Na osnovi članka 19. stavka 3. i članka 77. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10 i 49/11.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09, 33/10 i 08/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 28. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je

PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/12, 14/12, 23/12, 25/12, 45/12, 69/12, 85/12, 92/12, 119/12, 147/12, 21/13, 38/13, 93/13, 119/13, 125/13, 129/13, 136/13, 141/13, 154/13, 11/14, 12/14, 22/14, 34/14, 45/14, 54/14, 59/14, 86/14, 53/16, 94/16, 106/16, 108/16, 36/17, 55/17 i 102/17)
 
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz obveznog zdravstvenog osiguranja na:
1. proteze za ruke, proteze za noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke uređaje, ortopedske cipele, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i pritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor i druga pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala)
2. popravak pomagala
3. rezervne dijelove za pomagala
4. potrošni materijal za pomagala.
(2) Pomagala iz stavka 1. ovog članka koja se osiguranim osobama Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) propisuju ovim Pravilnikom smatraju se medicinskim proizvodima u skladu s odredbama Zakona o medicinskim proizvodima i propisima donesenim osnovom toga Zakona koji su namijenjeni omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede.
(3) Pomagala iz stavka 1. ovog članka su medicinski proizvodi individualno proizvedeni prema uputama nadležnog doktora medicine ili doktora dentalne medicine namijenjeni određenoj osiguranoj osobi ili serijski proizvedeni koje je potrebno prilagoditi određenoj osiguranoj osobi, odnosno serijski proizvedeni namijenjeni svim osiguranim osobama.
(4) Pomagala iz stavka 1. ovog članka prilikom opskrbe osiguranih osoba isporučuju se sa svim sastavnim dijelovima koji omogućavaju potpunu funkcionalnost pomagala.

Članak 2.
(1) Osigurana osoba u skladu s ovim Pravilnikom ostvaruje pravo na pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal za pomagalo, te popravak pomagala kod pravnih i fizičkih osoba – proizvođača pomagala, odnosno drugih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, te u ugovornim ljekarnama kojima je sukladno posebnom zakonu dano odobrenje za obavljanje ljekarničke djelatnosti, uključenim u mrežu javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: isporučitelji pomagala).
(2) Isporučitelji pomagala iz stavka 1. ovog članka propisana pomagala isporučuju isključivo na ugovorenoj lokaciji sa Zavodom, osim u slučajevima kada je ugovorom o isporuci pomagala utvrđena obveza dostave pomagala na kućnu adresu osigurane osobe, odnosno u zdravstvenu ustanovu u skladu sa člankom 25. ovog Pravilnika.
(3) U slučaju dostave pomagala na kućnu adresu, odnosno u zdravstvenu ustanovu u skladu sa stavkom 2. ovog članka, dostavu provodi zaposlenik isporučitelja pomagala zdravstvenog usmjerenja, odnosno za elektromehaničke medicinske proizvode zdravstvenog ili odgovarajućeg drugog usmjerenja.
(4) Isporučitelji pomagala iz stavka 1. ovog članka moraju imati proizvodnu dozvolu (upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda) i dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, a specijalizirane prodavaonice na malo medicinskih proizvoda moraju imati dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, osim ugovornih ljekarni, te zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse, koji djelatnost obavljaju na temelju posebnog zakona i imaju ugovor sa Zavodom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 3.
Pomagala koja se ovim Pravilnikom osiguravaju osiguranim osobama moraju biti:
– proizvedena, postavljena, održavana i upotrijebljena prema propisanim uvjetima i za namjenu za koju su proizvedena tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika pomagala i drugih osoba
– proizvedena uz primjenu odgovarajućeg sustava kvalitete u skladu s propisom donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima
– upisana u očevidnik medicinskih proizvoda Agencije, ako Zakonom o medicinskim proizvodima ili drugim propisom nije drukčije propisano.

Članak 4.
(1) U skladu s člankom 87. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) za potrebe ugovaranja potrebnog broja isporučitelja pomagala Zavod, na osnovi odredaba ovog Pravilnika raspisuje natječaj za sklapanje ugovora o isporuci ortopedskih i drugih pomagala s pravnim i fizičkim osobama upisanim u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda za koje im je dana dozvola za promet na malo medicinskim proizvodima i sa pravnim i fizičkim osobama koje imaju specijalizirane prodavaonice na malo medicinskim proizvodima za koje im je dana dozvola za promet na malo medicinskom proizvodima, u skladu s odredbama Zakona o medicinskim proizvodima i propisima donesenim osnovom toga Zakona.
(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisuje se u pravilu za razdoblje od 3 godine (u daljnjem tekstu: ugovorno razdoblje), ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
(3) Ponuda na natječaj podnosi se za svaku pojedinu lokaciju za isporuku pomagala.
(4) S odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovog članka, a na osnovi provedenog natječaja iz stavka 2. ovog članka, Zavod sklapa ugovor o isporuci ortopedskih i drugih pomagala.
(5) Ugovorom iz stavka 4. ovog članka osim uvjeta iz ovog Pravilnika kao i natječaja iz stavka 1. ovog članka, uređuju se i sljedeći uvjeti:
– predmet i cijena
– lokacija/lokacije isporučitelja
– rok na koji se ugovor sklapa
– rok isporuke pomagala
– način i rokovi plaćanja za isporučeno pomagalo
– način obavljanja nadzora i kontrole izvršenja ugovornih obveza
– odgovornost za štetu nastalu zbog neizvršavanja, odnosno nepravodobnog izvršavanja ugovornih obveza
– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.
(6) Ugovorno razdoblje iz stavka 2. ovog članka može se produžiti odnosno skratiti posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.
(7) Zbog potreba praćenja rada, ugovorni isporučitelji pomagala su obvezni koristiti funkcionalnosti aplikacije za komunikaciju i podršku procesima, propisivanja, odobravanja i izdavanja pomagala.
(8) Programske podrške za spajanje i rad na aplikaciji iz stavka 7. ovoga članka moraju imati važeće odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo.
(9) Ugovorni isporučitelji pomagala obvezni su istaknuti naziv/ naljepnicu da su ugovorni subjekt Zavoda za određeno ugovorno razdoblje.
(10) Pomagala za koja je to naznačeno u Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika isporuku obavljaju i ljekarne, koje ljekarničku djelatnost obavljaju na temelju posebnog zakona i koje imaju ugovor sa Zavodom za provođenje ljekarničke djelatnosti, a isporuku pomagala obavljaju pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite.

Članak 5.
(1) Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore s novim isporučiteljima pomagala koji zadovoljavaju uvjete iz Zakona o medicinskim proizvodima i ovog Pravilnika, odnosno i s postojećim isporučiteljima pomagala za nove lokacije isporuke pomagala.
(2) Ponude za sklapanje ugovora o isporuci pomagala iz stavka 1. ovog članka ponuditelji podnose na tiskanici koja je sastavni dio ovog Pravilnika, te prilažu dokumentaciju kako je naznačeno na tiskanici Ponude.
(3) Odluku o prihvaćanju ponuda iz stavka 2. ovog članka donosi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 6.
(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo na teret sredstava Zavoda u skladu sa Zakonom i propisima donesenim osnovom Zakona, te pod uvjetima i na način utvrđen ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.
(2) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena Popisom pomagala koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a na osnovi medicinske indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo u skladu s ovim Pravilnikom, te odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.
(3) Pomagala iz stavka 2. ovog članka mogu, kao nadležni doktori u smislu ovog Pravilnika, predlagati, odnosno propisivati: doktori specijalisti određene specijalnosti, odnosno izabrani doktori opće/obiteljske medicine, pedijatri, ginekolozi (u daljnjem tekstu: izabrani doktor), koji su radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno koji su ugovorni doktori privatne prakse s kojima je Zavod sklopio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: nadležni doktor).
(4) Nadležni doktor iz stavka 3. ovog članka pomagalo propisuje na odgovarajućoj tiskanici potvrde o pomagalu utvrđenoj u članku 13. ovog Pravilnika. Pomagala, rezervni dio i potrošni materijal, u pravilu se propisuju u količini i za period utvrđen u Popisu pomagala.
(5) Ako je za ostvarivanje prava na pomagalo potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda ili liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala Direkcije Zavoda (u daljnjem tekstu: liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda) nadležni doktor propisuje pomagalo na odgovarajućoj tiskanici, koju zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo, te tehničkom dokumentacijom osigurana osoba dostavlja radi dobivanja odobrenja područnom uredu Zavoda, odnosno ispostavi područnog ureda Zavoda.
(6) Iznimno od stavka 2. ovog članka osigurana osoba može na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda ostvariti pravo na pomagala utvrđena u Popisu pomagala, za koja ne ispunjava propisanu medicinsku indikaciju, ako je prema prijedlogu nadležnog doktora primjena tog pomagala nužna za liječenje i rehabilitaciju osigurane osobe.
(7) Za pojedine vrste pomagala, za koja je to utvrđeno u Popisu pomagala, ispunjenje uvjeta za njihovo ostvarivanje utvrđuje i odobrenje za pomagalo daje liječničko povjerenstvo Zavoda, te kada utvrdi da osigurana osoba ispunjava propisane uvjete za određeno pomagalo ovjerava potvrdu o pomagalu i dodjeljuje joj broj potvrde iz članka 14. ovog Pravilnika.
(8) Osigurana osoba može potvrdu o pomagalu iz članka 13. ovoga Pravilnika, nakon provedenog postupka utvrđenog ovim Pravilnikom, realizirati u drugoj državi članici Europske unije, uz naznaku naziva i ISO šifre iz Popisa pomagala te uz obvezu osigurane osobe da najavi realizaciju potvrde o pomagalima u drugoj državi članici Europske unije.

Članak 6.a
U Republici Hrvatskoj može se izdati pomagalo koje ima odobrenje za stavljanje u promet u skladu s odredbama Zakona o medicinskim proizvodima, na osnovi potvrde o pomagalu koju je propisala ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije.

Članak 6.b
Potvrda o pomagalu propisana od strane odgovorne ovlaštene osobe za propisivanje pomagala iz druge države članice Europske unije treba sadržavati najmanje:
1. Podatke o osiguranoj osobi iz druge države članice Europske unije:
– ime i prezime,
– datum rođenja.
2. Podatke o potvrdi o pomagalu:
– datum propisivanja potvrde
3. Podatke o ovlaštenoj osobi iz druge države članice Europske unije koja je potvrdu propisala:
– ime i prezime,
– stručna kvalifikacija,
– adresa na radnom mjestu uključujući i državu članicu Europske unije,
– kontakt (e-adresa, broj telefona ili telefaksa s međunarodnim predbrojem),
– potpis (pisani ili elektronički).
4. Podatke o propisanom pomagalu:
– naziv pomagala (međunarodno uobičajeno ime – definirano člankom 1 Direktive 2001/83/EK Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2011. o Zajedničkom zakonu vezano za medicinske proizvode),
– zaštićeno ime (brand name) ako:
– je propisano pomagalo biološki medicinski proizvod kao što je definirano u točki 3.2.1.1. (b) Dodatka I (Dio I) Direktive 2001/83 ili
– ako ga ovlaštena osoba koja ga je propisala smatra medicinski nužnim (obvezno je kratko navesti razlog koji opravdava upotrebu zaštićenog imena – brand name)
– oblik pomagala (jedinica mjere),
– količina, način primjene.

