Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. rujna 2009. godine donijela

ZAKLJUČAK

(„Narodne novine“, broj 113/09)

1. Donosi se Nacionalna strategija i Akcijski plan za kontrolu malog i lakog oružja, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija aktom, klase: 018-04/08-03/02, urbroja: 521-III-04-01-09-113, od 2. rujna 2009. godine.
2. Ovaj Zaključak i Nacionalna strategija i Akcijski plan za kontrolu malog i lakog oružja, objavit će se u »Narodnim novinama«.

NACIONALNA STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA

1. UVOD

Strategija se temelji na načelima i ciljevima kontrole malog i lakog oružja[1] sadržanima u Strategiji nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, Strategiji EU za suzbijanje nedopuštenog gomilanja i trgovanja malim i lakim oružjem i pripadajućim streljivom, Odluci Vlade o prihvaćanju načela sadržanih u Kodeksu ponašanja EU pri izvozu oružja (sada Zajedničko stajalište Vijeća EU kojime se utvrđuju zajednička pravila za kontrolu izvoza vojne tehnologije i opreme), Zajedničkoj akciji Vijeća o doprinosu Europske unije borbi protiv destabilizirajućeg gomilanja i širenja malog i lakog oružja, Protokolu protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta, relevantnim dokumentima OESS-a, te ostalim međunarodnim i nacionalnim dokumentima koje provodi Republika Hrvatska.
Suzbijanje nezakonitog posjedovanja i učinkovita kontrola malog i lakog oružja predstavljaju jedan od ključnih preduvjeta sigurnosti i stabilnosti svake države, pa tako i Republike Hrvatske. U Hrvatskoj je ta potreba posebno izražena zbog razmjerno velike količine malog i lakog oružja koja je akumulirana tijekom Domovinskog rata, kao i zbog specifičnog geostrateškog položaja Republike Hrvatske kao tranzitnog područja za krijumčarenje oružja u zapadnu Europu.
Prepoznajući navedenu opasnost, a uvažavajući preporuke i napore međunarodne zajednice usmjerene protiv organiziranog kriminaliteta i terorizma, nameće se potreba djelotvornog i koordiniranog poduzimanja svih raspoloživih mjera i aktivnosti u cilju učinkovitijeg suzbijanja nezakonite proizvodnje, nabave, posjedovanja, trgovine i krijumčarenja malog i lakog oružja, te ujedno i svih drugih zlouporaba i negativnih pojava s tim u vezi. Riječ je o vrlo složenom procesu koji zahtijeva kontinuiranu suradnju svih ministarstava i drugih tijela državne uprave kako bi se postigao maksimalni učinak.
U tu svrhu Vlada Republike Hrvatske donosi Nacionalnu strategiju za kontrolu malog i lakog oružja s pripadajućim Akcijskim planom. Nacionalna strategija predstavlja strateški dokument koji definira ključne ciljeve i prioritete nacionalne politike kontrole malog i lakog oružja, a Akcijski plan sadrži jasno definirane mjere za unapređenje dosadašnjih aktivnosti u ovom području, a s ciljem stvaranja što sigurnijeg okruženja za hrvatske građane te omogućavanja neometanog ekonomskog i socijalnog razvoja države.

2. ANALIZA STANJA

2.1. Pravni okvir

Pitanja kontrole malog i lakog oružja uređena su sljedećim temeljnim propisima Republike Hrvatske: Zakonom o oružju (»Narodne novine«, 63/07, 146/08), Zakonom o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, 33/02, 173/03, 146/08) te Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava (»Narodne novine«, 86/08).
Republika Hrvatska je uključena u međunarodne i regionalne aktivnosti koje se poduzimaju u borbi protiv organiziranog kriminala, kao važne dimenzije u kontroli malog i lakog oružja. Republika Hrvatska je stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o suzbijanju transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, 14/02), kao i Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje spomenuta Konvencija (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, 11/04). Temeljem Protokola, Republika Hrvatska se obvezala na provedbu svih potrebnih mjera, kao i na međunarodnu i regionalnu suradnju usmjerenu na poboljšanje kontrole na ovom području. Republika Hrvatska aktivno sudjeluje i u provedbi Akcijskog programa UN-a za sprječavanje, borbu i iskorjenjivanje ilegalne trgovine malim i lakim oružjem. Također, provedbom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, 14/01, 14/02, 7/05, 11/06, 10/08), Hrvatska doprinosi suzbijanju organiziranog kriminala i unapređenju regionalne stabilnosti.

2.2. Rasprostranjenost oružja u Republici Hrvatskoj

Tijekom Domovinskog rata na području Republike Hrvatske našle su se velike količine raznog vatrenog oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava. Po završetku rata, najveći dio oružja stavljen je pod nadzor Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, no dio oružja ostao je u nezakonitom posjedu građana.
S ciljem sustavnog smanjivanja nezakonitog posjedovanja oružja, Republika Hrvatska je u proteklom razdoblju poduzela niz aktivnosti i mjera. Provedene su višekratne izmjene i dopune zakonskih propisa kroz koje je građanima omogućeno da oružje u nezakonitom posjedu dobrovoljno predaju, a s tom svrhom su provedene i brojne akcije. Ministarstvo unutarnjih poslova je 2002. godine provelo akciju pod nazivom »Zbogom oružje« u okviru koje su građani mogli predati neregistrirano oružje lokalnoj policijskoj upravi ili postaji ili ga legalizirati. Uspješna je i kampanja »Manje oružja – manje tragedija« koja se od 2007. godine provodi u suradnji s Programom UN-a za razvoj (UNDP).
Kad je riječ o količini oružja koja se još uvijek, unatoč dugogodišnjim opetovanim akcijama provođenim u svrhu dobrovoljne predaje i legalizacije oružja, nalazi u nezakonitom posjedu građana, nemoguće je dati preciznu procjenu. Riječ je uglavnom o oružju čija je nabava, registracija i posjedovanje građanima zabranjeno Zakonom o oružju. Uz zabranjeno oružje, u nezakonitom posjedu građana nalazi se još uvijek i velika količina oružja čija je nabava i posjedovanje građanima zakonom dozvoljeno (uz odgovarajuće odobrenje).
U navedenim okolnostima, Zakon o oružju (»Narodne novine«, 63/07, 146/08) i dalje omogućuje građanima da trajno predaju sve vrste vatrenog oružja, i to tako da ga prijave najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji, nakon čega ga policija preuzima na mjestu gdje se ono nalazi. Ukoliko građani oružje prijave prije poduzimanja izvidnih i istražnih radnji policije prema Zakonu o prekršajima i Zakonu o kaznenom postupku, odnosno početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih Zakonom o policiji, protiv njih se neće pokretati prekršajni niti kazneni postupak.
U Republici Hrvatskoj, na dan 31. prosinca 2007. godine, bilo je registrirano ukupno 339.202 komada oružja kod 196.099 osoba, na dan 31. prosinca 2008. godine bilo registrirano ukupno 353.929 komada oružja kod ukupno 191.071 osobe, dok je na dan 25. kolovoza 2009. godine bilo registrirano ukupno 357.343 komada oružja kod 184.264 osobe. Iz navedenih je pokazatelja vidljiv porast broja registriranog oružja kod manjeg broja osoba, što upućuje na zaključak da su primjena novog Zakona o oružju i mjera koje iz njega proizlaze rezultirale stavljanjem sve većeg broja nezakonitog oružja pod nadzor nadležnih državnih tijela.

2.3. Hrvatska vojna industrija

Do osamostaljenja 1991. godine u Republici Hrvatskoj nije postojala vojna proizvodnja malog i lakog oružja. Stoga se tijekom Domovinskog rata veći broj civilnih tvrtki morao uključiti u vojnu proizvodnju pretvorivši dio svojih kapaciteta u pogone za proizvodnju različitih vrsta malog i lakog oružja. Takvom razvoju događaja u velikom je dijelu pridonio i međunarodni embargo na uvoz oružja. Po završetku rata najveći broj proizvođača vratio se civilnim programima jer nije mogao naći svoje mjesto na svjetskom tržištu. Zbog toga se danas u Republici Hrvatskoj, za razliku od ostalih zemalja u regiji, gdje je država najčešće vlasnik proizvodnih kapaciteta, proizvodnja malog i lakog oružja nalazi u privatnom vlasništvu. Kapaciteti su koncentrirani oko jednog većeg proizvođača (HS-PRODUKT d.o.o. iz Karlovca) i nekoliko manjih. Radi se uglavnom o proizvodnji pištolja, kratkih strojnica, snajperskih pušaka i bacača granata. Postojeća struktura vojne industrije malog i lakog oružja ne zahtijeva posebno restrukturiranje, pa ono u ovom trenutku nije niti predviđeno.

