ZAKON O OSIGURANJU
 
 (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14)

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Opća odredba

Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za osnivanje i poslovanje društava za osiguranje i društava za reosiguranje, obavljanje unutarnje revizije i revizije društava za osiguranje i društava za reosiguranje, postupak likvidacije i stečaja, obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju, ovlasti nadzornog tijela te obavljanje nadzora.
(2) Ovim se Zakonom uređuje i zaštita potrošača, udruga (pool) osiguranja odnosno reosiguranja, Hrvatski ured za osiguranje te oblik udruživanja osiguravatelja.
(3) Ovim se Zakonom uređuje i obavljanje poslova osiguranja društava za osiguranje i poslova reosiguranja društava za reosiguranje država članica i stranih država na području Republike Hrvatske te primjena mjerodavnog prava na ugovore o osiguranju s međunarodnim elementom.

Prijenos pravnih akata Europske unije

Članak 1.a
(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:
1. Direktiva Vijeća 64/225/EEZ od 25. veljače 1964. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga u području reosiguranja i retrocesije (SL L 56, 4. 4. 1964.),
2. Prva Direktiva Vijeća od 24. srpnja 1973. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na osnivanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 228, 16. 8. 1973.),
3. Direktiva 73/240/EEZ od 24. srpnja 1973. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana za poslove izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 228, 16. 8. 1973.),

4. Direktiva 76/580/EEZ od 29. lipnja 1976. kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive 73/239/EEZ (SL L 189, 13. 7. 1976.),
5. Direktiva Vijeća 78/473/EEZ od 30. svibnja 1978. o usklađivanju zakona i drugih propisa o suosiguranju na razini Zajednice (SL L 151, 7. 6. 1978.),
6. Direktiva 84/641/EEZ od 10. prosinca 1984. o izmjeni, posebno u pogledu turističke pomoći, Prve direktive (73/239/EEZ) o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na osnivanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 339, 27. 12. 1984.),
7. Direktiva 87/343/EEZ Vijeća od 22. lipnja 1987. o izmjeni, u pogledu osiguranja kredita i osiguranja jamstava, Prve direktive Vijeća 73/239/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na pokretanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 185, 4. 7. 1987.),
8. Direktiva Vijeća 87/344/EEZ od 22. lipnja 1987. o usklađivanju zakona i drugih propisa o osiguranju troškova pravne zaštite (SL L 185, 4. 7. 1987.),
9. Druga Direktiva 88/357/EEZ Vijeća od 22. lipnja 1988. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na izravno osiguranje, osim životnog osiguranja, koja propisuje odredbe kako bi se olakšalo učinkovito ostvarivanje slobode pružanja usluga i izmjeni Direktive 73/239/EEZ (SL L 172, 4. 7. 1988.),

10. Direktiva Vijeća 91/371/EEZ od 20. lipnja 1991. o provedbi Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o izravnom neživotnom osiguranju (SL L 205, 27. 7. 1991.),
11. Direktiva Vijeća 91/674/EEZ od 19. prosinca 1991. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima društava za osiguranje (SL L 374, 31. 12. 1991.),
12. Direktiva 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na izravno osiguranje, osim životnog osiguranja, te kojom se izmjenjuje Direktiva 73/239/EEZ i Direktiva 88/357/EEZ (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (SL L 311, 14. 11. 1997.),
13. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 95/26/EZ od 29. lipnja 1995. o izmjeni direktiva 77/780/EEZ i 89/646/EEZ u području kreditnih ustanova, direktiva 73/239/EEZ i 92/49/EEZ u području neživotnog osiguranja, direktiva 79/267/EEZ i 92/96/EEZ u području životnog osiguranja, Direktive 93/22/EEZ u području investicijskih društava i Direktive 85/611/EEZ u području subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) za potrebe jačanja bonitetnog nadzora (SL L 168, 18. 7. 1995.),
14. Direktiva 98/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o dodatnom nadzoru društava za osiguranje u grupi osiguravatelja (SL L 330, 5. 12. 1998.),
15. Direktiva 2001/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o reorganizaciji i likvidaciji društava za osiguranje (SL L 110, 20. 4. 2001.),

16. Direktiva 2002/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. ožujka 2002. o izmjeni Direktive Vijeća 73/239/EEZ u odnosu na zahtjeve za granicu solventnosti za društva za osiguranje koja obavljaju poslove neživotnih osiguranja (SL L 77, 20. 3. 2002.),
17. Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (SL L 345, 19. 12. 2002.),
18. Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni Direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i Direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11. 2. 2003.),
19. Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju (SL L 9, 15. 1. 2003.),
20. Direktiva 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2005. o izmjeni Direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 85/611/EEZ, 91/675/EEZ, 92/49/EEZ i 93/6/EEZ i Direktiva 94/19/EZ, 98/78/EZ, 2000/12/EZ, 2002/83/EZ i 2002/87/EZ radi uspostavljanja nove organizacijske strukture odbora za financijske usluge (SL L 79, 24. 3. 2005.),
21. Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 92/49/EEZ, kao i direktiva 98/78/EZ i 2002/83/EZ (SL L 323, 9. 12. 2005.),
22. Direktiva 2007/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 92/49/EEZ i Direktiva 2002/83/EZ, 2004/39/EZ, 2005/68/EZ i 2006/48/EZ o pravilima postupanja i kriterijima procjene za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja udjela u financijskom sektoru (SL L 247, 21. 9. 2007.),
23. Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17. 12. 2009.),
24. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2010/78/EU od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15. 12. 2010.),
25. Direktiva 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća 2011/89/EU od 16. studenoga 2011. o izmjeni Direktiva 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na dodatni nadzor financijskih subjekata u financijskom konglomeratu (SL L 326, 8. 12. 2011.).
(2) Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:
1. Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15. 12. 2010.),
2. Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.),
3. Uredba (EU) broj 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskoga nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke broj 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.),
4. Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.).
 
Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje
 
Članak 2.
 (1) Društvo za osiguranje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Društvo za reosiguranje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova reosiguranja.
(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka.
(4) Izraz »društvo za osiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Izraz »društvo za reosiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz stavka 2. ovoga članka.
(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, izraz »društvo za osiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu i drugo društvo kojem je to drugim zakonom izričito dopušteno.
(7) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, izraz »društvo za reosiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu i drugo društvo kojem je to drugim zakonom izričito dopušteno.
 
Poslovi osiguranja

Članak 3.
(1) Poslovi osiguranja, u smislu ovoga Zakona, su sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju, osim obveznih socijalnih osiguranja.
(2) Neživotna osiguranja dijele se na sljedeće vrste osiguranja:
1. osiguranje od nezgode,
2. zdravstveno osiguranje,
3. osiguranje cestovnih vozila,
4. osiguranje tračnih vozila,
5. osiguranje zračnih letjelica,
6. osiguranje plovila,
7. osiguranje robe u prijevozu,
8. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
9. ostala osiguranja imovine,
10. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
11. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
12. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
13. ostala osiguranja od odgovornosti,
14. osiguranje kredita,
15. osiguranje jamstava,
16. osiguranje raznih financijskih gubitaka,
17. osiguranje troškova pravne zaštite,
18. putno osiguranje.
(3) Životna osiguranja dijele se na sljedeće vrste osiguranja:
1. životno osiguranje,
2. rentno osiguranje,
3. dopunska osiguranja životnog osiguranja,
4. ostala životna osiguranja,
5. osiguranja iz točke 1. i 2. ovoga stavka kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja.
(4) Ostala životna osiguranja iz stavka 3. točke 4. ovoga članka dijele se na:
1. tontine,
2. osiguranje s kapitalizacijom,
3. osiguranje u slučaju vjenčanja,
4. osiguranje u slučaju rođenja,
5. poslove upravljanja sredstvima zajedničkih mirovinskih fondova, koji uključuju očuvanje kapitala ili plaćanje minimalnih kamata.
(5) Raspored vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja propisuje nadzorno tijelo.
(6) Veliki rizici, u smislu ovoga Zakona, su:
1. rizici iz vrsta osiguranja iz stavka 2. točke 4. do 7. i točke 11. i 12. ovoga članka,
2. rizici iz vrsta osiguranja iz stavka 2. točke 14. i 15. ovoga članka ako osiguranik obavlja gospodarsku djelatnost te se ti rizici odnose na tu djelatnost,
3. rizici iz vrsta osiguranja iz stavka 2. točke 3., 8., 9., 10., 13. i 16. ovoga članka ako osiguranik ispunjava najmanje dva od ovih uvjeta:
– vrijednost aktive na kraju godine prelazi iznos 46.500.000,00 kuna,
– neto prihodi u poslovnoj godini su veći od iznosa 96.000.000,00kuna,
– prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine je veći od 250.
(7) Društva za osiguranje mogu u vezi osiguranja iz skupine životnih osiguranja i vrste osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja uzeti u obzir osobne okolnosti spola kod izračuna premije i određivanja osiguranog iznosa iz ugovora o osiguranju na grupnoj osnovi, ako to ne dovodi do razlikovanja na pojedinačnoj osnovi. Društva za osiguranje mogu uzeti u obzir faktor spola za izračun tehničkih pričuva i unutarnje određivanje cijene, za određivanje cijena reosiguranja, za promidžbu, kao i za procjenu rizika iz skupine životnih osiguranja i vrste osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja.
(8) Za osiguranja iz skupine životnog osiguranja i za osiguranja iz vrste osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja, sklopljena prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dopušteno je razlikovanje na pojedinačnoj osnovi temeljem osobnih okolnosti spola, ako je društvo za osiguranje kod određivanja premije i osiguranog iznosa iz ugovora o osiguranju uzelo u obzir osobne okolnosti spola.
(9) Nadzorno tijelo detaljnije će pravilnikom propisati način primjene stavaka 7. i 8. ovoga članka.
 
Poslovi reosiguranja
 
Članak 3.a
(1) Poslovi reosiguranja, u smislu ovoga Zakona, su sklapanje i ispunjavanje ugovora o reosiguranju, kojim se prenosi višak rizika iznad samopridržaja društva za osiguranje društvu za reosiguranje, odnosno poslovi kojima se prihvaćaju rizici ustupljeni od strane društva za osiguranje.
(2) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, na društva za reosiguranje primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dionička društva za osiguranje.
 
Država članica i društvo

Članak 4.
(1) Država članica, u smislu ovoga Zakona, je država koja je članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.
(2) Osoba države članice, u smislu ovoga Zakona, je fizička osoba koja ima prebivalište na području države članice ili pravna osoba čije je sjedište na području države članice.
(3) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje države članice pravna je osoba sa sjedištem u državi članici koja je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja.                                   
 (4) Matična država članica je država članica u kojoj je smješten glavni ured društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.
(5) Država članica podružnice je država članica u kojoj se nalazi podružnica koja je preuzela obvezu pokrivanja rizika.
(6) Država članica preuzimanja obveze pokrivanja rizika je država članica u kojoj ugovaratelj osiguranja ima uobičajeno boravište ukoliko se radi o fizičkoj osobi, odnosno gdje mu je poslovni nastan ako se radi o pravnoj osobi.
(7) Država članica pružanja usluge je država članica preuzimanja obveze pokrivanja rizika, ako je ta obveza koju pokriva društvo za osiguranje ili podružnica iz druge države članice.

Primjena ovoga Zakona na društva za osiguranje iz drugih država članica

Članak 4.a
(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na društva za osiguranje iz drugih država članica, ako:
1. u Republici Hrvatskoj osnuju podružnicu ili
2. u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici sklapaju osiguranja koja pokrivaju rizike u Republici Hrvatskoj.
(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, ovaj Zakon se primjenjuje na društva za reosiguranje koja u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove reosiguranja putem podružnice ili neposredno.
(3) Smatra se da osiguranje pokriva rizike u Republici Hrvatskoj:
1. u slučaju neživotnih osiguranja:
– kod osiguranja rizika koji se odnose na zemljišta i zgrade, te u odnosu na pokretne stvari u tim zgradama, koje su osigurane istim ugovorom o osiguranju, ako se nekretnine nalaze na području Republike Hrvatske,
– kod osiguranja prijevoznih sredstava, ako su ta prijevozna sredstva registrirana u Republici Hrvatskoj,
– kod osiguranja rizika u vezi s putovanjem i odmorom kada ugovor o osiguranju važi najduže četiri mjeseca, ako je na području Republike Hrvatske obavljena pravna radnja koja je dovela do sklapanja ugovora o osiguranju.
2. u slučaju drugih neživotnih osiguranja, osim osiguranja iz točke 1. ovoga stavka i u slučaju životnih osiguranja, smatra se da osiguranje pokriva rizike u Republici Hrvatskoj:
– kada je ugovaratelj osiguranja fizička osoba koja ima prebivalište na području Republike Hrvatske,
– kada je ugovaratelj osiguranja pravna osoba, čije je sjedište, zastupništvo ili podružnica, odnosno svaki drugi oblik trajne prisutnosti na području Republike Hrvatske.
 
Strana država i društvo

Članak 5.
(1) Strana država, u smislu ovoga Zakona, jest država koja nije Republika Hrvatska i nije država članica.
(2) Strana osoba, u smislu ovoga Zakona, jest fizička osoba koja ima prebivalište izvan područja Republike Hrvatske i države članice ili pravna osoba čije je sjedište izvan područja Republike Hrvatske i druge države članice.
(3) Strano društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje je pravna osoba sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske ili druge države članice koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela Republike Hrvatske za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja na području Republike Hrvatske, odnosno dozvolu nadležnoga nadzornog tijela države članice za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja na području države članice, ili dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja u vrstama različitim od onih vrsta za koje je prethodno dobilo dozvolu.
(4) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje Švicarske konfederacije je pravna osoba sa sjedištem u Švicarskoj konfederaciji koja je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja.
 
Obavljanje poslova osiguranja

Članak 6.
(1) Poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj može obavljati:
1. društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja,
2. podružnica stranog društva za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja preko podružnice,
3. društvo za osiguranje države članice koje, sukladno ovome Zakonu, ima pravo obavljati poslove osiguranja na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka smiju obavljati poslove osiguranja samo u onim vrstama osiguranja za koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova osiguranja.
 
Zabrana obavljanja poslova osiguranja

Članak 7.
Poslove osiguranja ne smije obavljati nitko drugi osim osoba iz članka 6. ovoga Zakona.
 
Članak 8.
(Brisan.)
 
Sudjelovanje i kvalificirani udjel

Članak 9.
(1) Sudjelovanje u drugoj pravnoj osobi je, u smislu ovoga Zakona, posredno ili neposredno vlasništvo poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava koja omogućuju 20% ili više glasačkih prava, odnosno udjela u kapitalu određene pravne osobe.
(2) Kvalificirani udjel, u smislu ovoga Zakona, jest posredno ili neposredno vlasništvo poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih imatelj stječe udjel od 10% ili više u glasačkim pravima, odnosno kapitalu određene pravne osobe, odnosno i vlasništvo manje od 10% ako postoji utjecaj na upravljanje pravnom osobom.
 
Povezane osobe i posredna ulaganja

Članak 10.
(1) Povezane su osobe, u smislu ovoga Zakona, samostalne osobe koje su međusobno povezane na jedan od sljedećih načina:
– upravljanjem, kapitalom ili na koji drugi način tako da zajedno stvaraju poslovnu politiku i djeluju usklađeno u namjeri postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva,
– jedna osoba ima mogućnost usmjeravati drugu ili bitno utjecati na nju pri odlučivanju o financiranju i poslovanju,
– poslovanje jedne osobe, odnosno njezini rezultati poslovanja mogu u značajnoj mjeri utjecati na poslovanje odnosno na rezultate poslovanja druge osobe.
(2) Povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i osobe međusobno povezane:
– kao članovi uže obitelji,
– kao članovi uprave, nadzornog odbora ili prokuristi te članovi uže obitelji tih osoba,
– kao osobe zaposlene na temelju ugovora o radu s posebnim uvjetima te članovi uže obitelji tih osoba,
– tako da jedna osoba, odnosno da osobe koje se smatraju povezanima sukladno drugim točkama ovoga članka zajedno, posredno ili neposredno sudjeluju u drugoj osobi,
– tako da u obje osobe sudjeluje ista osoba, odnosno osobe koje se smatraju povezanima sukladno drugim točkama ovoga članka,
– tako da čine koncern u smislu Zakona o trgovačkim društvima.
(3) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:
– bračni drug te osobe, odnosno osoba s kojom duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračne i obiteljske odnose, ima zakonski položaj jednak kao bračna zajednica,
– djeca, odnosno posvojena djeca,
– ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.
(4) Grupu povezanih osoba čine sve osobe koje su povezane na najmanje jedan od načina iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
(5) Povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i ostali oblici povezanosti u smislu Zakona o trgovačkim društvima.
(6) Ovisnim, odnosno vladajućim društvom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se ovisna, odnosno vladajuća društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima.
(7) U smislu ovoga Zakona, vladanjem, odnosno kontrolom smatra se odnos između društva kćeri i matičnog, odnosno ovisnog i vladajućeg društva ili bilo koji sličan odnos između bilo koje fizičke, odnosno pravne osobe i društva za osiguranje.
(8) Kada je ovim Zakonom određeno da društvo za osiguranje ne smije imati ulaganja u određenoj pravnoj osobi, zabrana se odnosi kako na neposredna tako i na posredna ulaganja.
(9) Posredna ulaganja su ulaganja u osobe koje su povezane s određenom pravnom osobom iz stavka 8. ovoga članka.                                                                                                            (10) Povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona smatraju se i osobe između kojih postoji uska povezanost. Uska povezanost je odnos u kojem su:
1. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane sudjelovanjem, sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona, ili
2. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane kontrolom sukladno odredbama članka 175. stavka 1. ovoga Zakona, ili sličan odnos između fizičke ili pravne osobe i društva za osiguranje, ili
3. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba trajno povezane uz jednu te istu osobu kontrolnim odnosom.
(11) Matično društvo je osoba koja u odnosu na društvo kćer ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
– ima većinu glasačkih prava u društvu kćeri,
– ima pravo imenovati ili opozvati većinu članova uprave, nadzornog odbora ili izvršnih direktora društva kćeri, a istodobno je dioničar ili imatelj udjela u društvu kćeri,
– ima pravo ostvarivanja prevladavajućeg utjecaja nad društvom kćeri na temelju poduzetničkog ugovora, drugog ugovora ili sporazuma,
– ima sudjelujući udio u društvu kćeri i nad njim ostvaruje prevladavajući utjecaj,
– dioničar je ili imatelj udjela u društvu kćeri na temelju ugovora ili sporazuma s drugim dioničarima ili imateljima udjela na način da nadzire većinu glasačkih prava u tom društvu,
– ima sudjelujući udio u društvu kćeri i ima sklopljen ugovor o vođenju poslova društva s društvom na temelju kojeg vodi poslove društva kćeri, ili
– koje prema mišljenju nadzornog tijela ima prevladavajući utjecaj nad drugim društvom ili koje nad drugim društvom ili društvom kćeri upravlja na jedinstvenoj osnovi.
(12) Društvo kći je pravna osoba nad kojom matično društvo ima vladajući utjecaj na način kako je to opisano u stavku 11. ovoga članka. Sva društva kćeri društava kćeri smatraju se društvima kćerima matičnih društava.

 
Posredno stjecanje

Članak 11.
(1) Posredni imatelj dionica, poslovnih udjela, odnosno drugih prava koja osiguravaju sudjelovanje u upravljanju, odnosno u kapitalu je osoba za čiji je račun druga osoba kao neposredni vlasnik stekla te dionice, poslovne udjele, odnosno druga prava koja osiguravaju sudjelovanje u upravljanju.
(2) Smatra se da je pojedina osoba posredni imatelj dionica, poslovnih udjela, odnosno drugih prava koja osiguravaju sudjelovanje u upravljanju, odnosno drugih vrijednosnih papira čiji je neposredni imatelj s tom osobom povezana osoba.
 
Nadzorno tijelo

Članak 12.
(1) Nadzorno tijelo, u smislu ovoga Zakona, je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
(2) Nadležno nadzorno tijelo jest državno tijelo države članice ovlašteno na temelju zakona ili propisa za nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja i poslova reosiguranja, odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju i zastupanja u osiguranju.
(3) Nadležno nadzorno tijelo iz stavka 2. ovoga članka jest i tijelo Švicarske konfederacije ovlašteno na temelju zakona ili propisa za nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja i poslova reosiguranja, odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju i zastupanja u osiguranju, kada se odredbe ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju na društvo za osiguranje Švicarske konfederacije, odnosno njegovu podružnicu u Republici Hrvatskoj.
(4) Nadležno nadzorno tijelo iz stavka 2. ovoga članka jest i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
 
Obvezna osiguranja

Članak 13.
(1) Obvezna osiguranja jesu osiguranja uređena posebnim zakonima.
(2) Obvezna osiguranja u prometu jesu osiguranja koja se uređuju Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.
 
GLAVA II.

STATUSNE ODREDBE

II.1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Primjena odredaba Zakona o trgovačkim društvima

Članak 14.
Na društva za osiguranje primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
 
Oblik društva

Članak 15.
(1) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje mogu osnovati pravne i fizičke, domaće i strane osobe te osobe država članica pod uvjetima iz ovoga Zakona.
(2) Društvo za osiguranje može biti osnovano samo kao dioničko društvo, europsko dioničko društvo ili kao društvo za uzajamno osiguranje.
(3) Društvo za reosiguranje može biti osnovano samo kao dioničko društvo ili europsko dioničko društvo.
 
Djelatnost društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 16.
(1) Društvo za osiguranje smije obavljati samo poslove osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja za koju je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Društvo za osiguranje može obavljati poslove osiguranja isključivo u skupini životnih osiguranja, odnosno isključivo u skupini neživotnih osiguranja.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz skupine životnih osiguranja može obavljati i poslove osiguranja iz vrsta osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona ako je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje navedenih vrsta osiguranja.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz skupine neživotnih osiguranja isključivo iz vrsta osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona može obavljati i poslove osiguranja iz pojedine vrste osiguranja iz skupine životnih osiguranja ako je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje navedenih vrsta osiguranja.
(5) Društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova iz jedne ili više vrsta neživotnih osiguranja, može prihvatiti rizike iz vrste neživotnih osiguranja za koja nije dobilo dozvolu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. osiguranje pokriva rizik:
– povezan s glavnim rizikom,
– u vezi s predmetom glavnog rizika i
– koji je pokriven istim ugovorom o osiguranju,
2. rizik nije uključen u vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 14. i 15. ovoga Zakona,
3. rizik je od sekundarnog značenja u odnosu na glavni rizik.
(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje može obavljati:
1. poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama zakona kojima se uređuje nuđenje udjela investicijskih fondova i ponuda mirovinskih programa,
2. poslove zastupanja u osiguranju za druga društva za osiguranje sukladno članku 233. ovoga Zakona,
3. poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja.

(7) Poslovima iz stavka 6. točke 3. ovoga članka smatraju se:
1. posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
2. poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe,
3. procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
4. obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja.
(8) Poslove reosiguranja može obavljati isključivo društvo za reosiguranje koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova reosiguranja.
(9) Društvo za reosiguranje mora poslove reosiguranja obavljati kao isključivu djelatnost.
(10) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz skupine životnih osiguranja, može obavljati i dopunska osiguranja koja, prije svega, obuhvaćaju osiguranja za slučaj invalidnosti u slučaju nezgode ili bolesti, osiguranja u slučaju smrti zbog nezgode i osiguranja u slučaju ozljede uključujući osiguranja nesposobnosti za rad zbog ozljede, pod uvjetom da su ti oblici osiguranja sklopljeni kao dopuna životnog osiguranja.
 
Načela poslovanja društva za osiguranje

Članak 17.
(1) Društvo za osiguranje dužno je poslovati po ekonomskim načelima, pravilima struke osiguranja i aktuarske struke, držati se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.
(2) Društvo za osiguranje dužno je poslovati sukladno načelu opreznog i savjesnog gospodarstvenika.
 
II.2. DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

II.2.1. Opće odredbe

Pojam

Članak 18.
Dioničko društvo za osiguranje je dioničko društvo koje je upisano u sudski registar na temelju dozvole nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
 
II.2.2. Temeljni kapital i dionice

Temeljni kapital

Članak 19.
(1) Temeljni kapital dioničkog društva za osiguranje ne smije biti manji od:
1. iznosa od 19.500.000,00 kuna ako obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,
2. iznosa od 28.860.000,00 kuna ako obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točaka 10. do 15. ovoga Zakona,
3. iznosa od 28.860.000,00 kuna ako obavlja poslove životnih osiguranja.
(2) Temeljni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa od 28.080.000,00 kuna.

(3) Sredstva temeljnog kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje ne smiju potjecati iz zajmova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.
  
Dionice

Članak 20.
(1) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju glasiti na ime.
(2) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju biti u cijelosti uplaćene u novcu prije upisa osnivanja ili upisa povećanja temeljnog kapitala dioničkog društva za osiguranje u sudski registar.
(3) Povlaštene dionice dioničkog društva za osiguranje mogu biti do najviše 25% ukupnih dionica dioničkog društva za osiguranje iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju biti izdane u nematerijaliziranom obliku.
(5) Odredba iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju pripajanja društva za osiguranje, odnosno u slučaju podjele društva za osiguranje.
 
II.2.3. Kvalificirani udjeli

Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 21.
(1) Za stjecanje dionica društva za osiguranje na temelju kojih osoba posredno ili neposredno stječe kvalificirani udjel u društvu za osiguranje potrebno je odobrenje nadzornog tijela.
(2) Sve fizičke odnosno pravne osobe ili takve osobe koje djeluju zajednički (namjeravani stjecatelj) koje su donijele odluku da posredno ili neposredno steknu kvalificirani udjel u društvu za osiguranje ili da posredno ili neposredno dodatno povećaju svoj kvalificirani udjel u društvu za osiguranje na temelju čega bi njihov udjel u glasačkim pravima ili kapitalu bio 10% ili više, odnosno i manje od 10% ako postoji utjecaj na upravljanje društvom za osiguranje, ili jednak ili veći od 20%, 30% ili 50%, ili takav da bi društvo za osiguranje postalo njihovo društvo kći, dužne su prije stjecanja kvalificiranog udjela podnijeti nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.
(3) Imatelj kvalificiranog udjela dužan je za svako daljnje stjecanje dionica društva za osiguranje na osnovi kojih stječe ili prelazi 20%, 30% ili 50% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva za osiguranje, odnosno ako bi društvo za osiguranje postalo njegovo društvo kćer, zatražiti odobrenje nadzornog tijela, odnosno podnijeti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako imatelj kvalificiranog udjela namjerava otuđiti svoje dionice tako da bi se uslijed toga njegov udio smanjio ispod granice za koju je dobio odobrenje, mora o tome prethodno pisano obavijestiti nadzorno tijelo.
(5) Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela prestaje vrijediti ako namjeravani stjecatelj u roku od šest mjeseci od izvršnosti rješenja o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela ne stekne udjel na koji se odobrenje odnosi, osim ako nadzorno tijelo nije u rješenju kojim odobrava namjeravano stjecanje odredilo krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti. Na zahtjev namjeravanog stjecatelja nadzorno tijelo može donijeti zaključak kojim će produžiti rok za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela.
(6) Ako se udjel kvalificiranog imatelja poveća zbog smanjenja kapitala društva za osiguranje ili zbog sličnog njegovog djelovanja na način da prelazi 10%, 20%, 30%, odnosno 50%, kvalificirani imatelj dužan je podnijeti zahtjev za daljnje stjecanje dionica u kapitalu ili glasačkim pravima u roku od 30 dana od dana kada je saznao ili morao saznati da se njegov udjel povećao zbog djelovanja društva za osiguranje. Ako to ne učini, na dio udjela za koji nema odobrenje za stjecanje nadzornog tijela primjenjuje se članak 24. ovoga Zakona.
(7) Iznimno, imatelj kvalificiranog udjela iz druge države članice nije obvezan prijaviti dosezanje granice od 30% udjela, u slučaju kad se prijavljuje za stjecanje 33% udjela. Imatelj kvalificiranog udjela iz druge države članice nije obvezan prijaviti smanjivanje udjela na granicu od 30%, u slučaju kad je imao prijavljeno smanjivanje na 33% udjela.
(8) Imatelj kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje može biti osoba:
1. koja u razdoblju od tri godine prije stjecanja članstva u društvu za osiguranje nije imala više od 10% udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje ili društvu za reosiguranje, investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji, mirovinskom društvu, mirovinskom osiguravajućem društvu ili društvu za upravljanje investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,
2. trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik nad čijom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe,
3. koja nije bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak predstečajne nagodbe, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako nadzorno tijelo utvrdi da ta osoba nije svojim postupanjem ili ne postupanjem pridonijela ovim okolnostima,
4. koja ne obavlja dužnost u državnoj službi, odnosno koja ne obavlja dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koja nije službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,
5. kojoj zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti nadzornog tijela ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država,
6. koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti nadzornog tijela, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.), i to:
– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,
– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,
– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,
– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,
– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,
– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,
– kaznena djela iz zakona kojim se uređuju trgovačka društva, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.) i to:
– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa,
– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,
– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti,
– kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu iz članka 115.,
7. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz zakona drugih država članica i stranih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz stavka 8. točke 6. ovoga članka.
(9) Nadzorno tijelo propisat će pravilnikom dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.
(10) Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela omogućava značajan utjecaj ili kontrola nad poslovanjem društva za osiguranje, namjeravani stjecatelj je dužan zahtjevu priložiti i:
1. poslovnu strategiju društva za osiguranje u kojoj se stječe kvalificirani udio,
2. poslovni plan za iduće tri poslovne godine, koji uključuje projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,
3. planirane promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi društva za osiguranje,
4. plan aktivnosti na izradi novih ili izmjeni postojećih internih akata društva za osiguranje i
5. plan aktivnosti na izmjeni postojeće ili uvođenju nove informacijske tehnologije društva za osiguranje.
(11) Nadzorno tijelo može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti od podnositelja zahtjeva da u roku iz članka 22. stavka 7. ili 8. ovoga Zakona dostavi i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici toga zakona.
(12) Nadzorno tijelo će pri odlučivanju o izdavanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ispitati primjerenost izvora sredstava kojima namjeravani stjecatelj namjerava steći kvalificirani udio društva za osiguranje.
(13) Nadzorno tijelo može radi pribavljanja informacija potrebnih za odlučivanje o davanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, obaviti provjeru podataka koje je dostavio stjecatelj kvalificiranog udjela.

(14) Nadzorno tijelo dužno je prije izdavanja odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela odnosno udjela iz stavka 2. ovoga članka, obavijestiti nadležno nadzorno tijelo pojedine druge države članice ako je kvalificirani imatelj jedna od ovih osoba:
1. kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom,
2. vladajuće društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz točke 1. ovoga stavka,
3. osoba kojom upravlja ista osoba odnosno osobe koje upravljaju kreditnom institucijom, društvom za osiguranje, društvom za reosiguranje, investicijskim društvom, društvom za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz točke 1. ovoga stavka.
(15) Nadzorno tijelo obavještava i razmjenjuje informacije s nadležnim nadzornim tijelom druge države članice o primjerenosti osobe stjecatelja kvalificiranog udjela, odnosno udjela iz stavka 2. ovoga članka. U slučaju ako su nadležnom nadzornom tijelu dostavljena dva ili više zahtjeva za odobrenjem pripajanja ili povećanja kvalificiranog udjela za isto društvo za osiguranje, zahtjevima treba pristupiti na nediskriminirajući način.
(16) Nadzorno tijelo propisuje način obavještavanja iz stavka 4. ovoga članka. 
 
Odlučivanje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela

 
Članak 22.
(1) Nadzorno tijelo će u roku od dva dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela podnositelju zahtjeva izdati pisanu potvrdu o primitku tog zahtjeva i obavijestiti ga o danu isteka razdoblja procjene odnosno roka za provođenje postupka odlučivanja.
(2) Nadzorno tijelo će u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva provesti postupak odlučivanja o izdavanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.
(3) Nakon donošenja odluke o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo će o tome u roku od dva dana, a u okviru roka iz stavka 2. ovoga članka, pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.
(4) Iznimno od stavaka 1. do 3. ovoga članka, nadzorno tijelo može postupiti sukladno članku 60.a ovoga Zakona.
(5) Ako je nadzorno tijelo zaprimilo dva ili više zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.
(6) Tijekom provođenja postupka odlučivanja, a u roku od 50 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo može pisanim putem zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatne informacije i dokumentaciju koja je potrebna za završetak procjene, odnosno odlučivanje o zahtjevu.
(7) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela dužan je dostaviti zatražene informacije i dokumentaciju u roku koji odredi nadzorno tijelo, a koji ne može biti duži od 20 dana.
(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, nadzorno tijelo može odrediti rok iz stavka 7. ovoga članka do 30 dana u sljedećim slučajevima:
1. kada namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela ima prebivalište ili sjedište u stranoj državi, odnosno kada podliježe zakonodavstvu strane države ili
2. kada je stjecatelj kvalificiranog udjela fizička ili pravna osoba koja prema odredbama ovoga Zakona, odnosno propisa države članice u kojoj je njezino prebivalište ili sjedište nije subjekt nadzora.
(9) Osoba koja je dobila odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela dužna je u roku od 8 dana od dana stjecanja kvalificiranog udjela o tome obavijestiti nadzorno tijelo.
(10) Urednim zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zahtjev kojem je priložena dokumentacija propisana pravilnikom iz članka 21. stavka 9. ovoga Zakona, odnosno dokumentacija iz članka 22. stavka 6. ovoga Zakona ako nadzorno tijelo zatraži dodatne informacije ili dokumentaciju.
 

Članak 22.a
(1) Pri odlučivanju o izdavanju prethodnog odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela nadzorno tijelo procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:
1. ugledu stjecatelja,
2. ugledu, odgovarajućim sposobnostima i iskustvu bilo koje osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove društva za osiguranje,
3. financijskom stanju stjecatelja, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja društvo za osiguranje u kojem se stječe kvalificirani udio,
4. mogućnostima društva za osiguranje da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati društvo za osiguranje strukturu koja omogućava provođenje djelotvornog nadzora, djelotvornu razmjenu informacija među nadležnim nadzornim tijelima i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima i
5. prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.
(2) Nadzorno tijelo ne smije postavljati prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koje stjecatelj namjerava steći niti smije procjenjivati zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela s osnova ekonomskih potreba tržišta.
(3) Nadzorno tijelo će detaljnije propisati kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela pravilnikom iz članka 21. ovoga Zakona.
 

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 22.b
(1) Nadzorno tijelo donijet će rješenje kojim će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ako:
1. ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne zadovoljava kriterije iz pravilnika iz članka 21. ovoga Zakona,
2. iz pravnog, odnosno financijskog položaja namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela ili zbog djelatnosti, odnosno poslova koje obavlja namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe ili zbog postupaka koje je namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela činio, proizlazi da bi moglo biti ugroženo poslovanje društva za osiguranje,
3. bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja budući stjecatelj kvalificiranog udjela moglo biti onemogućeno ili znatno otežano obavljanje nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje,
4. je stjecatelj kvalificiranog udjela dostavio netočne ili nepotpune podatke ili podatke koji dovode u zabludu, a ti su podaci bili značajni za donošenje rješenja o izdavanju odobrenja,
5. postoji osnovana sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma.
(2) Nadzorno tijelo donijet će rješenje kojim će odbit zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela osobi iz strane države ako bi, uzimajući u obzir propise države te osobe, odnosno uzimajući u obzir praksu države te osobe glede primjene i izvršavanja tih propisa, obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu moglo biti onemogućeno, odnosno bitno otežano te zbog razloga propisanih stavkom 1. ovoga članka.
(3) Ako se nadzorno tijelo nakon završetka procjene odluči usprotiviti namjeravanom stjecanju, o tome će u pisanom obliku obavijestiti namjeravanog stjecatelja i navesti razloge za to u roku od dva dana, a prije kraja isteka razdoblja procjene i na taj način, a prije donošenja rješenja na temelju stavka 1. ovog članka, odnosno stavka 2. ovoga članka namjeravanom stjecatelju odrediti rok da se očituje o razlozima odbijanja.
 

Ukidanje i poništavanje rješenja o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela i pravne posljedice stjecanja kvalificiranog udjela bez odobrenja nadzornog tijela

Članak 22.c
(1) Nadzorno tijelo će poništiti rješenje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio odobrenje davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način.
(2) Nadzorno tijelo će ukinuti rješenje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela ako:
1. prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona na temelju kojih je izdano odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela,
2. imatelj kvalificiranog udjela krši svoje obveze, odnosno ne postupi sukladno rješenju nadzornog tijela ili tijela druge države članice odnosno strane države nadležnog za nadzor na konsolidiranoj osnovi kojim mu se nalaže otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti.
(3) Osoba koja stekne kvalificirani udjel u društvu za osiguranje bez odobrenja nadzornog tijela dužna je u roku od 30 dana od dana stjecanja kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje podnijeti zahtjev nadzornom tijelu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela. Do ishođenja odobrenja nadzornog tijela na tu osobu primjenjuje se članak 24. ovoga Zakona.
(4) Na kvalificiranog imatelja kojem je sukladno stavku 1. ovoga članka poništeno ili sukladno stavku 2. ovoga članka ukinuto odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela, primjenjuje se članak 24. ovoga Zakona.

Prethodna pisana obavijest o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela u stranoj financijskoj instituciji

Članak 23.
(1) Društvo za osiguranje prije stjecanja kvalificiranog udjela u drugom društvu za osiguranje, odnosno u drugoj financijskoj instituciji sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i izvan područja druge države članice (u daljnjem tekstu: strana financijska institucija) o namjeri mora pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo.
(2) Društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka prije svakog daljnjeg stjecanja na temelju kojega bi stekao ili prešao granicu od 20%, 30% ili 50% udjela u pravu glasa ili udjela u kapitalu strane financijske institucije ili na temelju kojega bi društvo za osiguranje steklo većinski udio u stranoj financijskoj instituciji, o svojoj namjeri mora pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo.
(3) Ako društvo za osiguranje namjerava prodati dionice odnosno poslovne udjele na način da se njegov udio u stranoj financijskoj instituciji spusti ispod granice navedene u stavku 1., odnosno 2. ovoga članka, o svojoj namjeri mora prethodno pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo.
(4) Prethodnoj pisanoj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:
1. popis imatelja kvalificiranih udjela u stranoj financijskoj instituciji s podacima o njihovim udjelima, te prijevod ovjerenog izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog javnog registra za svakog od njih,
2. prijevod ovjerenog izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog javnog registra za stranu financijsku instituciju,
3. financijske izvještaje strane financijske institucije za posljednje dvije poslovne godine,
4. revizorsko izvješće s mišljenjem o godišnjim izvješćima za posljednje dvije poslovne godine, ako je strana financijska institucija po propisima države sjedišta obveznik provođenja revizije,
5. popis osoba koje su povezane sa stranom financijskom institucijom s opisom načina povezanosti,
6. strategiju upravljanja strane financijske institucije s ocjenom ekonomske učinkovitosti investicija.                                                                                                                                  
 
Međusobna suradnja nadležnih nadzornih tijela prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela
 
Članak 23.a
(1) Nadležna nadzorna tijela u potpunosti će surađivati prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ako je stjecatelj kvalificiranog udjela:
a) kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera spajanja ili stjecanja,
b) vladajuće društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera spajanja ili stjecanja,
c) pravna ili fizička osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera spajanja ili stjecanja.
(2) Nadležna nadzorna tijela će, bez odgode, razmjenjivati potrebne informacije za donošenje odluke o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka. Navedena razmjena informacija pružat će se na pisani zahtjev.

Pravne posljedice stjecanja bez odobrenja

Članak 24.
(1) Osoba koja stekne ili posjeduje dionice u suprotnosti s odredbom članka 21. stavka 1., odnosno 2. ovoga Zakona nema pravo glasa odnosno sudjelovanja u upravljanju društvom za osiguranje na temelju dionica koje je pribavila na taj način.
(2) Pravo glasa iz stavka 1. ovoga članka, za vrijeme dok imatelj kvalificiranog udjela na temelju dionica koje je stekao u suprotnosti s odredbom članka 21. stavka 1., odnosno 2. ovoga Zakona nema pravo glasa, pribraja se pravu glasa drugih dioničara dioničkog društva za osiguranje razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu dioničkog društva za osiguranje na način da imatelj u glasovanju sudjeluje samo s udjelom dionica kojima ne krši odredbu članka 21. stavka 1., odnosno 2. ovoga Zakona.
 
Kvalificirani udjeli: ovlasti nadzornog tijela

Članak 24.a
Ako nadzorno tijelo utvrdi da osoba koja je stekla kvalificirani udjel u društvu za osiguranje djeluje na to društvo suprotno načelima poslovanja društva za osiguranje, nadzorno tijelo ovlašteno je donijeti primjerenu mjeru kako bi okončalo takvo postupanje, uključujući i obustavu ostvarivanja njenog prava glasa na glavnoj skupštini društva za osiguranje.

Pripajanje, spajanje i razdvajanje društva za osiguranje

Članak 24.b
(1) Društvo za osiguranje koje želi pripojiti drugo društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, odnosno drugu pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, mora prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar dobiti odobrenje za to pripajanje od nadzornog tijela, a društvo za osiguranje koje se namjerava pripojiti drugom društvu za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje dužno je od nadzornog tijela dobiti odobrenje za pripajanje.
(2) Društva za osiguranje koja se spajaju moraju prije upisa odluke o spajanju u sudski registar dobiti odobrenje za spajanje od nadzornog tijela, a osnivač novog društva za osiguranje koje nastaje spajanjem društava za osiguranje mora dobiti dozvolu za obavljanje poslova osiguranja za novoosnovano društvo za osiguranje. Danom upisa novoosnovanog društva za osiguranje u sudski registar prestaju postojati društva za osiguranje koja se spajaju, a njihove dozvole za obavljanje poslova osiguranja prestaju važiti.
(3) Društva za osiguranje mogu se spajati s društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje samo ako su dobile odobrenja za spajanje nadležnih tijela svih sudionika u spajanju i ako tim spajanjem nastaje novo društvo za osiguranje.
(4) Društvo za osiguranje može se razdvojiti tako da svu svoju imovinu prenese na dva ili više novih društava za osiguranje osnovanih u tu svrhu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a prije upisa novih društava za osiguranje u sudski ili drugi odgovarajući registar dužno je od nadzornog tijela dobiti odobrenje za provođenje razdvajanja. Danom upisa novih društava za osiguranje u sudski ili drugi odgovarajući registar društvo za osiguranje koje se razdvaja prestaje postojati, a njegova odobrenja izdana od nadzornog tijela prestaju važiti.
(5) Društvo za osiguranje koje se razdvaja tako da svu svoju imovinu prenese na dva ili više društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a koja već postoje, dužno je, prije upisa odluke o razdvajanju u sudski registar, od nadzornog tijela dobiti odobrenje za provođenje razdvajanja.
(6) Društvo za osiguranje može odvojiti jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenese na jedno ili više novih društava za osiguranje osnovanih u tu svrhu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a prije upisa odluke o odvajanju u sudski registar dužno je od nadzornog tijela dobiti odobrenje za provođenje odvajanja.
(7) Društvo za osiguranje koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenese na jedno ili više društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, ako već postoje, dužno je, prije upisa odluke o odvajanju u sudski registar, od nadzornog tijela dobiti odobrenje za provođenje odvajanja.
(8) Za prijenos ugovora o osiguranju nije potrebna suglasnost osiguranika.
(9) Društvo za osiguranje preuzimatelj dužno je o preuzimanju ugovora o osiguranju obavijestiti ugovaratelje osiguranja odnosno osiguranike putem sredstava javnog priopćavanja na području na kojem osiguranja koja su predmet preuzimanja pokrivaju rizike.
(10) Na pripajanje, spajanje i razdvajanje društva za osiguranje osim odredbi ovoga članka primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuju trgovačka društva u dijelu kojim se uređuju navedene statusne promjene.
(11) Nadzorno tijelo će pravilnikom propisati sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja propisanih ovim člankom.

Članak 24.c
(1) Nadzorno tijelo će kod donošenja odluke o zahtjevu za pripajanje iz članka 24.b stavka 1. ovoga Zakona voditi računa:
1. o očuvanju financijske stabilnosti društva kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje ili druga pravna osoba,
2. o poslovnom ugledu društva za osiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje,
3. o poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom za osiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje,
4. o financijskoj stabilnosti društva za osiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje ili druga pravna osoba,
5. hoće li društvo za osiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje ili druga pravna osoba biti u mogućnosti nastaviti poslovati sukladno članku 17. ovog Zakona i drugim odredbama ovoga Zakona, posebno hoće li grupa osiguravatelja čijim članom postane društvo za osiguranje imati strukturu koja će ostaviti mogućnost provođenja efikasnog nadzora, efikasne razmjene podataka između nadležnih nadzornih tijela i odrediti raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela,
6. o sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma.
(2) Nadzorno tijelo će odbiti zahtjev za pripajanje iz stavka 1. ovoga članka ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka.
(3) Nadzorno tijelo će kod donošenja odluke o zahtjevu za spajanje iz članka 24.b ovoga Zakona na odgovarajući način primijeniti stavak 1. ovoga članka i odbiti zahtjev za spajanje ako nisu ispunjeni uvjeti za spajanje.
(4) Nadzorno tijelo će kod donošenja odluke o zahtjevu iz članka 24.b stavaka 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona na odgovarajući način primijeniti stavak 1. ovoga članka i odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje traženog odobrenja.
(5) Prije donošenja odluka na temelju stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka nadzorno tijelo mora podnositeljima zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripajanje, spajanje, razdvajanje, odnosno odvajanje omogućiti da se očituju o razlozima odbijanja.

 
II.2.4. Uprava društva za osiguranje

Članovi uprave društva za osiguranje

Članak 25.
(1) Društvo za osiguranje mora imati najmanje dva člana uprave koji vode poslove i zajedno zastupaju dioničko društvo za osiguranje.
(2) Prokurist može zastupati društvo za osiguranje samo zajedno s najmanje jednim članom uprave.
(3) Najmanje jedan član uprave mora poznavati hrvatski jezik dovoljno da bi mogao obavljati tu funkciju.
(4) Uprava mora voditi poslove društva za osiguranje u Republici Hrvatskoj.
(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prema nadzornom tijelu društvo za osiguranje može zastupati samo uprava društva.
 
Upravni odbor i izvršni direktori društva za osiguranje
 
Članak 25.a
(1) Društvo za osiguranje statutom može odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor.
(2) Članovi upravnog odbora moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 26. i 27. ovoga Zakona.
(3) Društvo za osiguranje mora imati najmanje dva izvršna direktora koji zajedno zastupaju dioničko društvo za osiguranje.
(4) Izvršni direktori ne mogu biti članovi upravnog odbora.
(5) Najmanje jedan izvršni direktor mora poznavati hrvatski jezik dovoljno da bi mogao obavljati tu funkciju.
(6) Na izbor i imenovanje članova upravnog odbora osim odredbe stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju i odredbe članka 32. i 33. ovoga Zakona.
(7) Na izbor i imenovanje izvršnih direktora osim odredbe stavka 3., 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izbor i imenovanje članova uprave društva za osiguranje.
(8) Na upravni odbor na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzorni odbor društva za osiguranje, a na izvršne direktore na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu društva za osiguranje.
 
