Na teme­lju članka 17. stavka 3. Zakona o sudskom re­gistru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 30/99 i 45/99), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2002. godine donijela
ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA ZA PRISTUP PODACIMA SUDSKOG REGISTRA
(“Narodne novine”, broj 138/02) 
 
I.
Ovom Odlukom određuje se pristup podacima upisanim u glavnoj k­njizi sudskog re­gistra putem Interneta kao svaki poje­dinačni pristup podacima o jednom subjektu upisa.

II.
Za pristup podacima upisanim u glavnoj k­njizi sudskog re­gistra putem Interneta ne plaća se naknada.

III.
Stupa­njem na snagu ove Odluke stav­lja se izvan snage Od­lu­ka o načinu, uvjetima i naknadi za pristup podacima sudskog re­gistra (»Narodne novine«, br. 54/97 i 20/2001).

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.