Na temelju odredbe članka 3. stavka 8. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj: 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13 i 93/14) ministar pravosuđa donosi
 
PRAVILNIK O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR
 
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/12 i 127/14)
 
I. UVODNE ODREDBE
 
Sadržaj Pravilnika
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik sudskog registra (u daljnjem tekstu: registar), način vođenja i upisa u registar, osiguranje i čuvanje registarskih podataka, sadržaj i oblik prijave za upis, sadržaj drugih propisanih obrazaca i šifriranih oznaka, kao i druga pitanja važna za vođenje registra i korištenje informatičke tehnologije.
Na uredsko poslovanje i druge poslove važne za unutarnje poslovanje sudova i stalnih službi na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Sudskog poslovnika, ako pojedina pitanja nisu drugačije riješena ovim Pravilnikom.
 
Unutarnji ustroj sudskog registra
 
Članak 2.
Registar vode posebni sudski odjeli trgovačkih sudova pod neposrednim nadzorom predsjednika suda ili suca koji je godišnjim rasporedom poslova određen za rad na registarskim predmetima.
Uredske poslove u vezi s vođenjem registra obavljaju posebne pisarnice trgovačkih sudova, kojima upravlja voditelj pisarnice (voditelj registra).
Prijave za upis, podnesci i isprave koji se odnose na registar upisuju se u jedinstveni Tt i R3 upisnik koji se vode u elektroničkom obliku za sud i stalnu službu.
Prijave i podnesci koji se odnose na stalnu službu primaju se u sudskoj pisarnici stalne službe.
Registarski predmeti dodjeljuju se u rad sucima, sudskim savjetnicima i ovlaštenim registarskim referentima, redoslijedom kojim su primljeni na upisnik.
Predmet dodijeljen u rad sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom iz opravdanih razloga prerasporediti drugom sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu.
Naredba iz stavka 6. ovog članka dostavlja se prijamnoj pisarnici na Tt upisnik radi upisa podataka o broju i datumu donošenja naredbe, o predmetu koji se preraspoređuje, te o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu kojem se predmet preraspoređuje.
Nacrte odluka i dopisa te druge poslove vezane za registarske predmete iz nadležnosti suca, sudskog savjetnika i ovlaštenog registarskog referenta mogu pripremati sudski službenici pod nadzorom registarskog suca, sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta.
Kod donošenja odluka u postupku upisa u registar koriste se šifrarnici i obrasci pohranjeni u sustav registra. Šifrarnike i obrasce pohranjene u sustavu registra priprema i verificira komisija za izradu šifrarnika i obrazaca koju imenuje Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.
 
Sustav registra
 
Članak 3.
Sustav registra izravno je povezan sa centralnim OIB aplikacijskim sustavom, s registrom godišnjih financijskih izvješća Financijske agencije (u daljnjem tekstu: FINA), »Narodnim novinama«, sustavom e-Tvrtka, sustavom za besplatnu pravnu pomoć, sustavom sudskih upisnika (eSpis) i sustavom za predstečajne nagodbe FINA-e
Pristup sustavu registra je u skladu s posebnim propisima dozvoljen putem drugih aplikacijskih sustava u svrhu razmjene podataka s drugim tijelima i ovlaštenim osobama te osobama zaduženim za održavanje i razvoj sustava.
 
Dostupnost podataka
 
Članak 4.
Pristup podacima u elektroničkom obliku omogućen je putem internetske stranice registra odnosno web-servisa, u skladu s korisničkim ovlaštenjima. Ispis tako pribavljenih podatka nema svojstvo javne isprave.
Dostupnost jedinstvenoj bazi registra mora se omogućiti 24 sata dnevno, osim u dane održavanja odnosno provjere rada sustava.


Članak 5.
(Brisan.)
 
Jedinstvena baza registra
 
Članak 6.
Jedinstvena baza registra je dio sustava registra koji služi kao središnje mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektroničkom obliku u zbirku isprava.
Podaci u jedinstvenoj bazi registra pohranjuju se i čuvaju uporabom kodova za znakove utvrđene međunarodnom normom UTF-8.
Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na poseban zahtjev ovlaštenih osoba dužno je osigurati pripremu i ispis izvješća o broju i vrsti subjekata upisanih u registar te druge podatke iz jedinstvene baze registra, osim onih podataka koji se mogu uskratiti na temelju posebnih propisa ili se mogu dostaviti samo uz odobrenje predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: voditelj javne knjige).
Voditelj javne knjige ili sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske kojeg na to ovlasti voditelj javne knjige ima pravo uvida u sve podatke jedinstvene baze registra.
 
 
Internetska stranica registra

Članak 7.
Internetskoj stranici registra pristupa se na web-adresi https://sudreg.pravosudje.hr, a pretraživanje podataka provodi se putem izbornika internetske stranice registra.
Podaci javno objavljeni na internetskoj stranici registra moraju trajno ostati dostupni za pretraživanje.
Uvid u javno objavljene podatke putem internetske stranice registra je besplatan, u skladu s uvjetima korištenja objavljenim na toj stranici.
 
Sigurnost i čuvanje podataka
 
Članak 8.
Neprekidnost rada sustava registra i tehnička sredstva potrebna za dostupnost elektroničkih podataka registra sukladno ovom Pravilniku osigurava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.
U prostoriji u kojoj je jedinstvena baza registra moraju se provoditi odgovarajuće mjere informacijske sigurnosti, a posebno mjere zaštite od neovlaštenog pristupa, požara, poplave, ionizirajućeg zračenja, vlage, hladnoće i topline.
Program, metode i organizaciju osposobljavanja sudaca, sudskih savjetnika i ovlaštenih registarskih referenata za korištenje sustava registra određuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Provedbu osposobljavanja za korištenje sustava registra na određenom sudu određuje predsjednik suda naredbama i uputama u okviru svojih ovlasti.
Nadzor nad ispunjenjem tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za korištenje sustava registra i zaštitu podataka na sudovima provodi voditelj javne knjige.
U slučaju potresa, rata i druge neposredne opasnosti ministar nadležan za poslove pravosuđa odredit će premještanje jedinstvene baze registra na predviđeno drugo mjesto.

 
Članak 9.
Voditelj javne knjige Republike Hrvatske i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dužni su provoditi mjere osiguranja i zaštite pohranjivanja podataka, kao i mjere održavanja i provjere ispravnosti rada sustava registra.
Za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta funkcioniranja sustava registra, kao i za točno i ažurno pohranjivanje podataka u jedinstvenu bazu te urednu provedbu mjera sigurnosti, skrbi predsjednik suda.
Svaka dostava podataka elektroničkim putem izvan zaštićene mreže sudova koja kao posljedicu ima upis podataka u jedinstvenu bazu sudskog registra mora biti kriptirana i zaštićena od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba.
Svaki prijenos podataka elektroničkim putem izvan zaštićene mreže sudova iz jedinstvene baze sudskog registra u druge sustave iz članka 3. ovog Pravilnika mora biti kriptiran i zaštićen od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba.
Javni bilježnici i osobe ovlaštene posebnim propisom pri prijenosu podataka moraju koristiti certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.
 
Članak 10.
Predsjednik suda, suci, sudski savjetnici, ovlašteni registarski referenti i drugi sudski službenici koji sukladno svojim ovlastima rade sa sustavom registra dužni su provoditi mjere fizičke sigurnosti radi sprječavanja neovlaštenog pristupa ili zloupotrebe sustava registra.
 
II. OBLIK REGISTRA
 
Članak 11.
Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava.
 
Članak 12.
Glavna knjiga registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) vodi se u elektroničkom obliku.
Zbirka isprava registra (u daljem tekstu: zbirka isprava) vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa može odrediti da se zbirka isprava vodi samo u elektroničkom obliku u svim sudovima, samo u određenim sudovima ili za određene subjekte upisa, ovisno o tehničkim i kadrovskim mogućnostima registarskih sudova.
 
Vođenje glavne knjige
 
Članak 13.
Glavna knjiga vodi se tako da se podaci upisani u registarskom sudu pripremaju i pohranjuju u jedinstvenu bazu registra.
U jedinstvenu bazu registra mora biti pohranjen svaki upisani podatak. Upisi kojima svi ili određeni podaci o subjektu prestaju važiti moraju ostati dostupni za pretraživanje putem MBS-a, tvrtke subjekta i OIB-a. Upisi kojima svi ili određeni podaci o subjektu prestaju važiti, moraju ostati dostupni za pretraživanje putem MBS-a i tvrtke toga subjekta.
 
Članak 14.
Svakom upisu u glavnu knjigu, osim MBS-a i OIB-a, dodjeljuje se redni broj upisa, datum i vrijeme upisa, oznaka rješenja na kojem se upis temelji te oznaka i broj registarskog suda koji je proveo upis.
Nakon javne objave upisanih podataka u glavnu knjigu upisuje se datum objave upisa na internetskoj stranici registra i u »Narodnim novinama«, ako je upis objavljen u »Narodnim novinama«.
 
Članak 15.
Za vođenje glavne knjige koriste se hrvatski i međunarodni standardi, norme, tehnički propisi i posebni šifarnici.
1. Oznake za predstavljanje imena država (ISO 3166Codes for representation of names of countries),
2. Oznake za predstavljanje valuta i novca (ISO 4217Codes for representation of currencies and funds),
3. Oznake za predstavljanje jezika (ISO 639 – Codes for representation of names of languages),
4. Oznake i nazivi županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj preuzeti iz šifrarnika OIB sustava,
5. Šifre i nazivi naselja i ulica u Republici Hrvatskoj preuzeti iz šifrarnika OIB sustava,
6. Za upis znakovlja (imena, prezimena, naziva i tvrtki) izvan hrvatskog latiničnog pisma koriste se međunarodni standardi za putne isprave (ICAO Document 9303 potvrđenog normom ISO/IEC 7501 Machine readable travel documents).
Podaci iz šifrarnika utvrđuju se na hrvatskome jeziku, odnosno na izvornom jeziku latiničnim pismom, ako je podatak iz stranog jezika.
 
Članak 16.
U glavnu knjigu, umjesto teksta, podaci propisani zakonom upisuju se uporabom šifrarnika koje priprema, verificira, mijenja i dopunjuje komisija za izradu šifrarnika i obrazaca. Šifrarnici određeni za pojedini podatak razvrstani su po sljedećim grupama:
1. Trgovački sudovi i Stalne službe
2. Vrste upisa
3. Predmet prijave
4. Vrste rješenja
5. Vrste funkcija
6. Vrste razloga za prestanak
7. Razlozi brisanja subjekta upisa
8. Vrste zabilježbi
9. Vrste pravnih oblika
10. Vrste oblika uloga
11. Vrste odluka drugostupanjskog suda
12. Vrste pismena
13. Vrste podnesaka
14. Vrste službenih osoba
15. Grupe u subjektu
16. Vrste osnivača
17. Vrste predlagatelja
18. Vrste identifikacijskih isprava
19. Vrste porijekla uloga
20. Vrste statusnih promjena
21. Vrste predmeta poslovanja
22. Vrste priloga
23. Vrste posebnosti poslovanja
24. Skupine djelatnosti.
 
Članak 17.
(Brisan.)
 
Članak 18.
Podaci koji se po zakonu upisuju u registar u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:
I. Temeljni podaci
II. Podaci prema ustroju subjekta upisa.
 
Članak 19.
Grupa podataka »temeljni podaci o subjektu« uključuje:
1. matični broj subjekta upisa
2. osobni identifikacijski broj
3. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv
5. sjedište i poslovna adresu
6. pravni oblik
7. predmet poslovanja.
Grupu podataka o »sjedištu i poslovnoj adresi« čine podaci o mjestu i općini u Republici Hrvatskoj te podaci o poslovnoj adresi koji sadržavaju oznaku ulice, kućnog broja i podbroja. Ako se podaci o sjedištu i poslovnoj adresi preuzimaju elektroničkim putem, upis u glavnu knjigu provodi se na temelju obavijesti o elektroničkom upisu.
Grupa podataka »predmet poslovanja« uključuje naznaku djelatnosti koje ga čine, odnosno naznaku skupine djelatnosti ako se radi o više djelatnosti propisanih zakonom, uz izuzimanje djelatnosti koje nisu obuhvaćene predmetom poslovanja.
Grupu podataka »tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv« čine podaci koji se upisuju u glavnu knjigu uz ograničenje da tekst tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisuću dvadeset i četiri (1024) znaka, a skraćene tvrtke ili naziva najviše pet stotina dvanaest (512) znakova. Tekst prijevoda tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisuću dvadeset i četiri (1024) znaka, a tekst prijevoda skraćene tvrtke ili skraćenoga naziva najviše pet stotina dvanaest (512) znakova.
 
Članak 20.
Za trgovca pojedinca u glavnoj knjizi treba organizirati grupu podataka »temeljni podaci o subjektu«, grupu podataka »podružnice« ako su ustrojene i grupu podataka »pravni odnosi« koju čine podaci o godišnjem prihodu, nazivu i broju obrtnog registra te promjene tih podataka.
 
Članak 21.
Za društva osoba podaci u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:
1. temeljni podaci o subjektu
2. članovi/osnivači
3. osobe ovlaštene za zastupanje
4. podružnice
5. pravni odnosi
6. ostali podaci propisani zakonom
7. zabilježbe.
Grupa podataka »članovi/osnivači« sadrži podatke o članovima kada je upis članova u registar propisan Zakonom s time da se u komanditnom društvu upisuju komplementari i članovi koji imaju položaj komanditora s visinom uloga svakog od njih. U ovu grupu podataka uključeni su i podaci o osnivačima kada je to Zakonom propisano.
Grupa podataka »osobe ovlaštene za zastupanje« sadrži podatke o osobama koje čine upravu gospodarskog interesnog udruženja, podatke o članovima ili više njih koji skupno zastupaju javno trgovačko društvo (u daljnjem tekstu: j.t.d.), ako svi članovi j.t.d. ne zastupaju društvo, podatke o prokuristi (ako je prokura dodijeljena) te podatke o likvidatoru, privremenom ili stečajnom upravitelju, ako su nastali razlozi za prestanak društva. U ovu grupu podataka uključeni su i podaci o zastupnicima u ustanovama i drugim subjektima koji se po zakonu upisuju u registar.
 
Članak 22.
Podaci koji se upisuje za društva kapitala u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po slijedećim grupama podataka:
1. temeljni podaci o subjektu
2. članovi
3. osobe ovlaštene za zastupanje
5. članovi nadzornog ili upravnog odbora
6. temeljni kapital
7. podružnice
8. pravni odnosi
9. ostali podaci propisani zakonom
10. zabilježbe.
Grupu podataka »članovi« čine podaci o članovima društva u društvima gdje je propisan upis članova u registar kao i podatke o članu koji ima položaj jedinog dioničara. Ova grupa podataka se organizira u skladu s pravnim oblikom subjekta.
Grupu podataka »osobe ovlaštene za zastupanje« čine podaci o članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima, postavljenim privremenim upraviteljima, osobama određenim za zastupanje od suda, likvidatorima, privremenim ili stečajnim upraviteljima, ako su nastali razlozi za prestanak društva.
Grupu podataka »članovi nadzornog ili upravnog odbora« čine podaci o članovima nadzornog ili upravnog odbora, ako su ustrojeni.
Grupu podataka »temeljni kapital« čine podaci o iznosu temeljnog, odnosno odobrenog kapitala.
Grupu podataka »zabilježbe« čine i podaci o namjeravanim promjenama sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE) u drugu državu članicu Europske unije, dosadašnje sjedište, naziv registra ili drugog upisnika u kojem je subjekt vođen te dosadašnji broj u tom registru u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku.
 
Članak 23.
Podaci koji se upisuju za zadruge u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:
1. temeljni podaci o subjektu
2. osobe ovlaštene za zastupanje
3. članovi nadzornog odbora
4. pravni odnosi
5. ostali podaci propisani zakonom
6. zabilježbe.
Grupe podataka od 1.-4. čine podaci na koje se na odgovarajući način primjenjuju pravila o grupiranju podataka u društvima kapitala.
Grupu podataka »ostali podaci propisani zakonom« čine, uz ostalo i podaci o odgovornosti zadrugara za obaveze zadruge ako je ona pravilima zadruge određena.
 