Radni odnos članova uprave

Članak 26.
(1) Članovi uprave dioničkog društva moraju biti u društvu za osiguranje u radnom odnosu s društvom za osiguranje na puno radno vrijeme.
(2) Sva posebna prava koja imaju članovi uprave i ostali radnici društva za osiguranje, a koja ne proizlaze iz zakona koji uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj, prestaju danom imenovanja posebne uprave.
 
Uvjeti za člana uprave društva za osiguranje

Članak 27.
(1) Član uprave društva za osiguranje može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, uključujući sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,
2. ima poslovnu sposobnost, odnosno odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka,
3. ima dobar ugled, te za koju je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave društva za osiguranje,
4. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za osiguranje, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe, koje je brisano iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili kojem je doneseno rješenje o ukidanju rješenja o dozvoli, osim ako nadzorno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na otvaranje stečaja, pokretanje predstečajne nagodbe, brisanje iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili donošenje rješenja o ukidanju rješenja o dozvoli,
5. nad čijom imovinom kao dužnika pojedinca (trgovac pojedinac ili obrtnik) nije otvoren, ne vodi se, niti je proveden stečajni postupak odnosno nije pokrenut i ne vodi se postupak predstečajne nagodbe, osim ako nadzorno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na otvaranje stečaja, odnosno pokretanje postupka predstečajne nagodbe,
6. nije bila razriješena dužnosti člana uprave društva za osiguranje rješenjem nadzornog tijela iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona,
7. kojoj nadzorno tijelo nije odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ili ako je proteklo najmanje godinu dana od dana izvršnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,
8. ispunjava uvjete za člana uprave iz zakona kojim se uređuju trgovačka društva,
9. nije član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva niti član nadzornog odbora u sljedećim pravnim osobama:
– drugog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje,
– mirovinskog osiguravajućeg društva,
– mirovinskog društva,
– depozitara,
– investicijskog društva,
– društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, UCITS fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima,
– kreditne institucije,
– drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja nadzornog tijela,
10. koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo ili prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti nadzornog tijela, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, drugih država članica i stranih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.), i to:
– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,
– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,
– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,
– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,
– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,
– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,
– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
– kaznena djela iz zakona koji uređuje trgovačka društva, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:
– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa,
– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,
– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti,
– kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu iz članka 115.,
11. koja nije u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje, dioničare, članove nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija.
(2) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.
(3) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje ili pet godina iskustva na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima društva za osiguranje.
(4) Nadzorno tijelo će pravilnikom detaljnije propisati uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.
(5) Prokurist društva za osiguranje ne smije biti prokurist, član uprave, niti član nadzornog odbora u sljedećim pravnim osobama:
– drugog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje,
– mirovinskog osiguravajućeg društva,
– mirovinskog društva depozitara,
– investicijskog društva,
– društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, UCITS fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima,
– kreditne institucije,
– drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja nadzornog tijela.
(6) Iznimno od stavka 1. točke 9. i stavka 5. ovoga članka, član uprave i prokurist društva za osiguranje smije biti član nadzornog odbora u pravnim osobama navedenim u tim odredbama samo kada je to u skladu s člankom 32. stavkom 3. ovoga Zakona.
 
Odobrenje za člana uprave društva za osiguranje

Članak 28.
 
(1) Članom uprave društva za osiguranje može biti imenovana osoba koja dobije odobrenje nadzornog tijela za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadzorni odbor društva za osiguranje za mandat koji ne može biti duži od pet godina.
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 27. ovoga Zakona koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca osim dokaza iz stavka 1. podstavka 1. toga članka. Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i potrebne dokumentacije, kojom kandidat za člana uprave dokazuje ispunjava li uvjete iz članka 27. ovoga Zakona, propisuje nadzorno tijelo.
(4) Nadzorno tijelo može odlučiti da kandidat za člana uprave u postupku odlučivanja o odobrenju mora predstaviti program vođenja poslova društva za osiguranje. 
(5) Nadzorno tijelo izdat će odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju dokumenata iz stavka 2. ovoga članka i predstavljenog programa iz stavka 4. ovoga članka zaključi da kandidat ispunjava uvjete za člana uprave društva za osiguranje.
(6) Nadzorno tijelo odbit će izdavanje odobrenja ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi, zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi, odnosno zbog postupaka koje je osoba činila, bilo ugroženo poslovanje društva za osiguranje sukladno pravilima o ograničavanju rizika ili ako na temelju navoda iz stavka 4. ovoga članka prosudi da kandidat neće izvršavati poslove društva za osiguranje sukladno propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugih zakona i propisa koji uređuju poslovanje društva za osiguranje ili ako utvrdi da je osoba u zahtjevu za izdavanje odobrenja, odnosno tijekom predstavljanja iz stavka 4. ovoga članka navela netočne podatke.
(7) Ako je osoba dobila odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mora prije imenovanja na tu funkciju u drugom društvu za osiguranje dobiti odobrenje nadzornog tijela. Na odobrenje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe stavka 4., 5, i 6. ovoga članka.
(8) Ako je pravna osoba podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, postupak odlučivanja o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka objedinjuje se s postupkom odlučivanja o odobrenju za obavljanje poslova osiguranja.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 28.a
Nadzorno tijelo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ako:
1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane člankom 27. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona,
2. nadzorno tijelo raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može osnovano pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju društvom za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka i sukladno pravilima o organizacijskim zahtjevima iz ovoga Zakona,
3. su u zahtjevu za izdavanje odobrenja navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu, ili su prešućeni podaci koji su bitni za odlučivanje o davanju odobrenja,
4. program vođenja poslova društva za osiguranje iz članka 28. ovoga Zakona i njegovo predstavljanje nadzorno tijelo ocijeni nezadovoljavajućim.

Prestanak važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 28.b
(1) Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje prestaje važiti ako:
1. osoba u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o odobrenju ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se rješenje o odobrenju odnosi, protekom navedenog roka,
2. osobi prestane članstvo u upravi, s danom prestanka članstva,
3. osobi prestane radni odnos u društvu za osiguranje, s danom prestanka radnog odnosa.
(2) U slučajevima prestanka važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo će donijeti rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

 
Obveze člana uprave društva za osiguranje

Članak 29.
(1) Članovi uprave društva za osiguranje moraju osigurati poslovanje društva za osiguranje sukladno odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odnosno sukladno drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje te propisima donesenim na temelju tih zakona.
(2) Članovi uprave društva za osiguranje moraju osigurati praćenje rizika kojima je izloženo društvo za osiguranje kod poslovanja te donijeti odgovarajuće mjere kojima će društvo za osiguranje ograničavati rizike.
(3) Članovi uprave moraju osigurati da se ustroji sustav unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja društva za osiguranje i unutarnja revizija te da njihovo djelovanje bude sukladno ovom Zakonu i na temelju njega donesenim propisima.
(4) Članovi uprave društva za osiguranje moraju osigurati vođenje poslovnih i drugih knjiga te poslovne dokumentacije, sastavljanje knjigovodstvenih isprava, procjenu knjigovodstvene stavke, sastavljanje računovodstvenih i drugih izvješća, o čemu su dužni izvještavati, odnosno obavještavati nadzorno tijelo sukladno ovome Zakonu i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.
(5) Članovi uprave društva za osiguranje moraju propisati način obavljanja poslova iz stavka 1. do 4. ovoga članka.
(6) Članovi uprave, pri svakom su imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom ili upravnom odboru drugih pravnih osoba dužni o tome pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo u roku od 8 dana.
(7) Članovi uprave društva za osiguranje dužni su osigurati provođenje nadzornih mjera koje je naložilo nadzorno tijelo.
(8) Članovi uprave društva za osiguranje dužni su osigurati da društvo za osiguranje posluje sukladno pravilima o upravljanju rizicima, a osobito su dužni:
1. uspostaviti točno utvrđene, jasne i dosljedne unutarnje odnose u vezi s odgovornošću, koji će osiguravati jasno razgraničavanje ovlasti i odgovornosti te sprječavati nastanak sukoba interesa i
2. odobriti i redovito preispitivati strategije i politike upravljanja rizicima.
(9) Članovi uprave društva za osiguranje dužni su periodično, a najmanje jedanput godišnje, preispitati primjerenost postupaka i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, svoje zaključke dokumentirati i o njima obavijestiti nadzorni odbor.

 
Obavještavanje nadzornog odbora

Članak 30.
(1) Uprava društva za osiguranje mora neodgodivo pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor društva za osiguranje o sljedećim događajima ako:
1. je ugrožena likvidnost ili solventnost društva za osiguranje,
2. nastupe razlozi za prestanak i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, odnosno zabrana obavljanja pojedinih poslova osiguranja,
3. se financijsko stanje društva za osiguranje izmijeni tako da društvo za osiguranje ne dostiže granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona,
4. o svim mjerama nadzornog tijela i drugih nadzornih tijela koje su donesene u postupku nadzora nad društvom za osiguranje.
(2) Član uprave društva za osiguranje mora neodgodivo pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor društva za osiguranje:
1. o imenovanju i prestanku njegove funkcije u nadzornim tijelima drugih pravnih osoba,
2. o pravnim poslovima na temelju kojih je član uprave sam ili član njegove uže obitelji posredno ili neposredno stekao dionice odnosno poslovne udjele pravne osobe na temelju kojih član uprave zajedno sa članovima uže obitelji u toj pravnoj osobi dostiže ili premašuje kvalificirani udio, odnosno ako se njihov udio smanjio ispod granice kvalificiranog udjela,
3. o prestanku obavljanja funkcije člana uprave i oduzimanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.
(3) Član uprave društva za osiguranje dužan je neodgodivo pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor društva za osiguranje ako ima saznanja odnosno dokaze da drugi član uprave ne ispunjava svoje obveze ili poduzima radnje zbog čega može biti ugroženo poslovanje društva za osiguranje.
(4) Nadzorni odbor dužan je ispitati obavijest iz stavka 3. ovoga članka i poduzeti odgovarajuće mjere u okviru svoje nadležnosti.
 
Oduzimanje odobrenja za člana uprave društva za osiguranje

Članak 31.
 
(1) Nadzorno tijelo će ukinuti odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje u slučaju ako:
1. osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja odobrenja ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi, protekom navedenog roka,
2. osobi prestane članstvo u upravi, s danom prestanka članstva,
3. osobi prestane radni odnos s društvom za osiguranje, s danom prestanka radnog odnosa,
4. član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano,
5. je odobrenje izdano uslijed prešućivanja bitnih činjenica ili na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na drugi prijevaran način,
6. član uprave teže prekrši obveze člana uprave iz članaka 29. i 30. ovoga Zakona,
7. utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ili je opravdano za pretpostaviti da ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti s pažnjom dobrog stručnjaka,
8. član uprave nije osigurao odgovarajući sustav upravljanja iz članka 92. ovoga Zakona,
9. su ostvareni uvjeti iz članka 167. ovoga Zakona, u rješenju o imenovanju posebne uprave.
(2) Nadzorno tijelo objedinit će oba postupka ako je protiv člana uprave započet postupak za oduzimanje odobrenja za člana uprave zbog nezakonitosti i nepravilnosti, a zbog kojih je protiv društva za osiguranje započet postupak za oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja.
(3) Ako je članu uprave oduzeto odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ili mu je odobrenje prestalo vrijediti zbog isteka ugovora o radu te ako je nadzorno tijelo odredilo dodatne mjere u svrhu realizacije pravila o upravljanju rizicima iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona, nadzorni odbor društva za osiguranje dužan je odmah razriješiti tog člana uprave i podnijeti zahtjev iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona za novoga člana uprave.
(4) Iznimno u slučaju iz stavka 1. točke 7. ovoga članka, nadzorno tijelo može umjesto ukidanja rješenja, donijeti rješenje o privremenoj zabrani obavljanja funkcije člana uprave društva za osiguranje do otklanjanja nezakonitosti ili nepravilnosti, a najduže na rok od šest mjeseci. Ako u ostavljenom roku društvo za osiguranje odnosno član uprave kojemu je privremeno zabranjeno obavljanje te funkcije ne otkloni nezakonitost ili nepravilnost, nadzorno tijelo će donijeti rješenje kojim će ukinuti odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave tog člana uprave društva za osiguranje.
 
II.2.5. Nadzorni odbor društva za osiguranje

Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 32.
(1) Članom nadzornog odbora društva za osiguranje ne može biti imenovana osoba:
1. koja je povezana s pravnim osobama u kojima društvo za osiguranje ima udio od više od 5% prava glasa ili takav udio u njihovu temeljnom kapitalu,
2. koja je član nadzornog odbora ili uprave ili prokurist u drugom društvu za osiguranje ili drugoj financijskoj instituciji,
3. koja obavlja ključnu funkciju u društvu za osiguranje ili društvu koje je povezano s društvom za osiguranje.
(2) Članovi nadzornog odbora koji su predstavnici radnika ne sudjeluju u odlučivanju nadzornog odbora iz članka 34. i članka 35. stavka 1. ovoga Zakona.
3) Zabrana iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka ne vrijedi za osobe koje su članovi nadzornog odbora, uprave ili prokuristi društva koje je vladajuće društvo nad društvom za osiguranje ili drugog vladajućeg društva u grupi osiguravatelja ili društva koje je predvodnik u horizontalnoj grupi.
 
Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 33.
(1) Za člana nadzornog odbora društva za osiguranje osoba može biti imenovana jedino pod uvjetima da:
1. ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana nadzornog odbora,
2. ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 1. točaka 4., 5., 10. i 11. i stavka 2. ovoga Zakona,
3. nije bila razriješena dužnosti člana uprave društva za osiguranje po nalogu nadzornog tijela iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona,
4. joj nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo iz Republike Hrvatske, drugih država članica i stranih država nije odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ili ako je proteklo najmanje godinu dana od dana izvršnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,
5. ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo u nadzoru nad vođenjem poslova društva za osiguranje,
6. koja nije u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo društva za osiguranje.

(2) Nadzorno tijelo može od uprave društva za osiguranje zatražiti sazivanje glavne skupštine i predložiti razrješenje člana nadzornog odbora društva za osiguranje ako:
1. član nadzornog odbora krši obveze navedene u članku 35. ovoga Zakona,
2. su prekršene odredbe članka 32. ovoga Zakona,
3. ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka,
4. krši svoje dužnosti propisane ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona i statutom društva za osiguranje.
 
Nadležnosti nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 34.
Osim nadležnosti koje nadzorni odbor ima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, nadzorni odbor društva za osiguranje ima i sljedeće nadležnosti:
1. daje upravi suglasnost za određivanje poslovne politike društva za osiguranje,
2. daje upravi suglasnost za određivanje financijskog plana društva za osiguranje,
3. daje upravi suglasnost za određivanje ustrojstva sustava unutarnjih kontrola,
4. daje upravi suglasnost za određivanje okvirnog godišnjeg programa rada unutarnje revizije,
5. odlučuje o drugim poslovima određenim ovim Zakonom.
 
Obveze članova nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 35.
(1) Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje moraju:
1. nadzirati primjerenost postupaka i učinkovitost djelovanja unutarnje revizije,
2. raspravljati o činjenicama koje je utvrdilo nadzorno tijelo iz članka 12. ovoga Zakona, Porezna uprava i druga nadzorna tijela tijekom postupka nadzora nad društvom za osiguranje,
3. provjeravati financijske izvještaje društva za osiguranje i o tome sastaviti pisano izvješće glavnoj skupštini, 
4. obrazlagati glavnoj skupštini dioničara svoje mišljenje uz godišnje izvješće unutarnje revizije i mišljenje uz godišnje izvješće uprave.
(2) Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje solidarno su odgovorni društvu za osiguranje za štetu koja je nastala zbog zanemarivanja njihovih obveza iz stavka 1. ovoga članka, osim ako dokažu da su pošteno i savjesno ispunjavali svoje dužnosti.
(3) Član nadzornog odbora društva za osiguranje nadzorno tijelo neodgodivo mora obavijestiti o:
1. imenovanju i prestanku njegove funkcije u upravnim i nadzornim tijelima drugih pravnih osoba,
2. pravnim poslovima na temelju kojih su, posredno ili neposredno, član nadzornog odbora, odnosno članovi njegove uže obitelji stekli dionice odnosno poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih član nadzornog odbora zajedno sa članovima svoje uže obitelji u toj pravnoj osobi dostiže ili premašuje kvalificirani udjel, odnosno ako se njihov udjel smanjio ispod granice kvalificiranog udjela,
3. imenovanju člana uprave društva za osiguranje, kao i o svim informacijama koje mogu utjecati na ukidanje odnosno poništavanje rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana uprave te o prestanku i razlozima prestanka mandata člana uprave.
 
II.3. DRUŠTVO ZA UZAJAMNO OSIGURANJE

II.3.1. Opće odredbe

Pojam

Članak 36.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje je pravna osoba koja je upisana u sudski registar na temelju dozvole nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Društvo za uzajamno osiguranje iz stavka 1. ovoga članka obavlja poslove osiguranja samo za svoje članove po načelu uzajamnosti.
(3) Društvo za uzajamno osiguranje može obavljati poslove osiguranja u svim vrstama osiguranja iz skupina neživotnih i životnih osiguranja osim u vrstama osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 10. do 15. ovoga Zakona.
(4) Društvo za uzajamno osiguranje ne može obavljati poslove reosiguranja.
 
Tvrtka

Članak 37.
Tvrtka društva za uzajamno osiguranje mora sadržavati naznaku da se radi o društvu za uzajamno osiguranje. Izraz »društvo za uzajamno osiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.
 
II.3.2. Osnivanje društva za uzajamno osiguranje

Osnivanje i nadzor

Članak 38.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje osniva se tako da osnivači kao članovi donose statut i uplaćuju temeljni kapital.
(2) Društvo za uzajamno osiguranje može osnovati najmanje 250 osoba.                                   
(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje društva za uzajamno osiguranje treba priložiti:
1. ugovor o osnivanju društva za uzajamno osiguranje,
2. statut društva za uzajamno osiguranje u obliku javnobilježničke isprave,
3. dokaz o uplati sredstava temeljnog kapitala,
4. ugovore o obavljanju izdvojenih poslova ako će društvo za uzajamno osiguranje za obavljanje pojedinih poslova ovlastiti druge osobe.
(4) Na odlučivanje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 60., 61. i 65. ovoga Zakona, a na prestanak važenja dozvole odredbe članka 62. ovoga Zakona.
(5) Na nadzor društva za uzajamno osiguranje nadzorno tijelo će na odgovarajući način primijeniti odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzor društava za osiguranje.
 
Statut

Članak 39.
(1) Statut društva za uzajamno osiguranje mora biti sastavljen u obliku javnobilježničke isprave.
(2) Statut društva za uzajamno osiguranje mora sadržavati sljedeće:
1. tvrtku i sjedište društva,
2. vrste poslova osiguranja koje će društvo za uzajamno osiguranje obavljati,
3. način i oblik objave priopćenja važnih za društvo i članove,
4. početak članstva,
5. temeljni kapital,
6. uvjete i način uplate sredstava od strane članova,
7. visinu i način oblikovanja pričuva sigurnosti,
8. uvjete i način uporabe dobiti odnosno pokrića dugova,
9. mjerila prema kojima se dobit dijeli članovima,
10. broj članova uprave i nadzornog odbora,
11.minimalni broj članova skupštine koji se mogu koristiti svojim manjinskim pravima.
(3) Nadzorno tijelo, osim u slučajevima iz članka 61. ovoga Zakona, može odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje i u slučaju ako odredbe statuta ugrožavaju interes članova.
 
II.3.3. Sredstva društva za uzajamno osiguranje

Temeljni kapital

Članak 40.
(1) Temeljni kapital kod osnivanja društva za uzajamno osiguranje mora biti najmanje u iznosu troškova osnivanja i organizacije društva te drugih troškova vezanih za početak poslovanja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje mora biti najmanje jednak iznosu jamstvenog kapitala iz članka 100. stavka 3. ovoga Zakona.
(3) Temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje mora biti u cijelosti uplaćen u novcu prije upisa osnivanja društva za uzajamno osiguranje u sudski registar. Sredstva temeljnog kapitala društva ne smiju potjecati iz zaj­mova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.
(4) Statutom se moraju odrediti uvjeti i način vraćanja uplaćenih sredstava temeljnog kapitala. Ako je statutom određeno da se uplaćena sredstva temeljnog kapitala ne vraćaju, statutom mora biti određen način upotrebe ovih sredstava.
(5) Uplaćena sredstva temeljnog kapitala mogu se vraćati samo iz dobiti društva u pojedinoj poslovnoj godini. Povrat u pojedinoj godini ne smije biti viši od iznosa koji je u toj godini bio namijenjen za oblikovanje pričuva sigurnosti.
 
Sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje

Članak 41.
(1) Statutom društva za uzajamno osiguranje može biti određeno da temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje čine i sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje.
(2) Sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje mogu činiti temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje ako je statutom određeno da:
– su isplate sa računa članova moguće ukoliko to ne ugrožava adekvatnost kapitala društva odnosno ako su po završetku postupka likvidacije podmirene sve obveze društva,
– društvo za uzajamno osiguranje mjesec dana prije isplate s računa članova o namjeri isplate obavijesti nadzorno tijelo, osim povrata u slučaju prestanka članstva,
– društvo ne smije mijenjati statut, u djelu koji se odnosi na račune članova, bez prethodnog odobrenja nadzornog tijela.
 
Doprinosi (premije), dodatne uplate i pričuve sigurnosti

Članak 42.
(1) Statutom se moraju odrediti uvjeti i način osiguravanja sredstava za poslovanje društva za uzajamno osiguranje od strane članova. Sredstva za poslovanje društva za uzajamno osiguranje u pojedinoj godini pokrivaju se iz unaprijed određenih doprinosa (premija) članova.
(2) Statutom se moraju odrediti uvjeti i način dodatne uplate sredstava ako sredstva iz stavka 1. ovoga članka nisu dovoljna za pokriće obveza društva za uzajamno osiguranje.
(3) Naknadne uplate sredstava moraju uplatiti i osobe koje su članovima postale tijekom godine, odnosno osobe čije je članstvo prestalo u toj godini, i to razmjerno trajanju članstva u toj godini. Ako se tijekom poslovne godine mijenjaju doprinosi (premije) na temelju kojih se određuje visina naknadnih uplata, naknadne se uplate izračunavaju na temelju više osnovice.
(4) Statutom se mora odrediti način oblikovanja pričuva za pokriće gubitaka u poslovanju (pričuve sigurnosti) i odrediti koji će se doprinosi (premije) godišnje upotrijebiti za oblikovanje pričuva sigurnosti, te najniži iznos tih pričuva.
 
Upotreba godišnje dobiti

Članak 43.
Dobit društva za uzajamno osiguranje može se podijeliti članovima ili prenijeti u sljedeću poslovnu godinu u opsegu koji nije namijenjen za oblikovanje pričuva sigurnosti odnosno drugih pričuva određenih statutom.
 
II.3.4. Odnosi između društva za uzajamno osiguranje i članova

Članstvo u društvu za uzajamno osiguranje

Članak 44.
Članstvo u društvu za uzajamno osiguranje stječe se sklapanjem ugovora o osiguranju s društvom za uzajamno osiguranje, prihvaćanjem statuta i razmjernom (alikvotnom) uplatom temeljnog kapitala.
 
Prava, obveze i odgovornost članova

Članak 45.
(1) Članovi ne odgovaraju za obveze društva za uzajamno osiguranje.
(2) Član ne može svoje obveze plaćanja doprinosa i dodatnih uplata prema društvu za uzajamno osiguranje pokriti svojim tražbinama prema tom društvu.
(3) Doprinosi i dodatne uplate članova kao i obveze društva za uzajamno osiguranje prema članovima mogu se odrediti primjenom jednakih uvjeta i mjerila.
 
II.3.5. Tijela društva za uzajamno osiguranje

Tijela društva

Članak 46.
Tijela društva za uzajamno osiguranje jesu uprava, nadzorni odbor i skupština.
 
Uprava društva za uzajamno osiguranje

Članak 47.
Na upravu društva za uzajamno osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 25. do 31. ovoga Zakona.
 
Nadzorni odbor društva za uzajamno osiguranje

Članak 48.
(1) Nadzorni odbor društva za uzajamno osiguranje mora imati najmanje tri člana.
(2) Statutom društva za uzajamno osiguranje se može odrediti i veći broj članova nadzornog odbora, uz uvjet da broj članova mora biti neparan, a smije imati najviše dvadeset i jednog člana.
(3) Na nadzorni odbor društva za uzajamno osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima u dijelu koji se ne odnosi na udjele članova nadzornog odbora u dobiti društva i odredbe članka 32. do 35. ovoga Zakona.
 
Skupština društva za uzajamno osiguranje

Članak 49.
(1) Ako Zakonom nije drugačije određeno, članovi društva za uzajamno osiguranje svoja prava u društvu za uzajamno osiguranje ostvaruju na skupštini.
(2) Skupština može biti organizirana kao skupština svih članova (skupština članova) ili kao skupština zastupnika članova koji moraju i sami biti članovi (skupština zastupnika). Ako je statutom određeno da je skupština društva za uzajamno osiguranje organizirana kao skupština zastupnika, statutom mora biti određen i sastav skupštine i postupak imenovanja zastupnika.
(3) Skupština odlučuje o poslovima za koje je zakonom ili statutom ovlaštena, a o pitanjima vezanim uz vođenje poslova može odlučivati skupština samo ako to zahtijeva uprava, odnosno nadzorni odbor.
(4) Na skupštinu društva za uzajamno osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima u dijelu koji se odnosi na skupštinu trgovačkog društva.
 
II.3.6. Prestanak društva za uzajamno osiguranje

Razlozi prestanka

Članak 50.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje prestaje:
1. istekom vremena na koje je osnovano,
2. na temelju odluke skupštine (redovita likvidacija),
3. ako je nad društvom otvoren stečajni postupak ili postupak dobrovoljne likvidacije.
(2) Za odluku skupštine o prestanku društva potrebna je najmanje tročetvrtinska većina glasova.
(3) Za valjanost odluke iz stavka 2. ovoga članka prethodno je potrebno odobrenje nadzornog tijela. Nadzorno tijelo može zahtjev za odobrenje odbiti samo ukoliko u slučaju prestanka društva za uzajamno osiguranje interesi osiguranika ne bi bili u dovoljnoj mjeri zaštićeni.
 
Prijenos portfelja

Članak 51.
(1) Za prijenos portfelja uz uvjete iz članka 70., 71. i 72. ovoga Zakona potrebna je i suglasnost skupštine. Ako statutom nije određena veća većina, za donošenje odluke skupštine o suglasnosti za prijenos portfelja potrebna je tročetvrtinska većina glasova.
(2) Nadzorno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja i u slučaju kad su zbog prijenosa portfelja ugroženi interesi članova društva za uzajamno osiguranje.
 
Pripajanje i spajanje

Članak 52.
(1) Jedno ili više društava za uzajamno osiguranje može se pripojiti drugom društvu za uzajamno osiguranje (društvo preuzimatelj) bez provedbe postupka likvidacije prijenosom cijele imovine jednog ili više društava (pripojeno društvo) u zamjenu za udjele u društvu preuzimatelju.
(2) Dva ili više društava za uzajamno osiguranje mogu se spojiti bez provedbe postupka likvidacije, osnivanjem novog društva za uzajamno osiguranje na koje prelazi cijela imovina društava koja se spajaju u zamjenu za udjele u novom društvu.
(3) Za donošenje odluke o pripajanju ili spajanju društava potrebne su odluke skupština društava koja se pripajaju ili spajaju, i to tročetvrtinskom većinom glasova.
 
Odobrenje za pripajanje ili spajanje

Članak 53.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje, prije pripajanja ili spajanja s drugim društvom za uzajamno osiguranje, mora dobiti odobrenje nadzornog tijela. Na donošenje odluke o odobrenju za pripajanje ili spajanje odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 59. do 61. ovoga Zakona.
(2) Nadzorno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje ili spajanje ako tijelo, ustrojeno za kontrolu konkurencije odbije zahtjev za suglasnost za pripajanje ili spajanje, odnosno zabrani pripajanje ili spajanje na temelju zakona koji uređuje kontrolu konkurencije.
(3) Ako će nova pravna osoba koja nastaje spajanjem obavljati poslove osiguranja, prije upisa pripajanja ili spajanja u sudski registar, potrebno je dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(4) Ako se društvo za uzajamno osiguranje pripoji društvu preuzimatelju, koje nije društvo za uzajamno osiguranje, odnosno ako dio obveza društva za uzajamno osiguranje dijeljenjem s preuzimateljem preuzme društvo preuzimatelj, koje nije društvo za uzajamno osiguranje, te ako će društvo preuzimatelj obavljati poslove osiguranja, tada društvo preuzimatelj prije upisa u sudski registar mora dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(5) U slučaju navedenom u stavku 3., odnosno 4. ovoga članka, nadzorno tijelo spaja postupak donošenja odluke o odobrenju za pripajanje ili spajanje s postupkom izdavanja dozvole za obavljanje poslova osiguranja.
(6) Odredbe stavka 1. do 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i u slučaju podjele društva za uzajamno osiguranje.
 
Prijenos imovine na dioničko društvo za osiguranje

Članak 54.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje može cijelu svoju imovinu bez prethodne likvidacije prenijeti na dioničko društvo za osiguranje.
(2) Na prijenos imovine društva za uzajamno osiguranje na dioničko društvo za osiguranje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima. Društvo za uzajamno osiguranje smatra se pripojenim društvom, a dioničko društvo za osiguranje društvom preuzimateljem.
(3) Za donošenje odluke skupštine društva za uzajamno osiguranje o pripajanju potrebna je tročetvrtinska većina glasova.
 
Preoblikovanje u dioničko društvo

Članak 55.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje može se, na temelju odluke skupštine, preoblikovati u dioničko društvo za osiguranje. Za donošenje odluke o preoblikovanju u dioničko društvo za osiguranje potrebna je odluka skupštine tročetvrtinskom većinom glasova.
(2) Svaki član može, u preporučenom pismu, do isteka trećeg dana prije zasjedanja skupštine uložiti prigovor na preoblikovanje.
(3) Najkasnije istodobno sa sazivom skupštine uprava mora sve članove obavijestiti o sadržaju predložene odluke o preoblikovanju na način koji je statutom predviđen za obavijesti društva. U obavijesti je potrebno članove upoznati o pravu prigovora iz stavka 2. ovoga članka, i pravima koja proizlaze iz uloženog prigovora.
(4) Za preoblikovanje je potrebno odobrenje nadzornog tijela. Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za preoblikovanje ako smatra da bi preoblikovanje ugrozilo interese članova.
 
Odluka o preoblikovanju

Članak 56.
(1) Odlukom o preoblikovanju mora se odrediti temeljni kapital i iznos na koji glase dionice te i druge za preoblikovanje nužne izmjene statuta. Nominalni iznos temeljnog kapitala ne smije prelaziti vrijednost imovine društva za uzajamno osiguranje umanjenu za njene obveze. Iznos na koji glase dionice mora biti jednak najnižem iznosu na koji mogu, kako je to određeno Zakonom o trgovačkim društvima, glasiti dionice.
(2) Ako odlukom o preoblikovanju nije drugačije određeno, članovi društva za uzajamno osiguranje sudjeluju u temeljnom kapitalu. Kada odlukom nije određeno da svi članovi društva za uzajamno osiguranje sudjeluju u temeljnom kapitalu dioničkog društva jednakim udjelom, udjel pojedinoga člana određuje se samo na temelju jednog odnosno više sljedećih mjerila:
1. visine svote osiguranja,
2. visine doprinosa,
3. visine nužnog pokrića u slučaju životnih osiguranja,
4. mjerila za podjelu dobiti,
5. vremena trajanja članstva.
(3) Ako udjel pojedinoga člana ne dostiže najniži nominalni iznos dionice, njegov udjel u temeljnom kapitalu ne uzima se u obzir. Ostali se udjeli zaokružuju tako da su djeljivi s najnižim nominalnim iznosom dionice i da je podijeljen cjelokupni temeljni kapital.
(4) Ako je nominalni iznos kojim član sudjeluje u temeljnom kapitalu dioničkog društva viši od udjela određenog na temelju stavka 1., odnosno 2. ovoga članka, član je razliku dužan uplatiti dioničkom društvu. Ako je pak nominalni iznos kojim član sudjeluje u temeljnom kapitalu dioničkog društva niži od udjela određenog na temelju stavka 1., odnosno 2. ovoga članka, odnosno ako član ne sudjeluje u temeljnom kapitalu dioničkog društva, razliku odnosno udjel članu mora isplatiti dioničko društvo.
 
Provedba preoblikovanja

Članak 57.
(1) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na preoblikovanje društva za uzajamno osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Dioničko društvo za osiguranje stječe pravni subjektivitet danom upisa u sudski registar.
(3) Članovi društva za uzajamno osiguranje danom upisa iz stavka 2. ovoga članka postaju dioničari sukladno odluci o preoblikovanju.
(4) Svaki dioničar koji se na način iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona usprotivio preoblikovanju, može svoje dionice staviti društvu na raspolaganje.
 
GLAVA III.

OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA

III.1. DOZVOLE I ODOBRENJA

Dozvole i odobrenja

Članak 58.
(1) Društvo za osiguranje mora prije upisa osnivanja u sudski registar dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Za pripajanje spajanje i razdvajanje društva za osiguranje potrebno je prethodno dobiti odobrenje nadzornog tijela.
(3) Društvo za osiguranje mora prije osnivanja podružnice u stranoj državi dobiti dozvolu nadzornog tijela.
(4) Društvo za osiguranje mora prije prijenosa portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje dobiti odobrenje nadzornog tijela za taj prijenos, a društvo za osiguranje mora prije preuzimanja portfelja osiguranja dobiti odobrenje nadzornog tijela za to preuzimanje.

 
III.2. DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja

Članak 59.
 
(1) U zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja moraju se navesti vrste osiguranja unutar kojih će društvo za osiguranje pružati usluge osiguranja, a uz zahtjev se mora priložiti sljedeća dokumentacija:
1. statut društva za osiguranje s ispravom na temelju koje je statut usvojen (izjava članova),
2. popis članova koji su dioničari društva za osiguranje s informacijom o tome jesu li oni povezane osobe i o prirodi njihove povezanosti te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namijenjenih za uplatu temeljnoga kapitala društva za osiguranje,
3. popis kandidata za obavljanje funkcije članova uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje s njihovim izjavama da pristaju obavljati ove dužnosti i da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbama zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, odredbama ovoga Zakona i odredbama akta o osnivanju društva, za obavljanje tih funkcija,
4. isprave koje iskazuju financijski položaj svih dioničara koji su stjecatelji kvalificiranog udjela društva za osiguranje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, uključujući isprave koje potvrđuju da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,
5. organizacijsku strukturu i poslovni plan društva za osiguranje za sljedećih pet poslovnih godina koji mora biti izrađen sukladno članku 63. ovoga Zakona,
6. opis sustava upravljanja rizicima,
7. ugovore o obavljanju izdvojenih poslova i ugovore o obavljanju ključnih funkcija sa dokumentacijom koja se sukladno odredbama ovoga Zakona dostavlja nadzornom tijelu prije izdvajanja poslova odnosno ključnih funkcija,
8. uvjete osiguranja za obvezna osiguranja u prometu, ako će društvo za osiguranje pružati usluge obveznih osiguranja u prometu,
9. potvrda ovlaštenog aktuara o tome je li društvo za osiguranje sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrstu i opseg poslova koje će obavljati.
(2) Nadzorno tijelo će ocijenit primjerenost, prikladnost i financijsku stabilnost osoba iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, uzimajući u obzir sljedeće kriterije:
1. poslovni ugled dioničara društva za osiguranje,
2. financijsku stabilnost dioničara društva za osiguranje,
3. mogućnost kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz ovoga Zakona, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, od strane društva za osiguranje, a posebno postojanje strukture koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, učinkovitu razmjenu podataka između nadležnih tijela te mogućnost razgraničenja nadležnosti između više nadležnih tijela,
4. postojanje osnovane sumnje o počinjenju ili pokušaju počinjenja kaznenog djela pranja novca ili financiranja terorizma, prema propisima koji to uređuju, od strane društva za osiguranje.
(3) Kada su osim zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja nadzornom tijelu podneseni i zahtjevi za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela i zahtjevi za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, nadzorno tijelo će objediniti postupke o navedenim zahtjevima.
(4) Nadzorno tijelo će pravilnikom detaljnije propisati dokumentaciju i informacije koje se moraju priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja društva za osiguranje.

 
Odlučivanje o dozvoli za obavljanje poslova osiguranja

Članak 60.
(1) Nadzorno tijelo odlučuje o izdavanju dozvole za svaku vrstu osiguranja unutar koje društvo za osiguranje smije obavljati poslove osiguranja.
(2) Nadzorno tijelo izdaje dozvolu za obavljanje poslova osiguranja unutar pojedine vrste osiguranja ako utvrdi da društvo za osiguranje ispunjava uvjete za obavljanje poslova osiguranja unutar te vrste osiguranja.
(3) Nadzorno tijelo u izreci dozvole izričito navodi vrste osiguranja na koje se dozvola odnosi. Ako se dozvola odnosi na sve vrste osiguranja iz pojedine skupine osiguranja, nadzorno tijelo može u izreci dozvole navesti tu skupinu osiguranja.
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka, nadzorno tijelo odlučuje o dozvoli za obavljanje poslova sklapanja reosiguranja za sve vrste osiguranja te u izreci navodi da vrijedi isključivo za poslove sklapanja reosiguranja.
(5) Nadzorno tijelo će izdati dozvolu za obavljanje poslova osiguranja ako utvrdi da su na temelju zaprimljene dokumentacije i prikupljenih informacija zadovoljeni sljedeći uvjeti:
1. uvjet vezan za uplatu temeljnog kapitala društva za osiguranje,
2. uvjet financijske stabilnosti, primjerenosti i prikladnosti za obavljanje poslova od strane članova društva za osiguranje, članova uprave i nadzornog odbora, kao i svih povezanih osoba o kojima nadzorno tijelo ima saznanja,
3. uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, za sve članove uprave,
4. da je utvrđen ili barem učinjen vjerojatnim uvjet da članovi društva za osiguranje ispunjavaju ili da će prije početka obavljanja poslova ispunjavati organizacijske sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,
5. da su osigurani uvjeti za poslovanje društva za osiguranje sukladno ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odnosno sukladno drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje te propisima donesenim na temelju tih zakona,
6. da je osnivački akt društva za osiguranje sukladan odredbama ovoga Zakona.
(6) O zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja nadzorno tijelo će odlučiti rješenjem u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 60.a
(1) Nadzorno tijelo može zaključkom spojiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja sa sljedećim zahtjevima:
1. zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje,
2. zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje.
(2) Nadzorno tijelo će o zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odlučivati u jednom upravnom postupku i odluku donijeti u roku od 60 dana od primitka zadnjeg urednog zahtjeva.

 
Odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja

Članak 61.
Nadzorno tijelo će zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odbiti ako:
1. dioničari koji su imatelji dionica nemaju dozvole iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona,
2. članovi uprave nemaju odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave,
3. iz statuta društva za osiguranje i druge dokumentacije proizlazi da nisu osigurani uvjeti za poslovanje društva za osiguranje određeni ovim Zakonom odnosno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
4. iz dokumentacije i drugih poznatih okolnosti proizlazi da društvo za osiguranje u kadrovskom, organizacijskom odnosno tehničkom smislu neće biti sposobno obavljati poslove osiguranja u opsegu predviđenom poslovnim planom,
5. su odredbe statuta društva za osiguranje u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona odnosno odredbama propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,
6. izračunate premije i pričuve nisu dostatne za trajno i puno pokriće obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju,
7. društvo za osiguranje ne ispunjava druge uvjete određene ovim odnosno drugim zakonom odnosno na temelju njega donesenim propisima za obavljanje poslova osiguranja u vrsti osiguranja na koju se odnosi zahtjev za izdavanje dozvole.
 
Prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova osiguranja

Članak 62.
(1) Dozvola za obavljanje poslova osiguranja prestaje vrijediti:
1. ako društvo za osiguranje ne počne poslovati u roku od dvanaest mjeseci od izdavanja dozvole,
2. danom otvaranja stečajnog postupka nad društvom za osiguranje odnosno donošenjem odluke o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja,
3. donošenjem odluke o prestanku društva za osiguranje,
4. prijenosom svih ugovora o osiguranju na drugo društvo za osiguranje,
5. ako društvo za osiguranje više ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvole,
6. ako društvo za osiguranje nije moglo, unutar dopuštenog roka, poduzeti mjere navedene u financijskom planu navedenom u članku 106. ovoga Zakona.
(2) Ako nastupi razlog iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo donijet će odluku kojom se utvrđuje da je dozvola prestala vrijediti.
(3) Ako društvo za osiguranje ne obavlja poslove osiguranja dulje od šest mjeseci, nadzorno tijelo može donijeti odluku kojom se utvrđuje da je dozvola za obavljanje poslova osiguranja prestala vrijediti.
(4) Društvo za osiguranje ne smije više zaključivati nove poslove u vezi s obavljanjem poslova osiguranja u slučaju:
1. iz stavka 1. točke 1. ovoga članka od dana uručivanja odluke iz stavka 2. ovoga članka,
2. iz stavka 1. točke 2. ovoga članka od dana oglašavanja stečajnog postupka na oglasnoj ploči stečajnog suda, odnosno od dana kada je uručena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojom nadzorno tijelo odlučuje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja,
3. iz stavka 1. točke 3. ovoga članka od dana primitka odluke iz članka 200. stavka 1. ovoga Zakona,
4. iz stavka 1. točke 4. ovoga članka od dana kada društvo za osiguranje dobije dozvolu nadzornog tijela za prijenos ugovora o osiguranju,
5. iz stavka 3. ovoga članka od dana uručivanja odluke.
 
Poslovni plan

Članak 63.
(1) Poslovni plan iz članka 59. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona mora sadržavati:
1. temeljne poslovne politike,
2. nabrojene pojedine vrste osiguranja unutar kojih će društvo za osiguranje obavljati poslove osiguranja,
3. projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,
4. izračun iznosa kapitala iz članka 93. i jamstvenog kapitala iz članka 100. ovoga Zakona i njegovih sastavnih dijelova,
5. izračun granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) iz članka 98. i 99. ovoga Zakona,
6. predviđenu visinu troškova osnivanja, organizacijskih troškova i troškova poslovanja te izvore financiranja ovih troškova,
7. program predviđenog reosiguranja odnosno retrocesije s tablicama maksimalnog pokrića za sve vrste osiguranja,
8. ocjenu predviđenog stanja likvidnosti i financijska sredstva koja će biti na raspolaganju za pokriće obveza i osiguravanja adekvatnosti kapitala,
9. elaborat o očekivanim poslovnim rezultatima za razdoblje od najmanje tri godine, osobito o očekivanim premijskim prihodima, očekivanim naknadama za štetu, odnosno premijama osiguranja, očekivanim troškovima za provizije i drugim troškovima te očekivanom oblikovanju tehničkih pričuva osiguranja i pričuva.
(2) Ako društvo za osiguranje namjerava obavljati poslove osiguranja u vrsti osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 18. ovoga Zakona, poslovni plan mora sadržavati i opis sredstava koja su potrebna za ispunjavanje obveza iz ove vrste osiguranja.
 
Početak obavljanja poslova osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja

Članak 64.
Društvo za osiguranje mora nadzorno tijelo obavijestiti o početku odnosno prestanku obavljanja poslova osiguranja unutar pojedine vrste osiguranja za koje je steklo dozvolu u roku od 8 dana od početka, odnosno prestanka obavljanja poslova osiguranja unutar pojedine vrste osiguranja za koje je steklo dozvolu.
 
Izmjena vrsta osiguranja

Članak 65.
(1) Društvo za osiguranje koje je steklo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja unutar određenih vrsta osiguranja u slučaju kada namjerava početi s obavljanjem poslova osiguranja u drugim vrstama osiguranja mora dobiti dozvolu nadzornog tijela za izmjenu vrsta osiguranja.
(2) Na dozvolu za izmjenu vrsta osiguranja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 59. do 63. ovoga Zakona.
(3) Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje dozvole za izmjenu vrsta osiguranja i u slučaju kada:
1. utvrdi da bi obavljanje poslova u vrsti osiguranja na koju se odnosi zahtjev za izdavanje dozvole ugrozilo poslovanje društva za osiguranje sukladno pravilima o upravljanju rizicima,
2. društvo za osiguranje ne ispunjava druge uvjete za obavljanje poslova osiguranja u vrsti osiguranja na koju se odnosi zahtjev za izdavanje dozvole.
 
Promidžbene aktivnosti

Članak 65.a
Promidžbene aktivnosti i informacije o društvima za osiguranje i proizvodima koje nude na tržištu moraju sadržavati jasne, istinite i potpune informacije koje se temelje na vjerodostojnim podacima.
 
Članak 65.b
(1) Društvo za osiguranje je dužno promidžbene informacije koje sadrže podatke o financijskom stanju, položaju na tržištu i rezultatima poslovanja tog društva za osiguranje, prije objave, dostaviti nadzornom tijelu na odobrenje.
(2) Društvo za osiguranje odgovorno je za jasnost, potpunost i istinitost informacija koje se objavljuju u svrhu promidžbe društva za osiguranje i njegovih proizvoda.
(3) U promidžbene informacije spadaju sve informacije priopćene trećim osobama i potencijalnim osiguranicima putem oglasa u tisku, radiju, televiziji, putem osobnih posjeta, telefonskih poziva, internet mreže i elektronskih medija, putem interaktivne televizije te na bilo koji drugi način iz kojeg proizlazi namjera promidžbe.
 
Članak 65.c
(1) Prilikom pružanja promidžbenih informacija o društvima za osiguranje i proizvodima koje nude na tržištu, društva za osiguranje:
– ne smiju prikrivati ili na zabludljiv način prikazivati promidžbenu svrhu i cilj informacije,
– moraju navesti cjelovit, točan, jasan i istinit opis osiguravateljnog proizvoda, propisane obveze, projekciju prinosa i mogućnost gubitka te opis rizika koji iz takvog proizvoda proizlazi,
– činjenice koje se iznose u informacijama moraju biti potkrijepljene vjerodostojnim dokazima,
– ne smiju se navoditi lažni ili neprovjereni pokazatelji o društvu za osiguranje, njegovom položaju na tržištu i proizvodima koje nudi,
– sve informacije moraju po svom izgledu, sadržaju i obliku biti jednako i istoznačno zastupljene.
(2) Uspjeh i financijski pokazatelji grupe, holdinga ili konglomerata kojemu pripada i društvo za osiguranje, ne mogu biti razlog za promidžbu društva za osiguranje i proizvoda kojeg nudi na tržištu.
 
Članak 65.d
Nadzorno tijelo propisuje dodatni sadržaj i uvjete promidžbenih informacija, rokove, postupak odobrenja, ispravka i zabrane promidžbenih informacija.
 
