Na temelju članka 16. stavka 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu (»Narodne novine«, broj 28/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU PO MODELU PRIVATNE FINANCIJSKE INICIJATIVE

(»Narodne novine«, broj 73/08)

Članak 1.
Ovom Uredbom propisuje se obvezni sadržaj zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative za projekte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: projekt), obvezni prilozi uz zahtjev te način izvještavanja o izvršavanju sklopljenih ugovora.

Članak 2.
Prethodna suglasnost se daje za projekte iz članka 1. ove Uredbe u skladu sa Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva (JPP) (»Narodne novine«, broj 98/2006 – u daljnjem tekstu: Smjernice), a prema uvjetima iz članka 16. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu (»Narodne novine«, broj 28/2008) i ove Uredbe.

Članak 3.
Prethodnu suglasnost daje Ministarstvo financija i ministarstvo, ili drugo središnje tijelo državne uprave, u čijoj je nadležnosti predmet ugovora.

Članak 4.
Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti podnosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za vlastite projekte, kao i za projekte ustanova čiji je osnivač, te trgovačkih društava u njezinu većinskom vlasništvu.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu financija i ministarstvu ili drugom središnjem tijelu državne uprave u čijoj je nadležnosti predmet ugovora.

Članak 5.
Ministarstvo ili drugo središnje tijelo državne uprave u čijoj je nadležnosti predmet ugovora daje prethodnu suglasnost ako je projekt iz članka 1. ove Uredbe u skladu sa zakonima i drugim propisima iz njihova djelokruga.

Članak 6.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi zahtjev za davanje prethodne suglasnosti Ministarstvu financija na Obrascu Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative – Obrazac ZJPP, koji je objavljen u Prilogu I. i sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 7.
Uz zahtjev iz članka 6. ove Uredbe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi sljedeće obvezne priloge:
1. prethodnu suglasnost ministarstva ili drugog središnjeg tijela državne uprave u čijoj je nadležnosti predmet ugovora iz članka 5. ove Uredbe;
2. financijske izvještaje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu koja prethodi godini u kojoj namjerava sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a propisane Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 27/2005 i 2/2007);
3. pozitivno mišljenje Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, Sektora za javno-privatno partnerstvo iz točke 8(1) Smjernica (u daljnjem tekstu: Agencija), na dokumentaciju za nadmetanje, te prijedlog ugovora ili dokaz o podnesenom zahtjevu na koji Agencija nije dala mišljenje u roku od 30 dana;
4. usvojeni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za godinu za koju se podnosi zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za projekt iz članka 1. ove Uredbe, u kojem je razvidno planiran projekt i sredstva za njegovu provedbu u odnosnoj godini;
5. usvojeni financijski plan ustanova čiji je osnivač podnositelj zahtjeva, te trgovačkih društava u njegovom većinskom vlasništvu, za godinu za koju se podnosi zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za projekt iz članka 1. ove Uredbe, u kojem je razvidno planiran projekt i sredstva za njegovu provedbu u odnosnoj godini;
6. usklađeni plan razvojnih programa iz kojega je vidljiv projekt iz članka 1. ove Uredbe, izvori prihoda za cjelovitu izvedbu projekta, te prikaz svih rashoda vezanih uz projekt koji će teretiti proračune sljedećih godina;
7. odluku predstavničkog tijela o prihvaćanju projekta iz članka 1. ove Uredbe s jasnom namjenom;
8. dokumentaciju za nadmetanje i prijedlog ugovora o javno-privatnom partnerstvu.
9. pregled ugovora o javno privatnom partnerstvu i ukupni iznos naknada koje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove čiji je ona osnivač i trgovačka društva u njezinu većinskom vlasništvu, na temelju svih ugovora plaćaju privatnim partnerima, na Obrascu Pregled ugovora o javno-privatnom partnerstvu, te ukupni iznos plaćenih naknada – Obrazac PJPP, koji je objavljen u Prilogu II. i sastavni je dio ove Uredbe.
10. javnobilježnički ovjerenu izjavu ovlaštene osobe (načelnika, gradonačelnika ili župana) da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi radi dobivanja suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative.

Članak 8.
Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost ako ukupan godišnji iznos svih naknada, koje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove čiji je ona osnivač i trgovačka društva u njezinu većinskom vlasništvu, plaćaju na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu, uključivši i godišnji iznos naknade koja proizlazi iz zahtjeva iz članka 6. ove Uredbe, ne prelazi 35 posto ostvarenog proračunskog prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode, sukladno članku 16. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, a na osnovi:
– prethodne suglasnosti ministarstva ili drugog središnjeg tijela državne uprave u čijoj je nadležnosti predmet ugovora,
– pozitivnog mišljenja Agencije,
– analize priloga iz članka 7. ove Uredbe.
Ministarstvo financija može zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu za ugovor o javno-privatnom partnerstvu, ako je ona potrebna za davanje prethodne suglasnosti, kako je to utvrđeno ovim člankom.