Članak 24.
Grupu podataka »pravni odnosi« čine podaci koji se grupiraju za sve subjekte upisa, i to: podaci o datumu usvajanja statuta, društvenog ugovora, izjave ili akta o osnivanju, pravila zadruge i odluka koje se po zakonu upisuje u registar, njihove izmjene i dopune i s time povezanih odluka, uz oznaku članka koji se mijenja, kratak opis izmjena, datuma odluke tijela ili osoba koji su je donijeli i njezin kratki sadržaj.
Grupu podataka iz stavka 1. ovog članka čine i podaci o pravno ustrojbenom obliku subjekta upisa, njegovim promjenama i drugi upisi vezani za status subjekta upisa, vrijeme trajanja i prestanak subjekta upisa uz naznaku razloga za prestanak ili razloga zbog kojeg je određeno brisanje iz registra, a osobito, pravni temelj i eventualni podaci o pravnom slijedniku, likvidaciji, nastavljanju subjekta upisa, kao i drugi zakonom propisani podaci. Za društva kapitala u ovu grupu podataka unose se podaci o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i s time povezane odluke, podaci o statusnim promjenama pripajanja, spajanja, podjele i preoblikovanja, priključenju i prestanku priključenja, zaključenju, promjeni i prestanku poduzetničkih ugovora, nastavku osnivanja, ništetnosti i ukidanje društva, a kod dioničkog društva i prijenosu dionica manjinskih dioničara, prijenosu imovine na osobe javnog prava i druge osobe te drugi zakonom propisani upisi.
Grupu podataka »financijska izvješća« čine podaci o danu predaje potpunih financijskih isprava, uz naznaku obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaju, ako je propisana obavezna objava tih podataka.
Grupu podataka »zabilježbe« čine podaci o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, određivanju nadzora nad ispunjenjem stečajnog plana i ukidanju nadzora, podaci o odlukama o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, odnosno odlukama o obustavi ili prekidu tih postupaka, podaci o rješenju o odobravanju predstečajne nagodbe, odlukama stečajnog suca koje se upisuju po službenoj dužnosti, odlukama o izrečenim kaznama, sigurnosnim mjerama ili mjerama opreza, o podnesenim tužbama i pravomoćnim presudama, uz navođenje naziva suda i broja presude, o postupcima i odlukama drugih tijela, brisanju upisa i druge zakonom propisane zabilježbe, podaci o podnesenim žalbama protiv rješenja o upisu, o odlukama drugostupanjskog suda, datum objave i pravomoćnosti rješenja, podaci o podnesenim žalbama protiv odluka sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta te o odlukama registarskog suca o prigovorima na pokrenuti postupak brisanja subjekta iz registra.
U grupu podataka iz stavka 5. ovoga članka uključeni su i podaci o zabilježbama koje se po službenoj dužnosti upisuju u postupku domaćih i prekograničnih statusnih promjena društva, pripajanja, podaci o zabilježbama spora, o tome da je u zbirci isprava položen prijevod isprava na jednom od službenih jezika Europske unije uz naznaku njihovog naziva, podaci o namjeravanim promjenama i promjenama sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE) u drugu državu članicu Europske Unije, odnosno Republiku Hrvatsku, podaci o dosadašnjem sjedištu, nazivu registra ili drugog upisnika u kojem je subjekt vođen, uz naznaku dosadašnjeg broja upisnika ili registra, i druge zabilježbe, kada je zakonom ili odlukom određeno da se upisuju u registar.
Grupu podataka »odluke suda« čine podaci o rješenjima suda o nakani pokretanja postupka brisanja subjekta, obustavi postupka brisanja, prekidu ili zastoju postupka brisanja, rješenju o brisanju subjekta upisa, podaci o rješenju o odobravanju (sklapanju) predstečajne nagodbe, rješenju o odbačaju ili odbijanju sklapanja predstečajne nagodbe, rješenju o otvaranju stečajnog postupka, rješenju o obustavi i zaključenju stečajnog postupka, rješenju o imenovanju privremenog stečajnog upravitelja, s time da se njegov upis provodi u grupi podataka »zastupnici«, rješenju o zabrani obavljanja djelatnosti koja se upisuju po službenoj dužnosti i drugim odlukama koje se po zakonu upisuju u registar.

Članak 24.a
Ako se radi o automatiziranom prihvatu podataka iz sustava sudskih upisnika (eSpis) i iz sustava FINE, unos u glavnu knjigu provodi se elektroničkim putem na temelju obavijesti o elektroničkom upisu, bez donošenja rješenja o upisu.
Obavijest o elektroničkom upisu potpisana od sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta je funkcionalno jednaka upisnom rješenju.
 
Evidencijski i statistički podaci
 
Članak 25.
Osim podataka koji se upisuju u registar i objavljuju u skladu sa zakonom (javni podaci), u jedinstvenu bazu registra pohranjuju se evidencijski ili statistički podaci. Pristup tim podacima dozvoljen je voditelju javne knjige, predsjednicima sudova, ovlaštenim osobama registra i državnim tijelima u skladu sa zakonom.
Evidencijski podaci o članovima društva i pripadajućim poslovnim udjelima pohranjuju se u jedinstvenu bazu registra na temelju podataka iz prijave, popisa članova društva i njihovih udjela sačinjenih i ovjerovljenih od javnih bilježnika ili dostavljenih od uprave.
Neposredno pravo na elektroničko preuzimanje evidencijskih podataka o članovima društva i njihovim udjelima ima Ministarstvo financija – Središnji ured Porezne uprave.
 
Zbirka isprava na papiru
 
Članak 26.
Kada se zbirka isprava vodi na papiru za svaki subjekt upisa zasniva se omot spisa svijetlo plave boje koji predstavlja preklopni karton veličine B3. Na naslovnoj strani omota, u desnom gornjem kutu upisuje se MBS subjekta upisa. U lijevom gornjem kutu upisuje se naziv registarskog suda, a u sredini omota upisuje se tvrtka ili naziv subjekta upisa. Na unutarnjoj strani omota zbirke isprava popisuju se kronološkim redom uložene isprave i dokazi s oznakom poslovnog broja iz Tt ili R3 upisnika.
Rješenja i prilozi uz rješenja te druge isprave i dokazi, polažu se u omot zbirke isprava po redoslijedu upisa, odnosno redoslijedu navedenom u prijavi i po vremenskom slijedu primitka u sud, odvojeno od isprava koje se ulažu u tanji crveni omot registarskog uloška s oznakom »nejavno«.
Isprave i podaci čija se pohrana traži na nekom od službenih jezika Europske unije moraju biti prevedeni od ovlaštenog sudskog tumača. Ispravama na hrvatskom jeziku mogu se priložiti ovjereni prijevodi isprava na nekom od službenih jezika Europske unije. Registarski sud će po službenoj dužnosti u glavnu knjigu upisati da su u zbirci isprava položeni prijevodi isprava, uz naznaku njihovog naziva ili kratkog sadržaja isprava.
U dijelove zbirke isprava koja se vodi na papiru odobrava se uvid u sudskoj pisarnici. Na zahtjev se mogu dostavljati preslike pismena koja postoje samo u papirnatom obliku.
 
Zbirka isprava u elektroničkom obliku
 
Članak 27.
U elektroničku zbirku isprava pohranjuju se sve elektronički potpisane odluke registarskog suda, isprave dostavljene registarskom sudu elektroničkim putem, podaci o javnoj elektroničkoj objavi u »Narodnim novinama«, potvrde o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju (u daljnjem tekstu: OIB) subjektu upisa i drugi dokumenti, kao i isprave na papiru preoblikovane u elektronički oblik u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću putem e-Tvrtke, odnosno isprave koje su bile pohranjene u zbirci isprava na papiru te su na prijedlog ovlaštenih osoba subjekta upisa pretvorene u elektronički oblik.
Dokazi i isprave u elektroničkom obliku pohranjuju se u zbirku isprava po istom redoslijedu koji je propisan za polaganje isprava u zbirku isprava na papiru. Svim ispravama i podacima dodjeljuje se redni broj »Rbr.«, a prilozima se pored rednog broja dodjeljuje podbroj »Pbr«. Isprave koje se ulažu u »omot nejavno« označavaju se oznakom »N«.
Način vođenja zbirke isprava u elektroničkom obliku kao i pretvaranje isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronički oblik propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.
 
Članak 28.
Registarski sud mora osigurati slobodan uvid u zbirku isprava u elektroničkom obliku putem prikladne informatičko komunikacijske opreme ili putem ispisa podataka iz zbirke isprava, ovjerovljenih kopija ili preslike te izvadaka iz isprava.
Izvaci i ispisi podataka pohranjenih u elektroničkoj zbirci isprava izdaju se na papiru u formatu A4 uz plaćanje propisane naknade.
Dijelovi elektroničke zbirke isprava, osim isprava za koje je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, mogu se razgledati na internetskoj stranici registra putem izbornika.
 
Matični broj subjekta upisa
 
Članak 29.
MBS je identifikacijski broj koji svakom subjektu upisa dodjeljuje elektroničkim putem registarski sud donošenjem rješenja o upisu.
Nakon donošenja rješenja o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, stečajna masa brisanog dužnika se vodi pod MBS koji je tom subjektu dodijeljen prilikom osnivanja.
Jednom dodijeljeni MBS subjektu upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa.
 
Članak 30.
MBS se sastoji od: – dvoznamenkastoga broja registarskog suda kod kojega je upisano osnivanje subjekta upisa, – šesteroznamenkastoga tekućeg broja, te – jednoznamenkastoga kontrolnog broja. Dvoznamenkasti broj registarskog suda određuje se abecednim redom naziva trgovačkog suda od 01 do 11. Tekući broj određuje registarski sud subjektima upisa po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka počevši od 000001. Kontrolni broj određuje se postupkom «Modula 11,10 – redni broj postupka 6«, utvrđenim međunarodnom normom ISO 7064.
 
Članak 31.
Podružnica se označava s MBS svog osnivača i svojim podbrojem.
Podbroj podružnice je troznamenkasti redni broj kojeg registarski sud dodjeljuje podružnici rješenjem o upisu osnivanja podružnice, po redoslijedu upisa podružnica kod registarskog suda osnivača, počevši od 001.
Glavnoj podružnici inozemnog osnivača dodjeljuje se MBS na način propisan člankom 28. ovoga Pravilnika.
Svaka sljedeća podružnica istog inozemnog osnivača označava se s MBS glavne podružnice i dodjeljuje joj se podbroj na način propisan stavkom 2. ovoga članka, počevši od 002.
 
Registarski ulošci
 
Članak 32.
Registarski uložak (spis) ustrojava se za svaki subjekt upisa kao omot tamno sive boje u obliku preklopljenog kartona veličine B3. U omot registarskog uloška odlaže se zbirka isprava zajedno sa omotom crvene boje s oznakom »nejavno« te podnesci zaprimljeni na upisnik na papiru koji se ne odlažu u zbirku isprava.
Na naslovnu stranu omota registarskog uloška, u desnom gornjem kutu upisuje se matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MBS), a ispod njega poslovni broj pod kojim je subjekt upisan u upisnik sudskog registra Tt. U gornjem lijevom kutu upisuje se naziv registarskog suda, a na sredini se unose podaci o tvrtki ili nazivu subjekta upisa.
U omot crvene boje s oznakom »nejavno« odlažu se isprave, odnosno odluke registarskog suda koje se odnose na upravljanje postupkom, isprave koje su priložene uz zahtjev za upis koji je odbačen, povučen ili odbijen te isprave koje po svojem sadržaju nisu javni podaci.
Kada subjekt upisa mijenja sjedište na područje drugog registarskog suda, registarski sud dosadašnjeg sjedišta zadržava omot registarskog uloška te na naslovnu strana omota bilježi naziv registarskog suda novog sjedišta. U registarski omot subjekta upisa ulaže se i omot zbirke isprava koja sadrži primjerak rješenja o upisu promjene sjedišta.
Registarski ulošci (spisi) u kojima postupak nije u tijeku drže se zajedno sa zbirkom isprava subjekta upisa u sudskoj pisarnici u posebnim pretincima (ormarima) sređenima po redoslijedu.
Registarski ulošci (spisi) u kojima je postupak u tijeku mogu se držati u referadi suca odnosno sudskog savjetnika i ovlaštenog službenika.
Spisi povjereni pojedinim službenicima radi prijepisa, otpreme ili obavljanja nekih drugih radnji po nalogu suca ili drugih ovlaštenih osoba, nakon obavljanja tih radnji drže se u odgovarajućim pretincima.
 
Članak 33.
Poduložak podružnice ustrojava se ako subjekt upisa ima podružnice. Poduložak podružnice je preklopljeni karton svjetlo sive boje, veličine A3. Na naslovnoj strani omota, u desnom gornjem kutu stavlja se MBS osnivača i podbroj podružnice prema redoslijedu upisa podružnica u registar. U omot registarskog poduloška odlažu se ispisi rješenja s podacima o upisima za podružnicu.
Kada je sjedište podružnice na području drugog registarskog suda omot poduloška podružnice se nakon upisa u glavnu knjigu i dostave primjerka prijave za upis s prilozima, izvornika ili ovjerenog primjerka rješenja o upisu na papiru ili elektroničkim putem registarskom sudu sjedišta podružnice, odlaže u registarski uložak subjekta upisa s bilješkom o nazivu suda sjedišta podružnice.
Ako osnivač podružnice ima sjedište na području drugog registarskog suda registarski sud sjedišta podružnice nakon dostave primjerka prijave za upis s prilozima, izvornika ili ovjerenog primjerka rješenja o upisu na papiru ili elektroničkim putem, ustrojava omot poduloška podružnice na koji se na naslovnoj strani, u desnom gornjem kutu stavlja MBS osnivača i podbroj podružnice dodijeljen u registarskom sudu sjedišta osnivača. U poduložak se ulaže dostavljen primjerak prijave za upis s prilozima te izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu na papiru.
Za podružnice inozemnih osnivača odgovarajuće se primjenjuju odredbe o ustrojavanju registarskih omota (spisa) subjekta upisa.
 
III. POKRETANJE POSTUPKA UPISA U REGISTAR
 
Pokretanje postupka prijavom
 
Članak 34.
Postupak upisa u registar pokreće se prijavom na papiru u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkom prijavom, potpisanom naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika.
Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem je području sjedište subjekta upisa, odnosno registarskom sudu na čijem je području novo sjedište subjekta.
Prijavi za osnivanje novog subjekta, promjenama osnivača ili članova prilaže se izjava iz članka 40.a ZSR-a koja se daje na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.
 
Prijava na papiru
 
Članak 35.
Prijava na papiru podnosi se na propisanom PO obrascu s prilozima i ostalim dokumentima u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike, a najmanje u dva primjerka. Jedan primjerak prijave s prilozima ostaje u registarskom sudu, a drugi primjerak prijave sud vraća predlagatelju, ovjeren štambiljem suda s datumom i vremenom primitka prijave u pisarnici te upisanim poslovnim brojem pod kojim je prijava upisana u registarski Tt upisnik, u desnom gornjem kutu prijave.
Prijavu ovjerava javni bilježnik u prostoru predviđenom za ovjeru obrasca PO, osim kada je zakonom propisano da ovjera prijave nije potrebna.
Prijava i isprave priložene uz prijavu na papiru ispisuju se pisaćim strojem ili pisačem na bijelom neprozirnom papiru veličine A4, samo s jedne strane, s lijevom marginom od najmanje 3 cm te ostalim marginama od najmanje 2 cm, tako da je u gornjem desnom kutu prve stranice prazan prostor veličine najmanje 10 x 5 cm za potrebe ovjere i upisivanja drugih službenih podataka od strane registarskog suda.
Prijava i isprave priložene uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, pretipkavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici i ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćeg stroja ili pisača.
 
Sadržaj obrasca prijave
 
Članak 36.
Obrazac PO prijave za upis u sudski registar sadrži naziv »prijava za upis u sudski registar«, naziv trgovačkog suda kojem se podnosi, oznaku MBS-a, odnosno Rul-a i OIB-a te oznaku poslovnog broja iz Tt upisnika.
Dio prijave koji sadrži naziv »za službenu uporabu ne popunjavati« u gornjem desnom kutu obrasca PO namijenjen je za ovjeravanje prijave štambiljem suda te datumom i vremenom primitka prijave u pisarnici.
U dio obrasca pod nazivom »predlagatelj« upisuju se podaci o imenu i prezimenu ili tvrtci, odnosno nazivu predlagatelja, njegovom prebivalištu ili sjedištu i poslovnoj adresi. Isti podaci upisuju se i u dio obrasca pod nazivom »subjekt upisa«.
U dio obrasca pod nazivom »predmet prijave« upisuje se zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene upisanih podataka. Ovaj dio obrasca može sadržavati i više zahtjeva za upis ali se oni moraju navesti bez objedinjavanja ili skraćivanja te pozivanja na sadržaj prijave. Osniva li se društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, u ovaj dio obrasca treba navesti da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja.
U dio obrasca »naziv priloga uz prijavu« popisuju se prilozi vezani za vrstu upisa koji se traži. Naslovna strana obrasca sadrži i prijedlog da se upis u sudski registar provede prema zahtjevu i prilozima.
Nastavak obrasca PO sadrži podatke i izjave koje čine sastavni dio prijave popunjene prema redoslijedu i nazivlju propisanom ovim Pravilnikom.
Istovjetnost podnositelja prijave prilikom ovjere potpisa ili rukoznaka potvrđuje javni bilježnik svojim potpisom i štambiljem ili naprednim elektroničkim potpisom u prostoru nastavka obrasca predviđenom za ovjeru potpisa osoba ovlaštenih za podnošenje prijave.
Podaci o MBS i OIB-u subjekta upisa navode se u prijavi ako prijava sadrži zahtjev za upis promjene podataka upisanih u sudski registar.
 