III.3. OVLAŠTENI AKTUAR

Ovlašteni aktuar

Članak 66.
(1) Ovlašteni aktuar je osoba koja ima ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
(2) Nadzorno tijelo izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako osoba ispunjava sljedeće uvjete:
1. znanje hrvatskog jezika,
2. da je uspješno obavila provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara sukladno programu izobrazbe međunarodnih odnosno europskih aktuarskih udruga,
3. ima dobar ugled, poslovnu sposobnost i najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova,
4. da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) iz:
– glave XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
– glave XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,
– glave XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,
– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:
– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,

5. da joj dosad nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz stavka 2. točke 4. ovoga članka.
(4) Nadzorno tijelo može s nadležnim nadzornim tijelom druge države članice sklopiti sporazum o uzajamnom priznavanju ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
(5) Nadzorno tijelo propisuje uvjete za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
(6) Nadzorno tijelo oduzet će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako:
1. je ovlaštenje dobiveno navođenjem neistinitih podataka,
2. ovlašteni aktuar teže krši pravila aktuarske struke.
3. ne ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 4. ovoga članka.
(7) O oduzimanju ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara nadzorno tijelo dužno je obavijestiti društva za osiguranje za koje osoba kojoj je oduzeto ovlaštenje obavlja poslove ovlaštenog aktuara.
(8) Nadzor nad ovlaštenim aktuarima obavlja nadzorno tijelo. Na nadzor nad ovlaštenim aktuarima na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 156., članka 157.a, članka 157.e, članka 158. stavka 5., članka 160., članka 161., članka 164. i članka 165. ovoga Zakona.
(9) Ovlaštenom aktuaru koji teže krši pravila aktuarske struke nadzorno tijelo može privremeno oduzeti ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara na vrijeme od godinu dana do tri godine.
 
Imenovanje ovlaštenog aktuara

Članak 67.
(1) Društvo za osiguranje prije početka obavljanja poslova osiguranja mora imenovati ovlaštenog aktuara i omogućiti mu obavljanje poslova iz članka 68. ovoga Zakona.
(2) Imenovani ovlašteni aktuar ne može biti osoba koja u društvu za osiguranje obnaša funkciju člana uprave društva, člana upravnog odbora, odnosno izvršnog direktora ili prokuriste, odnosno koja posredno ili neposredno ima udio u društvu za osiguranje veći od 1‰.
(3) Društvo za osiguranje o imenovanju ovlaštenog aktuara dužno je u roku od osam dana obavijestiti nadzorno tijelo.
(4) Ako društvo za osiguranje u roku od dva mjeseca ne odredi imenovanoga ovlaštenog aktuara odnosno za obavljanje poslova imenovanoga ovlaštenog aktuara odredi osobu koja nije ovlašteni aktuar, imenovanoga ovlaštenog aktuara odredit će nadzorno tijelo.
 
Poslovi imenovanog ovlaštenog aktuara

Članak 68.
(1) Imenovani ovlašteni aktuar treba pri utvrđivanju ispravnosti obračuna tehničkih pričuva:
1. provjeriti čuva li društvo za osiguranje odgovarajuće podatke za izračun tehničkih pričuva kao i njihovu vjerodostojnost,
2. provjeriti jesu li metode i temelji obračuna tehničkih pričuva u skladu s pravilima aktuarske struke i važećim propisima,
3. provjeriti oblikuju li se tehničke pričuve osiguranja tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju, u skladu s poslovima aktuarske funkcije iz članka 92.f stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona.
(2) Imenovani ovlašteni aktuar odgovoran je oblikuju li se premije osiguranja sukladno aktuarskoj struci i važećim propisima te jesu li oblikovane tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju.
(3) Uprava mora imenovanom ovlaštenom aktuaru osigurati uvjete za učinkovito obavljanje poslova te staviti na raspolaganje sve podatke koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
(4) Imenovani ovlašteni aktuar mora nadzornom odboru i upravi istodobno s mišljenjem uz godišnje izvješće iz članka 143. ovoga Zakona predočiti izvješće o saznanjima imenovanog ovlaštenog aktuara glede nadzora koji je u protekloj poslovnoj godini obavljao na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka. Izvješće mora obuhvaćati prvenstveno razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće.
(5) Ako imenovani ovlašteni aktuar u obavljanju poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi nepravilnosti, mora o tome neodgodivo izvijestiti upravu društva za osiguranje.
(6) Uprava društva za osiguranje dužna je poduzeti mjere radi usklađivanja poslovanja sukladno izvješću imenovanoga ovlaštenog aktuara.
(7) Ako uprava društva za osiguranje ne poduzme mjere sukladno izvješću iz stavka 4. ovoga članka, imenovani ovlašteni aktuar dužan je o tome neodgodivo obavijestiti nadzorno tijelo.
(8) Ako imenovani ovlašteni aktuar prestane obavljati tu funkciju u društvu za osiguranje, dužan je o tome obavijestiti nadzorno tijelo u roku od 8 dana od dana saznanja.
 
Razrješenje imenovanog ovlaštenog aktuara
 
Članak 69.
(1) Ako nakon imenovanja ovlaštenog aktuara nadzorno tijelo imenovanoj osobi oduzme ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, odnosno ako u svezi s imenovanom osobom nastupe okolnosti iz članka 67. stavka 2. ovoga Zakona, društvo za osiguranje je dužno odrediti drugog imenovanog ovlaštenog aktuara.
(2) Ako društvo za osiguranje u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne odredi drugog imenovanog ovlaštenog aktuara, nadzorno tijelo odredit će otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u roku koji ne smije biti kraći od 30 dana.
(3) Ako društvo za osiguranje u slučaju iz stavka 2. ovoga članka ne odredi drugog imenovanoga ovlaštenog aktuara, imenovanoga ovlaštenog aktuara odredit će nadzorno tijelo.
(4) Društvo za osiguranje o razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara dužno je u roku od 8 dana od dana razrješenja obavijestiti nadzorno tijelo.
 
III.4. PRIJENOS I PREUZIMANJE PORTFELJA OSIGURANJA

Prijenos i preuzimanje portfelja osiguranja

Članak 70.
(1) Društvo za osiguranje može ugovorom prenijeti na drugo društvo za osiguranje (u daljnjem tekstu: društvo za osiguranje preuzimatelj) ugovore o osiguranju u pojedinoj skupini ili vrsti osiguranja (u daljnjem tekstu: portfelj osiguranja) istodobno s prijenosom imovine za pokriće tehničkih pričuva u vrijednosti pričuva koje se oblikuju za portfelj osiguranja, koji je predmetom prijenosa odnosno imovine za pokriće matematičke pričuve koja se mora oblikovati za portfelj osiguranja koji je predmetom ugovora.
(2) Portfelj osiguranja može se prenijeti na društvo za osiguranje preuzimatelja kada društvo za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja dobije odobrenje nadzornog tijela za taj prijenos, a društvo za osiguranje preuzimatelj dobije odobrenje nadzornog tijela za preuzimanje tog portfelja osiguranja.
(3) Za prijenos ugovora o osiguranju nije potrebna suglasnost osiguranika.
(4) Društvo za osiguranje preuzimatelj dužno je o prijenosu portfelja osiguranja obavijestiti ugovaratelje osiguranja odnosno osiguranike putem sredstava javnog priopćavanja na području na kojem osiguranja koja su predmetom prijenosa pokrivaju rizike.
(5) Društvo za osiguranje može prenijeti portfelj osiguranja na:
1. drugo društvo za osiguranje u Republici Hrvatskoj,
2. svoju podružnicu, odnosno na podružnicu drugog društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
3. društvo za osiguranje druge države članice, odnosno na njegovu podružnicu u Republici Hrvatskoj odnosno drugoj državi članici,
4. podružnicu stranog društva za osiguranje, ako je sjedište podružnice u Republici Hrvatskoj,
5. podružnicu stranog društva za osiguranje, ako je sjedište podružnice u drugoj državi članici te ako osiguranja koja su predmetom prijenosa pokrivaju rizik isključivo u toj državi članici.
(6) Društvo za osiguranje dužno je portfelj osiguranja prenijeti na društvo za osiguranje preuzimatelja u roku propisanom odredbama ugovora o prijenosu i preuzimanju portfelja. Taj rok ne smije biti duži od tri mjeseca od dana primitka odobrenja za prijenos portfelja od nadzornog tijela.
(7) Odobrenje za prijenos odnosno preuzimanje portfelja prestaje važiti istekom roka iz stavka 6. ovoga članka.
(8) Društvo za osiguranje dužno je u roku od 30 dana od dana prijenosa portfelja nadzornom tijelu podnijeti izjavu da je sukladno odredbama ugovora o prijenosu i preuzimanju portfelja osiguranja portfelj osiguranja prenesen na društvo za osiguranje preuzimatelja, a društvo za osiguranje koje je preuzelo portfelj osiguranja izjavu da je preuzelo taj portfelj osiguranja.
(9) Ako društva za osiguranje ne postupe sukladno stavku 8. ovoga članka, odnosno ako iz podnesenih dokaza nije vidljivo da je izvršen prijenos i preuzimanje portfelja, nadzorno tijelo donijet će odluku o prestanku važenja odobrenja za prijenos i preuzimanje portfelja.
(10) Ako nadzorno tijelo donese odluku iz stavka 9. ovoga članka ugovor o prijenosu i preuzimanju portfelja ne proizvodi pravne učinke.
(11) Društvo za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja dužno je uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostaviti nadzornom tijelu izjavu namjerava li nakon prijenosa portfelja i dalje pružati usluge osiguranja u vrstama osiguranja iz kojih prenosi portfelj osiguranja ili prestaje s obavljanjem poslova osiguranja u toj vrsti odnosno vrstama osiguranja.

 
Zahtjev za izdavanje odobrenja prijenos, odnosno za preuzimanje portfelja osiguranja

Članak 71.
(1) Društvo za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja podnosi nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje, a društvo za osiguranje koje preuzima taj portfelj osiguranja podnosi nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje tog portfelja osiguranja. Društva za osiguranje zahtjeve iz ovoga stavka nadzornom tijelu podnose zajedno, a nadzorno tijelo o navedenim zahtjevima vodi jedan upravni postupak.
(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja i zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka moraju priložiti:
1. popis ugovora o osiguranju prema pojedinim vrstama osiguranja koji su predmet prijenosa uz opće uvjete za ta osiguranja te izračune pričuva za ta osiguranja i popis ugovora o osiguranju koji pokrivaju rizike izvan Republike Hrvatske s navedenim mjestom rizika ako je to moguće odrediti odnosno izjavu uprave društva za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja da ugovori osiguranja koji su predmet prijenosa ne pokrivaju rizike izvan područja Republike Hrvatske,
2. mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara društva za osiguranje koje prenosi portfelj o oblikovanju tehničkih pričuva za taj portfelj osiguranja,
3. popis imovine za pokriće tehničkih pričuva odnosno imovine za pokriće matematičke pričuve koja je predmet prijenosa, uz navođenje njezine vrijednosti te podatke na temelju kojih je izvršen izračun te vrijednosti,
4. mišljenje ovlaštenog revizora o stanju i strukturi ulaganja te vrednovanju imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve te usklađenost navedenog ulaganja s odredbama ovoga Zakona i njegovim podzakonskim aktima,
5. u slučaju iz članka 70. stavka 5. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, izmjenu poslovnog plana društva za osiguranje preuzimatelja koja je nužna radi preuzimanja portfelja osiguranja,
6. ugovor o prijenosu i preuzimanju portfelja osiguranja koji sadrži odredbu da je sastavni dio tog ugovora dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka te da taj ugovor proizvodi pravne učinke pod uvjetom izdavanja odobrenja nadzornog tijela za prijenos i preuzimanje portfelja osiguranja odnosno pod uvjetom da nadzorno tijelo nije donijelo odluku iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona.
(3) Ugovorom o prijenosu i preuzimanju portfelja osiguranja ugovorne strane mogu ugovoriti prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja bez prijenosa imovine za pokriće tehničkih pričuva odnosno imovine za pokriće matematičke pričuve ili uz prijenos dijela te imovine, ako društvo za osiguranje koje preuzima portfelj osiguranja nadzornom tijelu dostavi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja izjavu da raspolaže imovinom za pokriće tehničkih pričuva odnosno imovinom za pokriće matematičke pričuve za taj portfelj osiguranja iz koje će podmiriti obveze iz preuzetih ugovora o osiguranju. U tom slučaju društvo za osiguranje koje preuzima portfelj osiguranja dužno je nadzornom tijelu dostaviti popis te imovine, podatke o njezinoj vrijednosti te podatke na temelju kojih je izvršen izračun te vrijednosti s mišljenjem ovlaštenog revizora da je ta imovina dovoljna za izvršenje obveza iz preuzetih ugovora osiguranja.
(4) Društvo za osiguranje preuzimatelj dužno je o prijenosu portfelja osiguranja obavijestiti ugovaratelje osiguranja odnosno osiguranike putem sredstava javnog priopćavanja.
(5) Za prijenos ugovora o osiguranju nije potrebna suglasnost osiguranika.

 
Odlučivanje o odobrenju za preuzimanje portfelja osiguranja

Članak 72.
(1) Nadzorno tijelo donijet će odluku kojom će izdati odobrenje za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 71. ovoga Zakona.
(2) Nadzorno tijelo donijet će odluku kojom će odbit zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja ako društvo za osiguranje preuzimatelj nema dozvolu za obavljanje poslova osiguranja u vrstama osiguranja koje su predmet prijenosa, odnosno ako bi zbog preuzimanja portfelja osiguranja bilo ugroženo poslovanje društva za osiguranje preuzimatelja sukladno pravilima o upravljanju rizicima ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih bi bili ugroženi interesi osiguranika.
(3) Ako društvo za osiguranje prenosi portfelj osiguranja na podružnicu u drugoj državi članici, nadzorno tijelo dužno je prije izdavanja odobrenja za prijenos portfelja osiguranja zatražiti suglasnost o prijenosu portfelja osiguranja nadležnoga nadzornog tijela te države članice. Ako nadležno nadzorno tijelo te države članice u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za suglasnost ne dostavi suglasnost, smatra se da je suglasno s prijenosom portfelja osiguranja.
(4) U slučaju iz članka 70. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona, nadzorno tijelo izdat će odobrenje za prijenos ugovora o osiguranju samo u slučaju ako nadležno tijelo te države članice izda potvrdu da će društvo za osiguranje te države članice i nakon preuzimanja portfelja osiguranja ispunjavati zahtjeve adekvatnosti kapitala.
(5) Ako u slučaju iz stavka 4. ovoga članka osiguranje pokriva rizike i u drugoj državi članici, nadzorno tijelo može izdati odobrenje za prijenos portfelja osiguranja samo u slučaju ako nadležno nadzorno tijelo te države članice dostavi suglasnost. Ako nadležno nadzorno tijelo te države članice u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za suglasnost ne dostavi suglasnost, smatra se da je suglasno s prijenosom portfelja osiguranja.
(6) Stavak 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na prijenos portfelja osiguranja na podružnicu društva za osiguranje Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj.
(7) Ako je stranom društvu za osiguranje za prijenos portfelja osiguranja svoje podružnice u državi članici potrebna suglasnost nadzornog tijela za prijenos portfelja osiguranja, nadzorno tijelo dužno je odlučiti o njezinom izdavanju.
(8) Ako društvo za osiguranje druge države članice prenosi portfelj osiguranja na svoju podružnicu u Republici Hrvatskoj, nadzorno tijelo dužno je o mogućim prigovorima protiv prijenosa obavijestiti nadležno nadzorno tijelo te države članice u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za izdavanje suglasnosti za prijenos portfelja osiguranja.
(9) Ako je za prijenos portfelja osiguranja društva za osiguranje druge države članice potrebna potvrda nadzornog tijela u smislu stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo dužno je izdati odgovarajuću potvrdu, odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za izdavanje takve potvrde.
(10) Ako društvo za osiguranje druge države članice prenosi portfelj osiguranja na društvo za osiguranje treće države članice, a osiguranja koja su predmetom prijenosa pokrivaju i rizike u Republici Hrvatskoj, nadzorno tijelo može odbiti suglasnost u smislu stavka 5. ovoga članka, ako bi prijenosom portfelja osiguranja bili ugroženi interesi osiguranika. Nadzorno tijelo dužno je o odbijanju izdavanja suglasnosti odlučiti u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti nadležnog nadzornog tijela druge države članice o namjeravanom prijenosu.

 
III.5 IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA

Izdvajanje poslova ili izdvajanje funkcija

Članak 73.
(1) Društvo za osiguranje može izdvojiti poslove ili funkcije sklapanjem pisanog ugovora s pružateljem usluga u skladu s kojim pružatelj usluga izravno ili neizravno obavlja poslove ili funkcije društva za osiguranje.
(2) Društvo za osiguranje odgovara u potpunosti za izdvojene poslove ili funkcije.
(3) Izdvajanje poslova ili funkcija provodi se iz objektivnih razloga i isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova vodeći računa o veličini društva za osiguranje.
(4) Pružatelj usluga koji obavlja izravno ili neizravno poslove ili funkcije društva za osiguranje mora imati sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova ili funkcija te ovlaštene osobe koje imaju dobar ugled, stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje poslova, odnosno funkcija.
(5) Društvo za osiguranje ne smije izdvojiti poslove ili funkcije ako bi to dovelo do:
1. ugrožavanja poslovanja društva za osiguranje,
2. značajnog pogoršanja kvalitete sustava upravljanja društva za osiguranje,
3. neopravdanog povećanja operativnog rizika,
4. onemogućavanja ili otežavanja nadzornog tijela u provođenju nadzora,
5. neispunjavanja obveza prema osiguranicima, ugovarateljima osiguranja i korisnicima iz ugovora o osiguranju ili ugrožavanje njihovih interesa,
6. nastanka sukoba interesa pružatelja usluga i društva za osiguranje.
(6) Društvo za osiguranje dužno je prije izdvajanja poslova odnosno funkcija obavijestiti nadzorno tijelo i obavještavati ga o svim naknadnim značajnim promjenama s obzirom na obavljanje tih poslova odnosno funkcija.
(7) Društvo za osiguranje mora prestati s izdvajanjem poslova ili funkcija ako bi isto dovelo do posljedica iz stavka 5. ovoga članka.
(8) Društvu za osiguranje mora biti omogućeno da u bilo kojem trenutku može pružatelju usluge dati daljnju uputu ili raskinuti ugovor o izdvajanju poslova ili funkcija kada je to u interesu društva za osiguranje.
(9) Nadzorno tijelo će pravilnikom detaljnije propisati uvjete za izdvajanje poslova ili funkcija i izvještavanje nadzornog tijela.

 
Članak 74.
(Brisan.) 
 
Nadzor nad obavljanjem izdvojenih poslova ili funkcija

Članak 75.
(1) Odredbe ovoga Zakona o nadzoru nad društvima za osiguranje na odgovarajući način se primjenjuju i na nadzor nad pružateljem usluga koji obavlja izdvojene poslove odnosno funkciju.
(2) Društvo za osiguranje dužno je poduzeti sve potrebne mjere kako bi osiguralo ispunjenje sljedećih uvjeta:
1. pružatelj usluga mora surađivati s nadzornim tijelom u vezi s izdvojenim poslovima odnosno funkcijom,
2. društvo za osiguranje, revizorsko društvo i nadzorno tijelo moraju imati učinkovit pristup podacima koji se odnose na izdvojene poslove ili funkcije,
3. nadzorno tijelo mora imati učinkovit pristup poslovnim prostorijama pružatelja usluga i mora moći ostvariti to pravo pristupa.
(3) Društvo za osiguranje mora nadzornom tijelu, na njegov zahtjev, predočiti sve podatke o pravnom i financijskom stanju te o poslovanju pružatelja usluge te dokazati da je pružatelj usluge izabran primjenom dužne pažnje i da društvo za osiguranje može u svako doba nadzirati obavljanje izdvojenih poslova ili funkcija.
(4) Ako je društvo za osiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici izdvojilo poslove ili funkcije pružatelju usluga na području Republike Hrvatske, nadležno nadzorno tijelo te države članice može:
1. obaviti neposredni nadzor nad pružateljem usluga u prostorijama pružatelja usluga, samostalno ili posredstvom osobe koju je ono ovlastilo, nakon što prethodno o tome obavijesti nadzorno tijelo ili
2. zatražiti od nadzornog tijela da obavi neposredni nadzor nad pružateljem usluga.
(5) Ako je društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj izdvojilo poslove ili funkcije pružatelju usluge na području druge države članice, nadzorno tijelo može:
1. obaviti neposredni nadzor nad pružateljem usluga na području te države članice nakon što prethodno obavijesti nadležno nadzorno tijelo te države članice u kojoj se nalazi pružatelj usluga ili
2. zatražiti od nadležnoga nadzornog tijela druge države članice u kojoj se nalazi pružatelj usluga da obavi neposredni nadzor nad pružateljem usluga.

 
III.6. OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE

Obavljanje poslova osiguranja u drugoj državi članici

Članak 76
Društvo za osiguranje može poslove osiguranja za koje je steklo dozvolu nadzornog tijela obavljati na području države članice preko podružnice odnosno neposredno ako ispunjava uvjete određene propisima države članice pružanja usluge odnosno druge države članice preuzimanja obveze, odnosno uvjete iz članka 77. i članka 78. ovoga Zakona.
 
Početak obavljanja poslova osiguranja, odnosno reosiguranja u drugoj državi članici

Članak 77.
(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje namjerava osnovati podružnicu na teritoriju druge države članice dužno je o državi članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze obavijestiti nadzorno tijelo.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:
1. ime države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze na čijem teritoriju namjerava osnovati podružnicu,
2. vrste rizika koje namjerava osiguravati, odnosno reosiguravati,
3. poslovni plan izrađen u skladu s člankom 63. ovoga Zakona uz koji treba priložiti potvrdu ovlaštenog aktuara o tome je li društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrste osiguranja i opseg poslova koji će podružnica obavljati,
4. adresu podružnice u državi članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze za koju se mogu dobiti dokumenti i na koju ih je moguće dostaviti,
5. imena odgovornih osoba u podružnici koje su ovlaštene za zastupanje društva i njihove stručne kvalifikacije, na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 25. do 29. i 31. ovoga Zakona.
(3) Nadzorno tijelo će, pod uvjetom da iz primljene obavijesti iz stavka 2. ovoga članka ne utvrdi postojanje osnovane sumnje u adekvatnost administrativne strukture ili financijskog stanja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili u ugled i stručnu osposobljenost ili iskustvo odgovornih osoba u podružnici, u roku od tri mjeseca od dana primljene obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti primljene podatke nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze u kojoj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje namjerava osnovati podružnicu i o tome obavijestiti društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.
(4) Zajedno s obavijesti iz stavka 3. ovoga članka nadzorno tijelo mora nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze dostaviti i:
1. izjavu da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala,
2. podatke o vrstama osiguranja za koje društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja.
(5) Ako nadzorno tijelo utvrdi da postoji osnovana sumnja u adekvatnost administrativne strukture ili financijskog stanja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili u ugled i stručnu osposobljenost ili iskustvo odgovornih osoba u podružnici, dužno je najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, donijeti rješenje kojim će odbiti dostaviti podatke iz stavka 2. i 4. ovoga članka nadležnom nadzornom tijelu. Protiv tog rješenja društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ima pravo pokrenuti upravni spor.
(6) Prije nego što podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje počne obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja, nadležno nadzorno tijelo države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze će u roku od dva mjeseca od dobivanja podataka iz stavka 2. i 4. ovoga članka obavijestiti nadzorno tijelo o uvjetima pod kojima treba u javnom interesu obavljati poslovanje u toj državi.
(7) Nakon primitka obavijesti nadležnoga nadzornog tijela iz stavka 6. ovoga članka ili u slučaju ako ta obavijest nije primljena niti nakon isteka roka iz stavka 6. ovoga članka podružnicu se može osnovati i započeti s poslovanjem.
(8) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj je osnovana podružnica, najkasnije mjesec dana prije nastanka takve promjene, tako da bi nadležno nadzorno tijelo države članice podružnice moglo izvršiti svoje obveze u skladu sa stavkom 3., 4. i 6. ovoga članka.
(9) Podružnica društva za osiguranje može početi obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu u državi članici pod uvjetima propisanim odredbama ovoga članka i nakon što nadzornom tijelu države članice dostavi izjavu da je društvo za osiguranje čija je podružnica postalo član nacionalnoga ureda za osiguranje, odnosno nacionalnoga garancijskog fonda države članice.
(10) Na promjenu vrsta osiguranja, unutar kojih podružnica države članice želi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga članka.
 
Članak 78.
 
(1) Društvo za osiguranje, koje namjerava poslove osiguranja neposredno obavljati u drugoj državi članici, prethodno mora o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i pritom navesti vrste osiguranja u kojima će osiguravati rizike.
(2) U roku od 30 dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo dužno je nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze u kojoj društvo za osiguranje namjerava obavljati poslove osiguranja, odnosno dostaviti obavijest iz stavka 1. ovoga članka i:
1. izjavu da društvo za osiguranje ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala,
2. podatke o vrstama osiguranja za koje društvo za osiguranje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja,
3. vrste rizika koje društvo za osiguranje namjerava osiguravati u državi članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze.
(3) Nadzorno tijelo će o izvršenoj obvezi iz stavka 2. ovoga članka istodobno obavijestiti i društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Ako nadzorno tijelo podatke iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi nadležnom nadzornom tijelu u roku iz stavka 2. ovoga članka, dužno je donijeti rješenje kojim odbija dostaviti podatke nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze.
(5) Društvo za osiguranje može početi obavljati poslove osiguranja nakon što je primilo obavijest iz stavka 3. ovoga članka.
(6) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka, društvo za osiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i nadležno nadzorno tijelo države članice najkasnije mjesec dana prije nastanka takve promjene, kako bi nadležno nadzorno tijelo te države članice moglo izvršiti svoje obveze sukladno odredbama ovoga članka.
(7) Društvo za osiguranje obvezno je postati članom nacionalnoga ureda za osiguranje, odnosno nacionalnoga garancijskog fonda druge države članice nakon primitka obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, a prije nego što počne neposredno obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu.

Članak 79.
(1) Nadzor nad financijskim poslovanjem društva za osiguranje, uključujući i poslovanje koje provodi ili u podružnici ili na temelju slobode pružanja usluga u isključivoj je nadležnosti matične države članice. Ako nadležno nadzorno tijelo preuzimanja obveze pokrivanja rizika ima razloga smatrati da aktivnosti društva za osiguranje mogu utjecati na njegovu financijsku stabilnost, o tome će informirati nadležno nadzorno tijelo matične države članice društva za osiguranje.
(2) Država članica podružnice omogućit će, u slučaju kad društvo za osiguranje posjeduje dozvolu za obavljanje poslova osiguranja preko podružnice u drugoj državi članici, da nadzorno tijelo druge države članice nakon što je obavijestilo nadležno nadzorno tijelo države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze, samostalno provođenje nadzora ili provođenje nadzora putem osoba koje je imenovalo u tu svrhu, ili izravnu provjeru podataka potrebnih za provođenje nadzora financijskog poslovanja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Nadzorno tijelo države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze može sudjelovati u predmetnoj provjeri.
(3) Ako društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje obavlja poslove osiguranja odnosno reosiguranja u državi članici nakon izdavanja upozorenja nadležnoga nadzornog tijela države članice o kršenju propisa države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze, nadzorno tijelo provest će mjere nadzora sukladno ovom Zakonu.
(4) Nadzorno tijelo dužno je neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice o mjerama koje provodi.
(5) Ako nadzorno tijelo društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje oduzme dozvolu za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja mora o tome neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo država članica pružanja usluge odnosno država članica preuzimanja obveze.
(6) Nadzor financijskog poslovanja iz stavka 2. ovoga članka uključuje provjeru cjelokupnog poslovanja društva za osiguranje, solventnosti, formiranja tehničkih pričuva, formiranje matematičke pričuve, imovine za pokriće tehničkih pričuva i matematičke pričuve prema pravilima i praksi matične države članice u skladu s usvojenim propisima.
 
Izvještavanje o poslovima osiguranja u državama članicama

Članak 80.
(1) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u državi članici dužno je nadzorno tijelo izvještavati o poslovima osiguranja u pojedinoj državi članici, i to odvojeno za poslove osiguranja koje obavlja preko podružnice i poslove osiguranja koje neposredno obavlja.
(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora obuhvaćati podatke o visini premije, zahtjeva i provizija, bez odbitaka reosiguranja.
(3) Nadzorno tijelo propisat će detaljniji sadržaj izvješća, te način i rokove izvještavanja.
(4) Nadzorno tijelo će nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze, na njegov zahtjev, dostaviti podatke navedene u izvješću iz stavka 1. ovoga članka.

Obavljanje poslova osiguranja u stranoj državi

Članak 81.
(1) Društvu za osiguranje dopušteno je obavljati poslove osiguranja u stranoj državi preko podružnice, poštujući pritom propise te države.
(2) Za osnivanje podružnice u stranoj državi društvo za osiguranje mora dobiti dozvolu nadzornog tijela.
(3) Nadzorno tijelo će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje podružnice u stranoj državi ako bi, uzimajući u obzir propise države odnosno uzimajući u obzir praksu države u kojoj društvo za osiguranje namjerava osnovati podružnicu glede primjene i izvršavanja tih propisa, obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu moglo biti onemogućeno, odnosno bitno otežano.
(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na društva za reosiguranje.
 
III.7 SLOBODNO OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO POSLOVA REOSIGURANJA DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE
 
Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje druge države članice

Članak 82.
(1) Društvo za osiguranje koje u drugoj državi članici ima pravo obavljati poslove osiguranja u pojedinim vrstama osiguranja može poslove osiguranja u tim vrstama osiguranja obavljati i na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.
(2) Na društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka, odnosno njegovu podružnicu na području Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe članka 13., članka 89. do 91. i odredbe članka 258. ovoga Zakona.
(3) Poslove reosiguranja društvo za reosiguranje može pokrenuti uz prethodnu suglasnost nadležnoga nadzornog tijela. Prethodna suglasnost nadležnog nadzornog tijela potrebna je društvu za reosiguranje koje nakon dobivene suglasnosti nadležnog nadzornog tijela proširuje svoju djelatnost na ostale poslove reosiguranja za koje prethodno nije dobilo suglasnost.
(4) Suglasnost nadzornog tijela mora zatražiti i društvo za osiguranje koje otvara glavni ured na području druge države članice.
(5) Glavni ured društva za reosiguranje druge države članice mora se nalaziti u istoj državi kao i njegovo registrirano sjedište.
 
Početak obavljanja poslova osiguranja, odnosno reosiguranja

Članak 83.
(1) Društvo za osiguranje iz druge države članice može na području Republike Hrvatske početi neposredno obavljati poslove osiguranja na dan kad ga nadležno nadzorno tijelo države članice društva za osiguranje, obavijesti da je podatke iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona proslijedilo nadzornom tijelu, odnosno pod uvjetima iz stavka 7. ovoga članka i članka 78. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona.
(2) Podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje druge države članice može početi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja u Republici Hrvatskoj u roku od tri mjeseca od dana kada nadzorno tijelo primi obavijest nadležnoga nadzornog tijela te države članice iz članka 77. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona, odnosno pod uvjetima iz stavka 7. ovoga članka i članka 77. stavka 7. ovoga Zakona.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju ako postoje razlozi zaštite javnog interesa, potrebno je odrediti dodatne uvjete za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja putem podružnice, a nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice u roku od dva mjeseca i istodobno o tome obavijestiti društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.
(4) Nakon primitka obavijesti nadležnoga nadzornog tijela iz stavka 3. ovoga članka ili u slučaju ako ta obavijest nije primljena niti nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka podružnicu se može osnovati i započeti s poslovanjem.
(5) Na promjenu vrsta osiguranja unutar kojih podružnica druge države članice želi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja na odgovarajući način se primjenjuju stavci 2. do 4. ovoga članka.
(6) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje druge države članice dužno je prestati obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja u Republici Hrvatskoj ako nastupi neka od sljedećih okolnosti:
1. nadležno nadzorno tijelo države članice zaključi da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje države članice ne raspolaže s propisanim kapitalom za daljnje obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja,
2. prestane vrijediti dozvola društva za osiguranje, odnosno reosiguranje za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja,
3. podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje države članice ne ispunjava uvjete iz stavaka 2. do 4. ovoga članka.
(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje druge države članice može početi obavljati poslove obveznih osiguranja samo ako prethodno obavijesti nadzorno tijelo o općim i posebnim uvjetima osiguranja. Poslove obveznih osiguranja u prometu društvo za osiguranje druge države članice može početi obavljati samo ako prethodno dostavi nadzornom tijelu:
1. opće i posebne uvjete osiguranja,
2. dokaz o članstvu u Hrvatskom uredu za osiguranje i da je postao obveznik uplate doprinosa za Garancijski fond Hrvatskog ureda za osiguranje,
3. odgovarajuće podatke o ovlaštenom predstavniku za rješavanje šteta imenovanom sukladno propisima kojima se uređuju obvezna osiguranja u prometu.
(8) Ako nadzorno tijelo utvrdi da uvjeti osiguranja iz stavka 7. ovoga članka nisu sukladni propisima, donijet će mjeru za društvo za osiguranje druge države članice da ih izmjeni sukladno propisima.
(9) Ako društvo za osiguranje druge države članice ne postupi sukladno mjeri iz stavka 8. ovoga članka, u roku koji je tom mjerom utvrđen, nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo tog društva za osiguranje.
(10) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i nadležno nadzorno tijelo države članice najkasnije 30 dana prije nastanka takve promjene, tako da bi nadležno nadzorno tijelo države članice moglo izvršiti svoje obveze sukladno odredbama ovoga članka.
(11) Nadzorno tijelo ovlašteno je zahtijevati dostavu podataka na hrvatskom jeziku.
(12) Društvo za osiguranje druge države članice obvezno je postati članom Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno nacionalnoga garancijskog fonda u Republici Hrvatskoj nakon što primi obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, a prije nego što počne neposredno obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu na području Republike Hrvatske.
(13) Na društvo za osiguranje iz druge države članice koje neposredno ili preko podružnice pruža usluge osiguranja na području Republike Hrvatske na odgovarajući se način primjenjuju i:
1. propisi kojima se reguliraju obvezna osiguranja iz članka 13. ovoga Zakona,
2. propisi u Republici Hrvatskoj koji se odnose na obvezu čuvanja poslovne tajne, zaštitu potrošača te propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

 
Nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja društava za osiguranje, odnosno poslova reosiguranja društava za reosiguranje druge države članice
 
Članak 84.
(1) Nadzor nad društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje države članice koje obavlja poslove osiguranja odnosno reosiguranja na području Republike Hrvatske provodi nadležno nadzorno tijelo druge države članice.
(2) Nadležno nadzorno tijelo države članice može na području Republike Hrvatske obaviti provjeru poslovanja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje države članice.
(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno nadzorno tijelo ima jednake ovlasti kao nadzorno tijelo.
(4) Na zahtjev nadležnoga nadzornog tijela države članice nadzorno tijelo dužno je obaviti nadzor poslovanja podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje druge države članice na području Republike Hrvatske.
(5) Iznimno od stavaka 1. do 4. ovoga članka, nadzorno tijelo može obaviti provjeru poslovanja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje druge države članice na području Republike Hrvatske sukladno odredbama glave X.1. ovoga Zakona radi provjere usklađenosti njegovog poslovanja s propisima Republike Hrvatske koji se na njega primjenjuju. Kad nadzorno tijelo utvrdi da društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje ima podružnicu ili koje obavlja djelatnost u skladu sa slobodom pružanja usluga u Republici Hrvatskoj nije usklađeno s propisima Republike Hrvatske koji se na njega primjenjuju, nadzorno tijelo će postupiti u skladu s člankom 85. ovoga Zakona.
(6) Nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj je sjedište društva za osiguranje može samo ili preko osoba koje u tu svrhu ovlastilo, izvršiti nadzor nad financijskim poslovanjem podružnice koja se nalazi u drugoj državi članici, nakon što prethodno o tome pisano obavijesti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj je ta podružnica.

Mjere nadzora nad društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje druge države članice

Članak 85.
 
(1) Nadzorno tijelo može izreći odgovarajuće nadzorne mjere iz članka 159. ovoga Zakona, ako društvo za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje druge države članice na području Republike Hrvatske krši članak 82. stavak 2. ovoga Zakona, članak 83. stavak 13. ovoga Zakona i druge propise kojima je uređeno poslovanje društava za osiguranje.
(2) Ako društvo za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje druge države članice u roku određenom rješenjem nadzornog tijela ne postupi sukladno rješenju iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo će o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo te matične države članice.
(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 162. stavka 2. ovoga Zakona, nadzorno tijelo može društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje zbog nezakonitosti i nepravilnosti počinjenih na području Republike Hrvatske izreći i dodatnu mjeru zabrane sklapanja novih ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju.
(4) Prije izricanja mjere iz stavka 3. ovoga članka nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo matične države članice.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo može društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje druge države članice izreći privremenu zabranu sklapanja novih ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju, a da prethodno nije obavijestilo nadležno nadzorno tijelo matične države članice ako to, radi zaštite osiguranika, nije moguće odgađati.
(6) Nadzorno tijelo dužno je o mjeri iz stavka 5. ovoga članka neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice, EIOPA-u i Europsku komisiju.
(7) Ovaj članak na odgovarajući način primjenjuje se i na podružnicu društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje druge države članice, koja na području Republike Hrvatske obavlja poslove osiguranja, ako krši članak 82. stavak 2. i članak 83. stavak 13. ovoga Zakona.

 
 
III.8. OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA STRANIH DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Članak 86.
(1) Strano društvo za osiguranje može na području Republike Hrvatske poslove osiguranja obavljati samo preko podružnice.
(2) Podružnica stranog društva za osiguranje mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. poslove podružnice moraju voditi dvije osobe, koje su ovlaštene zastupati osnivače, a na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 25. do 29. te članka 31. ovoga Zakona,
2. podružnica mora biti na odgovarajući način kadrovski i tehnički osposobljena za obavljanje poslova osiguranja,
3. podružnica mora raspolagati deponiranim sredstvima u vrijednosti jedne polovine iznosa temeljnog kapitala iz članka 19. ovoga Zakona,
4. podružnica mora na području Republike Hrvatske raspolagati odgovarajućom imovinom najmanje u visini polovine jamstvenog kapitala, propisanog člankom 100. ovoga Zakona, te deponirati novčani iznos kao jamstvo za plaćanje obveza iz ugovora o osiguranju sklopljenih na području Republike Hrvatske, odnosno ugovora koji pokrivaju rizike na području Republike Hrvatske, u visini četvrtine jamstvenog kapitala podružnice (u daljnjem tekstu: jamstveni depozit). Višak vlastitih sredstava podružnice iznad zahtijevanog minimalnog kapitala, ovisno o tome koji je viši, mora biti položen na poslovni račun kod financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
(3) Na podružnicu stranog društva za osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o upravljanju rizicima, čuvanju povjerljivih podataka te poslovnim knjigama i izvješćima iz glave IV., VI. i VII. ovoga Zakona te na temelju njih donesenih propisa.
(4) Na nadzor nad podružnicom osnovanom u Republici Hrvatskoj na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o nadzoru nad društvima za osiguranje iz glave X. ovoga Zakona.
 
Dozvola za osnivanje podružnice

Članak 87.
(1) Strano društvo za osiguranje može na području Republike Hrvatske osnovati podružnicu ako za to dobije dozvolu nadzornog tijela.
(2) U zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje podružnice strano društvo za osiguranje mora navesti u kojim vrstama osiguranja će pružati usluge osiguranja, a uz zahtjev mora priložiti:
1. akt o osnivanju podružnice,
2. izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra države sjedišta matičnog društva za osiguranje,
3. statut odnosno propise matičnog društva za osiguranje,
4. revidirane financijske izvještaje matičnog društva za osiguranje za posljednje tri godine,
5. ako iz izvoda iz točke 2. nisu vidljivi podaci o vlasnicima matičnog društva za osiguranje, mora se priložiti odgovarajuća isprava u kojoj se na vjerodostojan način navode vlasnici i njihovi udjeli u upravljanju matičnim društvom za osiguranje,
6. izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra države sjedišta za pravne osobe koje imaju više od 10% udjela u upravljanju matičnim društvom za osiguranje,
7. poslovni plan sa sadržajem određenim u članku 63. ovoga Zakona,
8. izjavu o tome da će podružnica, u sjedištu podružnice, voditi i čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje podružnice,
9. dokaze o adekvatnosti kapitala i jamstvenom depozitu,
10. dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi je li podružnica u kadrovskom, tehničkom i organizacijskom smislu sposobna pružati usluge na koje se odnosi zahtjev za izdavanje dozvole.
(3) Nadzorno tijelo u dozvoli za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje odredit će način na koji će se osigurati jamstveni depozit.
(4) Na odlučivanje o izdavanju dozvole za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 59. do 62. ovoga Zakona.
(5) Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje ako bi:
1. uzimajući u obzir propise države sjedišta toga društva za osiguranje, odnosno uzimajući u obzir praksu te države u primjeni i izvršavanju tih propisa, obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu moglo biti onemogućeno odnosno bitno otežano, ili
2. uzimajući u obzir propise te države društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj bilo onemogućeno obavljanje poslova osiguranja u toj državi, odnosno bilo onemogućeno obavljanje poslova osiguranja pod jednakim uvjetima kao društava za osiguranje te države.
(6) Iznimno, odredbe stavka 5. ovoga članka ne odnose se na odlučivanje o izdavanju dozvole za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje sa sjedištem u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije.
(7) Na ukidanje odnosno poništavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ukidanju odnosno poništavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja.
(8) Strano društvo za osiguranje koje na području Republike Hrvatske obavlja poslove preko podružnice na temelju dozvole iz ovoga članka dužno je poslovati osim u skladu s člankom 86. stavkom 3. ovoga Zakona i u skladu s člankom 83. stavkom 13. ovoga Zakona.


Posebne odredbe za podružnicu društva za osiguranje Švicarske Konfederacije

Članak 88.
(1) Posebne odredbe ovoga Zakona o društvima za osiguranje Švicarske Konfederacije, odnosno njezine podružnice u Republici Hrvatskoj primjenjuju se samo na neživotna osiguranja.
(2) Na podružnicu društva za osiguranje Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj ne primjenjuju se odredbe:
– odredbe članka 61. točke 6. ovoga Zakona kada se primjenjuje odredba članka 87. stavka 4. ovoga Zakona,
– odredbe članka 86. stavka 2. točke 3. i 4. ovoga Zakona,
– odredbe članka 87. stavka 5. točke 2. ovoga Zakona.
(3) Prije odluke o izdavanju dozvole za osnivanje podružnice društva za osiguranje Švicarske Konfederacije nadzorno tijelo dužno je obavijestiti nadležno nadzorno tijelo i zatražiti njegovo mišljenje.
(4) Ako nadležno nadzorno tijelo ne odgovori u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 3. ovoga članka smatra se da se ne protivi osnivanju podružnice.
(5) Prije odluke o oduzimanju dozvole za osnivanje podružnice društva za osiguranje Švicarske Konfederacije nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo i zatražiti njegovo mišljenje.
(6) Ako nadzorno tijelo prije dobivanja mišljenja iz stavka 5. ovoga članka podružnici društva za osiguranje Švicarske Konfederacije zabrani sklapanje ugovora o osiguranju, dužno je o tome neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo.
(7) Na podružnicu društva za osiguranje Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj na odgovarajući način se primjenjuje članak 83. stavak 13., članak 86. stavci 3. i 4. i članak 87. stavak 7. ovoga Zakona.
 
III.9. INFORMACIJE UGOVARATELJU OSIGURANJA

Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju

Članak 89.
(1) Društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju pisano, putem pošte ili elektroničke pošte, obavijestiti ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:
1. tvrtki, pravno-organizacijskom obliku, sjedištu i nazivu društva za osiguranje i tvrtki, sjedištu i osnivaču podružnice koja sklapa ugovor,
2. općim uvjetima osiguranja, te pravu koje vrijedi za ugovor o osiguranju,
3. vremenu trajanja ugovora o osiguranju,
4. pravilima i uvjetima za odstupanje od ugovora,
5. visini premije osiguranja, načinu plaćanja premije osiguranja, visini doprinosa, poreza i drugih troškova koji se zaračunavaju pored premije osiguranja i ukupnom iznosu plaćanja,
6. roku na koji ugovor obvezuje ponuditelja,
7. pravu na opoziv ponude za sklapanje ugovora za osiguranje te o pravu na odustanak od sklopljenog ugovora o osiguranju pri čemu ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o životnom osiguranju u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti osiguratelja o sklapanju ugovora zbog čega ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora,
8. načinu rješavanja sporova ugovornih strana,
9. nadzornom tijelu koje je nadležno za nadzor nad društvom za osiguranje.
(2) U slučaju životnog osiguranja obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti u pisanom obliku te sadržavati i sljedeće podatke o:
1. osnovici, mjerilima te uvjetima za sudjelovanje u dobiti te pravu na isplatu pripisane dobiti u svim slučajevima isplate,
2. tablicama otkupne vrijednosti i tablicama kapitaliziranih svota po godinama trajanja osiguranja,
3. pravima na otkup i kapitalizaciju ugovora o životnom osiguranju i pravima iz takvog osiguranja.

(3) Kod ugovora o životnom osiguranju kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju, uz podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ugovaratelja osiguranja pisano obavijestiti i o prospektu fonda, a naročito o strukturi ulaganja.
(4) U slučaju osiguranja troškova pravne zaštite kod angažiranja odvjetnika ili druge osobe koja je odgovarajuće kvalificirana sukladno pravnim propisima u svrhu obrane, zastupanja ili služenja interesima osigurane osobe u istrazi ili postupku, osigurana osoba slobodno će odabrati odvjetnika ili drugu osobu. Osigurana osoba može odabrati odvjetnika ili ako želi i ukoliko je to dopušteno sukladno pravnim propisima neku drugu odgovarajuće kvalificiranu osobu da služi njezinim interesima kad god nastupi sukob interesa.
(5) Društvo za osiguranje dužno je u ugovoru o osiguranju navesti tvrtku, pravno-organizacijski oblik te sjedište društva za osiguranje koje sklapa ugovor o osiguranju, a kada ugovor o osiguranju sklapa podružnica društva za osiguranje potrebno je navesti tvrtku i sjedište i podružnice i njezinog osnivača. Društvo za osiguranje koje ima pravo neposrednog pružanja usluga osiguranja u Republici Hrvatskoj dužno je u ugovoru o osiguranju ili uvjetima osiguranja navesti adresu na koju ugovaratelj osiguranja može slati svoje prigovore ili zahtjeve u vezi s izvršenjem ugovora o osiguranju.
 
Informacije ugovaratelja osiguranja za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju

Članak 90.
(1) Društvo za osiguranje dužno je za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju pisano obavijestiti ugovaratelja osiguranja o slijedećim podacima:
1. promjeni tvrtke, pravno organizacijskom obliku, sjedištu i nazivu društva za osiguranje i podružnice koje sklapa ugovor,
2. promjenama podataka iz članka 89. stavka 1., točke 2. do 6. ovoga Zakona, odnosno podataka iz članka 89. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Za vrijeme trajanja ugovora o životnom osiguranju društvo za osiguranje dužno je jednom godišnje pisano obavijestiti ugovaratelja osiguranja o stanju sudjelovanja u dobiti odnosno ako se radi o osiguranjima kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja o vrijednosti imovine po polici osiguranja sukladno članku 124. ovoga Zakona.
 