Članak 7.
(1) Pod pomagalima utvrđenim Popisom pomagala podrazumijevaju se pomagala izrađena po mjeri osigurane osobe, serijski proizvedena pomagala prilagođena osiguranoj osobi i serijski proizvedena pomagala.
(2) Pod pomagalom u smislu ovog Pravilnika ne smatraju se ugradbeni medicinski materijali.
(3) Popis pomagala iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika, tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(4) Popis pomagala iz stavka 3. ovog članka sadrži sljedeće podatke:
1. redni broj
2. šifru pomagala prema ISO 9999 klasifikaciji
3. nezaštićeni naziv (generički naziv) pomagala, popravak pomagala
4. naziv proizvođača pomagala
5. naziv nositelja upisa u očevidnik medicinskih proizvoda
6. Naziv pomagala prema proizvođaču
7. zaštićeni naziv pomagala
8. tko predlaže pomagalo
9. tko propisuje pomagalo
10. tko odobrava pomagalo
11. obilježje da li se pomagalo daje na uporabu uz obvezu vraćanja ili bez obveze vraćanja
12. jedinica mjere pomagala
13. količinu odobrenog pomagala
14. rok uporabe pomagala prema dobnim skupinama korisnika pomagala
15. jediničnu vrijednost – cijenu pomagala iskazanu u kunama
16. klasu pomagala kao medicinskog proizvoda s obzirom na stupanja rizika za korisnika
17. način proizvodnje pomagala (individualno ili serijski)
18. mjesto isporuke pomagala (specijalizirana prodavaonica na malo medicinskim proizvodima, specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom, ugovorna ljekarna)
19. Standard pomagala.
(5) Cijena pomagala, rezervnog dijela i potrošnog materijala u Popisu pomagala iskazana je u kunama bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost. Sastavni dio cijene pomagala je usluga izdavanja pomagala. Cijena pomagala, rezervnog dijela i potrošnog materijala u Popisu pomagala iskazana je u kunama bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost. Sastavni dio cijene pomagala je usluga izdavanja pomagala. Pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal na čiju se iskazanu vrijednost mora zaračunati porez na dodanu vrijednost po stopi od 25% u Popisu pomagala označeni su oznakom (**).
(6) Cijene pomagala iz Popisa pomagala iz stavka 3. ovog članka utvrđuju se jednom godišnje, najkasnije do kraja kalendarske godine i predstavljaju najnižu cijenu pomagala iz iste skupine istovrsnih pomagala u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala.

Članak 8.
(1) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika utvrđuje se u cijelosti jednom godišnje po završetku postupka izračuna cijena pomagala, a izmjene i dopune provode se najviše jednom u tri mjeseca, u skladu sa člankom 20. Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
(2) Prijedlog za stavljanje pomagala na Popis pomagala podnosi predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH Povjerenstvu ortopedska pomagala odnosno Povjerenstvu za opća medicinsko-tehnička pomagala Zavoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).
(3) Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH obvezan je uz prijedlog iz stavka 2. ovog članka dostaviti studiju utjecaja na proračun Zavoda odnsono procjenu financijskog učinka uvrštenja novog pomagala u Popis pomagala, ili proširenje medicinske indikacije, odnosno promjenu smjernice već uvrštenog pomagala u Popis pomagala, pri izradi koje koristi vremensko razdoblje od tri kalendarske godine, počevši od 1. siječnja kalendarske godine koja slijedi nakon trenutka u kojem se predviđa stavljanje pomagala na Popis pomagala. Rezultati financijskog učinka trebaju biti zasebno prijavljeni za svaku od tri navedene godine, a uključuju i period od trenutka u kom se predviđa odobrenje prijedloga do 31. prosinca iste godine.
(4) Uz studiju utjecaja na proračun Zavoda iz stavka 3. ovog članka predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH obvezno prilaže potpisani ugovor o društvenoj solidarnosti i fiskalnoj odgovornosti, te se ponude predstavnik i/ili distributera za RH ili proizvođača u RH koji ne priloži navedeni ugovor neće razmatrati.
(5) Ugovornom o društvenoj solidarnosti i fiskalnoj odgovornosti iz stavka 4. ovog članka uređuje se ugovorni odnos između predstavnika i/ili distributera za RH ili proizvođača u RH iz stavka 2. ovog članka i Zavoda.

(6) Povjerenstvo je obvezno u roku od 90 dana od zaprimljenog cjelovitog prijedloga iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka razmotriti prijedlog i donijeti mišljenje, te ga zajedno sa obrazloženjem iz kojeg je razvidan utjecaj prijedloga na troškove Zavoda uputiti Upravnom vijeću Zavoda.
(7) Upravno vijeće Zavoda obvezno je u roku od 90 dana od zaprimanja mišljena iz stavka 6. ovog članka donijeti odluku o uvrštenju pomagala u Popis pomagala.
(8) Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH čiji prijedlog iz stavka 2. ovog članka ne bude prihvaćen može tražiti da o rješavanju spornog pitanja odlučuje arbitraža iz članka 18. Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
(9) Upravno vijeće donosi odluku o brisanju pomagala iz Popisa pomagala u slučajevima propisanim člankom 19. Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
(10) Cijene pomagala u Popisu pomagala, utvrđuju se prema postupku propisanom Pravilnikom o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala, jednom godišnje i to najkasnije do kraja kalendarske godine i predstavljaju najnižu cijenu pomagala iz skupine istovrsnih pomagala, a stupaju na snagu danom stupanja na snagu Popisa pomagala.

Članak 9.
(1) Osigurana osoba obvezna je Zavodu vratiti pomagalo za koje je ovim Pravilnikom propisana obveza vraćanja.
(2) Osigurana osoba ili osoba koja o njoj skrbi, odnosno osoba koja je na potvrdi o pomagalu svojim potpisom potvrdila preuzimanje pomagala, obvezna je u skladu sa stavkom 1. ovog članka vratiti pomagalo u roku od 30 dana od dana prestanka potrebe za pomagalom.
(3) Za pojedina pomagala utvrđena je uvjetna obveza vraćanja pomagala, na način da je osigurana osoba obvezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za odobrenim pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.
(4) Pomagala za koja je utvrđena uvjetna obveza vraćanja posebno su označena u Popisu pomagala.
(5) Pomagala za koja je utvrđena obveza vraćanja, vraćaju se u područni ured odnosno ispostavu područnog ureda Zavoda ili kod ugovornog isporučitelja kod kojeg je pomagalo preuzeto.
(6) Kod utvrđene obveze vraćanja respiratora, odnosno koncentratora kisika ugovorni isporučitelj je obvezan na traženje Zavoda iste preuzeti kod osigurane osobe.
(7) Pomagala vraćena u područni ured odnosno ispostavu područnog ureda Zavoda, na traženje Zavoda pisanim putem, preuzima ugovorni isporučitelj koji je pomagalo isporučio, provodi obnovu, odnosno servisiranje pomagala i priprema za eventualnu isporuku kao obnovljeno pomagalo.
(8) Isporučitelj je obvezan voditi evidenciju vraćenih pomagala i sudjelovati u procjeni isplativosti obnove pomagala.

Članak 10.
(1) Osigurana osoba koja pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom ostvari pravo na novo istovrsno pomagalo obvezna je ranije odobreno pomagalo, koje podliježe obvezi vraćanja, vratiti Zavodu u roku od 15 dana od dana preuzimanja novog istovrsnog pomagala, osim za pomagala za koja je utvrđena uvjetna obveza vraćanja, pod uvjetima utvrđenim u članku 9. stavku 3. ovog Pravilnika.
(2) Osigurana osoba koja ne vrati Zavodu pomagalo za koje je u Popisu pomagala utvrđena obveza vraćanja, obvezna je Zavodu naknaditi štetu u visini od 20% vrijednosti (cijene) novog istovrsnog pomagala utvrđene u Popisu pomagala.

Članak 11.
(1) Osigurana osoba koja u skladu s odredbama ovog Pravilnika ostvari pravo na pomagalo, ima pravo i obvezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu uporabu (rok uporabe), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Ako osigurana osoba namjerno ili zbog nepažnje uništi, odnosno pokvari ili izgubi pomagalo gubi pravo na popravak pomagala, te ne može ostvariti pravo na novo istovrsno pomagalo do isteka propisanog roka uporabe pomagala.

Članak 12.
(1) Osigurana osoba ima pravo, u pravilu, na novo pomagalo.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka osiguranoj osobi može se odobriti već korišteno, ali obnovljeno i servisirano pomagalo (u daljnjem tekstu: obnovljeno pomagalo) koje ima sve odlike funkcionalnosti i kvalitete kao novo pomagalo.
(3) Kao obnovljeno pomagalo osiguranoj osobi mogu se odobriti ona pomagala koja podliježu obvezi vraćanja kako je utvrđeno u članku 9. ovog Pravilnika.

Članak 13.
(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo, popravak ili rezervni dio, te potrošni materijal za pomagalo iz Popisa pomagala na propisanoj tiskanici potvrde o pomagalu.
(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka je:
1. potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima
2. potvrda o pomagalima za šećernu bolest
3. potvrda o pomagalima za obloge za rane
4. Brisana.
5. potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima
6. potvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalima
(3) Potvrde iz stavka 2. ovoga članka ujedno su i računi za isporučeno pomagalo, odnosno popravak pomagala koje ugovorni isporučitelji dostavljaju Zavodu na naplatu.
(4) Tiskanice potvrda o pomagalu iz stavka 2. ovog članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
(5) Za isporučeno pomagalo ugovorni isporučitelj ispostavlja račun iz stavka 3. ovog članka područnom uredu Zavoda prema sjedištu isporučitelja, odnosno podružnice isporučitelja.