3. OPĆI CILJ NACIONALNE STRATEGIJE

Opći cilj Nacionalne strategije je izgradnja učinkovitijeg sustava kontrole malog i lakog oružja u svim njegovim segmentima, a prvenstveno u vezi sa:
– suzbijanjem nezakonite proizvodnje i trgovine oružjem;
– usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa standardima EU, UN i OESS-a;
– osiguranjem dosljedne primjene zakona i propisa, te provođenjem jedinstvene i učinkovitije kaznene politike;
– sigurnijim i učinkovitijim upravljanjem zalihama oružja;
– provođenjem programa povećanja opće sigurnosti smanjenjem količine oružja u zakonitom i nezakonitom posjedu, uključujući medijske kampanje, te akcije prikupljanja i uništavanja oružja.

4. OPERATIVNI CILJEVI NACIONALNE STRATEGIJE

Radi ostvarenja općeg cilja, Nacionalna strategija postavlja jedanaest operativnih ciljeva koji su detaljnije razrađeni kroz tekst Nacionalne strategije i pripadajućeg Akcijskog plana. Operativni ciljevi su sljedeći:
OC1 – Smanjenje količine oružja dostupnog za nezakonite aktivnosti;
OC2 – Smanjenje broja nesreća prouzrokovanih upotrebom oružja i streljiva;
OC3 – Smanjenje vidljive prisutnosti oružja u zajednici, te borba protiv kulture naoružanja;
OC4 – Podizanje svijesti javnosti o problemu velikog broja komada malog oružja;
OC5 – Provođenje aktivnosti u cilju suzbijanja nezakonite trgovine oružjem;
OC6 – Djelotvornija provedba međunarodnih mjera radi prevencije, borbe protiv i iskorjenjivanja nezakonite trgovine malim i lakim oružjem;
OC7 – Uspostava učinkovitijeg informacijskog sustava;
OC8 – Poduzimanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja kršenja embarga na oružje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugih embarga koji proizlaze iz međunarodnih obveza Republike Hrvatske;
OC9 – Poboljšanje pravnih propisa kojima će se utvrditi standardi i procedure u vezi sa skladištenjem, upravljanjem i sigurnošću oružja u posjedu policije i Oružanih snaga Republike Hrvatske;
OC10 – Nastavak aktivnosti pojačanog uništavanja malog i lakog oružja i streljiva određenog za uništavanje;
OC11 – Ostvarivanje suradnje s drugim državama i međunarodnim i regionalnim organizacijama na razvijanju i jačanju partnerstva u cilju razmjene informacija i suzbijanja organiziranog kriminala.

5. FUNKCIONALNA PODRUČJA I NJIHOVI NOSITELJI U PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE

Radi ostvarenja postavljenih operativnih ciljeva te poboljšanja cjelokupnog sustava kontrole malog i lakog oružja u Republici Hrvatskoj, Nacionalna strategija utvrđuje 15 funkcionalnih područja, kao ključnih područja djelovanja i skupina aktivnosti u provedbi Nacionalne strategije.
Njihova veza s operativnim ciljevima, kao i nositelji provedbe u svakom funkcionalnom području prikazani su u Tablici. Ministarstva koja su nositelji određenog funkcionalnog područja preuzet će vođenje poslova na operativnoj razini, te osigurati koordinaciju u slučajevima kada njihove aktivnosti imaju određeni utjecaj na poslove u nadležnosti drugog ministarstva ili agencije.

 
FUNKCIONALNA PODRUČJA (FP)
OZNAKA OPERATIVNOG CILJA (OC)
NOSITELJ
SURAĐUJE
FP1
Osnivanje Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje
 
MVPEI
sva ministarstva
FP2
Koordinacija aktivnosti predviđenih Akcijskim planom
 
MVPEI
sva ministarstva
FP3
Suzbijanje nezakonite trgovine i posjedovanja malog i lakog oružja
OC1, OC2, OC3
MUP
SOA, CU
FP4
Kontrola nabave, držanja i nošenja, prometa, popravka, prepravka i proizvodnje oružja i streljiva, te kontrola civilnih strelišta
OC5
MUP
sva ministarstva
FP5
Granična kontrola
OC6
MUP
CU
FP6
Zakonodavna i normativna pitanja (usklađivanje zakonskog okvira s europskim i međunarodnim standardima)
OC9
MUP
MP, MORH, MINGORP
FP7
Procesuiranje kaznenih djela i prekršaja (kaznena politika)
OC8
MP
MUP, CU
FP8
Uspostava učinkovitijeg informacijskog sustava
OC7
MINGORP
CU, MUP
FP9
Istraživanje i procjena rizika vezanih za malo i lako oružje i njihov utjecaj na društvo
OC4
Nacionalno povjerenstvo
Po potrebi uključiti i ostala ministarstva i nevladine udruge, te međunarodne institucije
FP10
Informiranje javnosti i podizanje svijesti građana
OC10
MUP, Nacionalno povjerenstvo
MORH
MINGORP
FP11
Prikupljanje i uništavanje oružja i streljiva
OC11
MUP
MORH
FP12
Upravljanje zalihama oružja i streljiva
OC7, OC10
MORH
MUP
FP13
Podnošenje izvješća o mjerama poduzetim sukladno međunarodno preuzetim obvezama
OC11
MVPEI
sva ministarstva
FP14
Uvoz/izvoz oružja i streljiva
OC8
MINGORP
sva ministarstva
FP15
Regionalna i međunarodna suradnja
OC11
MVPEI
sva ministarstva
Napomena: MVPEI – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova, MORH – Ministarstvo obrane, MINGORP – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, MP – Ministarstvo pravosuđa, SOA – Sigurnosno obavještajna agencija, CU – Carinska uprava

FP 1 i FP 2 Osnivanje Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje i koordinacija aktivnosti predviđenih Akcijskim planom

U svrhu učinkovite provedbe Nacionalne strategije i pripadajućeg Akcijskog plana osnovat će se Nacionalno povjerenstvo za malo i lako oružje. Nacionalno povjerenstvo bit će zaduženo za planiranje, koordinaciju, provedbu i nadzor aktivnosti povezanih s problematikom malog i lakog oružja na nacionalnoj razini.
Povjerenstvo će biti sastavljeno od predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva financija – Carinska uprava, Ministarstva pravosuđa, Sigurnosno obavještajne agencije i Agencije Alan (društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu države, registriranog za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme). Povjerenstvom će predsjedavati predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, koje je ujedno i nacionalno središte (focal point) za provedbu Nacionalne strategije.

FP 3 Suzbijanje nezakonite trgovine i posjedovanja malog i lakog oružja
S obzirom na geostrateški položaj Republike Hrvatske čije područje presijeca tzv. »balkanska ruta« kao jedan od glavnih europskih krijumčarskih kanala, a zbog čega se Hrvatska smatra državom razmjerno visokog sigurnosnog rizika u pogledu krijumčarenja oružja, primarne aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno kriminalističke policije u okviru kontrole malog i lakog oružja usmjerene su na pojačano djelovanje u cilju suzbijanja krijumčarenja, nezakonite proizvodnje i trgovine oružja. Navedene aktivnosti provode se sukladno Akcijskom planu suzbijanja nedozvoljenog posjedovanja, proizvodnje, trgovine i krijumčarenja oružja i eksplozivnih tvari koji Ministarstvo unutarnjih poslova provodi od 2007. godine. Kontinuirano traje rad na jačanju kapaciteta u području kontrole granica, a vezano uz provedbu Šengenskog akcijskog plana.
Suzbijanje krijumčarenja i nezakonitog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari u nadležnosti je Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova.
U kontekstu jačanja administrativnih kapaciteta za suzbijanje nezakonite trgovine i posjedovanja malog i lakog oružja, u Ministarstvu unutarnjih poslova ustrojen je Odjel za ispitivanje, tormentaciju i žigosanje vatrenog oružja. U Odjelu je dovršeno kadrovsko popunjavanje stručnim osobljem. Nabavljena je potrebna oprema, a kroz CARDS projekt Suzbijanje nedozvoljene trgovine i krijumčarenja oružja, streljiva i eksploziva financirana je nabava sustava IBIS (Integrated Ballistic Identification System), točnije dijelovi IBIS-a za pohranjivanje i usporedbu digitalnih slika mehaničkih tragova na čahurama, koji predstavlja značajan pomoćni alat za praćenje i rješavanje neriješenih predmeta na području Republike Hrvatske u kojima je korišteno vatreno oružje. Djelatnici Odjela prošli su odgovarajuću obuku i edukaciju potrebnu radi usvajanja vještina za rad sa sustavom IBIS. Cijeli sustav stavljen je u punu funkciju početkom 2008. godine.
U skladu s ostalim preporukama navedenog CARDS projekta, organizirana je kontinuirana obuka djelatnika u svezi istraživanja porijekla zaplijenjenog vatrenog oružja i proširivanje saznanja o metodama krijumčarenja. Također se provodi i kontinuirana obuka djelatnika za rad na poslovima kriminalističke analitike, kao i aktivno vođenje tajnih izvjestitelja u kriminalnim krugovima i dr. Osigurana financijska sredstva u okviru navedenog projekta za 2009. godinu, u kojoj projekt i završava, iznose 643.064 kune.