Sadržaj obavijesti

Članak 91.
Tekst i sadržaj obavijesti iz članka 89. i 90. ovoga Zakona mora biti napisan na pregledan i razumljiv način ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku, te sastavljen na hrvatskom jeziku.

GLAVA IV.

IV.I SUSTAV UPRAVLJANJA

Opće odredbe

Članak 92.
(1) Društvo za osiguranje dužno je održavati razinu kapitala adekvatnu opsegu i vrstama poslova osiguranja koje obavlja te s obzirom na rizike kojima je izloženo (adekvatnost kapitala).
(2) Društvo za osiguranje dužno je poslovati na način da rizici kojima je izloženo u pojedinačnim, odnosno svim vrstama poslova osiguranja koje obavlja ne prijeđu vrijednosti ili granice propisane ovim Zakonom te na temelju njega donesenim propisima.
(3) Društvo za osiguranje dužno je poslovati tako da je sposobno pravodobno ispuniti dospjele obveze (načelo likvidnosti) te na način da je trajno sposobno ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti).
(4) Društvo za osiguranje dužno je uspostaviti učinkovit sustav upravljanja koji osigurava upravljanje poslovima pažnjom dobrog stručnjaka, donositi, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost poslova društva za osiguranje, učinkovite i primjerene:
1. postupke odlučivanja i odgovarajuću preglednu organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje podjelu odgovornosti i dodjeljuje funkcije, tako da se izbjegava sukob interesa,
2. mjere i postupke internog izvješćivanja i dostave informacija na svim relevantnim razinama društva za osiguranje, kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama,
3. pisane politike i postupke koji se odnose na upravljanje rizicima, unutarnju kontrolu s praćenjem usklađenosti s relevantnim propisima, unutarnju reviziju i, prema potrebi izdvajanje poslova, a koji se pregledavaju najmanje jedanput godišnje i odobrena su od strane uprave društva za osiguranje,
4. pisane politike nagrađivanja u skladu s odgovarajućim i djelotvornim upravljanjem rizicima,
5. mjere i postupke kojima će osiguravati da zaposlenici društva za osiguranje poštuju postupke za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti,
6. evidencije unutarnje organizacije, svih internih akata, kao i njihovih izmjena,
7. evidencije pritužbi osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju,
8. politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja zaposlenika, primjerenog opisu poslova koje zaposlenik obavlja,
9. administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja, kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja društva za osiguranje sukladno svim važećim računovodstvenim propisima,
10. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka,
11. mjere i postupke za očuvanje sigurnosti, cjelovitosti i povjerljivosti informacija,
12. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja, kao i planove za slučaj nepredviđenih okolnosti,
13. sredstva, metode i ovlasti za provjeravanje sustava upravljanja i za vrednovanje novonastalih rizika koji bi mogli utjecati na financijsku stabilnost društva za osiguranje,
14. sustav, politike i postupke sprječavanja sukoba interesa.

Ključne funkcije unutar sustava upravljanja

Članak 92.a
(1) Društvo za osiguranje je dužno u okviru sustava upravljanja, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost svog poslovanja, ustrojiti sljedeće ključne funkcije:
1. funkciju upravljanja rizicima,
2. funkciju praćenja usklađenosti,
3. funkciju unutarnje revizije i
4. aktuarsku funkciju.
(2) Ključnu funkciju iz stavka 1. ovoga članka može obavljati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. znanje hrvatskog jezika,
2. ima poslovnu sposobnost odnosno odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za vođenje povjerenih poslova pažnjom dobrog stručnjaka,
3. ima dobar ugled,
4. nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) iz:
− glave XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
− glave XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,
− glave XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,
− kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:
− glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
− glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
− glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,
5. nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz zakona drugih država članica i stranih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz stavka 2. točke 4. ovoga članka.
(3) Nadzorno tijelo će pravilnikom detaljnije propisati dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje ključne funkcije.
(4) Društvo za osiguranje s manjim opsegom poslovanja može dopustiti, izuzev funkcije unutarnje revizije, jednoj osobi ili organizacijskoj jedinici obavljanje više ključnih funkcija.
(5) Društvo za osiguranje dužno je pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo u roku od 8 dana o imenovanju osoba koje obavljaju ključne funkcije u društvu za osiguranje te o svim informacijama koje utječu na njihov poslovni ugled i iskustvo te o prestanku i razlozima prestanka obavljanja ključne funkcije.

Sustav upravljanja rizicima i funkcija upravljanja rizicima

Članak 92.b
(1) Sustav upravljanja rizicima obuhvaća strategije, procese i postupke izvješćivanja nužne za identificiranje, mjerenje, praćenje, upravljanje rizicima te kontinuirano izvještavanje na pojedinačnoj i grupnoj osnovi, o rizicima kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju te o međusobnoj ovisnosti tih rizika, a podliježe redovitom pregledu unutarnje kontrole.
(2) Sustav upravljanja rizicima u društvu za osiguranje mora biti učinkovit i dobro integriran u organizacijsku strukturu i postupke donošenja odluka društva za osiguranje uzimajući u obzir osobe koje upravljaju društvom ili obavljaju druge ključne funkcije.
(3) Sustav upravljanja rizicima obuhvaća najmanje sljedeća područja:
1. preuzimanje rizika i oblikovanje pričuva,
2. upravljanje imovinom i obvezama,
3. ulaganja, posebno izvedenice i instrumente usporedive složenosti,
4. upravljanje rizikom likvidnosti i koncentracijskim rizikom,
5. upravljanje operativnim rizikom,
6. reosiguranje i druge tehnike smanjenja rizika.
(4) Društvo za osiguranje je dužno propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne politike i postupke najmanje za područja navedena u stavku 3. ovoga članka.
(5) Društvo za osiguranje dužno je ustrojiti funkciju upravljanja rizicima koja je strukturirana na način koji olakšava provedbu sustava upravljanja rizicima.
(6) Usvojenu strategiju i politike upravljanja rizicima društvo za osiguranje je dužno na zahtjev nadzornog tijela dostaviti bez odgode.
(7) Uprava društva za osiguranje odgovorna je za proces upravljanja rizicima, a u provođenju moraju sudjelovati svi zaposlenici društva za osiguranje.
(8) Sustav upravljanja rizicima propisan ovim člankom detaljnije će propisati nadzorno tijelo.

Vlastita procjena rizika i solventnosti

Članak 92.c
(1) U sklopu sustava upravljanja rizicima društvo za osiguranje obavlja vlastitu procjenu rizika i solventnosti, koja je sastavni dio poslovne strategije i uzima se u obzir pri donošenju strateških odluka društva za osiguranje.
(2) Vlastita procjena rizika i solventnosti iz stavka 1. ovoga članka ne služi za izračun kapitalnih zahtjeva, a obuhvaća najmanje sljedeće:
1. ukupne potrebe solventnosti uzimajući u obzir specifični profil rizičnosti, odobrena ograničenja dozvoljenih rizika te poslovnu strategiju društva za osiguranje,
2. usklađenost, na kontinuiranoj osnovi, s kapitalnim zahtjevima i zahtjevima u svezi s tehničkim pričuvama,
3. značaj u kojemu profil rizičnosti tog društva za osiguranje odstupa od pretpostavki na kojima se temelji izračun kapitalnih zahtjeva.
(3) Društvo za osiguranje, u smislu stavka 2. točke 1. ovoga članka, uspostavlja postupke koji su razmjerni prirodi, opsegu i složenosti rizika prisutnih u njegovom poslovanju i koji mu omogućavaju primjereno utvrđivanje i procjenu rizika s kojima se kratkoročno i dugoročno suočava te kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo.
(4) Nadzorno tijelo detaljnije propisuje način obavljanja i opseg tržišta po kojem društvo za osiguranje podliježe obvezi sukladno ovom članku, kao i rokove izvješćivanja nadzornog tijela o rezultatima svake vlastite procjene rizika i solventnosti.

Unutarnja kontrola i funkcija praćenja usklađenosti

Članak 92.d
(1) Društvo za osiguranje dužno je uspostaviti učinkovit sustav unutarnje kontrole koji uključuje najmanje administrativne i računovodstvene postupke, okvir unutarnje kontrole, primjerene sustave izvješćivanja na svim razinama društva za osiguranje te funkciju praćenja usklađenosti.
(2) Funkcija praćenja usklađenosti iz stavka 1. ovoga članka uključuje savjetovanje uprave i nadzornog odbora o usklađenosti s ovim Zakonom i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje, a uključuje i procjenu mogućeg učinka promjena u pravnom okružju na poslovanje predmetnog društva te utvrđivanje i procjenu rizika usklađenosti.

Funkcija unutarnje revizije

Članak 92.e
Društvo za osiguranje dužno je ustrojiti učinkovitu funkciju unutarnje revizije sukladno glavi VIII. ovoga Zakona koja uključuje ocjenjivanje primjerenosti i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i drugih elemenata sustava upravljanja.

Aktuarska funkcija

Članak 92.f
(1) Društvo za osiguranje dužno je ustrojiti učinkovitu aktuarsku funkciju koja:
1. koordinira izračun tehničkih pričuva,
2. osigurava primjerenost metodologija, modela i pretpostavki na kojima se temelji izračun tehničkih pričuva,
3. procjenjuje dostatnost i kvalitetu podataka koji se upotrebljavaju u izračunu tehničkih pričuva,
4. uspoređuje pretpostavke na kojima se temelji izračun tehničkih pričuva s iskustvom,
5. obavještava upravu i nadzorni odbor društva za osiguranje te nadzorno tijelo o pouzdanosti i primjerenosti izračuna tehničkih pričuva,
6. nadzire izračun tehničkih pričuva u slučajevima kada nema dovoljno podataka odgovarajuće kvalitete za primjenu pouzdane aktuarske metode,
7. daje mišljenje o cjelokupnoj politici preuzimanja osigurateljnog rizika,
8. daje mišljenje o primjerenosti programa reosiguranja,
9. sudjeluje u djelotvornoj provedbi sustava upravljanja rizicima, i to osobito u izračunu adekvatnosti kapitala i procjene iz članka 92.c ovoga Zakona.
(2) Uvjete za obavljanje aktuarske funkcije, kao i poslove aktuarske funkcije te rokove izvještavanja propisane ovim člankom pravilnikom će detaljnije propisati nadzorno tijelo.

Sukob interesa

Članak 92.g
(1) Društvo za osiguranje dužno je uspostaviti kontrolne funkcije kako bi se izbjegao mogući sukob interesa.
(2) Društvo za osiguranje je dužno poduzeti sve razumne mjere za utvrđivanje, otkrivanje, sprječavanje i otklanjanje sukoba interesa čije bi postojanje moglo naštetiti interesima ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju.
(3) Društvo za osiguranje je dužno, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost poslovanja uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati i nadzirati učinkovite politike upravljanja sukobima interesa.

Politike nagrađivanja

Članak 92.h
(1) Društvo za osiguranje dužno je, u cilju sprečavanja sukoba interesa i preuzimanja neprimjerenih rizika u svom poslovanju, propisati i uvesti jasne politike i procedure nagrađivanja zaposlenika, članova uprave i nadzornog odbora, čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti društva za osiguranje.
(2) Politike i procedure nagrađivanja društva za osiguranje moraju dosljedno promicati učinkovito upravljanje rizicima i ne ohrabrivati preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti društva za osiguranje.
(3) Politika nagrađivanja društva za osiguranje mora biti u skladu s poslovnom strategijom, ciljevima i veličinom društva za osiguranje, kao i interesima društva za osiguranje i ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju te uključivati mjere za izbjegavanje sukoba interesa.
(4) Uprava društva za osiguranje dužna je usvojiti i najmanje jednom godišnje preispitivati opća načela politika nagrađivanja te je odgovorna za njihovu primjenu.
(5) Primjena politika i procedura nagrađivanja mora najmanje jednom godišnje, u funkciji nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje, biti interno revidirana u smislu usklađenosti s politikama i procedurama nagrađivanja koje je usvojila uprava društva za osiguranje.
(6) U slučaju slabijih ili negativnih poslovnih rezultata društva za osiguranje, društvo za osiguranje te rezultate mora uzeti u obzir prilikom razmatranja isplate bonusa odnosno nagrade članovima uprave, nadzornog odbora i zaposlenicima.
(7) U godišnjim financijskim izvještajima društva za osiguranje potrebno je objaviti:
1. ukupni iznos bonusa odnosno nagrada, odijeljenih na fiksne i varijabilne iznose, koje je društvo za osiguranje isplatilo zaposlenicima društva za osiguranje, kao i broj korisnika takvih bonusa i nagrada,
2. ukupni iznos bonusa odnosno nagrada, odijeljenih na iznose koje su primili članovi uprave, nadzornog odbora, prokurist ili zaposlenici društva za osiguranje čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti društva za osiguranje.
(8) Odredbe ovoga članka koje se odnose na članove uprave na odgovarajući način se primjenjuju na prokuriste.

 
IV.2. KAPITAL DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Kapital društva za osiguranje

Članak 93.
Kapital društva za osiguranje se u svrhu primjene pravila o upravljanju rizicima (u daljnjem tekstu: kapital) izračunava na način određen sljedećim člancima ove glave.
 
Izračun kapitala

Članak 94.
Pri izračunu kapitala društva za osiguranje uzimaju se u obzir stavke osnovnog kapitala iz članka 95. ovoga Zakona i stavke dopunskog kapitala iz članka 96. ovoga Zakona, te stavke odbitka iz članka 97. ovoga Zakona.
 
Osnovni kapital

Članak 95.
(1) Pri izračunu osnovnog kapitala društva za osiguranje uzimaju se u obzir sljedeće stavke:
1. temeljni kapital dioničkog društva za osiguranje uplaćen na temelju redovitih dionica, odnosno uplaćeni temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje i sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje,
2. pričuve kapitala koje se ne odnose na obveze iz osiguranja,
3. prenesena dobit nakon odbitka dividendi koje se isplaćuju.
(2) Pri izračunu osnovnog kapitala društva za osiguranje kao stavke odbitka uzimaju se u obzir sljedeće stavke:
1. otkupljene vlastite dionice,
2. nematerijalna imovina,
3. preneseni gubitak i gubitak tekuće godine,
4. razlika nediskontiranih i diskontiranih tehničkih pričuva za štete.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovoga članka, razlika nediskontiranih i diskontiranih tehničkih pričuva ne predstavlja odbitnu stavku pri izračunu osnovnog kapitala za vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona kao ni za pričuve za rente iz drugih vrsta osiguranja iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.
 
Dopunski kapital

Članak 96.
(1) Pri izračunu dopunskog kapitala društva za osiguranje uzimaju se u obzir sljedeće stavke:
1. temeljni kapital uplaćen na temelju kumulativnih povlaštenih dionica,
2. podređeni dužnički financijski instrumenti,
3. pričuve kapitala povezane s kumulativnim povlaštenim dionicama,
4. druge stavke.
(2) Podređeni dužnički financijski instrumenti su vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti na temelju kojih imatelj u slučaju stečaja odnosno likvidacije izdavatelja ima pravo na isplatu nakon isplate drugih vjerovnika odnosno koji su s obzirom na dospijeće i druge karakteristike pogodni za pokrivanje eventualnih gubitaka zbog rizika kojima je tijekom poslovanja izloženo društvo za osiguranje.
(3) Druge stavke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka su:
1. vrijednost matematičke pričuve koja u izračunu ne uzima u obzir stvarni trošak odnosno dio stvarnog troška pribave osiguranja umanjena za vrijednost matematičke pričuve koja u izračunu uzima u obzir stvarni trošak pribave osiguranja. Stvarni troškovi pribave osiguranja u izračunu matematičke pričuve ne smiju prelaziti 3.5% od osigurane svote. Negativne vrijednosti u izračunu matematiče pričuve se postavljaju na nulu,
2. pričuve s naslova vrednovanja imovine koje nisu izvanrednog karaktera.
(4) Navedene stavke pod točkom 1. i 2. stavka 3. ovoga članka društvo za osiguranje može uključiti u izračun dopunskog kapitala kao stavke kojima se uvećava iznos dopunskog kapitala samo na osnovu suglasnosti nadzornog tijela, na temelju prethodno dostavljene odgovarajuće dokumentacije nadzornom tijelu.
 
Stavke odbitka pri izračunu kapitala

Članak 97.
(1) Pri izračunu kapitala društva za osiguranje zbroj osnovnog i dopunskog kapitala umanjuje se za sljedeće stavke:
1. udjele u drugim društvima za osiguranje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima, društvima za upravljanje i drugim financijskim institucijama koji su sukladni članku 9. stavku 1. ovoga Zakona te ako adekvatnost kapitala izračunavaju na temelju sličnih propisa,
2. ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u osobe iz točke 1. ovoga stavka koja se radi poštivanja adekvatnosti kapitala tih osoba, uzimaju u obzir pri izračunu njihova kapitala i u kojima je udjel društva za osiguranje sukladan članku 9. stavku 1.ovoga Zakona,
3. nelikvidna sredstva.
(2) Nelikvidna sredstva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka su dionice kojima se ne trguje na uređenim tržištima te druga sredstva koja nije moguće unovčiti u trenutku kada je to nužno radi ispunjavanja dospjelih novčanih obveza.
 
IV.3. ADEKVATNOST KAPITALA

Granica solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove životnih osiguranja

Članak 98.
(1) Kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u skupini životnih osiguranja mora biti najmanje jednak granici solventnosti koja se izračunava na način određen stavkom 2., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka.
(2) Granica solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz članka 3. stavka 3. točke 1. i 2. ovoga Zakona izračunava se kao zbroj prvog i drugog rezultata.
1. Prvi rezultat izračunava se na sljedeći način:
a) Bruto iznos matematičkih pričuva obračunatih na zadnji dan prethodne poslovne godine množi se sa 0,04.
b) Umnožak iz točke 1.a) ovoga stavka množi se s omjerom između:
– bruto iznosa matematičkih pričuva na zadnji dan prethodne poslovne godine, umanjenog za udio matematičke pričuve koji pokriva reosiguranje, i
– bruto iznosa matematičke pričuve obračunatih na zadnji dan prethodne poslovne godine, a najmanje sa 0,85.
2. Drugi rezultat izračunava se samo za osiguranja kod kojih rizični kapital nije negativan, i to na sljedeći način:
a) Iznos rizičnog kapitala na zadnji dan prethodne godine, uključujući rizični kapital za osiguranja koja pokriva reosiguranje množi se sa 0,003.
b) Umnožak iz točke 2.a) ovoga stavka množi se s omjerom između:
– ukupnog iznosa rizičnog kapitala na zadnji dan prethodne poslovne godine, umanjenog za iznos rizičnog kapitala pokrivenog reosiguranjem, te
– ukupnog iznosa rizičnog kapitala na zadnji dan prethodne poslovne godine, uključujući rizični kapital pokriven reosiguranjem, a najmanje sa 0,5.
c) Iznimno od odredbe točke 2.a) ovoga stavka, ukupni iznos rizičnog kapitala za osiguranja za slučaj smrti s određenim trajanjem množi se sa 0.001 ako je osiguranje sklopljeno na najviše tri godine, odnosno sa 0.0015 ako je osiguranje sklopljeno na više od tri i manje od pet godina.
(3) Rizični kapital iz stavka 2. točke 2. ovoga članka razlika je između osigurane svote za slučaj smrti i obračunane matematičke pričuve.
(4) Granica solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz članka 3. stavka 3. točke 5. ovoga Zakona izračunava se na sljedeći način:
1. ako društvo za osiguranje snosi rizik ulaganja, 4% posebne pričuve osiguranja množi se s umnoškom iz stavka 2. točke 1.b) ovoga članka,
2. ako društvo za osiguranje ne snosi rizik ulaganja, ali su troškovi upravljanja određeni i nepromjenjivi za razdoblje dulje od 5 godina, 1% posebne pričuve osiguranja množi se s umnoškom iz stavka 2. točke 1.b) ovoga članka,
3. ako društvo za osiguranje ne snosi rizik ulaganja, i troškovi upravljanja nisu određeni i nepromjenjivi, 25% neto administrativnih troškova prethodne poslovne godine povezani s tim poslovima,
4. ako društvo za osiguranje snosi rizik smrti osiguranika, 0,3% rizičnog kapitala množi se s umnoškom iz stavka 2. točke 2.b) ovoga članka.
(5) Za tontine iz članka 3. stavka 4. točke 1. ovoga Zakona granica solventnosti jednaka je iznosu 0,01 vrijednosti kapitalizirane imovine.
(6) Za osiguranja s kapitalizacijom isplate iz članka 3. stavka 4. točke 2. ovoga Zakona granica solventnosti jednaka je rezultatu sukladno stavku 2. točke 1. ovoga članka.
(7) Za dopunska osiguranja propisana člankom 16. stavkom 10. ovoga Zakona, granica solventnosti izračunava se sukladno odredbama članka 99. ovoga Zakona.

Granica solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove neživotnih osiguranja i društva za reosiguranje


Članak 99.
(1) Kapital društva za reosiguranje u skupini neživotnih osiguranja i kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove reosiguranja mora biti najmanje jednak granici solventnosti izračunatoj na osnovi premija odnosno šteta, i to onoj koja je viša.
(2) Granica solventnosti na osnovi premija izračunava se na sljedeći način:
1. Zbroj premija osiguranja u zadnjoj poslovnoj godini do iznosa od 478.140.000,00 kuna množi se sa 0,18, a iznos koji prelazi 478.140.000,00 kuna množi se sa 0,16, pri čemu premija predstavlja iznos izračunate ili iznos zarađene premije bez umanjenja za iznos predan u reosiguranje, ovisno o tome koji je viši.
2. Zbroj umnožaka iz točke 1. ovoga stavka množi se s omjerom za prethodne tri poslovne godine između:
– ukupnih bruto izdataka za štete (likvidirane štete uvećane za promjenu pričuva za štete) umanjenih za iznos koji pokriva reosiguranje, te
– ukupnih bruto izdataka za štete (likvidirane štete uvećane za promjenu pričuva za štete).
Ako je dobiven rezultat manji od 0,5, množi se sa 0,5.
3. Pri izračunu zbroja premija osiguranja u prethodnoj poslovnoj godini premija odnosno doprinos koji se odnosi na vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 11., 12. i 13. uvećava se za 50%.
4. Pri izračunu zbroja premija osiguranja u prethodnoj poslovnoj godini premija se uvećava i za primljenu premiju reosiguranja.
5. Od zbroja premija oduzimaju se premije osiguranja otpisane tijekom prethodne poslovne godine.
(3) Granica solventnosti na osnovi šteta izračunava se na sljedeći način:
1. Prosječni godišnji iznos bruto izdataka za štete za prethodne tri poslovne godine koje predstavljaju likvidirane štete uvećane za promjenu pričuva za štete bez umanjenja za iznos predan u reosiguranje, do iznosa od 334.620.000,00 kuna množi se sa 0,26, a iznos koji prelazi 334.620.000,00 kuna množi se sa 0,23.
2. Zbroj umnožaka iz točke 1. ovoga stavka množi se s omjerom za prethodne tri poslovne godine između:
– ukupnih bruto izdataka za štete (likvidirane štete uvećane za promjenu pričuva štete) umanjenih za iznos šteta koje pokriva reosiguranje i suosiguranje,
– ukupnih bruto izdataka za štete (likvidirane štete uvećane za promjenu pričuva štete). Ako je dobiven rezultat manji od 0,5 množi se sa 0,5.
3. Pri izračunu godišnjeg iznosa bruto izdataka za štete, iznos izdataka za štete koji se odnosi na vrste osiguranje iz članka 3. stavka 2. točke 11., 12. i 13. uvećava se za 50%.
4. Pri izračunu godišnjeg iznosa bruto izdataka za štete, iznos izdataka za štete uvećava se za izdatke za štete po osnovi reosiguranja i suosiguranja.
(4) Pri izračunu godišnjeg iznosa bruto izdataka za štete iz stavka 3. točke 1. ovoga članka uzima se aritmetička sredina prethodne tri poslovne godine.
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, u slučaju da društvo za osiguranje isključivo, odnosno pretežno u portfelju ima osiguranja koja pokrivaju rizike kredita, oluje, tuče ili mraza, pri izračunu godišnjeg iznosa bruto izdataka za štete uzima se aritmetička sredina prethodnih sedam poslovnih godina.
(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, granica solventnosti za zdravstvena osiguranja, za koja su tehničke osnove osiguranja slične tehničkim osnovama za životna osiguranja, jednaka je trećini granice solventnosti iz stavka 1. ovoga članka ako:
a) se premije osiguranja izračunavaju aktuarskim metodama na temelju tablica bolesti,
b) se u svezi s ovim osiguranjima oblikuje pričuva za povećanje dobi,
c) premije osiguranja sadrže doplatak u cilju oblikovanja odgovarajućeg iznosa granice solventnosti,
d) društvo za osiguranje može otkazati ugovor o osiguranju najkasnije prije isteka treće godine osiguranja,
e) je ugovorom o osiguranju predviđena mogućnost povećanja ili smanjenja premije tijekom trajanja ugovora o osiguranju.
(7) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, granica solventnosti za prvu godinu poslovanja društva za osiguranje izračunava se sukladno stavku 2. ovoga članka.
(8) U slučaju kada je izračunata granica solventnosti za osiguranje tekuće godine manja od izračunate granice solventnosti društva za osiguranje prethodne godine, granica solventnosti mora biti najmanje jednaka granici solventnosti prethodne godine pomnoženoj s omjerom između pričuva šteta na kraju tekuće godine umanjenih za udio reosiguranja i pričuva šteta na kraju prethodne godine umanjenih za udio reosiguranja, s tim da omjer ne smije biti veći od 1.
(9) Iznimno, matična država članica može osigurati da se za društvo za reosiguranje koje reosigurava poslove osiguranja iz članka 3. stavka 3. točke 5. i za poslove navedene u članku 3. stavku 3. točki 2. te članku 3. stavku 4. točki 2. potrebna granica solventnosti određuje u skladu sa člankom 98. ovoga Zakona.
 
Jamstveni kapital

Članak 100.
(1) Jamstveni kapital predstavljaju stavke osnovnog kapitala iz članka 95. ovoga Zakona i stavke dopunskog kapitala iz članka 96. stavka 1. ovoga Zakona uz propisane uvjete nadzornog tijela o izračunu jamstvenog kapitala.
(2) Jamstveni kapital ne smije biti manji od jedne trećine granice solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jamstveni kapital društva za osiguranje ne smije biti manji od:
1. iznosa od 19.500.000,00 kuna ako društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,
2. iznosa od 28.860.000,00 kuna ako društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točaka 10. do 15. ovoga Zakona,
3. iznosa od 28.860.000,00 kuna ako društvo za osiguranje obavlja poslove životnih osiguranja.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jamstveni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa od 28.080.000,00 kuna.
 
Propis o načinu izračuna jamstvenog kapitala i granice solventnosti

Članak 101.
Nadzorno tijelo podrobnije će propisati:
1. način i vrste pojedinih stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu adekvatnosti kapitala,
2. obilježja podređenih dužničkih instrumenata iz članka 96. stavka 2. ovoga Zakona i nelikvidnih sredstava iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona,
3. obilježja sredstava na računima članova društva za uzajamno osiguranje iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona,
4. pravila za izračun granice solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona,
5. pravila i minimalne standarde za izračun tehničkih pričuva osiguranja,
6. vrste i obilježja imovine za pokriće tehničkih pričuva osiguranja te pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje i usklađenost,
7. metodologiju za izračun vlastitih udjela društava za osiguranje u tablicama maksimalnog pokrića i metodologiju za utvrđivanje najveće vjerojatne štete,
8. način izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanju vrijednost pokazatelja likvidnosti koju društvo za osiguranje mora zadovoljiti,
9. sadržaj izvješća iz članka 103. ovoga Zakona te rokove i način izvještavanja.
 
IV.4. UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU

Upravljanje likvidnošću

Članak 102.
(1) Društvo za osiguranje dužno je izvorima sredstava i ulaganjima upravljati na način da je u svakom trenutku u stanju ispuniti dospjele obveze.
(2) Društvo za osiguranje dužno je radi osiguranja od rizika likvidnosti donijeti i provoditi politiku redovitog upravljanja likvidnošću koja obuhvaća:
1. planiranje očekivanoga poznatog i mogućeg odljeva te dostatnog priljeva novčanih sredstava,
2. redovito praćenje likvidnosti,
3. prihvaćanje odgovarajućih mjera za sprječavanje, odnosno otklanjanje uzroka nelikvidnosti.
(3) Društvo za osiguranje mora dnevno izračunavati iznose likvidnih sredstava.
 
Izračunavanje i izvješćivanje

Članak 103.
(1) Društvo za osiguranje dužno je redovito izračunavati, odnosno utvrđivati:
1. iznos kapitala,
2. iznos jamstvenog kapitala,
3. granicu solventnosti,
4. visinu tehničke pričuve osiguranja,
5. vrijednost i vrste ulaganja koja nisu financirana iz tehničke premije osiguranja,
6. vrijednost imovine za pokriće tehničkih pričuva,
7. vrste, disperziju, usklađenost i alokaciju ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, odnosno imovine za pokriće matematičke pričuve,
8. statističke podatke osiguranja,
9. izvještaj o financijskom položaju i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
(2) Granica solventnosti za svako tromjesečje izračunava se primjenom članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona, pri čemu se u iznosu premija osiguranja i iznosu bruto izdataka za štete u obzir uzima tekuća godina, pri izračunu ukupnog iznosa izdataka za štete iz članka 99. stavka 3. ovoga Zakona i kod prvog i drugog rezultata iz članka 98. ovoga Zakona stanje na zadnji dan tromjesečja.
(3) Društvo za osiguranje dužno je nadzorno tijelo izvještavati o podacima iz stavka 1. ovoga članka.
 
Zabrana isplate dobiti

Članak 104.
(1) Društvo za osiguranje ne smije isplatiti dobit u obliku akontacije dobiti odnosno dividende, ni u obliku isplate iz naslova sudjelovanja u dobiti uprave društva, nadzornog odbora, odnosno zaposlenika, ako:
1. je kapital društva za osiguranje manji od granice solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona,
2. bi se kapital društva za osiguranje zbog isplate dobiti smanjio ispod granice solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona,
3. društvo za osiguranje ne ispunjava najmanji stupanj likvidnosti,
4. društvo za osiguranje zbog isplate dobiti ne bi više ispunjavalo najmanji stupanj likvidnosti,
5. je nadzorno tijelo društvu za osiguranje odredilo otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u svezi s krivim iskazivanjem bilančnih stavki i poslovnog rezultata društva za osiguranje te ako društvo za osiguranje nije postupilo sukladno mjeri nadzornog tijela o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti.
 
Mjere uprave u svrhu osiguravanja granice solventnosti

Članak 105.
(1) Ako kapital društva za osiguranje zbog povećane granice solventnosti ili drugih razloga nije dostatan, uprava društva za osiguranje dužna je neodgodivo poduzeti mjere radi dostizanja potrebne visine kapitala za koje je nadležna, odnosno dužna je izraditi prijedlog mjera za koja su nadležna druga tijela društva za osiguranje.
(2) O mjerama odnosno prijedlozima mjera iz stavka 1. ovoga članka uprava je dužna izvijestiti nadzorno tijelo u roku od 8 dana od njihova donošenja.
 
Mjere nadzornog tijela

Članak 106.
(1) U slučaju ugroženosti prava osiguranika, nadzorno tijelo od društva za osiguranje može zahtijevati donošenje financijskog plana s prijedlozima reorganizacijskih mjera za najmanje sljedeće tri poslovne godine, koji mora sadržavati:
1. procjenu troškova uprave, odnosno troškova upravljanja te usporedbu s tekućim općim troškovima i provizijama,
2. detaljnu procjenu prihoda i rashoda iz neposrednih poslova osiguranja, odnosno detaljnu procjenu prihoda i rashoda u vezi s prihvatom u reosiguranje i reosigurateljnim cesijama,
3. nacrt bilance i računa dobiti i gubitka,
4. izračun iznosa kapitala iz članka 94. i jamstvenog kapitala iz članka 100. ovoga Zakona,
5. izračun granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) iz članka 98. i 99. ovoga Zakona,
6. procjenu potrebnih financijskih sredstava za postizanje ravnoteže kapitala i pokriće svih obveza društva za osiguranje odnosno procjenu financijskih sredstava za postizanje ravnoteže kapitala i pokriće reosiguravateljnih obveza,
7. politiku reosiguranja, odnosno politiku retrocesije.
(2) Nadzorno tijelo može zahtijevati veći kapital od propisanog ovim Zakonom, ako ocijeni da su zbog oslabljenog financijskog položaja društva za osiguranje ugrožena prava osiguranika. Visinu kapitala određuje na temelju financijskog plana s prijedlogom mjera za najmanje sljedeće tri poslovne godine.
(3) Nadzorno tijelo može zahtijevati smanjenje vrijednosti imovine društva za osiguranje, koja se uključuje u izračun kapitala društva za osiguranje, ako je došlo do promjena tržišne vrijednosti te imovine.
(4) Nadzorno tijelo može zahtijevati prilagođavanje izračuna granice solventnosti društva za osiguranje za iznos reosiguranja, odnosno retrocesije, ako se priroda ili kvaliteta ugovora o reosiguranju, odnosno retrocesiji u odnosu na prethodnu poslovnu godinu osjetno promijenila ili ako ugovori o reosiguranju, odnosno retrocesiji ne omogućuju uravnoteženi prijenos rizika.
(5) Reorganizacijske mjere u smislu ovoga Zakona su mjere održavanja ili saniranja financijskog stanja društva za osiguranje.
(6) Nadzorno tijelo ne smije izdati društvu za osiguranje odobrenje iz članka 70. stavka 2. i stavka 4. točke 1. ovoga Zakona i izjavu iz članka 77. stavka 5. ovoga Zakona ako je zahtijevalo prijedlog mjera iz stavka 1. ovoga članka.
(7) Ukoliko društvo za osiguranje ne oblikuje imovinu za pokriće tehničke pričuve sukladno odredbama ovoga Zakona nadzorno tijelo može zabraniti slobodnu prodaju imovine društva za osiguranje nakon što je dostavilo svoju namjeru o istom nadležnom nadzornom tijelu.
(8) Nadzorno tijelo može zabraniti slobodno raspolaganje imovinom u slučaju kad je financijska situacija u društvu za osiguranje ugrožena.
 
IV.5. TEHNIČKE PRIČUVE OSIGURANJA

Tehničke pričuve osiguranja

Članak 107.
(1) Društvo za osiguranje mora u vezi sa svim poslovima osiguranja koje obavlja oblikovati odgovarajuće tehničke pričuve osiguranja namijenjene pokriću budućih obveza iz osiguranja i eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja.
(2) Društvo za osiguranje dužno je oblikovati sljedeće vrste tehničke pričuve osiguranja:
1. pričuve za prijenosne premije,
2. pričuve za bonuse i popuste,
3. pričuve šteta,
4. druge tehničke pričuve osiguranja.
(3) Društvo za osiguranje može oblikovati i tehničke pričuve za kolebanje šteta.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka društvo za osiguranje dužno je oblikovati tehničke pričuve za kolebanje šteta ako obavlja poslove osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 14. ovoga Zakona.
(5) Matematičke pričuve osiguranja dužno je oblikovati društvo za osiguranje koje obavlja životna osiguranja, odnosno osiguranja kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja s višegodišnjim trajanjem na koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i na životna osiguranja.
(6) Društvo za osiguranje koje obavlja osiguranja kod kojih ugovaratelj preuzima na sebe rizik ulaganja mora u vezi s ovim osiguranjima oblikovati i posebne pričuve.
(7) Mjerila i način obračuna tehničke pričuve propisanih ovim člankom propisuje nadzorno tijelo.
 
Pričuve za prijenosne premije

Članak 108.
Pričuva za prijenosne premije kod pojedinog osiguranja oblikuje se u visini onog dijela obračunate premije koji se odnosi na pokriće osiguranja za razdoblje osiguranja nakon obračunskog razdoblja za koje se izračunava pričuva.
 
Pričuve za bonuse i popuste

Članak 109.
Pričuve za bonuse i popuste oblikuju se u visini iznosa na čiju isplatu imaju pravo osiguranici s osnove prava na:
1. sudjelovanje u dobiti iz njihovih osiguranja, odnosno drugih prava na temelju ugovora o osiguranju (bonusi), osim ako se za ta osiguranja oblikuje matematička pričuva,
2. buduće djelomično sniženje premije (popusti),
3. povrat dijela premije za nepotrošeno vrijeme osiguranja zbog prijevremenog prestanka osiguranja (storno).
 
Pričuve šteta

Članak 110.
(1) Pričuve šteta oblikuju se u visini procijenjenih obveza koje je društvo za osiguranje dužno isplatiti na temelju onih ugovora o osiguranju kod kojih je osigurani slučaj nastupio prije kraja obračunskog razdoblja, uključujući sve troškove koji na temelju tih ugovora terete društva za osiguranje.
(2) Pričuve šteta moraju, pored procijenjenih obveza za nastale ali još neriješene štete, obuhvaćati i procijenjene obveze za već nastale ali još neprijavljene štete.
 
Matematičke pričuve

Članak 111.
(1) Matematičke pričuve oblikuju se u visini sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih obveza društva za osiguranje na temelju sklopljenih ugovora o osiguranju umanjenu za sadašnju procijenjenu vrijednost budućih premija koje će biti uplaćene na temelju ovih osiguranja.
(2) Matematičke pričuve izračunavaju se primjenom odgovarajućega aktuarskog vrednovanja koje uzima u obzir sve buduće obveze društva za osiguranje na temelju pojedinog ugovora o osiguranju, uključujući:
1. zajamčene isplate na koje osiguranik ima pravo,
2. bonuse na koje osiguranik ima pravo, samostalno ili zajedno s drugim osiguranicima, bez obzira na to u kojem su obliku izraženi,
3. druga prava koja osiguranik može imati na temelju ugovora o osiguranju,
4. troškove, uključujući provizije.
(3) Pri izboru metode aktuarskog vrednovanja društvo za osiguranje mora na odgovarajući način uzimati u obzir i metode vrednovanja imovine koja služi za pokriće matematičke pričuve.
(4) Društvo za osiguranje mora izračunavati matematičku pričuvu posebno za svaki ugovor o osiguranju. Primjena odgovarajućih približnih vrijednosti odnosno poopćavanja dopuštena je samo ako je vjerojatno da će njihova primjena dovesti do približno jednakog rezultata kao pojedinačni izračun.
(5) Kada osiguranik ima na temelju ugovora o osiguranju pravo na isplatu otkupne vrijednosti, matematička pričuva oblikovana u vezi s tim ugovorom ne smije biti manja od otkupne vrijednosti.
(6) Društvo za osiguranje dužno je u aneksu uz godišnje izvješće navesti osnovice i metode kojima se služi pri izračunu matematičkih pričuva.
 
Pričuve za kolebanje šteta

Članak 112.
(1) Pričuve za kolebanje šteta namijenjene su izravnanju neravnomjernog nastajanja štetnih događaja.
(2) Društvo za osiguranje može oblikovati pričuve za kolebanje šteta u onim vrstama osiguranja za koje se na temelju statističkih podataka mogu očekivati značajnija odstupanja godišnjeg iznosa šteta.
(3) Pričuve za kolebanje šteta oblikuju se na temelju odstupanja kvote šteta obračunskog razdoblja od prosječne kvote šteta u promatranom razdoblju.
 
Druge tehničke pričuve osiguranja

Članak 113.
Druge tehničke pričuve osiguranja oblikuje društvo za osiguranje s obzirom na predviđene buduće obveze i rizike od velikih šteta koji proizlaze iz osiguranja od odgovornosti za nuklearne štete ili odgovornosti proizvođača za farmaceutske proizvode, potresa, poplave te druge obveze i rizike u vezi kojih ne oblikuje pojedine pričuve iz članka 107. stavka 2. točke 1. do 3. te stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.
 
IV. 6. IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKE, ODNOSNO MATEMATIČKE PRIČUVE
 
Opće odredbe

Imovina za pokriće tehničke pričuve i traženo pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve
 
Članak 114.
(1) Imovina za pokriće tehničke pričuve je imovina društva za osiguranje namijenjena pokriću budućih obveza iz osiguranja koja sklapa društvo za osiguranje te eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja društvo za osiguranje te s obzirom na koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati tehničke pričuve osiguranja.
(2) Kod izbora ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve društvo za osiguranje dužno je uzimati u obzir vrstu poslova osiguranja koje obavlja s time da je zajamčena sigurnost, isplativost i tržišnost ulaganja te odgovarajuća raznovrsnost i disperzija ulaganja.
(3) Kod izbora ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka društvo za reosiguranje mora primjereno odgovoriti na promjenjive gospodarske okolnosti, posebice kretanja na financijskim tržištima, tržištima nekretnina ili velike katastrofe.
(4) Traženo pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve obuhvaća pričuve za prijenosne premije, pričuve za bonuse i popuste, pričuve šteta, pričuve za kolebanje šteta i druge tehničke pričuve osiguranja.
 
Vrste dopuštenih ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve

Članak 115.
(1) Imovinu za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve, može se ulagati u:
1. vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD), Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice ili države članice OECD-a, Hrvatska banka za obnovu i razvoj ili čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više država članica OECD-a,
2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje je Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a izdala jamstvo,
3. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
4. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a izdala jamstvo,
5. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
6. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na uređenom tržištu ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
7. dionice kojima se trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
8. dionice kojima se ne trguje na uređenom tržištu, ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
9. udjele trgovačkih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
10. udjele i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
11. zajmove osigurane založnim pravom na nekretnini odnosno prijenosom prava vlasništva, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te ako vrijednost zajma nije veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog procjenitelja. U slučaju da je na nekretnini već upisano jedno ili više založnih prava, vrijednost zajma ne smije biti veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine umanjene za vrijednost već upisanih založnih prava,
12. zajmove kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
13. zajmove osigurane garancijom kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
14. zajmove osigurane vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. ovoga stavka,
15. vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti):
– ako je vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a u korist društva za osiguranje,
– ako je kupovna cijena bila određena procjenom ovlaštenoga sudskog vještaka te
– ako su oslobođene svih tereta,
16. depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
17. novčana sredstva na računu društva za osiguranje,
18. izvedene financijske instrumente.
(2) Društvo za osiguranje može imovinu za pokriće tehničke pričuve uložiti i u druge oblike imovine uz suglasnost nadzornog tijela.

 
Ograničenja ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve

Članak 116.
(1) Imovina za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, može se ulagati u vrijednosne papire iz članka 115. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona bez ograničenja.
(2) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, ne smiju prelaziti sljedeća ograničenja:
1. ulaganja u vrijednosne papire iz članka 115. stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 35% traženog pokrića tehničke pričuve,
2. ulaganja u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire iz članka 115. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona istog izdavatelja ne smiju prelaziti 1%, a zajedno 5% traženog pokrića tehničke pričuve,
3. ulaganja u dionice iz članka 115. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 25% traženog pokrića tehničke pričuve,
4. uganja u dionice iz članka 115. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona i udjele iz članka 115. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona istog izdavatelja ne smiju prelaziti 1%, a zajedno 5% traženog pokrića tehničke pričuve,
5. ulaganja u udjele i dionice investicijskih fondova iz članka 115. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 40% traženog pokrića tehničke pričuve,
6. ulaganja u zajmove iz članka 115. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu ne smiju prelaziti 2%, a zajedno ne smiju prelaziti 20% traženog pokrića tehničke pričuve,
7. ulaganja u zajmove iz članka 115. stavka 1. točke 13. i 14. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu ne smiju prelaziti 2%, a zajedno ne smiju prelaziti 20% traženog pokrića tehničke pričuve,
8. ulaganja iz članka 115. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona, u jednu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da predstavljaju jednu cjelinu ne smiju prelaziti 10%, a zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića tehničke pričuve,
9. ulaganja u zajmove i depozite iz članka 115. stavka 1. točke 12. i 16. ovoga Zakona u istu kreditnu instituciju ili više povezanih kreditnih institucija ne smiju prelaziti 5%, a zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića tehničke pričuve,
10. ulaganja u sredstva iz članka 115. stavka 1. točke 17. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 3% traženog pokrića tehničke pričuve,
11. ukupna ulaganja iz članka 115. stavka 1. točke 5. do 10. ovoga Zakona u istog izdavatelja i iz članka 115. stavka 1. točke 11. do 14. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 5% traženog pokrića tehničke pričuve. Iznimno, ako ukupna ulaganja iz članka 115. stavka 1. točke 5. do 14. ovoga Zakona iznose manje od 40% traženog pokrića tehničke pričuve tada ulaganja jednom izdavatelju odnosno jednom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 10% traženog pokrića tehničke pričuve.
 
Usklađenost ulaganja

Članak 117.
(1) Društvo za osiguranje dužno je ulaganja zbog kojih je izloženo rizicima eventualnih gubitaka zbog promjene kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta, odnosno drugih tržišnih rizika na odgovarajući način uskladiti sa svojim obvezama na temelju ugovora o osiguranju čija je visina ovisna o jednakim promjenama.
(2) Društvo za osiguranje dužno je pri ulaganjima na odgovarajući način uzimati u obzir dospijeće obveza iz ugovora o osiguranju.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje mora ulaganja uskladiti sa svojim obvezama na temelju ugovora o osiguranju čija je visina ovisna o promjeni tečajeva stranih valuta najmanje do 80%. Ukupna imovina u svim valutama mora biti najmanje jednaka ukupnim obvezama u svim valutama.
 
Upotreba izvedenih financijskih instrumenata

Članak 118.
(1) Kod ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva društvo za osiguranje može upotrebljavati terminske ugovore, opcije i ostale izvedene financijske instrumente ukoliko oni omogućuju smanjenje rizika iz članka 117. stavka 1. ovoga Zakona ili ukoliko omogućuju učinkovitije upravljanje portfeljom osiguranja. Iste je potrebno vrednovati prema načelu opreznosti, uzimajući u obzir imovinu u podlozi izvedenog financijskog instrumenta.
(2) Nadzorno tijelo propisuje podrobnija pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata.
(3) Društvo za osiguranje dužno je o upotrebi izvedenih financijskih instrumenata obavještavati nadzorno tijelo.
 
Imovina za pokriće matematičke pričuve

Članak 119.
(1) Imovina za pokriće matematičke pričuve namijenjena je pokriću obveza društva za osiguranje iz onih vrsta osiguranja za koje je potrebno oblikovati matematičke pričuve.
(2) Imovina za pokriće matematičke pričuve smije se upotrijebiti samo za isplatu tražbina iz osiguranja u vezi s kojima je oblikovana imovina za pokriće matematičke pričuve.
 
Traženo pokriće matematičke pričuve

Članak 120.
(1) Traženo pokriće matematičke pričuve obuhvaća osim matematičke pričuve, i pričuve za prijenosne premije, pričuve šteta te pričuve za bonuse i popuste.
(2) Traženo pokriće izračunava se odvojeno za svaku vrstu osiguranja iz članka 121. stavka 1. ovoga Zakona.
 