Članak 14.
(1) Potvrde iz članka 13. ovog Pravilnika ispunjava nadležni doktor iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika prema kliničkom statusu i medicinskoj dokumentaciji sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom te prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti za pomagala za koja je to utvrđeno Popisom pomagala, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.
(2) Ako pomagalo kao nadležni doktor propisuje izabrani doktor, pri propisivanju pomagala tiskanici potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika dodjeljuje četrnaestoznamenkasti broj potvrde.
(3) Ako pomagalo propisuje nadležni doktor specijalist određene specijalnosti, tiskanici potvrde o pomagalu broj potvrde dodjeljuje Zavod u postupku utvrđivanja opravdanosti propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda.

Članak 15.
(1) Pomagalo iz Popisa pomagala propisuje se na tiskanici iz članka 13. ovog Pravilnika prema zaštićenom nazivu pomagala.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ukoliko je pomagalo uvršteno na Popis pomagala prema generičkom nazivu, pomagalo se propisuje na odgovarajućoj tiskanici prema generičkom nazivu.
(3) Ukoliko je pomagalo propisano prema zaštićenom nazivu, ugovorni isporučitelj pomagala obvezan je isporučiti propisano pomagalo prema zaštićenom nazivu (razina IV podudarnosti ISO šifre pomagala), odnosno u slučaju da isporučitelj pomagala nije u mogućnosti isporučiti propisano pomagalo, uz pristanak osigurane osobe može isporučiti drugo istovrsno pomagalo unutar iste generičke skupine (razina III podudarnosti ISO šifre pomagala) uz uvjet da na potvrdi o pomagalima nije naznačeno da zamjena pomagala nije dopuštena.
(4) Prvu razinu ISO šifre pomagala predstavlja prvih 6 znakova (grupa iz ISO 9999 šifrarnika), drugu razinu predstavljaju nastavna 2 znaka (grupa pomagala u Popisu pomagala), treću razinu predstavljaju nastavna 2 znak (generički naziv pomagala), a četvrtu razinu predstavljaju posljednja dva znaka (zaštićeni naziv pomagala).
(5) Pristanak osigurane osobe iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se potpisom osigurane osobe na tiskanici iz članka 13. ovog Pravilnika.
(6) Račun za isporučeno pomagalo ispostavlja se prema zaštićenom nazivu isporučenog pomagala.
(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka, račun za isporučeno pomagalo, uvršteno na Popis pomagala prema generičkom nazivu, ispostavlja se prema generičkom nazivu isporučenog pomagala.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

Članak 16.
(1) Osigurana osoba u skladu s člankom 22. Zakona ima pravo na pomagalo ako ispunjava uvjet prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje 9 mjeseci neprekidno, odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka osigurana osoba – dijete do navršene 18. godine života, osigurana osoba sa smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju koja je nesposobna za samostalan život i rad, te osigurana osoba kojoj je pomagalo potrebno radi provođenja liječenja zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti ne mora ispunjavati uvjet prethodnog osiguranja u Zavodu.

Članak 17.
(1) Osiguranoj osobi Zavod osigurava pomagalo odgovarajućeg standarda i kvalitete u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika u vrijednosti propisanoj u Popisu pomagala.
(2) Ako osigurana osoba kod ugovornog isporučitelja nabavi pomagalo veće vrijednosti od vrijednosti utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovog članka, razliku u cijeni pomagala kao i cijeni popravka tog pomagala snosi osobno.
(3) Za popravak pomagala iz stavka 2. ovog članka uključujući i rezervne dijelove za to pomagalo Zavod snosi troškove u visini troškova popravka standardnog pomagala iz stavka 1. ovog članka, a troškove rezervnog dijela za pomagalo veće vrijednosti, koje ne sadržava pomagalo utvrđeno u stavku 1. ovog članka, kao i troškove zamjene tog dijela, snosi osigurana osoba u cijelosti.
(4) Odredbe stavka 2. ovog članka primjenjuje se samo na individualno proizvedena pomagala, te serijski proizvedena pomagala koja je potrebno prilagoditi osiguranoj osobi, dok se na serijska pomagala primjenjuju odredbe stavka 1. ovog članka.

Članak 18.
(1) Osigurana osoba obvezna je sudjelovati u dijelu troškova odobrenog pomagala, rezervnog dijela pomagala i potrošnog materijala iz članka 1. ovog Pravilnika, u visini 20% pune cijene pomagala u skladu s člankom 16. stavkom 3. Zakonom.
(2) Propisani postotak sudjelovanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na ukupnu cijenu pomagala ostvarenih na osnovi jedne tiskanice potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika.
(3) Iznimno, osigurane osobe – djeca do navršene 18. godine života i osigurane osobe – djeca iz članka 10. stavka 5. i 6. Zakona, te osigurane osobe kojima se pomagalo propisuje u vezi liječenja zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolest, nisu obvezne sudjelovati u dijelu troškova pomagala iz stavka 1. ovog članka.
(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka osigurana osoba kojoj je odobreno obnovljeno pomagalo iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika nisu obvezne sudjelovati u dijelu troškova odobrenog pomagala.
(5) Iznos sudjelovanja osigurane osobe utvrđen u skladu sa stavkom 2. ovog članka ne smije iznositi manje od 1,50 % proračunske osnovice.
(6) Ako bi iznos ukupne cijene pomagala po jednoj tiskanici potvrde o pomagalu iznosio manje od iznosa utvrđenog stavkom 5. ovog članka osigurana osoba je obvezna platiti ukupnu cijenu pomagala.

Članak 19.
(1) Isporučitelj pomagala se obvezuje da će naplatiti sudjelovanje osigurane osobe u dijelu troškova odobrenog pomagala i izdati osiguranoj osobi maloprodajni račun za naplaćeno sudjelovanje.
(2) Na svakom izdanom maloprodajnim računu iz stavka 1. ovog članka, na vidljivom mjestu potrebno je naznačiti i iznos cijene pomagala koja tereti sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja i to na sljedeći način: NA TERET HZZO-a: ________________________.
cijena pomagala u kunama
(3) Odredba stavka 2. ovog članka u vezi iznosa koji plaća osigurana osoba primjenjuje se u slučaju kada je cijena pomagala veća od iznosa sudjelovanja osigurane osobe u dijelu troškova odobrenog pomagala utvrđenog u članku 16. stavku 3. točke 3., 7. i 8. Zakona.

Članak 20.
(1) Osiguranoj osobi propisuje se pomagalo prema roku uporabe navedenom u Popisu pomagala.
(2) Rokovi uporabe pomagala određuju se prema dobnim skupinama osiguranih osoba kako slijedi:
I. – do navršene 7. godine života
II. – od navršene 7. do navršenih 18 godina života
III. – iznad 18. godine života.
(3) Osigurana osoba ostvaruje pravo na novo pomagalo kada je dosadašnje dotrajalo ili više nije funkcionalno, ali u pravilu ne prije isteka roka uporabe iz stavka 2. ovog članka.
(4) Pomagalo je dotrajalo kada trošak njegovog popravka iznosi više od 50% cijene novog pomagala, što utvrđuje posebno povjerenstvo koje imenuje rukovoditelj područnog ureda Zavoda u čijem radu sudjeluju dva radnika Zavoda, od kojih je jedan doktor medicine, te ugovorni isporučitelj koji isporučuje tu vrstu pomagala.
(5) Za pomagala utvrđena Popisom pomagala u skupini invalidskih kolica, a prije odobrenja novog istovrsnog pomagala i u skupini slušnih pomagala, a prije odobrenja novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela, obvezno se provodi provjera funkcionalnosti pomagala od strane nadležnog doktora specijalista iz djelatnosti koji je ovlašten za propisivanje određenog pomagala.
(6) Prije odobrenja novog rezervnog dijela u skupini invalidskih kolica provjeru funkcionalnosti za sve rezervne dijelove provodi i odobrava Zavod.
(7) Prije odobrenja novog rezervnog dijela u skupini invalidskih kolica provjeru funkcionalnosti za sve rezervne dijelove provodi i odobrava Zavod.


Članak 21.
(1) Osiguranoj osobi može se, iznimno unutar propisanog roka uporabe pomagala, odobriti nabava novoga istovrsnog pomagala ili njegovog dijela ako je pomagalo prema nalazu nadležnog doktora dotrajalo, odnosno postalo neuporabljivo za osiguranu osobu zbog nastalih anatomskih, fizioloških, te funkcionalnih promjena, a koje nisu posljedica nekorištenja pomagala, odnosno korištenja pomagala na nepropisan način.
(2) Odobrenje za nabavu novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela iz stavka 1. ovog članka daje liječničko povjerenstvo Zavoda, liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, ako su ovlašteni za davanje odobrenja za to pomagalo prema Popisu pomagala.

Članak 22.
(1) Pomagalo utvrđeno ovim Pravilnikom osiguranoj osobi propisuju na tiskanici potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika, nadležni doktor prema kliničkom statusu i medicinskoj dokumentaciji, te prema prijedlogu nadležnog doktora određene specijalnosti za pomagala za koja je to utvrđeno Popisom pomagala.
(2) Ako se utvrdi da je izabrani doktor kao nadležni doktor propisao pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika provodi se postupak utvrđen preuzetim ugovornim obvezama, u skladu s općim aktom Zavoda.(3) Ako se utvrdi da je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti propisao, odnosno predložio pomagalo u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, uskraćuje mu se pravo propisivanja, odnosno predlaganja pomagala kroz 3 mjeseca, a za ponovljeno propisivanje, odnosno predlaganje u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, uskraćuje mu se pravo propisivanja, odnosno predlaganja pomagala kroz godinu dana.
(4) Ako je pomagalo isporučeno, a utvrđeno je da je propisano, odnosno predloženo od strane nadležnog doktora specijaliste protivno odredbama ovog Pravilnika, ugovornu zdravstvenu ustanovu u kojoj je zaposlen doktor specijalist koji je pomagalo propisao, odnosno predložio pomagalo, odnosno ugovornu specijalističku ordinaciju privatne prakse teretit će se za iznos vrijednosti isporučenog pomagala.
(5) Potvrda o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika izdana na osnovi prijedloga doktora specijaliste na način iz stavka 3. ovog članka, te na osnovi prijedloga neugovornog doktora, odnosno neugovorne zdravstvene ustanove smatra se nevažećom u smislu ovog Pravilnika.

Članak 23.
Izdavanjem potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika izabrani doktor kao nadležni doktor potvrđuje potrebu osigurane osobe za pomagalom prema medicinskoj indikaciji u skladu s odredbama ovog Pravilnika za ostvarivanje prava na propisano pomagalo.