Članak 37.
Obrazac prijave PO popunjava se redoslijedom i uz korištenje sljedećih nazivlja:
1. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv, naznaka stranog jezika s prijevodom tvrtke ili naziva, skraćene tvrtke ili naziva na strani jezik te promjene tih podataka, podaci o dosadašnjoj tvrtci, pod nazivom »tvrtka/naziv«,
2. sjedište (mjesto i općina), poslovna adresa (ulica, kućni broj i podbroj) u Republici Hrvatskoj te promjene tih podataka, podaci o dosadašnjem sjedištu, o namjeravanoj promjeni sjedišta, pod nazivom »sjedište/adresa«,
3. predmet poslovanja – naznaka djelatnosti koje ga čine ili naznaka više djelatnosti općenitim navođenjem skupine djelatnosti, odnosno općenitim navođenjem skupine djelatnosti uz izuzimanje djelatnosti koje se ne obuhvaćaju predmetom poslovanja, te promjene tih podataka, pod nazivom 'predmet poslovanja',
4. ime i prezime, prebivalište i OIB a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i OIB, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i OIB, svakog člana javnog trgovačkog društva, člana društva koji ima položaj komanditora s naznakom visine uloga, člana gospodarskog interesnog udruženja, promjene i prestanak članstva u društvu, stupanje novog člana u društvo, odnosno udruženje, svakog člana društva s ograničenom odgovornošću uz naznaku rednog broja i nominalnog iznosa preuzetih udjela, sve promjene članova društva, uključujući i upis sjedinjenja udjela kod jednog člana društva i više ovlaštenika na jednom poslovnom udjelu, te isti podaci o osnivačima, kada se po zakonu upisuju u registar, pod nazivom »osnivači/članovi društva«,
5. ime i prezime, prebivalište i OIB, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i OIB, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i OIB jedinog dioničara te promjene tih podataka, pod nazivom »jedini dioničar«,
6. ime i prezime, prebivalište i OIB, osoba ovlaštenih za zastupanje i prokurista, uz oznaku tipa zastupnika (člana javnog trgovačkog društva ovlaštenih za zastupanje; predsjednika i članova uprave dioničkog društva u dualističkom ustroju organa društva, glavnog izvršnog direktora, izvršnih direktora i njihovih zamjenika u monističkom ustroju organa društva; članova uprave/direktora društva s ograničenom odgovornošću, gospodarskog interesnog udruženja, europskog gospodarskog interesnog udruženja, europskog društva SE i kreditnih unija, upravitelj zadruge i predsjednik saveza zadruga, zastupnika i drugih osoba ovlaštenih na zastupanje prema posebnim propisima te prokurista), načina zastupanja, uz naznaku podataka o datumu imenovanja, odnosno prestanka ovlasti zastupanja, načina, a za prokuriste vrstu i ograničenje prokure (na poslovanje jedne ili više podružnica), propisane izjave članova uprave i izvršnih direktora (članak 239. stavak 2. ZTD-a) te promjene tih podataka, pod nazivom »osobe ovlaštene za zastupanje«,
7. ime i prezime, prebivalište i OIB likvidatora, ovlasti u zastupanju ako je imenovano više likvidatora, odnosno odgovarajući podaci za pravnu osobu, ako je za likvidatora imenovana pravna osoba, privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja, privremeni upravitelj društva s ograničenom odgovornošću, sanacijskog upravitelja te promjene tih podataka, pod nazivom »upravitelji/likvidatori«,
8. ime i prezime, prebivalište i OIB za predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnog odbora dioničkog društva u monističkom ustroju organa dioničkog društva; predsjednika, zamjenika predsjednika i članova nadzornog odbora dioničkog društva u dualističkom ustroju organa društva; predsjednika, zamjenika predsjednika i članova nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću, predsjednika, zamjenika i članova zadruge nadzornog odbora, odnosno kreditne unije te promjene tih podataka, pod nazivom »upravni/nadzorni odbor«,
9. iznos za koji su izdane dionice, broj dionica na koje je razdijeljen temeljni kapital, ukupni iznos uplate za izdane dionice i u čemu su one uplaćene, opis predmeta ulaganja ili preuzimanja stvari odnosno prava koja se ulažu kada se osniva društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja te izjave (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) iz članka 187.a stavka 1. ZTD-a, visina odobrenog kapitala, pod nazivom »temeljni kapital«,
10. ime i prezime, OIB osobe ovlaštene za primanje i očitovanje volje i pismena u ime društva uz navođenjem adrese u Republici Hrvatskoj te promjene tih podataka, pod nazivom »ovlaštena osoba za primanje očitovanja i pismena«,
11. za sve subjekte upisa upisuju se podaci o podružnicama domaćih i inozemnih osnivača, pod nazivom »podružnice« i to:
a) tvrtka ili naziv podružnice, a ako inozemni osnivač ima više podružnica u tvrtki mora naznačiti koja je glavna podružnica te promjene tih podataka,
b) sjedište podružnice te promjene sjedišta,
c) djelatnost podružnice te promjene djelatnosti,
d) ime i prezime, prebivalište i OIB osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača te promjene tih podataka,
e) tvrtka ili naziv, sjedište i adresa osnivača, za podružnicu inozemnog osnivača i naziv registra u kojem je osnivač upisan, broj pod kojim se u tom registru vodi odnosno napomena da je osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u registar, OIB te promjene tih podataka,
f) predmet poslovanja osnivača inozemne podružnice te promjene tih podataka,
g) financijska izvješća osnivača,
h) prestanak podružnice.
12. »Pravni odnosi«
a) pravno ustrojstveni oblik,
b) datum osnivanja (datum sklapanja društvenog ugovora, davanja izjave o osnivanju društva kod javnog bilježnika, usvajanja statuta i preuzimanje svih dionica od strane osnivača pri simultanom osnivanju dioničkog društva, datum osnivačke skupštine pri sukcesivnom osnivanju dioničkog društva, datum usvajanja statuta Europskog društva (SE) i Europske zadruge (SCE), ugovora o osnivanju udruženja ili Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU), ugovora o osnivanju udruženja, datum osnivačke skupštine i odluke o donošenju pravila zadruge, donošenje odluke o osnivanju ustanove ili druge pravne osobe koja se upisuje po zakonu, pod nazivom »osnivanje«,
c) podaci o iskazanom godišnjem prihodu iskazanom u godišnjim financijskim izvješćima podnesenim FINI, naziv registra i broj pod kojim je bio upisan kao obrtnik, brisanje svojstva trgovca, pod nazivom »stjecanje svojstva trgovca pojedinca«
d) izmjene i dopune društvenog ugovora, statuta, ugovora o osnivanju udruženja, pravila zadruge, uz oznaka datuma izmjena i dopuna, članka koji se mijenja, kratak opis izmjena, odnosno dopuna organa ili osoba koje su donijele odluku o izmjenama, pod nazivom »izmjene općih akata«,
e) datum usvajanja statuta ustanove ili drugih akata subjekata koji se po zakonu upisuju u sudski registar i njihove izmjene, pod nazivom »opći akti subjekata«
f) vrijeme trajanja subjekta upisa ako je subjekt osnovan na određeno vrijeme, pod nazivom »trajanje«,
g) promjene temeljnog ili odobrenog kapitala, – upisuju se podaci propisani za pojedine upise, odnosno za pojedini tip društava kapitala »promjene temeljnog kapitala«,
h) datum odluke o prijenosu dionica, izjava uprave odnosno izvršnih direktora da odluka glavne skupštine nije pobijana u roku u kome se to moglo učiniti ili da je podignuta tužba pravomoćno odbijena (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) i podaci za jedinog dioničara iz točke 5. ovog članka pod nazivom »Prijenos dionica manjinskih dioničara«,
i) vrsta poduzetničkog ugovora, ugovorne strane, a ako se radi o ugovoru o prijenosu dobiti i podaci iz sporazuma o visini dobiti, izmjene ugovora, otkaz ugovora, prestanak ugovora, uz navođenje razloga i vrijeme prestanka ugovora, pod nazivom »poduzetnički ugovor«,
j) priključenje uz navođenje tvrtke glavnog društva (u točki 6. ovog članka), prestanak priključenja, uz navođenje razloga zbog kojeg je došlo do prestanka i vrijeme prestanka priključenja, pod nazivom »priključenje«,
k) statusne promjene, pripajanje, uz navođenje izjave uprave odnosno izvršnih direktora da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika), ako je društvo preuzimatelj povećalo temeljni kapital podaci o povećanju temeljnog kapitala radi toga da se provede pripajanje, navođenje podataka o članovima društva preuzimatelja, spajanje, uz odgovarajuće podatke za osnivanje tipa društva nastalog spajanjem, vrsta podjele, uz odgovarajuće podatke za osnivanje tipa društva nastalog podjelom, datum odluke o statusnoj promjeni, odluka o preoblikovanju, a ako dioničko društvo nastavlja djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno kao javno trgovačko društvo, propisane podatke za svakog člana društva, a za komanditno društvo, komanditora, pod nazivom »statusne promjene«,
l) statusne promjene prekograničnog pripajanja i spajanja, uz navođenje podataka o tome da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i o ostvarenju posebnih prava dioničara, odnosno članova društva (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) ako se radi o društvu koje se pripaja i ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ako se radi o prekograničnom spajanju, uz odgovarajuće podatke za osnivanje oblika društva nastalog spajanjem ako ima sjedište u Republici Hrvatskoj, pod nazivom »prekogranične statusne promjene,
m) prijenos imovine na osobe javnog prava, obveza prijenosa imovine uz navođenje podataka o ugovoru i odluci pod nazivom »prijenos imovine«,
n) datum i vrsta razloga za prestanak i to nazivom »razlozi za prestanak«,
nj) nastavljanje,
o) prestanak subjekta upisa, uz naznaku pravnog temelja, eventualnih podataka o pravnom slijedniku,
p) ništetnost društva,
r) nastavak osnivanja društva,
13. odgovornost članova zadruge za obveze zadruge (ako je propisana Pravilima),
14. ostale izjave ovlaštenih osoba,
15. podaci koji se javno objavljuju,
16. zabilježbe.
 
Elektronička prijava
 
Članak 38.
Elektroničku prijavu s prilozima i ostalim dokumentima u elektroničkom obliku podnosi registarskom sudu javni bilježnik ili ured HITRO.HR. Elektronička prijava potpisana naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika zamjenjuje njegov vlastoručni potpis i otisak pečata.
Izvornik prijave i priloga, odnosno njihovi prijepisi ili ovjerene preslike, dostavljaju se registarskom sudu u roku od tri dana, pozivom na poslovni broj pod kojim je elektronička prijava zaprimljena u registarskom Tt upisniku i moraju biti istovjetni s izvornim ispravama ili dokumentima.
Pravila o načinu popunjavanja podataka na PO obrascu prijave, uključujući i redoslijed upisivanja podataka u prijavu odgovarajuće se primjenjuju na elektroničke prijave.
 
Članak 39.
Ako prijava i prilozi dostavljeni na papiru nisu po sadržaju i obliku istovjetni sa prijavom i prilozima dostavljenim u elektroničkom obliku registarski sudac će zaključkom pozvati predlagatelja da u određenom roku otkloni nedostatke u prijavi ili dostavljenim prilozima i upozoriti ga na posljedice, ako ne postupi po zaključku.
Ako predlagatelj ne postupi po zaključku registarski sudac će pokrenuti postupak brisanja upisa.
Javni bilježnici su dužni u svom uredu osigurati tehničke pretpostavke i održavati tehničke uređaje za elektroničko prosljeđivanje prijava u registar.
 
Članak 40.
Elektroničkim putem pokreće se postupak i onda kada javni bilježnik, primjenom pravila o načinu popunjavanja podataka na PO obrascu, popuni obrazac prijave i podatke iz prijave elektroničkim putem dostavlja izravno u sustav sudskog registra. Sustav registra pohranjuje podatke iz prijave i dodjeljuje poslovni broj iz Tt upisnika. Podatke o dodijeljenom poslovnom broju elektroničkim putem dostavlja javnom bilježniku koji nakon toga ovjerava izvornik prijave vlastoručnim potpisom i otiskivanjem štambilja te prijavu uz koju privija priloge na papiru dostavlja registarskom sudu.
Elektroničkim putem javni bilježnik može zatražiti pohranu potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje, podneskom potpisanim naprednim elektroničkim potpisom.
 
Predaja financijskih isprava
 
Članak 41.
Podaci o predaji financijskih isprava onih subjekata za koje je propisana obaveza javne objave tih podataka dostavlja u informacijski sustav sudskog registra elektronički Financijska agencija (u daljnjem tekstu: FINA) s naznakom MBS-a i OIB-a subjekta za kojeg se podaci dostavljaju, datuma predaje isprave i naznakom vrste isprave te oznakom obračunskog razdoblja za koje je subjekt upisa predao isprave.
Zaprimljeni podaci automatski se pohranjuju u sustavu registra koji ustrojava R3 spis za sve subjekte upisa za koje su podaci dostavljeni, a svakom subjektu upisa odvojeno dodjeljuje podbroj ustrojenog R3 spisa.
U glavnu knjigu registra, odvojeno za svaki subjekt upisa, elektronički se unosi podatak o predaji financijskih isprava uz navođenje obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaju. Sadržaj unesenih podataka istovjetan je sadržaju podataka dostavljenih od FINE elektroničkim putem.
Unosom podataka u glavnu knjigu smatra se da su podaci o predaji potpunih financijskih isprava za pojedini subjekt upisa javno objavljeni. Izvornici financijskih isprava ostaju pohranjeni u FINI i mogu se slobodno razgledavati na internetskim stranicama FINE.
 
Prijava za upis promjene sjedišta
 
Članak 42.
Prijava za upis promjene sjedišta subjekta upisa podnosi se registarskom sudu na čijem je području novo sjedište subjekta upisa. Registarski sud novog sjedišta nakon zaprimanja prijave upućuje zahtjev za dostavu zbirke isprava registarskom sudu na čijem je području upisano sjedište subjekta upisa.
Registarski sud na čijem je području upisan subjekt upisa po zahtjevu registarskog suda na čijem je području prijavljeno novo sjedište subjekta upisa elektroničkim putem prenosi podatke o subjektu upisa, a nakon toga dostavlja zbirku isprava bez omota. Na zadržanom omotu zbirke isprava i na omotu registarskog uloška upisuje bilješku s nazivom registarskog suda novog sjedišta subjekta.
Registarski sud novog sjedišta donosi rješenje o upisu promjene sjedišta uz navođenje istog MBS-a i OIB-a dodijeljenog subjektu pri upisu osnivanja te primjerak rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu dosadašnjeg sjedišta subjekta upisa.
Registarski sud dosadašnjeg sjedišta subjekta odlaže u zadržani omot zbirke isprava primjerak zaprimljenog rješenja o upisu promjene sjedišta.
 
Članak 43.
Prijava za upis podružnice domaćeg osnivača podnosi se registarskom sudu nadležnom po sjedištu osnivača.
Ako je sjedište podružnice na području drugog registarskog suda, registarski sud osnivača podružnice dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima, izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu i stavlja zabilježbu o nazivu registarskog suda sjedišta podružnice u dio upisa »zabilježba«.
Registarski sud sjedišta podružnice dostavljene isprave iz stavka 1. ovoga članka vodi u registarskom ulošku glavne knjige vođene na papiru pod istim podbrojem MBS podružnice pod kojim je upisan kod registarskog suda osnivača podružnice.
Prijava za upis podružnice inozemnog osnivača podnosi se registarskom sudu na čijem je području sjedište podružnice. Ako isti osnivač u Republici Hrvatskoj ima više podružnica u prijavi se mora označiti koja je podružnica glavna, a za ostale se rednim brojem označava njihov redoslijed što mora biti vidljivo i u tvrtki podružnice.
Prijavu za upis podružnice podnose ovlaštene osobe osnivača.
 
Prijava za upis promjene članova društva kod raspolaganja poslovnim udjelima
 
Članak 44.
Kada se radi o upisu novog člana društva s ograničenom odgovornošću koji je stekao poslovne udjele prijenosom ili preuzimanjem uloga pri povećanju temeljnog kapitala u predmetu prijave treba naznačiti da se radi o zahtjevu za upis promjene člana društva, popuniti propisane podatke za upis novog člana društva, odnosno prestanak članstva ranijeg člana društva te navesti redni broj i iznos preuzetog poslovnog udjela, kao i obaveze koje ga eventualno terete, a kod stjecanja članstva uplatom novih uloga potrebno je navesti i u čemu su ulozi uplaćeni.
Kada se radi o upisu stupanja novog člana u društvo ili prestanku članstva u društvu upisuju se samo podaci propisani za upis članova društva.
Ako je do promjene člana društva došlo radi univerzalnog pravnog sljedništva, u prijavi se navode podaci propisani za upis članova društva i podaci o pripadajućem poslovnom udjelu. Uz prijavu se, uz ostale propisane isprave, prilaže pravomoćna odluka o nasljeđivanju za fizičku osobu, odnosno dokaz o pravnom sljedništvu za pravnu osobu.
Ako je do promjene člana društva došlo podjelom poslovnog udjela, upis novog člana društva provodi se uz odgovarajuću primjenu odredaba za prijenos poslovnog udjela s time da je uz prijavu potrebno dostaviti odluku o podjeli.
Vlastiti poslovni udjeli društva i prijenos poslovnih udjela između upisanih članova društva ne upisuju se u registar.
Na upis promjena članova društva odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o sadržaju i propisanom redoslijedu ispunjavanja prijave.
Uz prijavu za upis svakog novog člana društva treba priložiti izjavu iz članka 40.a ZSR-a, a ako je u promjeni članova društva s ograničenom odgovornošću sudjelovao javni bilježnik uz prijavu se prilaže i popis članova društva potvrđen od javnog bilježnika.
 
Prijava za upis osnivanja društva kapitala ulaganjem i preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja
 
Članak 45.
U predmetu prijave treba posebno naznačiti da se radi o upisu osnivanja društva kapitala unosom u društvo uloga odnosno preuzimanjem stvari i prava, bez provođenja revizije osnivanja. Na isti način treba postupiti kada se radi o upisu povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala.
Pod nazivom »ulozi/temeljni kapital« opisuje se predmet ulaganja ili preuzimanja stvari ili prava te vrijednost stvari odnosno prava osobe koja je obavila procjenu kao i metoda po kojoj je to učinjeno.
Propisane izjave podnositelja prijave upisuju se u prijavi pod nazivom »ostale izjave ovlaštenih osoba«.
Isto vrijedi i za povećanje temeljnog kapitala s time da se u prijavi pod »ostale izjave ovlaštenih osoba« moraju navesti izjave podnositelja prijave propisane u članku 306. stavku 1. ZTD-a.
 