Obveza oblikovanja imovine za pokriće matematičke pričuve

Članak 121.
(1) Društvo za osiguranje koje provodi osiguranja u vrstama osiguranja za koje je nužno oblikovati matematičke pričuve dužno je oblikovati imovinu za pokriće matematičke pričuve i imovinom za pokriće matematičke pričuve upravljati odvojeno od druge imovine.
(2) Vrijednost imovine za pokriće matematičke pričuve mora u svakom trenutku biti najmanje jednaka visini traženog pokrića.
(3) Društvo za osiguranje mora održavati vrijednost imovine za pokriće matematičke pričuve tako da je u svakom trenutku najmanje jednaka visini traženog pokrića. Društvo za osiguranje mora krajem svakog tromjesečja za račun imovine za pokriće matematičke pričuve steći dodatnu imovinu ako je to nužno radi usklađivanja vrijednosti imovine za pokriće matematičke pričuve s visinom traženog pokrića.
 
Vrste dopuštenih ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve

Članak 122.
(1) Imovina za pokriće matematičke pričuve može se ulagati u:
1. vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice ili države članice OECD-a, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, ili čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više država članica OECD-a,
2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje je Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a izdala jamstvo,
3. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
4. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a izdala jamstvo,
5. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
6. dionice kojima se trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
7. udjele i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
8. predujmove i zajmove u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju,
9. zajmove kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
10. zajmove osigurane garancijom kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
11. zajmove osigurane vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. ovoga stavka,
12. vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti):
– ako je vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a u korist društva za osiguranje,
– ako se od njih ostvaruje prinos,
– ako je kupovna cijena bila određena procjenom ovlaštenoga sudskog vještaka te
– ako su oslobođene svih tereta,
13. depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,
14. novčana sredstva na računu društva za osiguranje,
15. izvedene financijske instrumente.
(2) Društvo za osiguranje može imovinu za pokriće matematičke pričuve uložiti i u druge oblike imovine uz suglasnost nadzornog tijela.

 
Ograničenja ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve

Članak 123.
(1) Imovina za pokriće matematičke pričuve može se ulagati u vrijednosne papire iz članka 122. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona bez ograničenja.
(2) Ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve ne smiju prelaziti sljedeća ograničenja:
1. ulaganja u vrijednosne papire iz članka 122. stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 35% traženog pokrića matematičke pričuve,
2. ulaganja u dionice iz članka 122. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 25% traženog pokrića matematičke pričuve,
3. ulaganja u udjele i dionice investicijskih fondova iz članka 122. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 40% traženog pokrića matematičke pričuve,
4. ulaganja u predujmove i zajmove iz članka 122. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića matematičke pričuve,
5. ulaganja u zajmove i depozite iz članka 122. stavka 1. točke 9. i 13. ovoga Zakona u istu kreditnu instituciju ili više povezanih kreditnih institucija ne smiju prelaziti 5%, a zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića matematičke pričuve,
6. ulaganja u zajmove iz članka 122. stavka 1. točke 10. i 11. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu ne smiju prelaziti 2%, a zajedno ne smiju prelaziti 20% traženog pokrića matematičke pričuve,
7. ulaganja iz članka 122. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, u jednu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu ne smiju prelaziti 10%, a zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića matematičke pričuve,
8. ulaganja u sredstva iz članka 122. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 3% traženog pokrića matematičke pričuve,
9. ukupna ulaganja iz članka 122. stavka 1. točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 13. ovoga Zakona istom izdavatelju odnosno istom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 5% traženog pokrića matematičke pričuve. Iznimno, ako ukupna ulaganja iz članka 122. stavka 1. točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 13. ovoga Zakona iznose manje od 40% traženog pokrića matematičke pričuve tada ulaganja istom izdavatelju odnosno istom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 10% traženog pokrića matematičke pričuve.
 
Posebne odredbe za osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja

Članak 124.
(1) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz vrijednost udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS fonda) ili uz vrijednost imovine unutarnjeg fonda društva za osiguranje koja se u pravilu dijeli na udjele, vrijednost imovine za pokriće posebnih pričuva koje oblikuje društvo za osiguranje u vezi s tim osiguranjima mora u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti tih udjela odnosno, ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti te imovine.
(2) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz dionički indeks odnosno druge referentne vrijednosti, osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka, vrijednost imovine za pokriće posebnih pričuva koje društvo za osiguranje oblikuje u vezi s ovim osiguranjima mora u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti udjela koji predstavljaju referentnu vrijednost odnosno, ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti imovine primjerene sigurnosti i utrživosti koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara imovini koja čini osnovicu za određivanje indeksa odnosno druge referentne vrijednosti.
(3) Na imovinu za pokriće posebnih pričuva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se članak 115., članak 116., članak 122. i članak 123. ovoga Zakona.
(4) Ako ugovor o osiguranju jamči određene isplate za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja potrebno je oblikovati i zasebnu matematičku pričuvu za pokriće zajamčenih naknada (na primjer za pokriće rizika od smrti, troškova obavljanja djelatnosti ili drugih rizika poput zajamčenih isplata o dospijeću ili zajamčenih otkupnih vrijednosti). Imovina za pokriće navedene matematičke pričuve ulaže se prema člancima 122. i 123. ovoga Zakona.

 
Odvajanje imovine za pokriće matematičke pričuve od imovine društva za osiguranje

Članak 125.
(1) Društvo za osiguranje dužno je imovinu za pokriće matematičke pričuve odvojiti od svoje imovine na način koji je, s obzirom na vrstu te imovine, određen u sljedećim člancima ovoga Zakona.
(2) Ovrha nad imovinom za pokriće matematičke pričuve iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je samo radi omogućavanja, odnosno plaćanja tražbina osiguranika iz ugovora o osiguranju u vezi s kojim je oblikovana imovina za pokriće matematičke pričuve.
(3) U slučaju životnih osiguranja, te u slučaju osiguranja za koja se primjenjuju slične tablice vjerojatnosti i izračuni kao za životna osiguranja, ovrha nad imovinom za pokriće matematičke pričuve ograničena je na onaj dio imovine za pokriće matematičke pričuve:
1. čija je vrijednost u jednakom omjeru s traženim pokrićem u vezi s osiguranjem iz kojeg proizlazi tražbina kao omjer sveukupne vrijednosti imovine za pokriće matematičke pričuve i traženog pokrića za sva osiguranja koje je sklopilo društvo za osiguranje u vezi s kojom je oblikovana imovina za pokriće matematičke pričuve i
2. čija vrijednost nije veća od traženog pokrića u vezi s osiguranjem iz kojeg proizlazi tražbina.
 
Račun imovine za pokriće matematičke pričuve

Članak 126.
Društvo za osiguranje dužno je kod kreditne institucije ovlaštene za obavljanje platnog prometa otvoriti račun preko kojeg će isključivo primati uplate i obavljati isplate iz poslova u svezi s imovinom za pokriće matematičke pričuve.
 
Odvajanje ulaganja u vrijednosne papire

Članak 127.
(1) Društvo za osiguranje koje vodi vrijednosne papire na skrbničkom računu u banci skrbniku ima najmanje sljedeća prava:
– neposredan uvid u stanje vrijednosnih papira na skrbničkom računu,
– neposredno ispunjavanje obveza prijenosa vrijednosnih papira nastalih na temelju poslova koje je vezano za imovinu za pokriće matematičke pričuve zaključilo od njega ovlašteno brokersko društvo koje na temelju ugovora o izdvojenim poslovima obavlja poslove upravljanja ulaganjima u vrijednosne papire.
(2) Društvo za osiguranje mora u vezi s vrijednosnim papirima kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, a koji su izdani u materijalnom obliku ovlastiti banku, koja ima dozvolu za obavljanje poslova skrbnika, za poslove u vezi s čuvanjem tih vrijednosnih papira.
(3) Na čuvanje iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavka 1. ovoga članka.
(4) Depozitarna agencija odnosno banka skrbnik iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužna je nadzornom tijelu, na njegov zahtjev, dostaviti podatke o stanju vrijednosnih papira koje čuva za račun društva za osiguranje koji se odnose na imovinu za pokriće matematičke pričuve.
 
Ulaganja u depozite kod kreditnih institucija odnosno u zajmove

Članak 128.
(1) Društvo za osiguranje dužno je u svezi s ulaganjem imovine za pokriće matematičke pričuve u depozite kod kreditne institucije, odnosno u zajmove dane zajmoprimcu sklopiti ugovor s kreditnom institucijom odnosno zajmoprimcem iz kojeg mora biti vidljivo da se navedeni ugovor odnosi na imovinu za pokriće matematičke pričuve.
(2) Kada je zajam iz stavka 1. ovoga članka osiguran garancijom kreditne institucije odnosno vrijednosnim papirima, odnosno na neki drugi način, društvo za osiguranje dužno je osigurati uknjižbu predmeta osiguranja u korist imovine za pokriće matematičke pričuve.
 
IV. 7. DRUGE MJERE UPRAVLJANJA RIZICIMA

Obveza reosiguranja

Članak 129.
Društvo za osiguranje mora kod općih (obligatornih) ugovora o reosiguranju pokriti samo onaj dio preuzetih osiguranih rizika koji prema tablicama maksimalnog pokrića prelaze udjele u kompenzaciji rizika, dok kod pojedinačnih (fakultativnih) ugovora o reosiguranju samopridržaj može biti manji nego u tablicama maksimalnog pokrića.
 
Program planiranog reosiguranja

Članak 130.
(1) Društvo za osiguranje mora za svaku poslovnu godinu prihvatiti program planiranog reosiguranja.
(2) Program planiranog reosiguranja mora obuhvaćati:
1. izračunate vlastite udjele prema pojedinim vrstama osiguranja,
2. tablicu maksimalnog pokrića sastavljenu na temelju izračuna iz točke 1. ovoga stavka,
3. postupke, osnovice i mjerila za utvrđivanje najveće vjerojatne štete za pojedine preuzete osigurane rizike.
(3) Pri izračunu iz stavka 2. točke 1. ovoga članka društvo za osiguranje uzima u obzir prije svega:
1. visinu jamstvenog kapitala,
2. cjelokupni opseg poslova,
3. visinu premije osiguranja u skupinama i vrstama osiguranja,
4. udjele osiguranja prema pojedinim vrstama osiguranja u osnovicama iz točke 2. i 3. ovoga stavka,
5. ispravke zbog odstupanja u pojedinim vrstama osiguranja.
 
Suosiguranje

Članak 131.
(1) Društvo za osiguranje zajedno s jednim ili više društava za osiguranje može suosiguravati rizike iz vrsta osiguranja za koje je steklo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Društvo za osiguranje ne smije u suosiguranje preuzeti rizike u opsegu koji prelazi njegove vlastite udjele prema pojedinim vrstama osiguranja sukladno tablicama maksimalnog pokrića iz članka 130. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje može suosiguravati rizike u državama članicama Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora prema pravilima članka 132. ovoga Zakona.
 
Suosiguranje u okviru Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora

Članak 132.
(1) Suosiguranje u okviru Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora jest osiguranje koje ispunjava sljedeće uvjete:
1. dva ili više društava za osiguranje pokriva rizik u okviru jednoga jedinog ugovora uz plaćanje ukupne premije za isto razdoblje (suosiguravatelj), svaki za svoj dio, pri čemu je jedan od osiguravatelja vodeći osiguravatelj,
2. preuzimanje rizika koji se nalazi unutar Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora,
3. vodeći osiguravatelj jest osiguravatelj koji ima sjedište na području države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora te je stekao odobrenje za obavljanje poslova osiguranja u skupini osiguranja na koju se odnosi pokriće rizika,
4. barem jedan od osiguravatelja upisan je u ugovoru preko sjedišta društva za osiguranje ili podružnice osnovane u državi članici Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora koja nije država vodećeg osiguravatelja,
5. vodeći osiguravatelj u cijelosti preuzima vodeću ulogu u postupku suosiguranja i određuje uvjete osiguranja, uključujući i premiju te izdaje policu.
(2) Suosiguranje u okviru Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora dopušteno je u slučaju ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju iz vrsta navedenih u članku 3. stavku 2. točki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. i 16. ovoga Zakona.
(3) Svaki osiguravatelj, koji pokriva rizike u smislu odredaba stavka 1. ovoga članka, oblikuje tehničke pričuve osiguranja sukladno propisima države u kojoj je osnovan, a ako takvi propisi ne postoje, sukladno uobičajenoj praksi te države.
(4) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka, pričuve za štete moraju biti najmanje jednake onima koje utvrdi vodeći osiguravatelj, sukladno propisima države članice u kojoj je osnovan.
(5) Svaki osiguravatelj, koji preuzima rizik u smislu odredaba stavka 1. ovoga članka i ima sjedište u Republici Hrvatskoj, oblikuje ulaganja koja sadrže obveze iz stavka 3. ovoga članka sukladno ovom Zakonu i na temelju njega donesenim propisima.
 
Statistički standardi osiguranja

Članak 133.
(1) Društvo za osiguranje dužno je voditi statističke podatke o poslovima osiguranja, rizicima koje pokrivaju osiguranja, osiguranim slučajevima i štetama.
(2) Društvo za osiguranje dužno je podatke iz stavka 1. ovoga članka obrađivati primjenom statističkih standarda za osiguranje.
(3) Statističke standarde osiguranja propisuje nadzorno tijelo.
 
GLAVA V.

SURADNJA NADZORNIH TIJELA

Obrada podataka i pružanje informacija

Članak 134.
(1) Nadzorno tijelo nadležno je za prikupljanje i obradu podataka o činjenicama i okolnostima koje su bitne za obavljanje poslova iz nadležnosti nadzornog tijela određenih ovim Zakonom.
(2) Podacima iz stavka 1. ovoga članka značajnim za obavljanje poslova i nadležnosti nadzornog tijela određenih ovim Zakonom smatraju se osobito podaci o:
1. dozvolama za obavljanje poslova osiguranja i o drugim dozvolama koje izdaje nadzorno tijelo na temelju ovoga Zakona,
2. članovima uprave i nadzornih odbora društava za osiguranje, njihovoj organizaciji i djelovanju unutarnje revizije,
3. podružnicama odnosno neposrednom obavljanju poslova osiguranja u državama članicama od strane društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
4. podružnicama odnosno neposrednom obavljanju poslova osiguranja društava za osiguranje država članica na području Republike Hrvatske,
5. podružnicama u stranim državama društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
6. podružnicama stranih društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj,
7. poštivanju odredaba o upravljanju rizicima iz glave IV. ovoga Zakona te na temelju njih donesenih propisa,
8. izvješćima iz članka 103. ovoga Zakona,
9. imateljima kvalificiranih udjela iz članka 21. ovoga Zakona,
10. revidiranim financijskim izvještajima iz članka 151. ovoga Zakona,
11. izvršenim mjerama nadzora iz članka 159. i članka 106 ovoga Zakona,
12. informacijama koje nadzorno tijelo prikupi u okviru razmjene informacija od nadležnih nadzornih tijela.
(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka nadzorno tijelo mora dostaviti:
1. nadležnim nadzornim tijelima država članica, na njihov zahtjev, ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje odnosno u sudskom i drugom postupku u kojem je jedna od stranaka nadležno nadzorno tijelo te ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka u opsegu određenom člankom 138. stavkom 4. ovoga Zakona te na vlastitu inicijativu sve informacije važne za izvršenje nadzornih dužnosti tog nadležnog nadzornog tijela, a posebno informacije koje bi mogle bitno utjecati na ocjenu financijske snage nadziranog društva za osiguranje države članice,
2. nadzornim tijelima stranih država prema sklopljenim sporazumima, ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje te ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka u opsegu određenom člankom 138. stavkom 4. ovoga Zakona,
3. na zahtjev suda,
4. Ministarstvu financija Republike Hrvatske za potrebe pripreme propisa, vođenje statistike ili vođenje strategije na području financijskog i poreznog sustava,
5. nadležnom nadzornom tijelu i drugim tijelima ovlaštenima za provođenje nadzora nad drugim subjektima nadzora s ciljem pojednostavnjenja obavljanja nadzora.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, podatke iz stavka 2. točka 12. ovoga članka nadzorno tijelo smije dostavljati drugim tijelima jedino uz izričito odobrenje nadzornog tijela koje mu je dostavilo te podatke.
(5) Nadzorno tijelo dužno je obavještavati Europsku komisiju, EIOPA-u i nadležna nadzorna tijela država članica o imenima osoba, odnosno nazivima tijela kojima je dopušteno dostavljati podatke iz stavka 2. ovoga članka.

Nadzorna tijela Europske unije

Članak 134.a
(1) EIOPA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća.
(2) ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.
(3) EBA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.
(4) ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.
(5) EIOPA, ESMA i EBA čine ESFS – Europski sustav financijskih agencija, kojem pripada i ESRB.
(6) ESA je zajednički izraz za europska nadzorna tijela i to: EIOPA, EBA i ESMA.
(7) Zajednički odbor je Zajednički odbor ESA-e osnovan člankom 54. sljedećih uredbi: Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Suradnja s nadzornim tijelima Europske unije

Članak 134.b
(1) Nadležno nadzorno tijelo postupit će u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1094/2010, na zahtjev EIOPA-e za prikupljanje podataka koji su joj potrebni za obavljanje njezinih zadaća.
(2) Nadležno nadzorno tijelo može podnijeti zahtjev EIOPA-i u skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010 u svrhu prikupljanja podataka potrebnih za obavljanje nadzora.
(3) Radi približavanja najbolje nadzorne prakse zaposlenici EIOPA-e mogu sudjelovati u radu nadzornih kolegija, uključujući i izravni nadzor, koji provode dva ili više nadležnih nadzornih tijela, u smislu članka 21. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Članak 134.c
U slučaju kada se nadležno nadzorno tijelo ne slaže s postupkom, sadržajem djelovanja ili nečinjenjem nadležnog nadzornog tijela druge države članice, u slučajevima navedenim u aktima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, može postupiti u skladu s člankom 19., odnosno u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1094/2010.
 
Obavještavanje Europske komisije o odbijanju zahtjeva za dostavljanje obavijesti

Članak 135.
(1) Nadzorno tijelo dužno je obavijestiti Europsku komisiju i EIOPA-u o odbijanju zahtjeva za dostavljanjem obavijesti iz članka 77. stavka 5. ovoga Zakona.
(2) Nadzorno tijelo dužno je obavijestiti Europsku komisiju ako želi biti obaviješteno na temelju članka 265. stavka 4. ovoga Zakona.
 
Obavještavanje Europske komisije o odnosima sa stranim državama

Članak 136.
(1) Nadzorno tijelo dužno je Europsku komisiju obavijestiti o:
1. izdavanju svake dozvole društvu za osiguranje čije je posredno ili neposredno nadređeno društvo pravna osoba sa sjedištem u stranoj državi,
2. izdavanju svake dozvole za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg strana osoba postaje nadređeno društvo društva za osiguranje,
3. svim značajnijim poteškoćama koje društva za osiguranje imaju pri obavljanju poslova osiguranja u stranim državama.
(2) Nadzorno tijelo dužno je na zahtjev Europske komisije obustaviti postupke odlučivanja o zahtjevima osoba iz pojedine strane države za najviše tri mjeseca, na temelju odluke o zahtjevima za izdavanje:
1. dozvole društvu za osiguranje kojeg je posredno ili neposredno vlasnik pravna osoba sa sjedištem u stranoj državi na koju se odnosi odluka Europske komisije, 2. dozvole za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg strana osoba sa sjedištem u stranoj državi, na koju se odnosi odluka Europske komisije, postaje vladajuće društvo nad društvom za osiguranje.
(3) U razdoblju dok traje prekid postupka na temelju stavka 2. ovoga članka rokovi određeni za odlučivanje ne teku.
(4) Nadzorno tijelo dužno je na zahtjev Vijeća Europske unije produžiti rok iz stavka 2. ovoga članka za razdoblje koje je odredilo Vijeće Europske unije.
(5) Iznimno, odredbe stavka 2. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se na:
1. osnivanje društva za osiguranje kao društva kćeri koje u trenutku prihvaćanja odluke iz stavka 2. i 4. ovoga članka ima pravo obavljanja poslova osiguranja u državi članici, odnosno od tog društva kćeri društva za osiguranje društva,
2. stjecanje kvalificiranog udjela čiji budući imatelj je društvo za osiguranje koje u trenutku prihvaćanja odluke iz stavka 2. i 4. ovoga članka ima pravo obavljati poslove osiguranja u državi članici, odnosno od tog društva za osiguranje društvo kćer.
(6) Nadzorno tijelo dužno je Europsku komisiju na njezin zahtjev obavijestiti o svakom zahtjevu za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka, odnosno o svakom zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg bi strani imatelj postao vladajuće društvo nad društvom za osiguranje, ako Europska komisija te podatke zahtijeva radi utvrđivanja činjenica bitnih za prihvaćanje odluke na temelju stavka 2., odnosno 4. ovoga članka.
 
GLAVA VI.

POSLOVNA TAJNA

Povjerljivi podaci

Članak 137.
Društvo za osiguranje dužno je kao povjerljive čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo u poslovanju s pojedinim društvom za osiguranje, odnosno osiguranikom, odnosno s drugim imateljem prava iz osiguranja.
 
Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 138.
(1) Članovi tijela društva za osiguranje, dioničari društva za osiguranje, osobe koje obavljaju reviziju, radnici društva za osiguranje, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u društvu za osiguranje ili uz pružanje usluga za društvo za osiguranje na bilo koji način dostupni podaci iz članka 137. ovoga Zakona ne smiju te podatke priopćavati odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa društva za osiguranje i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.
(2) Obveza čuvanja osobnih podataka prestaje u sljedećim slučajevima:
1. ako stranka izričito pisanim putem pristane da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
2. ako su podaci potrebni radi utvrđivanja činjenica u kaznenim postupcima i predočenje tih podataka pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži nadležni sud,
3. u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
4. ako su ti podaci potrebni radi odlučivanja o pravnim odnosima između društva za osiguranje i osiguratelja, odnosno osiguranika, odnosno drugih imatelja prava iz osiguranja u sudskom sporu,
5. ako su ti podaci potrebni u ostavinskom postupku i predočenje tih podataka pisanim putem zahtijeva odnosno naloži nadležni sud,
6. ako su ti podaci potrebni radi ovrhe ili stečaja nad imovinom osiguratelja, odnosno drugog imatelja prava iz osiguranja ili za potrebe drugih postupaka, a predočenje tih podataka pisanim putem zahtijeva sud, odnosno javni bilježnik za postupke koje on vodi,
7. ako su ti podaci potrebni nadzornom tijelu, nadležnom nadzornom tijelu, odnosno drugom nadzornom tijelu, uključujući tijela iz članka 134.a ovoga Zakona, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti,
8. ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti,
9. u slučajevima određenima Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.
(3) Obveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za osobe iz stavka 1. ovoga članka i nakon prestanka rada u društvu za osiguranje, odnosno nakon prestanka svojstva dioničara ili članstva u tijelima društva za osiguranje.
(4) Nadzorno tijelo odnosno druga tijela i sudovi smiju podatke koje su prikupili na temelju stavka 2. ovoga članka upotrijebiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka nadzorno tijelo, nadležno nadzorno tijelo i tijelo iz članka 134.a ovoga Zakona ovlašteno je podatke koje je prikupilo, odnosno dobilo na temelju stavka 2. ovoga članka dostaviti nadležnom nadzornom tijelu i tijelima iz članka 134.a ovoga Zakona, Europskoj komisiji, Europskoj središnjoj banci i Europskom sustavu središnjih banaka za potrebe obavljanja njihovih zadaća.
(6) Društvo za osiguranje dužno je osigurati da ugovaratelj osiguranja pri zaključenju svakog pojedinog ugovora o osiguranju daje suglasnost iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.
(7) Kada se razmjena povjerljivih podataka obavlja na temelju pisane suglasnosti stranke iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, društvo za osiguranje dužno je ispuniti sljedeće uvjete:
1. osigurati da su podaci koji se dostavljaju točni, potpuni i ažurni,
2. stranci omogućiti uvid u njegove podatke koje dostavlja,
3. osigurati da se na taj način ne razmjenjuju podaci u opsegu većem nego je to potrebno za svrhu u koju se podaci razmjenjuju i
4. čuvati tako primljene podatke ne duže nego je to potrebno za svrhu u koju se podaci dostavljaju.

 
Prikupljanje, vođenje i upotreba osobnih podataka

Članak 139.
(1) Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje prikupljaju, obrađuju, čuvaju, dostavljaju i upotrebljavaju osobne podatke potrebne za sklapanje ugovora o osiguranju i likvidaciju šteta koje proizlaze iz osiguranja sukladno ovome Zakonu, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalim propisima o zaštiti podataka.
(2) Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje mogu osnovati, održavati i voditi sljedeće baze podataka:
1. bazu podataka o osiguranicima,
2. bazu podataka o štetnim događajima,
3. bazu podataka za procjenu pokrića osiguranja i visine naknade štete.
 
GLAVA VII.

POSLOVNE KNJIGE I POSLOVNA IZVJEŠĆA

Opća odredba

Članak 140.
Društvo za osiguranje dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze, te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o računovodstvu i drugim propisima, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke, ako to ovim Zakonom nije drugačije propisano.
 
Vođenje poslovnih knjiga, evidencija i dokumentacije

Članak 141.
(1) Društvo za osiguranje dužno je organizirati poslovanje i redovito voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju i druge administrativne poslove odnosno poslovne evidencije na način da je moguće u bilo koje doba provjeriti posluje li sukladno pravilima o upravljanju rizikom, važećim propisima i standardima struke.
(2) Društvo za osiguranje vodi računovodstvene podatke i evidencije prema kontnom planu za društva za osiguranje.
(3) Društvo za osiguranje pri sastavljanju računovodstvenih dokumenata koristi sheme računovodstvenih dokumenata za društva za osiguranje.
 
Godišnje izvješće

Članak 142.
(1) Društvo za osiguranje sastavlja računovodstvene isprave i godišnje izvješće.
(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i:
1. popis osoba koje imaju više od 3% udjela u kapitalu društva za osiguranje i visinu njihova udjela,
2. popis članova uprave društva za osiguranje koji imaju udjel u kapitalu društva za osiguranje i visinu njihova udjela.
(3) Društvo za osiguranje dužno je nadzornom tijelu dostaviti nerevidirano godišnje izvješće najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka kalendarske godine za koju se izvješće sastavlja.
(4) Društvo za reosiguranje dužno je nadzornom tijelu dostaviti nerevidirano godišnje izvješće najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvješće sastavlja.
(5) Društvo za osiguranje koje ima vladajući odnos u grupi osiguravatelja dužno je sastavljati konsolidirane financijske izvještaje.
 
Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće

Članak 143.
Društvo za osiguranje dužno je u roku od 14 dana od dana podnošenja godišnjeg izvješća priložiti nadzornom tijelu i izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona s mišljenjem ovlaštenog aktuara o oblikovanju cjenika premija i tehničkih pričuva osiguranja sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno na temelju njega donesenih propisa.
 
Propis o poslovnim knjigama i godišnjem izvješću

Članak 144.
(1) Nadzorno tijelo propisuje:
1. kontni plan za društva za osiguranje,
2. vrste i sheme računovodstvenih isprava društava za osiguranje.
(2) Nadzorno tijelo može za potrebe javnog objavljivanja propisati vrstu, oblik i sadržaj izvješća, te način i rokove njihova objavljivanja.
 
GLAVA VIII.

UNUTARNJA REVIZIJA

Unutarnja revizija

Članak 145.
Društvo za osiguranje mora ustrojiti unutarnju reviziju koja je neovisna i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja, oblikovana na način da pridodaje vrijednost i unapređuje poslovanje društva za osiguranje.
 
Zadaci unutarnje revizije

Članak 146.
(1) Unutarnja revizija analizira i procjenjuje aktivnosti društava za osiguranje te daje stručno mišljenje, preporuke i savjete o kontrolama oblikovanja da bi omogućile:
1. obavljanje poslova osiguranja pravilno i sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te sukladno unutarnjim pravilima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje,
2. vođenje poslovnih knjiga, evidentiranje poslovnih događaja na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, vrednovanje knjigovodstvenih stavaka i sastavljanje financijskih i ostalih izvještaja sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te sukladno unutarnjim pravilima kojime se uređuje poslovanje društva za osiguranje.
3. sustavno upravljanje rizicima koji proizlaze iz poslovnih aktivnosti društva za osiguranje sukladno načelima stabilnog poslovanja uključujući upravljanje resursima informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija.
(2) Unutarnja revizija se obavlja sukladno međunarodno priznatim revizijskim standardima za unutarnju reviziju, kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora te pravilima djelovanja unutarnje revizije koja, u suglasnosti s nadzornim odborom, usvaja uprava društva za osiguranje.
(3) Unutarnja revizija mora regulirati međusobne odnose s vanjskim revizorskim društvima, koja revidiraju financijske izvještaje ili obavljaju posebnu reviziju na zahtjev nadzornog tijela.
 
Osobe koje obavljaju unutarnju reviziju

Članak 147.
(1) Za obavljanje poslova unutarnje revizije društvo za osiguranje mora zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednu osobu sa zvanjem ovlaštenog revizora ili ovlaštenoga unutarnjeg revizora stečenim sukladno zakonu kojim se uređuje revizija, odnosno stečenim sukladno pravilima i programu kompetentne strukovne organizacije za stručno obrazovanje unutarnjih revizora.
(2) Ako se obavljanje unutarnje revizije povjerava većem broju revizora, jedna od tih osoba koja ispunjava uvjet iz stavka 1. ovoga članka mora biti zadužena za upravljanje radom unutarnje revizije kao cjeline.
(3) Prije sklapanja ugovora o radu s osobom iz stavka 1. i 2. ovoga članka društvo za osiguranje je dužno obavijestiti nadzorno tijelo o namjeravanom imenovanju.
(4) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje s manjim opsegom poslovanja može uz prethodnu suglasnost nadzornog tijela obavljanje unutarnje revizije povjeriti jednoj ili više osoba koje nisu u radnom odnosu s tim društvom za osiguranje, pod uvjetom da te osobe ispunjavaju uvjet iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Osoba koja obavlja poslove unutarnje revizije ne smije obavljati druge poslove i zadatke u društvu za osiguranje ili povezanom društvu.
(6) Poslove unutarnje revizije ne smiju obavljati ni članovi uprave društva za osiguranje.
 
Planovi unutarnje revizije

Članak 148.
(1) Poslovi unutarnje revizije obavljaju se sukladno:
– strateškom planu,
– godišnjem planu i
– planu pojedinačne revizije.
(2) Strateški plan unutarnje revizije donosi se za trogodišnje (petogodišnje) razdoblje, temelji se na procjeni rizika i usklađuje se svake godine.
(3) Godišnji plan unutarnje revizije izrađuje se na temelju strateškog plana, a mora obuhvaćati:
1. područja poslovanja koja su prioritetna s obzirom na procjenu rizika,
2. popis planiranih revizija,
3. raspored unutarnjih revizora.
(4) Strateški, godišnji i plan pojedinačne unutarnje revizije predlaže osoba zadužena za upravljanje radom unutarnje revizije, a usvaja ga nadzorni odbor uz prethodno mišljenje uprave društva za osiguranje.
(5) Unutarnja revizija može se obaviti i po nalogu člana uprave društva.
 
Izvješće unutarnje revizije

Članak 149.
(1) Unutarnja revizija sastavlja izvješće sukladno rokovima utvrđenim planovima unutarnje revizije, a najmanje jednom polugodišnje. Izvješće unutarnje revizije sadrži:
1. popis svih obavljenih revizija,
2. ocjenu primjerenosti i učinkovitosti djelovanja sustava unutarnjih kontrola, te preporuke za njihovo poboljšanje,
3. nezakonitosti i nepravilnosti ako su utvrđene tijekom obavljanja revizije, te preporuke i prijedloge mjera za njihovo otklanjanje,
4. poduzete aktivnosti u vezi s danim preporukama.
(2) Unutarnja revizija mora svoja izvješća o obavljenim poslovima unutarnje revizije dostavljati upravi i nadzornom odboru društva za osiguranje.
 
Obavještavanje uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 150.
(1) Ako unutarnja revizija tijekom obavljanja revizije aktivnosti i procesa poslovanja društva za osiguranje utvrdi pojave nezakonitog poslovanja i kršenja pravila o upravljanju rizicima zbog čega društvu za osiguranje prijeti nelikvidnost, nesolventnost ili je time ugrožena sigurnost poslovanja ili osiguranika, mora odmah o tome obavijestiti upravu i nadzorni odbor društva za osiguranje.
(2) Ako unutarnja revizija prilikom obavljanja revizije aktivnosti i procesa poslovanja utvrdi da uprava društva za osiguranje krši pravila o upravljanju rizicima, dužna je o tome neodgodivo obavijestiti i nadzorni odbor.
 
GLAVA IX.

REVIZIJA

Revizija financijskih izvještaja

Članak 151.
(1) Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, na postupak revizije financijskih izvještaja primjenjuju se odredbe Zakona o reviziji.
(2) Financijske izvještaje društava za osiguranje, konsolidirane financijske izvještaje grupe osiguravatelja i konsolidirane financijske izvještaje osiguravateljnog holdinga te mješovitog osiguravateljnog holdinga, moraju revidirati ovlašteni revizori.
(3) Reviziju financijskih izvještaja iz stavka 2. ovoga članka obavljaju revizorska društva.
(4) Društvo za osiguranje dužno je nadzornom tijelu dostaviti revidirane financijske izvještaje, revidirane konsolidirane financijske izvještaje grupe osiguravatelja u roku petnaest dana nakon datuma izdavanja izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.
(5) Isto revizorsko društvo ne može preuzeti niti joj društvo za osiguranje može povjeriti obavljanje revizije financijskih izvještaja društva za osiguranje ukoliko je dotično revizorsko društvo u prethodnoj godini više od polovine svojih ukupnih prihoda ostvarilo na temelju obavljene revizije financijskih izvještaja tog društva za osiguranje.
(6) Isto revizorsko društvo može u istom društvu za osiguranje uzastopno obaviti, odnosno društvo za osiguranje može istom revizorskom društvu uzastopno povjeriti, najviše sedam revizija financijskih izvještaja.
(7) Isto revizorsko društvo ne može istodobno, odnosno u istoj godini obavljati reviziju financijskih izvještaja društva za osiguranje i pružati konzultantske usluge istom društvu za osiguranje.
(8) Ukoliko isto revizorsko društvo obavi reviziju financijskih izvještaja društva za osiguranje suprotno bilo kojoj odredbi iz stavka 5., 6. i 7. ovoga članka, nadzorno tijelo neće prihvatiti izvješće o reviziji financijskih izvještaja društva za osiguranje za tu godinu koju je obavilo dotično revizorsko društvo.
(9) Ako nadzorno tijelo utvrdi da revizija financijskih izvještaja nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno sukladno ovome Zakonu, podzakonskim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje revizija i pravilima revizorske struke ili ako obavljenim nadzorom poslovanja društva za osiguranje ili na drugi način utvrdi da revizorsko mišljenje o financijskim izvještajima društva za osiguranje nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od društva za osiguranje da reviziju obave ovlašteni revizori drugoga revizorskog društva, a na trošak društva za osiguranje.
(10) Odbijanje revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva za osiguranje ima za posljedicu odbijanje ocjene iz članka 154. ovoga Zakona.
(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka nadzorno tijelo neće sljedeće dvije kalendarske godine prihvaćati revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja koje je izdalo isto revizorsko društvo.
(12) Nadzorno tijelo propisat će razloge za odbijanje revizorskog izvješća iz stavka 9. ovoga članka.

 
Obveze revizorskog društva

Članak 152.
(1) Revizorsko društvo obvezno je davati mišljenja o tome jesu li financijski izvještaji društva za osiguranje (nekonsolidirana i konsolidirana) sastavljeni sukladno propisima i standardima struke.
(2) Revizorsko društvo dužno je nakon obavljene revizije sastaviti pismo preporuka upravi i dostaviti ga upravi društva za osiguranje i nadzornom tijelu.
(3) Tijekom obavljanja revizije, revizorska društva obvezna su odmah obavijestiti nadzorno tijelo o svakoj uočenoj činjenici koja predstavlja:
1. teže kršenje zakona, propisa ili odredbi na temelju kojih je izdano odobrenje za obavljanje poslova osiguranja društva za osiguranje,
2. težu prijevaru ili pronevjeru,
3. materijalno značajnu razliku u procjeni rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo i vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki i stavki izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,
4. teže kršenje internih akata društva za osiguranje,
5. značajnu slabost u ustroju sustava unutarnjih kontrola ili propust u primjeni sustava unutarnjih kontrola,
6. kao i o ostalim činjenicama i okolnostima koje mogu ugroziti daljnje poslovanje društva za osiguranje.

(4) Revizorska društva također su dužna obavijestiti nadzorno tijelo o svakoj činjenici iz stavka 2. ovoga članka za koju saznaju tijekom obavljanja revizije u društvu koje ima usku povezanost u smislu članka 10. stavka 10. ovoga Zakona.
(5) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka od strane revizorskog društva ne smatra se kršenjem propisa i odredaba ugovora između revizorskog društva i društva za osiguranje koje se odnose na ograničenja davanja podataka pa zbog toga neće snositi odgovornost koja bi u drugim slučajevima iz toga proizlazila.

Obveza davanja informacija društva za osiguranje


Članak 153.
(1) Uprava društva za osiguranje dužna je revizoru dati na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju te mu omogućiti uvid u poslovne knjige, spise i računalne ispise. Društvo za osiguranje dužno je revizorima omogućiti pristup poslovnim i radnim prostorijama.
(2) U svrhu provedbe revizije, društvo za osiguranje dužno je staviti revizorskom društvu na raspolaganje odgovarajuće prostorije i pomagala. Ako je unos ili pohranjivanje podataka obavljeno primjenom računalne obrade podataka, društvo za osiguranje dužno je na vlastiti trošak i unutar primjerenog roka staviti revizoru na raspolaganje pomagala potrebna za očitavanje dokumentacije te, ako je to nužno, osigurati čitke trajne ispise u potrebnom broju preslika.
 
Sadržaj revizorskog pregleda

Članak 154.
(1) U postupku revizije ovlašteni revizori, prije svega, ispituju i daju mišljenje, odnosno ocjenu o:
1. izvještaju o financijskom položaju,
2. izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti,

3. promjenama u kapitalu,
4. novčanom toku,
5. stanju i promjenama tehničkih pričuva osiguranja,
6. stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve,
7. stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve,
8. poštovanja pravila o upravljanju rizicima,
9. djelovanju unutarnje revizije,
10. načinu vođenja poslovnih knjiga,
11. kvaliteti informatičkog sustava u društvu za osiguranje sukladno međunarodno priznatim standardima za reviziju informacijskih sustava,
12. ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvješća nadzornom tijelu,
13. vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki i računovodstvene politike.
(2) Nadzorno će tijelo, osim navedenog, propisati detaljniji oblik i najmanji opseg te sadržaj revizorskog pregleda, kao i razloge za odbijanje ocjene iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Nadzorno tijelo može od revizora zatražiti dodatna obrazloženja u vezi s obavljenom revizijom.
(4) Ako nadzorno tijelo utvrdi da ocjena nije dana sukladno ovome Zakonu, podzakonskim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona, zakonom kojim se uređuje revizija i pravilima revizorske struke ili ako obavljenim nadzorom poslovanja društva za osiguranje ili na drugi način utvrdi da ocjena nije zasnovana na istinitim i objektivnim činjenicama, može:
1. zahtijevati od revizora da svoju ocjenu ispravi, odnosno dopuni ili
2. odbiti ocjenu i zahtijevati od društva za osiguranje da ocjenu daju ovlašteni revizori drugoga revizorskog društva, a na trošak društva za osiguranje.
(5) Odbijanje ocjene iz stavka 1. ovoga članka nema za posljedicu odbijanje revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva za osiguranje za tu godinu ako je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja prihvatilo nadzorno tijelo.

 
Objavljivanje sažetka revidiranih financijskih izvještaja

Članak 155.
(1) Društvo za osiguranje dužno je u roku od 8 dana nakon njegova prihvaćanja, a najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka kalendarske godine, u dnevnom tisku odnosno u stručnom financijskom tisku, objaviti sažetak revidiranih financijskih izvještaja uz mišljenje revizora i ovlaštenog aktuara.
(2) Nadzorno tijelo propisuje podrobniji sadržaj sažetka iz stavka 1. ovoga članka.
 
GLAVA X. NADZOR

1. OPĆE ODREDBE

Nadzor nad poslovanjem

Članak 156.
(1) U smislu ovoga Zakona, nadzor je provjera posluje li subjekt nadzora sukladno odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, sukladno drugim propisima, propisima o upravljanju rizicima, kao i sukladno internim aktima i standardima, pravilima struke te općenito na način koji omogućuje uredno funkcioniranje subjekta nadzora te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti te procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekta nadzora, a radi zaštite interesa osiguranika, ugovaratelja osiguranja, korisnika iz ugovora o osiguranju i javnog interesa te radi doprinosa stabilnosti financijskog sustava i promicanja i očuvanja povjerenja u tržište osiguranja.
(3) Temeljem odredaba ovoga Zakona nadzor se provodi po službenoj dužnosti.
(4) Nadzorno tijelo obavlja i nadzor nad osobama povezanim s društvima za osiguranje ako je to nužno radi nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje.
(5) Ako je za nadzor nad osobom iz stavka 4. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, nadzorno tijelo može obaviti nadzor tog društva u suradnji s nadležnim nadzornim tijelom.
(6) Nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje mogu obavljati i druge institucije sukladno ovlaštenjima na temelju zakona u okviru svog djelokruga poslovanja.
(7) Nadzorno tijelo i druga nadzorna tijela Republike Hrvatske, koja su odgovorna za superviziju, odnosno nadzor istih ili drugih institucija, dužna su na zahtjev pojedinih nadzornih tijela dostaviti tim tijelima sve podatke o tim subjektima nadzora potrebne za provođenje postupka supervizije, odnosno nadzora nad subjektima nadzora, u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja ili drugim postupcima.
(8) Nadzorna tijela i nadležna nadzorna tijela dužna su se međusobno obavještavati o nepravilnostima ili drugim okolnostima koje su utvrdila, ako su takva utvrđenja važna za rad drugih nadzornih tijela odnosno nadležnih nadzornih tijela.
(9) Odredbe o nadzoru nad društvima za osiguranje na odgovarajući način primjenjuju se i na druge subjekte nadzora ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
 
Predmet nadzora

Članak 157.
(1) Pri obavljanju nadzora, nadzorno tijelo posebice:
1. provjerava sustav upravljanja, strategije, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima,
2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.
(2) Nadzorno tijelo će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir prirodu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.
(3) Nadzorno tijelo će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora sukladno zakonskim i drugim propisima po kojima je dužan poslovati, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.
(4) Nadzorno tijelo se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora, rukovodi veličinom i značajem subjekata nadzora, kao i opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja.
 
Subjekti nadzora

Članak 157.a
(1) Nadzorno tijelo provodi nadzor nad subjektima nadzora sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje nadzornog tijela, ovom Zakonu i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje.
(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi nadzorno tijelo, primjenjuju se odredbe iz glave X. ovoga Zakona, ako nije drugačije propisano.
(3) Na postupke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i ovoga Zakona. U postupcima koje vodi, nadzorno tijelo u pravilu odlučuje bez usmene rasprave.
(4) Nadzorno tijelo za potrebe nadzora ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju subjekta nadzora.
(5) Subjekti nadzora nadzornog tijela prema odredbama ovoga Zakona su:
1. društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihove podružnice u i izvan Republike Hrvatske,
2. društva za uzajamno osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihove podružnice u i izvan Republike Hrvatske,
3. društva za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, ovlašteni zastupnici u osiguranju i ovlašteni posrednici u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj i njihove podružnice u i izvan Republike Hrvatske,
4. grupa osiguravatelja,
5. udruge (pool) osiguranja odnosno reosiguranja,
6. Hrvatski ured za osiguranje,
7. vlasnici kvalificiranih udjela u društvu za osiguranje i osobe koje su povezane s društvom za osiguranje ili osobe koje za društvo za osiguranje obavljaju izdvojene poslove ili ključne funkcije, a te osobe su dužne na zahtjev nadzornog tijela, a za potrebe nadzora, nadzornom tijelu dostaviti odgovarajuća izvješća i informacije,
8. ostale pravne i fizičke osobe koje sukladno odredbama ovoga Zakona ima pravo nadzirati nadzorno tijelo.
(6) Subjekti nadzora nadzornog tijela su u dijelu obavljanja poslova zastupanja u osiguranju i Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d. i investicijska društva koje imaju dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i kreditne institucije koje imaju suglasnost nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i dozvolu Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
(7) Subjekti nadzora nadzornog tijela su i društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz drugih država članica kada neposredno ili preko podružnice pružaju usluge osiguranja na području Republike Hrvatske te pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, kada neposredno ili preko podružnice pružaju te usluge na području Republike Hrvatske.
(8) Subjekti nadzora nadzornog tijela su i podružnice društva za osiguranje sa sjedištem u stranoj državi koje posluju u Republici Hrvatskoj.
(9) Nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje mogu obavljati i druge institucije i nadzorna tijela sukladno ovlaštenjima na temelju zakona u okviru svoga djelokruga poslovanja.
(10) Kada je za nadzor nad subjektima nadzora iz ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo odnosno nadležno nadzorno tijelo, nadzorno tijelo može sudjelovati u nadzoru poslovanja te osobe uz to nadzorno tijelo ili može od tog nadzornog tijela zatražiti da mu pribavi potrebne podatke i informacije u svrhu nadzora društva za osiguranje.

Naknada za nadzor

Članak 157.b
Za obavljanje nadzora subjekti nadzora iz članka 157.a ovoga Zakona osim iz članka 157.a stavka 5. točke 8. ovoga Zakona plaćaju nadzornom tijelu naknadu za nadzor, čiju će visinu, način izračuna i način plaćanja nadzorno tijelo propisati pravilnikom.
 

X.1. a POSTUPAK OBAVLJANJA NADZORA

Način obavljanja nadzora

Članak 157.c
(1) Nadzorno tijelo provodi nadzor:
1. neposrednim nadzorom, u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojom je nadzirana osoba neposredno ili posredno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana, pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i osoba koje obavljaju ključnu funkciju u subjektu nadzora i s njima povezanih osoba u smislu članka 10. ovoga Zakona, te u prostorijama nadzornog tijela,
2. posrednim nadzorom u prostorijama nadzornog tijela, na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati nadzornom tijelu, te prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev nadzornog tijela, kao i prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim odgovornim osobama.
(2) Neposredni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redovni ili izvanredni.
 
Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 157.d
(1) Nadzor obavljaju zaposlenici nadzornog tijela (ovlaštene osobe nadzornog tijela).
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom nadzorno tijelo može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, revizorskog društva ili druge stručno osposobljene osobe.
(3) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se propisi o izuzeću službene osobe i o tajnosti podataka koji se primjenjuju na zaposlenike nadzornog tijela.
 