Članak 24.
(1) Tiskanica potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika vrijedi 30 dana od dana propisivanja, odnosno 30 dana od dana odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, liječničkog povjerenstva Zavoda ili ovlaštenog radnika Zavoda ovisno o tome tko odobrava pomagalo, te je u tom roku osigurana osoba obvezna naručiti propisano pomagalo kod ugovornog isporučitelja.
(2) Ugovorni isporučitelj obvezan je pomagalo isporučiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana narudžbe, ako ugovorom nije drukčije utvrđeno.
(3) Ako osigurana osoba ne naruči pomagalo u propisanom roku ili potvrdu o pomagalu ne može iskoristiti iz bilo kojeg drugog razloga (gubitak potvrde, neupotrebljivost potvrde zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obvezna je ponoviti postupak propisivanja pomagala u skladu s člankom 14. ovog Pravilnika.
(4) Ako je na potvrdi o pomagalu propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena s količinom pomagala u originalnom pakiranju, te nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, ugovorni isporučitelj je dužan isporučiti najbližu nižu količinu pomagala, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala.
(5) Ako je na potvrdi o pomagalu propisana veća količina serijski proizvedenog pomagala utvrđenog standarda u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika od količine pomagala iz Popisa pomagala koja se može propisati jednokratno, ugovorni isporučitelj je dužan isporučiti samo maksimalno utvrđenu količinu pomagala u Popisu pomagala, odnosno najbližu nižu količinu, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala. Pod pojmom veća količina pomagala ne podrazumijeva se propisano uvećanje količine pomagala u komadima do količine originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala, pod uvjetom da tako propisana količina ne prelazi godišnju količinu pomagala određenu u skladu s indikacijama za primjenu pomagala.

Članak 25.
(1) Osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju ili bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji zdravstvena ustanova obvezna je osigurati sva potrebna pomagala i potrošne materijale u skladu s ugovorenim standardom zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
(2) Doktor odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je najmanje 7 dana prije otpusta s bolničkog liječenja osiguranoj osobi prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj ovim Pravilnikom predložiti sva potrebna pomagala koja će koristiti nakon izlaska iz bolničke zdravstvene ustanove.
(3) Kod ozljede ili bolesti nakon kojih je potrebno provesti prvu bolničku medicinsku rehabilitaciju, uključujući i rehabilitacijski postupak u bolnicama za liječenje akutnih bolesti, osiguranu osobu je prema kliničkom statusu i medicinskoj indikaciji u skladu s ovim Pravilnikom potrebno opskrbiti u najkraćemu mogućem roku potrebnim pomagalima radi provođenja postupka medicinske rehabilitacije, a ugovorni isporučitelj obvezan je isporučiti pomagala kako bi se postupak rehabilitacije u zdravstvenoj ustanovi proveo.
(4) Pomagala iz stavka 3. ovog članka propisuje nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se provodi prva bolnička medicinska rehabilitacija, a odobrava ih liječničko povjerenstvo Zavoda prema sjedištu bolničke zdravstvene ustanove uz obvezu povrata potvrde bolničkoj zdravstvenoj ustanovi najkasnije u roku od 3 dana od primitka potvrde kako bi ugovorni isporučitelj mogao osiguranoj osobi isporučiti odobreno pomagalo za potrebe provođenja bolničke medicinske rehabilitacije iz stavka 3. ovog članka.
(5) Za propisano pomagalo u skladu sa stavkom 4. ovog članka potvrdi o pomagalu broj potvrde dodjeljuje Zavod nakon provedenog postupka stručno-medicinskog vještačenja liječničkog povjerenstva Zavoda.
(6) Propisana pomagala iz stavka 2. ovog članka obvezno se navode u otpusnom pismu.

Članak 26.
(1) Prva primjena proteze i ortoproteze osiguranoj osobi provodi se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije.
(2) Prvo propisivanje pomagala iz stavka 1. ovog članka obavlja nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove sukladno članku 25. ovog Pravilnika.
(3) Svako sljedeće propisivanje pomagala iz stavka 1. ovog članka može obaviti nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji privatne prakse.
(4) Pomagala iz stavka 1. ovog članka koja, se primjenjuju za vrijeme trajanja prve bolničke medicinske rehabilitacije, propisuje nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne zdravstvene ustanove, a radnik zaposlenik ugovornog isporučitelja iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika obvezan je isporučiti osiguranoj osobi funkcionalno zadovoljavajuće pomagalo.
(5) Ako je uz isporuku pomagala potrebno sudjelovanje ugovornog isporučitelja u primjeni i prilagodbi isporučenog pomagala, radnik zaposlenik ugovornog isporučitelja iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, odnosno radnik ugovornog isporučitelja s odgovarajućom edukacijom prema uputama nadležnog doktora specijaliste obvezan je sudjelovati u primjeni i prilagodbi pomagala kod osigurane osobe.
(6) Provjeru funkcionalnosti pomagala provodi nadležni doktor specijalist koji je pomagalo propisao uz nazočnost zdravstvenog radnika, odnosno radnika zaposlenika ugovornog isporučitelja i osigurane osobe.
(7) Prigovor na funkcionalnu ispravnost pomagala iz stavka 2. ovog članka ima pravo uložiti osigurana osoba ili nadležni doktor koji je pomagalo predložio, najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke pomagala.
(8) Ocjenu funkcionalnosti pomagala prema prigovoru iz stavka 6. ovoga članka daje posebno povjerenstvo iz članka 31. ovog Pravilnika.
(9) Funkcionalnost pomagala povjerenstvo će ocjenjivati uz nazočnost osigurane osobe.
(10) Ugovorni isporučitelj obvezan je postupiti prema nalazu povjerenstva iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 27.
(1) Ispravnost pomagala koje je osigurana osoba vratila u skladu s člankom 9. ovog Pravilnika utvrđuju ovlašteni radnik Zavoda i ugovorni isporučitelj koji je pomagalo isporučio, koji provodi skladištenja pomagala, popravak i servisiranje pomagala.
(2) O pomagalima iz stavka 1. ovog članka Zavod vodi posebnu evidenciju, te odlučuje o njihovoj daljnjoj namjeni nakon povlačenja iz uporabe.

Članak 28.
(1) Jamstveni rok za pomagala mora biti utvrđen za:
– pomagalo i zasebne dijelove pomagala koji moraju imati jamstvenu oznaku kvalitete u skladu s člankom 3. podstavkom 2. ovog Pravilnika, a određuje ga proizvođač.
– pomagalo i zasebne dijelove pomagala koji se izrađuju prema mjerama osigurane osobe, a određuje ga ugovorni isporučitelj pomagala.

Članak 29.
Jamstveni rok za pomagalo ili rezervni dio računa se od dana isporuke pomagala, odnosno ugradnje rezervnog dijela.

Članak 30.
Ako osigurana osoba nabavi pomagalo, rezervni dio za pomagalo ili provede popravak ili servis pomagala suprotno odredbama ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda nastali trošak u cijelosti snosi osobno.

Članak 31.
(1) U slučaju pisanog prigovora osigurane osobe na isporučeno pomagalo ili na nemogućnost njegovog korištenja, rukovoditelj područnog ureda Zavoda osniva povjerenstvo od tri člana u sastavu: izabrani doktor kao nadležni doktor ili nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti, ugovorni isporučitelj spornog pomagala i radnika Zavoda, koje u izvan upravnom postupku u prisutnosti osigurane osobe, donosi konačnu ocjenu o ispravnosti, odnosno funkcionalnosti pomagala.
(2) Ako povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka utvrdi osnovanost prigovora, ugovorni isporučitelj obvezan je otkloniti utvrđene nedostatke, a troškovi otklanjanja tih nedostataka terete onoga za koga povjerenstvo utvrdi da je odgovoran za nastali nedostatak.

Članak 31.a
Iznimno od članka 6. stavke 2. ovog Pravilnika, osigurana osoba može, na prijedlog nadležnog doktora, ostvariti pravo na pomagala koja nisu utvrđena u Popisu pomagala, a koja su se osiguranim osobama odobravala prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Prijedlog iz stavke 1. ovog članka propisuje nadležni doktor (specijalist ili izabrani doktor) na tiskanici potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika, te zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo, osigurana osoba dostavlja na odobrenje liječničkom povjerenstvu za pomagala Direkcije, neposredno ili putem područnog ureda Zavoda prema mjestu svog prebivališta.
Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene obvezno po službenoj dužnosti pribavlja, u pravilu, tri ponude predstavnika i/ili distributera za RH ili proizvođača u RH za pomagala iz stavka 1. ovog članka.
Ponuda iz stavka 3. ovoga članka obvezno sadrži naziv proizvođača pomagala, naziv pomagala, oznaku proizvođača/zemlje podrijetla, jediničnu cijenu pomagala bez poreza na dodanu vrijednost, rok isporuke pomagala, dužinu trajanja jamstvenog roka, rok popravka unutar jamstvenog roka i nakon isteka jamstvenog roka, dužinu trajanja jamstvenog roka popravljenog pomagala, te izjavu o osiguranju zamjenskog pomagala za vrijeme popravka pomagala, kao i rok valjanosti ponude.
Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije, kada daje odobrenje za pomagalo iz stavka 2. ovog članka, obvezno u nalazu, mišljenju i ocjeni navodi prema kojoj ponudi i po kojoj cijeni odobrava pomagalo, jamstveni rok pomagala, rok uporabe pomagala, te potvrdi o pomagalu dodjeljuje broj potvrde.
Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije nakon donošenja nalaza, mišljenja i ocjene kojom odobrava, odnosno ne odobrava pomagalo iz stavka 2. ovog članka dostavlja radi ovjere potvrdu o pomagalu kao i cjelokupnu dokumentaciju područnom uredu koji je dostavio prijedlog za pomagalo iz stavka 2. ovoga članka, koji ovjerenu potvrdu dostavlja osiguranoj osobi.
Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije prilikom odobravanja pomagala iz stavka 5. ovog članka određuje i razdoblje na koje se pomagalo odobrava.

Članak 31.b
Na osnovi ovjerene potvrde o pomagalu iz članka 31.a ovog Pravilnika osigurana osoba nabavlja takvo pomagalo pri ugovornim ljekarnama odnosno kod ugovornog isporučitelja pomagala iz članka 4. ovog Pravilnika.
Za isporučeno pomagalo iz stavke 1. ovog članka Zavod snosi troškove isporučitelju pomagala, prema cijeni navedenoj u potvrdi o pomagalu, u roku od 30 dana od dana zaprimanja potvrde/računa o pomagalu na kojem je osigurana osoba svojim potpisom potvrdila preuzimanje pomagala.

