Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, ministar zdravlja donosi


MREŽU JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE


(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/12, 31/13 i 113/15)


UVODNE ODREDBE


I.

Na temelju mjerila određenih točkama X. i XI. Plana zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/12., – u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se Mreža javne zdravstvene službe za primarnu, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti, te za razinu zdravstvenih zavoda (u daljnjem tekstu: Mreža).

Mjerila za određivanje Mreže u skladu s odredbama stavka 1. ove točke su: ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, ukupan broj osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), demografske karakteristike stanovnika, zdravstveno stanje stanovništva, socijalna struktura stanovnika, gravitirajući broj stanovnika, karakteristike pojedinih područja, raspoloživost zdravstvenim resursima, utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva i gospodarske mogućnosti.


II.

Mrežom se određuje za područje Republike Hrvatske, za područja jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinica lokalne samouprave potreban broj zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika, odnosno potreban broj timova primarne zdravstvene djelatnosti, medicinskih sestara, broj timova specijalističko-konzilijarne zdravstvene djelatnosti i specijalističke dijagnostike po djelatnostima, potreban broj fizioterapeuta, potreban broj postelja po djelatnostima i po vrstama bolničkih zdravstvenih ustanova, te potreban broj postelja po stacionarima domova zdravlja.


PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI


III.

Mrežom se za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti određuje za područje županije, Grada Zagreba, odnosno jedinica lokalne samouprave potreban broj timova primarne zdravstvene djelatnosti, potreban broj viših medicinskih sestara u domovima zdravlja za patronažnu zdravstvenu zaštitu, potreban broj medicinskih sestara u domovima zdravlja, zdravstvenim ustanovama odnosno privatnim praksama za zdravstvenu njegu.

U skladu s odredbama stavka 1. ove točke, utvrđuje se potreban broj zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju primarne zdravstvene djelatnosti.


IV.

Mreža zdravstvene djelatnosti za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti iskazana je u tablicama I.1. do I.8.2.


SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI


V.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti za provođenje specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave, potreban broj specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova po djelatnostima i potreban broj fizioterapeuta i to prema utvrđenom standardu po osiguranim osobama i po županijama/regijama, a kako je to iskazano u tablicama II.1. i II.2.

U zdravstvenim ustanovama u kojima se provode složeni, složeniji i najsloženiji terapijski i dijagnostički postupci, ugovara se, prema stupnju složenosti, 10%, odnosno 30% više specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova od standarda.

U skladu s odredbama stavka 1. ove točke, utvrđuje se potreban broj zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj i tercijarnoj razini.


VI.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu za provođenje bolničke djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave, potreban broj postelja po pojedinim djelatnostima u bolničkim zdravstvenim ustanovama, te potreban broj postelja u stacionarima domova zdravlja kako je to utvrđeno u tablicama III.1. do III.23.

Sukladno odredbama stavka 1. ove točke utvrđuje se broj i vrsta bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj po županijama/Gradu Zagrebu, odnosno domova zdravlja sa stacionarima, s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu za provođenje transfuzijske djelatnosti u dijelu koji se odnosi na krv i krvne pripravke određuje se za područje Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave, potreban broj jedinica za uzimanje, preradu, serološko testiranje i molekularno testiranje krvi kao i potreban broj bolničkih transfuzijskih jedinica kako je to utvrđeno u tablici IV.1.

Mrežom transplantacijske djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske potreban broj zdravstvenih ustanova za obavljanje djelatnosti uzimanja, presađivanja i razmjene organa te za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva kako je utvrđeno u tablici V.1.


RAZINA ZDRAVSTVENIH ZAVODA


VII.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda, obuhvaćene su zdravstvene djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti za područja Republike Hrvatske, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda za primarnu zdravstvenu djelatnost, a za djelatnost higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite utvrđen je za područja županija, odnosno Grada Zagreba potreban broj timova, odnosno za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata utvrđen je potreban broj timova po županijama, odnosno Gradu Zagrebu u tablicama I.9. i I.10.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu djelatnost i to za provođenje specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke djelatnosti utvrđen je za područja županija, odnosno Grada Zagreba potreban broj specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova u tablici II.1.

Sukladno odredbama ove točke utvrđuje se broj timova za provođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene djelatnosti na razini zdravstvenih zavoda po županijama, odnosno Gradu Zagrebu, za koje Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti sa zdravstvenim zavodima.

Mrežom zavoda za javno zdravstvo utvrđuje se potreban broj zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj i jedinicama područne (regionalne) samouprave (tablica VI.1.) za koje Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti.


VIII.

Mreža zdravstvene djelatnosti za primarnu, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti te za razinu zdravstvenih zavoda iskazana je u tablicama I. II. i III., kako slijedi:

Tablica I.1.