Prijava za upis statusnih promjena
 
Članak 46.
Kada se subjekt upisa pripaja drugom subjektu čije je sjedište na području istog ili drugog registarskog suda, svako društvo mora podnijeti prijavu registarskom sudu na čijem je području upisano njegovo sjedište, ako društvo preuzimatelj nije podnijelo prijavu za upis pripajanja i u sudski registar u koji je upisano pripojeno društvo. Sadržaj prijave i priloga na koje se prijava poziva kao i način upisa u registar propisan je Zakonom.
Upis brisanja pripojenog društva obavlja se na zahtjev društva preuzimatelja, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnosti nakon okončanog postupka pripajanja.
Ako je radi provođenja pripajanja povećan temeljni kapital društva preuzimatelja, prijava za upis povećanja temeljnog kapitala podnosi se prije upisa pripajanja. U istoj prijavi može se tražiti upis odgovarajućih promjena statuta ili društvenog ugovora uz dostavu isprava na temelju kojih su promjene usvojene.
Dostava zbirke isprava pripojenog društva registru ili drugom ovlaštenom upisniku društva preuzimatelja obavlja se odgovarajućom primjenom odredbi ovog Pravilnika o promjeni sjedišta subjekta upisa.
Ugovor o pripajanju dostavlja se registarskom sudu podneskom koji se zaprima na R3 upisnik i odlaže u zbirku isprava subjekta upisa. Podatak o zaprimanju ugovora nije registarski podatak.
Prilikom upisa statusnih promjena u registar u sustavu se posebno evidentiraju društva koja su sudjelovala u statusnoj promjeni. Postupak unosa evidencijskih podataka sadrže korisničke upute koje su putem informacijskog sustava sudskog registra izravno dostupne svakom registarskom sudu.
 
Članak 47.
Ako se više društava sa sjedištem na području različitih registarskih sudova spaja u novo društvo koje se time osniva, prijavu upisa novog društva nastalog spajanjem podnose sva društva registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta novog društva. Prijavi se osim ugovora o spajanju sklopljenog u obliku javnobilježničke isprave s pripadajućim ispravama o njegovom usvajanju, podnose i druge isprave propisane Zakonom.
Prilikom upisa statusnih promjena u registar u sustavu se posebno evidentiraju društva koja su sudjelovala u statusnoj promjeni.

Članak 47.a
Ako se subjekt upisa sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pripaja drugom subjektu koji ima valjano registrirano sjedište u državi članici Europske unije ili u državi koja je stranka ugovornica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, registarski sudac nadzire sve radnje u postupku pripajanja koje provodi pripojeno društvo.
Registarski sudac pri upisu pripajanja u odjeljak glavne knjige »zabilježbe« upisuje da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo države mjerodavno za društvo preuzimatelja.
Objava upisa pripajanja na internetskoj stranici registra i u »Narodnim novinama« smatra se potvrdom da su valjano i u potpunosti obavljene sve potrebne radnje u postupku pripajanja pripojenog društva. Potvrdu o tome izdaje i potpisuje registarski sudac.
U objavi upisa pripajanja mora se navesti da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i ostvarenja posebnih prava dioničara na novčanu naknadu za otkupljene dionice ili udjele.
Potvrdu i zajednički plan pripajanja odobren od skupštine pripojenog društva dostavlja pripojeno društvo registru ili drugom upisniku društva preuzimatelja najkasnije u roku od šest mjeseci od kada mu je potvrda izdana.
Dostava zbirke isprava pripojenog društva registru ili drugom ovlaštenom upisniku društva preuzimatelja obavlja se odgovarajućom primjenom odredbi ovog Pravilnika o promjeni sjedišta subjekta upisa.
Upis brisanja pripojenog društva obavlja se na zahtjev društva preuzimatelja, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnosti nakon okončanog postupka pripajanja.

 
Prijavu spajanja svih društava podnosi novo društvo.
 
Članak 48.
Kada se podjela društava kapitala provodi razdvajanjem ili odvajanjem s osnivanjem dva ili više novih društava, prijava se podnosi registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta subjekta društva koje se dijeli u onoliko primjeraka koliko se novih društava osniva radi provođenja podjele, uz primjerak prijave i priloga koji ostaje u sudu kod kojeg je upisano društvo koje se dijeli. Primjerci prijava i svih priloga društava koja su osnovana u postupku provođenja podjele upućuju se registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta pojedinog novog subjekta.
Sadržaj prijave i priloga na koje se prijava poziva propisan je Zakonom. Plan podjele dostavlja se registarskom sudu na R3 upisnik, a podatak o dostavi plana nije registarski podatak.
Ako se radi o upisu podjele društva s odvajanjem registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta koji se dijeli, pored upisa podjele i upisa osnivanja novih subjekata, u društvu koje se dijeli može se prijavom zatražiti upis odgovarajuće promjene statuta ili društvenog ugovora, članova društva, odnosno jedinog dioničara. Prijava za upis smanjenja kapitala može se podnijeti ako je to smanjenje bilo predviđeno planom podjele.
Ako se radi o upisu podjele s preuzimanjem prijavu podnosi svako društvo sudionika podjele. Prijavi se prilaže ugovor o podjeli i preuzimanju u obliku javnobilježničke isprave, odluke o podjeli s odgovarajućim odlukama o potvrdi ugovora o podjeli, izvješća uprave odnosno izvršnih direktora (članak 514. ZTD-a), izvješće revizora (članak 515. ZTD-a), izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora (članak 515.a ZTD-a), izjave druge osobe (članak 513. stavak 3. ZTD-a) te ostale isprave kojima se dokazuje da su valjano provedene radnje i postupci potrebni za provedbu podjele s preuzimanjem, uz odgovarajuću primjenu propisa o pripajanju društava.
 
Prijava za upis odluke o prijenosu dionica
 
Članak 49.
Prijava za upis prijenosa dionica manjinskih dioničara osim zahtjeva za upis odluke o prijenosu dionica s propisanom izjavom uprave, odnosno izvršnih direktora, mora sadržavati i zahtjev za upis jedinog dioničara.
 
Prijava za upis izmjena statuta i društvenog ugovora
 
Članak 50.
Kada se podnosi prijava za upis izmjene statuta dioničkog društva, odnosno izmjene društvenog ugovora u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrascu prijave se mora navesti oznaka članka koji se mijenja, kratak opis izmjena i datum odluke organa ili osoba koje su donijele odluku. Uz prijavu se prilažu prilozi propisani zakonom.
Ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da je odluka glavne skupštine ništetna, a na temelju te odluke mijenjan je statut društva, uz prijavu za upis izmjene statuta treba dostaviti i pravomoćnu presudu i potpun tekst statuta ovjeren od javnog bilježnika koji potvrđuje da su u statutu uzeti u obzir presuda i sve dotadašnje izmjene statuta. Na isti način treba postupiti kada je pravomoćnom presudom utvrđena ništetnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću, a na temelju takve odluke je mijenjan društveni ugovor.
 
Zabilježba spora
 
Članak 51.
Zabilježbu spora upisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent na temelju prijave koja sadrži zahtjev za upis zabilježbe spora uz koju je dostavljeno sudsko rješenje kojim se dopušta zabilježba spora.
U prijavi za upis zabilježbe spora pod nazivom »zabilježbe« navode se podaci o sporu, sudu pred kojim se postupak vodi, o poslovnom broju i datumu rješenja kojim je sud pred kojim se vodi postupak dopustio zabilježbu spora.
Brisanje zabilježbe se provodi na zahtjev osobe koja ima pravni interes, ako je tužitelj odustao od tužbe, ako je tužiteljev zahtjev pravomoćno odbijen ili je postupak radi kojeg je zabilježba bila određena obustavljen.
 
Prijava za upis razloga za prestanak subjekta upisa
 
Članak 52.
Kada subjekt upisa podnosi prijavu za upis nastanka razloga za prestanak društva registarski sudac donosi rješenje o upisu ako utvrdi da postoje razlozi za prestanak društva koje odmah provodi u glavnu knjigu registra.
Ako se prijava podnosi radi upisa razloga za prestanak subjekta upisa na temelju odluke glavne skupštine dioničkog društva ili odluke skupštine društva s ograničenom odgovornošću prijavi se prilažu te odluke i ostale isprave kojima se dokazuje da su odluke donesene u propisanom postupku.
Ako se prijava za nastupanje razloga za prestanak društva podnosi radi prijenosa imovine na osobe javnog prava, prijavi se prilaže primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama i dokazima da su odluke donesene u propisanom postupku.
Ako odluku o nastanku razloga za prestanak subjekta upisa donosi registarski sud, odluka o prestanku se upisuje u sudski registar po službenoj dužnosti.
 
IV. REZERVACIJA IMENA ILI NAZIVA
 
Prijava rezervacije imena ili naziva
 
Članak 53.
Rezervacija imena ili naziva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu obavlja se na temelju prijave koja se podnosi prije podnošenja prijave za upis osnivanja novog subjekta upisa, promjene sjedišta subjekta na područje drugog registarskog suda te promjene imena ili naziva upisanog subjekta.
Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem će području biti sjedište novog subjekta upisa ili subjekta koji namjerava promijeniti naziv ili ime, odnosno sudu na čijem je području novo sjedište subjekta upisa, u najmanje dva primjerka na propisanom obrascu. Ovjera prijave nije potrebna.
Uz prijavu se dostavlja dokaz o uplati sudske pristojbe propisane za izdavanje potvrda i pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra. (Zakon o sudskim pristojbama Tar. br. 28/2), a prema potrebi i drugi prilozi.
 
Predaja prijave registarskoj pisarnici
 
Članak 54.
Nakon primitaka prijave s dokazom o uplati sudske pristojbe ovlašteni službenik suda ili stalne službe provodi upis u Tt upisnik. Jedan primjerak prijave ostavlja u sudu, odnosno stalnoj službi i zajedno s dokazom o uplati odlaže u registarski spis, a drugi primjerak prijave ovjeren štambiljem suda, datumom primitka u pisarnici i upisanim poslovnim brojem pod kojim je prijava upisana u registarski Tt upisnik vraća predlagatelju.
 
Članak 55.
Prijava rezervacije dostavlja se registarskom sudu ili stalnoj službi elektronički, putem sustava eTvrtke s dokazom o uplati sudske pristojbe u istom obliku od osoba koje prijavu potpisuju naprednim elektroničkim potpisom. Potpis naprednim elektroničkim potpisom zamjenjuje vlastoručni potpis predlagatelja, odnosno njegove ovlaštene osobe.
 
Sadržaj obrasca prijave
 
Članak 56.
RZ Obrazac prijave je sastavni dio ovog Pravilnika i sadrži:
1. oznaku suda ili stalne službe
2. oznaku predmeta prijave – zahtjev za rezervaciju imena ili naziva
3. podatke o predlagatelju
4. podatke o ovlaštenoj osobi predlagatelja
5. namjeravano ime ili naziv i
6. pojašnjenje imena ili naziva
7. prijedlog podnositelja zahtjeva
8. datum podnošenja prijave
9. potpis predlagatelja ili ovlaštene osobe
10. prilozi.
Podatke u prijavi popunjava predlagatelj uredno, pregledno i čitljivo. Ako se radi o predlagatelju koji je upisan u sudski registar, navode se podaci o imenu ili nazivu, MBS-u i OIB-u, sjedištu i poslovnoj adresi u odjeljak »predlagatelj«. Ako se radi o predlagatelju osnivaču subjekta, za fizičku osobu se navode podaci o imenu i prezimenu, prebivalištu i OIB-u, a ako se radi o predlagatelju pravnoj osobi u isti odjeljak upisuju se propisani podaci za pravnu osobu.
U dio obrasca »ovlaštene osobe predlagatelja« unose se podaci o ovlaštenim osobama predlagatelja pravne osobe. Predlagatelj prijavu potpisuje na njezinom kraju u odjeljku »potpis predlagatelja ili ovlaštene osobe«.
Pravila o načinu popunjavanja podataka na RZ obrascu prijave rezervacije imena ili naziva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu odgovarajuće se primjenjuju na prijave dostavljene sudu elektroničkim putem.
 
Postupak po prijavi
 
Članak 57.
Ako sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent nakon provjere imena ili naziva utvrdi da ime ili naziv iz prijave nisu rezervirani, odnosno nisu upisani ili uredno prijavljeni za registraciju te ako ocijeni da se ime ili naziv jasno razlikuju od imena ili naziva drugih subjekata upisa na području istog registarskog suda, odobrit će rezervaciju i naložiti ovlaštenom registarskom službeniku provedbu rezervacije u korist podnositelja prijave u Tt upisnik na rok od 30 dana uz naznaku »rezervirano« koja će biti vidljiva na internetskoj stranici registra i dati jasne upute za izdavanje potvrde rezervacije predlagatelju, na primjerku prijave koja je ostavljena registarskom sudu.
Obrazac potvrde je sastavni dio ovog Pravilnika, a popunjava ga i potpisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent.
Izvornik potvrde dostavlja se predlagatelju, a za registarski spis zadržava se ispis obrasca koji se odlaže u omot spisa ustrojenog pri preuzimanju prijave sa poslovnim brojem pod kojim je prijava upisana u registarski Tt upisnik.
Nakon provedbe rezervacije u Tt upisniku rezervacija imena ili naziva je vidljiva prilikom svake provjere imena ili naziva.
Ako predlagatelj u roku od 30 dana ne podnese prijavu za upis registarskom sudu, rezervirano ime ili naziv briše se iz upisnika, a broj Tt upisnika pod kojim je zaprimljena rezervacija automatski se zatvara (arhivira).
Prijave podnesene u roku od 30 dana zaprimaju se na broj Tt upisnika pod kojim je zaprimljena prijava rezervacije.
Ako nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju imena ili naziva, sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent na primjerku prijave dostavlja obavijest podnositelju prijave da nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju.
Obrazac obavijesti je sastavni dio ovog Pravilnika, popunjava ju sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent. Izvornik obavijesti dostavlja se predlagatelju, a za registarski spis zadržava se ispis obrasca koji se odlaže u spis.
 
V. UPIS U REGISTAR DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ELEKTRONIČKIM PUTEM
 
Članak 58.
Upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem provodi se kada jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital uplaćuju u novcu, zakonom određenim sredstvom plaćanja u Republici Hrvatskoj, na račun društva kod ovlaštene kreditne institucije.
Elektronička prijava s prilozima pretvorenim u elektronički oblik podnosi se registarskom sudu ili stalnoj službi putem sustava e-Tvrtke.
 
Postupak osnivanja
 
Članak 59.
Postupak osnivanja započinje u uredu javnog bilježnika ili HITRO.HR uredu, prema odabiru predlagatelja unošenjem u sustav e-Tvrtke osnovnih podataka o predlagatelja upisa i društvu koje namjerava osnovati.
 
 
Prikupljanje priloga i sastavljanje elektroničke prijave
 
Članak 60.
Ako predlagatelj upisa nije ovlastio HITRO.HR ured za prikupljanje priloga, javni bilježnik izrađuje elektroničku prijavu, dodaje prijavi sve potrebne priloge u elektroničkom obliku, prijavu potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i elektroničkim putem prijavu s prilozima podnosi registarskom sudu ili stalnoj službi.
Prilozi uz prijavu, koji su sastavljeni ili ovjereni kod javnog bilježnika, kao i izjave dane pred javnim bilježnikom, ne smiju biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave za upis registarskom sudu.
 
Članak 61.
Predlagatelj upisa može ovlastiti HITRO.HR ured na prikupljanje sljedećih priloga:
– potvrdu o uplati osnivačkog uloga,
– dokaz o uplati sudske pristojbe,
– dokaz o uplati troška objave oglasa o upisu u sudski registar,
– rješenje o dodijeljenom OIB-u
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka javni bilježnik prijavu i priloge koje je izradio potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i putem sustava e-Tvrtke dostavlja u HITRO.HR ured.
HITRO.HR ured priloge pretvara u elektronički oblik, pridružuje ih elektroničkoj prijavi javnog bilježnika i prosljeđuje prijavu s prilozima elektroničkim putem u registar.
Javni bilježnik je dužan u roku od jednog dana od dana slanja elektroničke prijave i priloga HITRO.HR uredu, tom uredu dostaviti izvornike prijave i priloga u papirnom obliku, radi ispunjenja obveze iz stavka 1. ovoga članka.
Prilozi iz stavka iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave u registar.
 
Primitak prijave i priloga u registru
 
Članak 62.
Po primitku prijave s prilozima na Tt upisnik nadležnog suda ili službe, sustav registra prepoznaje pošiljatelja prijave i dostavlja sustavu e-Tvrtke poslovni broj pod kojim je prijava zaprimljena u Tt upisniku.
U roku od dvadesetčetiri sata od dana zaprimanja potpune i osnovane prijave s prilozima u elektroničkom obliku, registar je obvezan sustavu e-Tvrtke elektronički dostaviti rješenje o upisu društva s ograničenom odgovornošću u registar.
Ako rok iz stavka 2. ovoga članka ističe u dan kad je zakonom određeno da se ne radi, registar će sustavu e-Tvrtke elektronički dostaviti rješenje o upisu osnivanja društva do kraja sljedećeg radnog dana.
Ako je registru nadležnog trgovačkog suda ili njegovoj stalnoj službi onemogućen elektronički postupak dužan je o tome odmah obavijestiti voditelja javne knjige radi poduzimanja odgovarajućih mjera.
 