III. POSEBNI DIO

1. Proteze za ruke i noge

Članak 32.
(1) Osigurana osoba kojoj nedostaje dio ili cijela ruka ima pravo na: protezu i njezine sastavne, odnosno rezervne i ostale dijelove utvrđene u Popisu pomagala.
(2) Vrsta proteze osiguranoj osobi propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom i ovisi o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, njezinom kliničkom statusu i razini aktivnosti, a propisuje je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti.
(3) Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od 6 mjeseci nakon amputacije ruke, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.
(4) Osigurana osoba ima pravo na šaku ili hvataljku, kao sastavni dio proteze ruke, a uz mehaničku šaku i na dva radna nastavka.
(5) U slučaju nedostatka obje ruke ili ruke i noge ili nedostatka jedne ruke uz istodobnu nefunkcionalnost druge ruke osigurana osoba ima pravo na mioelektroničku protezu.
(6) Mioelektroničku protezu, u pravilu, može se propisati osiguranoj osobi najranije nakon navršene 5. godine života.
(7) Osigurana osoba s iznimno kratkim batrljkom ruke, kod kojeg standardnom opskrbom nije moguće osigurati retenciju proteze, ima pravo na silikonski uložak sa svornjakom i bravicom.
(9) Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih i funkcionalnih promjena na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška.

Članak 33.
(1) Osigurana osoba kojoj nedostaje dio ili cijela noga ima pravo na: protezu i njezine sastavne, odnosno rezervne i ostale dijelove utvrđene u Popisu pomagala.
(2) Vrsta proteze osiguranoj osobi propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom i ovisi o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, njezinom kliničkom statusu i razini aktivnosti, a propisuje je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti.
(3) Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od 6 mjeseci nakon amputacije noge, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.
(4) Kod prve primjene proteze nakon amputacije noge, obvezno se stavlja privremeno ležište, koje se u pravilu koristi od 3 do 12 mjeseci.
(5) Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih i funkcionalnih promjena na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška, uporabom većeg broja navlaka, odnosno uporabom gel navlake.
(6) Ovisno o medicinskoj indikaciji osigurana osoba ima pravo na protezu iz Popisa pomagala. Ako takva proteza nije iz medicinskih razloga odgovarajuća, nadležni doktor određene specijalnosti ima pravo propisati protezu kombiniranu od navedenih dijelova iz Popisa pomagala.

2. Ortoproteze, ortoze i elektronički uređaji

Članak 34.
(1) Osigurana osoba ima pravo na ortoprotezu kod prirođenog nedostatka dijela noge, te kod skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom.
(2) Ortoproteze se osiguranoj osobi propisuju, te primjenjuju u ugovornim zdravstvenim ustanovama u skladu s člankom 33. stavkom 3. ovog Pravilnika.

Članak 35.
Osigurana osoba ostvaruje pravo na ortoze za ruke, noge i kralježnicu utvrđene u Popisu pomagala prema medicinskoj indikaciji iz Popisa, koju utvrđuje nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti.

Članak 36.
Osigurana osoba ostvaruje pravo na elektroničke uređaje, jedno kanalni stimulator za funkcionalnu elektrostimulaciju ruke i jedno kanalni stimulator za funkcionalnu elektrostimulaciju noge u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

3. Ortopedske cipele

Članak 37.
(1) Osigurana osoba ima pravo na individualno izrađene ortopedske cipele prema odljevu.
(2) Ortopedske cipele iz stavka 1. ovog članka propisuju se osiguranoj osobi koja može hodati, u slučaju bolesti ili stanja naznačenih u Popisu pomagala, te prema indikacijama iz Popisa pomagala.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka osigurana osoba koja prema funkcionalnom statusu otežano hoda i koristi invalidska kolica za kretanje na temelju prijedloga uz obrazloženje nadležnog doktora specijaliste, ima pravo na ortopedsku cipelu ako zbog deformacije stopala ne može koristiti konfekcijsku obuću.
(4) Osigurana osoba ima pravo na unutarnju cipelu kada se deformacija ili manjak stopala ne mogu odgovarajuće korigirati ortopedskom cipelom. U tom slučaju preko unutarnje cipele koristi se ortopedska cipela kao sastavni dio ortoze.
(5) Osigurana osoba uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

Članak 38.
(Brisan.)

4. Pomagala za kretanje

Članak 39.
U slučaju ozljede ili bolesti, ovisno o funkcionalnom statusu, osigurana osoba ima pravo na jedno od sljedeća pomagala za omogućavanje kretanja prema indikacijama iz Popisa pomagala:
1. jednu ili dvije štake
2. štap
3. hodalica.

Članak 40.
(1) Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni ili elektromotorni pogon, koja su utvrđena u Popisu pomagala, a vrsta invalidskih kolica propisuje se ovisno o funkcionalnom statusu i razini svakodnevne fizičke aktivnosti osigurane osobe, u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.
(2) Invalidska kolica propisuju se i primjenjuju za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste iz ugovorne specijalističke ordinacije, odnosno specijalističke ordinacije ugovorne zdravstvene ustanove.
(3) Medicinska indikacija za invalidska kolica utvrđuje se timski i interdisciplinarno (doktor specijalist ortoped ili fizijatar, radni terapeut ili fizioterapeut).
(4) Uz medicinsku dokumentaciju potrebno je priložiti tehničko-mjerni list u kojem se navodi širina sjedala kolica, dubina i visina naslona, te visina potkoljenica.

Članak 41.
(1) Osigurana osoba ima pravo na jedna invalidska kolica i to od navršene 3. godine života.
(2) Iznimno od stavka 1. Ovog članka, osigurana osoba ostvaruje pravo na još jedna standardna invalidska kolica na ručni pogon kada je: na redovitom školovanju, kada ostvaruje prihode redovnim radom ili ako je prema ovom Pravilniku ostvarila pravo na elektromotorna invalidska kolica. Rok uporabe drugih invalidskih kolica utvrđuje u dvostrukom trajanju.
(3) Osigurana osoba iz stavka 2. ovog članka može umjesto standardnih invalidskih kolica na ručni pogon izabrati invalidska kolica s toaletnim dodatkom.
(4) Osigurana osoba koja trajno koristi invalidska kolica ima pravo na odgovarajući jastuk za invalidska kolica.

Članak 42.
(1) Osigurana osoba kod koje se prema kliničkom statusu, stupnju onesposobljenosti i tjelesnim mjerama ne mogu primijeniti odgovarajuća standardizirana invalidska kolica, kao i osigurana osoba čiji biološki rast ne prati kronološku dob ima pravo na invalidska kolica s posebnom prilagodbom i nužnim dodacima.
(2) Osigurana osoba iz stavka 1. ovog članka koja se nalazi na redovnom školovanju o kojem je obvezna priložiti potvrdu ima pravo za vrijeme tog školovanja na još jedna invalidska kolica s posebnom prilagodbom i nužnim dodacima.

Članak 43.
Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon u slučaju sljedećih bolesti ili stanja:
1. tetraplegije, triplegije, paraplegije i hemiplegije, te tetrapareze, tripareze, parapareze i hemipareze težeg stupnja, pa nije moguće kretanje bez uporabe invalidskih kolica,
2. amputacije obje noge iznad nožnog zgloba, bez obzira na korištenje proteza,
3. amputacije jedne noge, kada zbog sveukupnoga kliničkog statusa nije moguća primjena proteze,
4. teških degenerativnih ili destruktivnih procesa, poslijetraumatskih deformacija ili prirođenih bolesti nogu, kad nije moguće kretanje upotrebom štaka ili hodalice.

Članak 44.
(1) Osiguranoj osobi s najvećim stupnjem onesposobljenosti sustava za kretanje mogu se propisati invalidska kolica na elektromotorni pogon, kada zbog kljenuti ili deformacije ruku i nogu ne može aktivno pokretati kolica na ručni pogon, ali pokretom prstiju ili glavom može sigurno upravljati elektromotornim kolicima.
(2) Medicinska indikacija za invalidska kolica na elektromotorni pogon utvrđuje se timski i interdisciplinarno (doktor specijalist ortoped ili fizijatar, radni terapeut ili fizioterapeut).
(3) Uz medicinsku dokumentaciju potrebno je priložiti tehničko-mjerni list u kojem se navodi širina sjedala kolica, dubina i visina naslona, te visina potkoljenica.
(4) Prva primjena kolica na elektromotorni pogon obavlja se timski u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi uz obvezno testiranje vožnje.
(5) Svaki sljedeći prijedlog za propisivanje invalidskih kolica na elektromotorni pogon može se obavljati i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.
(6) Uz Potvrdu o pomagalima kod prve i svake sljedeće primjene Zavodu se za osiguranu osobu dostavlja: medicinska dokumentacija, nalaz i mišljenje psihologa o sposobnosti sigurnog upravljanja kolicima, te kod neuromuskularnih bolesti nalaz neurologa.
(7) Invalidska kolica iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati osiguranoj osobi najranije od navršene 12. godine života, s time da je za osigurane osobe od navršene 12. do navršene 18. godine života potrebna prethodna pisana suglasnost roditelja, skrbnika ili osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

5. Antidekubitalna pomagala i jastuci

Članak 45.
Osigurana osoba ima pravo na: antidekubitalni jastuk punjen zrakom, antidekubitalni jastuk punjen gelom, te antidekubitalni madrac u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

6. Pomagala kod šećerne bolesti

Članak 46.
(1) Osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti ostvaruju pravo na pomagala kod šećerne bolesti u količini i prema indikacijama iz popisa pomagala. Kod prvog propisivanja pomagala izabrani doktor kao nadležni doktor na potvrdi o pomagalima može naznačiti da zamjena propisanog pomagala nije dozvoljena.
(2) U slučaju kada osigurana osoba koja prema nalazu nadležnog doktora medicine, specijaliste interniste endokrinologa ili pedijatra endokrinologa prima više puta dnevno inzulin različitih formulacija, mogu joj se odobriti dva uređaja za davanje inzulina različitih formulacija, a uz odgovarajući broj igala prema Popisu pomagala.
(3) U slučaju kada osigurana osoba u sklopu liječenja koristi inzulinsku crpku ima pravo na potrošni materijal iz Popisa pomagala.
(4) Prvo propisivanje pomagala iz stavka 3. ovoga članka obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti. Svako slijedeće propisivanje tromjesečne količine propisuje izabrani doktor na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta, uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi, izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.
(5) Nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta odobrava se isključivo uz predočenje dnevnika samokontrole ili ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u Popisu pomagala.