FP 4 Kontrola nabave, držanja i nošenja, prometa, popravka, prepravka i proizvodnje oružja i streljiva, te kontrola civilnih strelišta

Zakonom o oružju (»Narodne novine«, 63/07, 146/08) uređuje se nabava, držanje, nošenje, sakupljanje, proizvodnja, popravljanje i prepravljanje, promet, prijevoz oružja, civilna strelišta te ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja za civilne potrebe. Odredbe navedenog Zakona ne primjenjuju se na nabavu, držanje, nošenje, sakupljanje, proizvodnju, popravljanje i prepravljanje, promet oružja, strelišta te ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja za potrebe Oružanih snaga, policije, kao i drugih državnih tijela i pravnih osoba Republike Hrvatske određenih posebnim propisima.
Za provedbu Zakona o oružju, kada su korisnici civilne osobe, nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova, i to u prvom redu Uprava za upravne i inspekcijske poslove, koja obavlja poslove nadzora nabave, registracije i kretanja oružja. Ova Uprava također prikuplja informacije o radu trgovačkih društava odnosno obrtnika za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa, popravaka i prepravaka oružja, vođenja civilnih strelišta te osposobljavanje građana. Policijske uprave vode evidencije o izdanim odobrenjima za nabavu oružja, izdanim odobrenjima za nabavu streljiva, izdanim oružnim listovima, izdanim odobrenjima za sakupljanje starog oružja, izdanim odobrenjima za držanje oružja, izdanim dopusnicama za neposredno rukovanje vatrenim oružjem, o oduzetom, nađenom i predanom oružju i streljivu, te izdanim odobrenjima za prijevoz oružja.
Odobrenje za provoz robe vojne namjene preko teritorija Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova uz prethodnu suglasnost Ministarstva obrane.
Nadzor prometa i proizvodnje oružja i streljiva za potrebe Oružanih snaga (vojnog oružja) u nadležnosti je Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

FP 5 Granična kontrola

U sklopu priprema za punopravno članstvo u Europskoj uniji, Vlada Republike Hrvatske je definirala niz zadaća koje se odnose na reformu granične policije i Carinske uprave. Reforme provedene u razdoblju 2004. – 2007. godine temeljile su se na Programskim smjernicama, dok se aktivnosti u razdoblju 2007. – 2012. godine provode sukladno Šengenskom akcijskom planu, te imaju za cilj pripremiti Republiku Hrvatsku da, po pristupanju Europskoj uniji, postane članicom šengenskog prostora, odnosno preuzme zaštitu vanjskih granica EU. Niz aktivnosti u cilju jačanja administrativnih i tehničkih kapaciteta, te međuagencijske suradnje u upravljanju granicom, provodi se i temeljem Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske i pripadajućeg Akcijskog plana. Koordinirajuća uloga u provedbi navedenih dokumenata u nadležnosti je Ministarstva unutarnjih poslova i Međuresorne radne skupine za integrirano upravljanje granicom.
U okviru informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova razvijen je i instaliran novi Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom (NISUDG) kojim se do kraja 2009. planira obuhvatiti devet graničnih prijelaza. Troškovi instaliranja sustava osigurani su u proračunu Ministarstva. Planirano je i uspostavljanje NISUDG na daljnjih dvadeset i pet graničnih prijelaza koji će se nalaziti na vanjskoj granici EU. Sredstva za taj dio projekta planiraju se osigurati kroz program pretpristupne pomoći IPA (projekt IPA 2007.).
Nadalje, na graničnim prijelazima omogućen je pristup Interpolovom sustavu I 24/7, odnosno Interpolovim bazama podataka, kroz sustav MIND (»Mobile Interpol Network Database»). Ovaj sustav trenutno je instaliran na 10 cestovnih graničnih prijelaza, a u sljedećoj fazi u planu je opremanje naredna 42 granična prijelaza. U cilju daljnje prilagodbe Schengenskim standardima, kontinuirano se povećava broj graničnih policajaca, te se provodi odgovarajuća obuka. Hrvatska granična policija od 2005. godine ima razrađeni sustav postupanja u slučaju sumnje u pronalazak ili incident s oružjem.
S ciljem suzbijanja krijumčarenja malog i lakog oružja, Ministarstvo financija (Carinska uprava) sudjeluje u programima opremanja graničnih prijelaza suvremenom opremom i tehnologijama, te u tu svrhu provodi obuku carinskih službenika. Carinski centar za obuku započeo je s radom 1. siječnja 2006. godine. U sklopu programa IPA proveden je projekt opremanja mobilnih ekipa Carinske uprave suvremenom opremom za suzbijanje krijumčarenja i prekograničnog kriminala te projekt zaštite granice Republike Hrvatske.

FP 6 Zakonodavna i normativna pitanja

Zakonom o oružju (»Narodne novine«, 63/07, 146/08) uređena su pitanja nabave, držanja, nošenja, sakupljanja, proizvodnje, popravljanja i prepravljanja, prometa i prijevoza oružja, civilna strelišta, te ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja. Zakonom su postroženi uvjeti za nabavu oružja, te je u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEC od 18. lipnja 1991. o kontroli nabavljanja i držanja oružja, uređeno pitanje nošenja i prenošenja oružja između država članica EU (članci 62. – 65., koji će stupiti na snagu danom pristupanja Hrvatske u EU).
Zakonom o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, 33/02, 173/03, 146/08) uređena su pitanja planiranja, razvoja proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme, osiguranja i zaštite proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme; utvrđivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima za naoružanje i vojnu opremu; proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te priznanje patenata za izume koji su od interesa za poslove obrane.
Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, 86/08) uređuje izvoz i uvoz oružja, pružanje usluga koje se odnose na robu iz Popisa robe vojne namjene što uključuje brokerske usluge i tehničku pomoć, nadležnosti tijela državne uprave u provedbi navedenog Zakona, prava i obveze izvoznika, uvoznika i pružatelja usluga, uvjeti za obavljanje djelatnosti propisanih ovim Zakonom te nadzor i upravne mjere što uključuje zatvorske i prekršajne kazne. Navedenim Zakonom propisano je da Vlada Republike Hrvatske Uredbom donosi Popis robe vojne namjene, koji se kontinuirano usklađuje s Vojnim popisom Europske unije, te Popis nevojnih ubojnih sredstava čiji sastavni dio su sportsko i lovačko oružje te streljivo za isto. Također, Zakonom je propisano da će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz ako Povjerenstvo utvrdi da bi izdavanje dozvole bilo u suprotnosti s vanjskopolitičkim ili gospodarskim interesom Republike Hrvatske, te u suprotnosti sa Zajedničkim stajalištem Vijeća EU 2008/944/ZVSP kojime se utvrđuju zajednička pravila za kontrolu izvoza vojne tehnologije i opreme.

FP 7 Procesuiranje kaznenih djela i prekršaja (kaznena politika)

Kaznene i prekršajne sankcije za nevraćeno oružje, odnosno za nezakonito posjedovanje vatrenog oružja i streljiva, utvrđene su u Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08) i Zakonu o oružju. Tako je za nezakonito oružje kategorije A, odnosno za automatsko i drugo oružje čije je posjedovanje za građane zabranjeno, kaznena odgovornost predviđena člankom 335. stavkom 1. Kaznenog zakona.[2], a prekršajna u člancima 91. – 96. Zakona o oružju.[3] Za oružje kategorije B, odnosno za građane dozvoljeno oružje, za čije je nabavljanje i posjedovanje potrebno prethodno odobrenje nadležnih tijela, kaznena odgovornost predviđena je člankom 335. stavkom 2. Kaznenog zakona[4], ukoliko se radi o 3 ili više komada oružja, a prekršajna u člancima 91. -.96. Zakona o oružju.[5] Postupanje policije i tijela kaznenog progona uređeno je odredbama Zakona o policiji (»Narodne novine«, 129/00, 41/08) i Zakona o kaznenom postupku koji taksativno navodi sve mjere i radnje koje policija i tijelo progona mogu poduzeti provodeći zakonske ovlasti. Postupajući temeljem odredbi navedenih zakona, tijekom 2007. godine pokrenut je kazneni progon protiv 397 počinitelja ukupno 724 kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok je tijekom 2008. godine pokrenut kazneni progon protiv 377 počinitelja ukupno 635 kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja oružja.
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) nadležan je u Republici Hrvatskoj za procesuiranje kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari kada su ona počinjena u sastavu grupe ili zločinačke organizacije. Pritom usko surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova.
Za prekršitelje odredbi Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene propisane su kaznene i prekršajne sankcije. Za izvoz robe s Popisa robe vojne namjene bez dozvole ili na temelju krivotvorene potvrde o krajnjem korisniku propisane su kazne od jedne do pet godina zatvora. Ako je izvozom takve robe prouzročena smrt više osoba ili je prouzročena veća imovinska šteta propisano je najmanje pet godina zatvora. Propisane prekršajne kazne su u rasponu od 10.000 do 500.000 kuna.
Učinkovita provedba embarga na oružje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugih embarga koji proizlaze iz međunarodnih obveza Republike Hrvatske osigurana je kroz primjenu Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, 139/08).