MREŽA DOMOVA ZDRAVLJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj
Županija/Grad Zagreb
Naziv doma zdravlja
I
Bjelovarsko-bilogorska

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

II
Brodsko-posavska
Dom zdravlja Nova Gradiška
Dom zdravlja Slavonski Brod
III
Dubrovačko-neretvanska
Dom zdravlja Dubrovnik
Dom zdravlja Korčula
Dom zdravlja Metković
Dom zdravlja Ploče
Dom zdravlja Vela Luka
IV
Grad Zagreb
Dom zdravlja Zagreb – centar
Dom zdravlja Zagreb – zapad
Dom zdravlja Zagreb – istok
Dom zdravlja MUP-a
V
Istarska
Istarski domovi zdravlja
VI
Karlovačka
Dom zdravlja Duga Resa
Dom zdravlja Karlovac
Dom zdravlja Ogulin
Dom zdravlja Ozalj
Dom zdravlja Slunj
Dom zdravlja Vojnić
VII
Koprivničko-križevačka

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

VIII
Krapinsko-zagorska
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
IX
Ličko-senjska
Dom zdravlja Gospić
Dom zdravlja Korenica
Dom zdravlja Otočac
Dom zdravlja Senj
Dom zdravlja Novalja
X
Međimurska
Dom zdravlja Čakovec
XI
Osječko-baranjska
Dom zdravlja Beli Manastir
Dom zdravlja Donji Miholjac
Dom zdravlja Našice
Dom zdravlja Đakovo
Dom zdravlja Osijek
Dom zdravlja Valpovo
XII
Požeško-slavonska
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije
XIII
Primorsko-goranska
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
XIV
Sisačko-moslavačka
Dom zdravlja Kutina
Dom zdravlja Petrinja
Dom zdravlja Sisak
XV
Splitsko-dalmatinska
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
XVI
Šibensko-kninska
Dom zdravlja Drniš
Dom zdravlja Knin
Dom zdravlja Šibenik
XVII
Varaždinska
Dom zdravlja Varaždinske županije
XVIII
Virovitičko-podravska

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

XIX
Vukovarsko-srijemska
Dom zdravlja Vinkovci
Dom zdravlja Vukovar
Dom zdravlja Županja
XX
Zadarska
Dom zdravlja Zadarske županije
Dom zdravlja Pag
XXI
Zagrebačka

Dom zdravlja Zagrebačke županije

Tablica I.2.1.


MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni
broj

Županija/Grad Zagreb

Potreban broj timova opće/obiteljske medicine

0
1
2
I
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
66
II
BRODSKO-POSAVSKA
92
III
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
82
IV
GRAD ZAGREB
441
V
ISTARSKA
119
VI
KARLOVAČKA
76
VII
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
65
VIII
KRAPINSKO-ZAGORSKA
76
IX
LIČKO-SENJSKA
33
X
MEĐIMURSKA
58
XI
OSJEČKO-BARANJSKA
179
XII
POŽEŠKO-SLAVONSKA
44
XIII
PRIMORSKO-GORANSKA
181
XIV
SISAČKO-MOSLAVAČKA
98
XV
SPLITSKO-DALMATINSKA
272
XVI
ŠIBENSKO-KNINSKA
68
XVII
VARAŽDINSKA
97
XVIII
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
48
XIX
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
100
XX
ZADARSKA
101
XXI
ZAGREBAČKA
166
UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ
2.462
Tablica I.2.2.


MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj
Županija/Grad Zagreb
Područje Doma zdravlja
Općina/Grad

Potreban broj timova opće/obiteljske medicine

0
1
2
3
4
1

Bjelovarsko-bilogorske županije
Berek
1
2

Bjelovarsko-bilogorske županije
Bjelovar
22
3

Bjelovarsko-bilogorske županije
Čazma
5
4

Bjelovarsko-bilogorske županije
Daruvar
7
5

Bjelovarsko-bilogorske županije
Dežanovac
1
6

Bjelovarsko-bilogorske županije
Đulovac
1
7

Bjelovarsko-bilogorske županije
Garešnica
6
8

Bjelovarsko-bilogorske županije
Grubišno Polje
4
9

Bjelovarsko-bilogorske županije
Hercegovac
1
10

Bjelovarsko-bilogorske županije
Ivanska
2
11

Bjelovarsko-bilogorske županije
Kapela
2
12

Bjelovarsko-bilogorske županije
Končanica
1
13

Bjelovarsko-bilogorske županije
Nova Rača
2
14

Bjelovarsko-bilogorske županije
Rovišće
2
15

Bjelovarsko-bilogorske županije
Severin
1
16

Bjelovarsko-bilogorske županije
Sirač
1
17

Bjelovarsko-bilogorske županije
Šandrovac
1
18

Bjelovarsko-bilogorske županije
Štefanje
1
19

Bjelovarsko-bilogorske županije
Velika Pisanica
1
20

Bjelovarsko-bilogorske županije
Velika Trnovitica
1
21

Bjelovarsko-bilogorske županije
Veliki Grđevac
2
22

Bjelovarsko-bilogorske županije
Veliko Trojstvo
1
23

Bjelovarsko-bilogorske županije
Zrinski Topolovac
0
I
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
66
1