7. Pomagala za probavni sustav i stoma pomagala

Članak 47.
(1) Osigurana osoba ima pravo na pomagala za probavni sustav i stoma pomagala utvrđena u Popisu pomagala, a prema indikacijama iz Popisa pomagala.
(2) Osigurana osoba koja koristi stoma pomagala, ako postoji medicinska indikacija, može ostvariti pravo na dodatni broj baznih pločica i vrećica kada joj ponestane jedan od dijelova navedenog pomagala uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije. Osigurana osoba koja ima dvije stome, ostvaruje pravo na dvostruku količinu pomagala.
(3) Prvo propisivanje vrste pomagala iz stavka 1. ovoga članka obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti. Tromjesečne količine propisuje izabrani doktor na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta (stanju trbušne stjenke, izvedbi stome, razini aktivnosti i životnoj dobi pacijenta, načinu prehrane i drugim pratećim zdravstvenim stanjima), uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi, izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

8. Pomagala za urogenitalni sustav

Članak 48.
(1) Osigurana osoba zbog inkontinencije odnosno retencije urina ima pravo na pomagala za urogenitalni sustav utvrđena u Popisu pomagala, a prema indikacijama iz Popisa pomagala.
(2) Osigurana osoba koja je inkontinentna i nepokretna (ne kontrolira stolicu i mokrenje), a može sjediti i kretati se uz pomoć invalidskih kolica, ima pravo uz jednu vrstu kondoma i na dvije vrste vrećica za urin u količini propisanoj Popisom pomagala za svaku vrstu vrećice.
(3) Osigurana osoba koja je inkontinentna (ne kontrolira stolicu i mokrenje), a zbog potpune nepokretnosti stalno leži u krevetu ima pravo uz trajne katetere na vrećice za urin za višekratnu uporabu, sa sistemom za ispust urina i jednokratne nepropusne podmetače za krevet u količini propisanoj Popisom pomagala.

Članak 49.
Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na pomagala za urogenitalni sustav zbog retenciju urina ima pravo na jednu vrstu katetera, jednu vrstu kondoma, gel za podmazivanje i dezinfekciju i ogledalo za žene za samokateterizaciju.

Članak 50.
Osigurana osoba starija od 3 godine ostvaruje pravo na pelene, anatomske uloške, gaćice i zaštitne podmetače za krevet utvrđene u Popisu pomagala pojedinačno ili u kombinaciji iz Popisa pomagala kod slijedećih indikacija:
1. zbog prirođene mane i/ili bolesti urogenitalnog ili probavnog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice
2. zbog bolesti i/ili ozljeda živčanog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice
3. zbog smetnje svijesti prema »Glasgow coma scale« od 0 do 8
4. zbog mentalne retardacije osoba starijih od 3 godine, a posljedica je inkontinencija urina i/ili stolice.

Članak 51.
Osigurana osoba uz odgovarajući broj pomagala kondoma, katetera i vrećica ostvaruje pravo u skladu s medicinskom indikacijom na odgovarajući broj pelena, uložaka i gaćica, s tim da ukupna tromjesečna količina tih pomagala u kombinaciji, za koja je u Popisu pomagala propisana pojedinačna tromjesečna količina, odgovara zbroju njihovih dnevnih količina potrebnih osiguranoj osobi.

9. Obloge za rane

Članak 52.
(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na obloge za rane u skladu a indikacijama za primjenu i u potrebnoj količini, s time da su u Popisu pomagala utvrđene količine odnose na jednu ranu.
(2) Propisivanje obloga za rane obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, na osnovi medicinske indikacije utvrđene pregledom osigurane osobe na Potvrdi o pomagalima za obloge za rane.
(3) Ukoliko je klinički status rane unutar jednog mjeseca bez poboljšanja, odnosno ako je nastupilo pogoršanje, izabrani doktor ne smije nastaviti propisivati istu vrstu obloga za rane.
(4) Osigurana osoba koja koristi obloge za rane a boluje od bulozne epidermolize, ako postoji medicinska indikacija, može ostvariti pravo na dodatne obloge za rane kao i na zavojni materijal (gaza, mrežice i zavoj) kada joj ponestane navedenog pomagala uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije.

10. Pomagala za disanje

Članak 53.
(1) Osigurana osoba ima pravo na pomagala za disanje za potrebe liječenja u kući utvrđena u Popisu pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.
(2) U slučaju dostave pomagala za disanje na kućnu adresu osigurane osobe u skladu s člankom 2. stavkom 2. i 3. ovog Pravilnika, ugovorni isporučitelj provodi edukaciju osigurane osobe odnosno članova obitelji o načinu korištenja pomagala za disanje.

11. Potrošni materijal za hemodijalizu i peritonejsku dijalizu u kući

Članak 54.
(1) Osigurana osoba koja se liječi zbog zatajenja bubrega uporabom sustava za hemodijalizu ili peritonejsku dijalizu u kući ima pravo na potrošni materijal koji je utvrđen u Popisu pomagala, a osigurana osoba koja je na kontinuiranoj ambulatornoj peritonejskoj dijalizi (CAPD) ima pravo i na uređaj za grijanje peritonejske otopine.
(2) Osigurana osoba koja se liječi automatiziranom peritonejskom dijalizom (APD) ima pravo na potrošni materijal ako ispunjava sljedeće uvjete:
– da je u radnom odnosu puno radno vrijeme ili
– da ima status redovnog učenika, odnosno studenta ili
– da je mlađa od 18 godina,
– da zbog fizičkih nedostataka (kongenitalne anomalije, amputacije i sl.) nije u mogućnosti koristiti liječenje kontinuiranom ambulatornom peritonejskom dijalizom (CAPD), odnosno hemodijalizom u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.
(3) Propisivanje pomagala iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda.

12. Očna i tiflotehnička pomagala

Članak 55.
(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na očna i tiflotehnička pomagala utvrđena u Popisu pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.
(2) Očna i tiflotehnička pomagala propisuje u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom nadležni doktor specijalist oftalmolog na potvrdi o očnim i tiflotehničkim pomagalima.
(3) Osigurana osoba potvrdu o očnim i tiflotehničkim pomagalima dostavlja u područni ured Zavoda, odnosno u ispostavu područnog ureda Zavoda, gdje opravdanost propisanog pomagala na teret sredstava Zavoda utvrđuje ovlašteno povjerenstvo ili ovlašteni radnik Zavoda ovisno o vrsti propisanog pomagala, te se ujedno potvrdi o pomagalima dodjeljuje broj potvrde.

Članak 56.
(1) Teleskopske leće propisuju se kad je ortoptičko – pleoptičko liječenje završeno.
(2) Iznimno, pomagalo se može propisati i ranije u tijeku pleoptičkog liječenja ukoliko je korist primjene pomagala veća od eventualnog poboljšanja vidne funkcije pleoptičkim liječenjem (npr. praćenje redovne nastave u školi).
(3) U slučaju vrlo lošeg centralnog vida (u pravilu vidna oštrina manja od 5%) indicirana je primjena elektroničkog pomagala za povećanje.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka elektroničko pomagalo za povećanje može se propisati i slabovidnim osobama (vidna oštrina manja od 20%) uz preporuku tiflopedagoga.
(5) Osigurana osoba ostvaruje pravo samo na jedno od rečenih pomagala (teleskopske naočale ili elektroničko povećalo).

Članak 57.
(1) Osigurana osoba iznimno ima pravo na kontaktne leće odnosno korekcijske leće za naočale i prije isteka roka uporabe pomagala utvrđenog u Popisu pomagala, ako se razlika u korekciji vida zbog kratkovidnosti izmijeni za najmanje 0,5 dioptrije, a kod ostalih refrakcijskih anomalija za najmanje 1,0 dioptrije prema nalazu i obrazloženju ugovornog doktora specijaliste oftalmologa.
(2) Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na kontaktne leće, ostvaruje pravo i na odgovarajuće naočale.

Članak 58.
Osigurana osoba kojoj je oštrina vida na oba oka 5% i manja ostvaruje pravo na tiflotehnička pomagala iz Popisa pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz Popisa pomagala.

13.Slušna i surdotehnička pomagala

Članak 59.
(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.
(2) Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.
(3) Osigurana osoba ima pravo samo na jednu vrstu slušnih pomagala utvrđenih u Popisu pomagala.
(4) Dijagnostički postupak i odabir slušnog pomagala provodi nadležni doktor specijalist otorinolaringolog, koji pomagalo i propisuje na potvrdi o slušnim i surdotehničkim pomagalima, a odobrenje za pomagalo daje liječničko povjerenstvo Zavoda.
(5) Osigurana osoba iznad 18. godine života ima pravo na dva istovrsna slušna pomagala pod uvjetom da sa jednim slušnim pomagalom ne postiže razumljivost od najmanje 80%, pri jačini zvuka od 65 dB, te kada se sa dva slušna pomagala u otežanim uvjetima poboljšava razumljivost u odnosu na jedno slušno pomagalo za najmanje 20%.
(6) Osigurane osobe do navršene 18. godine života koje se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osigurane osobe na redovnom školovanju imaju pravo na dva kompletna slušna pomagala.
(7) U roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, osigurane osobe do navršene 18. godine života odnosno osigurane osobe iznad 18. godine života na redovnom školovanju imaju pravo na baterije za slušna pomagala.

Članak 60.
Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na govorni procesor i rezervne dijelove za govorni procesor utvrđene u Popisu pomagala.

Članak 61.
Osigurana osoba s potpunim gubitkom sluha (gluha osoba) ima pravo na surdotehnička pomagala utvrđena u Popisu pomagala.

14. Pomagala za glasan govor

Članak 62.
(1) Osigurana osoba koja je zbog bolesti ili operacije grla izgubila moć govora ima pravo na pomagala za glasan govor utvrđena u Popisu pomagala.
(2) Cjelokupno govorno pomagalo obuhvaća pomagalo za glasni govor, akumulatorske baterije, punjač akumulatora, vibrator i ostale dijelove navedene u Popisu.
(3) Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na govornu protezu ne može istovremeno ostvariti pravo na pomagalo za glasni govor, osim u slučaju kada iz medicinsko-tehničkih razloga ne može koristiti već odobrenu govornu protezu.

15. Druga pomagala

Članak 63.
(1) Osigurana osoba ostvaruje prava na druga pomagala utvrđena u popisu pomagala u količini i u skladu s indikacijama utvrđenim u popisu pomagala.
(2) Skupina druga pomagala obuhvaća: toaletni stolac, rukavice, elastično kompresivna pomagala, utege, suspenzore, trbušne pojaseve, umjetne dojke, grudnjake, vlasulje, te pomagala za mjerenje protrombinskog vremena.

Članak 64.
(Brisan.)

Članak 65.
(Brisan.)

Članak 66.
(Brisan.)

Članak 67.
(Brisan.)

Članak 68.
(Brisan.)

Članak 69.
(Brisan.)

Članak 70.
(Brisan.)

Članak 71.
(Brisan.)

