovina i turizam
5.01.08 poslovna informatika
5.01.09 makroekonomija
5.01.10 mikroekonomija
5.01.11 ekonomska matematika i statistika
5.01.12 marketing
5.01.13 računovodstvo
Polje
5.02. Pravo
Grane:
5.02.01 financijsko pravo
5.02.02 građansko pravo i građansko procesno pravo
5.02.03 kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija
5.02.04 međunarodno pravo
5.02.05 međunarodno privatno pravo
5.02.06 obiteljsko pravo
5.02.07 pomorsko i općeprometno pravo
5.02.08 povijest prava i države
5.02.09 radno i socijalno pravo
5.02.10 rimsko pravo
5.02.11 teorija prava i države
5.02.12 trgovačko pravo i pravo društava
5.02.13 upravno pravo i uprava
5.02.14 ustavno pravo
5.02.15 europsko javno pravo
5.02.16 europsko privatno pravo
Polje
5.03. Politologija
Grane:
5.03.01 politička teorija/povijest političkih ideja
5.03.02 hrvatska politika/politika europske unije
5.03.03 komparativna politika
5.03.04 međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
5.03.05 javne politike/javno upravljanje
Polje
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti
Grane:
5.04.01 arhivistika i dokumentalistika
5.04.02 informacijski sustavi i informatologija
5.04.03 knjižničarstvo
5.04.04 komunikologija
5.04.05 odnosi s javnošću
5.04.06 leksikografija i enciklopedistika
5.04.07 muzeologija
5.04.08 masovni mediji
5.04.09 novinarstvo
5.04.10 organizacija i informatika
5.04.11 informacijsko i programsko inženjerstvo
Polje
5.05. Sociologija
Grane:
5.05.01 sociološka teorija
5.05.02 sociološka metodologija
5.05.03 posebne sociologije
Polje
5.06. Psihologija
Grane:
5.06.01 opća psihologija
5.06.02 biološka psihologija
5.06.03 razvojna psihologija
5.06.04 socijalna psihologija
5.06.05 klinička i zdravstvena psihologija
5.06.06 psihologija rada
5.06.07 školska psihologija i psihologija obrazovanja
5.06.08 ostale primijenjene psihologije
Polje
5.07. Pedagogija
Grane:
5.07.01 opća pedagogija
5.07.02 didaktika
5.07.03 opća i nacionalna povijest pedagogije
5.07.04 pedagogija ranog i predškolskog odgoja
5.07.05 školska pedagogija
5.07.06 visokoškolska pedagogija
5.07.07 andragogija
5.07.08 socijalna pedagogija
5.07.09 obiteljska pedagogija
5.07.10 posebne pedagogije
Polje
5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Grane:
5.08.01 inkluzivna edukacija i rehabilitacija
5.08.02 poremećaji u ponašanju
Polje
5.09. Logopedija
Grane:
5.09.01 komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja
5.09.02 glasovno-govorni poremećaji
5.09.03 oštećenja sluha
5.09.04 poremećaji gutanja i hranjenja
Polje
5.10. Kineziologija
Grane:
5.10.01 sistematska kineziologija
5.10.02 kineziologija sporta
5.10.03 kineziološka edukacija
5.10.04 kineziološka rekreacija
5.10.05 kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost
5.10.06 kineziološka antropologija
Polje
5.11. Demografija
Grane:
5.11.01 opća demografija
5.11.02 demografske metode i modeli
5.11.03 demografske teorije
5.11.04 demografska povijest
5.11.05 posebne demografije
5.11.06 demografska statistika
Polje
5.12. Socijalne djelatnosti
Grane:
5.12.01 socijalna politika
5.12.02 socijalno planiranje
5.12.03 teorija socijalnog rada
5.12.04 posebna područja socijalnog rada
5.12.05 socijalna gerontologija