Nepotpuna i neosnovana prijava
 
Članak 63.
U slučaju nepotpune ili neosnovane prijave registar će u roku od dvadeset četiri sata elektronički dostaviti obavijest sustavu e-Tvrtke da je prijava nepotpuna odnosno neosnovana, a postupak će se nastaviti pred nadležnim sudom ili stalnoj službi u skladu s odredbom članka 45. ZSR-a.
 
Dostava izvornika prijave i priloga
 
Članak 64.
Javni bilježnik ili HITRO.HR ured koji je registru dostavio prijavu i priloge u elektroničkom obliku dužni su u roku od tri dana od dana dodjele poslovnog broja pod kojim je prijava evidentirana u registru, dostaviti izvornik prijave i priloga nadležnom sudu ili njegovoj službi.
Nakon dostave izvornika prijave i priloga nadležnom sudu ili njegovoj službi, sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent kojem je predmet dodijeljen na rješavanje dostavlja spis sudskoj pisarnici s uputama za rukovanje sa spisom i javnu objavu upisa.
 
VI. PROVEDBA UPISA U REGISTAR
 
Članak 65.
U registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka na temelju rješenja o upisu, osim podataka koji se prenose i pohranjuju u registar elektroničkim putem. Sadržaj rješenja o upisu propisan je zakonom.
Upisi elektroničkim putem provode se u glavnoj knjizi registra na temelju obavijesti o elektroničkom upisu.
Podaci postaju javni registarski podaci provedbom rješenja o upisu u glavnu knjigu registra, odnosno nakon elektroničkog potpisa registarskog rješenja ili potpisa obavijesti o elektroničkom upisu.
Upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem provodi se nakon zaprimanja potpune i osnovane prijave s prilozima u elektroničkom obliku.
Nakon potpisa rješenja u glavnoj knjizi i otpreme rješenja registarski sudac, sudski savjetnik ili ovlašteni službenik kojima su predmeti raspoređeni na rješavanje, izdaju potrebne naredbe i upute službenicima pisarnice za daljnje rukovanje sa spisom.
 
VII. UPISI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
 
Predmet upisa 
 
Članak 66.
(Brisan.) 
  
Članak 67.
(Brisan.)
 
Članak 68.
Rješenja stečajnog suca automatski se preuzimaju iz sustava sudskih upisnika (eSpis) i unose u glavnu knjigu na temelju obavijesti o elektroničkom upisu koju potpisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent nakon provjere sadržaja preuzetog rješenja i unosa propisanih podataka u tvrtku ili naziv subjekta, kao i podataka o stečajnom upravitelju, uz brisanje podataka o osobama koje su bile zastupnici po zakonu.
Podaci o prethodnom stečajnom postupku, odobravanju ili odbijanju sklapanja predstečajne nagodbe te o mjerama zabrane obavljanja djelatnosti preuzimaju se na način iz stavka 1. ovoga članka.
U glavnu knjigu elektroničkim putem preuzimaju se i sve odluke u postupku predstečajne nagodbe iz sustava za predstečajne nagodbe FINA-e. Unos odluka u glavnu knjigu provodi se potpisom sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta na obavijesti o elektroničkom upisu.
U glavnu knjigu elektronički se unose i podaci iz drugih sustava, matičnih evidencija i javnih upisnika, bez donošenja rješenja o upisu.
Kada drugostupanjski sud preinači rješenje registarskog suda i u svom rješenju odredi sadržaj upisa u registar, registarski sudac, sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent po službenoj dužnosti provode naloženi upis u registar.
U glavnu knjigu po službenoj dužnosti upisuju se i ostali podaci propisani zakonom.
 
 
Članak 69.
Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent po službenoj dužnosti upisuje u glavnu knjigu odluke glavne skupštine za koje se tužbom traži utvrđenje ništetnosti, ako parnični sud pravomoćnim rješenjem naloži da se odluke skupštine upišu u sudski registar.
 
VIII. UPIS BRISANJA I PROMJENE UPISANIH PODATAKA U REGISTRU
 
Pokretanje postupka brisanja ili promjene upisa po zahtjevu ili po službenoj dužnosti
 
Članak 70.
O pokretanju postupka brisanja ili promjeni upisanih podataka subjekta upisa, na zahtjev ovlaštene osobe, osobe koja ima pravni interes ovlaštenog tijela ili po službenoj po službenoj dužnosti, registarski sudac odlučuje rješenjem.
Zahtjev za pokretanje postupka brisanja ili promjene upisanih podataka mora sadržavati točne podatke o tvrtki ili nazivu subjekta upisa za kojeg se traži upis promjene podataka ili brisanje upisanih podataka, njegov MBS i OIB, podatke o podnositelju zahtjeva, kao i oznaku razloga za brisanje ili promjenu upisanih podataka. Zahtjev se ne mora javno ovjeriti, a podnosi se u dva primjerka na Tt upisnik registarskog suda ili stalne službe na čijem je području sjedište subjekata upisa.
Registarski sudac će rješenjem odbiti zahtjev za pokretanje postupka brisanja ili promjeni podataka subjekta upisa ako je zahtjev neosnovan ili ako se temelji na činjenicama koje su protivne prisilnim propisima.
Ako je registarski sud odlučio pokrenuti postupak brisanja ili promjene upisanih podataka, zaključkom poziva subjekt upisa da podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka. Registarski sudac zaključkom poziva subjekt upisa da podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka kada postupa po zahtjevu i kada su zbog izmjene zakona ili drugih razloga ispunjene pretpostavke za upis brisanja, odnosno promjenu upisanih podataka po službenoj dužnosti.
Zaključak sadrži nalog o tome koje upisane podatke subjekt treba mijenjati ili brisati, rok u kojem treba podnijeti prijavu i uputu subjektu upisa da se na zaključak suda može očitovati. Zaključak potpisuje registarski sudac koji se zajedno sa spisom dostavlja pisarnici s naredbom za otpremu.
Registarski sudac može odrediti da se rješenje o pokretanju postupka objavi na način na koji se objavljuju upisi u registar.
Ako su osnovani razlozi navedeni u očitovanju subjekta upisa registarski sudac rješenjem obustavlja postupak. Doneseno rješenje upućuje zajedno sa spisom pisarnici s naredbom za otpremu rješenja podnositelju zahtjeva i subjektu upisa i ovlaštenom službeniku daje uputu da rješenje odloži u nejavni omot zbirke isprava.
 
Članak 71.
Registarski sudac donosi rješenje o brisanju ili promjeni podataka u registru ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju subjekta upisa ili ako subjekt upisa (Rješenje o brisanju ili promjeni podataka u registru registarski sudac donosi ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju subjekta upisa ili ako subjekt upisa) u roku koji je odredio sud ne postupi u skladu sa nalogom iz zaključka. Upis u glavnu knjigu se obavlja nakon pravomoćnosti rješenja.
Sadržaj rješenja o brisanju ili promjeni podataka u registru objavljuje se na internetskoj stranici registra. U »Narodnim novinama« objavljuju se podaci o sudu odnosno službi koja je donijela rješenje, poslovnom broju i datumu rješenja, o subjektu upisa u odnosu na kojeg je provedeno brisanje ili promjena upisanih podataka u registru uz uputu da je sadržaj upisa objavljen na internetskoj stranici registra.
Brisanje upisa provodi se tako da se ispred upisanih podatka koji se brišu ili mijenjaju na temelju rješenja registarskog suca stavlja oznaka »#« koja znači da su upisani podaci prestali važiti.
Ako subjekt upisa podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka sukladno zaključku registarskog suda ili stalne službe upis u registar provodi se po pravilima koja važe za upis promjene podataka u registru.
 
Ostali slučajevi brisanje upisa
 
Članak 72.
Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati provedeni upis kada drugostupanjski sud ukine rješenje registarskog suda ili ga preinači tako da odbija upis u registar.
Brisanje provedenog upisa provodi se stavljanjem oznaka »#« ispred podataka koji se bili upisani na temelju ukinutog ili preinačenog rješenja registarskog suda.
Ako je rješenje registarskog suda ukinuto i vraćeno na ponovni postupak registarski sud je dužan poduzeti sve radnje na koje ga je uputio drugostupanjski sud.
Brisanje provedenog upisa provodi se i na zahtjev ovlaštene osobe ili po službenoj dužnosti, u rokovima propisanim zakonom, ako je registarski sudac nakon provedenog postupka utvrdio da je upis u registar proveden bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se prema zakonu morala priložiti uz prijavu, ako podnesena prijava ne sadrži podatke upis kojih se prijavom traži i u drugim slučajevima kada upis nije bio dopušten ili je naknadno postao nedopušten.
Brisanje upisa se provodi ako je pravomoćnom presudom utvrđena ništavnost upisa uz istodobnu provedbu upisa u glavnu knjigu.
Registarski sudac nakon donošenja rješenja o brisanju upisa upućuje spis pisarnici s naredbom na otpremu rješenja subjektu upisa i uputom da se spis kalendira do pravomoćnosti rješenja.
 
IX. PRESTANAK SUBJEKTA UPISA
 
Upis nastanka razloga za prestanak subjekta upisa
Članak 73.
Upis nastanka razloga za prestanak subjekta upisa provodi se na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnost kada su ispunjene pretpostavke predviđene zakonom.
Presuda suda o prestanku subjekta upisa provodi se po službenoj dužnosti odmah nakon dostavljanja registarskom sudu.
Ne podnese li subjekt upisa sudu ili stalnoj službi prijavu za upis razloga za prestanak društva koju je prema zakonu bio dužan podnijeti ili to ne učini kada društvo prestaje zbog isteka vremena određenog u statutu ili društvenom ugovoru, registarski sudac će po službenoj dužnosti pozvati zaključkom subjekt upisa da podnese prijavu za upis nastanka razloga za prestanak društva.
Zaključak registarskog suca sadrži nalog subjektu upisa za dostavu prijave sudu, roku u kojem od primitka zaključka treba podnijeti prijavu za upis i upozorenje na pravne posljedice nepostupanja po nalogu suda.
Po proteku roka ovlašteni službenik dostavlja spis na rješavanje registarskom sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom službeniku radi ponovnog pozivanja subjekta upisa na podnošenje prijave uz ista upozorenja.
Kada registarski sudac utvrdi da postoje razlozi za prestanak subjekta upisa donosi rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak subjekta upisa. Istodobno po službenoj dužnosti podnosi prijedlog za imenovanje likvidatora u izvanparničnom postupku.
 
Članak 74.
Nakon imenovanja likvidatora i otvaranja postupka likvidacije registarski sudac po službenoj dužnosti upisuje odluku o imenovanju likvidatora, ime i prezime, prebivalište i OIB likvidatora, ovlasti u zastupanju ako je imenovano više likvidatora, odnosno odgovarajuće podatke za pravnu osobu, ako je za likvidatora imenovana pravna osoba te naznaku uz tvrtku »u likvidaciji«.
Prijavu za brisanje subjekta podnose likvidatori nakon zaključenja postupka likvidacije.
Ako sudac utvrdi da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za upis razloga za prestanak subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak s nalogom ovlaštenom sudskom službeniku da rješenje položi u nejavni dio zbirke isprava subjekta upisa.
 
Nastavljanje društva
 
Članak 75.
Ako je donesena odluka o nastavljanju društva ili ako je prije brisanja društva otklonjen razlog za brisanje, registarski sudac će donijeti rješenje o upisu nastavljanja društva kada predlagatelj uz prijavu dostavi dokaze da još nije započela podjela imovine dioničarima, odnosno članovima društva ili da je stečajni postupak zaključen radi potvrde stečajnog plana.
Ako je stečajni postupak zaključen radi potvrde stečajnog plana, u registar se po službenoj dužnosti upisuje rješenje o zaključenju stečajnog postupka, u tvrtki ili nazivu subjekta upisa briše se naznaka »u stečaju«, a u grupi podataka o osobama ovlaštenim za zastupanje brišu se podaci o stečajnom upravitelju. Ako se isti podaci preuzimaju iz sustava sudskih upisnika (eSpis), sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent provodi elektronički upis u glavnu knjigu na temelju obavijesti o elektroničkom upisu
U glavnu knjigu provodi se upis stečajnog upravitelja koji provodi nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana s oznakom liste poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost stečajnog upravitelja, visine predviđenog kreditnog okvira, odnosno oznakom je li predviđen nadzor nad društvom preuzimateljem.
Prijavu za upis promjene podataka subjekta upisa nad kojim je zaključen stečajni postupak radi potvrde stečajnog plana podnose osobe koje su po zakonu ovlaštene podnositi prijavu za upis u sudski registar.
 
X. BRISANJE SUBJEKTA UPISA
 
Provedba brisanja
 
Članak 76.
Upis brisanja subjekta upisa zbog prestanka sjedinjenjem svih poslovnih udjela kod jednog člana društva, prijenosa imovine, ukidanja subjekta, statusnih promjena, proteka vremena, odluke članova ili skupštine, presude o prestanku društva, ništetnosti upisa osnivanja društva i u svim ostalim slučajevima brisanja subjekta upisa, provodi se tako da se ispred svih upisanih podatka stavljaju oznake »#« koje znače da su svi upisani podaci prestali važitiRegistarski sudac potpisuje rješenja nakon njihove pravomoćnosti.
 
Pokretanje postupka brisanja nakon provedene likvidacije
 
Članak 77.
Ako nakon zaključenja postupka likvidacije likvidatori ne podnesu prijavu za upis brisanja subjekta upisa, registarski sudac će zaključkom pozvati ovlaštenog zastupnika subjekta upisa u likvidaciji na podnošenje prijave sudu radi upisa brisanja subjekta upisa.
Zaključak sadrži nalog osobi ovlaštenoj za zastupanje subjekta upisa u likvidaciji na podnošenje prijave s uputom o sadržaju prijave, roku u kojem se treba dostaviti prijava sudu i pravnim posljedicama ako se ne postupi po zaključku. Zaključak izrađuje sudski savjetnik ili ovlašteni službenik, a potpisuje ga registarski sudac.
Potpisani zaključak se zajedno sa spisom upućuje u pisarnicu s naredbom registarskog suca, savjetnika ili ovlaštenog službenika za otpremu zaključka ovlaštenom zastupniku subjekta upisa u likvidaciju. Ovlaštenom službeniku pisarnice se istodobno daje i uputa o daljnjem rukovanju sa spisom, a osobito da spis drži u kalendaru do isteka roka koji je odredio u zaključku za dostavljanje prijave.
Po proteku roka određenog zaključkom registarski sudac donosi rješenje o brisanju subjekta, a spis upućuje u pisarnicu s odgovarajućim naredbama registarskim službenicima.
Nakon donošenja rješenja o brisanju subjekta, spis se upućuje u pisarnicu s naredbom ovlaštenom službeniku za otpremu s uputom da se spis drži u kalendaru do pravomoćnosti rješenja.
Pravomoćno rješenje o brisanju subjekta upisa registarski sudac elektronički potpisuje i dostavlja spis ovlaštenom službeniku sa uputama za javno objavljivanje rješenja.
Sadržaj rješenja javno se objavljuje na internetskoj stranici registra i u »Narodnim novinama«.
 
Ostali slučajevi brisanja subjekta upisa
 
 
Članak 78.
(Brisan.)
 
Članak 79.
U slučaju statusnih promjena registarski sudac će po službenoj dužnosti, na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili osobe brisati subjekt upisa nakon prestanka subjekta upisa zbog provedenih statusnih promjena.
Registarski sudac će po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa ako je subjekt upisa prestao na temelju presude suda ili je pravomoćnom presudom utvrđena ništetnost osnivanja društva.
 
Pokretanje postupka brisanja subjekta upisa na prijedlog Porezne uprave
 
Članak 80.
Prijedlog za brisanje nadležnog tijela Porezne uprave zaprima se u pisarnici registarskog suda ili stalne službe na čijem je području sjedište subjekta, na Tt upisnik pod jednim poslovnim brojem i onda kada se prijedlog odnosi na brisanje više subjekata upisa. Nakon upisa ustrojava se jedinstveni spis u koji se odlaže primjerak zahtjeva.
 
Sadržaj prijedloga
 
Članak 81.
Prijedlog Porezne uprave mora sadržavati:
1. podatke o tvrtki, sjedištu, poslovnoj adresi, MBS i OIB-u subjekta upisa
2. odlučne činjenice i podatke sa kojima raspolaže Porezna uprava iz kojih proizlazi da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka brisanja.
 
Sadržaj rješenja
 
Članak 82.
Postupak brisanja se pokreće skupnim rješenjem za sve subjekte za koje je Porezna uprava podnijela prijedlog ako sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent utvrdi da su ispunjene pretpostavke za brisanje subjekta upisa.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.
Objava rješenja ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i dostave priopćenja njegovim zakonskim zastupnicima o nakani brisanja subjekta upisa.
U rješenju se određuje rok za isticanje prigovora zakonskim zastupnicima subjekta i daje pravo na isticanje prigovora svakoj osobi koja ima pravni interes da se subjekt upisa ne briše iz registra.
Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku prijedloga i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja.
Nakon pokretanja postupka brisanja registarski spis se zajedno s rješenjem upućuje registarskoj pisarnici s naredbama za rukovanje sa spisom, a osobito da se spis drži u kalendaru do određenog roka.
Ako zakonski zastupnici subjekta upisa ili osobe koje imaju pravni interes stave prigovore, prigovori se zaprimaju na Tt upisnik pod novim brojem i zajedno sa spisom dostavljaju se sucu na odlučivanje o podnesenim prigovorima.
Pod istim poslovnim brojem evidentiraju se svi prigovori istaknuti u odnosu na jedan subjekt upisa.
Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.
Rješenje o brisanju subjekta iz registra donosi registarski sudac, a ako nije bio podnesen prigovor rješenje donosi sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent. Rješenje se javno objavljuje na internetskoj stranici registra.
 