V. POPRAVAK POMAGALA, REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL

Članak 72.
(1) Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na pomagalo navedeno u Popisu pomagala, ima pravo na popravak pomagala, te na rezervne dijelove i potrošni materijal za to pomagalo prema odredbama ovog Pravilnika.
(2) Potrebu popravka pomagala iz medicinskih razloga propisuje nadležni doktor na potvrdi o pomagalima.
(3) Potrebu za popravkom pomagala iz tehničkih razloga na zahtjev osigurane osobe propisuje ugovorni isporučitelj na potvrdi o pomagalima. Nakon provedenog postupka stručno-medicinskog vještačenja liječničko povjerenstvo Zavoda odnosno liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, tiskanici potvrde o pomagalu broj potvrde dodjeljuje Zavod.
(4) Odobrenje popravka pomagala, za ona pomagala za nabavu kojih je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.
(5) Odobrenje popravka pomagala, za ona pomagala za nabavu kojih nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo Zavoda.

Članak 73.
(1) Rezervne ili ostale sastavne dijelove i potrošni materijal propisuje nadležni doktor, odnosno ugovorni isporučitelj kako je to navedeno u Popisu pomagala.
(2) Rezervne dijelove, odnosno potrošni materijal, koji nisu navedeni u Popisu pomagala, ugovorni isporučitelj obvezno navodi u predračunu popravka, prema originalnom nazivu i šifri iz originalnog kataloga proizvođača pomagala.
(3) Ugovorni isporučitelj ima pravo utvrditi potrebu zamjene ili popravaka isključivo istovrsnog dijela pomagala za koja je ovlašten u Popisu pomagala.
(4) Ako rezervne ili ostale sastavne dijelove i potrošni materijal propisuje ugovorni isporučitelj, odobrenje daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda koje je u skladu s ovim Pravilnikom nadležno za odobrenje nabave pomagala.
(5) Odobrenje nabave rezervnih ili ostalih sastavnih dijelova, te potrošnog materijala za pomagala za nabavu kojih nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo Zavoda.

Članak 74.
(1) Osiguranoj osobi odobrava se popravak pomagala na teret sredstava Zavoda samo nakon isteka jamstvenog roka.
(2) Popravak pomagala u skladu sa stavkom 1. ovog članka obavlja se kod ugovornog isporučitelja koji je to pomagalo isporučio. Uvjeti popravka određuju se ugovorom između Zavoda i isporučitelja pomagala.

Članak 75.
(1) Unutar jamstvenog roka ugovorni je isporučitelj obvezan provesti popravak pomagala na svoj trošak, a ako popravak nije moguć, obvezan je osiguranoj osobi isporučiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 30 dana novo istovrsno pomagalo.
(2) Tijekom popravka pomagala u skladu sa stavkom 1. ovog članka ugovorni isporučitelj je obvezan osiguranoj osobi dati zamjensko pomagalo, ako je to nužno zbog zdravstvenog stanja ili je osigurana osoba onemogućena u svojim svakodnevnim životnim aktivnostima.

Članak 76.
Ako osigurana osoba provede popravak pomagala suprotno odredbama ovog Pravilnika, trošak popravka u cijelosti snosi osobno.

VI. TIJELA ZA MEDICINSKU PROVJERU I ODOBRENJE PRIJEDLOGA ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

1. 
Liječničko povjerenstvo Zavoda

Članak 77.
(1) Liječničko povjerenstvo Zavoda provodi medicinsku provjeru opravdanosti prijedloga i daje odobrenje za propisano pomagalo, odnosno popravak pomagala, ako Pravilnikom nije drugačije propisano.
(2) Nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti prijedloga za propisano pomagalo, odnosno popravak pomagala utvrđena u Popisu pomagala, liječničko povjerenstvo Zavoda iz stavka 1. ovog članka daje na tiskanici potvrde o pomagalu, a sve popravke pomagala za čiju nabavku je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.

Članak 78.
(1) Osigurana osoba kojoj je nadležni doktor uskratio pravo na propisivanje pomagala, odnosno odbio dati prijedlog pomagala, ima pravo, putem izabranog doktora, zatražiti da o njezinom pravu na pomagalo stručno-medicinsku ocjenu donese liječničko povjerenstvo Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, ako je ono nadležno za odobrenje tog pomagala.
(2) Zahtjev za stručno-medicinsku ocjenu o pravu na pomagalo podnosi se putem tiskanice propisane Pravilnikom o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
(3) Liječničko povjerenstvo Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda iz stavka 1. ovog članka obvezni su stručno-medicinsku ocjenu o pravu na pomagalo donijeti u obliku nalaza, mišljenja i ocjene na propisanoj tiskanici i to odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(4) Nalaz, mišljenje i ocjenu nadležno tijelo medicinskog vještačenja iz stavka 1. ovog članka daje na osnovi medicinske i druge dokumentacije, a po potrebi i pregleda osigurane osobe.

2. Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

Članak 79.
(1) Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije provodi medicinsku provjeru opravdanosti prijedloga i daje odobrenje u prvom stupnju za pomagala za koja je to određeno Pravilnikom.
(2) Nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti prijedloga za propisano pomagalo, odnosno popravak pomagala, utvrđeno u stavku 1. ovog članka, liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije daje na tiskanici potvrde o pomagalu.

Članak 80.
(1) Osigurana osoba koja je nezadovoljna nalazom, mišljenjem i ocjenom liječničkog povjerenstva Zavoda, odnosno liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda iz članaka 77., 78. i 79. ovoga Pravilnika ima pravo podnijeti pisani zahtjev područnom uredu Zavoda nadležnom prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta za donošenje pisanog rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka osigurana osoba ima pravo žalbe Direkciji Zavoda.

Članak 81.
(1) U postupku po žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja donesenog na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije, drugostupanjsko rješenje donosi se na osnovi prethodno pribavljenog nalaza, mišljenja i ocjene višeg liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda u skladu s općim aktom Zavoda.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se u žalbenom postupku pobija prvostupanjsko rješenje donijeto na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva Zavoda iz članka 77. ovog Pravilnika, na zahtjev drugostupanjskog tijela nalaz, mišljenje i ocjenu daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.

Članak 82.
Na ovlasti i način rada liječničkog povjerenstva Zavoda iz članka 77. ovog Pravilnika, odnosno liječničkih povjerenstava Direkcije Zavoda iz članka 79. i 81. ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

VII. POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE

Članak 83.
(1) U slučaju nastale štete Zavod će potraživati naknadu štete od:
- ugovorne zdravstvene ustanove ako su radnici ustanove nadležni doktori medicine, te od nadležnog doktora medicine ugovornih doktora privatne prakse, iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika, kada se utvrdi da su propisali, odnosno predložili pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika
– ugovorne zdravstvene ustanove ako su radnici ustanove kao nadležni izabrani doktori, te od izabranog doktora kao nadležnog doktora privatne prakse, iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika, kada se utvrdi da su potvrde o propisanim pomagalima dostavili izravno ugovornom isporučitelju
– ugovornog isporučitelja koji je osiguranoj osobi isporučio pomagalo za koje se utvrdi da je neodgovarajuće kvalitete, količine, cijene ili da je isporučio pomagalo izvan ugovorenog roka ili koje nije propisao nadležni doktor, odnosno koji je osiguranoj osobi neopravdano naplatio dio cijene ili ukupnu cijenu isporučenog pomagala
– ugovornog isporučitelja koji je osiguranoj osobi isporučio pomagalo protivno odredbama članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika, te koji je potvrde o pomagalima preuzeo izravno od izabranog doktora kao nadležnog doktora radnika ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovornog doktora privatne prakse iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika
– osigurane osobe za koju se utvrdi da je iz neopravdanih razloga onemogućila izradu naručenog pomagala po mjeri, nije preuzela izrađeno i ispravno pomagalo, namjerno uništila preuzeto pomagalo, te koja nije prema odredbama ovog Pravilnika vratila pomagalo dobiveno na uporabu
– osigurane osobe koja Zavodu ne vrati pomagalo u skladu sa člankom 9. ovog Pravilnika
(2) Odštetni zahtjev, osim u slučaju iz stavka 1. podstavka 6. ovog članka Zavod utvrđuje najmanje u visini vrijednosti pomagala koju je Zavod platio ugovornom isporučitelju sa svim zavisnim troškovima.

Članak 84.
(1) Ako ugovorni subjekti Zavoda postupe suprotno odredbama ovog Pravilnika, osim naknađivanja štete u skladu s člankom 83. ovoga Pravilnika, Zavod ima pravo i obvezu:
– jednostrano raskinuti ugovor s isporučiteljom pomagala koji je osiguranoj osobi izdao pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika i sklopljenog ugovora (npr. izdao je pomagalo neodgovarajuće kvalitete ili kvantitete; izdao je pomagalo čije izdavanje nije ugovorio sa Zavodom, naplatio je višu cijenu od ugovorene, isporučivao je pomagala osiguranim osobama na maloprodajnim lokacijama koje nije ugovorio sa Zavodom, odnosno za koje ne posjeduje dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, isporučivao pomagala osiguranim osobama koja nisu upisana u očevidnik medicinskih proizvoda, odnosno kao i u svim drugim slučajevima kada se utvrdi postupanje ugovornog isporučitelja suprotno zakonskim i pod zakonskim propisima i općim aktima Zavoda)
– naknaditi od ugovornog isporučitelja iznos koji je osiguranoj osobi neopravdano naplatio za isporučeno pomagalo
– uskratiti nadležnom doktoru ili ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi pravo propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda, kada su osiguranoj osobi propisali pomagalo koje ne odgovara njezinom zdravstvenom stanju, odnosno njezinim stvarnim potrebama, te kada osiguranu osobu upućuju da se zbog nabave pomagala obrati točno određenom ugovornom isporučitelju
– uskratiti nadležnom doktoru ili ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi pravo propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda kada za osiguranu osobu neposredno s ugovornim isporučiteljom Zavoda dogovaraju isporuku pomagala, kao i u slučaju kada ugovornom isporučitelju omogućuju da neposredno u kontaktu s osiguranom osobom, koja se nalazi na liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kada u ugovornoj ordinaciji doktora privatne prakse dogovaraju potrebu i isporuku ortopedskog ili drugog pomagala protivno ovim Pravilnikom propisanog postupka odobravanja pomagala, osim u slučajevima kada je ovim Pravilnikom drukčije propisano.
(2) Razlozi za uskratu prava propisivanja pomagala naznačeni u stavku 1. podstavku 4. ovog članka ne odnose se na opskrbu osigurane osobe individualno proizvedenim pomagalom za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi, uz uvjet da su stvoreni preduvjeti da osiguranoj osobi bude dostupno propisano pomagalo od svih ugovornih isporučitelja Zavoda, u skladu s prostornim i kadrovskim kapacitetima zdravstvene ustanove.
(3) Uskrata prava propisivanja pomagala iz stavka 1. postavka 3. i 4. ovog članka ne odnosi se na izabrane doktore kao nadležne doktore iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.
Pomagala za koja nakon provedenog postupka iz članka 8. ovog Pravilnika nije pristigla niti jedna valjana ponuda, uvrštavaju se na Popis pomagala po generičkom nazivu ako postoji opravdana potreba za njihovu primjenu, te su u Popisu pomagala označena pod šifrom s dvije nule na kraju dvanaesteroznamenkaste oznake šifre.