Slavonski Brod
Bebrina
2
2

Slavonski Brod
Brodski Stupnik
2
3

Slavonski Brod
Bukovlje
1
4

Nova Gradiška
Cernik
2
5

Nova Gradiška
Davor
2
6

Slavonski Brod
Donji Andrijevci
2
7

Nova Gradiška
Dragalić
0
8

Slavonski Brod
Garčin
3
9

Slavonski Brod
Gornja Vrba
1
10

Nova Gradiška
Gornji Bogićevci
1
11

Slavonski Brod
Gundinci
1
12

Slavonski Brod
Klakar
1
13

Nova Gradiška
Nova Gradiška
9
14

Nova Gradiška
Nova Kapela
3
15

Nova Gradiška
Okučani
3
16

Slavonski Brod
Oprisavci
2
17

Slavonski Brod
Oriovac
4
18

Slavonski Brod
Podcrkavlje
1
19

Nova Gradiška
Rešetari
3
20

Slavonski Brod
Sibinj
4
21

Slavonski Brod
Sikirevci
1
22

Slavonski Brod
Slavonski Brod
34
23

Slavonski Brod
Slavonski Šamac
1
24

Nova Gradiška
Stara Gradiška
1
25

Nova Gradiška
Staro Petrovo Selo
3
26

Slavonski Brod
Velika Kopanica
2
27

Nova Gradiška
Vrbje
1
28

Slavonski Brod
Vrpolje
2
II
BRODSKO-POSAVSKA
92
1

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka
Blato
3
2

Dubrovnik
Dubrovačko Primorje
1
3

Dubrovnik
Dubrovnik
26
4

Dubrovnik
Janjina
1
5

Dubrovnik
Konavle
5
6

Korčula
Korčula
6
7

Metković
Kula Norinska
1
8

Split
Lastovo
2
9

Korčula
Lumbarda
1
10

Metković
Metković
10
11

Dubrovnik
Mljet
2
12

Metković
Opuzen
2
13

Korčula
Orebić
4
14

Ploče
Ploče
6
15

Metković
Pojezerje
0
16

Metković
Slivno
1
17

Korčula
Smokvica
1
18

Dubrovnik
Ston
2
19

Korčula
Trpanj
1
20

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka
Vela Luka
4
21

Metković
Zažablje
0
22

Dubrovnik
Župa Dubrovačka
3
III
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
82
1


