Na temelju članka 275. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA RADNI PROSTOR, PRISTUP VOZAČKOM MJESTU I VRATA I PROZORE TPV 317 (IZDANJE 01)[1](*)

(„Narodne novine“, broj 39/11)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na radni prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore.
Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na traktore kategorija T1, T3 i T4 prema definiciji traktora u točci 11. članka 4. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09), a kategorizacije u Prilogu II. A toga Pravilnika.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na traktore kategorije T4.3 kada se indeksna točka vozačevog sjedala, kako je određena u Prilogu II. Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 42/09) nalazi na udaljenosti većoj od 100 mm od središnje uzdužne ravnine traktora.

Članak 2.
Postupak homologacije za traktore s obzirom na radni prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore provodi se sukladno odredbama Priloga I. ovoga Pravilnika i članaka 8. do 10. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01).

Članak 3.
Novi traktori s obzirom na radni prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.
Odredbe stavka 1. ovoga članka stupaju na snagu za homologaciju novih tipova traktora kako slijedi:
– 1. listopada 2011. godine za traktore kategorija T1 i T3,
– 29. rujna 2013. godine za traktore kategorije T4.3 i
– u skladu s odredbama prve alineje stavka 2. članka 34. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) za homologaciju novih tipova traktora kategorija T4.1 i T4.2,
Odredbe stavka 1. ovoga članka stupaju na snagu za nove traktore kako slijedi:
– 29. rujna 2012. godine za nove traktore kategorija T1 i T3,
– 29. rujna 2016. godine za nove traktore kategorije T4.3 i
– u skladu s odredbama druge alineje stavka 2. članka 34. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) za nove traktore kategorija T4.1, i T4.2.

Članak 4.
Tijelo nadležno za homologaciju traktora u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 5.
Poslove ispitivanja u postupku homologacije za traktore iz članka 1. ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01).

Članak 6.
Zavod će dodijeliti prilog certifikatu o homologaciji tipu traktora s obzirom na radni prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore koji sadrži podatke propisane u obrascu iz Priloga II. ako taj tip traktora zadovoljava zahtjeve iz Priloga I.

Članak 7.
Pozivanje u ovom Pravilniku na ‘homologaciju’, od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, smatrat će se pozivanjem na ‘EU homologaciju’.

Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na radni prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore TPV 317 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 100/07)
Homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na radni prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore TPV 317 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 100/07) za nove traktore važe do 29. rujna 2012. godine. Upućivanje na taj Pravilnik u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
PRILOG I.

