Na temelju članka 208. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010 i 74/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 141/11 i 151/13)

Članak 1.
Ova Odluka sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije: Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (obnova) (SL, L 403, 30. 12. 2006.).


Članak 1a

Ovom Odlukom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće Direktive Europske unije:

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (obnova) (SL L 403, 30. 12. 2006.),

– Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 314, 29. 11. 2011.),

– Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.).


Članak 2.
Visine naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznose:

Redni broj
Naziv nastavnog predmeta
Visina naknade u kunama
1.
Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći
95,00
2.
Prometni propisi i sigurnosna
pravila
118,00
3.
Upravljanje vozilom
3.1.
A1, A2, A, AM, F, G kategorije
164,00
3.2.
B kategorije, kombinacija vozila B kategorije i priključnog vozila čija je najveća dopuštena masa te kombinacije veća od 3.500 kg, a ne prelazi 4.250 kg.
189,00
3.3.
BE, C1, D1 kategorije
202,00
3.4.
C1E, D1E, C kategorije
246,00
3.5.
CE kategorije
265,00
3.6.
D, DE, H kategorije
302,00


Članak 3.
U naknadama iz članka 2. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.
Naknadu za polaganje vozačkog ispita snosi kandidat za vozača koji se prijavio za polaganje vozačkog ispita.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (»Narodne novine« broj: 88/2009).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

(„Narodne novine“, broj 151/13 od 12.12.2013.)


Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.