Grad Zagreb
441
IV
GRAD ZAGREB
441
1

Istarski domovi zdravlja
Bale
0
2

Istarski domovi zdravlja
Barban
1
3

Istarski domovi zdravlja
Brtonigla
1
4

Istarski domovi zdravlja
Buje
3
5

Istarski domovi zdravlja
Buzet
4
6

Istarski domovi zdravlja
Cerovlje
1
7

Istarski domovi zdravlja
Fažana
2
8

Istarski domovi zdravlja
Funtana
0
9

Istarski domovi zdravlja
Gračišće
1
10

Istarski domovi zdravlja
Grožnjan
0
11

Istarski domovi zdravlja
Kanfanar
1
12

Istarski domovi zdravlja
Karojba
1
13

Istarski domovi zdravlja
Kaštelir – Labinci
1
14

Istarski domovi zdravlja
Kršan
2
15

Istarski domovi zdravlja
Labin
8
16

Istarski domovi zdravlja
Lanišće
0
17

Istarski domovi zdravlja
Ližnjan
1
18

Istarski domovi zdravlja
Lupoglav
1
19

Istarski domovi zdravlja
Marčana
2
20

Istarski domovi zdravlja
Medulin
2
21

Istarski domovi zdravlja
Motovun
1
22

Istarski domovi zdravlja
Novigrad
2
23

Istarski domovi zdravlja
Oprtalj
0
24

Istarski domovi zdravlja
Pazin
5
25

Istarski domovi zdravlja
Pićan
1
26

Istarski domovi zdravlja
Poreč
10
27

Istarski domovi zdravlja
Pula
36
28

Istarski domovi zdravlja
Raša
2
29

Istarski domovi zdravlja
Rovinj
8
30

Istarski domovi zdravlja
Sveta Nedelja
1
31

Istarski domovi zdravlja
Sveti Lovreč
0
32

Istarski domovi zdravlja
Sveti Petar u Šumi
1
33

Istarski domovi zdravlja
Svetvinčenat
1
34

Istarski domovi zdravlja
Tar Vabriga
1
35

Istarski domovi zdravlja
Tinjan
2
36

Istarski domovi zdravlja
Umag
7
37

Istarski domovi zdravlja
Višnjan
1
38

Istarski domovi zdravlja
Vižinada
1
39

Istarski domovi zdravlja
Vodnjan
3
40

Istarski domovi zdravlja
Vrsar
2
41

Istarski domovi zdravlja
Žminj
2
V
ISTARSKA
119
1

Duga Resa
Barilovići
1
2

Duga Resa
Bosiljevo
1
3

Slunj
Cetingrad
1
4

Karlovac
Draganić
1
5

Duga Resa
Duga Resa
8
6

Duga Resa
Generalski Stol
1
7

Ogulin
Josipdol
2
8

Ozalj
Kamanje
1
9

Karlovac
Karlovac
33
10

Karlovac
Krnjak
1
11

Karlovac
Lasinja
1
12

Duga Resa
Netretić
1
13

Ogulin
Ogulin
9
14

Ozalj
Ozalj
4
15

Ogulin
Plaški
1
16

Slunj
Rakovica
1
17

Ozalj
Ribnik
0
18

Ogulin
Saborsko
1
19

Slunj
Slunj
3
20

Ogulin
Tounj
1
21

Vojnić
Vojnić
3
22

Ozalj
Žakanje
1
VI
KARLOVAČKA
76
1

Koprivničko-križevačke županije
Drnje
1
2

Koprivničko-križevačke županije
Đelekovec
1
3

Koprivničko-križevačke županije
Đurđevac
5
4

Koprivničko-križevačke županije
Ferdinandovac
1
5

Koprivničko-križevačke županije
Gola
2
6

Koprivničko-križevačke županije
Gornja Rijeka
1
7

Koprivničko-križevačke županije
Hlebine
1
8

Koprivničko-križevačke županije
Kalinovac
1
9

Koprivničko-križevačke županije
Kalnik
1
10

Koprivničko-križevačke županije
Kloštar Podravski
2
11

Koprivničko-križevačke županije
Koprivnica
17
12

Koprivničko-križevačke županije
Koprivnički Bregi
1
13

Koprivničko-križevačke županije
Koprivnički Ivanec
1
14

Koprivničko-križevačke županije
Križevci
12
15

Koprivničko-križevačke županije
Legrad
1
16

Koprivničko-križevačke županije
Molve
1
17

Koprivničko-križevačke županije
Novigrad Podravski
2
18

Koprivničko-križevačke županije
Novo Virje
1
19

Koprivničko-križevačke županije
Peteranec
1
20

Koprivničko-križevačke županije
Podravske Sesvete
1
21

Koprivničko-križevačke županije
Rasinja
2
22

Koprivničko-križevačke županije
Sokolovac
2
23

Koprivničko-križevačke županije
Sveti Ivan Žabno
3
24

Koprivničko-križevačke županije
Sveti Petar Orehovec
2
25

Koprivničko-križevačke županije
Virje
2
VII
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
65
1