Članak 9.
Ministarstvo financija će uzeti u razmatranje samo potpune zahtjeve za davanje prethodne suglasnosti uz koji su podneseni obvezni prilozi iz članka 7. ove Uredbe.
Podnositelj koji nije podnio potpuni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dužan ga je dopuniti najkasnije u roku 20 dana od dana dostave zahtjeva za dopunu od Ministarstva financija.
Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti ako dopunjeni zahtjev ne bude vraćen Ministarstvu financija u roku iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 10.
Ministarstvo financija će odlučiti o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti u roku 30 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva iz članka 9. ove Uredbe.

Članak 11.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dva puta godišnje izvještava Ministarstvo financija i Agenciju o izvršenju ugovora o javno-privatnom partnerstvu do konačne realizacije projekta na Obrascu Pregled ugovora o javno-privatnom partnerstvu i ukupni iznos plaćenih naknada – Obrazac PJPP, koji je objavljen u Prilogu II. i sastavni je dio ove Uredbe.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja dostavlja se u roku 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine dostavlja se do 31. siječnja tekuće godine.

Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative (»Narodne novine«, broj 20/2007).

Članak 13.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
PRILOG I.
Obrazac ZJPP

ZAHTJEV ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU PO MODELU PRIVATNE FINANCIJSKE INICIJATIVE

I. Podnositelj zahtjeva županija/grad/općina
1.
Naziv
2.
Matični broj (DZS)
3.
Depozitni račun
II. Podaci o priloženoj dokumentaciji
 
 
Nepotrebno precrtati (X)
 
1.
Prethodna suglasnost nadležnog ministarstva
da
ne
Datum:
 
Klasa:
Urbroj:
2.
Financijski izvještaj JLP(R)S – Obrazac PR-RAS
da
ne
 
3.
Pozitivno mišljenje Agencije
da
ne
Datum:
 
Klasa:
Urbroj:
4.
 
Dokaz o osiguranim sredstvima javnog partnera za projekt JPP za koji se traži suglasnost (naziv dokumenta)
da
ne
 
5.
Pregled ugovora o JPP na Obrascu PJPP
da
ne
 
6.
 
Ostvareni proračunski prihodi (u kunama) u prethodnoj godini, prema članku 16. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2008. godinu (NN, br. 28/2008)
7.
Iznos prosječne godišnje naknade za projekt za koji se traži suglasnost (u kunama)
8.
Udio prosječne godišnje naknade u ostvarenim prihodima iz točke 6. (točka 6. / točka 7.) (%)
9.
Ukupna prosječna godišnja naknada po svim dosad sklopljenim ugovorima o JPP (u kunama)
10.
Udio ukupne godišnje obveze iz točaka 7. i 9. u točki 6. (%)
11.
Dokumentacija za nadmetanje i prijedlog ugovora o JPP
da
ne
 
12.
Javnobilježnički ovjerena izjava ovlaštene osobe
da
ne
 

M.P.
U ________ 200_.                            Potpis (župan/gradonačelnik/načelnik)
 
PRILOG II.

Obrazac PJPP
______________________________________
   (jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)

PREGLED UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I UKUPNI IZNOS PLAĆENIH NAKNADA

REDNI BROJ
JAVNI PARNTER* (Naziv, adresa, matični broj, RKP)
UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU
PLANIRANI DATUM PLAĆANJA PRVE NAKNADE PO UGOVORU
IZNOS GODIŠNJE NAKNADE PO UGOVORU
UKUPAN IZNOS NAKNADE PO UGOVORU
(za sve godine)
IZNOS NAKNADA PLAĆENIH DO DATUMA PODNOŠENJA OBRASCA
 
 
Oznaka i predmet ugovora
Datum sklapanja ugovora
Razdoblje na koje je ugovor sklopljen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO:
 
 
 

*
Odnosi se na jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovu čiji je jedinica osnivač i trgovačko društvo u njezinom većinskom vlasništvu

Mjesto i datum ______________________            M.P.
Osoba za kontaktiranje _______________        Tel.: __________________                  Zakonski prestavnik
                                                                                                                                     _____________________
                                                                                                                                                    (potpis)