Polje
5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti
Polje
5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti
Grane:
5.14.01 javna uprava
5.14.02 europski studiji
5.14.03 metodike nastavnih predmeta društvenih znanosti
6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Polje:
6.01. Filozofija
Grane:
A
6.01.01 logika
6.01.02 spoznajna teorija
6.01.03 ontologija
6.01.04 filozofska antropologija
6.01.05 filozofija prirode
6.01.06 filozofska teologija
6.01.07 estetika
6.01.08 etika
B
6.01.09 povijest filozofije
6.01.10 hrvatska filozofija
6.01.11 arapska filozofija
6.01.12 indijska filozofija
6.01.13 kineska filozofija
6.01.14 filozofija drugih kulturnih krugova
C
6.01.15 filozofija povijesti
6.01.16 filozofija društva/socijalna filozofija
6.01.17 filozofija jezika
6.01.18 filozofija kulture
6.01.19 filozofija odgoja
6.01.20 filozofija politike
6.01.21 filozofija prava
6.01.22 filozofija religije
6.01.23 filozofija uma
6.01.24 filozofija znanosti
6.01.25 filozofijska bioetika
Polje
6.02. Teologija
Grane:
A
6.02.01 dogmatska teologija
6.02.02 moralna teologija
6.02.03 pastoralna teologija
6.02.04 egzegeza
6.02.05 crkvena povijest
B
6.02.06 biblijska teologija
6.02.07 fundamentalna teologija
6.02.08 patristika i kršćanska književnost
6.02.09 liturgika
6.02.10 ekumenska teologija
6.02.11 kanonsko pravo
6.02.12 religiozna pedagogija i katehetika
6.02.13 socijalni nauk Crkve
Polje
6.03. Filologija
Grane:
A
6.03.01 klasična filologija
6.03.02 kroatistika
6.03.03 slavistika
6.03.04 romanistika
6.03.05 germanistika
6.03.06 anglistika
6.03.07 indologija
6.03.08 hebraistika i judaistika
6.03.09 arabistika
6.03.10 turkologija
6.03.11 ugrofinistika
6.03.12 sinologija
6.03.13 japanologija
6.03.14 druge orijentalne i ostale filologije
B
6.03.15 fonetika
6.03.16 opće jezikoslovlje (lingvistika)
6.03.17 poredbeno i historijsko jezikoslovlje
6.03.18 teorija i povijest književnosti
6.03.19 poredbena književnost
6.03.20 semiologija
Polje
6.04. Povijest
Grane:
A
6.04.01 stara povijest
6.04.02 hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest
6.04.03 hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest
6.04.04 hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
B
6.04.05 pomoćne povijesne znanosti
6.04.06 teorija povijesti i metode historijske znanosti
6.04.07 povijest znanosti
Polje
6.05. Povijest umjetnosti
Grane:
6.05.01 povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
6.05.02 zaštita umjetničke baštine
Polje
6.06. Znanost o umjetnosti
Grane:
6.06.01 muzikologija i etnomuzikologija
6.06.02 teorija likovnih umjetnosti
6.06.03 teatrologija i dramatologija
6.06.04 filmologija
6.06.05 teorija glazbene umjetnosti
6.06.06 znanost o umjetnosti
Polje
6.07. Arheologija
Grane:
6.07.01 prapovijesna arheologija
6.07.02 antička arheologija
6.07.03 srednjovjekovna arheologija
6.07.04 novovjekovna arheologija
Polje
6.08. Etnologija i antropologija
Grane:
6.08.01 antropologija
6.08.02 etnologija
6.08.03 folkloristika
Polje
6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
Polje
6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti
Grana
6.10.01 metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti
 
