ZAKON O NASELJIMA
 
(„Narodne novine“, broj 54/88)
 
Član 1.
Ovim zakonom određuje se način i postupak utvrđivanja granica područja naselja, spajanja i razdvajanja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgovina, obilježavanje zgrada brojevima i vođenje evidencije o naseljima, ulicama, trgovima i zgradama.
 
Član 2.
Naseljem, u smislu ovoga zakona, smatra se prostorna jedinica koja se sastoji od građevinskog područja i područja druge namjene, a ima ime i vlastiti sistem obilježavanja zgrada.
 
Član 3.
Područje naselja nalazi se na području jedne općine.
Iznimno od odredbe stava 1. ovog člana područje grada može se nalaziti na području dvije ili više općina.
 
Član 4.
Granice područja naselja utvrđuju se odlukom skupštine općine, a u slučaju iz člana 3. stava 2. ovoga zakona odlukom skupštine gradske zajednice općina.
Odluku o spajanju i razdvajanju naselja donosi skupština općine, a u slučajevima iz člana 3. stava 2. ovoga zakona skupština gradske zajednice općina, uz pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica odnosno skupština općina.
 
Član 5.
Ulicom odnosno trgom, u smislu ovoga zakona, smatra se javno-prometna površina unutar granica građevinskog područja.
Područje ulice odnosno trga obuhvaća javno-prometnu površinu i pripadajuće građevinske parcele.
 
Član 6.
Zgradom u smislu ovoga zakona smatraju se stambeni i poslovni objekti kao i objekti javne namjene koji se stalno ili povremeno koriste.
 
Član 7.
Naselje, ulica i trg mora imati ime.
Na području općine ne mogu biti dva ili više naselja s istim imenom.
Na području naselja ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim imenom.
 
Član 8.
Naselja, ulice i trgovi mogu imati imena po geografskim ili drugim pojmovima te po imenima i datumima koji se vezani za povijesne događaje ili osobe koje su dale značajan doprinos društvenom, kulturnom i znanstvenom razvoju.
 
Član 9.
Ime naselja, ulice i trga određuje skupština općine uz pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica na čijem području se nalazi naselje, ulica odnosno trg.
Iznimno od odredbe stava 1. ovoga člana ime naselja, ulice i trga koje se nalazi na području dviju ili više općina određuje skupština gradske zajednice općina uz pribavljeno mišljenje skupština općina.
 
Član 10.
Ploča s imenom naselja postavlja se uz svaku javnu cestu na ulazu u građevinsko područje naselja.
Ploča s imenom ulice postavlja se na početku i na kraju ulice kao i na važnijim križanjima.
Ploča s imenom trga postavlja se na ulazu iz glavnih ulica na trg.
Na područjima na kojima se u skladu sa zakonom odnosno statutom općine osigurava ostvarivanje ravnopravnosti jezika i pisama naroda i narodnosti, ploča s imenom naselja, ulice odnosno trga sadrži i ime na jeziku naroda i narodnosti.
 
Član 11.
Svaka zgrada mora biti obilježena brojem.
Pločice kojima se obilježavaju zgrade brojevima, u naseljima koja nisu podijeljena na ulice i trgove, pored broja sadrže i ime naselja.
Brojeve zgrada, na zahtjev građanina, pravne osobe ili po službenoj dužnosti, određuje općinski organ uprave nadležan za geodetske poslove.
Vlasnik odnosno korisnik zgrade dužan je pločicu s brojem zgrade o svom trošku postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade.
 
Član 12.
Ploče s imenima naselja, osim ploča čije je postavljanje određeno posebnim propisima o prometnim znakovima, ulica i trgova i pločice s brojevima zgrada pribavlja organ ili organizacije koju odredi skupština općine.
Način podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja ploča s imenom naselja, ulica i trgova kao i pločica s brojevima zgrada određuje skupština općine.
 
Član 13.
Zabranjeno je skidanje i oštećivanje ploče s imenom naselja, ulice i trga kao i pločice s brojem zgrade.
 
Član 14.
Evidenciju imena i granica naselja, ulica i trgova te evidenciju brojeva zgrada vodi općinski organ uprave nadležan za geodetske poslove.
Evidenciju imena i granica naselja vodi i republički organ uprave nadležan za geodetske poslove.
 
Član 15.
Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona i propisa donesenih na osnovi ovoga zakona vrši republički organ uprave nadležan za geodetske poslove i republički organ uprave nadležan za komunalne poslove, u skladu sa zakonom.
 
Član 16.
Novčanom kaznom u iznosu od 100.00 do 2,000.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako ne postavi pločicu s brojem zgrade (član 11. stav 4.),
2. ako skine ili ošteti natpisnu ploču s imenom naselja, ulice odnosno trga kao i pločicu s brojem zgrade (član 13.).
Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba novčanom kaznom od 20.000 do 120.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 120.000 dinara.
 
Član 17.
Republički organ uprave nadležan za geodetske poslove uz suglasnost republičkih organa uprave nadležnih za komunalne poslove i poslove statistike u roku šest mjeseci donijet će bliže propise o:
- načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova kao i obilježavanju zgrada brojevima,
- sadržaju i načinu vođenja evidencije iz člana 14. ovoga zakona.
 
Član 18.
Do donošenja odluke iz člana 4. stava 1. ovoga zakona područjem naselja smatra se područje utvrđeno za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 1981. godine kao i njihove naknadne izmjene koje su izvršene u skladu sa Zakonom o imenima naseljenih mjesta, ulica i trgova i o obilježavanju kuća brojevima (»Narodne novine«, br. 33/52 i 13/65).
 
Član 19.
Do stupanja na snagu propisa iz člana 17. stava 1. alineje 1. ovoga zakona primjenjivat će se Pravilnik o načinu označavanja imena naseljenih mjesta, ulica i trgova i obilježavanju kuća brojevima (»Narodne novine«, br. 33/52).
 
Član 20.
Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o imenima naseljenih mjesta, ulica i trgova i o obilježavanju kuća brojevima (»Narodne novine«, br. 16/52 i 13/65).
 
Član 21.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama.«