Dostavljanje podataka na zahtjev nadzornog tijela

Članak 157.e
(1) Na zahtjev nadzornog tijela, subjekt nadzora dužan je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvještaje, informacije i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje nadzorno tijelo ima na temelju ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje nadzornog tijela te propisa donesenih na temelju tih zakona.
(2) Dokumentaciju, izvještaje i podatke iz stavka 1. ovoga članka nadzornom tijelu dužni su dostaviti članovi uprave, članovi nadzornog odbora i osobe koje obavljaju ključnu funkciju u subjektu nadzora i s njima povezane osobe u smislu članka 10. ovoga Zakona.
(3) Nadzorno tijelo je od osoba iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje o kojem se sastavlja zapisnik.
(4) Ovlaštena osoba nadzornog tijela može obavljati razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka u cilju dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.
 
Obavijest o neposrednom nadzoru

Članak 157.f
(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora, subjektu nadzora dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:
1. predmet nadzora,
2. podatke o ovlaštenim osobama nadzornog tijela,
3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati,
4. datum početka obavljanja nadzora,
5. vremensko razdoblje koje se nadzire.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je subjekt nadzora dužan pripremiti ovlaštenim osobama nadzornog tijela za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.
(3) Nadzorno tijelo može tijekom nadzora dopuniti obavijest o neposrednom nadzoru. Na dopunu obavijesti o neposrednom nadzoru se na odgovarajući način odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.
(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ovlaštena osoba nadzornog tijela može uručiti obavijest o neposrednom nadzoru i na dan početka provođenja nadzora, ako je potrebno hitno provođenje nadzora ili nije moguće na drugi način postići svrhu nadzora.
 
Neposredni nadzor poslovanja

Članak 157.g
(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela, nakon zaprimanja obavijesti o neposrednom nadzoru, omogućiti obavljanje neposrednog nadzora u sjedištu subjekta nadzora i na ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovom ovlaštenju obavlja djelatnost i poslove u vezi kojih nadzorno tijelo obavlja nadzor.
(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela koja provodi nadzor omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.
(3) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela koja provodi nadzor uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise koji uključuju ispise elektroničke pošte, preslike poslovnih knjiga, zapise s telefaks-uređaja te administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba. Subjekt nadzora je dužan ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.
(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka 3. ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku, ovlaštene osobe nadzornog tijela mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti subjektu nadzora, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.
(5) Odgovorne osobe subjekta nadzora dužne su surađivati s ovlaštenom osobom nadzornog tijela, na njezin zahtjev obaviti s njom razgovor te joj dati sve informacije bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.
 
Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora

Članak 157.h
(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez prisutnosti drugih osoba obavljati nadzor poslovanja.
(2) Na zahtjev ovlaštene osobe nadzornog tijela, subjekt nadzora dužan je osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.
(3) Nadzor poslovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba nadzornog tijela tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi nadzornog tijela obavljanje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.
 
Kontrola informacijskog sustava

Članak 157.i
(1) Subjekt nadzora koji u svom poslovanju koristi informacijski sustav, dužan je na zahtjev ovlaštene osobe nadzornog tijela osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.
(2) Subjekt nadzora je dužan na zahtjev ovlaštene osobe nadzornog tijela predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:
1. programska rješenja,
2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije,
3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i
4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.
 
Okončanje postupka neposrednog nadzora

Članak 157.j
(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora, sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica. Uprava subjekta nadzora dužna je bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru ili drugom odgovarajućem nadzornom organu subjekta nadzora.
(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo očitovati se u roku koji ne može biti kraći od osam dana od dana njegovog primitka.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nadzorno tijelo može odrediti rok kraći od osam dana, kad je to potrebno u svrhu sprječavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za društvo za osiguranje, osiguranika, ugovaratelja osiguranja, korisnika iz ugovora o osiguranju ili treće osobe.
(4) Ako u postupku nadzora nisu utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ili su iste utvrđene, ali su otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik.
(5) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo će donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.
 
Dopuna zapisnika

Članak 157.k
Ako su zapisnikom utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, otklonjene nakon izrade i dostave zapisnika subjektu nadzora, a prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, nadzorno tijelo će o tome sastaviti dopunu zapisnika te ako su otklonjene sve utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, nakon proteka roka za očitovanje donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u zapisniku i dopuni zapisnika otklonjene i postupak nadzora okončan.
 
Sadržaj očitovanja na zapisnik

Članak 157.l
Očitovanje na zapisnik mora sadržavati navode o okolnostima iz kojih proizlazi da je zapisnikom pogrešno utvrđeno postojanje određenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti. Očitovanju na zapisnik moraju biti priloženi odgovarajući dokazi, ako subjekt njima raspolaže.
 
Posredni nadzor poslovanja

Članak 157.m
(1) Ovlaštena osoba nadzornog tijela tijekom posrednog nadzora:
1. utvrđuje jesu li propisani izvještaji i drugi podaci dostavljeni nadzornom tijelu u propisanom roku i propisanoj formi,
2. utvrđuje jesu li podaci u izvještajima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni,
3. utvrđuje posluje li subjekt nadzora sukladno propisima o upravljanju rizicima, drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje,
4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.
(2) Nadzorno tijelo će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.
 
Zapisnik o posrednom nadzoru

Članak 157.n
(1) U slučaju utvrđenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora utvrđenih u postupku posrednog nadzora, ovlaštena osoba nadzornog tijela sastavlja zapisnik.
(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica u postupku nadzora.
(3) Na zapisnik o posrednom nadzoru na odgovarajući način primjenjuju se članci 157. j do 157.l ovoga Zakona.

 
X.2. IZVJEŠTAVANJE

Redovito izvještavanje i izvještavanje na zahtjev nadzornog tijela

Članak 158.
(1) Društvo za osiguranje dužno je izvještavati nadzorno tijelo o sljedećim činjenicama i okolnostima:
1. o upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,
2. o sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini,
3. o imateljima dionica društva za osiguranje te o stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela iz članka 21. ovoga Zakona,
4. o razrješenju i imenovanju članova uprave,
5. o razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara,
6. o promjenama vođenja unutarnje revizije,
7. o planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, odnosno promjenama vrste poslova koje obavlja podružnica,
8. o ulaganjima na temelju kojih je društvo za osiguranje posredno ili neposredno steklo kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu,
9. o značajnijim promjenama u strukturi kapitala,
10. o prestanku obavljanja određenih poslova osiguranja.
(2) Društvo za osiguranje dužno je obavještavati nadzorno tijelo o tehničkoj podlozi koju upotrebljava pri izračunu cjenika premija i isključivo za namjene provjere jesu li usklađene s aktuarskim načelima.
(3) Uprava društva za osiguranje dužna je nadzorno tijelo neodgodivo obavijestiti o sljedećim događajima:
1. ako je ugrožena likvidnost, odnosno solventnost društva za osiguranje,
2. ako nastupe razlozi za prestanak, odnosno oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja,
3. ako se financijski položaj društva za osiguranje izmijeni do mjere da društvo za osiguranje ne dostiže granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona.
(4) Društvo za osiguranje dužno je na zahtjev nadzornog tijela dostaviti izvješća i informacije o svim poslovima, bitnim za obavljanje nadzora odnosno obavljanje drugih nadležnosti i poslova nadzornog tijela.
(5) Nadzorno tijelo propisuje podrobniji sadržaj izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka kao i način i rokove za izvještavanje, odnosno obavještavanje.
 
X.3. NADZORNE MJERE

X.3.1. Opće odredbe

Nadzorne mjere

Članak 158.a
(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora, nadzorno tijelo može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom.
(2) U smislu ovoga Zakona, nezakonitosti su stanja i postupci koji nisu sukladni ovom Zakonu i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje.
(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu sukladni vlastitim poslovnim politikama i internim aktima subjekta nadzora te standardima i pravilima struke, ili se isti dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u svezi s organizacijskim zahtjevima i upravljanjem rizicima.
(4) Kada nadzorno tijelo utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu, ako to u konkretnom slučaju smatra opravdanim i svrsishodnim.
 
Neprimjeren utjecaj dioničara društva za osiguranje

Članak 158.b
(1) Ako je neprimjerenim utjecajem dioničara društva za osiguranje upravljanje društvom za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje, nadzorno tijelo je ovlašteno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se taj utjecaj spriječio.
(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju, uz odgovarajuće nadzorne mjere, i podnošenje zahtjeva nadležnom sudu za izricanje privremenih mjera u vezi s obustavom glasačkih prava vezanih za dionice dioničara društva za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka.

 
Članak 158.c
(1) Nadzorno tijelo od subjekta nadzora može zatražiti informacije o svim poslovima koje su s obzirom na svrhu pojedinog nadzora bitne za procjenu poštuje li subjekt nadzora odredbe Zakona, odnosno na temelju njega donijete propise.
(2) Izvješća i informacije iz stavka 1. ovoga članka može nadzorno tijelo zatražiti i od članova uprave subjekta nadzora i osoba zaposlenih kod subjekta nadzora.
(3) Nadzorno tijelo može osobe iz stavka 2. ovoga članka pozvati da o poslovima iz stavka 1. ovoga članka, u roku koji ne smije biti kraći od tri dana, sastave pisano izvješće ili ih pozvati da o tim poslovima daju usmenu izjavu.
 
Članak 158.d
(1) Subjekt nadzora je dužan ovlaštenoj osobi nadzornog tijela, na njegov zahtjev, omogućiti obavljanje pregleda poslovanja u sjedištu subjekta nadzora kao i u drugim prostorijama u kojima subjekt nadzora odnosno druga osoba koju je ovlastio obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima nadzorno tijelo provodi nadzor.
(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela, na njegov zahtjev, omogućiti pregled poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativnih, odnosno poslovnih evidencija u opsegu nužnom za obavljanje pojedinog nadzora, odnosno u opsegu određenom zakonom kojim se uređuje pojedini nadzor.
(3) Subjekt nadzora dužan je nadzornom tijelu, na njegov zahtjev, izručiti računalne ispise, odnosno kopije poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativnih, odnosno poslovnih evidencija.
(4) Nadzorno tijelo dužno je pregled poslovanja obavljati na način da time u većoj mjeri nego je to nužno ne ometa normalno poslovanje subjekta nadzora.
(5) Nakon obavljenog pregleda poslovanja društva za osiguranje ovlaštene osobe nadzornog tijela sastavljaju nalaz o obavljenom nadzoru i dostavljaju ga društvu za osiguranje na očitovanje.
 
Članak 158.e
(1) Zahtjev za pregled poslovanja subjektu nadzora uručuje se najmanje osam dana prije početka pregleda poslovanja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba može zahtjev za pregled poslovanja uručiti tek prilikom početka pregleda poslovanja ako nije bilo moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.
(3) Zahtjev za pregled poslovanja mora sadržavati predmet nadzora.
(4) Zahtjev za pregled poslovanja mora sadržavati i pravnu poduku o pravnim posljedicama koje mogu nastupiti ako subjekt nadzora ne bi postupio sukladno zahtjevu za pregled poslovanja, odnosno ako nadzornom tijelu ne bi omogućio obavljanje pregleda poslovanja na način određen člankom 158.d ovoga Zakona.
(5) Nadzorno tijelo može za vrijeme obavljanja pregleda poslovanja nadopuniti zahtjev za pregled poslovanja. Na nadopunu zahtjeva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka.
 
Članak 158.f
Subjekt nadzora dužan je ovlaštenim osobama nadzornog tijela staviti na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu neometano i bez prisutnosti drugih osoba obaviti pregled poslovanja.
 
Članak 158.g
(1) Subjekt nadzora koji računalno obrađuje, odnosno vodi poslovne knjige i druge evidencije dužan je, na zahtjev ovlaštene osobe nadzornog tijela, osigurati odgovarajuća pomagala za pregled poslovnih knjiga i evidencija te provjere odgovarajućih računalno obrađenih podataka.
(2) Nadzornom tijelu subjekt nadzora dužan je staviti na raspolaganje dokumentaciju iz koje je vidljiv kompletni opis rada računalnog sustava. Iz dokumentacije moraju biti vidljivi i podsustavi i datoteke računalnog sustava. Dokumentacija mora omogućavati uvid u:
1. računalno rješenje,
2. postupke u okviru računalnog rješenja,
3. kontrolu koja osigurava točnu i pouzdanu obradu podataka,
4. kontrole koje sprječavaju neovlašteno dodavanje, izmjenu ili brisanje pohranjenih računalnih unosa.
(3) Svaka izmjena računalnih rješenja (računalnih programa) iz stavka 2. ovoga članka mora biti dokumentirana u vremenskom slijedu nastanka izmjene, zajedno s datumom izmjene. Iz dokumentacije mora biti vidljiva i svaka izmjena oblika datoteka.
 
Članak 158.h
Ako nadzorno tijelo prilikom obavljanja nadzora utvrdi nepoštovanje Zakona, odnosno na temelju njega donesenih propisa te drugih propisa kojima se uređuje poslovanje subjekta nadzora, rješenjem će naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ili odrediti drugu mjeru nadzora ako se ispune ovim Zakonom predviđeni uvjeti za određivanje iste.
 
Vrste nadzornih mjera

Članak 159.
Nadzorno tijelo pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:
1. preporuka,
2. opomena,
3. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
4. dodatne nadzorne mjere,
5. ukidanje rješenja o dozvoli za obavljanje poslova osiguranja za sve ili za pojedine vrste osiguranja za koje je društvo za osiguranje dobilo dozvolu,
6. imenovanje povjerenika,
7. imenovanje posebne uprave.
 
Preporuke

Članak 159. a
(1) Kada nadzorno tijelo u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja društva za osiguranje, kao i provjere i procjene rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje i propisa donesenih na temelju istih ili ako nadzorno tijelo smatra potrebnim da društvo za osiguranje poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, nadzorno tijelo dat će preporuke upravi društva za osiguranje.
(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona te upute upravi društva za osiguranje u cilju njihovog otklanjanja, poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te primjerenog upravljanja i smanjenja rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju.
(3) Uprava društva za osiguranje dužna je nadzornom tijelu dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama nadzornog tijela.
(4) Kako bi utvrdilo poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, nadzorno tijelo može provesti ponovni nadzor nad društvom za osiguranje.
 
Opomena

Članak 159. b
(1) Kad nadzorno tijelo tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje društva za osiguranje, na tržište i/ili osiguranike, ugovaratelje osiguranja i korisnike iz ugovora o osiguranju, nadzorno tijelo može izreći opomenu društvu za osiguranje.
(2) Nadzorno tijelo može opomenu javno objaviti.
(3) Opomena nadzornog tijela može sadržavati i nalog da društvo za osiguranje ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te rokove u kojima je društvo za osiguranje dužno to učiniti i dinamiku obavještavanja nadzornog tijela o poduzetim radnjama i aktivnostima.
(4) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka društvo za osiguranje ne postupi po nalogu nadzornog tijela iz stavka 3. ovoga članka, nadzorno tijelo će donijeti rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
(5) Nadzorno tijelo je ovlašteno provesti ponovni nadzor nad društvom za osiguranje u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li društvo za osiguranje postupilo po nalogu nadzornog tijela iz stavka 3. ovoga članka te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

 
X.3.2. Otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 160.
(1) Nadzorno tijelo donosi rješenje kojim nalaže društvu za osiguranje otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ako u postupku nadzora nad društvom za osiguranje utvrdi:
1. da član uprave nema odobrenje iz članka 28. ovoga Zakona,
2. da društvo za osiguranje ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova osiguranja,
3. da društvo za osiguranje obavlja djelatnosti koje prema ovom Zakonu ne smije obavljati,
4. da društvo za osiguranje krši pravila o upravljanju rizicima,
5. da društvo za osiguranje krši pravila o vođenju poslovnih knjiga i godišnjem izvješću, unutarnjoj reviziji, odnosno reviziji godišnjih izvješća,
6. da društvo za osiguranje krši obvezu izvještavanja i obavještavanja,
7. da društvo za osiguranje krši pravila o imenovanju ovlaštenog aktuara,
8. da društvo za osiguranje krši druge odredbe ovoga Zakona odnosno na temelju njega donesenih propisa, odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje.
(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo određuje rok za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.
(3) Protiv rješenja nadzornog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.
 
Članak 160.a
(Brisan.)
 
Izvješće ovlaštenog revizora o otklanjanju nepravilnosti
 
Članak 160.b
Ako nadzorno tijelo utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga, odnosno administrativnih i drugih evidencija koje je društvo za osiguranje dužno voditi, odnosno utvrdi li veće nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju društva za osiguranje, može društvu za osiguranje rješenjem naložiti dostavu izvješća s pozitivnim mišljenjem ovlaštenog revizora o tome da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.
 
Izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 161.
(1) Društvo za osiguranje dužno je u roku iz članka 160. stavka 2. ovoga Zakona otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te nadzornom tijelu u istom roku, ako rješenjem nije drugačije određeno, dostaviti izvješće u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti. Izvješću moraju biti priloženi dokumenti i drugi dokazi iz kojih proizlazi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene. U slučaju iz članka 160.b ovoga Zakona subjekt nadzora dužan je izvješću o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti priložiti i izvješće ovlaštenog revizora.
(2) Ako iz izvješća iz stavka 1. ovoga članka i priloženih dokaza proizlazi da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, nadzorno tijelo donijet će rješenje kojim utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene. Nadzorno tijelo može prije donošenja rješenja obaviti ponovni nadzor u opsegu potrebnom da bi se utvrdilo jesu li nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene. 
(3) Ako je izvješće nepotpuno, odnosno iz izvješća i priloženih dokaza ne proizlazi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, nadzorno tijelo će društvu za osiguranje rješenjem naložiti dopunu izvješća te odrediti rok za dopunu.
(4) Nadzorno tijelo je dužno rješenje iz stavka 2., odnosno 3. ovoga članka donijeti u roku od trideset dana nakon primitka izvješća o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, u protivnom se smatra da su nezakonitosti i nepravilnosti uklonjene.
(5) Ako su rješenjem određene dodatne mjere iz članka 162. ovoga Zakona, odredbe ovoga članka, koje se odnose na otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti i na izvješće o uklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, odnose se i na izvođenje dodatnih mjera te na obavješćivanje o izvedbi dodatnih mjera.
 
Dodatne mjere u svrhu realizacije pravila o upravljanju rizicima

Članak 162.
(1) Ako nadzorno tijelo prilikom obavljanja nadzora utvrdi da društvo za osiguranje teže krši pravila o upravljanju rizikom, može rješenjem o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti odrediti i sljedeće dodatne mjere:
1. naložiti upravi društva za osiguranje da prihvati plan mjera radi osiguranja kapitala društva za osiguranje,
2. naložiti upravi društva za osiguranje i nadzornom odboru sazivanje glavne skupštine društva za osiguranje te predlaganje odgovarajućih odluka,
3. zabraniti društvu za osiguranje sklapanje novih ugovora o osiguranju u pojedinim ili svim vrstama osiguranja,
4. zabraniti društvu za osiguranje obavljanje određenih vrsta isplata, odnosno isplata određenim osobama,
5. zabraniti društvu za osiguranje sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, povezanim društvima ili investicijskim fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje, koje je s društvima za osiguranje povezana osoba,
6. naložiti upravi društva za osiguranje da donese ili provede mjere radi:
– poboljšanja postupaka upravljanja rizicima,
– promjene područja poslovanja društva za osiguranje,
– ograničavanja davanja zajmova,
– poboljšanja postupka naplate dospjelih tražbina društva za osiguranje,
– ispravnog vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki,
– poboljšanja informacijskog sustava,
– poboljšanja postupaka unutarnjih kontrola i unutarnje revizije,
– druge mjere nužne radi realizacije pravila o ograničavanju rizika,
7. zabraniti odnosno ograničiti društvu za osiguranje raspolaganje imovinom.
(2) Smatra se da društvo za osiguranje teže krši pravila o upravljanju rizikom ako:
1. ne dostiže granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona ili ako nije izvršilo mjere iz članka 105. ovoga Zakona odnosno ako ne dostiže minimalni stupanj likvidnosti,
2. nije organiziralo poslovanje, odnosno ne vodi tekuće poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te druge administrativne i poslovne evidencije na način da je moguće u bilo kojem trenutku provjeriti posluje li sukladno pravilima o ograničavanju rizika,
3. ne donese mjere i odredi pravila odgovarajućeg vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki odnosno ako te stavke vrednuje u suprotnosti s ovim Zakonom, odnosno na temelju njega donesenih propisa,
4. obavlja djelatnosti koje prema ovom Zakonu ne smije obavljati,
5. ako društvo za osiguranje nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne održava sustav upravljanja propisan odredbama glave IV. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju,
6. isplaćuje dividende suprotno odredbama članka 104. ovoga Zakona,
7. često krši obvezu pravodobnog i korektnog izvještavanja, utvrđenu ovim Zakonom, odnosno na temelju njega donesenih propisa,
8. sklapa prividne poslove u namjeri netočnog iskazivanja financijskog stanja društva za osiguranje,
9. obavlja druge poslove koji mogu ugroziti njegovu likvidnost, odnosno solventnost.
(3) Nadzorno tijelo rješenjem će naložiti nadzornom odboru društva za osiguranje da razriješi dužnosti člana uprave:
1. ako društvo za osiguranje ne postupa sukladno rješenju o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, odnosno
2. ako uprava društva za osiguranje ne provede dodatne mjere iz stavka 1. ovoga članka koje je odredila, odnosno
3. ako društvo za osiguranje učestalo krši obvezu pravodobnog i točnog izvještavanja odnosno obavještavanja nadzornog tijela ili ometa nadzorno tijelo u obavljanju nadzora.
 
X.4. ODUZIMANJE DOZVOLE

Razlozi oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti

Članak 163.
(1) Nadzorno će tijelo društvu za osiguranje oduzeti dozvolu za obavljanje poslova osiguranja:
1. ako je dozvola stečena navođenjem pogrešnih podataka,
2. ako je društvu za osiguranje izrečena mjera iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona i ako nadzorni odbor nije, u roku predviđenom za provedbu dodatne mjere, razriješio člana, odnosno članove uprave i imenovao nove, odnosno ako novoimenovani članovi uprave u roku od dva mjeseca nakon imenovanja nisu osigurali otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti odnosno provedbu dodatnih mjera koje su bile razlogom izricanja dodatne mjere iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo oduzet će dozvolu za obavljanje poslova osiguranja u pojedinim vrstama osiguranja ako se razlozi iz stavka 1. ovoga članka odnose samo na poslove osiguranja u tim vrstama osiguranja.
 
Uvjetno oduzimanje dozvole

Članak 164.
(1) Odredbom o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja nadzorno tijelo može ujedno donijeti i odluku da oduzimanje dozvole neće provesti ako društvo za osiguranje u roku koji odredi nadzorno tijelo, a koji ne smije biti kraći od šest mjeseci, neće počiniti nove nezakonitosti i nepravilnosti zbog kojih se oduzima dozvola za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Kada nadzorno tijelo odredi mjeru uvjetnog oduzimanja dozvole za obavljanje poslova osiguranja, ono može odrediti da će oduzimanje dozvole provesti i u slučaju ako društvo za osiguranje u određenom roku ne otkloni nezakonitosti i nepravilnosti odnosno provede dodatne mjere zbog kojih je određena mjera uvjetnog oduzimanja dozvole. Rok za ispunjavanje ovih obveza, u granicama probnog razdoblja, odredit će nadzorno tijelo.
 
Opoziv uvjetnog oduzimanja dozvole

Članak 165.
Nadzorno tijelo opozvat će uvjetno oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i oduzet će dozvolu za obavljanje poslova osiguranja u slučaju kada društvo za osiguranje za vrijeme probnog razdoblja počini nove nezakonitosti i nepravilnosti zbog kojih se oduzima dozvola, odnosno ako ne ispuni dodatne uvjete iz članka 164. stavka 2. ovoga Zakona.
 
X.5 POVJERENIK I POSEBNA UPRAVA

Povjerenik nadzornog tijela

Članak 166.
(1) Nadzorno tijelo može imenovati povjerenika u društvu za osiguranje kad ocijeni da je potrebna detaljnija procjena i praćenje financijskog stanja te uvjeta poslovanja društva za osiguranje.
(2) Odlukom o imenovanju povjerenika nadzorno tijelo može imenovati jednog ili više njegovih pomoćnika, od kojih će jednoga od njih odrediti za zamjenika povjerenika.
(3) Za povjerenika se može imenovati zaposlenik nadzornog tijela ili druga osoba.(4) Povjerenik i pomoćnici povjerenika imaju pravo na naknadu za svoj rad koju isplaćuje nadzorno tijelo.
(5) Nadzorno tijelo odredit će u odluci o imenovanju povjerenika sadržaj izvješća koje je povjerenik dužan sastaviti.
(6) Odlukom o imenovanju povjerenika i njegovih pomoćnika određuje se njihov mandat, koji ne može biti dulji od 12 mjeseci.
 
Ovlasti povjerenika

Članak 166.a
(1) Društvo za osiguranje dužno je na sjednice uprave, nadzornog odbora i njihovih tijela pozvati povjerenika te mu pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za praćenje sastanka, a povjerenik ima pravo biti nazočan na tim sjednicama i sudjelovati u njihovu radu, bez prava glasa.
(2) Povjerenik ima pravo sazivati sjednice uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje, predlagati dnevni red i davati prijedloge odluka, a članovi tih organa dužni su se odazvati.
(3) Povjerenik, odnosno pomoćnik povjerenika ne može prenijeti svoje ovlasti na druge osobe, a za svoj rad odgovoran je nadzornom tijelu.
(4) Društvo za osiguranje dužno je povjereniku i njegovim pomoćnicima staviti na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju i omogućiti im uvid u poslovne knjige.
 
Izvješće povjerenika o financijskom stanju društva za osiguranje

Članak 166.b
(1) Povjerenik je dužan u roku od 30 dana od imenovanja izraditi izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje s procjenom njegove financijske stabilnosti i mogućnostima za njegovo daljnje poslovanje (u daljnjem tekstu: izvješće o financijskom stanju) i dostaviti ga nadzornom tijelu.
(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo dostavit će društvu za osiguranje na očitovanje.
(3) Društvo za osiguranje dužno je očitovati se na izvješće iz stavka 1. ovoga članka u roku od pet dana od njegova primitka.
 
Dužnost povjerenika u vezi s dodatnim izvještavanjem

Članak 166.c
Povjerenik je bez odgađanja dužan obavijestiti nadzorno tijelo o svim okolnostima koje po njegovoj ocjeni mogu utjecati na neizvršavanje naloženih mjera i o svim okolnostima koje po njegovoj ocjeni mogu utjecati na pogoršanje financijskog stanja društva za osiguranje.
 
Postupanje nadzornog tijela na temelju izvješća povjerenika o financijskom stanju društva za osiguranje

Članak 166.d
Na temelju izvješća o financijskom stanju nadzorno tijelo može društvu za osiguranje naložiti primjerenu mjeru propisanu ovim Zakonom.
 
Prestanak ovlasti povjerenika

Članak 166.e
Ovlasti povjerenika odnosno pomoćnika prestaju:
1. danom isteka razdoblja navedenog u odluci o imenovanju,
2. danom opoziva njegova imenovanja,
3. danom imenovanja posebne uprave,
4. danom imenovanja likvidatora ili
5. danom otvaranja stečajnog postupka.
 
Posebna uprava

Članak 167.
(1) Nadzorno tijelo donijet će rješenje o imenovanju posebne uprave u sljedećim slučajevima:
1. ako su društvu za osiguranje određene dodatne mjere iz članka 162. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona, a društvo za osiguranje nije, u rokovima određenim za provedbu dodatnih mjera, započelo njihovu provedbu, odnosno nije ih provelo,
2. ako društvo za osiguranje, unatoč provedenim dodatnim mjerama, ne dostigne granicu solventnosti iz članka 98. ovoga Zakona, odnosno članka 99. ovoga Zakona,
3. ako bi daljnje poslovanje društva za osiguranje moglo ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost, odnosno sigurnost osiguranika.
(2) Rješenjem o imenovanju posebne uprave nadzorno tijelo odredit će rok trajanja posebne uprave koji ne smije biti dulji od godine dana.
(3) Rješenjem o imenovanju posebne uprave nadzorno tijelo će imenovati jednog ili više posebnih upravitelja koji su članovi posebne uprave društva za osiguranje te odrediti vrstu i opseg poslova koje obavlja pojedini posebni upravitelj.
(4) Posebni upravitelj može biti samo osoba koja ispunjava zahtjeve iz članka 27. ovoga Zakona.
(5) Nadzorno tijelo rješenjem će odlučiti o naknadi i troškovima na koje ima pravo član posebne uprave.
(6) Naknadu i troškove iz stavka 3. ovoga članka podmiruje društvo za osiguranje kojem je imenovana posebna uprava.

 
Upis u sudski registar

Članak 168.
(1) Nadzorno tijelo donosi rješenje o imenovanju posebne uprave koje se upisuje u sudski registar.
(2) Prijedlog za upis podataka iz stavka 1. ovoga članka posebna uprava mora uložiti u roku od tri dana nakon primitka odluke. Prijedlogu mora biti priloženo rješenje nadzornog tijela o imenovanju posebne uprave.
 
Pravne posljedice posebne uprave

Članak 169.
(1) Za vrijeme trajanja posebne uprave obavljanje nadležnosti nadzornog odbora preuzima nadzorno tijelo.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo ima pravo davati posebnom upravitelju obvezujuće upute za reorganizaciju i vođenje poslova društva za osiguranje. Nadzorno tijelo će opozvati imenovanje posebnog upravitelja ako ne postupa sukladno navedenim uputama.
(3) Posebni upravitelj preuzima obveze člana uprave društva za osiguranje osim ako nadzorno tijelo uputama iz stavka 2. ovoga članka ne odredi drugačije.
(4) Danom donošenja rješenja o imenovanju posebne uprave prestaju sve nadležnosti i ovlasti članova uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje kao i nadležnosti glavne skupštine, osim nadležnosti iz članka 172. i članka 173. stavka 4. ovoga Zakona.
(5) Rješenjem o imenovanju posebne uprave istovremeno se oduzima odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave osobama koje su obavljale funkciju člana uprave društva za osiguranje do imenovanja posebne uprave.
 
Ovlasti za vrijeme trajanja posebne uprave

Članak 170.
(1) Osobe koje su obavljale funkciju člana uprave društva za osiguranje do imenovanja posebne uprave dužne su posebnoj upravi neodgodivo omogućiti pristup cjelokupnoj poslovnoj i drugoj dokumentaciji društva za osiguranje te pripremiti izvješće o primopredaji poslova.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev posebne uprave, odnosno pojedinog posebnog upravitelja dati sva objašnjenja, odnosno dodatna izvješća o poslovanju društva za osiguranje.
(3) Posebni upravitelj ima pravo udaljiti osobu koja ga ometa u radu, a s obzirom na okolnosti slučaja može zatražiti i pomoć nadležnog tijela unutarnjih poslova.
 
Izvješća posebne uprave

Članak 171.
(1) Posebna uprava dužna je najmanje svaka tri mjeseca sastaviti i predati nadzornom tijelu izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje pod posebnom upravom.
(2) Posebna uprava dužna je, u roku od devet mjeseci nakon imenovanja posebne uprave, predati nadzornom tijelu izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje pod posebnom upravom, zajedno s ocjenom stabilnosti društva za osiguranje i mogućnosti za daljnje poslovanje društva za osiguranje, koje obuhvaća:
1. ocjenu i posljedice preuzimanja gubitaka društva za osiguranje od strane dioničara društva za osiguranje,
2. mogućnosti alokacije i disperzije ostalih gubitaka društva za osiguranje,
3. nepredviđene rashode koji mogu utjecati na obveze društva za osiguranje,
4. ocjenu mogućih mjera za otklanjanje financijskih poteškoća društva za osiguranje uključujući prijenos ugovora o osiguranju s procjenom troškova provedbe tih mjera,
5. procjenu uvjeta za početak likvidacije, odnosno stečaja društva za osiguranje.

Povećanje temeljnog kapitala radi osiguranja financijske stabilnosti društva za osiguranje

Članak 172.
(1) Ako nadzorno tijelo na temelju izvješća posebne uprave iz članka 171. ovoga Zakona procijeni da je radi osiguranja minimalnog kapitala društva za osiguranje odnosno radi otklanjanja uzroka nelikvidnosti ili nesolventnosti društva za osiguranje nužno povećati temeljni kapital društva za osiguranje novim novčanim ulozima, naložit će posebnoj upravi da sazove skupštinu društva za osiguranje i predloži joj prihvaćanje odluke o takvom povećanju temeljnog kapitala.
(2) Posebna uprava dužna je objaviti saziv skupštine radi odlučivanja o povećanju temeljnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku 8 dana nakon primitka naloga nadzornog tijela iz stavka 1. ovoga članka.
(3) U pozivu na skupštinu dioničari moraju biti upozoreni na pravne posljedice iz članka 205. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

Ocjena rezultata posebne uprave

Članak 173.
(1) Nadzorno tijelo dužno je najmanje jednom u tri mjeseca ocijeniti rezultate posebne uprave.
(2) Nadzorno tijelo dužno je prihvatiti konačnu ocjenu rezultata posebne uprave najmanje tri mjeseca nakon primitka izvješća iz članka 171. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Ako nadzorno tijelo procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave financijsko stanje društva za osiguranje poboljšalo do mjere da je društvo za osiguranje dostiglo granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona, odnosno da je u stanju redovito izvršavati dospjele obveze, nadzorno tijelo rješenjem će naložiti posebnoj upravi da u roku od 8 dana od dostave rješenja sazove glavnu skupštinu društva za osiguranje koja se mora održati najkasnije u roku od dva mjeseca od dostave tog rješenja.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka glavna skupština izabire nadzorni odbor čime prestaju ovlasti nadzornog tijela iz članka 169. stavka 1. ovoga Zakona. Nadzorni odbor će nakon dobivanja odobrenja iz članka 28. ovoga Zakona imenovati upravu društva za osiguranje. Danom imenovanja uprave društva za osiguranje prestaju ovlasti posebne uprave.
(5) Ako nadzorno tijelo procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave financijsko stanje društva za osiguranje nije poboljšalo do mjere da društvo za osiguranje dostigne granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona, odnosno da bi bilo u stanju izvršavati dospjele obveze, može donijeti odluku o produženju rada posebne uprave na rok od najviše šest mjeseci ako ne postoje uvjeti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja nad društvom za osiguranje i ako nadzorno tijelo procijeni da će društvo za osiguranje u sljedećih šest mjeseci dostići granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona. Ako ne donese navedenu odluku, nadzorno tijelo donijet će odluku o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja, a u slučaju postojanja stečajnog razloga, prijedlog za pokretanje stečaja.
 
GLAVA XI.

DODATNI NADZOR NAD GRUPOM OSIGURAVATELJA

Dodatni nadzor

Članak 174.
(1) Nad društvima za osiguranje iz grupe osiguravatelja nadzorno tijelo obavlja i dodatni nadzor u opsegu određenom u ovoj glavi Zakona.
(2) Nadzorno tijelo obavlja dodatni nadzor nad poslovanjem društava i subjekata povezanih sa društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje, društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje i društava koja su povezana sa društvom koje ima udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili stranoj zemlji, a čije je sjedište u Republici Hrvatskoj.
(3) Za provođenje dodatnog nadzora društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje koja su u vlasništvu istoga osiguravateljnog holdinga, mješovitoga osiguravateljnog holdinga, mješovitoga financijskog holdinga, društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz države koja nije članica, a obavljaju poslove osiguranja odnosno poslove reosiguranja u dvije ili više država članica, nadležna su nadzorna tijela država članica, koja se mogu dogovoriti da će jedno od nadležnih nadzornih tijela, odnosno koordinator dodatnog nadzora provesti dodatni nadzor i dostaviti rezultate nadzora ostalim nadležnim nadzornim tijelima.
(4) Nadležno nadzorno tijelo države članice može obaviti dodatni nadzor društava i subjekata povezanih sa društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje, društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje i društava koja su povezana sa društvom koje ima udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje u Republici Hrvatskoj, a čije je sjedište u drugoj državi članici.
(5) Nadležno nadzorno tijelo iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona može provoditi dodatni nadzor nad društvom za osiguranje iz strane zemlje, društvom za reosiguranje iz strane zemlje, osigurateljnim holdingom iz strane zemlje te mješovitim osigurateljnim holdingom iz strane zemlje.
 
Grupa osiguravatelja

Članak 175.
(1) Grupa osiguravatelja sukladno ovome Zakonu sastoji se od:
1. matičnog društva, njegovog društva kćeri i društava u kojima matično društvo ili društvo kći imaju udjele, ili
2. od najmanje dva društva koja su međusobno povezana na način da su ravnopravna i spojena zajedničkim vođenjem sukladno sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta ili većina članova uprave ili nadzornih odbora, izvršnih direktora ili drugih rukovoditelja tih društava su iste osobe (horizontalna grupa).
(2) Grupa osiguravatelja postoji i onda ako je osiguravateljni holding, odnosno mješoviti osiguravateljni holding, odnosno mješoviti financijski holding čije je sjedište u drugoj državi članici matično društvo ili je povezano s najmanje jednim društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na jedan od načina iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, matičnim društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje u grupi osiguravatelja ne smatra se društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je istodobno podređeno drugom društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
(4) U slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi bit će pravna osoba s najvećim bilančnim iznosom, osim ako nadzorno tijelo ne odredi drugačije.

 
Pojmovi vezani uz grupu osiguravatelja

Članak 176.
(1) Vezano društvo za reosiguranje je društvo za reosiguranje koje je u vlasništvu financijske institucije koja nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, ili grupe osiguravatelja, ili nefinancijske pravne osobe. Svrha vezanog društva za reosiguranje je pružanje reosiguravateljnog pokrića za rizike jedne ili više pravnih osoba u čijem je vlasništvu, ili članova grupe čiji je ono član.
(2) Osiguravateljni holding je pravna osoba koja je matično društvo čija je glavna poslovna djelatnost stjecanje ili vlasništvo udjela u društvima kćerima, gdje su ta društva kćeri isključivo ili pretežno društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili strana društva za osiguranje odnosno strana društva za reosiguranje, ili je barem jedno od takvih društava kćeri društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje i nije mješoviti financijski holding u smislu zakona kojim se uređuje dodatna supervizija reguliranih subjekata koji čine financijski konglomerat.
(3) Mješoviti osiguravateljni holding je pravna osoba koja je matično društvo, koje nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, strano društvo za osiguranje, strano društvo za reosiguranje osiguravateljni holding ili mješoviti financijski holding, a koje među svojim društvima kćerima ima barem jedno društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.
(4) Za potrebe ovoga Zakona, za pojam »mješoviti financijski holding« upotrebljava se definicija tog pojma iz zakona kojim se uređuje dodatna supervizija reguliranih subjekata koji čine financijski konglomerat.

 
Obveze društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja
 
Članak 177.
(1) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja moraju matičnom društvu ili u slučaju horizontalne grupe predvodniku u grupi dostaviti sve podatke i informacije koje su mu potrebne radi ispunjavanja obveza prema nadzornom tijelu, odnosno drugom nadležnom nadzornom tijelu u vezi s nadzorom nad grupom osiguravatelja te za potrebe razmjene informacija tih nadzornih tijela s tijelima iz članka 134.a ovoga Zakona.
(2) Matično društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja odnosno u slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi odgovoran je za ispunjavanje obveza grupe osiguravatelja kao cjeline.

(3) Nadzorno tijelo će pri obavljanju dodatnog nadzora imati pristup svim informacijama bitnim za obavljanje nadzora društva za osiguranje ili društva za reosiguranje. Nadzorno tijelo, informacije potrebne za obavljanje nadzora, može tražiti od povezanih društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje, društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje i povezanih društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje, u slučaju da je nadzorno tijelo te informacije zahtijevalo od matičnog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, a ono ih nije dostavilo.
 (4) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja dužna su osigurati odgovarajuće postupke provjere točnosti podataka i informacija iz stavka 1. ovoga članka.
 
Izvještavanje o poslovima u grupi osiguravatelja

Članak 178.
(1) Radi osiguravanja nadzora u vezi toga da li se poslovi u grupi osiguravatelja odvijaju pod normalnim tržišnim uvjetima društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja dužno je izvještavati nadzorno tijelo o sklopljenim značajnijim poslovima u grupi, odnosno poslovima između društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i sljedećih osoba:
1. povezanih društava s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje,
2. društava koja imaju udjele u društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje,
3. povezanih društava s društvima koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje,
4. fizičkih osoba koje imaju udjele u:
– društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje, odnosno u bilo kojem njihovom povezanom društvu,
– društvima koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje,
– povezanim društvima s društvima koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje.
(2) Značajnijim se poslovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju osobito:
1. zajmovi,
2. garancije i drugi poslovi zbog kojih nastaju izvanbilančne obveze,
3. stavke koje se koriste pri izračunu granice solventnosti,
4. ulaganja,
5. poslovi reosiguranja i retrocesije,
6. sporazumi o dijeljenju troškova.
(3) Nadzorno tijelo može radi provjere točnosti podataka o poslovima u grupi osiguravatelja obaviti i pregled poslovanja osoba iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Ako postoje pravne zapreke za razmjenu traženih informacija u provođenju dodatnog nadzora grupe osiguravatelja, nadzorno tijelo neće uzeti u obzir pravne osobe iz članka 174. ovoga Zakona sa sjedištem u stranoj zemlji.
(5) Nadzorno tijelo može samostalno ili putem posrednika imenovanog za tu svrhu, provoditi izravni nadzor podataka navedenih u članku 177. stavku 3. ovoga Zakona kod društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje je subjekt dodatnog nadzora, podružnice tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, matičnog društva tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te podružnice matičnog društva tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.
(6) Nadzorno tijelo će surađivati s nadležnim nadzornim tijelom države članice kada je u svrhu nadzora potrebno provjeriti bitne podatke vezane uz društvo koje je subjekt dodatnog nadzora iz stavka 5. ovoga članka, a čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno državi članici. Nadzorno tijelo odnosno nadležno nadzorno tijelo može sudjelovati u toj provjeri.
(7) U posebnim slučajevima nadzorno tijelo može zatražiti od nadležnog tijela iz strane države provjeru važnih podataka u vezi s društvom za osiguranje koje je subjekt dodanog nadzora iz stavka 5. ovoga članka čije je sjedište u stranoj državi. Nadzorno tijelo može sudjelovati u provjeri.

 Uprava osigurateljnog holdinga
 
Članak 178.a
(1) Osobe koje upravljaju poslovanjem osiguravateljnog holdinga moraju imati dovoljno dobar ugled i dostatno iskustvo za obavljanje svojih dužnosti.
(2) Nadzorno tijelo može propisati uvjete koje moraju ispunjavati osobe navedene u stavku 1. ovoga članka.
                                                       
                                                 Članak 179.
(1) Osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding, matično društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja, a u slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi dužni su izračunavati adekvatnost kapitala u grupi osiguravatelja te sastavljati financijske izvještaje o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja.
(2) Društvo kći za osiguranje, odnosno društvo kći za reosiguranje dužno je osiguravateljnom holdingu, mješovitom osiguravateljnom holdingu, mješovitom financijskom holdingu, matičnom društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje u grupi osiguravatelja, a u slučaju horizontalne grupe predvodniku u grupi dostavljati sve podatke potrebne za izračun adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja.
(3) Osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding, matično društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja, a u slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi dužni su nadzorno tijelo izvještavati o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja.
(4) Odredbe glave IX. ovoga Zakona o reviziji financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje na odgovarajući način se primjenjuju i na reviziju financijskih izvještaja o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja osiguravateljnog holdinga, mješovitoga osiguravateljnog holdinga, mješovitoga financijskog holdinga, matičnog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja, a u slučaju horizontalne grupe predvodnika u grupi.

 
Izvještavanje nadzornog tijela i dostavljanje podataka

Članak 180.
(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je nadzorno tijelo redovito izvještavati o svim činjenicama i okolnostima značajnim za procjenu radi li se o grupi osiguravatelja sukladno ovom Zakonu.
(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja dužno je u posebnom aneksu uz godišnje izvješće dostaviti podatke o društvima kćerima odnosno matičnim društvima u grupi osiguravatelja.
 
Propis o nadzoru nad grupom osiguravatelja

Članak 181.
Nadzorno tijelo propisuje:
1. detaljniji sadržaj izvješća iz članka 178. stavka 1.ovoga Zakona te rokove i način izvještavanja,
2. način izračuna adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja iz članka 179. stavka 1. ovoga Zakona, te detaljniji sadržaj izvješća iz članka 179. stavka 3. ovoga Zakona te članka 180. stavka 1. ovoga Zakona te rokove i način izvještavanja.
 
GLAVA XII. i članci 182. – 197.
Brisani.
 
GLAVA XIII.

NADZOR NAD DRUGIM OSOBAMA

Opće odredbe

Članak 198.
Nadzorno tijelo provodi i nadzor nad drugim osobama koje osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju:
1. poslove osiguranja odnosno reosiguranja bez dozvole nadzornog tijela za obavljanje navedenih poslova,
2. djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju odnosno zastupanja u osiguranju bez dozvole nadzornog tijela za obavljanje navedenih poslova.
 
Mjere nadzora

Članak 199.
(1) Ako nadzorno tijelo, prema podacima kojima raspolaže, utvrdi da osoba obavlja poslove osiguranja, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju i zastupanja u osiguranju bez dozvole nadzornog tijela za obavljanje navedenih poslova, toj će se osobi naložiti da prestane s obavljanjem navedenih poslova.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo prethodno može pregledati poslovne knjige i drugu dokumentaciju osobe i prikupiti dokaze kako bi utvrdila obavlja li osoba poslove osiguranja odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju i zastupanja u osiguranju.
 
GLAVA XIV.

LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

XIV.1. REDOVITA LIKVIDACIJA DIONIČKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Odluka glavne skupštine o pokretanju likvidacijskog postupka

Članak 200.
(1) Glavna skupština može biti sazvana i na njoj donesena odluka o prestanku društva ili odluka o promjeni djelatnosti na način da društvo više ne obavlja poslove osiguranja, samo uz prethodnu suglasnost nadzornog tijela.
(2) Uprava i nadzorni odbor društva za osiguranje dužni su prije sazivanja glavne skupštine zatražiti suglasnost nadzornog tijela.
(3) Nadzorno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
(4) Ako nadzorno tijelo u roku iz stavka 3. odbije dati suglasnost, na glavnoj skupštini se ne može donijeti odluka o prestanku društva ili promjeni djelatnosti na način da društvo više ne obavlja poslove osiguranja.
(5) Ako nadzorno tijelo ne odluči o zahtjevu u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je suglasnost dana.
(6) Ako glavna skupština donese odluku protivno stavku 1. i stavku 5. ovoga članka Zakona, ta odluka neće proizvoditi pravne učinke i neće se upisati u sudski registar.
(7) Nadzorno tijelo dužno je o davanju suglasnosti na odluku iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti EIOPA-u.
 
Likvidator društva za osiguranje

Članak 201.
Likvidatorom društva za osiguranje može biti imenovana samo fizička osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave društva za osiguranje iz članka 27. ovoga Zakona.
(2) Društvo za osiguranje mora imati najmanje dva likvidatora koji ga zajedno zastupaju.
 