FP 8 Uspostava učinkovitijeg informacijskog sustava

Središnji informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova, kao i slični sustavi drugih europskih policija, zahtijeva kontinuirano vrednovanje te, prema potrebi, usavršavanje i dopunjavanje. Nadzor sustava, njegovo održavanje i usavršavanje te potrebna sredstva predviđeni su odgovarajućom IT Strategijom Ministarstva unutarnjih poslova.
U okviru središnjeg informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova uspostavljena su i razvijena dva specijalizirana podsustava. Riječ je o sustavu prikupljanja obavještajnih podataka hrvatske policije pod nazivom Integrirani kriminalističko-obavještajni sustav (KROS), koji se kontinuirano unapređuje, te o Nacionalnom informacijskom sustavu za upravljanje državnom granicom (NISUDG), koji će do kraja 2009. godine biti uspostavljen na devet graničnih prijelaza.
Postojećim informacijskim sustavom TRACKER u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva omogućeno je izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene. Međutim, kako se izdane dozvole ponekad iskoriste samo djelomično ili se uopće ne iskoriste, podaci o izdanim dozvolama ne odgovaraju uvijek podacima o stvarno izvezenoj robi. Iako je Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene propisano da je izvoznik dužan, u roku od petnaest dana od obavljenog izvoza, obavijestiti o tome nadležno ministarstvo, ti podaci ne mogu biti pouzdana osnova za izradu baze podataka o izdanim i iskorištenim dozvolama. U cilju stvaranja učinkovitijeg sustava izvozne i uvozne kontrole potrebno je povezati sustav izdavanja dozvola TRACKER u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva s Carinskom upravom, kako bi carinski službenici u istom programu radili otpis izvezene i uvezene robe s Popisa robe vojne namjene. Uspostavom ovakvog informacijskog sustava stvorit će se uvjeti za kvalitetniju bazu podataka o izdanim, iskorištenim i odbijenim dozvolama.

FP 9 Istraživanje i procjena rizika vezanih za malo i lako oružje i njihov utjecaj na društvo

Uslijed pomanjkanja preciznih i vjerodostojnih podataka glede ukupnog broja malog i lakog oružja koje se nalazi u nezakonitom posjedu građana, nužno je pokrenuti stručno utemeljena istraživanja kako bi se taj nedostatak, koliko je to moguće, otklonio. Navedena istraživanja su važan preduvjet za davanje procjene rizika, te stvarnog i potencijalnog utjecaja malog i lakog oružja na situaciju u društvu.

FP 10 Informiranje javnosti i podizanje svijesti građana

Vlada Republike Hrvatske je 2002. u suradnji s međunarodnim partnerima provela kampanju za dobrovoljnu predaju oružja pod nazivom »Zbogom oružje«, koja je imala velik odjek u javnosti. Vrlo uspješna je i kampanja »Manje oružja – manje tragedija«, koju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) od 2007. godine. Od početka kampanje, Ministarstvo unutarnjih poslova je za provođenje akcija osiguralo 250 tisuća kuna kojima se financirala izrada 250 tisuća promotivnih letaka i 7 tisuća plakata, 150 tisuća džepnih i 3 tisuće zidnih kalendara, uvođenje i podmirenje troškova besplatne telefonske linije 0800 88 92, te su snimljena i 4 promidžbeno-edukativna video spota. Tijekom kampanje diljem Hrvatske održana su predavanja kojima se nastojala podići svijest građana o tome koliko je opasno nestručno rukovati oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Čitava akcija primjer je kvalitetne suradnje među relevantnim ministarstvima, nevladinim organizacijama i medijima te ukazuje na potrebu kontinuiranog zajedničkog djelovanja različitih aktera koji se bave problematikom malog i lakog oružja.

FP 11 Prikupljanje i uništavanje oružja i streljiva

Donošenjem Zakona o oružju (»Narodne novine«, 63/07, 146/08), koji je stupio na snagu 1. rujna 2007. godine, tijekom siječnja iste godine izrađen je i potpisan Sporazum o suradnji Ministarstva unutarnjih poslova s UNDP-om. Tada je prezentiran projekt promidžbene akcije, osmišljen je logo i naziv akcije te izrađen Protokol o provedbi akcije »Manje oružja-manje tragedija«, koji je potpisan dana 25. rujna 2007. godine. Cilj akcije je prikupljanje oružja i podizanje razine svijesti građana o opasnostima nestručnog rukovanja oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima s težnjom za uspostavljanjem snažnije veze između policije i javnosti. Tijekom inicijalnog provođenja akcije, u šestomjesečnom periodu legalizacije oružja, od 1. rujna 2007. do 29. veljače 2008. godine, građani su predali ukupno 1969 zahtjeva za legalizaciju raznih vrsta kratkog i dugog oružja.
Ukupno je dobrovoljnom predajom, u razdoblju od 1. rujna 2007. do 31. srpnja 2009. godine, prikupljeno:

kategorija »A« – dugo i kratko zabranjeno automatsko oružje:
1.420 komada;
kategorija »B« – dozvoljeno dugo i kratko oružje:
2.384 komada;
kategorija »A« – minsko eksplozivna sredstva:
29.934 komada;
streljivo za dugo i kratko oružje
1.045.806 komada;

Uništavanje viškova malog i lakog oružja i streljiva određenog za uništavanje redovito obavljaju Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane. Ministarstvo pravosuđa predaje oružje po pravomoćno okončanom kaznenom, prekršajnom ili upravnom postupku Ministarstvu unutarnjih poslova, koje ga uništava na način na koji uništava i vlastito oružje i streljivo.
U Ministarstvu unutarnjih poslova je od 4. svibnja 2006. godine do 12. listopada 2008. godine proveden sedamdeset i jedan (71) postupak uništavanja oružja u okviru kojeg je uništen 20.321 komad vatrenog oružja. U pogonu željezare Sisak spaljivanjem se uništava razno tehnički neispravno oružje koje je pregledalo i za taj postupak pripremilo Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova za odlučivanje o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom, oduzetim u pravomoćno okončanom kaznenom, prekršajnom ili upravnom postupku.
U kontekstu napora za rješavanjem viškova oružja pokrenut je program »Staro za novo« u kojeg se Ministarstvo obrane uključilo na inicijativu SR Njemačke. U dva navrata, u lipnju i rujnu 2005. godine, u Hrvatskoj je u okviru tog programa uništeno ukupno 1000 komada automatskih pušaka Kalašnjikov u kalibru 7,62x39 mm.
Početkom 2008. godine Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske (OSRH) organizirali su dosad najveće uništavanje viškova malog i lakog oružja koje se nalazi u posjedu Oružanih snaga. Akcija uništavanja 25.000 komada različitog oružja provedena je u sklopu UN-ovog Akcijskog programa o sprečavanju, suzbijanju i iskorjenjivanju protupravnog trgovanja malim i lakim oružjem, te temeljem obveza koje Republika Hrvatska ima prema EU i OESS-u. Uništavanje je provedeno vlastitim snagama u prostorima Remontnog zavoda OSRH u Zagrebu, te na vojnom poligonu, uz prisutnost predstavnika međunarodnih organizacija i vojnih izaslanika. UNDP je za ovaj projekt ponudio financijsku pomoć od 100.000 USD za nabavu opreme i poboljšavanje procesa uništavanja malog i lakog oružja, od čega je do početka 2009. godine realizirano 50.000 USD, dok se ostatak planira realizirati do kraja 2009. godine.

FP 12 Upravljanje zalihama oružja i streljiva

S obzirom na smanjivanje brojnog stanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u tijeku je reorganizacija i smanjivanju broja skladišnih objekata u kojima se čuva oružje i streljivo. To se posebno odnosi na skladišta streljiva zbog čega se iz neperspektivnih skladišnih objekata streljivo postupno premješta u perspektivna, bolje uređena skladišta. Dinamika premještanja ovisi o raspoloživim financijskim sredstvima, kao i dinamici kojom se smanjuje ukupno raspoloživa količina streljiva temeljem uništavanja, prodaje ili donacije.