I. Radni prostor
I.1. ᾽Radni prostor‘ označava najmanji obujam prostora između svih čvrstih dijelova konstrukcije, raspoloživ vozaču traktora, koji mu omogućava upravljanje traktorom s vozačkog sjedala na potpuno siguran način.
᾽Referentna točka sjedala‘ označava referentnu točku određenu postupkom opisanim u Dodatku 1.
᾽Referentna ravnina‘ označava ravninu usporednu sa središnjom uzdužnom ravninom traktora, koja prolazi kroz referentnu točku sjedala.
I.2 Za sve traktore s iznimkom uskih traktora čiji je razmak kotača ≤ 1.150 mm i koji pripadaju kategoriji T4.3, širina radnog prostora mora iznositi najmanje 900 mm na visini od 400 do 900 mm iznad referentne točke i na duljini od 450 mm ispred te točke (vidjeti slike 1. i 3.)
Za sve traktore kategorije T4.3 radni prostor na duljini od 450 mm ispred referentne točke mora imati ukupnu širinu od najmanje 700 mm na visini od 400 mm iznad referentne točke i ukupnu širinu od najmanje 600 mm na visini 900 mm iznad te točke.
I.3. Dijelovi vozila i oprema ne smiju ometati vozača kada vozi traktor.
I.4. Za sve položaje stuba i kola upravljača uz izuzeće onih koje su namijenjeni isključivo za ulaz i izlaz razmak između osnove kola upravljača i čvrstih dijelova konstrukcije traktora mora iznositi najmanje 50 mm; u svim ostalim smjerovima taj razmak mora iznositi najmanje 80 mm od obruča kola upravljača, mjereno od vanjske površine koju zauzima kolo upravljača (vidjeti sliku 2).
I.5. Zadnja stijenka kabine, na razmaku od 300 do 900 mm iznad referentne točke sjedala, mora biti najmanje 150 mm iza vertikalne ravnine koja je okomita na referentnu ravninu i koja prolazi kroz referentnu točku (vidjeti slike 2 i 3).
Ta stijenka mora biti širine 300 mm na svaku stranu od referentne ravnine sjedala (vidjeti sliku 3).
I.6. Ručne naprave za upravljanje moraju biti postavljene međusobno i u odnosu na ostale dijelove traktora tako da ne postoji opasnost od ozljeđivanja ruku vozača traktora uslijed njihovih uključivanja.
Ukoliko je sila potrebna za uključivanje naprava za upravljanje veća od 150 N zadovoljavajućim se smatra razmak od 50 mm, a ako je potrebna sila uključivanja između 80 i 150 N, dovoljan je razmak od 25 mm. Ako je sila potrebna za uključivanje naprava za upravljanje manja od 80 N, prihvatljiv je svaki razmak (vidjeti sliku 3).
Prihvatljiva su i druga mjesta postavljanja naprava za upravljanje ako jednakovrijedno ispunjavaju sigurnosne norme.
I.7. Niti jedna kruta točka krova ne smije biti udaljena manje od 1050 mm od referentne točke sjedala u prostoru ispred vertikalne ravnine koja prolazi kroz referentnu točku i okomita je na referentnu ravninu (vidjeti sliku 2). Podstava smije sezati nadolje do 1000 mm iznad referentne točke sjedala.
I.8. Polumjer zakrivljenosti površine između stražnje stranice kabine i krova kabine može se povećati do najviše 150 mm.
II. Pristup vozačkom mjestu (pomoćne naprave za ulaz i izlaz)
II.1. Uporaba pomoćnih naprava za ulaz i izlaz mora biti bezopasna. Glavčina kola upravljača, zaštitni pokrov glavčine kola upravljača ili kolo upravljača nisu prihvatljivi kao gazišta ili uporišta.
II.2. Na pristupnim točkama vozačkom mjestu i putničkom sjedalu ne smije biti nikakvih dijelova koji bi mogli prouzrokovati ozljedu. Ako je prisutna prepreka kao što je pedala spojke, siguran pristup do vozačkog mjesta mora osiguravati gazište ili oslonac za stopalo.
II.3. Gazišta, integralne udubine za stopalo i uporišta moraju imati sljedeće mjere:
unutarnja dubina: najmanje 150 mm,
unutarnja širina: najmanje 250 mm,
(vrijednosti manje od najmanje širine su dozvoljene samo ako su opravdane iz tehničkih razloga; u tom slučaju potrebno je postići najveću moguću širinu; u svakom slučaju ona ne smije biti manja od 150 mm)
unutarnja visina: najmanje 120 mm,
razmak između površina dva gazišta: najviše 300 mm (vidjeti sliku 4).
II.4. Gornje gazište ili uporište mora biti lako raspoznatljivo i pristupačno osobi koja izlazi iz vozila. Vertikalni razmaci između susjednih gazišta ili uporišta moraju biti čim je više moguće jednaki.
II.5. Za pomoć kod ulaza i izlaza trebaju biti osigurani odgovarajući rukohvati.
II.6. Najniži oslonac za stopalo ne smije biti viši od 550 mm iznad tla kada je traktor opremljen najvećim gumama prema podacima proizvođača (vidjeti sliku 4). Gazišta ili uporišta moraju biti izrađena i konstruirana tako da stopalo ne može kliziti po njima.
III. Vrata, prozori i izlazi u nuždi
III.1. Mehanizmi vrata i prozora moraju biti izrađeni i ugrađeni na takav način da ne predstavljaju opasnost za vozača niti ga ne ometaju u vožnji.
III.2. Kut otvaranja vrata mora omogućavati siguran ulaz i izlaz.
III.3. Ako postoje prozori za prozračivanje moraju biti jednostavno namjestivi.
III.5. Kabine s dvojim vratima moraju imati jedan posebni izlaz kao izlaz u nuždi.
Kabine s jednim vratima moraju imati dva posebna izlaza u nuždi.
Svaki od tri izlaza mora biti na različitoj stijenci kabine (pojam ‚stijenka‘ može uključivati i krov). Vjetrobranska stakla i bočni, stražnji i krovni prozori mogu se smatrati izlazima u nuždi ukoliko se mogu brzo otvoriti ili ukloniti iz unutrašnjosti kabine.
Okolina izlaza u nuždi ne smije predstavljati opasnost kod izlaska.
Sigurnosni izlazi moraju imati najmanje tolike mjere da je moguće upisati elipsu s manjom osi od 440 mm i većom osi od 640 mm.
Svaki prozor dovoljne veličine može se označiti kao izlaz u nuždi ako je izrađen od lomljivog stakla i može se razbiri alatom koji je za tu svrhu predviđena u kabini. Stakla na koje se upućuje u dodatcima 3., 4., 5., 6. i 7. Priloga III. B Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 01) ne smatraju se lomljivim staklima za potrebe ovoga Pravilnika.

Slika 1
(Mjere u mm)


Slika 2
(Mjere u mm)

Slika 3
(Mjere u mm)


Slika 4
(Mjere u mm)

DODATAK 1.