Krapinsko-zagorske županije
Bedekovčina
4
2

Krapinsko-zagorske županije
Budinščina
1
3

Krapinsko-zagorske županije
Desinić
2
4

Krapinsko-zagorske županije
Donja Stubica
3
5

Krapinsko-zagorske županije
Đurmanec
2
6

Krapinsko-zagorske županije
Gornja Stubica
3
7

Krapinsko-zagorske županije
Hrašćina
1
8

Krapinsko-zagorske županije
Hum na Sutli
3
9

Krapinsko-zagorske županije
Jesenje
1
10

Krapinsko-zagorske županije
Klanjec
2
11

Krapinsko-zagorske županije
Konjščina
2
12

Krapinsko-zagorske županije
Kraljevec na Sutli
1
13

Krapinsko-zagorske županije
Krapina
7
14

Krapinsko-zagorske županije
Krapinske Toplice
3
15

Krapinsko-zagorske županije
Kumrovec
1
16

Krapinsko-zagorske županije
Lobor
2
17

Krapinsko-zagorske županije
Mače
1
18

Krapinsko-zagorske županije
Marija Bistrica
3
19

Krapinsko-zagorske županije
Mihovljan
1
20

Krapinsko-zagorske županije
Novi Golubovec
1
21

Krapinsko-zagorske županije
Oroslavje
3
22

Krapinsko-zagorske županije
Petrovsko
2
23

Krapinsko-zagorske županije
Pregrada
4
24

Krapinsko-zagorske županije
Radoboj
2
25

Krapinsko-zagorske županije
Stubičke Toplice
2
26

Krapinsko-zagorske županije
Sveti Križ Začretje
3
27

Krapinsko-zagorske županije
Tuhelj
1
28

Krapinsko-zagorske županije
Veliko Trgovišće
3
29

Krapinsko-zagorske županije
Zabok
5
30

Krapinsko-zagorske županije
Zagorska Sela
1
31

Krapinsko-zagorske županije
Zlatar
4
32

Krapinsko-zagorske županije
Zlatar-Bistrica
2
VIII
KRAPINSKO-ZAGORSKA
76
1

Otočac
Brinje
2
2

Korenica
Donji Lapac
2
3

Gospić
Gospić
7
4

Gospić
Karlobag
1
5

Gospić
Lovinac
1
6

Novalja
Novalja
3
7

Otočac
Otočac
6
8

Gospić
Perušić
2
9

Korenica
Plitvička Jezera
3
10

Senj
Senj
4
11

Korenica
Udbina
1
12

Otočac
Vrhovine
1
IX
LIČKO-SENJSKA
33
1

Čakovec
Belica
2
2

Čakovec
Čakovec
16
3

Čakovec
Dekanovec
0
4

Čakovec
Domašinec
1
5

Čakovec
Donja Dubrava
1
6

Čakovec
Donji Kraljevec
2
7

Čakovec
Donji Vidovec
1
8

Čakovec
Goričan
2
9

Čakovec
Gornji Mihaljevec
1
10

Čakovec
Kotoriba
2
11

Čakovec
Mala Subotica
3
12

Čakovec
Mursko Središće
3
13

Čakovec
Nedelišće
5
14

Čakovec
Orehovica
1
15

Čakovec
Podturen
2
16

Čakovec
Prelog
4


Čakovec
Pribislavec
1
17

Čakovec
Selnica
2
18

Čakovec
Strahoninec
1
19

Čakovec
Sveta Marija
1
20

Čakovec
Sveti Juraj na Bregu
3
21

Čakovec
Sveti Martin na Muri
1
22

Čakovec
Šenkovec
1
23

Čakovec
Štrigova
1
24

Čakovec
Vratišinec
1
X
MEĐIMURSKA
58
1

Osijek
Antunovac
2
2

Beli Manastir
Beli Manastir
6
3

Valpovo
Belišće
6
4

Beli Manastir
Bilje
3
5

Valpovo
Bizovac
3
6

Beli Manastir
Čeminac
2
7

Osijek
Čepin
7
8

Beli Manastir
Darda
4
9

Našice
Donja Motičina
1
10

Donji Miholjac
Donji Miholjac
6
11

Beli Manastir
Draž
2
12

Đakovo
Drenje
2
13

Đakovo
Đakovo
16
14

Našice
Đurđenovac
4
15

Osijek
Erdut
4
16

Osijek
Ernestinovo
1
17

Našice
Feričanci
1
18

Đakovo
Gorjani
1
19

Beli Manastir
Jagodnjak
1
20

Beli Manastir
Kneževi Vinogradi
3
21

Našice
Koška
2
22

Đakovo
Levanjska Varoš
1
23

Donji Miholjac
Magadenovac
1
24

Donji Miholjac
Marijanci
1
25

Našice
Našice
9
26

Osijek
Osijek
66
27

Beli Manastir
Petlovac
1
28

Valpovo
Petrijevci
1
29

Našice
Podgorač
2
30

Donji Miholjac
Podravska Moslavina
1
31

Beli Manastir
Popovac
1
32

Đakovo
Punitovci
1
33

Đakovo
Satnica Đakovačka
1
34

Đakovo
Semeljci
2
35

Đakovo
Strizivojna
1
36

Osijek
Šodolovci
1
37

Đakovo
Trnava
1
38

Valpovo
Valpovo
7
39

Donji Miholjac
Viljevo
1
40

Đakovo
Viškovci
1
41

Osijek
Vladislavci
1
42

Osijek
Vuka
1
XI
OSJEČKO-BARANJSKA
179
1

Požeško-slavonske županije
Brestovac
2
2

Požeško-slavonske županije
Čaglin
2
3

Požeško-slavonske županije
Jakšić
2
4

Požeško-slavonske županije
Kaptol
2
5

Požeško-slavonske županije
Kutjevo
4
6

Požeško-slavonske županije
Lipik
3
7

Požeško-slavonske županije
Pakrac
5
8

Požeško-slavonske županije
Pleternica
6
9

Požeško-slavonske županije
Požega
15
10

Požeško-slavonske županije
Velika
3
XII
POŽEŠKO-SLAVONSKA
44
1

Primorsko-goranske županije
Bakar
4
2

Primorsko-goranske županije
Baška
1
3

Primorsko-goranske županije
Brod Moravice
1
4

Primorsko-goranske županije
Cres
2
5

Primorsko-goranske županije
Crikvenica
6
6

Primorsko-goranske županije
Čabar
3
7

Primorsko-goranske županije
Čavle
4
8

Primorsko-goranske županije
Delnice
4
9

Primorsko-goranske županije
Dobrinj
2
10

Primorsko-goranske županije
Fužine
1
11

Primorsko-goranske županije
Jelenje
3
12

Primorsko-goranske županije
Kastav
5
13

Primorsko-goranske županije
Klana
1
14

Primorsko-goranske županije
Kostrena
2
15

Primorsko-goranske županije
Kraljevica
2
16

Primorsko-goranske županije
Krk
3
17

Primorsko-goranske županije
Lokve
1
18

Primorsko-goranske županije
Lopar
1
19

Primorsko-goranske županije
Lovran
3
20

Primorsko-goranske županije
Mali Lošinj
6
21

Primorsko-goranske županije
Malinska-Dubašnica
2
22

Primorsko-goranske županije
Matulji
7
23

Primorsko-goranske županije
Mošćenička Draga
1
24

Primorsko-goranske županije
Mrkopalj
1
25

Primorsko-goranske županije
Novi Vinodolski
3
26

Primorsko-goranske županije
Omišalj
2
27

Primorsko-goranske županije
Opatija
6
28

Primorsko-goranske županije
Punat
1
29

Primorsko-goranske županije
Rab
5
30

Primorsko-goranske županije
Ravna Gora
2
31

Primorsko-goranske županije
Rijeka
83
32

Primorsko-goranske županije
Skrad
1
33

Primorsko-goranske županije
Vinodolska Općina
2
34