FP 13 Podnošenje izvješća o mjerama poduzetim sukladno međunarodno preuzetim obvezama

Hrvatska kontinuirano podnosi godišnja izvješća prema Akcijskom programu UN-a o sprečavanju, suzbijanju i iskorjenjivanju protupravnog trgovanja malim i lakim oružjem, OESS-ovom dokumentu o malom i lakom oružju, OESS-ovom dokumentu o uskladištenom konvencionalnom streljivu, Wassenaarskom aranžmanu za kontrolu oružja i robe dvojne namjene i drugim međunarodnim i regionalnim inicijativama, a u svrhu sprečavanja širenja protupravnog trgovanja malim i lakim oružjem.
Republika Hrvatska je ko-sponzorirala rezoluciju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UN Rez. 61/89) o osnivanju radne skupine za izradu međunarodnog pravno obvezujućeg Ugovora o trgovini oružjem, te aktivno sudjeluje u njezinu radu.

FP 14 Uvoz/izvoz oružja i streljiva

Provedba Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u nadležnosti je Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koje izdaje dozvole za izvoz odnosno uvoz, putem programa TRACKER.
U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva godišnje se izda relativno mali broj dozvola koje se odnose na izvoz i uvoz malog i lakog oružja za komercijalne svrhe. Tako je primjerice u 2008. godini izdano 58 dozvola, od kojih 26 dozvola za uvoz (429 komada pištolja) i 32 dozvole za izvoz (1.241.414 komada pištolja, 30 strojnica i 1.024 ručna bacača). Oružje se uglavnom uvozi iz država članica NATO saveza, i to većinom pištolji i pripadajuće streljivo, dok se najčešće izvoze pištolji proizvedeni u Hrvatskoj na civilno tržište SAD-a.
Dozvole se izdaju temeljem suglasnosti Povjerenstva kojeg čine predstavnici ministarstava nadležnih za vanjske poslove, unutarnje poslove, obranu i gospodarstvo. Dozvole za izvoz i uvoz malog i lakog oružja izdaju se na temelju konsenzusa svih članova Povjerenstva za svaki pojedini izvoz odnosno uvoz.
Za izdavanje dozvola u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva nadležan je Odjel za provedbu mjera trgovinske politike. Odjel trenutno ima tri djelatnika koji rade na izdavanju dozvola i praćenju cjelokupne problematike izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. S obzirom na očekivano povećanje obujma poslova i međunarodno preuzetih obveza, potrebno je dodatno kadrovski ojačati nadležni Odjel kako bi proces izdavanja dozvola, izvješćivanja i praćenja neometano tekao.
Dozvole za uvoz robe namijenjene Oružanim snagama izdaje Ministarstvo obrane, a za potrebe policije Ministarstvo unutarnjih poslova.

FP 15 Regionalna i međunarodna suradnja

Po pitanju edukacije i razmjene iskustava, u gotovo svim funkcionalnim područjima održavaju se različiti međunarodni seminari i radionice na kojima se razmjenjuju iskustva te dogovara daljnja suradnja i zajednički projekti. U tom smislu treba posebno naglasiti suradnju s Centrom za kontrolu malog i lakog oružja jugoistočne i istočne Europe (SEESAC), zajedničku inicijativu UNDP-a i Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu, te suradnju s Regionalnim središtem za pomoć u provedbi sporazuma o kontroli naoružanja i verifikaciji (RACVIAC) u Rakitju kod Zagreba. Tako je u RACVIAC-u u 2002. i 2003. godini održana po jedna radionica o nezakonitoj trgovini malim i lakim oružjem, 2004. godine tri radionice o različitim aspektima trgovine malim i lakim oružjem, 2006. godine dvije radionice, 2008. jedna radionica.
Ministarstvo unutarnjih poslova intenzivno surađuje i razmjenjuje informacije s Ministarstvima unutarnjih poslova svih zemalja regije, ali i šire, što je rezultiralo policijskim akcijama zapljene veće količine oružja i eksplozivnih tvari, kao i uhićenjem većeg broja osoba.
Sa svim državama regije Republika Hrvatska ima sklopljene sporazume (ili protokole) o suradnji u suzbijanju organiziranog kriminala dijelom kojeg je i nezakonita trgovina oružjem.

6. AKCIJSKI PLAN ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA

U Akcijskom planu detaljnije su opisani načini ostvarivanja pojedinih ciljeva Nacionalne strategije po funkcionalnim područjima. Utvrđene su konkretne mjere i zadaće, njihovi nositelji i rokovi provedbe.

FP 1 i FP 2 Osnivanje Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje i koordinacija aktivnosti predviđenih Akcijskim planom

Odmah po donošenju Nacionalne strategije, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija pripremit će Odluku Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje i uputiti je u postupak usvajanja.
Po osnivanju Nacionalnog povjerenstva, na poziv Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija kao predsjedatelja, održavat će se redoviti sastanci u cilju praćenja i analize provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana, te predlaganja mjera za poboljšanje učinkovitosti u provedbi.

FP 3 Suzbijanje nezakonite trgovine i posjedovanja malog i lakog oružja

Nastavit će se s organiziranim provođenjem obuke djelatnika za rad u kriminalističkoj analitici, istraživanjem podrijetla zaplijenjenog vatrenog oružja i proširivanjem saznanja o metodama krijumčarenja, aktivnim vođenjem tajnih izvjestitelja u kriminalnim krugovima i sl. Aktivnosti kriminalističke policije bit će usmjerene na pojačano djelovanje u cilju suzbijanja krijumčarenja, nezakonite proizvodnje i trgovine oružjem. Navedene aktivnosti kriminalističke policije provodit će se sukladno Akcijskom planu suzbijanja nedozvoljenog posjedovanja, proizvodnje, trgovine i krijumčarenja oružja i eksplozivnih tvari. Zapošljavanje i obuka djelatnika provodi se u Ministarstvu unutarnjih poslova kontinuirano, sukladno zamijećenim potrebama za novim djelatnicima po nekom području ili usavršavanjem postojećih. Financijska sredstva za sve navedene aktivnosti se osiguravaju iz redovnih proračunskih stavki Ministarstva. Za 2009. godinu dio sredstava je osiguran iz CARDS programa.

FP 4 Kontrola nabave, držanja i nošenja, prometa, popravka, prepravka i proizvodnje oružja i streljiva, te kontrola civilnih strelišta

U predstojećem razdoblju kontinuirano će se, kao i do sada nadzirati nabava, držanje i nošenje, promet, popravak, prepravak i proizvodnja oružja i streljiva za civilne potrebe te kontrolirati civilna strelišta. S tim u vezi, u Ministarstvu unutarnjih poslova će se tijekom 2009. godine raditi na jačanju jedinstvene baze podataka o malom i lakom oružju, kao i na podizanju učinkovitosti u uporabi sustava IBIS. Za provedbu su zaduženi Uprava kriminalističke policije i Centar za kriminalistička vještačenja »Ivan Vučetić«. Financijska sredstva se osiguravaju iz redovnih proračunskih stavki Ministarstva, dok je u 2009. godini dio sredstava osiguran iz CARDS programa.
S ciljem unapređenja nadzora nad proizvodnjom oružja dovršit će se pravno uređivanje postupka ispitivanja i obilježavanja žigom civilnog vatrenog oružja, te odrediti koji dijelovi vatrenog oružja podliježu obveznom ispitivanju i obilježavanju žigom nakon prepravljanja.
Bit će uređen i izgled žigova i znakova za obilježavanje žigom, kao i oblik i sadržaj potvrda i naljepnica. Navedeno će biti uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je u pripremi i čije se donošenje planira do kraja 2009. godine.

FP 5 Granična kontrola

Granična policija će nastaviti rad na jačanju kapaciteta u području kontrole granica sukladno Strategiji integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske i pripadajućem Akcijskom planu, kao i sukladno Šengenskom akcijskom planu.
Temeljem navedenih strateških dokumenata granične policije izrađen je, sukladno standardima EU, Plan popunjavanja granične policije, slijedom kojeg će se prioritetno popunjavati kapaciteti na budućim vanjskim granicama EU. Također će se nastaviti s provedbom trajnog usavršavanja i osposobljavanja policijskih službenika granične policije sukladno šengenskim standardima i najboljoj praksi EU.
Analizom operativnih potreba izrađen je katalog potrebne tehničke opreme, infrastrukture i IT opreme, na temelju kojeg su definirani prioriteti kao i Plan daljnjeg opremanja policijskih postaja i graničnih prijelaza u narednom razdoblju, a u cilju kvalitetnijeg obavljanja granične kontrole i dostizanja šengenskih standarda.
Do kraja 2009. godine na devet graničnih prijelaza bit će uspostavljen Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom (NISUDG), koji će u nadolazećem razdoblju biti proširen na dodatnih dvadeset i pet prijelaza koji će se nalaziti na budućoj vanjskoj granici EU. NISUDG sadrži sistemsko rješenje za unos i provjeru predmeta koji se prenose ili prevoze preko državne granice (posebice visokotarifne robe), čime će se postići bolja i kvalitetnija granična kontrola na ovom području.
Sukladno točki 8. preambule Šengenskog kodeksa o granicama, granična policija uvest će Analizu rizika za tematsko područje suzbijanja krijumčarenja oružja, streljiva i eksploziva.
Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice i dalje će intenzivno provoditi aktivnosti, u suradnji s mobilnim timovima Carinske uprave, na dijelu državne granice s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom, u cilju podizanja učinkovitosti mjera i radnji na suzbijanju krijumčarenja visokotarifne robe i pružanja trajne pomoći ustrojstvenim jedinicama granične policije na terenu.
Obuka carinskih djelatnika nastavit će se kontinuirano provoditi. Za edukaciju carinskih službenika Carinske uprave u sprječavanju gomilanja i trgovine malim i lakim oružjem u Državnom proračunu za 2009. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna. Planirana financijska sredstva za 2010. godinu iznose 120.000 kuna, što je u istom iznosu predviđeno i za 2011. godinu.