POSTUPAK ODREĐIVANJA REFERENTNE TOČKE SJEDALA (S)

1. Definicija referentne točke (S)
‘Referentna točka sjedala’ (S) označava točku sjecišta u središnjoj uzdužnoj ravnini sjedala između tangencijalne ravnine na osnovi podstavljenog naslona i vodoravne ravnine. Ta vodoravna ravnina presijeca donju površinu sjedala 150 mm ispred referentne točke sjedala (S).
2. Namještanje sjedala
Sjedalo treba biti postavljeno uzdužno u krajnji stražnji položaj, a po visini na sredini hoda sjedala. Sjedala sa sustavom ovjesa, prilagodiva težini vozača ili ne, moraju biti postavljena na sredinu hoda ovjesa.
3. Naprava za određivanje referentne točke sjedala (S)
Naprava prikazana na slici 1 sastoji se od sjedišne ploče i ploča naslona. Donja ploča naslona mora biti gibljivo pričvršćena u području trtice (A) i križa (B), spoj (B) treba biti namjestiv po visini.
4. Postupak određivanja referentne točke sjedala (S)
Referentna točka sjedala (S) mora biti određena korištenjem naprave prikazane na slikama 1 i 2, koja simulira opterećenje ljudskog tijela. Naprava mora biti postavljena na sjedalo. Potom ju je potrebno opteretiti silom od 550 N u točki 50 mm ispred gibljivog spoja (A), a dva dijela naslona lagano pritisnuti tangencijalno na podstavljeni naslon sjedala.
Ukoliko nije moguće točno odrediti tangente za svako područje podstavljenih naslona (ispod i iznad lumbalnog područja), mora se provesti sljedeći postupak:
(a) ukoliko nije moguće odrediti tangentu na najnižu površinu, donju ploču naslona treba u vertikalnom položaju lagano pritisnuti na obloženi naslon sjedala,
(b) ukoliko nije moguće odrediti tangentu na najvišu površinu, ako je donji dio ploče naslona vertikalan, gibljivi spoj (B) mora biti pričvršćen na visinu 230 mm iznad referentne točke sjedala (S). Potom dva dijela ploče naslona treba u vertikalnom položaju lagano pritisnuti tangencijalno na obloženi naslon sjedala.

Slika 1
Naprava za određivanje referentne točke sjedala (S)


Slika 2
Namještena naprava


PRILOG II.

OBRAZA

Naziv tijela za homologaciju


PRILOG CERTIFIKATU O HOMOLOGACIJI ZA TIP TRAKTORA S OBZIROM NA RADNI PROSTOR, PRISTUP VOZAČKOM MJESTU (POMOĆNE NAPRAVE ZA ULAZ I IZLAZ) I VRATA I PROZORE

(Članak 4. stavak 2. i članak 10. Direktive Vijeća 74/150/EEZ od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnosi na homologaciju tipa traktora na kotačima za poljoprivredu ili šumarstvo)

Homologacija tipa br. ..............................................................................
1. Sastavni dio (dijelovi) ili značajka (značajke)
– radni prostor,
– pristup vozačkom mjestu (pomoćne naprave za ulaz i izlaz),
– vrata i prozori
2. Marka traktora ili ime tvrtke proizvođača: .................................
3. Tip i trgovačka oznaka traktora: .................................................
4. Naziv i adresa proizvođača:
5. Naziv i adresa proizvođačeva ovlaštena zastupnika, ako je primjenjivo:
6. Opis sastavnog/sastavnih dijela/dijelova i/ili značajke/značajki navedenih u prethodnoj točci 1.
7. Datum dostavljanja traktora za homologaciju tipa:
8. Tehnička služba za provođenje homologacijskih ispitivanja:
9. Datum izvještaja te službe:
10. Broj izvještaja te službe:
11. Homologacija tipa za radni prostor, pristup vozačkom mjestu (pomoćne naprave za ulaz i izlaz) i vrata i prozore je dodijeljena/odbijena ([2]1).
12. Mjesto:
13. Datum:
14. Potpis:
15. Sljedeći dokumenti, označeni brojem homologacije navedenim naviše, priloženi su uz ovaj certifikat:
... crteži s mjerama,
... razvijeni prikaz ili fotografija kabine i/ili pomoćnih naprava za ulaz i izlaz.
Podaci se moraju dostaviti nadležnim tijelima drugih država ako ona to zatraže.
16. Napomene:


[1](*) Pravilnik preuzima sadržaj Direktive Vijeća 80/720/EEZ od 24. lipnja 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica koje se odnosi na radni prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore traktora na kotačima za poljoprivredu ili šumarstvo, s uključenim izmjenama i dopunama u Direktivama 82/890/EEZ, 88/414/EEZ, 97/54/E, 2010/22/EU i 2010/62/EU.
[2](1) Precrtati što se ne primjenjuje.