Na temelju članka 65. stavka 1. točke 2. Zakona o elektronič­kim medijima (»Narodne novine« broj 122/03 i 79/97) i članka 281. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), Vijeće za elektroničke medije na svojoj 153. sjednici održanoj 30. listopada 2007. te na 155. sjednici održanoj 14. studenoga 2007. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

(„Narodne novine“, broj 121/07)


I. Trajno se oduzima koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Krapine – nakladniku Zagorska sportska mreža d.o.o. – Radio 049 ukoliko nakladnik u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke ne uskladi svoje poslovanje s odredbama Zakona o elektroničkim medijima.
II. Trgovačko društvo Zagorska sportska mreža d.o.o. – Radio 049 nema pravo na naknadu štete.
III. Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Krapine (G-KR) br. R – 050/05 od 1. prosinca 2005. godine prestaje važiti ukoliko nakladnik u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke ne uskladi svoje poslovanje s odredbama Zakona o elektroničkim medijima.
IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Vijeće za elektroničke medije na svojoj 40. sjednici održanoj 19. travnja 2005. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja broj 01/05 za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije. Javni natječaj objavljen je u »Narodnim novinama« broj 53/05 od 25. travnja 2005. godine i u propisanom roku na javni su natječaj ponude dostavili ponuditelji: Oroprom 3 d.o.o., Netgate d.o.o. i Gradski radio d.o.o. Vijeće je razmatranjem i ocjenom zaprimljene ponude utvrdilo da ponuditelji ispunjavaju uvjete propisane Javnim natječajem te je tajnim je glasovanjem na 51. sjednici Vijeća održanoj 27. lipnja 2005. godine odlučeno da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Krapine dodijeli ponuditelju Oroprom 3 d.o.o.
Istom su odlukom bili određeni rokovi za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda i za potpisivanje ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija. Ponuditelj je u zadanim rokovima obavio sve potrebne radnje te je sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Krapine (G-KR) br. R – 050/05.
Dana 12. listopada 2007. godine Vijeće je zaprimili obavijest nakladnika o promjeni imena trgovačkog društva Oroprom 3 d.o.o. u Zagorska sportska mreža d.o.o.
Vijeće je, 16. listopada 2007. godine zaprimilo anonimnu prijavu i snimke programa, kojom su izneseni prigovori na rad nakladnika Zagorska sportska mreža d.o.o. – Radio 049. Kako je sukladno Zakonu, Vijeće dužno, utvrditi točnosti navoda i anonim­ne prijave zaključeno je da će članica Vijeća gđa Olga Ramljak s članom Stručne službe gosp. Srećkom Lebincem obaviti neposredni nadzor nad radom nakladnika Zagorska sportska mreža d.o.o. – Radio 049.
Neposredni nadzor je obavljen 23. listopada 2007. godine te je utvrđeno da je prostor nakladnika u Krapini na adresi A. Mihanovića 4 zatvoren i prazan, a susjedi izjavljuju da se radio odselio početkom listopada na njima nepoznatu adresu. Svi pozivi na fiksne i mobilne telefonske brojeve radija i direktora gosp. Stjepana Tomića ostali su bez odgovora kao i pismeni dopis Vijeća putem faksa. Također, kontakt nije bilo moguće ni na koji način ostvariti ni na adresi nakladnika Zagorska sportska mreža d.o.o u Draškovićevoj 30 u Zagrebu.
U okviru nadzora obavljeno je praćenje i analiza programskog sadržaja nakladnika Zagorska sportska mreža d.o.o. – Radio 049, u razdoblju od 18. do 20. listopada pri čemu je utvrđeno da programska shema nema dodirnih točaka sa stvarnim programom koji se emitira. Utvrđeno je da je mahom riječ o programu drugog radija, Radija 1 iz Oroslavja, pri čemu je rijetko bilo moguće čak i locirati nužnu identifikaciju, a kada je locirana, ona govori o tzv. Zajednič­kom programu Radija 1 i Radija 049, što bi u smislu članka 35. Zakona o elektroničkim medijima predmnijevalo programsku mrežu, ali ona kao takva nije odobrena od strane Vijeća. Također je utvrđeno da analiza udjela vlastite proizvodnje nakladnika nije moguća jer ne emitira sadržaje vlastite proizvodnje, a ukoliko to i čini vlastita proizvodnja je neprepoznatljiva ili pak zastupljenja u vrlo malom obimu. Cjelokupni program uglavnom je posvećen domaćoj glazbi, a informativni program traje ukupno 13 minuta dnevno.
Slijedom navedenoga riješeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, jer je ona konačna, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.