Pokretanje postupka brisanja subjekta upisa po službenoj dužnosti
 
Članak 83.
Postupak brisanja subjekta upisa provodi se nakon što FINA po proteku roka za predaju financijskih izvješća elektroničkim putem dostavi u sustav sudskog registra popis obveznika koji tri godine po redu nisu postupili po zakonskoj obvezi dostave godišnjih financijskih izvješća s propisanom dokumentacijom za javnu objavu. Popis obveznika mora sadržavati oznaku MBS-a i OIB-a.
Nakon potvrde prijema popisa obveznika u sustav registra subjekti označeni u popisu automatski se razvrstavaju registarskim sudovima ili službama na čijem je području njihovo sjedište i u obliku izdvojenog popisa zaprimaju na jedinstveni Tt poslovni broj koji se automatski generira za svaki sud i njegovu službu, ako je ustrojena. Popis subjekata se neposredno uključuje u izreku obrasca rješenja o pokretanju postupka brisanja koji je sastavni dio sustava registra.
Nacrt rješenja dostavlja se sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu te nakon provjere podataka o subjektima označenim u izreci i sadržaja rješenja, rješenje se elektronički potpisuje.
Elektroničkim potpisom rješenja pokreće se postupak brisanja za sve subjekte navedene u izreci rješenja.
Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent u rješenju određuje rok za isticanje prigovora zakonskim zastupnicima subjekta upisa protiv pokretanja postupka brisanja i svakoj osobi koja ima pravni interes da se subjekt upisa ne briše iz registra.
Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku prijedloga i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja.
Rješenje o pokretanju postupka brisanja upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra. Objava rješenja ima učinak dostave rješenja subjektima upisa i dostave priopćenja o nakani brisanja subjekta upisa njihovim zakonskim zastupnicima.
Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent donose rješenje o brisanju ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu je priopćena nakana brisanja nije učinio vjerojatnim da ima imovinu i nije podnio prigovor. Rješenje se upisuje u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.
Ako su zastupnici po zakonu subjekta upisa ili osobe koje imaju pravni interes stavili prigovore na rješenje o pokretanju postupka brisanja, svi prigovori se upisuju u Tt upisnik pod novim poslovnim brojem i zajedno s registarskim spisom dostavljaju na odlučivanje registarskom sucu.
Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.
Registarski sudac donosi rješenje o brisanju subjekta iz registra ako utvrdi da za to postoje razlozi iz članka 70. stavka 13. Zakona o sudskom registru. Rješenje o brisanju subjekta iz registra upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.
 
Članak 84.
Registarski sud će provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti, ako se subjekt upisa nije u propisanom roku uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti. Rješenje o pokretanju postupka donosi sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra.
Ako je na rješenje o pokretanju postupka brisanja izjavljen prigovor, prigovor se upisuje u Tt upisnik pod novim poslovnim brojem i zajedno s registarskim spisom dostavlja na odlučivanje registarskom sucu.
Ako subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti učini vjerojatnim da ima imovinu ili ako ne postoje drugi razlozi za brisanje, registarski sudac će rješenjem obustaviti postupak brisanja.
Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.
 
XI. OBJAVA PODATAKA
 
Članak 85.
Osnovne podatke koji se po zakonu javno objavljuju registarski sud dostavlja »Narodnim novinama«, a potpun sadržaj tih podataka objavljuje na web-stranici sudskog registra.
Dostava podataka »Narodnim novinama« obavlja se elektroničkim putem. Na isti način registarskom sudu dostavljaju se podaci o datumu objave i broju »Narodnih novina« u kojima je objava provedena.
Osim podataka koji se po zakonu javno objavljuju javno se objavljuju i odluke za koje je registarski sudac odredio da će se objaviti na web-stranici sudskog registra ili u »Narodnim novinama«.
Podaci o upisima, promjenama upisa i prestanku Europskog društva (SE), Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU) i Europske zadruge (SCE) javno se objavljuju u Službenom listu Europske unije.
 
XII. POSTUPAK S PRAVNIM LIJEKOVIMA
 
Članak 86.
U povodu pravnih lijekova protiv rješenja registarskog suda taj sud dostavlja spis drugostupanjskom sudu s posebnim popratnim izvješćem. Prije dostave spisa ovlašteni službenik po nalogu suca provjerava jesu li u spisu uložene sve isprave i podnesci s mogućim odgovorima na pravne lijekove, jesu li uredno priložene dostavnice koje se odnose na pobijano rješenje, jesu li uredne punomoći i naplaćene pristojbe te troškovi objave upisa.
Spisu koji se dostavlja moraju se priložiti sve isprave i odluke koje su potrebne drugostupanjskom sudu za donošenje odluke.
Kada je podnesena žalba protiv rješenja o upisu, u glavnoj knjizi se po službenoj dužnosti provodi zabilježba o podnošenju žalbe u dio upisa »zabilježbe«.
U glavnoj knjizi registra provodi se i zabilježba o odlukama višeg suda.
Datum pravomoćnosti rješenja upisuje se u glavni knjigu registra bez odgađanja.
Nakon donošenja odluke o podnesenoj žalbi isprave koje su bile izdvojene ponovno se ulažu u zbirku isprava prema redoslijedu.
 
XIII. UPISNICI
 
Članak 87.
U registru se u elektroničkom obliku vode upisnik Tt i upisnik R3.
U upisnik Tt upisuju se prijava za upis i promjene upisanih podataka, priopćenja i drugi podnesci predlagatelja ili drugih sudionika postupka koji se odnose na upis podataka u registar, odluke sudova i drugih tijela te odluke registarskog suda.
U upisnik sudskog registra Tt upisuju se podaci o:
1. poslovnom broju,
2. MBS-u i OIB-u, ako je subjekt upisan u registar,
3. datumu primitka,
4. predmetu upisa,
5. predlagatelju,
6. sudioniku,
7. podaci o rezervaciji imena ili naziva,
8. podaci o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu kojem je spis dodijeljen u rad,
9. zaključku,
10. obavijesti,
11. potvrdi,
12. ročištu,
13. ustupanju ili dostavljanju predmeta drugom sudu, drugostupanjskom sudu ili drugim sudovima i ovlaštenim tijelima,
14. sadržaju prijava ili podnesaka predlagatelja i drugih sudionika,
15. primljenom ispravku ili dopuni prijave ili priloga,
16. nalogu za upis,
17. zaprimanju elektroničkih dokumenata ili izvornika, prijepisa, odnosno ovjerenih preslika priloga,
17.a preuzimanju podataka elektroničkim putem iz drugih sustava, matičnih evidencija i upisnika,
18. zaprimljenim popisima članova društva i njihovih poslovnih udjela,
19. izvješćima o stanju društva, javno ovjerenim primjercima zapisnika, izvješćima posebnih revizora, planu prekograničnog pripajanja ili spajanja, planu podjele, planu prijenosa sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE), planu preoblikovanja dioničkog društva u Europsko društvo (SE), odnosno preoblikovanja Europskog društva (SE) u dioničko društvo i druga zakonom propisana izvješća ili isprave koje se polažu u sudski registar,
20. rješenjima prvostupanjskog suda o:
– nenadležnosti,
– obustavi postupka upisa,
– upisu,
– odbacivanju prijave,
– odbijanju prijave,
– odbijanju zahtjeva za upis,
– odbijanju upisa,
– pokretanju postupka za upis,
– djelomično rješenje o upisu,
– ispravku rješenja,
– preinačenju rješenja,
– nakani brisanja,
– brisanju upisa, odnosno brisanju i promjenama upisanih podataka,
– prestanku subjekta upisa,
– brisanju subjekta upisa,
– obustavi postupka brisanja, zastoju s postupkom brisanja,
– produljenju roka,
– odbijanju zahtjeva za produljenje roka,
– opominjanju,
– izrečenoj novčanoj kazni,
– odbacivanju žalbe,
– prihvaćanju žalbe,
– odbacivanju revizije,
– odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka,
– odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje,
21. datumu upisa,
22. otpremi oglasa u »Narodne novine«,
23. datumu objave na internetskoj stranici registra i u »Narodnim novinama«,
24. otpremi odluke uz naznaku primatelja,
25. kalendaru odluke,
26. žalbi, prigovoru,
26.a rješenjima prvostupanjskog suda po žalbi:
– odbačeno,
– novo rješenje, kojim se preinačuje ili ukida prvostupanjsko rješenje o upisu i ponovno odlučuje o zahtjevu koji se žalbom pobija,
– odbijanje žalbe i potvrđivanje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta,
– preinačenje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za upis,
– preinačenje ili ukidanje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta kojim je dopušten upis,
26.b rješenjima prvostupanjskog suda po prigovoru:
– odbačeno,
– odbijeno,
– uvaženo,

27. rješenjima drugostupanjskog suda po žalbi:
– odbačeno,
– odbijeno,
– ukinuto i vraćeno na ponovni postupak,
– ukinuta i odbačena prijava,
– preinačeno,
28. drugim odlukama državnih tijela ili osoba, odlukama sudova,
29. tužbama za utvrđenje ništetnosti društva, odluka društva,
30. pravomoćnoj presudi o prestanku društva povodom tužbe za utvrđenje ništetnosti društva,
31. otvaranju, obustavi i zaključenju stečaja, nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, obustavi stečajnog postupka radi potvrde stečajnog plana,
32. prijedlogu za imenovanje likvidatora, nastavku likvidacijskog postupka povodom naknadno pronađene imovine,
33. pravomoćnosti rješenja o brisanju, nakani brisanja
34. datumu brisanja,
35. primjedbama,
36. ostalom.
 
Članak 88.
U upisnik R3 upisuju se razni podnesci, potvrde i predmeti dostavljeni registarskom sudu koji se ne odnose na upis u glavnu knjigu i podaci o dostavi potpunih financijskih isprava FINE.
Osim upisnika u registru se mogu voditi i druge pomoćne evidencije.
 
XIV. PRIJEPISI, KOPIJE, IZVACI I POTVRDE
 
Članak 89.
Registarski sud, uz potpis sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta, izdaje ovjerene prijepise i preslike, izvatke te potvrde o podacima upisanim u registru, uz naplatu.
Prijepisi i preslike iz zbirke isprava izdaju se na papiru u formatu A4.
 
Članak 90.
Potvrda o podacima iz registra sadrži: oznaku da se radi o potvrdi, naziv registarskog suda, broj R3 upisnika pod kojim se izdaje potvrda, podatke koji se upisuju, mjesto i datum izdavanja, pečat suda i potpis sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta.
Složenije potvrde o podacima iz registra sastavlja i potpisuje registarski sudac.
 
Članak 91.
Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) sadrži u pravilu, podatke upisane u glavnoj knjizi koji važe na dan izdavanja.
Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima na određeni dan ili određeno vremensko razdoblje, povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja (povijesni izvadak) ili izvadak koji sadrži samo dio upisanih podataka o subjektu upisa (djelomični izvadak).
Na izvatku koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja mora se jasno naznačiti da se radi o povijesnom izvatku.
Na izvatku koji sadrži samo dio upisanih podataka o subjektu upisa mora se jasno i izričito naznačiti da se radi o djelomičnom izvatku i da su ostali podaci o upisu izostavljeni.
 
Članak 92.
Svi izvaci sadrže: MBS, OIB, tvrtku ili naziv, skraćenu tvrtku ako je ima ili naziv subjekta upisa, sjedište i adresu. Upisani podaci se navode s oznakom rednog broja upisa, poslovnim brojem i datumom kada je upis proveden, a na kraju izvatka i podaci o sudu koji je upis proveo.
Podatak koji je prestao važiti označava se na izvatku stavljanjem oznake »#« ispred tog podatka, a na kraju zadnje stranice izvatka stavlja se naznaka sljedećeg sadržaja: »Napomena: podaci označeni s »#« prestali su važiti«.
Izvadak iz glavne knjige registra ovjerava se pečatom i potpisom sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta.
 
Članak 93.
Ovjera prijepisa i preslika provodi se stavljanjem štambilja suda uz oznaku datuma ovjere ili preslike, broja upisnika pod kojim je zahtjev za ovjeru ili presliku upisan te uz bilješku da je prijepis ili preslika istovjetna izvorniku. Ovjerenu presliku ili prijepis potpisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent.
 
Članak 94.
Javni bilježnik kojem su dostupni podaci u glavnoj knjizi ima iste ovlasti i obveze kao i sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent.
Prijepise, preslike, izvatke i potvrde javni bilježnik ovjerava u skladu s odredbama Zakona o javnom bilježništvu.
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 95.
Preslike cjelovitih isprava i podataka koji su nastali nakon usklađivanja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a koji se vode za pojedini subjekt upisa pod određenim MBS-om i OIB-om, mogu se po prijedlogu osoba ovlaštenih za zastupanje pretvoriti u elektronički oblik.
Troškove pretvaranja isprava u elektronički oblik snosi predlagatelj.
Odluku o visini troškova pretvaranja isprava u elektronički oblik donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.
 
Članak 96.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, broj: 114/10.).
 
Članak 97.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
 
PRILOZI

OBRAZAC Tt UPISNIKA
 
1. poslovnom broju,
2. MBS-u i OIB-u ako je subjekt upisan u registar,
3. datumu primitka,
4. predmetu upisa,
5. predlagatelju,
6. sudioniku,
7. podaci o rezervaciji imena ili naziva,
8. podaci o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku kojem je spis dodijeljen u rad,
9. zaključku,
10. obavijesti,
11. potvrdi,
12. ročištu,
13. ustupanju ili dostavljanju predmeta, drugom sudu, drugostupanjskom sudu ili drugim sudovima i ovlaštenim tijelima,
14. sadržaju prijava ili podnesaka predlagatelja i drugih sudionika,
15. primljenom ispravku ili dopuni prijave ili priloga,
16. nalogu za upis,
17. zaprimanju elektroničkih dokumenata ili izvornika, prijepisa, odnosno ovjerenih preslika priloga,
18. zaprimljenim popisima članova društva i njihovih poslovnih udjela,
19. izvješćima o stanju društva,
20. rješenjima o:
– nenadležnosti,
– obustavi postupka,
– upisu,
– odbacivanju prijave,
– odbijanju prijave,
– odbijanju zahtjeva za upis,
– odbijanju upisa,
– pokretanju postupka za upis,
– djelomično rješenje o upisu,
– ispravku rješenja,
– nakani brisanja,
– brisanju upisa,
– prestanku subjekta upisa,
– brisanju subjekta upisa,
– produljenju roka,
– odbijanju zahtjeva za produljenje roka,
– opominjanje,
– izrečenoj novčanoj kazni,
– odbacivanju žalbe,
– usvajanju žalbe,
– odbacivanju revizije,
– odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka,
– odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanje,
21. datumu upisa,
22. otpremi oglasa u »Narodne novine«,
23. datumu objave na web-stranici registra i u »Narodnim novinama«,
24. otpremi odluke uz naznaku primatelja,
25. kalendaru odluke,
26. žalbi, prigovoru,
27. rješenjima drugostupanjskog suda po žalbi:
– odbačeno,
– odbijeno,
– ukinuto i vraćeno na ponovni postupak,
– ukinuta i odbačena prijava,
– preinačeno,
28. drugim odlukama državnih tijela ili osoba, odlukama sudova
29. tužbama za utvrđenje ništetnosti društva, odluka društva,
30. pravomoćnoj presudi o prestanku društva povodom tužbe za utvrđenje ništetnosti društva,
31. otvaranju, obustavi, zaključenju stečaja, nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, obustavi stečajnog postupka radi potvrde stečajnog plana,
32. prijedlogu za imenovanje likvidatora, nastavku likvidacijskog postupka povodom naknadno pronađene imovine,
33. pravomoćnosti rješenja o brisanju, nakani brisanja,
34. datumu brisanja,
35. primjedbama,
36. ostalom.
 
  
 
Obrazac RZ

PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR
REZERVACIJE IMENA/NAZIVA
ZA SLUŽBENU UPORABU
NE POPUNJAVATI
Poslovni broj upisnika Tt:
TRGOVAČKI SUD U___________________
____________________________________
ZAHTJEV ZA REZERVACIJU IMENA ILI NAZIVA SUBJEKTA UPISA
PREDLAGATELJ:
(tvrtka/naziv, sjedište, MBS i OIB ili odgovarajući podaci iz drugog upisnika,osnivači ili ime i prezime,
prebivalište i OIB fizičke osobe)
______________________________________________________
______________________________________________________
PODACI O OVLAŠTENOJ OSOBI PREDLAGATELJA (Ime i prezime,funkcija,OIB,prebivalište)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
NAMJERAVANO IME ILI NAZIV:
______________________________________________________
______________________________________________________

Obrazac prijave za rezervaciju imena/naziva RZ

POJAŠNJENJE IMENA ILI NAZIVA
______________________________________________________
______________________________________________________
Predlaže se da registarski sud potvrdi rezervaciju imena ili naziva prema zahtjevu.
DATUM: _______________________________________
POTPIS PREDLAGATELJA ILI OVLAŠTENE OSOBE PREDLAGATELJA:
______________________________________________________
______________________________________________________
PRILOZI:
______________________________________________________
______________________________________________________

Obrazac prijave za rezervaciju imena/naziva RZ-nastavak
                                   
  OBRAZAC POTVRDE

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U _____
______________________                  Broj: Tt-__________

Na temelju čl. 50. c Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13 i 93/14 Trgovački sud u _______________________, izdaje ovu:
                                        
  POTVRDU

Kojom se potvrđuje da je, ______________ godine pod poslovnim brojem

Tt-______ izvršena provedba u sudskom registru rezervacije imena/naziva

_____________________ u korist podnositelja prijave

________________________, na rok od 30 dana.

U _____________, _____________. god.