Primorsko-goranske županije
Viškovo
5
35

Primorsko-goranske županije
Vrbnik
1
36

Primorsko-goranske županije
Vrbovsko
4
XIII
PRIMORSKO-GORANSKA
181
1

Sisak
Donji Kukuruzari
1
2

Sisak
Dvor
3
3

Petrinja
Glina
5
4

Petrinja
Gvozd
2
5

Sisak
Hrvatska Dubica
1
6

Sisak
Hrvatska Kostajnica
3
7

Kutina
Jasenovac
1
8

Kutina
Kutina
13
9

Sisak
Lekenik
3
10

Kutina
Lipovljani
2
11

Sisak
Majur
0
12

Sisak
Martinska Ves
1
13

Kutina
Novska
8
14

Petrinja
Petrinja
13
15

Kutina
Popovača
6
16

Sisak
Sisak
30
17

Sisak
Sunja
3
18

Petrinja
Topusko
2
19

Kutina
Velika Ludina
1
XIV
SISAČKO-MOSLAVAČKA
98
1

Splitsko-dalmatinske županije
Baška Voda
2
2

Splitsko-dalmatinske županije
Bol
2
3

Splitsko-dalmatinske županije
Brela
1
4

Splitsko-dalmatinske županije
Cista Provo
2
5

Splitsko-dalmatinske županije
Dicmo
1
6

Splitsko-dalmatinske županije
Dugi Rat
3
7

Splitsko-dalmatinske županije
Dugopolje
2
8

Splitsko-dalmatinske županije
Gradac
2
9

Splitsko-dalmatinske županije
Hrvace
2
10

Splitsko-dalmatinske županije
Hvar
3
11

Splitsko-dalmatinske županije
Imotski
8
12

Splitsko-dalmatinske županije
Jelsa
3
13

Splitsko-dalmatinske županije
Kaštela
19
14

Splitsko-dalmatinske županije
Klis
2
15

Splitsko-dalmatinske županije
Komiža
2
16

Splitsko-dalmatinske županije
Lećevica
1
17

Splitsko-dalmatinske županije
Lokvičići
0
18

Splitsko-dalmatinske županije
Lovreć
2
19

Splitsko-dalmatinske županije
Makarska
8
20

Splitsko-dalmatinske županije
Marina
2
21

Splitsko-dalmatinske županije
Milna
1
22

Splitsko-dalmatinske županije
Muć
3
23

Splitsko-dalmatinske županije
Nerežišća
0
24

Splitsko-dalmatinske županije
Okrug
2
25

Splitsko-dalmatinske županije
Omiš
9
26

Splitsko-dalmatinske županije
Otok
2
27

Splitsko-dalmatinske županije
Podbablje
2
28

Splitsko-dalmatinske županije
Podgora
2
29

Splitsko-dalmatinske županije
Podstrana
4
30

Splitsko-dalmatinske županije
Postira
1
31

Splitsko-dalmatinske županije
Prgomet
1
32

Splitsko-dalmatinske županije
Primorski Dolac
1
33

Splitsko-dalmatinske županije
Proložac
2
34

Splitsko-dalmatinske županije
Pučišća
2
35

Splitsko-dalmatinske županije
Runovići
2
36

Splitsko-dalmatinske županije
Seget
2
37

Splitsko-dalmatinske županije
Selca
2
38

Splitsko-dalmatinske županije
Sinj
14
39

Splitsko-dalmatinske županije
Solin
11
40

Splitsko-dalmatinske županije
Split
105
41

Splitsko-dalmatinske županije
Stari Grad
2
42

Splitsko-dalmatinske županije
Sućuraj
1
43

Splitsko-dalmatinske županije
Supetar
2
44

Splitsko-dalmatinske županije
Sutivan
1
45

Splitsko-dalmatinske županije
Šestanovac
2
46

Splitsko-dalmatinske županije
Šolta
2
47

Splitsko-dalmatinske županije
Trilj
5
48

Splitsko-dalmatinske županije
Trogir
9
49

Splitsko-dalmatinske županije
Tučepi
1
50

Splitsko-dalmatinske županije
Vis
2
51

Splitsko-dalmatinske županije
Vrgorac
5
52

Splitsko-dalmatinske županije
Vrlika
2
53

Splitsko-dalmatinske županije
Zadvarje
0
54

Splitsko-dalmatinske županije
Zagvozd
2
55

Splitsko-dalmatinske županije
Zmijavci
1
XV
SPLITSKO-DALMATINSKA
272
1

Šibenik
Bilice
1
2

Knin
Biskupija
0
3

Knin
Civljane
0
4

Drniš
Drniš-Drinovci
5
5

Knin
Ervenik
0
6

Knin
Kijevo
0
7

Knin
Kistanje
2
8

Knin
Knin
10
9

Šibenik
Murter-Kornati
2
10

Šibenik
Pirovac
1
11

Šibenik
Primošten
2
12

Drniš
Promina
1
13

Šibenik
Rogoznica
1
14

Drniš
Ružić
1
15

Šibenik
Skradin
2
16

Šibenik
Šibenik
30
17

Šibenik
Tisno
2
18

Šibenik
Tribunj
1
19

Drniš
Unešić
2
20

Šibenik
Vodice
5
XVI
ŠIBENSKO-KNINSKA
68
1

Varaždinske županije
Bednja
2
2

Varaždinske županije
Beretinec
1
3

Varaždinske županije
Breznica
1
4

Varaždinske županije
Breznički Hum
1
5

Varaždinske županije
Cestica
3
6

Varaždinske županije
Donja Voća
1
7

Varaždinske županije
Gornji Kneginec
3
8

Varaždinske županije
Ivanec
8
9

Varaždinske županije
Jalžabet
2
10

Varaždinske županije
Klenovnik
1
11

Varaždinske županije
Lepoglava
4
12

Varaždinske županije
Ludbreg
5
13

Varaždinske županije
Ljubešćica
1
14

Varaždinske županije
Mali Bukovec
1
15

Varaždinske županije
Maruševec
3
16

Varaždinske županije
Martijenec
2
17

Varaždinske županije
Novi Marof
7
18

Varaždinske županije
Petrijanec
3
19

Varaždinske županije
Sračinec
2
20

Varaždinske županije
Sveti Đurđ
2
21

Varaždinske županije
Sveti Ilija
2
22

Varaždinske županije
Trnovec Bartolovečki
4
23

Varaždinske županije
Varaždin
27
24

Varaždinske županije
Varaždinske Toplice
4
25

Varaždinske županije
Veliki Bukovec
1
26

Varaždinske županije
Vidovec
3
27

Varaždinske županije
Vinica
2
28

Varaždinske županije
Visoko
1
XVII
VARAŽDINSKA
97
1

Virovitičko-podravske županije
Crnac
1
2

Virovitičko-podravske županije
Čačinci
2
3

Virovitičko-podravske županije
Čađavica
1
4

Virovitičko-podravske županije
Gradina
2
5

Virovitičko-podravske županije
Lukač
2
6

Virovitičko-podravske županije
Mikleuš
1
7

Virovitičko-podravske županije
Nova Bukovica
1
8

Virovitičko-podravske županije
Orahovica
3
9

Virovitičko-podravske županije
Pitomača
5
10

Virovitičko-podravske županije
Slatina
8
11

Virovitičko-podravske županije
Sopje
1
12

Virovitičko-podravske županije
Suhopolje
4
13

Virovitičko-podravske županije
Špišić Bukovica
3
14

Virovitičko-podravske županije
Virovitica
12
15

Virovitičko-podravske županije
Voćin
1
16

Virovitičko-podravske županije
Zdenci
1
XVIII
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
48
1

