Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 50. stavka 4. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/2018), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDOMITELJA I REGISTRA SMJEŠTENIH KORISNIKA TE SADRŽAJU OBRASCA ZA IZVJEŠTAVANJE

(„Narodne novine“, broj 63/19)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja Registra udomitelja i Registra smještenih korisnika te sadržaj obrasca za izvještavanje.

Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA UDOMITELJA I REGISTRA SMJEŠTENIH KORISNIKA

Članak 3.
(1) Registar udomitelja vodi centar za socijalnu skrb na čijem području udomitelj ima prebivalište (u daljnjem tekstu: centar udomitelja) u elektroničkom obliku, u programu u vlasništvu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sukladno pravilniku koji uređuje način vođenja evidencije centara za socijalnu skrb.
(2) Registar smještenih korisnika vodi centar za socijalnu skrb na čijem području korisnik ima prebivalište, a ako nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, na čijem području ima boravište (u daljnjem tekstu: centar korisnika) u elektroničkom obliku, u programu u vlasništvu Ministarstva, sukladno pravilniku koji uređuje način vođenja evidencije centara za socijalnu skrb.
(3) Podatke o korisnicima u Registru udomitelja iz stavka 1. ovoga članka vodi centar korisnika.

Članak 4.
U Registru udomitelja vodi se evidencija o sljedećim podacima:
I. Podaci o udomitelju:
– osobno ime
– osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB)
– datum rođenja
– prebivalište i boravište
– centar udomitelja
– kategorija udomitelja (samac ili predstavnik udomiteljske obitelji)
– kontakt podaci (telefon, mobitel, e-mail)
– adresa na kojoj se pruža usluga
– jedinica područne (regionalne) samouprave/Grad Zagreb
– stručna sprema i zanimanje
– stambeni status
– vlastita sredstva za uzdržavanje
– zaposlen/nezaposlen (nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja u skladu s odredbama posebnih propisa ili drugu samostalnu djelatnost).
II. Podaci o članovima udomiteljske obitelji:
– osobno ime
– OIB
– datum rođenja
– srodstvo s udomiteljem
– vlastita sredstva za uzdržavanje
– zaposlen/nezaposlen.
III. Podaci o dozvoli za obavljanje udomiteljstva i obavljanju udomiteljstva:
– zaprimanje zahtjeva – datum i klasifikacijska oznaka
– zaključak obiteljske procjene – datum i klasifikacijska oznaka
– osposobljavanje za udomitelja i dodatno osposobljavanje – vrijeme održavanja
– godišnja edukacija – naziv i vrijeme održavanja
– datum prvog smještaja korisnika
– rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva – datum i klasifikacijska oznaka
– vrijeme na koje je izdana dozvola (od – do)
– kapacitet smještaja
– vrsta korisnika (dijete ili odrasla osoba)
– vrsta udomiteljstva (tradicionalno, srodničko, standardno udomiteljstvo kao zanimanje ili specijalizirano udomiteljstvo za djecu)
– broj smještenih korisnika
– broj slobodnih mjesta u odnosu na dozvolu
– prestanak obavljanja udomiteljstva – datum i razlog
– rješenje u postupku po ponovno podnesenom zahtjevu ili u postupku zbog promijenjenih okolnosti – datum rješenja i klasifikacijska oznaka.
IV. Podaci o korisnicima:
– osobno ime
– rješenje o smještaju korisnika – datum i klasifikacijska oznaka
– vrsta smještaja
– datum smještaja (od – do)
– opskrbnina za potrebe korisnika – rješenje, datum i klasifikacijska oznaka, visina
– naknada za rad udomitelja – rješenje, datum i klasifikacijska oznaka, visina.
V. Podaci o godišnjoj edukaciji:
– provoditelj, sadržaj, datum.

Članak 5.
U Registru smještenih korisnika vodi se evidencija o sljedećim podacima:
I. Podaci o korisniku (dijete):
– osobno ime
– OIB
– datum rođenja
– spol
– prebivalište
– jedinica područne (regionalne) samouprave/Grad Zagreb
– podaci o udomitelju
– centar udomitelja
– centar korisnika
– vrsta korisnika (dijete ili odrasla osoba)
– vrsta udomiteljstva
– korisnička skupina
– vrsta, stupanj i težina oštećenja
– osobno ime, OIB, prebivalište i status roditelja
– osobno ime, OIB i prebivalište skrbnika.
II. Podaci o korisniku (odrasla osoba):
– osobno ime
– OIB
– datum rođenja
– spol
– prebivalište
– jedinica područne (regionalne) samouprave/Grad Zagreb
– podaci o udomitelju
– centar udomitelja
– centar korisnika
– vrsta korisnika (dijete ili odrasla osoba)
– vrsta udomiteljstva
– korisnička skupina
– vrsta, stupanj i težina oštećenja
– osobno ime roditelja
– osobno ime, prebivalište i OIB skrbnika.
III. Podaci o socijalnoj usluzi smještaja:
– pravni temelj
– datum i klasifikacijska oznaka rješenja o priznavanju prava na socijalnu uslugu smještaja
– datum smještaja.