Ovlašteni registarski referent:
                            
  OBRAZAC OBAVIJESTI

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ________

________________________              Broj: Tt-__________
                                  
  OBAVIJEST

Na temelju čl. 50. b st. 3. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13 i 93/14 Trgovački sud u

________________ obavještava podnositelja prijave

________________________ da nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju imena-

naziva ______________________________ iz razloga:

_______________________________________

U ___________, _____________. god.
                                                    
    Ovlašteni registarski referent:

Šifrarnici sudskog registra

OZNAKA
TRGOVAČKI SUDOVI
01
Trgovački sud u Bjelovaru
03
Trgovački sud u Osijeku
03
Trgovački sud u Osijeku – Stalna služba u Slavonskom Brodu
04
Trgovački sud u Rijeci
04
Trgovački sud u Rijeci – Stalna služba u Pazinu
06
Trgovački sud u Splitu
06
Trgovački sud u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku
07
Trgovački sud u Varaždinu
08
Trgovački sud u Zagrebu
08
Trgovački sud u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu
08
Trgovački sud u Zagrebu – Stalna služba u Sisku
11
Trgovački sud u Zadru
11
Trgovački sud u Zadru – Stalna služba u Šibeniku

 

BROJ
VRSTE UPISA
GRUPA
1
osnivanje javnoga trgovačkog društva
Osnivanje
2
osnivanje komanditnog društva
Osnivanje
3
osnivanje gospodarskog interesnog udruženja
Osnivanje
4
osnivanje dioničkog društva
Osnivanje
5
osnivanje društva s ograničenom odgovornošću
Osnivanje
6
osnivanje ustanove
Osnivanje
7
osnivanje zajednice ustanova
Osnivanje
8
osnivanje zadruge
Osnivanje
9
upis trgovca pojedinca
trgovac pojedinac
10
osnivanje subjekta upisa spajanjem
Osnivanje
11
osnivanje subjekta upisa podjelom
Osnivanje
12
osnivanje podružnice
Osnivanje
13
osnivanje podružnice inozemnog osnivača
Osnivanje
14
osnivanje zadružnog zaveza
Osnivanje
15
osnivanje hrvatskog saveza zadruga
Osnivanje
16
osnivanje javne ustanove
Osnivanje
17
osnivanje banke
Osnivanje
18
osnivanje štedne banke
Osnivanje
19
osnivanje stambene štedionice
Osnivanje
20
osnivanje druge financijske institucije
Osnivanje
21
osnivanje društva za osiguranje
Osnivanje
22
osnivanje društva za uzajamno osiguranje
Osnivanje
23
osnivanje druge osobe za osiguranje
Osnivanje
24
osnivanje podružnice kreditne institucije
Osnivanje
25
osnivanje podružnice inozemne kreditne institucije
Osnivanje
26
osnivanje podružnice stambene štedionice
Osnivanje
27
osnivanje podružnice druge financijske institucije
Osnivanje
28
osnivanje podružnice društva za osiguranje
Osnivanje
29
osnivanje podružnice društva za uzajamno osiguranje
Osnivanje
30
osnivanje podružnice ustanove
Osnivanje
31
osnivanje podružnice zadruge
Osnivanje
32
osnivanje Europske zadruge (SCE)
Osnivanje
33
osnivanje Europskog društva (SE)
Osnivanje
34
osnivanje Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
Osnivanje
35
osnivanje holdinga SE
Osnivanje
36
osnivanje druge osobe za koju je upis propisan zakonom
Osnivanje
37
nastavak osnivanja društva
Promjene
38
usklađenje temeljnog kapitala sa zakonom o kreditnim institucijama
usklađenje sa zakonom
39
usklađenje poslovanja i općih akata sa Zakonom o zadrugama
usklađenje sa zakonom
40
usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima
usklađenje sa zakonom
41
usklađenje sa Zakonom
usklađenje sa zakonom
45
preoblikovanje dioničkog društva u d.o.o.
statusne promjene
46
preoblikovanje d.o.o. u dioničko društvo
statusne promjene
47
preoblikovanje dioničkog društva u j.t.d.
statusne promjene
48
preoblikovanje dioničkog društva u k.d.
statusne promjene
49
preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u j.t.d.
statusne promjene
50
preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u k.d.
statusne promjene
51
preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.d.
statusne promjene
52
preoblikovanje komanditnog društva u d.d.
statusne promjene
53
preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.o.o.
statusne promjene
54
preoblikovanje komanditnog društva u d.o.o.
statusne promjene
55
preoblikovanje javnog trgovačkog društva u komanditno društvo
statusne promjene
56
preoblikovanje komanditnog društva u javno trgovačko društvo
statusne promjene
57
preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo
statusne promjene
58
preoblikovanje GIU u društvo s ograničenom odgovornošću
statusne promjene
59
preoblikovanje GIU u dioničko društvo
statusne promjene
60
promjena tvrtke
Promjene
61
promjena skraćene tvrtke
Promjene
62
promjena tvrtke podružnice
Promjene
63
promjena sjedišta
Promjene
64
promjena poslovne adrese
Promjene
65
promjena sjedišta podružnice
Promjene
66
promjena predmeta poslovanja
Promjene
67
promjena djelatnosti podružnice
Promjene
68
promjena članova društva
Promjene
69
promjena osnivača ustanove
Promjene
70
promjena jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću
Promjene
71
promjena jedinog člana d.o.o. u više članova
Promjene
72
promjena komplementara
Promjene
73
promjena komanditora
Promjene
74
povećanje uloga komanditora
Promjene
75
smanjenje uloga komanditora
Promjene
76
promjena članova nadzornog odbora
Promjene
77
promjena funkcije članova nadzornog odbora
Promjene
78
promjena članova i funkcija članova nadzornog odbora
Promjene
79
promjena članova uprave
Promjene
80
promjena ovlaštenje u zastupanju članova uprave
Promjene
81
promjena članova uprave i ovlaštenja u zastupanju
Promjene
82
promjena ovlaštenja u zastupanju prokuriste
Promjene
83
promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Promjene
84
promjena ovlaštenja osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Promjene
85
promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača i ovlaštenja
Promjene
86
promjena zastupnika ustanove
Promjene
87
promjena upravitelja zadruge
Promjene
88
promjena ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanove
Promjene
89
promjena ovlaštenja u zastupanju upravitelja zadruge
Promjene
90
promjena likvidatora
Promjene
91
promjena stečajnog upravitelja
92
promjena ovlaštenja u zastupanju likvidatora
Promjene
93
promjena likvidatora i ovlaštenja u zastupanju
Promjene
94
promjena sjedišta inozemnog osnivača podružnice
Promjene
95
promjena tvrtke inozemnog osnivača podružnice
Promjene
96
promjena predmeta poslovanja inozemnog osnivača podružnice
Promjene
97
promjena temeljnog kapitala inozemnom osnivača podružnice
Promjene
98
promjena podataka o inozemnom trgovcu pojedincu
Promjene
99
promjena naziva
Promjene
100
promjena naziva podružnice
Promjene
101
promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja
Promjene
102
promjena člana društva
Promjene
103
promjena funkcije komanditora
Promjene
104
promjena člana nadzornog odbora
Promjene
105
promjena funkcije člana nadzornog odbora
Promjene
106
promjena člana i funkcije člana nadzornog odbora
Promjene
107
promjena funkcije predsjednika nadzornog odbora
Promjene
108
promjena funkcije zamjenika predsjednika nadzornog odbora
Promjene
109
promjena funkcije članova uprave
Promjene
110
promjena funkcije zamjenika člana uprave
Promjene
111
promjena člana uprave
Promjene
112
promjena ovlaštenja u zastupanju člana uprave
Promjene
113
promjena člana uprave i ovlaštenja u zastupanju člana uprave
Promjene
114
promjena funkcije člana uprave
Promjene
115
promjena osobnih podataka
Promjene
116
promjena predsjednika uprave
117
promjena funkcije zastupnika
promjene
118
promjena funkcije vršitelje dužnosti zastupnika
Promjene
119
promjena funkcije privremenog zastupnika
Promjene
120
promjena članova upravnog odbora
Promjene
121
promjena funkcije članova upravnog odbora
Promjene
122
promjena članova i funkcije članova upravnog odbora
Promjene
123
promjena člana upravnog odbora
Promjene
124
promjena funkcije člana upravnog odbora
Promjene
125
promjena člana i funkcije članova upravnog odbora
Promjene
126
promjena funkcije predsjednika upravnog odbora
Promjene
127
promjena funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora
Promjene
128
promjena izvršnog direktora
Promjene
129
promjena izvršnih direktora
Promjene
130
promjena funkcije izvršnog direktora
Promjene
131
promjena funkcije glavnog izvršnog direktora
Promjene
132
promjena funkcije zamjenika izvršnog direktora
Promjene
133
promjena funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora
Promjene
134
promjena odredbi ugovora o osnivanju
Promjene
135
promjena odredbi izjave o osnivanju
Promjene
136
promjena odredbi statuta
Promjene
137
promjena odredbi pravila zadruge
Promjene
138
promjena trajanja društva
Promjene
139
promjena odredbi akta o osnivanju
Promjene
140
promjena odredbi društvenog ugovora o usklađenju
Promjene
141
promjena odredbi izjave o usklađenju
Promjene
142
promjena oblika akta o osnivanju
Promjene
143
promjena odredbi društvenog ugovora
Promjene
144
promjena odredbi ugovora o osnivanju
Promjene
145
izmjena poduzetničkog ugovora
Promjene
146
dodjela prokure
Promjene
147
opoziv prokure
Promjene
148
dodjela prokure s ograničenjem na podružnicu
Promjene
149
prestanak funkcije komanditora
Promjena
150
prestanak funkcije članova nadzornog odbora
Promjena
151
prestanak funkcije predsjednika i člana nadzornog odbora
Promjena
152
prestanak funkcije zamjenika predsjednika i člana nadzornog odbora
Promjena
153
prestanak funkcije članova uprave
Promjena
154
prestanak funkcije predsjednika uprave
Promjena
155
prestanak funkcije predsjednika i člana uprave
Promjena
156
prestanak funkcije člana uprave
Promjena
157
prestanak funkcije osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Promjena
158
prestanak funkcije zastupnika
Promjena
159
prestanak funkcije člana upravnog odbora
Promjena
160
prestanak funkcije predsjednika upravnog odbora
Promjena
161
prestanak funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora
Promjena
162
prestanak funkcije izvršnog direktora
Promjena
163
prestanak funkcije zamjenika izvršnog direktora
promjena
164
prestanak fumkcije glavnog izvršnog direktora
Promjena
165
prestanak funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora
Promjena
166
prestanak funkcije likvidatora
Promjena
167
prestanak funkcije osoba imenovanih od strane suda
Promjena
168
prestanak jedinog dioničara dioničkog društva
Promjena
169
imenovanje likvidatora
Promjena
170
sudsko imenovanje člana uprave
sudsko imenovanje
171
sudsko imenovanje članova uprave
sudsko imenovanje
172
sudsko imenovanje člana nadzornog odbora
sudsko imenovanje
173
sudsko imenovanje članova nadzornog odbora
sudsko imenovanje
174
sudsko imenovanje revizora
sudsko imenovanje
175
sudsko imenovanje likvidatora
sudsko imenovanje
176
sudsko imenovanje privremenog stečajnog upravitelja
sudsko imenovanje
177
sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
sudsko imenovanje
178
sudsko imenovanje privremenog upravitelja
sudsko imenovanje
179
sudsko imenovanje člana upravnog odbora
sudsko imenovanje
180
sudsko imenovanje članova upravnog odbora
sudsko imenovanje
181
sudsko imenovanje izvršnog direktora
sudsko imenovanje
182
sudsko imenovanje izvršnih direktora
sudsko imenovanje
183
sudsko imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje
sudsko imenovanje
184
sudski opoziv likvidatora
sudski opoziv
185
sudski opoziv člana uprave
sudski opoziv
186
sudski opoziv članova uprave
sudski opoziv
187
sudski opoziv člana nadzornog odbora
sudski opoziv
188
sudski opoziv članova nadzornog odbora
sudski opoziv
189
sudski opoziv privremenog stečajnog upravitelja
sudski opoziv
190
sudski opoziv stečajnog upravitelja
sudski opoziv
191
sudski opoziv privremenog upravitelja
sudski opoziv
192
sudski opoziv člana upravnog odbora
sudski opoziv
193
sudski opoziv članova upravnog odbora
sudski opoziv
194
sudski opoziv izvršnog direktora
sudski opoziv
195
sudski opoziv izvršnih direktora
sudski opoziv
196
sudski opoziv osobe ovlaštene za zastupanje
sudski opoziv
197
povećanje temeljnog kapitala u skladu sa zakonom o trgovačkim društvima
temeljni kapital
198
odluka o povećanju temeljnog kapitala
temeljni kapital
199
odluka o povećanju temeljnog kapitala i povećanja temeljnog kapitala
temeljni kapital
200
povećanje temeljnog kapitala
temeljni kapital
201
odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala
temeljni kapital
202
odluka o smanjenju temeljnog kapitala
temeljni kapital
203
smanjenje temeljnog kapitala
temeljni kapital
204
pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala
temeljni kapital
205
nakana smanjenja temeljnog kapitala
temeljni kapital
206
provedba povećanja temeljnog kapitala
temeljni kapital
207
provedba povećanja odobrenog temeljnog kapitala
temeljni kapital
208
odluka o izdavanju novih dionica
temeljni kapital
209
pripajanje subjekta upisa
statusne promjene
210
spajanje subjekta upisa
statusne promjene
211
podjela subjekta upisa
statusne promjene
212
priključenje društva
statusne promjene
213
prijenos imovine i prestanak društva
statusne promjene
214
zaključenje poduzetničkog ugovora
poduzetnički ugovori
215
prestanak poduzetničkog ugovora
poduzetnički ugovori
216
prestanak priključenja društva
statusna promjena
217
jedini dioničar dioničkog društva
Promjena
218
jedini član društva s ograničenom odgovornošću
Promjena
219
pristupanje novog člana GIU
Promjena
220
istupanje član GIU
Promjena
221
isključenje člana GIU
Promjena
222
pristupanje člana društvu
Promjena
223
isključenje člana društva
Promjena
224
istupanje člana društva
Promjena
225
ustupanje članstva u društvu
Promjena
226
prestanak članstva u društvu
Promjena
227
pristupanje osnivača ustanovi
Promjena
228
sjedinjenje udjela članova kod jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću
Promjena
229
odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
odluke suda
230
odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
odluke suda
231
odluka suda o obustavi stečajnog postupka
odluke suda
232
odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
odluke suda
233
odluka suda o otvaranju postupka likvidacije
odluke suda
234
odluka suda o obustavi postupka likvidacije
odluke suda
235
odluka suda o zaključenju postupka likvidacije
odluke suda
236
odluka suda o ukidanju društva
odluke suda
237
odluka suda o određivanju privremenih mjera
odluke suda
238
odluka suda o ništetnosti upisa kao razloga za prestanak društva
odluke suda
239
odluka suda o ništetnosti odluke društva
odluke suda
240
ostale odluka suda po službenoj dužnosti
odluke suda
241
nastanak razloga za prestanak subjekta upisa
razlog za prestanak
242
nastavljanje društva
nastavljanje društva
243
nastavljanje društva na temelju odluke članova društva
nastavljanje društva
244
nastavljanje društva na temelju odluke organa društva
nastavljanje društva
245
nastavljanje društva obustavom stečajnog postupka
nastavljanje društva
246
zabilježba
Zabilježbe
247
brisanje trgovca pojedinca
Brisanja
248
brisanje društva
Brisanja
249
brisanje ustanove
Brisanja
250
brisanje zadruge
Brisanja
251
brisanje kreditne unije
Brisanja
252
brisanje zadružnog saveza
Brisanja
253
brisanje hrvatskog saveza zadruga
Brisanja
254
brisanje podružnice
Brisanja
255
brisanje podružnice inozemnog osnivača
Brisanja
256
brisanje gospodarskog interesnog udruženja
brisanja
257
brisanje Europske zadruge (SCE)
Brisanja
258
brisanje Europskog društva (SE)
Brisanja
259
brisanje Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
Brisanja
260
brisanje holdinga SE
Brisanja
261
brisanje ostalih subjekata upisa
Brisanja
262
brisanje subjekta upisa po službenoj dužnosti
Brisanje
263
ispravak rješenja o upisu po zahtjevu
Ostalo
264
ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnosti
Ostalo
265
odgovornost zadrugara za obveze zadruge
Ostalo
266
ostali podaci o subjektu upisa
Ostalo
267
upis članova društva prema čl. 52. ZIDZSR
Ostalo
268
ovlaštena osobe za primanja očitovanja i pismena
osoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena
269
promjena ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena
osoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena
270
prestanak ovlaštenja osobe za primanja očitovanja i pismena
osoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena
271
odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara
Ostalo
272
odluka za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti
Ostalo
273
Osnivanje društva ulaganjem stvari bez revizije osnivanja
osnivanje
274
Osnivanje društva ulaganjem prava bez revizije osnivanja
osnivanje
275
Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem stvari bez revizije povećanja
Temeljni kapital
276
Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava bez revizije povećanja
Temeljni kapital