Vinkovci
Andrijaševci
2
2

Županja
Babina Greda
2
3

Vukovar
Bogdanovci
1
4

Vukovar
Borovo
3
5

Županja
Bošnjaci
2
6

Županja
Cerna
3
7

Županja
Drenovci
3
8

Županja
Gradište
2
9

Županja
Gunja
2
10

Vukovar
Ilok
4
11

Vinkovci
Ivankovo
4
12

Vinkovci
Jarmina
1
13

Vukovar
Lovas
1
14

Vinkovci
Markušica
1
15

Vukovar
Negoslavci
1
16

Vinkovci
Nijemci
2
17

Vinkovci
Nuštar
3
18

Vinkovci
Otok (Vinkovci)
4
19

Vinkovci
Privlaka
2
20

Vinkovci
Stari Jankovci
2
21

Vinkovci
Stari Mikanovci
2
22

Vinkovci
Štitar
1
23

Vukovar
Tompojevci
1
24

Vinkovci
Tordinci
1
25

Vukovar
Tovarnik
1
26

Vukovar
Trpinja
3
27

Vinkovci
Vinkovci
21
28

Vinkovci
Vođinci
1
29

Županja
Vrbanja
2
30

Vukovar
Vukovar
15
31

Županja
Županja
7
XIX
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
100
1