Umjetnička polja
 
Članak 5.
Za sve vrste umjetnosti utvrđuje se posebno umjetničko područje.
Polja unutar umjetničkog područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
Polja:
7.01. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)
7.02. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)
7.03. Glazbena umjetnost
7.04. Likovne umjetnosti
7.05. Primijenjena umjetnost
7.06. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
7.07. Dizajn
7.08. Književnost
7.09. Interdisciplinarno umjetničko polje
 
Umjetničke grane
 
Članak 6.
Unutar umjetničkog područja i polja utvrđuju se umjetničke grane. Prije brojčane oznake grane piše se brojčana oznaka polja.
Grane unutar umjetničkog područja su:
7.00. UMJETNIČKO PODRUČJE
Polje
7.01. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)
Grane:
7.01.01 gluma
7.01.02 kazališna režija
7.01.03 režija glazbenih i scenskih formi
7.01.04 radiofonska režija
7.01.05 lutkarstvo
7.01.06 dramsko pismo
7.01.07 dramaturgija izvedbe
Polje
7.02. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)
Grane:
7.02.01 režija
7.02.02 snimanje (filmsko i elektroničko)
7.02.03 filmska fotografija
7.02.04 montaža
7.02.05 filmska dramaturgija i scenarij
7.02.06 gluma
7.02.07 animirani film (režija)
Polje
7.03. Glazbena umjetnost
Grane:
7.03.01 kompozicija
7.03.02 reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje)
7.03.03 glazbena pedagogija
Polje
7.04. Likovne umjetnosti
Grane:
7.04.01 grafika
7.04.02 kiparstvo
7.04.03 slikarstvo
7.04.04 animirani film i novi mediji
7.04.05 likovna tehnologija
7.04.06 likovna pedagogija
7.04.07 arhitektura (umjetnički dio)
7.04.08 krajobrazna arhitektura (umjetnički dio – krajobrazno oblikovanje)
7.04.09 konzervacija-restauracija
Polje:
7.05. Primijenjena umjetnost
Grane:
7.05.01 kostimografija
7.05.02 scenografija
7.05.03 fotografija
7.05.04 oblikovanje svjetla
7.05.05 oblikovanje zvuka
7.05.06 filmska i medijska produkcija
7.05.07 produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti
7.05.08 konzervacija-restauracija
Polje:
7.06. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
Grane:
7.06.01 klasični balet
7.06.02 suvremeni balet
7.06.03 koreografija
7.06.04 pantomima
7.06.05 scensko kretanje
Polje
7.07. Dizajn
7.07.01 dizajn vizualnih komunikacija
7.07.02 industrijski dizajn i dizajn proizvoda
7.07.03 modni dizajn
7.07.04 dizajn interakcija
7.08. Književnost
7.08.01 spisatelj
7.08.02 književni prevodilac
Polje
7.09. Interdisciplinarno umjetničko polje
 
III. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
 
Interdisciplinarna područja znanosti
 
Članak 7.
Vodeći računa o stalnom razvoju i policentričnom sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, uspostavljanjem interdisciplinarnog znanstvenog područja omogućava se suradnja znanstvenika i znanstvenih organizacija iz više različitih znanstvenih područja, polja i grana u ostvarivanju većeg broja problemski povezanih znanstvenih projekata.
Sukladno stavku 1. ovoga članka, ovo područje moguće je utvrditi samo načelno, kao znanstveno područje različitih znanstvenih područja i polja.
Znanstvena polja unutar interdisciplinarnog područja utvrđuju se u svakom pojedinom predmetu (kao npr.: znanost o sustavima i kibernetika, kognitivne znanosti, Life Sciences, Behavioural Sciences i sl.).
Znanstvena polja unutar interdisciplinarnog područja uspostavljaju se temeljem obrazloženog zahtjeva. Odluku o utvrđivanju polja donosi Nacionalno vijeće za znanost.
Polja unutar interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:
8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
Polje
8.01. Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti)
Polje
8.02. Geografija
Grane:
8.02.01 fizička geografija
8.02.02 društvena geografija
8.02.03 regionalna geografija
8.02.04 primijenjena geografija
Polja
8.03. Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti)
Polje
8.04. Kroatologija
Polje
8.05. Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)
Polje
8.06. Rodni studiji
Polje
8.07. Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje)
Polje
8.08. Projektni menadžment
Polje
8.09. Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće

 
Interdisciplinarna područja umjetnosti
 
Članak 8.

9. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 9.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, granama i poljima (»Narodne novine«, broj 78/08).
 
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a ovisno o potrebama u pojedinim znanstvenim područjima, poljima i granama vršit će se periodične izmjene i dopune ovog Pravilnika.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

(„Narodne novine“, broj 82/12 od 20.07.2012.)

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

 TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA


(„Narodne novine“, broj 32/13 od 15.03.2013.)

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

(„Narodne novine“, broj 34/16 od 18.04.2016.)

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.