FP 6 Zakonodavna i normativna pitanja

U predstojećem razdoblju osigurat će se dosljedna primjena novih zakonskih i podzakonskih akata koji su na snazi od 1. siječnja 2009. godine. Do kraja 2010. godine izradit će se analiza njihove učinkovitosti te, ovisno o potrebi, predložiti odgovarajuća poboljšanja. U tijeku su pripreme izmjena i dopuna postojećeg Zakona o oružju, čije se donošenje planira do kraja 2009. godine.
Također, u Ministarstvu pravosuđa u tijeku je rad na novom Kaznenom zakonu, a čiji se završetak predviđa u prvom kvartalu 2010. godine.

FP 7 Procesuiranje kaznenih djela i prekršaja (kaznena politika)

Kontinuirano će se raditi na ubrzavanju procesuiranja kaznenih djela i prekršaja. Posebna pažnja pridavat će se jačanju učinkovitosti primjene Zakona o oružju, Zakona o policiji, Zakona o kaznenom postupku, kao i Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene.
Osnovane su radne skupine za izradu novog Kaznenog te izmjena i dopuna Prekršajnog zakona, a u okviru kojih će biti provedena analiza eventualnih potreba za izmjenama kaznene politike na ovom području.

FP 8 Uspostava učinkovitijeg informacijskog sustava

Ministarstvo unutarnjih poslova nastavit će rad na kontinuiranom poboljšavanju i jačanju središnjeg informacijskog sustava, kao i njegovih specijaliziranih podsustava (KROS, NISUDG), sukladno uočenim potrebama.
Dozvole za izvoz i uvoz robe s Popisa robe vojne namjene izdaje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pomoću informacijskog sustava TRACKER. U cilju stvaranja učinkovitijeg sustava izvozne i uvozne kontrole, do 2011. godine povezat će se sustav izdavanja dozvola TRACKER u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva s Carinskom upravom, kako bi carinski službenici u istom programu radili otpis izvezene i uvezene robe s Popisa robe vojne namjene. Uspostavom ovakvog informacijskog sustava stvorit će se uvjeti za kvalitetniju bazu podataka o izdanim, iskorištenim i odbijenim dozvolama.

FP 9 Istraživanje i procjena rizika vezanih za malo i lako oružje i njihov utjecaj na društvo

Republika Hrvatska će u narednom razdoblju istražiti mogućnosti i zatražiti financijsku potporu međunarodnih institucija i njihovih fondova koji su namijenjeni kontroli malog i lakog oružja radi pokretanja sveobuhvatnog znanstveno-stručnog istraživanja koje bi rezultiralo preciznijom procjenom količine nezakonitog oružja na području Republike Hrvatske te analiziralo utjecaj takovog procijenjenog stanja na društvo. Tijekom 2010. godine izradit će se u tu svrhu odgovarajući projektni prijedlog.

FP 10 Informiranje javnosti i podizanje svijesti građana

S ciljem podizanja svijesti građana o štetnosti nezakonitog posjedovanja oružja nastavlja se strategija djelovanja na temelju Zakona o oružju, koju Ministarstvo unutarnjih poslova provodi u suradnji s UNDP-om s kojim je u prosincu 2008. potpisalo programski paket »Uništenje za razvoj 2009. – 2011.«. U okviru tog programa nastavlja se provedba akcije »Manje oružja-manje tragedija«. U njezinoj provedbi Ministarstvo unutarnjih poslova, uz UNDP, surađuje i s udrugama branitelja, udrugama žena i mladih, a uz pomoć estradnih umjetnika i medija na nacionalnoj i lokalnoj razini promovira sigurnost zajednice kroz suradnju građana i policije u suzbijanju zlouporabe oružja.
Za provođenje akcije u Državnom proračunu za 2009. godinu osigurana su financijska sredstva u iznosu od 80.000 kuna. Predviđena sredstva za 2010. godinu iznose 83.000 kuna, a za 2011. godinu iznose 86.000 kuna.
Ministarstvo unutarnjih poslova otvorilo je besplatnu telefonsku liniju 0800 88 92 na kojoj građani mogu dobiti potrebne informacije o postupku koji moraju slijediti za dobrovoljnu predaju oružja u nezakonitom posjedu ili za podnošenje zahtjeva za njegovu legalizaciju. Godišnje se za održavanje linije u prosjeku izdvaja oko 8.000 kuna.
Ukupni rezultati ove kampanje svrstavaju je, po ocjeni UN-a, u jednu od najuspješnijih takve vrste u svijetu.
S ciljem jačanja transparentnosti, sukladno članku 25. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će do 30. travnja svake tekuće godine, počevši od 2010. godine, izrađivati godišnja izvješća o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za prethodnu godinu i dostavljati ga Vladi Republike Hrvatske. Ova će Izvješća Ministarstvo objavljivati na svojim internetskim stranicama do 30. svibnja svake tekuće godine.

FP 11 Prikupljanje i uništavanje oružja i streljiva

Kako zakonske odredbe predviđaju mogućnost dobrovoljne predaje oružja bez sankcija sve dok je Zakon o oružju na snazi, prema rezultatima i pokazateljima o dosadašnjoj kontinuiranoj dobrovoljnoj predaji očekuje se da će se pozitivan trend dobrovoljne predaje oružja nastaviti.
Kao što je navedeno, kroz akciju »Manje oružja – manje tragedija« nastavit će se s prikupljanjem oružja te će biti provedena najmanje dva javna uništavanja oružja prikupljenog tijekom cjelokupnog trajanja kampanje (2009. – 2011.).
Temeljem postojećeg Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga 2006. – 2015. prihvaćenim od strane Hrvatskoga sabora u lipnju 2006. godine, Ministarstvo obrane nastavit će s uništavanjem viškova oružja i streljiva, samostalno ili u suradnji s međunarodnim organizacijama i partnerima. Nakon prihvaćanja novog Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga, čiji se završetak očekuje tijekom 2010. godine, obavit će se usklađivanje potrebnih količina malog i lakog oružja s ciljanom strukturom i brojem djelatnika u Oružanim snagama.
Viškovi oružja zbrinjavat će se prodajom, donacijama prijateljskim zemljama ili uništavanjem u vlastitim kapacitetima. Prioritet pri uništavanju imat će laki prijenosni raketni sustavi MANPADS (Man-Portable Air Defence Systems). S tim ciljem, a temeljem Implementacijskog sporazuma potpisanog s Veleposlanstvom SAD-a, tijekom 2009. godine obavit će se uništavanje 929 raketa STRIJELA-2M.
Za navedene aktivnosti iz proračuna Ministarstva obrane i donacija osigurano je u 2009. godini 1,5 milijuna kuna, a za 2010. godinu planiran je 1 milijun kuna.
Prilikom uništavanja malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva, Republika Hrvatska će se u potpunosti pridržavati međunarodnih standarda o zaštiti okoliša.

FP 12 Upravljanje zalihama oružja i streljiva

U narednom razdoblju nastavit će se s mjerama daljnjeg poboljšanja sustava upravljanja zalihama oružja i streljiva što uključuje izgradnju novih skladišta streljiva, instaliranje odgovarajućih mjera tehničke zaštite (u energetskom segmentu: mrežno i agregatno napajanje, napajanje UPS-om; ugradnje senzora, kontrola ulaza sa čitačima i karticama, ugradnja posebnih brava na vratima, ugradnja video nadzora i rasvjete s lokalnim i daljinskim uključivanjem te povezivanje svih skladišnih objekata u jedinstveni komunikacijski sustav), dodatno osposobljavanje djelatnika OSRH koji rade u skladištima, te uspostavljanje cjelovitog sustava nadzora kvalitete ubojnih sredstava. S tim ciljem, tijekom 2009. i 2010. godine na dva najveća skladišna prostora u OSRH poboljšat će se mjere tehničke zaštite sukladno NATO standardima. Za navedene aktivnosti iz proračuna Ministarstva obrane te donacija osigurano je u 2009. godini 4 milijuna kuna, a za 2010. godinu planirano je 1,5 milijuna kuna.
Isto tako poboljšat će se i sigurnosna razina i zaštita namjenskih objekata u kojima se skladišti naoružanje i ubojita sredstva iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova uvođenjem video nadzora s elementima kontinuiranog digitalnog snimanja i pohrane podataka, te uvođenjem protuprovalnih sustava kojima se takvi objekti zaštićuju. Tijekom 2009. godine kreće građevinska adaptacija objekata za što je predviđeno 1,5 milijuna kuna, a za 2010. godinu predviđa se jačanje sustava fizičke i tehničke zaštite (sredstva su planirana kroz proračun MUP-a).