Zadarske županije
Benkovac
4
2

Zadarske županije
Bibinje
2
3

Zadarske županije
Biograd na Moru
5
4

Zadarske županije
Galovac
1
5

Zadarske županije
Gračac
3
6

Zadarske županije
Jasenice
1
7

Zadarske županije
Kali
2
8

Pag
Kolan
1
9

Zadarske županije
Kukljica
1
10

Zadarske županije
Lišane Ostrovičke
1
11

Zadarske županije
Nin
2
12

Zadarske županije
Novigrad
1
13

Zadarske županije
Obrovac
3
14

Pag
Pag
3
15

Zadarske županije
Pakoštane
2
16

Zadarske županije
Pašman
1
17

Zadarske županije
Polača
1
18

Zadarske županije
Poličnik
2
19

Zadarske županije
Posedarje
2
20

Pag
Povljana
1
21

Zadarske županije
Preko
2
22

Zadarske županije
Privlaka
1
23

Zadarske županije
Ražanac
1
24

Zadarske županije
Sali
3
25

Zadarske županije
Stankovci
1
26

Zadarske županije
Starigrad
2
27

Zadarske županije
Sukošan
2
28

Zadarske županije
Sveti Filip i Jakov
2
29

Zadarske županije
Škabrnje
1
30

Zadarske županije
Tkon
1
31

Zadarske županije
Vir
1
32

Zadarske županije
Vrsi
1
33

Zadarske županije
Zadar
43
34

Zadarske županije
Zemunik Donji
1
XX
ZADARSKA
101
1

Zagrebačke županije
Bedenica
1
2

Zagrebačke županije
Bistra
3
3

Zagrebačke županije
Brckovljani
3
4

Zagrebačke županije
Brdovec
6
5

Zagrebačke županije
Dubrava
3
6

Zagrebačke županije
Dubravica
1
7

Zagrebačke županije
Dugo Selo
9
8

Zagrebačke županije
Farkaševac
1
9

Zagrebačke županije
Gradec
2
10

Zagrebačke županije
Ivanić-Grad
8
11

Zagrebačke županije
Jakovlje
2
12

Zagrebačke županije
Jastrebarsko
10
13

Zagrebačke županije
Klinča Sela
2
14

Zagrebačke županije
Kloštar Ivanić
3
15

Zagrebačke županije
Krašić
2
16

Zagrebačke županije
Kravarsko
1
17

Zagrebačke županije
Križ
4
18

Zagrebačke županije
Luka
1
19

Zagrebačke županije
Marija Gorica
1
20

Zagrebačke županije
Orle
1
21

Zagrebačke županije
Pisarovina
2
22

Zagrebačke županije
Pokupsko
1
23

Zagrebačke županije
Preseka
1
24

Zagrebačke županije
Pušća
1
25

Zagrebačke županije
Rakovec
1
26

Zagrebačke županije
Rugvica
3
27

Zagrebačke županije
Samobor
19
28

Zagrebačke županije
Stupnik
1
29

Zagrebačke županije
Sveta Nedelja
8
30

Zagrebačke županije
Sveti Ivan Zelina
9
31

Zagrebačke županije
Velika Gorica
32
32

Zagrebačke županije
Vrbovec
8
33

Zagrebačke županije
Zaprešić
15
34

Zagrebačke županije
Žumberak
1
XXI
ZAGREBAČKA
166
UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ
2.462
Tablica I.3.1.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj
Županija/Grad Zagreb
Potreban broj pedijatrijskih timova
0
1
2
I
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
9
II
BRODSKO-POSAVSKA
11
III
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
12
IV
GRAD ZAGREB
61
V
ISTARSKA
12
VI
KARLOVAČKA
8
VII
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
8
VIII
KRAPINSKO-ZAGORSKA
9
IX
LIČKO-SENJSKA
4
X
MEĐIMURSKA
9
XI
OSJEČKO-BARANJSKA
22
XII
POŽEŠKO-SLAVONSKA
7
XIII
PRIMORSKO-GORANSKA
21
XIV
SISAČKO-MOSLAVAČKA
12
XV
SPLITSKO-DALMATINSKA
40
XVI
ŠIBENSKO-KNINSKA
8
XVII
VARAŽDINSKA
13
XVIII
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
6
XIX
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
16
XX
ZADARSKA
12
XXI
ZAGREBAČKA
24
UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ
324
Tablica I.3.2.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj
Županija/Grad Zagreb
Područje Doma zdravlja
Općina/Grad
Potreban broj pedijatrijskih timova
0
1
2
3
4
1

Bjelovarsko-bilogorske županije
Berek

2

Bjelovarsko-bilogorske županije
Bjelovar
5
3

Bjelovarsko-bilogorske županije
Čazma
1
4

Bjelovarsko-bilogorske županije
Daruvar
1
5

Bjelovarsko-bilogorske županije
Dežanovac

6

Bjelovarsko-bilogorske županije
Đulovac

7

Bjelovarsko-bilogorske županije
Garešnica
1
8

Bjelovarsko-bilogorske županije
Grubišno Polje
1
9

Bjelovarsko-bilogorske županije
Hercegovac

10

Bjelovarsko-bilogorske županije
Ivanska

11

Bjelovarsko-bilogorske županije
Kapela

12

Bjelovarsko-bilogorske županije
Končanica

13

Bjelovarsko-bilogorske županije
Nova Rača

14

Bjelovarsko-bilogorske županije
Rovišće

15

Bjelovarsko-bilogorske županije
Severin

16

Bjelovarsko-bilogorske županije
Sirač

17

Bjelovarsko-bilogorske županije
Šandrovac

18

Bjelovarsko-bilogorske županije
Štefanje

19

Bjelovarsko-bilogorske županije
Velika Pisanica

20

Bjelovarsko-bilogorske županije
Velika Trnovitica

21

Bjelovarsko-bilogorske županije
Veliki Grđevac

22

Bjelovarsko-bilogorske županije
Veliko Trojstvo

23

Bjelovarsko-bilogorske županije
Zrinski Topolovac

I
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
9
1

Slavonski Brod
Bebrina

2

Slavonski Brod
Brodski Stupnik

3

Slavonski Brod
Bukovlje

4

Nova Gradiška
Cernik

5

Nova Gradiška
Davor

6

Slavonski Brod
Donji Andrijevci

7

Nova Gradiška
Dragalić

8

Slavonski Brod
Garčin

9

Slavonski Brod
Gornja Vrba

10

Nova Gradiška
Gornji Bogićevci

11

Slavonski Brod
Gundinci

12

Slavonski Brod
Klakar

13

Nova Gradiška
Nova Gradiška
2
14

Nova Gradiška
Nova Kapela

15

Nova Gradiška
Okučani
1
16

Slavonski Brod
Oprisavci

17

Slavonski Brod
Oriovac
1
18

Slavonski Brod
Podcrkavlje

19

Nova Gradiška
Rešetari

20

Slavonski Brod
Sibinj
1
21

Slavonski Brod
Sikirevci

22

Slavonski Brod
Slavonski Brod
6
23

Slavonski Brod
Slavonski Šamac

24

Nova Gradiška
Stara Gradiška

25

Nova Gradiška
Staro Petrovo Selo
0
26

Slavonski Brod
Velika Kopanica

27

Nova Gradiška
Vrbje

28

Slavonski Brod
Vrpolje

II
BRODSKO-POSAVSKA
11
1

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka
Blato
1
2

Dubrovnik
Dubrovačko Primorje

3

Dubrovnik
Dubrovnik
4
4

Dubrovnik
Janjina

5

Dubrovnik
Konavle
1
6

Korčula
Korčula
1
7

Metković
Kula Norinska

8

Split
Lastovo

9

Korčula
Lumbarda

10

Metković
Metković
3
11

Dubrovnik
Mljet

12

Metković
Opuzen

13

Korčula
Orebić

14

Ploče
Ploče
1
15

Metković
Pojezerje

16

Metković
Slivno

17

Korčula
Smokvica

18

Dubrovnik
Ston

19

Korčula
Trpanj

20

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka
Vela Luka

21

Metković
Zažablje

22

Dubrovnik
Župa Dubrovačka
1
III
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
12
1


Grad Zagreb
61
IV
GRAD ZAGREB
61
1

Istarski domovi zdravlja
Bale

2

Istarski domovi zdravlja
Barban

3

Istarski domovi zdravlja
Brtonigla

4

Istarski domovi zdravlja
Buje

5

Istarski domovi zdravlja
Buzet
1
6

Istarski domovi zdravlja
Cerovlje

7

Istarski domovi zdravlja
Fažana

8

Istarski domovi zdravlja
Funtana

9

Istarski domovi zdravlja
Gračišće

10

Istarski domovi zdravlja
Grožnjan

11

Istarski domovi zdravlja
Kanfanar

12

Istarski domovi zdravlja
Karojba

13

Istarski domovi zdravlja
Kaštelir – Labinci

14

Istarski domovi zdravlja
Kršan

15

Istarski domovi zdravlja
Labin
1
16

Istarski domovi zdravlja