 

BROJ
PREDMET PRIJAVE ZA UPIS
1
osnivanje javnoga trgovačkog društva
2
osnivanje komanditnog društva
3
osnivanje gospodarskog interesnog udruženja
4
osnivanje dioničkog društva
5
osnivanje društva s ograničenom odgovornošću
6
osnivanje ustanove
7
osnivanje zajednice ustanova
8
osnivanje zadruge
9
upis trgovca pojedinca
10
osnivanje subjekta upisa spajanjem
11
osnivanje subjekta upisa podjelom
12
osnivanje podružnice
13
osnivanje podružnice inozemnog osnivača
14
osnivanje zadružnog zaveza
15
osnivanje Hrvatskog saveza zadruga
16
osnivanje javne ustanove
17
osnivanje banke
18
osnivanje štedne banke
19
osnivanje stambene štedionice
20
osnivanje druge financijske institucije
21
osnivanje društva za osiguranje
22
osnivanje društva za uzajamno osiguranje
23
osnivanje druge osobe za osiguranje
24
osnivanje podružnice kreditne institucije
25
osnivanje podružnice inozemne kreditne institucije
26
osnivanje podružnice stambene štedionice
27
osnivanje podružnice druge financijske institucije
28
osnivanje podružnice društva za osiguranje
29
osnivanja podružnice društva za uzajamno osiguranje
30
osnivanje podružnice ustanove
31
osnivanje podružnice zadruge
32
osnivanje europske zadruge (SCE)
33
osnivanje europskog društva (SE)
34
osnivanje europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
35
osnivanje holdinga SE
36
osnivanje druge osobe za koju je upis propisan zakonom
37
nastavak osnivanja društva
38
usklađenje temeljnog kapitala sa zakonom o kreditnim institucijama
39
usklađenje poslovanja i općih akata sa zakonom o zadrugama
40
usklađenje temeljnog kapitala sa zakonom o trgovačkim društvima
42
usklađenje sa zakonom
43
preoblikovanje dioničkog društva u d.o.o.
44
preoblikovanje d.o.o. u dioničko društvo
45
preoblikovanje dioničkog društva u jtd
46
preoblikovanje dioničkog društva u kd
47
preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u jtd
47
preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u kd
48
preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.d.
49
preoblikovanje komanditnog društva u d.d.
50
preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.o.o.
51
preoblikovanje komanditnog društva u d.o.o.
52
preoblikovanje javnog trgovačkog društva u komanditno društvo
53
preoblikovanje komanditnog društva u javno trgovačko društvo
54
preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo
55
preoblikovanje GIU u društvo s ograničenom odgovornošću
56
preoblikovanje GIU u dioničko društvo
67
promjena tvrtke
68
promjena skraćene tvrtke
69
promjena tvrtke podružnice
70
promjena sjedišta
71
promjena poslovne adrese
72
promjena sjedišta podružnice
73
promjena predmeta poslovanja
74
promjena djelatnosti podružnice
75
promjena članova društva
76
promjena osnivača ustanove
77
promjena jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću
78
promjena jedinog člana d.o.o. u više članova
79
promjena komplementara
80
promjena komanditora
81
povećanje uloga komanditora
82
smanjenje uloga komanditora
83
promjena članova nadzornog odbora
84
promjena funkcije članova nadzornog odbora
85
promjena članova i funkcija članova nadzornog odbora
86
promjena članova uprave
87
promjena ovlaštenje u zastupanju članova uprave
88
promjena članova uprave i ovlaštenja u zastupanju
89
promjena ovlaštenja u zastupanju prokuriste
90
promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
91
promjena ovlaštenja osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
92
promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača i ovlaštenja
93
promjena zastupnika ustanove
94
promjena upravitelja zadruge
95
promjena ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanove
96
promjena ovlaštenja u zastupanju upravitelja zadruge
97
promjena likvidatora
98
promjena stečajnog upravitelja
99
promjena ovlaštenja u zastupanju likvidatora
100
promjena likvidatora i ovlaštenja u zastupanju
101
promjena sjedišta inozemnog osnivača podružnice
102
promjena tvrtke inozemnog osnivača podružnice
103
promjena predmeta poslovanja inozemnog osnivača podružnice
104
promjena temeljnog kapitala inozemnom osnivača podružnice
105
promjena podataka o inozemnom trgovcu pojedincu
106
promjena naziva
107
promjena naziva podružnice
108
promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja
109
promjena člana društva
110
promjena funkcije komanditora
111
promjena člana nadzornog odbora
112
promjena funkcije člana nadzornog odbora
113
promjena člana i funkcije člana nadzornog odbora
114
promjena funkcije predsjednika nadzornog odbora
115
promjena funkcije zamjenika predsjednika nadzornog odbora
116
promjena funkcije članova uprave
117
promjena funkcije zamjenika člana uprave
118
promjena člana uprave
119
promjena ovlaštenja u zastupanju člana uprave
120
promjena člana uprave i ovlaštenja u zastupanju člana uprave
121
promjena funkcije člana uprave
122
promjena osobnih podataka
123
promjena predsjednika uprave
134
promjena funkcije zastupnika
135
promjena funkcije vršitelje dužnosti zastupnika
136
promjena funkcije privremenog zastupnika
137
promjena članova upravnog odbora
138
promjena funkcije članova upravnog odbora
138
promjena članova i funkcije članova upravnog odbora
140
promjena člana upravnog odbora
141
promjena funkcije člana upravnog odbora
142
promjena člana i funkcije članova upravnog odbora
143
promjena funkcije predsjednika upravnog odbora
144
promjena funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora
145
promjena izvršnog direktora
146
promjena izvršnih direktora
147
promjena funkcije izvršnog direktora
148
promjena funkcije glavnog izvršnog direktora
149
promjena funkcije zamjenika izvršnog direktora
150
promjena funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora
151
promjena odredbi ugovora o osnivanju
152
izmjena odredbi izjave o osnivanju
153
izmjena odredbi statuta
154
promjena odredbi pravila zadruge
155
promjena trajanja društva
156
promjena odredbi akta o osnivanju
157
promjena odredbi društvenog ugovora o usklađenju
158
promjena odredbi izjave o usklađenju
159
promjena oblika akta o osnivanju
160
izmjena odredbi društvenog ugovora
161
promjena odredbi ugovora o osnivanju
162
izmjena poduzetničkog ugovora
163
dodjela prokure
164
opoziv prokure
165
dodjela prokure s ograničenjem na podružnicu
166
prestanak funkcije komanditora
167
prestanak funkcije članova nadzornog odbora
168
prestanak funkcije predsjednika i člana nadzornog odbora
169
prestanak funkcije zamjenika predsjednika i člana nadzornog odbora
170
prestanak funkcije članova uprave
171
prestanak funkcije predsjednika uprave
172
prestanak funkcije predsjednika i člana uprave
173
prestanak funkcije člana uprave
174
prestanak funkcije osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
175
prestanak funkcije zastupnika
176
prestanak funkcije člana upravnog odbora
177
prestanak funkcije predsjednika upravnog odbora
178
prestanak funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora
179
prestanak funkcije izvršnog direktora
180
prestanak funkcije zamjenika izvršnog direktora
181
prestanak funkcije glavnog izvršnog direktora
182
prestanak funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora
183
prestanak funkcije likvidatora
184
prestanak funkcije osoba imenovanih od strane suda
185
prestanak jedinog dioničara dioničkog društva
186
imenovanje likvidatora
187
sudsko imenovanje člana uprave
188
sudsko imenovanje članova uprave
189
sudsko imenovanje člana nadzornog odbora
190
sudsko imenovanje članova nadzornog odbora
191
sudsko imenovanje revizora
192
sudsko imenovanje privremenog upravitelja
193
sudsko imenovanje člana upravnog odbora
194
sudsko imenovanje članova upravnog odbora
195
sudsko imenovanje izvršnog direktora
196
sudsko imenovanje izvršnih direktora
197
sudsko imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje
198
sudski opoziV člana uprave
199
sudski opoziv članova uprave
200
sudski opoziv člana nadzornog odbora
201
sudski opoziv članova nadzornog odbora
202
sudski opoziv privremenog upravitelja
203
sudski opoziv člana upravnog odbora
204
sudski opoziv članova upravnog odbora
205
sudski opoziv izvršnog direktora
206
sudski opoziv izvršnih direktora
207
sudski opoziv osobe ovlaštene za zastupanje
208
povećanje temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima
209
upis odluke o povećanju temeljnog kapitala
210
upis odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanja temeljnog kapitala
211
povećanje temeljnog kapitala
212
upis odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala
213
upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala
214
smanjenje temeljnog kapitala
215
pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala
216
upis nakane smanjenja temeljnog kapitala
217
provedba povećanja temeljnog kapitala
218
provedba povećanja odobrenog temeljnog kapitala
219
upis odluke o izdavanju novih dionica
220
pripajanje subjekta upisa
221
spajanje subjekta upisa
222
podjela subjekta upisa
223
priključenje društva
224
prijenos imovine i prestanak društva
225
zaključenje poduzetničkog ugovora
226
prestanak poduzetničkog ugovora
227
prestanak priključenja društva
228
upis jedinog dioničara dioničkog društva
229
upis jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću
230
pristupanje novog člana GIU
231
istupanje člana GIU
232
isključenje člana GIU
233
pristupanje člana društvu
234
isključenje člana društva
235
istupanje člana društva
236
ustupanje članstva u društvu
237
prestanak članstva u društvu
238
pristupanje osnivača ustanovi
239
sjedinjenje udjela članova kod jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću
240
nastanak razloga za prestanak subjekta upisa
241
nastavljanje društva
242
nastavljanje društva na temelju odluke članova društva
243
nastavljanje društva na temelju odluke organa društva
244
nastavljanje društva obustavom stečajnog postupka
245
upis zabilježbe
246
brisanje trgovca pojedinca
247
brisanje društva
248
brisanje ustanove
249
brisanje zadruge
250
brisanje kreditne unije
251
brisanje zadružnog saveza
252
brisanje hrvatskog saveza zadruga
253
brisanje podružnice
254
brisanje podružnice inozemnog osnivača
255
brisanje gospodarskog interesnog udruženja
256
brisanje europske zadruge (SCE)
257
brisanje europskog društva (SE)
258
brisanje europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
259
brisanje holdinga SE
260
ispravak rješenja o upisu po zahtjevu
261
upis odgovornosti zadrugara za obveze zadruge
262
upis članova društva prema čl.52 ZIDZSR
263
upis ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena
264
promjena ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena
265
prestanak ovlaštenja osobe za primanja očitovanja i pismena
266
upis odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara
267
upis odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti
268
Osnivanje društva ulaganjem stvari bez revizije osnivanja
269
Osnivanje društva ulaganjem prava bez revizije osnivanja
270
Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem stvari bez revizije povećanja
271
Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava bez revizije povećanja

BROJ
VRSTE RJEŠENJA
1
rješenje o upisu
2
rješenje o obustavi postupka
3
rješenje o odbacivanju prijave
4
rješenje o odbijanju prijave
5
rješenje o ispravku rješenja o upisu
6
rješenje o upisu po službenoj dužnosti
7
rješenje o nenadležnosti
8
rješenje o brisanju upisa
9
rješenje o odbijanju zahtjeva za upis
10
rješenje o pokretanju postupka za upis
11
rješenje o odbijanju upisa
12
djelomično rješenje o upisu
13
rješenje o izrečenoj novčanoj kazni
14
rješenje o opominjanju
15
rješenje o odbacivanju žalbe
16
rješenje o prekidu postupka
17
djelomično rješenje
18
rješenje kojim se različito odlučuje o pojedinom zahtjevu
19
rješenje o odbacivanju revizije kao nedopuštene
20
rješenje o odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka
21
rješenje o odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanje kao nedopušten
22
rješenje o odobrenju produljenja roka za postupanje po zaključku
23
rješenje o odbijanju zahtjeva za produljenje roka
24
rješenje kojim se utvrđuje osnovanost žalbe

BROJ
VRSTE FUNKCIJA
GRUPE
1
član društva
osnivači/članovi društva
2
ovlaštenik na poslovnom udjelu
osnivači/članovi društva
3
osnivač
osnivači/članovi društva
4
jedini osnivač d.o.o.
osnivači/članovi društva
5
trgovac pojedinac
trgovac pojedinac
6
osnivač podružnice koji je inozemna osoba
Podružnice
7
jedini dioničar
jedini dioničar
8
član ustanove
osnivači/članovi društva
9
komplementar
osnivači/članovi društva
10
komanditor
Komanditori
11
predsjednik uprave
osobe ovlaštene za zastupanje
12
zamjenik predsjednika uprave
osobe ovlaštene za zastupanje
13
član uprave
osobe ovlaštene za zastupanje
14
direktor
osobe ovlaštene za zastupanje
15
ravnatelj
osobe ovlaštene za zastupanje
16
član uprave gospodarskog interesnog udruženja
osobe ovlaštene za zastupanje
17
stečajni upravitelj
upravitelji/likvidatori
18
zamjenik člana uprave
osobe ovlaštene za zastupanje
19
jedini član d.o.o.
osnivači/članovi društva
20
zastupnik
osobe ovlaštene za zastupanje
21
član j.t.d. ovlašten za zastupanje
osobe ovlaštene za zastupanje
22
član posebne uprave
osobe ovlaštene za zastupanje
23
privremeni upravitelj
osobe ovlaštene za zastupanje
24
privremeni stečajni upravitelj
upravitelji/likvidatori
25
predsjednik posebne uprave
osobe ovlaštene za zastupanje
26
vršitelj dužnosti ravnatelja
osobe ovlaštene za zastupanje
27
upravitelj zadruge
osobe ovlaštene za zastupanje
28
prokurist
osobe ovlaštene za zastupanje
29
rektor
osobe ovlaštene za zastupanje
30
dekan
osobe ovlaštene za zastupanje
31
intendant
osobe ovlaštene za zastupanje
32
zapovjednik vatrogasne postrojbe
osobe ovlaštene za zastupanje
33
privremeni zapovjednik vatrogasne postrojbe
osobe ovlaštene za zastupanje
34
zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe
osobe ovlaštene za zastupanje
35
privremeni zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe
osobe ovlaštene za zastupanje
36
prokurist čije je prokura ograničena na podružnicu
osobe ovlaštene za zastupanje
37
predsjednik nadzornog odbora
upravni/nadzorni odbor
38
zamjenik predsjednika nadzornog odbora
upravni/nadzorni odbor
39
član nadzornog odbora
upravni/nadzorni odbor
40
izvršni direktor
osobe ovlaštene za zastupanje
41
predsjednik upravnog odbora
upravni/nadzorni odbor
42
zamjenik predsjednika upravnog odbora
upravni/nadzorni odbor
43
član upravnog odbora
upravni/nadzorni odbor
44
glavni izvršni direktor
osobe ovlaštene za zastupanje
45
zamjenik glavnog izvršnog direktora
osobe ovlaštene za zastupanje
46
zamjenik izvršnog direktora
osobe ovlaštene za zastupanje
47
privremeni ravnatelj
osobe ovlaštene za zastupanje
48
ovlaštena osoba za primanje očitovanja i pismena
ovlaštena osoba za primanje očitovanja i pismena
49
osoba ovlaštena za zastupanje imenovana od suda
osobe ovlaštene za zastupanje
50
predsjednik fonda
osobe ovlaštene za zastupanje
51
zamjenik predsjednika fonda
osobe ovlaštene za zastupanje
52
osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača
Podružnice
53
osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača
Podružnice
54
likvidator
upravitelji/likvidatori

BROJ
VRSTE RAZLOGA ZA PRESTANAK
1
istek vremena na koje je subjekt upisa osnovan
2
odluka o prestanku subjekta upisa
3
nemogućnost ostvarenja predmeta poslovanja
4
smrt člana društva
5
prestanak člana društva
6
odluka osnivača podružnice
7
pripajanje subjekta upisa drugom
8
spajanje subjekta upisa sa drugim
9
podjela subjekta upisa
10
odluka o prestanku podružnice inozemnog osnivača
11
odluka suda o ukidanju društva
12
odluka suda o ukidanju podružnice inozemnog osnivača
13
prestanak osnivača podružnice inozemnog osnivača
14
otvaranje stečajnog postupka nad osnivačem podružnice u državi osnivača
15
gubitak poslovne sposobnosti osnivača podružnice po propisima države osnivača
16
gubitak prava raspolaganja imovinom osnivača podružnice inozemnog osnivača
17
nepostojanje osobe koja u podružnici inozemnog osnivača zastupa osnivača
18
nepostojanje uzajamnosti s državom osnivača podružnice inozemnog osnivača
19
ostvaren predmet poslovanja GIU
20
godišnji promet trgovca pojedinca manji od zakonom propisanog iznosa
21
zahtjev trgovca pojedinca s godišnjim prometom većim od iznos propisanog zakonom
22
pravomoćna odluka suda
23
razlog iz društvenog ugovora, Izjave o osnivanju, statuta, ugovora o osnivanju ili pravila
24
zaključenje likvidacijskog postupka
25
presude o prestanku
26
ništetnost upisa o osnivanju
27
pravomoćna odluka suda o nezakonitosti upisa
28
pravomoćna presuda po tužbi za utvrđene ništetnosti društva
29
ostali razlozi prestanka
30
priključenje društva