Na temelju članka 50. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj 77/99.) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra vanjskih poslova, donosi
 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM PUTNIM ISPRAVAMA U DIPLOMATSKIM MISIJAMA ILI KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

(“Narodne novine”, broj 109/99)
 
Članak 1.
Evidencija o putovnicama i putnim ispravama izdatim u diplomatskim misijama i konzularnim uredima vodi se:
1. na informacijskom sustavu (elektronskim bazama podataka),
2. u obliku kartoteke,
3. u odgovarajućim registrima.

Članak 2.
Evidenciju iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika za diplomatske misije i konzularne urede vodi Ministarstvo vanjskih poslova na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.
Radi ažuriranja evidencije iz stavka 1. ovoga članka, diplomatske misije i konzularni uredi dostavljaju Ministarstvu vanjskih poslova sve potrebne podatke iz kartoteke i registara.

Članak 3.
Kartoteka se sastoji od zahtjeva za izdavanje putne isprave.
Kartoteka se slaže i vodi po abecednom redu. Za svaku vrstu putne isprave vodi se posebna kartoteka.
Nakon prestanka državljanstva ili smrti osobe, isteka roka važenja putne isprave te prestanka važenja putne isprave iz kojeg drugog razloga, zahtjevi iz stavka 1. ovog članka odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 5 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim stavkom.
Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka diplomatska misija ili konzularni ured zahtjeve za izdavanje putne isprave dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova.
Zahtjeve za izdavanje putne isprave iz stavka 3. ovog članka uništit će Povjerenstvo imenovano od ministra vanjskih poslova.
Povjerenstvo iz stavka 5. ovog članka o uništenju zahtjeva za izdavanje putne isprave iz stavka 3. ovog članka sastavlja zapisnik u tri primjerka, od kojih se jedan dostavlja diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, jedan ostaje Ministarstvu vanjskih poslova, a jedan se dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.
Članak 4.
Diplomatske misije i konzularni uredi o putnim ispravama vode sljedeće registre:
1. registar zahtjeva za izdavanje putnih isprava (obrazac 1.),
2. registar odbijenih zahtjeva za izdavanje putovnice odnosno oduzetih putovnica (obrazac 2.),
3. registar nestalih putnih isprava (obrazac 3.).

Članak 5.
Obrazac 1, 2 i 3 je veličine 300 mm ¤ 400 mm, a tiska se na dvije nasuprotne stranice.

Članak 6.
Registar iz članka 4. točke 1. ovog Pravilnika služi i kao evidencija o izdanim putnim ispravama.

Članak 7.
Registri iz članka 4. ovog Pravilnika uvezani su u tvrde korice tamnoplave boje i sadrže 200 brojem označenih stranica.
Na koricama registra je grb Republike Hrvatske i natpis "REGISTAR", ispod kojeg se lijepi samoljepljiva naljepnica na koju se upisuje sadržaj registra.
Na prvu stranicu registra upisuje se naziv diplomatske misije ili konzularnog ureda koji ga vodi.

Članak 8.
Obrasci 1, 2 i 3 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 9.
S danom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama i vizama u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu ("Narodne novine", broj 1/92).

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.
OBRAZAC 1.
 
                                        REGISTAR
                                ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ______________
  Redni   
  broj
  Datum zaprimanja  
           zahtjeva
       Prezime i ime        
      JMBG     
     Registarski broj    
 zahtjeva
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
produžetak OBRASCA 1.
          ZAHTJEV ZA IZDAVANJE             
      Broj putne isprave       
       BILJEŠKE    
  putovnice
(DA/NE)
 putnog lista
(DA/NE)
 upis sukorisnika
u putni list
(DA/NE)
 6
 7
 8
 9
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAZAC 2.
                                        REGISTAR
                                ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTOVNICE
                                    ILI ODUZETIH PUTOVNICA
 Redni 
broj
  Registarski  
broj
 Datum uvođenja
u registar
    Prezime i ime   
    JMBG   
    I* rješenje donijeto   
(DM/KU - naziv)
    Broj I* rješenja  
Zakonski 
osnov
 Žalba  
 DA
 NE  
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 produžetak OBRASCA 2.  
I* tijelo žalbu
II* tijelo žalbu
   Broj II*   
   rješenja
ODLUKA SUDA
    Bilješka   
   odbacilo   
proslijedilo
II* tijelu
izmijenilo
I*rješenja
odbacilo
odbilo
poništilo
I* rješenje
izmijenio
I* rješenje
tužba
odbačena
tužba
odbijena
tužba
uvažena
postupak
obustavljen
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAZAC 3.
REGISTAR
NESTALIH ___________
   Redni    
broj
      Datum zaprimanja      
prijave o nestanku   
   Prezime i ime   
    JMBG     
       Broj putne    
  isprave
    Način nestanka    
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produžetak OBRASCA 3.
  Broj rješenja kojim je 
    putna isprava proglašena    
nevažećom
      Rješenje objavljeno u     
"Narodnim novinama"
  Obaviještena potražna služba   
    Bilješke      
DA
NE
DA
NE
7
8
9
10
11
12