FP 13 Podnošenje izvješća o mjerama poduzetim sukladno međunarodno preuzetim obvezama

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija će nastaviti s podnošenjem izvješća o mjerama poduzetim sukladno međunarodno preuzetim obvezama, te implementaciji nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata s ciljem sprječavanja pretjerane akumulacije malog i lakog oružja, te veće transparentnosti.
Nastavit će se prikupljanje podataka i izrada godišnjih izvješća prema Akcijskom programu UN-a, dokumentu OESS-a o malom i lakom oružju (OSCE Document on SALW), Upitniku država članica OESS-a o politici i nacionalnim praksama i procedurama za izvoz konvencionalnog naoružanja i pripadajuće tehnologije (Questionnaire on OSCE Participating States’ Policy and/or National Practices And Procedures for the Export of Conventional and Related Technology).

FP 14 Uvoz/izvoz oružja i streljiva

Nacionalno povjerenstvo redovito će pratiti trendove na području izvoza i uvoza malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva u Republici Hrvatskoj, kroz prikupljanje i razmjenu podataka s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva. Prikupljeni podaci bit će dio godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana.
S obzirom na povećani obujam poslova te preuzete međunarodne obveze u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, unutar Odjela za provedbu mjera trgovinske politike, bit će ustrojen poseban Odsjek za nadzor izvoza i uvoza robe vojne namjene te izvoz robe s dvojnom namjenom do 2011. godine. Broj djelatnika sa sadašnjih tri povećat će se na šest, što će se osigurati unutarnjom preraspodjelom za što nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

FP 15 Regionalna i međunarodna suradnja

Republika Hrvatska nastavit će poticati jačanje regionalne suradnje u svim relevantnim funkcionalnim područjima. To se posebice odnosi na aktivnosti u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova glede učinkovite razmjene informacija s ostalim zemljama u regiji.
Na međunarodnom planu nastavit će se suradnja s UNDP-om i ostalim međunarodnim organizacijama oko uništavanja nezakonitog malog i lakog oružja, kao i viškova malog i lakog oružja u posjedu Oružanih snaga.
U narednom razdoblju bit će intenzivirana međunarodna suradnja radi razmjene informacija o postignućima Republike Hrvatske na području kontrole izvoza konvencionalnog naoružanja i robe s dvojnom namjenom. Predstavnici Republike Hrvatske nastavit će aktivno sudjelovati na sastancima Glavne radne skupine Wassenaarskog aranžmana (WA – Wassenaar Arrangement), ekspertne skupine, skupine stručnjaka WA za obavještajno sigurnosna pitanja, sastancima djelatnika koji rade na izdavanju dozvola (LEOM), te Plenarnim zasjedanjima WA.

Financijska sredstva

Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije i Akcijskog plana osiguravaju se i planiraju unutar Državnog proračuna na stavkama pojedinih resornih ministarstava. Kao dodatni financijski izvori bit će korištena i sredstva međunarodnih organizacija (UN, OESS, NATO, EU, itd.) i drugih institucija.

7. TABELARNI PRIKAZ AKCIJSKOG PLANA ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA

Radi lakšeg praćenja provedbe Akcijskog plana, u priloženom tabelarnom prikazu jasno su naznačene konkretne zadaće i mjere po svakom funkcionalnom području, njihovi nositelji, kao i rokovi izvršenja.
Nacionalno povjerenstvo za malo i lako oružje imat će obvezu da do 30. travnja svake tekuće godine dostavi Vladi Republike Hrvatske pismeno izvješće o provedbi i ostvarenju Akcijskog plana za prethodnu godinu. Temeljem godišnjeg izvješća, Akcijski plan će biti revidiran na redovitoj, a prema potrebi godišnjoj, osnovi.

FUNKCIONALNO PODRUČJE (FP)
ZADAĆA
GLAVNI NOSITELJ
ROK
IZVRŠENJA
NAPOMENE
OZNAKA
NAZIV
FP1
Osnivanje Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje
Donošenje Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva
Vlada RH
2009.
Odluku će pripremiti MVPEI
FP2
Koordinacija aktivnosti predviđenih Akcijskim planom
Održavanje periodičnih sastanaka u cilju analize stanja, izrade planova za poboljšanje učinkovitosti u provedbi mjera sadržanih u AP
Nacionalno povjerenstvo
kontinuirano
Sastanke će sazivati MVPEI čiji predstavnik predsjedava NP
 
 
Podnošenje godišnjeg izvješća Vladi RH o provedbi i ostvarenju Akcijskog plana, zajedno s prijedlogom plana aktivnosti za slijedeću godinu
Nacionalno povjerenstvo
 
 
FP3
Suzbijanje nezakonite trgovine i posjedovanja malog i lakog oružja
Provođenje mjera sadržanih u Akcijskom planu MUP-a o suzbijanju nedozvoljenog posjedovanja, proizvodnje, trgovine i krijumčarenja oružja i eksplozivnih tvari
MUP
kontinuirano
Sunositelji: SOA, CU
 
 
Kontinuirana obuka djelatnika u svezi istraživanja porijekla zaplijenjenog oružja i metoda krijumčarenja, kriminalističke analitike i dr.
MUP
kontinuirano
Za 2009. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 643.064 kune (CARDS). Sredstva se također osiguravaju iz redovnih proračunskih stavki MUP-a.
 
 
Provedba novog modela ‘legalizacije’ oružja i dobrovoljne predaje dozvoljenog i zabranjenog oružja temeljem izmjena i dopuna Zakona o oružju
MUP
2010.
Izrada izmjena i dopuna Zakona je u tijeku; donošenje se planira do kraja 2009. godine.
FP4
Kontrola nabave, držanja i nošenja, prometa, popravka, prepravka i proizvodnje oružja i streljiva, te kontrola civilnih strelišta
Jačanje jedinstvene baze podataka o malom i lakom oružju
MUP
2009.
Projekt će se dijelom financirati iz CARDS programa EU
 
 
Podizanje učinkovitosti u uporabi sustava IBIS – Integrated Ballistics Identification System
MUP
2009.
Projekt će se dijelom financirati iz CARDS programa EU
 
 
Dovršenje pravnog uređivanja postupka ispitivanja i obilježavanja žigom civilnog vatrenog oružja
MUP
Do kraja 2009.
Kroz izmjene i dopune Zakona o oružju
FP5
Granična kontrola
Provedba Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske i pripadajućeg Akcijskog plana te Šengenskog akcijskog plana
MUP
kontinuirano
Akcijski planovi podložni su redovnoj reviziji
 
 
Uspostava Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (NISUDG) na devet graničnih prijelaza
MUP
Do kraja 2009.
Planirana uspostava NISUDG i na dodatnih 25 prijelaza u predstojećem razdoblju, nakon osiguravanja sredstava iz pretpristupnih fondova EU
 
 
Prioritetno popunjavanje kapaciteta i opremanje graničnih prijelaza na budućim vanjskim granicama EU sukladno Planu popunjavanja granične policije i Planu daljnjeg opremanja policijskih postaja i graničnih prijelaza
MUP
kontinuirano
Sve mjere se poduzimaju u skladu sa šengenskim standardima
 
 
Uvođenje analize rizika za tematsko područje suzbijanja krijumčarenja malog i lakog oružja (granična policija)
MUP
2010./2011.
U skladu sa Šengenskim kodeksom o granicama
 
 
Jačanje aktivnosti mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice u suradnji s mobilnim timovima Carinske uprave na dijelu granice s BiH, Crnom Gorom i Srbijom
MUP, CU
kontinuirano
 
 
 
Edukacija carinskih službenika u sprječavanju gomilanja i trgovine malim i lakim oružjem
CU
kontinuirano
Za 2009. u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 30.000 kuna. Planirana sredstva za 2010. iznose 120.000 kuna. Isti iznos predviđen je i za 2011. godinu.
FP6
Zakonodavna i normativna pitanja (usklađivanje zakonskog okvira sa europskim i međunarodnim standardima)
Prema potrebi, nastavak daljnjeg usklađivanja nacionalnih propisa u ovisnosti o daljnjem razvoju međunarodnih standarda i pravne stečevine EU
Svi
kontinuirano
 
 
 
Donošenje izmjena i dopuna Zakona o oružju
MUP
Do kraja 2009.
 