Ograničenje dozvole za obavljanje poslova osiguranja

Članak 202.
(1) Uprava, odnosno likvidatori društva za osiguranje dužni su nadzorno tijelo obavijestiti o odluci iz članka 200. stavka 1. ovoga Zakona, sljedećega radnog dana nakon donošenja odluke.
(2) Nadzorno tijelo na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka donosi odluku kojom:
1. ograničava važenje dozvole za obavljanje poslova osiguranja na poslove koji su potrebni radi provedbe likvidacije društva za osiguranje,
2. određuje u kojem se opsegu na društvo za osiguranje u likvidaciji primjenjuju pravila o ograničavanju rizika.
(3) Nakon započete likvidacije društvo za osiguranje može obavljati još samo poslove osiguranja određene odlukom iz stavka 2. ovoga članka i poslove koji su potrebni za prijenos ugovora osiguranja na drugo društvo za osiguranje.
(4) Ukoliko se odluka iz stavka 2. ovoga članka odnosi na društvo za osiguranje koje ima podružnicu u državi članici, nadzorno tijelo dužno je prije izdavanja odluke obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice.
(5) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati pravne posljedice i stvarne učinke donesene odluke.
(6) Ako zbog zaštite interesa stranaka društva za osiguranje ili zbog drugih javnih interesa nije moguće odgoditi donošenje odluke iz stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo dužno je obavijestiti nadležno nadzorno tijelo odmah po donošenju odluke.
 
Postupak likvidacije društva za osiguranje
 
Članak 202.a
Na postupak likvidacije društva za osiguranje primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o likvidaciji dioničkog društva, osim ako nije drukčije uređeno ovim Zakonom.
 
Obveze likvidatora društva za osiguranje
 
Članak 202.b
Ako likvidatori utvrde postojanje stečajnog razloga, dužni su bez odlaganja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah obavijestiti nadzorno tijelo.«
 
Ponovno stjecanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja

Članak 203.
(1) Ako skupština društva za osiguranje odredi da društvo za osiguranje nastavi s djelovanjem, društvo za osiguranje može ponovno početi obavljati poslove osiguranja samo ako ponovno stekne dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Zahtjevu za upis odluke iz stavka 1. ovoga članka u sudski registar treba priložiti novu dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
 
XIV.2. LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA UZAJAMNO OSIGURANJE

Likvidacija društva za uzajamno osiguranje

Članak 204.
(1) Likvidaciju društva za uzajamno osiguranje društvo provodi na temelju važeće odluke skupštine o prestanku društva.
(2) Za vrijeme likvidacije društvo ne smije sklapati nove ugovore o osiguranju niti povećavati odnosno produžavati postojeće ugovore o osiguranju.
(3) Uplaćena sredstva temeljnog kapitala mogu se vratiti tek onda kada su plaćene ostale obveze društva uključujući obveze prema članovima iz osiguranja.
(4) Imovina koja ostane nakon plaćanja obveza podijelit će se osobama koje su bile članovi društva za uzajamno osiguranje u trenutku prihvaćanja odluke o prestanku društva. Dioba se obavlja sukladno mjerilima o diobi dobiti članovima koja su određena statutom.
(5) Na likvidatore društva primjenjuju se odredbe o upravi društva za uzajamno osiguranje.
(6) Ako u stavcima 1. do 5. ovoga članka nije drugačije određeno, na likvidaciju društva za uzajamno osiguranje primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću.
 
XIV.3. LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Razlozi za početak likvidacije

Članak 205.
(1) Nadzorno tijelo donijet će rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje osim u slučajevima propisanim člankom 163. ovoga Zakona, i u sljedećim slučajevima:
1. ako na temelju izvješća iz članka 171. stavka 2. ovoga Zakona procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave financijsko stanje nije poboljšalo do mjere da društvo za osiguranje dostiže granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona te da ne postoje uvjeti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka,
2. ako glavna skupština društva za osiguranje sazvana po članku 172. ovoga Zakona odbije donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala društva za osiguranje ili je donese, ali prva prodaja dionica ne uspije.
(2) Nadzorno tijelo je dužno donijeti rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja u roku od 8 dana koji teče:
1. u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka od dana isteka roka za prihvaćanje konačnog izvješća o ocjeni rezultata posebne uprave iz članka 173. stavka 2. ovoga Zakona,
2. u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka od dana kada je glavna skupština odbacila prijedlog odluke iz članka 172. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno od dana kada je istekao rok za upis i uplatu dionica na temelju bezuspješne prve prodaje.
 
Likvidacija podružnice stranog društva za osiguranje

Članak 206.
(1) Nadzorno tijelo dužno je prije donošenja rješenja o oduzimanju dozvole podružnici stranog društva za osiguranje obavijestiti sva nadležna tijela država članica, u kojima društvo za osiguranje nad čijom podružnicom počinje postupak likvidacije, ima podružnice.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati informacije o pravnim posljedicama i stvarnim učincima takvog postupka.
(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, ako zbog zaštite osiguranika nije početak postupka likvidacije moguće odgađati, nadzorno tijelo obavijestit će nadležno nadzorno tijelo odmah nakon donošenja rješenja.
(4) Nadzorno tijelo dužno je u postupku likvidacije iz stavka 1. ovoga članka, uzajamno surađivati s nadležnim nadzornim tijelima drugih država članica.
(5) Likvidatori su dužni u postupku likvidacije iz stavka 1. ovoga članka međusobno surađivati, a dužni su jedan drugome dati sve pravno dopuštene obavijesti koje mogu biti od značenja za provođenje likvidacijskog postupka.
 
Obavijest nadležnim nadzornim tijelima država članica o početku postupka likvidacije

Članak 207.
(1) Na postupak likvidacije društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje ima podružnicu u drugoj državi članici, isključivo je nadležno nadzorno tijelo.
(2) Nadzorno tijelo dužno je o izdanom rješenju o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj je podružnica tog društva za osiguranje i EIOPA-u.
(3) Na postupak likvidacije društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima podružnicu u drugoj državi članici primjenjuju se pravni propisi Republike Hrvatske.
 
Učinkovitost odluke o prestanku društva za osiguranje

Članak 208.
Rješenje kojim je oduzeta dozvola za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje države članice koja ima podružnicu u Republici Hrvatskoj, a koju izdaje nadležno nadzorno tijelo države članice i koja ima jednak pravni učinak kao rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje prema ovom Zakonu, bez posebnog postupka priznanja i izvršenja ima neposredni učinak na području Republike Hrvatske i u državi članici.
 
Objava sažetka odluke o početku postupka likvidacije u Službenom listu Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora

Članak 209.
Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima podružnicu u drugoj državi članici nadzorno tijelo dužno je objaviti u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske, a sažetak rješenja dužno je objaviti u Službenom listu Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Na isti način dužno je postupiti nadležno nadzorno tijelo države članice u slučaju oduzimanja dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje koje ima sjedište u toj državi članici a podružnicu u Republici Hrvatskoj.
 
Obavještavanje poznatih vjerovnika o početku postupka likvidacije

Članak 210.
(1) O početku postupka likvidacije društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima podružnicu u državi članici likvidatori su dužni obavijestiti sve poznate vjerovnike društva za osiguranje koji imaju sjedište, odnosno adresu na području država članica.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka obvezno mora sadržavati:
– ime i naslov tijela koje će voditi postupak likvidacije i tijela kojem je potrebno poslati prijavu tražbina,
– rok za prijavu tražbina i pravne posljedice ako ih vjerovnik ne prijavi,
– prava i dužnosti vjerovnika u postupku likvidacije, prije svega, jesu li vjerovnici s privilegiranim tražbinama i vjerovnici čije su tražbine osigurane stvarnim pravima dužni podnijeti prijavu,
– učinke početka postupka likvidacije na ugovore o osiguranju, posebno na datum prestanka njihove valjanosti i posljedicama na prava i dužnosti osiguranika odnosno osiguravatelja
(3) Nadzorno tijelo može propisati oblik i podrobniji sadržaj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Likvidatori društva za osiguranje sa sjedištem u državi članici koje ima podružnicu u Republici Hrvatskoj dužni su postupiti u skladu s odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka.
 
Prijava tražbina vjerovnika

Članak 211.
Vjerovnik prijavljuje tražbinu u likvidacijsku masu na službenom jeziku države članice u kojoj ima prebivalište, odnosno sjedište.
 
Primjena odredaba u postupku stečaja društva za osiguranje

Članak 212.
(1) U slučaju početka stečajnog postupka nad društvom za osiguranje koje ima podružnicu u državi članici, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 207., 209., 210. i 211. ovoga Zakona.
(2) Sažetak odluke o početku stečajnog postupka objavljuje se u Službenom listu Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora.
 
Likvidator

Članak 213.
(1) Rješenjem o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje nadzorno tijelo će imenovati dva ili više likvidatora te odrediti vrstu i opseg poslova koje obavlja pojedini likvidator.
(2) Likvidatorom društva za osiguranje može biti imenovana samo fizička osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave društva za osiguranje iz članka 27. ovoga Zakona.
(3) Društvo za osiguranje mora imati najmanje dva likvidatora koji ga zajedno zastupaju.
(4) Likvidator je dužan izraditi i nadzornom tijelu dostaviti u roku od 30 dana od dana podmirenja svih obveza i eventualne isplate preostale imovine dioničarima društva za osiguranje, zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji društva za osiguranje te je odgovoran za izradu tih izvješća.
 
Pravne posljedice likvidacije

Članak 214.
(1) Danom donošenja rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja prestaju sve nadležnosti i ovlasti članova uprave i članova nadzornog odbora društva za osiguranje te ovlasti glavne skupštine, izuzev ovlasti podnošenja tužbe Upravnom sudu protiv rješenja nadzornog tijela iz članka 205. ovoga Zakona.
(2) U postupku likvidacije nadležnosti nadzornog odbora društva za osiguranje i nadležnosti glavne skupštine, osim nadležnosti navedene u stavku 1. ovoga članka preuzima nadzorno tijelo.
 
Postupak likvidacije

Članak 215.
Ako ovim pododjeljkom nije drugačije određeno, na postupak likvidacije na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima o likvidaciji dioničkog društva.
 
Zabrana sklapanja novih poslova

Članak 216.
Za vrijeme postupka likvidacije društvo za osiguranje ne smije sklapati nove poslove, osim onih koji su nužni radi unovčenja likvidacijske mase i onih koji su potrebni za prijenos ugovora osiguranja na drugo društvo za osiguranje.
 
Nastupanje stečajnog razloga

Članak 217.
Ako likvidatori utvrde postojanje stečajnog razloga, dužni su bez odlaganja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah obavijestiti nadzorno tijelo..
 
GLAVA XV.

STEČAJ

XV.1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Zabrana prisilne nagodbe

Članak 218.
(Brisan.)
 
Primjena odredaba o stečajnom postupku

Članak 219.
Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, na stečajni postupak nad društvom za osiguranje primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona.
 
Stečajni razlozi

Članak 220.
Nadzorno tijelo podnosi prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u sljedećim slučajevima:
1. ako na temelju izvješća iz članka 171. stavka 2. ovoga Zakona procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave financijsko stanje nije poboljšalo te da društvo za osiguranje nije u stanju ispunjavati tekuće dospjele obveze,
2. ako prilikom obavljanja nadzora nad društvom za osiguranje utvrdi postojanje kojeg od zakonom propisanih stečajnih razloga.
 
Članak 221.
(Brisan.)
 
Članak 222.
(Brisan.)

Članak 223.
(Brisan.)
 
Prestanak ugovora o osiguranju

Članak 224.
Ugovori o osiguranju koje je sklopilo društvo za osiguranje prestaju otvaranjem stečajnog postupka nad društvom za osiguranje.
 
Mišljenje nadzornog tijela

Članak 225.
(Brisan.)
 
Obavještavanje nadzornog tijela

Članak 226.
Rješenje o obustavi stečajnog postupka kao i rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad društvom za osiguranje dostavlja se i nadzornom tijelu.
 
Tražbine viših isplatnih redova
 
Članak 227.
U tražbine prvog višeg isplatnog reda, pored onih utvrđenih Stečajnim zakonom spadaju i:
1. tražbine iz ugovora o životnom osiguranju i ostalih ugovora o osiguranju za koje se primjenjuju slične tablice vjerojatnosti i izračuna kao za životna osiguranja koje se nisu mogle namiriti iz imovine za pokriće matematičke pričuve,
2. tražbine iz ugovora o neživotnim i drugim osiguranjima u vezi s kojima se ne oblikuju matematičke pričuve na ime naknade štete za štetne događaje koji su nastupili prije otvaranja stečaja i na ime povrata dijela premije plaćene za razdoblje nakon prestanka ugovora o osiguranju.
3. tražbine Hrvatskog ureda za osiguranje za izvršene isplate iz Garancijskog fonda iz članka 44. stavak 1. točke 8. i 9. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, na ime naknade isplaćenog iznosa štete, koje oštećene osobe nisu mogle naplatiti od društva za osiguranje zbog otvaranja stečaja nad društvom za osiguranje.
 
XV.2.2. POSEBNE ODREDBE ZA ISPLATU TRAŽBINA IZ ONIH VRSTA OSIGURANJA ZA KOJA JE POTREBNO OBLIKOVATI MATEMATIČKE PRIČUVE
 
Primjena odredaba
 
Članak 228.
(1) Odredbe ovoga odjeljka primjenjuju se na namirenje tražbina vjerovnika iz ugovora o životnom osiguranju i ostalih ugovora o osiguranju za koja se primjenjuju slične tablice vjerojatnosti i izračuna kao za životna osiguranja.
(2) Vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo odvojenog namirenja iz imovine za pokriće matematičke pričuve, odnosno iz sredstava prikupljenih unovčenjem imovine za pokriće matematičke pričuve.
(3) Imovina za pokriće matematičke pričuve ne ulazi u stečajnu masu i isključivo je namijenjena namirenju vjerovnika iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Imovina za pokriće matematičke pričuve je imovina društva za osiguranje odvojena od ostale imovine društva za osiguranje i oblikovana sukladno odredbama ovoga Zakona o obvezi oblikovanja imovine za pokriće matematičke pričuve.
 
Pravo na namirenje iz imovine za pokriće matematičke pričuve
 
Članak 229.
(1) Danom otvaranja stečajnog postupka, vjerovnici tražbina iz ugovora o osiguranju iz članka 228. ovoga Zakona stječu pravo na namirenje tih tražbina iz imovine za pokriće matematičke pričuve.
(2) Vjerovnici tražbina iz ugovora o životnim osiguranjima i ostalih ugovora o osiguranju za koja glede obveza društva za osiguranje vrijede pravila o životnim osiguranjima imaju pravo da se iz imovine za pokriće matematičke pričuve, prije isplate ostalih tražbina pokriću kojih je namijenjena imovina za pokriće matematičke pričuve za pojedine vrste životnog osiguranja, isplate njihove tražbine u visini koja odgovara obveznom pokriću u vezi s osiguranjem iz kojeg proizlazi ta tražbina.
(3) Ako imovina za pokriće matematičke pričuve nije dostatna za cjelokupnu isplatu tražbina iz stavka 2. ovoga članka, tražbine se isplaćuju u visini koja je u jednakom omjeru s obveznim pokrićem u svezi s osiguranjem iz kojeg proizlazi tražbina, kao što je omjer između cjelokupne vrijednosti imovine za pokriće matematičke pričuve i obveznim pokrićem za sva osiguranja koja je društvo za osiguranje sklopilo u vrsti osiguranja u svezi s kojom je oblikovana imovina za pokriće matematičke pričuve.
(4) Ostale tražbine vjerovnika iz članka 228. ovoga Zakona isplaćuju se iz imovine za pokriće matematičke pričuve koja preostane nakon isplate tražbina iz stavka 2. ovoga članka.
(5) Ako imovina za pokriće matematičke pričuve nije dostatna za cjelokupnu isplatu ostalih tražbina iz stavka 4. ovoga članka, te se tražbine namiruju razmjerno iz imovine za pokriće matematičke pričuve.
(6) Glede utvrđivanja visine tražbina i ukupne visine obveznog pokrića mjerodavno je stanje na dan otvaranja stečajnog postupka.
 
Odvojen račun imovine za pokriće matematičke pričuve

Članak 230.
(1) Stečajni upravitelj dužan je kod organizacije koja obavlja poslove platnog prometa, osim općeg računa stečajnog dužnika, otvoriti poseban račun imovine za pokriće matematičke pričuve.
(2) Cjelokupnim poslovanjem novčanim sredstvima stečenima unovčenjem imovine za pokriće matematičke pričuve stečajni je upravitelj dužan upravljati putem posebnog računa imovine za pokriće matematičke pričuve.
 
Predstavnik vjerovnika po životnom osiguranju

Članak 231.
Uz primjenu članka 32. i 32.a Stečajnog zakona, vjerovnici iz članka 228. ovoga Zakona na prvoj skupštini vjerovnika mogu imenovati svog predstavnika u odbor vjerovnika.
 
Prijava tražbina
 
Članak 232.
Tražbine iz ugovora o osiguranju prijavljuju se stečajnom upravitelju u skladu s pravilima Stečajnog zakona.
 
GLAVA XVI.

ZASTUPANJE U OSIGURANJU I POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 
XVI.1 ZASTUPANJE U OSIGURANJU

Zastupanje u osiguranju

Članak 233.
(1) Zastupanje u osiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.
(2) Društva za zastupanje u osiguranju, društva za osiguranje, kreditne institucije, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d. i investicijska društva mogu zastupati više društava za osiguranje i za proizvode osiguranja koji su međusobno konkurentni, na temelju pisane suglasnosti zastupanog društva za osiguranje.
 
Zastupnik u osiguranju

Članak 234.
(1) Zastupnik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
(2) Poslovi zastupnika u osiguranju su poslovi pokretanja, predlaganja pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje, sukladno članku 233. ovoga Zakona.
(3) Zastupnik u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka smije obavljati poslove zastupanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja, odnosno drugog pravnog odnosa u društvu za osiguranje, društvu za zastupanje u osiguranju, obrtu za zastupanje u osiguranju, kreditnoj instituciji, Financijskoj agenciji, HP – Hrvatskoj pošti d.d. i investicijskom društvu.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka zastupnikom u osiguranju ne smatraju se osobe koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na temelju zaposlenja u društvu za osiguranje.
(5) Zastupnik u osiguranju ne smije, u svoje ime i za svoj račun, naplaćivati premije osiguranja niti ostale iznose od ugovaratelja osiguranja.
 
Društvo za zastupanje u osiguranju

Članak 235.
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Društvo za zastupanje u osiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo, odnosno društvo s ograničenom odgovornošću.
(4) Izraz »zastupanje u osiguranju« odnosno izvedenicu tog izraza u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 252. ovoga Zakona.
 
Obrt za zastupanje u osiguranju

Članak 236.
(1) Obrt za zastupanje u osiguranju je fizička osoba – poduzetnik (obrtnik) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.
(2) Obrt za zastupanje u osiguranju ne može se upisati u obrtni registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Obrt za zastupanje u osiguranju može se osnovati prema Zakonu o obrtu.
(4) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na društvo za zastupanje u osiguranju primjenjuju se i na obrt za zastupanje u osiguranju, osim odredaba članka 235. i članka 252. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona.
 
Osiguranje odgovornosti društva za zastupanje u osiguranju

Članak 237.
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju i investicijsko društvo koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju za više društava za osiguranje mora imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u iznosu koji ne smije biti manji od 9.700.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 14.650.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.
(2) Osiguranje ili jamstvo iz stavka 1. ovoga članka mora vrijediti za područje država članica.
(3) Iznimno, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju da je društvo za osiguranje u čije ime društvo za zastupanje u osiguranju ili investicijsko društvo ili je ovlašteno djelovati, već dalo takvo osiguranje ili odgovarajuće jamstvo ili ako društvo za osiguranje preuzima punu odgovornost za djelovanje društva za zastupanje u osiguranju ili investicijskog društva.

 
Obveze zastupnika u osiguranju i odgovornost društva za osiguranje

Članak 238.
(1) Za postupke zastupnika u osiguranju odgovara društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za osiguranje.
(2) Zastupnik u osiguranju može obavljati samo one poslove za koje je ovlašten.
 
Ograničenje ovlasti zastupnika u osiguranju

Članak 239.
(1) Ako je ovlast zastupnika u osiguranju ograničena samo na određeno područje zastupnik u osiguranju je ovlašten za poduzimanje pravnih radnji iz članka 234. ovoga Zakona samo u svezi s osiguranjima koja se odnose na imovinu iz tog područja odnosno osobe s prebivalištem na tom području.
(2) Ako je ovlast zastupnika u osiguranju ograničena na način da zastupnik u osiguranju nije ovlašten za poduzimanje svih pravnih radnji iz članka 234. ovoga Zakona ili na način iz stavka 1. ovoga članka, ograničenje ovlasti nema učinak prema ugovaratelju osiguranja.
 
XVI. 2 POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Članak 240.
Posredovanje u osiguranju i reosiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.
 
Posrednik u osiguranju i reosiguranju

Članak 241.
(1) Posrednik u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Poslovi posrednika u osiguranju i reosiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, odnosno reosiguranja sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju.
(3) Uz poslove iz stavka 2. ovoga članka, poslovima posrednika u osiguranju i reosiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.
(4) Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje mogu obavljati samo osobe iz stavka 1. ovoga članka i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima koji uređuju obavljanje njihove djelatnosti.
(5) Posrednik u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. ovoga članka smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju samo na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
 
Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
 
Članak 242.
(1) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću.
(4) Izraz »posredovanje u osiguranju i reosiguranju«, odnosno izvedenicu tog izraza u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 254. ovoga Zakona.
 
Osiguranje odgovornosti društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Članak 243.
(1) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u iznosu koji ne smije biti manji od 9.700.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu odnosno 14.650.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.
(2) Osiguranje ili jamstvo iz stavka 1. ovoga članka mora vrijediti za područje država članica.
(3) Iznimno, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju da je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje u čije ime djeluje društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ili je ovlašteno djelovati, već dalo takvo osiguranje ili odgovarajuće jamstvo ili ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje preuzima punu odgovornost za djelovanje društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

 
Obveze posrednika u osiguranju i reosiguranju

Članak 244.
(1) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je obavljati poslove posredovanja tako da štiti interese ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika.
(2) Radi ispunjavanja obveze iz stavka 1. ovoga članka posrednik u osiguranju i reosiguranju je dužan:
1. načiniti odgovarajuću analizu rizika i odgovarajuća načela pokrića,
2. pisano obrazložiti razlog svog prijedloga osiguravatelja odnosno reosiguravatelja i izvijestiti ga o visini provizije određene za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju,
3. u ime ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja posredovati kod sklapanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju koje je sukladno zahtjevu ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja s obzirom na osigurateljno pokriće, pri čemu ta obveza može biti ograničena samo na određene usluge osiguranja odnosno reosiguranja, ako posrednik u osiguranju o tome izričito obavijesti osiguranika,
4. obavijestiti društvo za osiguranje odnosno reosiguranje o traženju ponude ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju,
5. uručiti ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja policu osiguranja odnosno ugovor o reosiguranju te druge akte vezane za ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju,
6. provjeriti sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju,
7. pružati pomoć ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja odnosno osiguraniku za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju i to kako prije tako i nakon nastupanja osiguranog slučaja, te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja, ugovaratelj reosiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava temeljem ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju poduzima u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji,
8. stalno provjeravati ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja zaključio njegovim posredovanjem te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju u cilju što bolje zaštite.
 
Zaštita interesa stranaka

Članak 245.
(1) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je pri obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju štititi interese ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika.
(2) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je kod obavljanja poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju štititi one interese društva za osiguranje odnosno reosiguranje na koje je inače, prije ili nakon sklapanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, obvezan ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja. Posrednik u osiguranju i reosiguranju, obavljajući poslove pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju i reosiguranju, dužan je obavijestiti društva za osiguranje odnosno reosiguranje o svim potrebnim rizicima koji su mu poznati odnosno su mu morali biti poznati.
(3) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja objasniti sve pravne i ekonomske veze s pojedinim društvom za osiguranje odnosno reosiguranje koje mogu utjecati na pristranost posrednika u osiguranju i reosiguranju pri izvršavanju obveza prema ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja.
 
Zabrana posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Članak 246.
Posrednik u osiguranju i reosiguranju ne smije posredovati kod sklapanja ugovora s društvom za osiguranje odnosno reosiguranje ako bi sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju bilo protivno odredbi članka 3. odnosno 3.a ovoga Zakona.
Iznimke kod obavljanja poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju

                                                 Članak 247.
Odredbe ove Glave ne primjenjuju se na osobe koje obavljaju poslove u smislu zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, ali ne za društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
1. ugovor o osiguranju zahtijeva poznavanje samo one vrste osiguranja koja je predmet ugovora,
2. ugovor o osiguranju nije ugovor o životnom osiguranju,
3. ugovor o osiguranju ne pokriva osiguranje odgovornosti,
4. osnovna djelatnost nije zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju,
5. osiguranje predstavlja dopunu uz proizvod ili uslugu, ako takvo osiguranje pokriva:
– rizik kvara, gubitka ili oštećenja proizvoda ili stvari,
– rizik oštećenja ili gubitka prtljage i ostalih opasnosti vezanih uz putovanje, koje je bilo rezervirano preko turističke agencije te osiguranje sadržava odredbe o životnom osiguranju ili osiguranju odgovornosti, pod uvjetom da osiguranje takve vrste predstavlja pomoćni odnosno dopunski oblik osiguranja, koji pokriva rizike vezane uz navedeno putovanje,
6. iznos godišnje premije osiguranja nije veći od 3.750,00 kuna i ako ugovor o osiguranju, uključujući produljenja, nije zaključen na razdoblje duže od pet godina.
 
XVI. 3. OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Članak 248.
(1) Poslove zastupnika u osiguranju mogu obavljati samo fizičke osobe koje imaju ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
(2) Nadzorno tijelo izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je uspješno obavila provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,
2. znanje hrvatskog jezika,
3. ima najmanje srednju stručnu spremu,
4. da nije pravomoćno osuđivana niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.), i to:
– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva, odnosno kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:
– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

(3) Nadzorno tijelo oduzet će ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju:
1. ako je ovlaštenje dobiveno na temelju navođenja neistinitih podataka,
2. ako su prestali postojati uvjeti iz stavka 2. točke 4. ovoga članka,
3. ako zastupnik u osiguranju krši odredbe ovoga Zakona,
4. ako zastupnik u osiguranju teže prekrši dobre poslovne običaje i pravila struke.
(4) Osoba kojoj je nadzorno tijelo ukinulo ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ne može dobiti ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju godinu dana od dana oduzimanja ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Pomoćnik zastupnika u osiguranju

Članak 248. a
(1) Pomoćnik zastupnika u osiguranju je fizička osoba koja na temelju zaposlenja odnosno drugog pravnog odnosa pomaže zastupniku u osiguranju iz članka 234. stavka 3. ovoga Zakona tako da dovodi u vezu zastupnika u osiguranju s potencijalnim ugovarateljem osiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju na temelju kojeg ostvaruje pravo na naknadu.
(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka pomoćnik zastupnika u osiguranju ne smije obavljati druge poslove zastupanja u osiguranju niti smije poslove iz stavka 1. ovoga članka istodobno obavljati za više zastupnika u osiguranju.
(3) Fizička osoba koja nema ovlaštenje iz članka 248. ovoga Zakona može obavljati posao pomoćnika zastupnika u osiguranju u ukupnom trajanju od najdulje dvije godine, neovisno o prekidima obavljanja poslova pomoćnika zastupnika u osiguranju.
(4) Zastupnik u osiguranju prati rad svog pomoćnika iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Društva za zastupanje u osiguranju i pravne osobe iz članka 250. stavka 4. ovoga Zakona dužne su izvještavati nadzorno tijelo o imenovanju pomoćnika njihovog zastupnika u osiguranju, kao i o početku i prestanku njegovog rada te o zastupniku u osiguranju koji prati njegov rad.
(6) Stavak 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i na društvo za osiguranje koje je dužno izvještavati nadzorno tijelo o pomoćniku zastupnika u osiguranju koji obavlja poslove zastupanja u osiguranju na temelju drugog pravnog odnosa za to društvo za osiguranje.
(7) Nadzorno tijelo pravilnikom će detaljnije propisati sadržaj izvješća iz stavka 5. ovoga članka.
 
Ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Članak 249.
(1) Poslove posrednika u osiguranju i reosiguranju mogu obavljati samo fizičke osobe koje imaju ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Nadzorno tijelo izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. uspješno je obavila provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju,
2. znanje hrvatskog jezika,
3. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, uključujući sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,
4. ima najmanje jednogodišnje iskustvo u području poslova osiguranja odnosno reosiguranja,
5. da nije pravomoćno osuđivana niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) i to:
– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva, odnosno kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:
– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

(3) Nadzorno tijelo oduzet će posredniku u osiguranju i reosiguranju ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju ako:
1. je ovlaštenje dobiveno temeljem navođenja neistinitih podataka,
2. je posrednik u osiguranju i reosiguranju pravomoćno bezuvjetno osuđen za kazneno djelo iz područja gospodarskog kriminala na kaznu zatvora veću od tri mjeseca,
3. posrednik u osiguranju i reosiguranju krši odredbe ovoga Zakona,
4. posrednik u osiguranju i reosiguranju teže prekrši dobre poslovne običaje i pravila struke.
(4) Osoba kojoj je nadzorno tijelo oduzelo ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju ne može dobiti ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju godinu dana od dana oduzimanja ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
 
XVI.4. OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZASTUPANJA U OSIGURANJU, ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

Članak 250.
(1) Djelatnost zastupanja u osiguranju može obavljati:
1. društvo za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju,
2. obrt za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju,
3. društvo za zastupanje u osiguranju druge države članice koje sukladno ovome Zakonu ima pravo obavljati poslove zastupanja u osiguranju na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju smije obavljati samo poslove zastupanja u osiguranju i pružati druge usluge sukladno odredbama ovoga Zakona.
(3) Društvo za zastupanje u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, djelatnost zastupanja u osiguranju mogu obavljati i kreditne institucije koje su za pružanje tih usluga dobile dozvolu Hrvatske narodne banke i koje imaju suglasnost nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. koje su za obavljanje tih usluga dobile dozvolu nadzornog tijela sukladno članku 252. ovoga Zakona te investicijska društva koja su dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju izdanu sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim se uređuje tržište kapitala.
(5) Nadzorno tijelo će o zahtjevu za izdavanje suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka odlučiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.
(6) Na kreditnu instituciju, investicijsko društvo, Financijsku agenciju i HP – Hrvatsku poštu d.d., koje sukladno stavku 4. ovoga članka obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na društva za zastupanje u osiguranju, osim članka 235., članka 237., članka 251., članka 252. i članka 255. ovoga Zakona, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
(7) Osim poslova zastupanja u osiguranju, društvo za zastupanje može:
1. pružati druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima osiguranja pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela,
2. obavljati poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s odredbama zakona kojima se uređuju poslovanje investicijskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava,
3. surađivati s drugim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela.
(8) Na izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Financijskoj agenciji, HP – Hrvatskoj pošti d.d., odnosno suglasnosti kreditnim institucijama i investicijskim društvima za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, na odgovarajući način se primjenjuje članak 252. ovoga Zakona.
 
Članak 250.a
Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne smije u nazivu tvrtke sadržavati naziv niti dio naziva tvrtke bilo kojega društva za osiguranje odnosno reosiguranje.
Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila«.

Članak 251.
(1) Stanica za tehnički pregled vozila je mjesto gdje se vrši djelatnost od općeg interesa kako je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
(2) Poslove pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila može obavljati samo društvo za zastupanje u osiguranju koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila.
(3) Društva za osiguranje mogu poslove pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila obavljati samo preko društva za zastupanje u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Na izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 252. ovoga Zakona.
(5) Stanica za tehnički pregled vozila, u smislu ovoga Zakona, je nekretnina, odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da predstavljaju jednu cjelinu u kojoj ovlaštena osoba obavlja tehnički pregled i registraciju vozila.
(6) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik, odnosno koja ima druga stvarna prava na stanici za tehnički pregled iz stavka 5. ovoga članka mora omogućiti društvu za zastupanje u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka prostor za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.
(7) Ukoliko osoba iz stavka 6. ovoga članka ne omogući prostor za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju iz stavka 6. ovoga članka, u stanici za tehnički pregled vozila iz stavka 5. ovoga članka ne smije se obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju.
(8) Poslove zastupanja u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka društvo za zastupanje u osiguranju dužno je obavljati pod istim uvjetima za sva zainteresirana društva za osiguranje.
(9) Na poslove zastupanja u osiguranju i zastupnika u osiguranju društva za zastupanje u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se zabrana pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju za proizvode osiguranja koji međusobno konkuriraju iz članka 233. i članka 234. stavka 2. ovoga Zakona.
(10) Poslove zastupanja u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka društvo za zastupanje u osiguranju može obavljati samo u vrstama osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 10. ovoga Zakona.
(11) Nadzorno tijelo propisat će tehničke i organizacijske uvjete za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz stavka 2. i 6. ovoga članka.
(12) U slučaju obavljanja poslova pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno obavljanja poslova zastupanja u osiguranju od strane osoba koje za to nemaju ovlaštenje odgovorno je društvo za osiguranje čiji ugovori o osiguranju se sklapaju i društvo za zastupanje u osiguranju u čije ime i za čiji račun se obavljaju poslovi zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila.
 
Dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju«.
 
Članak 252.
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju mora prije upisa o osnivanju u sudski registar dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
(2) Nadzorno tijelo izdat će dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na zahtjev osnivača.
(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju podnositelj zahtjeva treba priložiti dokaze iz kojih proizlazi da ispunjava sljedeće uvjete:
1. temeljni kapital uplaćen u novcu u iznosu od najmanje 100.000 kuna,
2. najmanje jedan zastupnik u osiguranju koji će na temelju ugovora o radu biti odgovorna osoba društva zaposlena na puno radno vrijeme,
3. da s društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne čini povezanu osobu u smislu članka 10. ovoga Zakona.
(4) Nadzorno tijelo oduzet će dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u sljedećim slučajevima:
1. ako je dozvola pribavljena navođenjem neistinitih podataka,
2. ako društvo za zastupanje u osiguranju odnosno zastupnik u osiguranju koji radi za društvo teže krši odredbe članka 256. ovoga Zakona,
3. ako društvo za zastupanje u osiguranju nema osiguranu odgovornost sukladno članku 237. ovoga Zakona,
4. ako društvo za zastupanje u osiguranju učestalo krši obveze pravodobnog i potpunog izvještavanja nadzornog tijela određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju istoga,
5. ako društvo za zastupanje ne izvršava rješenja nadzornog tijela o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti u zadanom roku,
6. ako društvo za zastupanje u osiguranju postupa protivno odredbi članka 233. ovoga Zakona ili ako obavlja poslove za koje nije ovlašten,
7. ako su prestali postojati uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju prestaje važiti:
1. ako društvo za zastupanje u osiguranju ne počne poslovati u roku šest mjeseci od izdavanja dozvole,
2. ako društvo za zastupanje u osiguranju ne obavlja poslove zastupanja u osiguranju dulje od šest mjeseci,
3. početkom stečajnog postupka,
4. donošenjem odluke o prestanku poslovanja društva za zastupanje u osiguranju.
(6) Ako nastupi razlog iz stavka 5. ovoga članka, nadzorno tijelo donijet će odluku kojom se utvrđuje da je dozvola prestala važiti.

Obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Članak 253.
(1) Poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju može obavljati:
1. društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju,
2. društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje države članice koje sukladno ovome Zakonu ima pravo obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju smije obavljati samo poslove posredovanja u osiguranju i obavljati druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona.
(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati poslove zastupanja u osiguranju.
(4) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može osim poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju obavljati poslove iz članka 16. stavka 7. ovoga Zakona pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela, poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s odredbama zakona kojima se uređuju poslovanje investicijskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava, kao i surađivati s drugim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela.
 
Dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Članak 254.
(1) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora prije upisa o osnivanju u sudski registar dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Nadzorno tijelo izdat će dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju na zahtjev osnivača.
(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju podnositelj zahtjeva treba priložiti dokaze iz kojih proizlazi da ispunjava uvjete:
1. temeljni kapital uplaćen u novcu u iznosu od najmanje 200.000,00 kuna,
2. najmanje dva posrednika u osiguranju i reosiguranju koji će na temelju ugovora o radu biti zaposleni na puno radno vrijeme, od kojih najmanje jedan mora biti odgovorna osoba društva,
3. da s društvom za osiguranje, drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno društvom za zastupanje u osiguranju ne čini povezanu osobu u smislu članka 10. ovoga Zakona.
(4) Nadzorno tijelo oduzet će dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u sljedećim slučajevima:
1. ako je dozvola pribavljena navođenjem neistinitih podataka,
2. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju koji radi za društvo teže krši odredbe članaka 244. i 256. ovoga Zakona,
3. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju nema osiguranu odgovornost sukladno članku 245. ovoga Zakona,
4. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju učestalo krši obveze pravodobnog i potpunog izvještavanja nadzornog tijela određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju istoga,
5. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne izvršava rješenja nadzornog tijela o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti u zadanom roku,
6. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju postupa protivno odredbi članka 240. ovoga Zakona ili ako obavlja poslove za koje nije ovlašten,
7. ako su prestali postojati uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju prestaje vrijediti:
1. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne počne poslovati u roku šest mjeseci od izdavanja dozvole,
2. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju dulje od šest mjeseci,
3. početkom stečajnog postupka,
4. donošenjem odluke o prestanku poslovanja društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(6) Ako nastupi razlog iz stavka 5. ovoga članka, nadzorno tijelo donijet će odluku kojom se utvrđuje da je dozvola prestala važiti.
 
Pripajanje i spajanje

Članak 255.
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje pripoji drugo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar od nadzornog tijela dobiti odobrenje za pripajanje.
(2) Društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koja se spajaju moraju prije upisa odluke o spajanju u sudski registar od nadzornog tijela dobiti odobrenje za spajanje, te dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju za novonastalo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(3) Danom upisa novonastalog društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u sudski registar prestaju postojati društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koja se spajaju, a njihove dozvole za obavljanje poslova za zastupanje u osiguranju, odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju prestaju vrijediti.
 
Obveza posrednika u osiguranju i reosiguranju i zastupnika u osiguranju o pružanju informacija

Članak 256.
(1) Zastupnik u osiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je prije zaključivanja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, kao i pri izmjenama i dopunama odnosno obnavljanju ugovora dati ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja sljedeće podatke:
1. ime i prezime te adresu,
2. registar u kojem je prijavljen i način njegove provjere,
3. društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u kojem radi,
4. nazive društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje s kojima ima sklopljen ugovor,
5. podatak o izvansudskom postupku rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno ugovaratelja reosiguranja, odnosno potrošača i društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja, odnosno ponuditelja usluga reosiguranja, odnosno o internom postupku rješavanja pritužbi osiguranika iz članka 273. ovoga Zakona,
6. o tome da on sam, odnosno društvo za zastupanje u osiguranju u kojem je zaposlen ili s kojim je u nekom drugom pravnom odnosu, ima izravan ili neizravan udjel, koji predstavlja više od 10% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva za osiguranje,
7. o tome da društvo za osiguranje, odnosno o njemu ovisno društvo ima izravan ili neizravan udjel, koji predstavlja više od 10% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva za zastupanje u osiguranju u kojem je zaposlen, odnosno s kojim je u nekom drugom pravnom odnosu.
(2) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je analizu iz članka 244. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona izraditi na temelju primjereno velikog broja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju dostupnih na tržištu, koji mu omogućavaju davanje preporuka sukladno stručnim kriterijima, kako bi ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja sklapanjem takva ugovora ostvario svoje potrebe i zahtjeve.
(3) Posrednik u osiguranju i reosiguranju prije sklapanja ugovora dužan je na temelju podataka dobivenih od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika odrediti potrebe i želje kao i razloge za savjete ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja odnosno osiguraniku vezano na ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju
 
Oblik pružanja informacija posrednika u osiguranju i reosiguranju, odnosno zastupnika u osiguranju

Članak 257.
(1) Podaci iz članka 256. ovoga Zakona daju se ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja:
1. u pisanom obliku ili na drugom trajnom mediju koji je dostupan ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja,
2. na način razumljiv ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja,
3. na hrvatskom jeziku, ako nije drugačije dogovoreno.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci se mogu dati usmeno na zahtjev ugovaratelja osiguranja odnosno ugovaratelja reosiguranja ili u slučaju kada je pokriće rizika potrebno odmah.
(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka podaci se moraju dati na način propisan stavkom 1. ovoga članka neposredno nakon sklapanja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju.
 
Obveza društva za osiguranje

Članak 258.
Društvo za osiguranje ne smije omogućiti da poslove zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članaka 250. i 253. ovoga Zakona.
Obveza društva za zastupanje u osiguranju, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
 
Članak 258.a
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju ne smije omogućiti da poslove zastupnika u osiguranju za to društvo obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 234. ovoga Zakona.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne smije omogućiti da poslove posrednika u osiguranju i reosiguranju za to društvo obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 241. ovoga Zakona.
(3) Na društvo za osiguranje i društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju na odgovarajući se način primjenjuju i:
1. propisi kojima se reguliraju obvezna osiguranja iz članka 13. ovoga Zakona,
2. propisi u Republici Hrvatskoj koji se odnose na obvezu čuvanja poslovne tajne, zaštitu potrošača te propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.


Provizija

Članak 259.
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno zastupnik u osiguranju nema pravo od ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika zahtijevati plaćanje provizije ili bilo kakvu drugu naplatu.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju nema pravo od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika zahtijevati plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu osim ako nije ugovorom s ugovarateljem osiguranja odnosno s ugovarateljem reosiguranja izričito pismeno drugačije ugovoreno.
(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju pravo na proviziju stječe početkom važenja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju.
(4) Ako je ugovorom s ugovarateljem osiguranja odnosno s ugovarateljem reosiguranja iz stavka 2. ovoga članka izričito pisano ugovoreno da društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju ima pravo na proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu, nema pravo od osiguravatelja zahtijevati proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu po istom ugovoru o osiguranju odnosno ugovoru o reosiguranju u kojima je posredovao.
(5) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju ne smije se naknadno dogovoriti o promjeni načina obračuna odnosno o visini provizije za sklopljene ugovore o osiguranju odnosno ugovore o reosiguranju u kojima je posredovao.
 
Poslovne knjige i poslovna izvješća
 
Članak 259.a
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze, te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o računovodstvu i drugim propisima, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke, ako to ovim Zakonom nije drugačije propisano.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sastavlja polugodišnje i godišnje financijsko izvješće te statistička izvješća.
(3) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je nadzornom tijelu dostaviti godišnje financijsko izvješće najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine, a polugodišnje financijsko izvješće najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka polugodišta za koje se izvješće sastavlja.
(4) Obrt za zastupanje, društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je nadzornom tijelu dostaviti tromjesečno statističko izvješće u roku od 30 dana od proteka tromjesečja za koje se izvješće sastavlja. Godišnje statističko izvješće dostavlja se najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine.
(5) Nadzorno tijelo može propisati oblik i sadržaj izvješća iz stavka 2. i stavka 4. ovoga članka.
 
Izvještavanje

Članak 260.
Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je nadzorno tijelo izvještavati i o sljedećem:
1. o promjeni podataka koji se upisuju u sudski registar,
2. o strukturi i opsegu poslova zastupanja u osiguranju odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju prema društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje koje je obavilo u pojedinoj godini,
3. o ispunjavanju obveza iz članka 237. odnosno članka 243. ovoga Zakona.

Suradnja s drugim nadležnim nadzornim tijelima

Članak 260.a
Nadležna nadzorna tijela razmjenjuju informacije o osobama koje obavljaju djelatnost zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju ako su protiv njih poduzete nadzorne mjere koje bi za posljedicu mogle imati brisanje tih osoba iz registra iz članka 262. stavka 1. ovoga Zakona. Nadležna nadzorna tijela mogu također razmjenjivati sve bitne informacije na međusobni zahtjev.
 
Registar zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju

Članak 261.
(1) Nadzorno tijelo vodi registar:
1. društava za zastupanje u osiguranju koja imaju, sukladno ovome Zakonu, na području Republike Hrvatske pravo obavljati poslove zastupanja u osiguranju,
2. društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koja imaju, sukladno ovome Zakonu, na području Republike Hrvatske pravo obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju,
3. zastupnika u osiguranju,
4. posrednika u osiguranju i reosiguranju.
(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka su javni.
(3) Registri društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju moraju sadržavati podatke o odgovornim osobama društva za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
 
Nadzor

Članak 262.
(1) Nadzor nad zastupnicima u osiguranju odnosno posrednicima u osiguranju i reosiguranju, društvima za zastupanje u osiguranju odnosno društvima za posredovanje u osiguranju i reosiguranju provodi nadzorno tijelo. Nad drugim osobama iz članka 250. ovoga Zakona nadzorno tijelo provodi nadzor sukladno odredbama ovoga Zakona, i to u dijelu obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.
(2) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzor društava za osiguranje, osim članka 162. do članka 173. ovoga Zakona.

Propis o zastupnicima u osiguranju odnosno posrednicima u osiguranju i reosiguranju i dostavljanju izvješća nadzornom tijelu

                                              Članak 263.
Nadzorno tijelo pravilnikom će podrobnije propisati:
1. uvjete za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 248. ovoga Zakona, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju iz članka 249. ovoga Zakona,
2. oblik, sadržaj i pravila o načinu vođenja registra iz članka 261. ovoga Zakona,
3. oblik i sadržaj izvješća iz članka 260. ovoga Zakona te rokove i način izvještavanja,
4. oblik i sadržaj izvješća te rokove i način na koji će druge osobe iz članka 250. ovoga Zakona koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju izvještavati nadzorno tijelo.
Društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju država članica

Članak 264.
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju države članice je pravna osoba sa sjedištem u državi članici koja je dobila dozvolu nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju države članice djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske može obavljati neposredno ili preko podružnice.
(3) Na društva za zastupanje u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se: članak 83. stavak 13., članak 233., članak 234., članak 235., članak 238., članak 239., članak 245., članak 247., članak 250., članak 251., članak 256., članak 257., članak 258.a, članak 259., članak 261. i članak 262. ovoga Zakona glede poslova koje društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavlja na području Republike Hrvatske.
(4) Na društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se: članak 83. stavak 13., članak 240., članak 241., članak 242., članak 244., članak 245., članak 247., članak 253., članak 256., članak 257., članak 258.a, članak 259., članak 261. i članak 262. ovoga Zakona glede poslova koje društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavlja na području Republike Hrvatske.
 
Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju odnosno djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju u drugoj državi članici

Članak 265.
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju čije je sjedište u Republici Hrvatskoj na području druge države članice može obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju za koju je dobilo dozvolu nadzornog tijela, neposredno ili preko podružnice, ako ispunjava uvjete određene propisima te države članice.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje namjerava započeti s obavljanjem djelatnosti zastupanja u osiguranju odnosno djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju u drugoj državi članici dužno je o tome obavijestiti nadzorno tijelo.
(3) Nadzorno tijelo dužno je obavijest iz stavka 2. ovoga članka u roku od mjesec dana proslijediti nadležnom nadzornom tijelu države članice, ako je ono to zatražilo od Europske komisije, te o tome obavijestiti društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(4) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može započeti obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju u drugoj državi članici istekom mjesec dana od dana primitka obavijesti nadzornog tijela navedene u stavku 3. ovoga članka. Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može odmah započeti obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju ako nadležno nadzorno tijelo države članice nije zatražilo obavijest iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na obavljanje poslova zastupnika u osiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju u drugoj državi članici.
(6) Država članica dužna je dostaviti obavijest Europskoj komisiji ako želi biti obaviještena sukladno stavku 3. ovoga članka.
 
Početak obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju odnosno djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju društva sa sjedištem u drugoj državi članici

Članak 266.
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz članka 264. stavka 1. ovoga Zakona koje namjerava obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj ima sjedište.
(2) Nadzorno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je obavijest iz stavka 1. ovoga članka u roku mjesec dana proslijediti nadzornom tijelu.
(3) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. članka 264. ovoga Zakona može započeti obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj istekom mjesec dana od dana primitka obavijesti nadzornog tijela navedene u stavku 2. ovoga članka.
(4) Odredbe ovoga članka i članka 264. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju na obavljanje poslova zastupnika u osiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju iz drugih država članica u Republici Hrvatskoj.
(5) Nadzorna tijela država članica dužna su međusobno razmjenjivati podatke i informacije koje se odnose na zastupnike u osiguranju, posrednike u osiguranju i reosiguranju te na društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju, posebice u slučaju kad su protiv njih određene mjere zbog nepoštivanja zakona države u kojoj obavljaju djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(6) Na nadzor osoba iz drugih država članica koje neposredno ili preko podružnice u Republici Hrvatskoj pružaju usluge zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju na odgovarajući način primjenjuje se članak 84. i članak 85. ovoga Zakona.
 
GLAVA XVII.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Pojam potrošač

Članak 267.
(1) Pod pojmom potrošač u smislu odredaba ovoga Zakona podrazumijeva se svaka fizička osoba koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju iz članka 3. ovoga Zakona te korisnik usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i zastupanja u osiguranju.
 (2) Nadzorno tijelo može propisati bolji način zaštite prava osiguranika.
 
Reklamacije potrošača

Članak 268.
(1) Potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor društvu za osiguranje s kojim je sklopio ugovor o osiguranju, ako se društvo za osiguranje ne pridržava ugovornih uvjeta.
(2) Društvo za osiguranje dužno je odgovoriti potrošaču na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog odgovora.
(3) Ako je potrošač nezadovoljan odgovorom ili rješenjem društva za osiguranje na njegov uloženi prigovor, može o tome obavijestiti nadzorno tijelo.
(4) Potrošač ima pravo podnijeti obavijest iz stavaka 3. ovoga članka i u slučaju kada društvo za osiguranje nije izvršilo svoju obvezu iz stavka 2. ovoga članka.
(5) Nadzorno tijelo dužno je pisanim putem odgovoriti potrošaču u slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti.
(6) Nadzorno tijelo ovlašteno je u okviru svojih nadležnosti nad društvima za osiguranje provjeravati pridržava li se društvo za osiguranje općenito dobrih poslovnih običaja i pravila struke.

 
Primjena posebnog zakona

Članak 269.
Osim na temelju odredaba članka 267. i 268. ovoga Zakona, zaštita prava klijenata društva za osiguranje (fizičkih osoba) provodi se na temelju posebnog zakona kojim se uređuje zaštita potrošača, pri čemu je potrebno postupati sukladno odredbama ovoga Zakona koje se odnose na obvezu čuvanja povjerljivih podataka.
 
GLAVA XVIII.

UDRUGE (POOL) OSIGURANJA ODNOSNO REOSIGURANJA

Članak 270.
(1) Dva ili više društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje mogu osnovati udrugu (pool) osiguranja odnosno reosiguranja radi obavljanja poslova osiguranja odnosno reosiguranja koji pokrivaju rizike velikih šteta od odgovornosti za atomske štete, odnosno drugih velikih šteta.
(2) Ako ovim člankom nije drugačije određeno, na udrugu (pool) osiguranja odnosno reosiguranja primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje gospodarskog interesnog udruženja.
(3) Na udrugu (pool) osiguranja odnosno reosiguranja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe glave III. te glava V. do XIII. ovoga Zakona, osim odredbe članka 134. stavka 1. ovoga Zakona.
 
GLAVA XIX.

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE

Opća odredba

Članak 271.
(1) Hrvatski ured za osiguranje je pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje koje čine njegovi članovi.
(2) Tijela Hrvatskog ureda za osiguranje su skupština, upravni odbor i direktor.
(3) Članove skupštine Hrvatskog ureda za osiguranje imenuju društva za osiguranje koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje.
(4) Statutom Hrvatskog ureda za osiguranje utvrđuje se djelatnost, prava i obveze njegovih tijela, uvjeti za primitak i prestanak članstva u Hrvatskom uredu za osiguranje i način financiranja Hrvatskog ureda za osiguranje.
(5) Djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje financiraju društva za osiguranje kao članovi Hrvatskog ureda za osiguranje.
 
Poslovi Hrvatskog ureda za osiguranje

Članak 272.
(1) Hrvatski ured za osiguranje obavlja za svoje članove poslove utvrđene ovim Zakonom, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te drugim propisima:
– poslove nacionalnog ureda zelene karte osiguranja i druge poslove utvrđene međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama,
– poslove predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama,  
– poslove vođenja Garancijskog fonda,
– poslove statistike osiguranja,
– poslove rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba,
– poslove izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja odnosno potrošača i društava za osiguranje odnosno ponuditelja usluga osiguranja.
(2) Hrvatski ured za osiguranje propisuje način obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Hrvatski ured za osiguranje dužan je uspostaviti i održavati računalni sustav za obradu statističkih podataka o poslovima članica Hrvatskog ureda za osiguranje.
(4) Hrvatski ured za osiguranje obavlja i druge poslove od općeg i zajedničkog interesa za djelatnost osiguranja.
 
Rješavanje sporova osiguranika

Članak 273.
(1) Društva za osiguranje dužna su uspostaviti postupak izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno potrošača i društava za osiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja.
(2) Društvo za osiguranje dužno je u uvjetima osiguranja objaviti informaciju o načinu postupka izvansudskog rješavanja sporova.
(3) Društva za osiguranje dužna su uspostaviti interni postupak za rješavanje pritužbi osiguranika.
Nadzor nad poslovanjem

Članak 274.
(1) Nadzorno tijelo provodi nadzor nad poslovanjem Hrvatskog ureda za osiguranje.
(2) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzor društava za osiguranje, osim članaka 162. do 173. ovoga Zakona.
(3) Nadzorno tijelo će pravilnikom propisati oblik i sadržaj izvješća te rokove i način izvještavanja Hrvatskog ureda za osiguranje.
(4) Hrvatski ured za osiguranje dužan je nadzornom tijelu dostavljati izvješća kako je to propisano pravilnikom nadzornog tijela.

 
GLAVA XX.

UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA

Članak 275.
(1) Društva za osiguranje mogu se udružiti u udruženje osiguravatelja koje je osnovano kao gospodarsko interesno udruženje ili kao neki drugi oblik udruživanja gospodarskih subjekata.
(2) Društvo za osiguranje ne smije sklapati nikakve pisane ili usmene ugovore s drugim društvom, odnosno društvima za osiguranje ili udrugama osiguranja odnosno reosiguranja kojima se može ograničiti načelo slobodnog tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije u djelatnosti osiguranja.
(3) U cilju provedbe stavka 2. ovoga članka, udruženje osiguravatelja nadzornom tijelu mora dostaviti svoj statut, sve sporazume i drugo.
(4) Odredbe ove Glave na odgovarajući se način primjenjuju na društva za zastupanje u osiguranju, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
 
GLAVA XXI.

PRAVO KOJE SE PRIMJENJUJE NA UGOVOR O OSIGURANJU

 
Mjerodavno pravo

Članak 276.
Pravo koje se primjenjuje na ugovore o osiguranju određuje se sukladno Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).

 
Članak 277.
(Brisan.) 

Članak 278.
(Brisan.)

Članak 279.
(Brisan.)

Članak 280.
(Brisan.) 

Članak 281.
(Brisan.)

Članak 282.
(Brisan.) 
 
GLAVA XXII.

PREKRŠAJNE ODREDBE
 
Prekršaji društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 283.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje:
1. obavlja druge djelatnosti osim poslova navedenih u članku 16. stavku 1. ovoga Zakona odnosno društvo za reosiguranje koje obavlja druge djelatnosti osim poslova reosiguranja protivno članku 16. stavku 9. ovoga Zakona,
2. prethodno ne obavijesti pisanim putem nadzorno tijelo o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela u drugom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje ili u drugoj financijskoj instituciji sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i izvan područja države članice sukladno odredbi članka 23. ovoga Zakona,
3. obavlja poslove osiguranja u vrstama osiguranja za koje nije dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja sukladno odredbi članka 60. stavka 1. ovoga Zakona,
4. ne dostavi nadzornom tijelu sve promidžbene informacije iz članka 65.a ovog Zakona, sukladno članku 65.b stavku 1. ovoga Zakona ili ne postupi sukladno članku 65.c stavku 1. ovoga Zakona,
5. ne imenuje ovlaštenog aktuara sukladno odredbama članka 67. ovoga Zakona,
6. počne obavljati poslove osiguranja odnosno osnuje podružnicu u stranoj državi, a nije prethodno dobilo dozvolu nadzornog tijela iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona,
7. ne uspostavi učinkovit sustav upravljanja koji osigurava upravljanje poslovima pažnjom dobrog stručnjaka sukladno članku 92. stavku 4. ovoga Zakona,
8. ne ulaže imovinu za pokriće tehničke pričuve sukladno članku 115. stavku 1. ovoga Zakona ili ne ulaže imovinu za pokriće tehničke pričuve sukladno članku 116. stavku 2. ovoga Zakona,
9. ne upotrebljava imovinu za pokriće matematičke pričuve sukladno članku 119. stavku 1. ovoga Zakona ili ne oblikuje imovinu za pokriće matematičke pričuve sukladno članku 121. stavku 2. ovoga Zakona ili ne ulaže imovinu za pokriće matematičke pričuve sukladno članku 122. stavku 1. ovoga Zakona ili ne ulaže imovinu za pokriće matematičke pričuve sukladno članku 123. stavku 2. ovoga Zakona,

10. reosiguranjem pokrije onaj dio preuzetih osiguranih rizika koji prema tablicama pokrića ne prelaze udjele u kompenzaciji rizika protivno članku 129. ovoga Zakona,
11. ne vodi poslovne knjige, ne vrednuje knjigovodstvene stavke ili ne sastavlja knjigovodstvene dokumente i računovodstvena izvješća sukladno odredbama članaka 140. do 143. ovoga Zakona odnosno propisa donesenih na temelju članka 144. ovoga Zakona,
12. ne ustroji unutarnju reviziju sukladno članku 145. ovoga Zakona,
13. ako ne postupi sukladno članku 147. stavku 1. ovoga Zakona,
14. ako ne postupi sukladno članku 147. stavku 2. ovoga Zakona,
15. ako o namjeravanom imenovanju ne obavijesti nadzorno tijelu sukladno članku 147. stavku 3. ovoga Zakona,

16. Matičnom odnosno vladajućem društvu za osiguranje u grupi osiguravatelja odnosno predvodniku u horizontalnoj grupi osiguravatelja ne dostavi sve podatke i informacije sukladno članku 177. stavku 1. ovoga Zakona,
17. ne izvještava nadzorno tijelo o poslovima u grupi osiguravatelja sukladno članku 178. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000.00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.
 
Članak 283.a
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje koje sklopi ugovor o osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno članku 251. stavku 3. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje.
 
Članak 284.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje:
1. ne obavijesti nadzorno tijelo o razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara sukladno odredbi članka 69. stavka 4. ovoga Zakona,
2. nadzornom tijelu ne dostavi nerevidirano godišnje izvješće u roku određenom člankom 142. stavkom 3. ovoga Zakona,
3. nadzornom tijelu ne dostavi revidirane financijske izvještaje sukladno odredbi članka 151. stavka 4. ovoga Zakona,
4. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno članku 157.c stavku 1. ovoga Zakona,
5. ne postupi sukladno članku 157.e stavku 1. ovoga Zakona,
6. ne postupi sukladno članku 157.g stavku 2. ovoga Zakona,
7. ne postupi sukladno članku 157.h stavku 2. ovoga Zakona,
8. ne postupi sukladno članku 157.i stavku 2. ovoga Zakona,
9. ne postupi sukladno članku 157.j stavku 1. ovoga Zakona,

10. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno članku 158. stavku 4. ovoga Zakona,
11. ne izvijesti nadzorno tijelo sukladno članku 178. stavku 1. ovoga Zakona,
12. ne izvijesti nadzorno tijelo o svim činjenicama i okolnostima značajnim za procjenu radi li se o grupi osiguravatelja sukladno članku 180. stavku 1. ovoga Zakona,

13. protivno članku 258. ovoga Zakona omogući da poslove zastupanja u osiguranju odnosno poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 250. i 253. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

Prekršaji društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz druge države članice

Članak 284.a
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj neposredno ili preko podružnice protivno članku 82. stavku 1. ovoga Zakona,
2. društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj neposredno ili preko podružnice protivno članku 83. stavku 1. ovoga Zakona,
3. društvo za osiguranje iz druge države članice koje obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj ako ne prestane obavljati poslove osiguranja sukladno članku 83. stavku 6. ovoga Zakona,
4. društvo za reosiguranje iz druge države članice koje obavlja poslove reosiguranja u Republici Hrvatskoj protivno članku 82. stavku 3. ovoga Zakona,
5. društvo za reosiguranje iz druge države članice koje obavlja poslove reosiguranja u Republici Hrvatskoj protivno članku 83. stavku 2. ovoga Zakona,
6. društvo za reosiguranje iz druge države članice koje obavlja poslove reosiguranja u Republici Hrvatskoj ako ne prestane obavljati poslove reosiguranja sukladno članku 83. stavku 6. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

Prekršaji stranog društva za osiguranje odnosno stranog društva za reosiguranje

Članak 284.b
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. strano društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj protivno članku 86. stavku 1. ovoga Zakona,
2. strano društvo za osiguranje čija podružnica ne ispunjava uvjete iz članka 86. stavka 2. ovoga Zakona,
3. strano društvo za osiguranje koje osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj protivno članku 87. stavku 1. ovoga Zakona,
4. strano društvo za reosiguranje koje obavlja poslove reosiguranja u Republici Hrvatskoj preko podružnice protivno članku 86., članku 87. ili članku 88. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

 
Prekršaji člana uprave odnosno izvršnog direktora, člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 285.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član uprave odnosno izvršni direktor društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji:
1. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona,
2. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 2. ovoga Zakona,
3. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 3. ovoga Zakona,
4. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 4. ovoga Zakona,
5. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 5. ovoga Zakona,
6. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 6. ovoga Zakona,
7. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 7. ovoga Zakona,
8. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 8. ovoga Zakona,
9. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 9. ovoga Zakona,

10. neodgodivo ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno odredbi članka 158. stavka 3. ovoga Zakona,
11. ne poduzme mjere radi dostizanja potrebne visine kapitala za koje je nadležan, odnosno ne izradi prijedlog mjera za koje su nadležna druga tijela društva za osiguranje sukladno članku 105. stavku 1. ovoga Zakona,
12. ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno članku 105. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član nadzornog odnosno upravnog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji neodgodivo ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 35. stavka 3. ovoga Zakona.
 
Prekršaji društva za zastupanje u osiguranju, obrtnika za zastupanje u osiguranju odnosno zastupnika u osiguranju

Članak 286.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje:
1. nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti sukladno članku 237. ovoga Zakona,
2. obavlja druge poslove ili pruža druge usluge, osim onih propisanih člankom 250. stavkom 2. ovoga Zakona,
3. pripoji drugo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno spoji se s drugim društvom za zastupanje u osiguranju protivno odredbi članka 255. stavka 1. odnosno 2. ovoga Zakona,
4. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 1. ovoga Zakona,
5. nadzornom tijelu ne dostavi godišnje, odnosno polugodišnje financijsko izvješće u roku određenom člankom 259. a stavkom 3. ovoga Zakona,
6. nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259. a. stavkom 4. ovoga Zakona,
7. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 260. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 263. točke 2. i točke 4.ovoga Zakona.
8. ne obavijesti nadzorno tijelo prije početka obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju u državi članici sukladno odredbi članka 265. stavak 2. ovoga Zakona,
9. omogući da pomoćnik zastupnika postupa protivno članku 248.a stavku 2. ovoga Zakona,
10. ne postupa sukladno članku 248.a stavku 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik za zastupanje u osiguranju koji:
1. nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti sukladno članku 237. ovoga Zakona,
2. ne obavlja poslove zastupanja u osiguranju i druge usluge sukladno članku 250. stavku 1. ovoga Zakona,
3. zahtijeva plaćanje, odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 1. ovoga Zakona,
4. nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259.a stavkom 4. ovoga Zakona,
5. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 260. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 263. točke 2. i točke 4. ovoga Zakona.
6. ne obavijesti nadzorno tijelo prije početka obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju u državi članici sukladno odredbi članka 265. stavak 2. ovoga Zakona,
7. ne postupa sukladno članku 248.a stavku 2. ovoga Zakona,
8. ne postupa sukladno članku 248.a stavku 5. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju odnosno obrtnik za zastupanje u osiguranju, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju koji:
1. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno članku 157.c stavku 1. ovoga Zakona,
2. ne postupi sukladno članku 157.e stavku 1. ovoga Zakona,
3. ne postupi sukladno članku 157.g stavku 2. ovoga Zakona,
4. ne postupi sukladno članku 157.h stavku 2. ovoga Zakona,
5. ne postupi sukladno članku 157.i stavku 2. ovoga Zakona,
6. ne postupi sukladno članku 157.j stavku 1. ovoga Zakona.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju odnosno obrtnik za zastupanje u osiguranju koji suprotno članku 258.a stavku 1. ovoga Zakona omogući da poslove zastupnika u osiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 234. ovoga Zakona, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju, odnosno odgovorna osoba obrta za zastupanje u osiguranju.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zastupnik u osiguranju koji:
1. obavlja poslove protivno članku 238. stavku 2. ovoga Zakona,
2. ugovaratelju osiguranja ne predstavi ili pogrešno predstavi informacije iz članka 256. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno navedene informacije predstavi u obliku protivnom odredbama članka 257. ovoga Zakona,
3. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 1. ovoga Zakona.
 
Članak 286.a
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno članku 251. stavku 2. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju.
 
Članak 286.b
Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik za zastupanje u osiguranju koji obavlja poslove zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno članku 251. stavku 2. ovoga Zakona.
 
Prekršaji društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju

Članak 287.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje:
1. nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti sukladno članku 243. ovoga Zakona,
2. obavlja druge poslove osim onih propisanih člankom 253. stavkom 2. ovoga Zakona,
3. pripoji drugo društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno spoji se s drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju protivno odredbi članka 255. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
4. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja, odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 2. ovoga Zakona,
5. naknadno dogovori promjenu načina obračuna odnosno visinu provizije za zaključene ugovore o osiguranju odnosno ugovore o reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259. stavka 4. ovoga Zakona,
6. nadzornom tijelu ne dostavi godišnje, odnosno polugodišnje financijsko izvješće u roku određenom člankom 259. a stavkom 3. ovoga Zakona,
7. nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259. a. stavkom 4. ovoga Zakona,
8. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 260. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 263. točke 2. ovoga Zakona,
9. ne obavijesti nadzorno tijelo prije početka obavljanja posredovanja u osiguranju i reosiguranju u državi članici sukladno odredbi članka 265. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje:
1. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno članku 157.c stavku 1. ovoga Zakona,
2. ne postupi sukladno članku 157.e stavku 2. ovoga Zakona,
3. ne postupi sukladno članku 157.g stavku 2. ovoga Zakona,
4. ne postupi sukladno članku 157.h stavku 2. ovoga Zakona,
5. ne postupi sukladno članku 157.i stavku 1. ovoga Zakona,
6. ne postupi sukladno članku 157.j stavku 1. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje suprotno članku 258.a. stavku 2. ovoga Zakona omogući da poslove posrednika u osiguranju i reosiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 241. ovoga Zakona, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj posrednik u osiguranju i reosiguranju koji:
1. ne izvršava obveze sukladno odredbama članka 244. ovoga Zakona,
2. pri obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju postupa protivno odredbi članka 245. stavka 1. ovoga Zakona,
3. obavljajući poslove pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju ne obavijesti društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje o svim potrebnim rizicima sukladno odredbi članka 245. stavka 2. ovoga Zakona,
4. posreduje kod sklapanja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju protivno odredbi članka 246. ovoga Zakona,
5. nema ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju sukladno članku 249. stavku 1. ovoga Zakona,
6. ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja ne dostavi ili dostavi pogrešne informacije iz članka 256. stavka 1. ovoga Zakona odnosno navedene informacije dostavi u obliku protivnom odredbama članka 257. ovoga Zakona,
7. ne načini analizu sukladno odredbi članka 256. stavka 2. ovoga Zakona,
8. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 2. ovoga Zakona,
9. naknadno dogovori promjenu načina obračuna odnosno visinu provizije za sklopljene ugovore o osiguranju odnosno ugovore o reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259. stavka 4. ovoga Zakona.

Prekršaji društva za zastupanje u osiguranju i društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz druge države članice

Članak 287.a
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju iz druge države članice ako obavlja poslove zastupanja u osiguranju na području Republike Hrvatske protivno članku 266. stavku 1. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju iz druge države članice ako obavlja poslove zastupanja u osiguranju na području Republike Hrvatske protivno članku 266. stavku 3. ovoga Zakona.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz druge države članice ako obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske protivno članku 266. stavku 1. ovoga Zakona.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz druge države članice ako obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske protivno članku 266. stavku 3. ovoga Zakona.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka i odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

 
Prekršaji grupe osiguravatelja

Članak 288.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding, matično društvo za osiguranje odnosno matično društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja ili u slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi koji ne sastavlja izvješća o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja, odnosno ne izvještava nadzorno tijelo o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja sukladno članku 179. stavku 1. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba osiguravateljnog holdinga, mješovitog osiguravateljnog holdinga, mješovitog financijskog holdinga ili matičnog društva za osiguranje odnosno matičnog društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja odnosno u slučaju horizontalne grupe predvodnika u grupi.

 
Prekršaji drugih osoba

Članak 289.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 750.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
1. obavlja poslove osiguranja protivno odredbi članka 7. ovoga Zakona,
2. obavlja poslove reosiguranja protivno odredbi članka 16. stavka 8. ovoga Zakona,
3. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju protivno članku 250. stavku 1. ovoga Zakona,
4. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju protivno članku 251. stavku 2. ovoga Zakona,
5. obavlja djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno članku 253. stavku 1. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba pravne osobe.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:
1. obavlja poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno odredbama članka 248. stavka 1. ovoga Zakona,
2. obavlja poslove osiguranja protivno članku 248.a stavku 2. ovoga Zakona,
3. obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno članku 249. stavku 1. ovoga Zakona,
4. obavlja poslove zastupanja u osiguranju na temelju zaposlenja u kreditnoj instituciji, investicijskom društvu, Financijskoj agenciji i HP – Hrvatskoj pošti d.d. protivno odredbi članka 250. stavka 6. ovoga Zakona,
5. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju protivno članku 250. stavku 1. ovoga Zakona,
6. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju protivno odredbama članka 251. stavka 2. ovoga Zakona.,
7. obavlja djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno odredbama članka 253. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. investicijsko društvo koje nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti sukladno članku 237. ovoga Zakona,
2. investicijsko društvo koje nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259.a stavkom 4. ovoga Zakona,
3. kreditna institucija, investicijsko društvo, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. ako zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 1. ovoga Zakona,
4. kreditna institucija, investicijsko društvo, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. koje nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259.a stavkom 4. ovoga Zakona,
5. kreditna institucija, investicijsko društvo, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. ako ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 260. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 263. točaka 2. i 4. ovoga Zakona.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i odgovorna osoba investicijskog društva, kreditne institucije, Financijske agencije i HP – Hrvatske pošte d.d.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo, kreditna institucija, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. koje:
1. ovlaštenoj osobi ne omoguće obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno članku 157.c stavku 1. ovoga Zakona,
2. ne postupi sukladno članku 157.e stavku 2. ovoga Zakona,
3. ne postupi sukladno članku 157.g stavku 2. ovoga Zakona,
4. ne postupi sukladno članku 157.h stavku 2. ovoga Zakona,
5. ne postupi sukladno članku 157.i stavku 1. ovoga Zakona,
6. ne postupi sukladno članku 157.j stavku 1. ovoga Zakona.
(7) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka odgovorna osoba investicijskog društva, kreditne institucije, Financijske agencije i HP – Hrvatske pošte d.d.

 
Prekršaji revizorskog društva

Članak 290.
Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo koje:
1. neodgodivo ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno članku 152. stavku 3. ovoga Zakona,
2. neodgodivo ne obavijesti nadzorno tijelo o svakoj činjenici sukladno članku 152. stavku 4. ovoga Zakona,
3. ne obavi revizorski pregled sukladno članku 154. stavku 1. ovoga Zakona,
4. ne obavi revizorski pregled sukladno propisima donesenim na temelju članka 154. stavka 2. ovoga Zakona.

 
Prekršaji imenovanog ovlaštenog aktuara

Članak 291.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj imenovani ovlašteni aktuar koji:
1. neodgodivo ne obavijesti upravu društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 68. stavku 5. ovoga Zakona,
2. ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno članku 68. stavku 7. ovoga Zakona,
3. ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno članku 68. stavku 8. ovoga Zakona.

 
Prekršaji posebnog upravitelja

Članak 292.
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj posebni upravitelj koji:
1. u roku tri mjeseca nakon imenovanja nadzornom tijelu ne preda izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje pod posebnom upravom sukladno odredbi članka 171. stavka 1. ovoga Zakona,
2. u roku devet mjeseci nakon imenovanja nadzornom tijelu ne preda izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje pod posebnom upravom sukladno odredbi članka 171. stavka 2. ovoga Zakona,
3. ne sazove Glavnu skupštinu društva za osiguranje sukladno odredbi članka 172. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno ne objavi saziv Glavne skupštine radi odlučivanja o povećanju temeljnog kapitala najkasnije u roku osam dana nakon primitka naloga nadzornog tijela sukladno odredbi članka 172. stavka 2. ovoga Zakona.
 
Prekršaji u svezi s čuvanjem povjerljivih podataka

Članak 293.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 750.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje ne poštuje obvezu čuvanja povjerljivih podataka sukladno članku 137. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne poštuje obvezu čuvanja povjerljivih podataka sukladno članku 138. stavku 1. ovoga Zakona.
 
Zastara prekršajnog progona
 
Članak 293.a
(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti protekom tri godine od dana počinjenja prekršaja.
(2) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom nadležnog tijela koja se poduzima radi prekršajnog progona počinitelja zbog počinjenog prekršaja.
(3) Nakon svakog prekida zastara počinje teći ispočetka.
(4) Zastara prekršajnog progona nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara prekršajnog progona.
 
Prekršajni nalog nadzornog tijela
 
Članak 293.b
(1) Nadzorno tijelo iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona može izdati prekršajni nalog subjektu nadzora ako je utvrdilo prekršaj:
1. neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom njegovih ovlaštenih službenih osoba pri obavljanju inspekcijskog ili drugog nadzora iz njihove nadležnosti, koje su o tome sačinile službenu bilješku, zapisnik, odnosno nalaz, ili
2. na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključivši i zapisnik o očevidu nadležnog tijela, ili
3. upotrebom propisanih tehničkih uređaja ili provođenjem odgovarajućih propisanih laboratorijskih analiza i vještačenja.
(2) Prekršajni nalog iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo može izdati samo za počinjene prekršaje propisane odredbama ovoga Zakona.
(3) Na sadržaj i postupak izdavanja i prigovor protiv prekršajnog naloga primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona o prekršajnom nalogu tijela državne uprave kao ovlaštenog tužitelja.
 
XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Osiguranje imovine i osoba

Članak 294.
(1) Do dana prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu osigurati imovinu i osobe samo kod društva za osiguranje iz članka 6. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona odnosno podružnice stranog društva iz članka 6. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.
(2) Vlada Republike Hrvatske propisat će koja imovina i osobe i uz koje uvjete se, iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, mogu osigurati odnosno suosigurati kod društva za osiguranje odnosno podružnice društva za osiguranje čije sjedište nije u Republici Hrvatskoj.
 
Usklađivanje društava za osiguranje

Članak 295.
(1) Društva za osiguranje koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju dozvolu za obavljanje poslova osiguranja i upisana su u sudski registar nastavljaju poslovati kao društva za osiguranje prema ovom Zakonu u poslovima osiguranja na temelju postojeće dozvole.
(2) Društva za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka dužna su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti:
a) poslove osiguranja s člankom 3. i člankom 16. ovoga Zakona,
b) temeljni kapital s člankom 19. ovoga Zakona,
c) dionice s člankom 20. stavkom 1., 2. i 3. ovoga Zakona,
d) upravu društva s člankom 25. ovoga Zakona,
e) članove nadzornog odbora društva s člankom 32. i člankom 33. ovoga Zakona,
f) poslovanje s drugim odredbama ovoga Zakona ako odredbama ovoga Zakona nije drugačije određeno.
(3) Društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od mjesec dana nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka nadzornom tijelu dostaviti izvješće o usklađivanju sukladno odredbama stavka 2. ovoga članka. Izvješću je potrebno priložiti:
a) statut društva za osiguranje u obliku javnobilježničke isprave,
b) popis dioničara s njihovim osobnim podacima, te naslov tvrtke i sjedišta, zajedničkog nominalnog iznosa dionica i postotaka udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje,
c) za dioničare – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela:
– izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra,
– ako je dioničar dioničko društvo uz navedeno i izvadak dioničara iz knjige dioničara odnosno ako dionice glase na ime donosioca, ovjeren prijepis javnobilježničke isprave o popisu prisutnih na posljednjoj skupštini, za dioničare koji su strane pravne osobe isprave je nužno priložiti u ovjerenom prijevodu,
– financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine,
d) popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela, te opisom načina povezanosti.
(4) Društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:
a) izabrati ovlaštenog aktuara sukladno odredbama članka 67. ovoga Zakona,
b) organizirati unutarnju reviziju sukladno odredbama članaka 145. ovoga Zakona,
c) donijeti plan rada unutarnje revizije iz članka 148. ovoga Zakona.
(5) Društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od mjesec dana nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka nadzornom tijelu dostaviti izvješće o usklađivanju sukladno odredbama stavka 4. ovoga članka.
(6) Ako iz izvješća iz stavka 3. i 5. ovoga članka i priloženih dokaza proizlazi da je društvo za osiguranje usklađeno s odredbama stavka 2. i 4. ovoga članka, nadzorno tijelo izdat će dozvolu za obavljanje poslova osiguranja sukladno odredbama članka 60. ovoga Zakona.
(7) Ako društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka ne postupi sukladno odredbama stavka 2. do 5. ovoga članka, nadzorno tijelo može društvu za osiguranje oduzeti dozvolu za obavljanje poslova osiguranja i pokrenuti postupak  likvidacije sukladno odredbama ovoga Zakona.
(8) Do 1. siječnja 2010. za potrebe članka 115. stavka 1. točke 15. alineje 1. i članka 122. stavka 1. točke 12. alineje 1. ovoga Zakona, vlasništvo na nekretnini smatra se upisanim u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj u korist društva za osiguranje ako je za tu nekretninu društvo za osiguranje valjano pokrenulo zemljišnoknjižni postupak radi upisa prava vlasništva u korist toga društva, ako je to društvo u posjedu predmetne nekretnine, te ako nije pokrenut sudski ili drugi postupak kojim se osporava vlasništvo tome društvu.
 
Usklađivanje društava za osiguranje koja obavljaju poslove neživotnih i životnih osiguranja

Članak 296.
(1) Iznimno od odredbi članka 295. stavka 2. ovoga Zakona, društva za osiguranje koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona na temelju postojeće dozvole obavljaju poslove osiguranja u skupinama životnih i neživotnih osiguranja, nisu dužna uskladiti se s odredbama članka 16. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka dužno je:
a) voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje odvojeno za skupinu životnih i neživotnih osiguranja,
b) izračunavati kapital društva sukladno odredbama članka 93. ovoga Zakona odvojeno za skupinu životnih i neživotnih osiguranja.
(3) U slučaju da društvo za osiguranje u skupini životnih odnosno neživotnih osiguranja ne ispunjava zahtjeve za kapitalom iz članka 98. stavka 1., odnosno članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, društvo za osiguranje može kapital, koji je u jednoj skupini osiguranja iznad zahtijevanog iznosa kapitala, prenijeti u drugu skupinu osiguranja.
(4) Društvo za osiguranje dužno je donijeti odluku o prijenosu iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Društvo za osiguranje za donošenje odluke o prijenosu iz stavka 4. ovoga članka dužno je prethodno dobiti odobrenje nadzornog tijela.
(6) Danom prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije društva za osiguranje imovinu za pokriće tehničkih pričuva mogu ulagati u države članice i države članice OECD-a u vrste ulaganja iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona uz ograničenja ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve iz članka 116. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, te odredbe članka 115. stavka 2. i članka 116. stavka 3. ovoga Zakona prestaju važiti.
(7) Danom prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije društva za osiguranje imovinu za pokriće matematičke pričuve mogu ulagati u države članice i države članice OECD-a u vrste ulaganja iz članka 122. stavka 1. ovoga Zakona uz ograničenja ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve iz članka 123. stavka 1. i stavka 2. ovoga Zakona, te odredbe članka 122. stavka 2. i članka 123. stavka 3. ovoga Zakona prestaju važiti.
 
Usklađivanje društava za zastupanje u osiguranju

Članak 297.
(1) Društva za zastupanje u osiguranju koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisana su u sudski registar dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti poslovanje s odredbama ovoga Zakona, osim ako odredbama stavaka ovoga članka nije određen dulji rok.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju sukladno članku 252. ovoga Zakona.
(3) Ako društvo za zastupanje u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka ne postupi sukladno odredbama stavka 2. ovoga članka, nadzorno tijelo može društvu za zastupanje u osiguranju oduzeti dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i pokrenuti postupak likvidacije sukladno odredbama ovoga Zakona.
(4) Društvo za zastupanje u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo:
a) do dana 1. siječnja 2007. u iznosu koji ne smije biti manji od 1.500.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 2.000.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini,
b) do dana 1. siječnja 2009. u iznosu koji ne smije biti manji od 2.500.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 3.000.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini,
c) do dana 1. siječnja 2011. u iznosu koji ne smije biti manji od 3.500.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 6.000.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.
(5) Odredbe stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka primjenjuju se i na obrte za zastupanje u osiguranju koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisani su u obrtni registar.
 
Usklađivanje društava za posredovanje u osiguranju

Članak 298.
(1) Društva za posredovanje u osiguranju koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i upisana su u sudski registar dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti poslovanje s odredbama ovoga Zakona, osim ako odredbama stavaka ovoga članka nije određen dulji rok.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju sukladno članku 254. ovoga Zakona.
(3) Ako društvo za posredovanje u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka ne postupi sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, nadzorno tijelo može društvu za posredovanje u osiguranju oduzeti dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i pokrenuti postupak likvidacije sukladno odredbama ovoga Zakona.
(4) Društvo za posredovanje u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo:
a) do dana 1. siječnja 2007. u iznosu koji ne smije biti manji od 1.500.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 2.000.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini,
b) do dana 1. siječnja 2009. u iznosu koji ne smije biti manji od 2.500.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 3.000.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini,
c) do dana 1. siječnja 2011. u iznosu koji ne smije biti manji od 3.500.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 6.000.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.

Zastupnici u osiguranju i posrednici u osiguranju i reosiguranju

Članak 299.
(1) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju izdano od ministra financija, dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev nadzornom tijelu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Zahtjevu je osoba dužna priložiti dokaz da nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno da nije pod istragom.
(2) Nadzorno tijelo izdat će osobi iz stavka 1. ovoga članka na temelju ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju izdanog od ministra financija ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 248. ovoga Zakona, odnosno ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju iz članka 249. ovoga Zakona.
 
Ovlašteni aktuari

Članak 300.
Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, izdano od ministra financija, smatra se da imaju ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara sukladno članku 66. ovoga Zakona.
 
Granica solventnosti društva za osiguranje

Članak 301.
(1) Društva za osiguranje iz članka 295. stavak 1. ovoga Zakona dužna su do 31. prosinca 2010. uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 98. i 99. ovoga Zakona.
(2) Kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u skupini životnih osiguranja izračunava se sukladno članku 98. ovoga Zakona uz primjenu: 1. bruto iznos matematičkih pričuva iz članka 98. stavka 2. točke 1.a) množi se sa:
– 0,036 do 31. prosinca 2006.,
– 0,037 do 31. prosinca 2007.,
– 0,038 do 31. prosinca 2008.,
– 0,039 do 31. prosinca 2009.,
2. iznos rizičnog kapitala iz članka 98. stavka 2. točke 2.a) množi se sa:
– 0,001 do 31. prosinca 2006.,
– 0,0015 do 31. prosinca 2007.,
– 0,002 do 31. prosinca 2008.,
– 0,0025 do 31. prosinca 2009.
(3) Kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u skupini neživotnih osiguranja izračunava se sukladno članku 99. ovoga Zakona uz primjenu:
1. zbroj premija osiguranja iz članka 99. stavka 2. točke 1. množi se:
– do iznosa od 375.000.000,00 kuna sa 0,14, a iznos koji prelazi 375.000.000,00 kuna sa 0,13, do 31. prosinca 2006.,
– do iznosa od 375.000.000,00 kuna sa 0,15, a iznos koji prelazi 375.000.000,00 kuna sa 0,135, do 31. prosinca 2007.,
– do iznosa od 375.000.000,00 kuna sa 0,16, a iznos koji prelazi 375.000.000,00 kuna sa 0,14, do 31. prosinca 2008.,
– do iznosa od 375.000.000,00 kuna sa 0,17, a iznos koji prelazi 375.000.000,00 kuna sa 0,15, do 31. prosinca 2009.,
2. prosječni godišnji iznos bruto izdataka za štete iz članka 99. stavka 3. točke 1. množi se:
– do iznosa od 262.500.000,00 kuna sa 0,22, a iznos koji prelazi 262.500.000,00 kuna sa 0,21, do 31. prosinca 2006.,
– do iznosa od 262.500.000,00 kuna sa 0,23, a iznos koji prelazi 262.500.000,00 kuna sa 0,215, do 31. prosinca 2007.,
– do iznosa od 262.500.000,00 kuna sa 0,24, a iznos koji prelazi 262.500.000,00 kuna sa 0,22, do 31. prosinca 2008.,
– do iznosa od 262.500.000,00 kuna sa 0,25, a iznos koji prelazi 262.500.000,00 kuna sa 0,225, do 31. prosinca 2009.
 
Postupci

Članak 302.
(1) Svi postupci za dobivanje odobrenja, suglasnosti i dozvola koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona i koji su u nadležnosti nadzornog tijela, dovršit će se sukladno odredbama ovoga Zakona.
(2) Postupak stečaja i likvidacije u društvima za osiguranje, društvima za zastupanje odnosno posredovanje u osiguranju koji su pokrenuti prema odredbama Stečajnog zakona i Zakona o trgovačkim društvima dovršit će se sukladno odredbama navedenih zakona.
 
Donošenje propisa

Članak 303.
(1) Nadzorno tijelo dužno je donijeti propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 46/97. – pročišćeni tekst, br. 116/99. i 11/02.) i Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju (»Narodne novine«, br. 27/99.), ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.
 
Prestanak važenja propisa

Članak 304.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, br. 46/97. – pročišćeni tekst, br. 116/99. i 11/02.) i Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju (»Narodne novine«, br. 27/99.).
 
Članak 305.
(1) Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju počet će se primjenjivati odredbe članka 3. stavka 4. točke 5., članka 6. stavka 1. točke 3., članka 12. stavka 4., članka 19. stavaka 4. do 7., članka 21. stavka 4., 5. i 8., članka 23.a, članka 70. stavka 5. točke 3. i 5., članka 72. stavka 3. do 10., članka 76. do 80., članka 82. do 85., članka 99. stavka 9., članka 131. stavka 3., članka 132., članka 135., članka 136., članka 174. stavaka 3. do 5., članka 175. stavka 3., članka 178. stavaka 4. do 6., članka 202. stavka 4. do 6., članka 206. do 212., članka 250. stavka 1. točke 3., članka 253. stavka 1. točke 2., članka 264. do 266. i članka 276. do 282. ovoga Zakona.
(2) Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju neće se primjenjivati odredbe članka 19. stavka 1. i 2.,članka 61. točke 8., članka 100. stavka 3. i 4 i članka 123. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.
(3) Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju:
1. Na obavljanje poslova osiguranja društava za osiguranje u državama članicama Europske unije primjenjuju se odredbe članka 81. ovoga Zakona,
2. Na obavljanje poslova osiguranja društava za osiguranje država članica Europske unije u Republici Hrvatskoj primjenjuju se odredbe članka 86. i 87. ovoga Zakona,
3. Na dostavljanje podataka nadzornim tijelima država članica Europske unije primjenjuju se odredbe članka 134. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona,
4. Na obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju država članica Europske unije primjenjuju se odredbe članka 252. odnosno članka 254. ovoga Zakona.
 
Stupanje na snagu

Članak 306.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2006.
 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST
 
 
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
 
(„Narodne novine“, broj 87/08)
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 177.
(1) Subjekti nadzora iz članka 299. stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 151/05) koji u određenom roku iz članka 299. stavak 1. istoga Zakona nisu podnijeli zahtjev nadzornom tijelu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju. Zahtjevu se obvezno prilaže dokaz da osoba nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno da nije pod istragom.
(2) Nadzorno tijelo izdat će osobi iz stavka 1. ovoga članka na temelju ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju izdanog od ministra financija ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 248. Zakona o osiguranju, odnosno ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju iz članka 249. Zakona o osiguranju.
 
Usklađivanje subjekata nadzora
 
Članak 178.
Subjekti nadzora dužni su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 18., članka 24., članka 57., članka 75. i članka 128. do 136. ovoga Zakona.
 
Donošenje propisa
 
Članak 179.
Nadzorno tijelo dužno je donijeti propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
 
Stupanje na snagu
 
Članak 181.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009., osim odredaba članka 3. stavka 4. točke 5., članka 6. stavka 1. točke 3., članka 21. stavka 4., 5. i 8., članka 70. stavka 5. točke 3. i 5., članka 72. stavka 3. do 10., članka 76. do 80., članka 82. do 85., članka 99. stavka 9., članka 100. stavka 4. i 5., članka 131. stavka 3., članka 132., članka 135., 136., 174. stavka 3., članka 175. stavka 3., članka 176. stavka 7., članka 178. stavka 4., članka 202. stavka 4. do 6., članka 206. do 212., članka 250. stavka 1. točke 3., članka 253. stavka 1. točke 2., članka 264. do 266. i članka 276. do 282. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05.) sa izmjenama i dopunama tih članaka utvrđenih ovim Zakonom koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
 
 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST
 
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
 
(„Narodne novine, broj 82/09)
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 144.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o osiguranju.
 
Posrednici u osiguranju i reosiguranju
 
Članak 145.
(1) Društvo za posredovanje u osiguranju koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju smatra se da ima dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju smatra se da ima ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
 
Donošenje propisa
 
Članak 146.
(1) Nadzorno tijelo dužno je donijeti propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05. i 87/08.) ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.
 
Stupanje na snagu
 
Članak 147.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU


(„Narodne novine“, broj 54/13 od 07.05.2013.)

Članak 46.
Nadzorno tijelo donijet će pravilnike iz članka 2., članka 29. i članka 31. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 47.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2., članka 3., članka 4., članka 8., članka 9., članka 10., članka 11., članka 15., članka 16., članka 17., članka 18., članka 19., članka 22., članka 23., članka 25., članka 26., članka 33. i članka 34. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU


(„Narodne novine“, broj 94/14 od 31.07.2014.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje društava za osiguranje

Članak 144.
(1) Društva za osiguranje dužna su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti:
1. temeljni kapital s člankom 9. kojim je izmijenjen članak 19. ovoga Zakona,
2. izračun granice solventnosti s člankom 54. kojim je izmijenjen članak 99. ovoga Zakona,
3. jamstveni kapital s člankom 55. kojim je izmijenjen članak 100. ovoga Zakona.
(2) Društva za osiguranje dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojiti ključne funkcije unutar sustava upravljanja u skladu s člankom 52. kojim je dodan članak 92.a ovoga Zakona.
(3) Član uprave društva za osiguranje dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavati uvjete iz članka 15. kojim je izmijenjen članka 27. stavak 1. podstavak 9. ovoga Zakona.
(4) Prokurist društva za osiguranje dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupnja na snagu ovoga Zakona ispunjavati uvjete iz članka 15. kojim je dodan članak 27. stavak 5. ovoga Zakona.
(5) Društva za osiguranje dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti učinkovit sustav upravljanja u skladu s člankom 51. kojim je izmijenjen članak 92. stavak 4. ovoga Zakona.«

Usklađivanje društava za zastupanje u osiguranju i obrta za zastupanje u osiguranju

Članak 145.
Društvo za zastupanje u osiguranju i obrt za zastupanje u osiguranju dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u skladu s člankom 107. kojim je izmijenjen članak 237. ovoga Zakona.

Usklađivanje društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Članak 146.
Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u skladu s člankom 108. kojim je izmijenjen članak 243. ovoga Zakona.

Postupci

Članak 147.
(1) Svi postupci za dobivanje odobrenja, suglasnosti i dozvola koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona i koji su u nadležnosti nadzornog tijela, dovršit će se sukladno odredbama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05., 87/08., 82/09. i 54/13.).
(2) Na postupke za dobivanje odobrenja, suglasnosti i dozvola koji su pokrenuti nakon stupanja na snagu ovoga Zakona do stupanja na snagu pravilnika donesenih na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe pravilnika donesenih na temelju Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05., 87/08., 82/09. i 54/13.) ako odredbe tih pravilnika nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
(3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se i na sva ostala postupanja propisana pravilnicima nadzornog tijela.

Donošenje propisa

Članak 148.
Nadzorno tijelo donijet će pravilnike iz članka 10. ovoga Zakona, članka 14. ovoga Zakona kojim je dodan članak 24.b Zakona, članka 15. ovoga Zakona, članka 25. ovoga Zakona, članka 37. ovoga Zakona, članka 52. ovoga Zakona kojim su dodani članci 92.a i 92.f Zakona, članka 75. ovoga Zakona kojim je dodan članak 157.b Zakona, članka 110. ovoga Zakona kojim je dodan članak 248. a Zakona, članka 114. ovog Zakona, članka 119. ovoga Zakona i članka 125. ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 149.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.