Na temelju članka 29. stavka 7. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA

(„Narodne novine“, broj 9/19)

Članak 1.
Iznos opskrbnine za potrebe korisnika određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika i razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu, i to:
1. opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi:
– 420% osnovice za dijete do 3. godine
– 400% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja
– 1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja.
2. opskrbnina za odraslu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi:
– 360% osnovice za pokretnu osobu
– 400% osnovice za polupokretnu osobu
– 480% osnovice za nepokretnu osobu.

Članak 2.
(1) Opskrbnina iz članka 1. točke 1. uvećava se za 20% osnovice ako je dijete i mlađa punoljetna osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim ili komunikacijskim teškoćama u razvoju odnosno s problemima u ponašanju.
(2) Opskrbnina iz članka 1. točke 1. uvećava se za 40% osnovice:
– djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja u udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj zaštiti
– djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti
– djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju
– teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi.
(3) Opskrbnina iz članka 1. točke 2. uvećava se za 200% osnovice za HIV pozitivnu osobu.

Članak 3.
(1) Opskrbnina iz članka 1. ili članka 2. uvećava se za 20% ukupnog iznosa ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj.
(2) Odluku o povećanju opskrbnine iz stavka 1. ovoga članka donosi centar za socijalnu skrb koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi, a u skladu s individualnim planom.

Članak 4.
Korisniku iz članka 1. točke 1. koji radi školovanja mora koristiti javni prijevoz opskrbnina se uvećava za cijenu toga prijevoza, osim ako mu prijevoz ili troškovi prijevoza nisu osigurani po drugim propisima.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (»Narodne novine«, br. 82/02. i 22/14.).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.