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE

Članak 6.
Udomitelj vodi evidenciju i dokumentaciju o svim važnim životnim okolnostima korisnika te najmanje dva puta godišnje, u siječnju i srpnju, a po potrebi i češće izvještava centar korisnika na obrascu za izvještavanje, koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac broj 1.1. i 1.2.).

Članak 7.
Obrazac za izvještavanje za korisnika – dijete sadrži:
1. podatke o udomitelju:
– osobno ime
– prebivalište
– centar udomitelja
2. podatke o korisniku:
– osobno ime
– prebivalište
– OIB
– mjesto i datum rođenja
– centar korisnika
– rješenje o smještaju – datum i klasifikacijska oznaka
– datum početka pružanja usluge
– razdoblje za koje se podnosi izvješće
– podatke o funkcioniranju djeteta (zdravstveni, psihofizički i odgojno-obrazovni status, provođenje slobodnog vremena)
– izvješće o napretku i provedenim aktivnostima sukladno individualnom planu
– informacije o odnosu udomiteljska obitelj – dijete
– informacije o odnosu roditelj – dijete (broj ostvarenih osobnih odnosa/susreta djeteta i roditelja, kratko zapažanje o dinamici tijekom te ponašanju djeteta nakon ostvarenog susreta)
– broj posjeta stručnog radnika centra korisnika
– broj posjeta stručnog radnika centra udomitelja
– zaključak s mišljenjem i prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera, praćenje i podršku korisniku
3. datum i potpis udomitelja.

Članak 8.
Obrazac za izvještavanje za korisnika – odraslu osobu sadrži:
1. podatke o udomitelju:
– osobno ime
– prebivalište
– centar udomitelja
2. podatke o korisniku:
– osobno ime
– prebivalište
– OIB
– mjesto i datum rođenja
– centar korisnika
– rješenje o smještaju – datum i klasifikacijska oznaka
– datum početka pružanja usluge
– razdoblje za koje se podnosi izvješće
– podatke o funkcioniranju korisnika (zdravstveni i psihofizički status, radno-okupacijske aktivnosti, uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice)
– izvješće o napretku i provedenim aktivnostima sukladno individualnom planu
– informacije o odnosu udomiteljska obitelj – korisnik
– informacije o odnosu s članovima obitelji
– broj posjeta stručnog radnika centra korisnika
– broj posjeta stručnog radnika centra udomitelja
– zaključak s mišljenjem i prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera, praćenje i podršku korisniku
3. datum i potpis udomitelja.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja (»Narodne novine«, broj 48/08).

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG I.

Obrazac 1.1. OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE ZA KORISNIKA – DIJETE

PODACI O UDOMITELJU
Osobno ime:
Prebivalište:
Centar udomitelja:
PODACI O KORISNIKU
Osobno ime:
Prebivalište:
OIB:
Mjesto i datum rođenja:
Centar korisnika:
Podaci o rješenju o smještaju
Datum: ______________
KLASA: UP/I-_____________
URBROJ: ­­­­­­­­­_________________
Datum početka pružanja usluge:
Razdoblje za koje se podnosi izvješće:
Podaci o funkcioniranju djeteta:
Zdravstveni status:
Psihofizički status:
Odgojno-obrazovni status:
Provođenje slobodnog vremena:

Izvješće o napretku i provedenim aktivnostima sukladno individualnom planu:

Informacije o odnosu udomiteljska obitelj – dijete:

Informacije o odnosu roditelj – dijete (broj ostvarenih osobnih odnosa/susreta djeteta i roditelja, kratko zapažanje o dinamici tijekom te ponašanje djeteta nakon ostvarenog susreta):

Broj posjeta stručnog radnika centra korisnika:
Broj posjeta stručnog radnika centra udomitelja:

Zaključak s mišljenjem i prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera, praćenje i podršku korisniku:

 
Datum: _______________
_____________________
(potpis udomitelja)
 

Obrazac 1.2. OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE ZA KORISNIKA – ODRASLU OSOBU

PODACI O UDOMITELJU
Osobno ime:
Prebivalište:
Centar udomitelja:
PODACI O KORISNIKU
Osobno ime:
Prebivalište:
OIB:
Mjesto i datum rođenja:
Centar korisnika:
Podaci o rješenju o smještaju
Datum:
___________
KLASA: UP/I-_____________
URBROJ: ­­­­­­­­­_________________
Datum početka pružanja usluge:
Razdoblje za koje se podnosi izvješće:
Podaci o funkcioniranju korisnika:
Zdravstveni status:
Psihofizički status:
Radno-okupacijske aktivnosti:
Uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice:

Izvješće o napretku i provedenim aktivnostima sukladno individualnom planu:

Informacije o odnosu udomiteljska obitelj – korisnik:
Informacije o odnosu s članovima obitelji:
Broj posjeta stručnog radnika centra korisnika:
Broj posjeta stručnog radnika centra udomitelja:

Zaključak s mišljenjem i prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera, praćenje i podršku korisniku:

 
Datum: _______________
_____________________
(potpis udomitelja)