 
 
Izrada i donošenje novog Kaznenog zakona
MP
I kvartal 2010.
Nakon donošenja novog Kaznenog zakona, sva relevantna ministarstva trebat će predložiti odgovarajuće prilagodbe kaznenih odredbi u zakonima iz svoje nadležnosti
 
 
Provedba analize učinkovitosti novih zakonskih i podzakonskih akata na snazi od 1. 1. 2009.
svi
Do kraja 2010.
Doprinos svih relevantnih tijela državne uprave
P7
Procesuiranje kaznenih djela i prekršaja
Ubrzati procesuiranje kaznenih djela i prekršaja (kaznena politika)
MUP, DORH (USKOK), CU,
MP, MINGORP
kontinuirano
U okviru radnih skupina za izradu novog Kaznenog i Prekršajnog zakona analizirat će se eventualna potreba za izmjenama kaznene politike na području malog i lakog oružja
FP8
Uspostava učinkovitijeg informacijskog sustava
Poboljšanje sustava TRACKER
MINGORP
2011.
Sunositelj: MF (Carinska uprava)
 
 
Uspostava baze podataka kroz program TRACKER o izdanim, iskorištenim i odbijenim dozvolama
MINGORP
2011.
Sunositelj: MF (Carinska uprava)
 
 
Usavršavanje informacijskog sustava MUP-a
MUP
kontinuirano
 
FP9
Istraživanje i procjena rizika vezanih za malo i lako oružje i njihov utjecaj na društvo
Izrada projektnog prijedloga za provedbu istraživanja s ciljem procjene količine nezakonitog oružja u posjedu građana i njegovog utjecaja na društvo
Nacionalno povjerenstvo
2010.
 
FP10
Informiranje javnosti i podizanje svijesti građana
Izrada plana informiranja
MUP,
Nacionalno povjerenstvo
Godišnja aktivnost – kraj veljače za svaku tekuću godinu
 
 
 
Nastavak provedbe akcije »Manje oružja – manje tragedija»
MUP
2009. – 2011.
Za 2009. u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 80.000 kuna. Planirana sredstva za 2010. iznose 83.000 kuna, a za 2011. godinu 86.000 kuna.
 
 
Izrada godišnjeg izvješća o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe
MINGORP
Godišnja aktivnost – do 30. travnja za proteklu godinu
Zakonska obveza od 2010.
uz suradnju s NP
 
 
Objava godišnjeg izvješća na web-stranicama MINGORP
MINGORP
Do 30. svibnja za proteklu godinu
 
FP11
Prikupljanje i uništavanje oružja i streljiva
Prikupljanje i evidentiranje nezakonitog oružja u RH
MUP
godišnja aktivnost
 
 
 
Nastavak provedbe akcije »Manje oružja – manje tragedija»
MUP
2009. – 2011.
Uz suradnju s UNDP i lokalnim nevladinim udrugama
 
 
Uništavanje 929 lakih prijenosnih raketnih sustava (MANPADS)
MORH
Do kraja 2009.
U suradnji sa SAD-om.
 
 
Prikupljanje viškova oružja OSRH
MORH
godišnja aktivnost
Prikupljanje se obavlja tijekom cijele godine.
 
 
Prikupljanje i evidentiranje nezakonitog streljiva u RH
MUP
godišnja aktivnost
 
 
 
Prikupljanje viškova streljiva OSRH
MORH
godišnja aktivnost
 
 
 
Uništavanje viškova malog i lakog oružja
MORH
godišnja aktivnost
Sredstva za provedbu osigurana iz proračuna MORH-a i donacija (1,5 milijuna kuna u 2009. i 1 milijun kuna u 2010.)
 
 
Uništavanje nezakonitog malog i lakog oružja
MUP
godišnja aktivnost
 
 
 
Uništavanje viškova streljiva u OSRH
MORH
godišnja aktivnost
Uništavanje u vlastitim kapacitetima ili metodom »industrijskog zbrinjavanja«
 
 
Uništavanje prikupljenog streljiva
MUP
godišnja aktivnost
 
FP12
Upravljanje zalihama oružja i streljiva
Poboljšati sigurnosne mjere i tehničku zaštitu skladišta oružja i streljiva
MORH
kontinuirano
 
 
 
Poboljšavanje mjera tehničke zaštite sukladno NATO standardima na dva najveća skladišna prostora OSRH.
MORH
Tijekom 2009. i 2010. godine
Sredstva za provedbu osigurana iz proračuna MORH-a i donacija (4 milijuna kuna u 2009. i 1,5 milijuna kuna u 2010.)
 
 
Smanjenje broja skladišnih prostora
MORH
2015.
 
 
 
Izgradnja novih skladišta streljiva sukladno NATO standardima
MORH
2015.
 
 
 
Poboljšanje sigurnosne razine i zaštite u skladištima MUP-a
MUP
kontinuirano
 
 
 
Građevinska adaptacija objekata (skladišta)
MUP
Tijekom 2009. godine
Predviđeno 1,5 milijuna kuna
 
 
Jačanje sustava fizičke i tehničke zaštite objekata (video nadzor, protuprovalni sustavi i dr.)
MUP
2010.
Sredstva planirana kroz redovne stavke proračuna MUP-a.
FP13
Podnošenje izvješća o mjerama poduzetim sukladno međunarodno preuzetim obvezama
Pravovremena priprema izvješća
MVPEI
Ovisno o periodici određenoj pojedinim međunarodnim dokumentom
Izvješća se pripremaju dostavom resornih očitovanja
FP14
Uvoz/Izvoz oružja i streljiva
Poboljšati primjenu elektronskog sustava izdavanja izvoznih/uvoznih dozvola (TRACKER)
MINGORP
2010.
 
 
 
Priprema godišnjih izvješća o izvozu i uvozu oružja
MINGORP
Godišnja aktivnost – do 30. travnja za proteklu godinu
Zakonska obveza od 2010.
uz suradnju s NP
 
 
Jačanje administrativnih kapaciteta u nadležnom Odjelu – osnivanje posebnog Odsjeka koji će biti nadležan za izdavanje dozvola i povećanje broja djelatnika s tri na šest
MINGORP
2011.
Popunjavanje broja djelatnika unutarnjom preraspodjelom odvijat će se postupno, po godinama
FP15
Regionalna i međunarodna suradnja
Nastavak uspješne regionalne i međunarodne suradnje po svim funkcionalnim područjima
MVPEI
kontinuirano
Sva ministarstva dužna su izrađivati i provoditi vlastite godišnje planove međunarodne suradnje

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Nacionalna strategija za kontrolu malog i lakog oružja s pripadajućim Akcijskim planom objavit će se u Narodnim novinama.
[1] Pojam »malo i lako oružje« (eng. SALW - Small Arms and Light Weapons) u ovoj Nacionalnoj strategiji odnosi se na dvije kategorije oružja ne prejudicirajući buduće međunarodno dogovorene definicije. Malo oružje (engl. small arms) uključuje revolvere, pištolje, puške, karabine, kratke strojnice, automatske puške i puškostrojnice. Lako oružje (engl. light weapons) obuhvaća strojnice (uključujući i teške strojnice), bacače granata, prijenosna protuzrakoplovna oružja, prijenosna protuoklopna i netrzajna oružja, prijenosne protuoklopne raketne sustave, prijenosne protuzrakoplovne raketne sustave (MANPADS), te minobacače kalibra do 100 mm. Iz same definicije se može vidjeti da kategorija malog oružja obuhvaća oružje kojim rukuje pojedinac, dok kategorija lakog oružja u pravilu zahtjeva opsluživanje dviju ili više osoba koje funkcioniraju kao posluga oružja. U smislu ove Nacionalne strategije pod pojmom »malo i lako oružje« podrazumijevaju se i njegovi sastavni dijelovi i pribor, kao i odgovarajuće streljivo te eksplozivna sredstva.
[2]Članak 335 (1) Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, posjeduje, prodaje ili na drugi način sebi ili drugome pribavlja u posjed vatreno oružje, streljivo ili eksplozivne tvari čije nabavljanje, prodaja ili posjedovanje građanima nije dozvoljeno, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
[3]Novčane kazne u rasponu od 3.000 do 500.000 kuna za fizičke osobe, obrtnike i pravne osobe ili kazna zatvora do 60 dana za fizičke osobe, uz izricanje zaštitne mjere oduzimanja oružja i streljiva,
[4]Članak 335 (2) Tko neovlašteno nabavlja, posjeduje, prodaje, izrađuje ili razmjenjuje veće količine vatrenog oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.
[5]Novčane kazne u rasponu od 3.000 do 200.000 kuna za fizičke osobe, obrtnike i pravne osobe ili kazna zatvora do 45 dana za fizičke osobe, uz izricanje zaštitne mjere oduzimanja oružja i streljiva.