Članak 86.
Ugovori sklopljeni sa isporučiteljima pomagala na osnovi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10., 88/10., 110/10., 113/10., 1/11., 16/11. 87/11.) vrijede najdulje do sklapanja novih ugovora na osnovi ovog Pravilnika.

Članak 87.
(1) U roku od najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta iz članka 46. ovog Pravilnika odobrava se isključivo uz predočenje ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi, odnosno uvidom u memoriju uređaja za kontrolu šećera u krvi putem odgovarajućeg programa, u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u Popisu pomagala.
(2) U periodu iz stavka 1. ovog članka predstavnici i/ili distributeri za RH ili proizvođači u RH za uređaje za kontrolu šećera u krvi uvrštenih u Popis pomagala obvezuju se osigurati izabranim doktorima kao nadležnim doktorima odgovarajući program za provjeru memorije uređaja za kontrolu šećera u krvi.
(3) Najkasnije mjesec dana prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, Upravnom vijeću Zavoda obvezno se podnosi izvješće o ostvarenim preduvjetima za postupanje u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 87.a
Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na pomagalo u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala iz članka 88. ovog Pravilnika za koje još nije istekao rok u kojem je Zavod obvezan osigurati i potrošni materijal uz to pomagalo, može ostvariti pravo na pomagalo utvrđeno ovim Pravilnikom na osnovi odobrenja Liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda.
Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda u slučaju iz stavke 1. ovog članka nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti propisivanja pomagala donosi temeljem medicinske dokumentacije i priložene potvrde o pomagalu, propisane u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 87.b
Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na respirator, koncentrator kisika ili pulsni oksimetar, prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala iz članka 88. ovog Pravilnika kod isporučitelja pomagala iz članka 86. ovog Pravilnika, a čija pomagala kao predstavnika i/ili distributera za RH ili proizvođača u RH nisu uvrštena u Popis pomagala iz članka 7. stvake 3. ovog Pravilnika, može na teret sredstava Zavoda ostvariti pravo na pripadajući potrošni materijal, kompatibilan originalnom pomagalu, bez obzira da li se potrošni materijal u Popisu pomagala nalazi pod zaštićenim imenom.
Potrošni materijal odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji.
Nakon isteka roka uporabe na koji su pomagala iz stavke 1. ovog članka odobrena, osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo utvrđeno u Popisu pomagala, uključujući i pripadajući potrošni materijal, kompatibilan tom pomagalu.

Članak 87.c
(Brisan.)

Članak 88.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10., 88/10., 110/10., 113/10., 1/11., 16/11. i 87/11.).

Članak 89.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine.
 
TISKANICE 

POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

 
 
LEGENDA
 
 
I
Individualno
S
Serijski
1
Prijedlog nije potreban
1a
Odobrenje nije potrebno
2
Specijalist ortoped
3
Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
4
Ugovorni isporučitelj
5
Liječničko povjerenstvo Zavoda
6
Specijalist kirurg
7
Specijalist dječje kirurgije
8
Specijalist traumatolog
9
Liječničko povjerenstvo Direkcije
10
Ovlašteni radnik Područnog ureda
11
Specijalist interne medicine
12
Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog
13
Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog
 
14
Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog), sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom
15
Specijalist pedijatar
16
Specijalist pedijatar, pulmolog
17
Specijalist urolog
18
Specijalist interne medicine, pulmolog
19
Specijalist otorinolaringolog
20
Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja
21
Specijalist interne medicine, nefrolog
22
Specijalist pedijatar, nefrolog
23
Specijalist oftalmolog
24
Specijalist dermatovenerolog
25
Specijalist ginekolog
26
Liječnik specijalist
27
Specijalist interne medicine, gastroenterolog
28
Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta
29
Specijalist neurolog
SP
Specijalizirana prodavaonica
SPPD
Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom
LJ
Ljekarne
$
Jedinična cijena obloge množi se s 400 (ne odnosi se na indikaciju broj 219).
DA+

Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.

#

Ovisno o potrebama osigurane osobe unutar tromjesečnog razdoblja propisivanja, na potvrdi je moguće propisati i manje količine od najveće dozvoljene tromjesečne količine pomagala te propisati više potvrda, uz uvjet da količina propisanog pomagala ne premaši najveću dozvoljenu količinu za tromjesečno razdoblje propisivanja.

 
 
 
INDIKACIJA ZA PRIMJENU
 
 
100

Prva primjena bolnički, a sljedeća bolnički ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, timski, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka

101
Samo kod primarne protetičke opskrbe.
102
Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe)
103

Prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, stupanj aktivnosti određuje se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

104

Prva primjena bolnički, a sljedeća bolnički ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, timski, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka (za kratki bataljak, prisutnost stranog tijela, ožiljkasto tkivo, koštane prominencije)

105

Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za potkoljenicu i natkoljenicu

106

Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za potkoljenicu, natkoljenicu, te ortoprotezu

107

Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za protezu potkoljenice, natkoljenice i kuka

108
Kod rupture tetiva. Kod upalnih reumatoidnih bolesti.
109
Kod kontrakture. Kod upalnih reumatskih bolesti.
110

Statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, teških artroza.

111

Dinamička ortoza: u konzervativnom ili operacijskom liječenju lezija živaca i tetiva (modularna prilagodba)

112
Kod klijenuti ruke, kao trajno stanje.
113
Kod reumatoidnog artritisa, klijenuti ruke kao trajnog stanja.
114
Kod klijenuti kao trajnog stanja.
115

Za trajnu uporabu kod klijenuti kao trajnog stanja ili kod kroničnog instabiliteta kod upalnih reumatskih bolesti.

116
Za kretanje, kroničnog instabiliteta kod upalne reumatske bolesti.
117
Za kretanje, kod klijenuti stopala bilo koje geneze.
118

Kod konzervativnog liječenja posttraumatskih stanja i upalnih reumatskih bolesti.

119
Kod djece u liječenju razvojnog poremećaja kuka.
120
Kod stabilizacije konzervativno reponiranog kuka
121
Iznimno, kod Legg-Calvé-Perthesove bolesti.
122
Za kretanje, u pravilu, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze.
123

Za kretanje, u pravilu, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze, osigurane osobe velike tjelesne težine.

124

Za kretanje, u pravilu, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze ako se ne može opskrbiti drugom orotozom, uz obrazloženje.

125

Za kretanje, u pravilu, kod mlohave ili spastične klijenuti bilo koje geneze.

126
Zamjena strremena
127
Zamjena zgloba kuka
128
Zamjena zgloba koljena
129
Zamjena zgloba gležnja
130
Zamjena metalne šine
131
Zamjena plastične šine
132

Kod učestale aktivacije bolnog sindroma vrata uz vrtoglavice, evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite.

133

Nakon ozljede, učestalog bolnog sindroma evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite.

134
Kod ozljede ili patološkog prijeloma i nakon operativnog zahvata.
135

Za imobilizaciju kralježnice kod ozljede, patološkog prijeloma, spondilodeze i atlantoaksijalne luksacije kod RA.

136

Kod idiopatske skolioze Cobbov kut 20-45 stupnjeva, do Risser 4, kod kifoze Cobbov kut veći od 50 stupnjeva

137

Kod učestalog bolnog sindroma evidentiranog u medicinskoj dokumnetaciji primarne zdravstvene zaštite i u nalazu specijaliste, spondilolisteza 2. stupnja, denzitometrijski dokazane osteoporoze.

138
Za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze.
139
Kod idiopatske skolioze, Cobbov kut od 20 stupnjeva na više, do Risser 4
140
Kod adolescentne kifoze, Cobbov kut veći od 50 stupnjeva
141

Za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice L4-S1 i nakon spondilodeze

142

Kod idiopatske lumbalne skolioze, Cobbov kut 20-45 stupnjeva, uključujući i odrasle osigurane osobe nakon završetka koštane zrelosti sa skoliozom iznad 40 stupnjeva po Cobbu s izraženim disbalanskom trupa.

143

Primjena kod pareze šake nakon pozitivnog rezultata testiranja s FES. Za trajnu primjenu kao ortotsko pomagalo.

144

Primjena kod pareze stopala nakon pozitivnog rezultata testiranja s FES. Za trajnu primjenu kao ortotsko pomagalo.

145

Za osigurane osobe koji hodaju, Pes equinus, Pes equinovarus, skraćenje noge veće od 10 cm, te unutrašnja "U" cipela.

146

Za osigurane osobe koje hodaju, Pes paralyticus (kod klijenuti stopala koju je moguće kontrolirati ortopedskom cipelom), kod nedostatka palca ili tri prsta stopala, ili nedostatak dijela nožja ili donožja (kada se ne koristi proteza), te skraćenje noge od 5 do 10 cm, individualna izrada.

147

Za osigurane osobe koje hodaju, skraćenje noge od 1,5 do 5 cm kod djece i od 2,5 do 5 cm kod odraslih osiguranih osoba, te kod reumatskih bolesti s teškim deformitetima stopala i nožnog zgloba uz nemogućnost korištenja konfekcijske obuće, Pes excavatus, trofičke promjene s ulceracijom stopala ili elefantijazom kod koje se ne može nositi konfekcijska obuća, ukočen gornji nožni zglob ili više drugih zglobova, ortopedske cipele kao sastavni dio ortoze, te ortopedska cipela uz ortozu ukoliko nije moguće nositi konfekcijsku obuću.

149

Za dugotrajnu pomoć pri hodanju osiguranim osobama s privremenim ili trajnim slabijim mobilitetom.

150

Za osigurane osobe s privremenim invaliditetom nakon ozljede noge, za prebacivanje težine tijela s nogu na ruke i ramena

151
Za osigurane osobe s hemiparezom.
152

Za bolju pokretljivost i stabilnost pri kretanju teže pokretnih osiguranih osoba. Djeca do 7. godine - 4 noge.

153

Za učenje hodanja za djecu s neurološkim ili ortopedskim smetnjama u razvoju koji nemaju adekvatnu vertikalnu kontrolu trupa i zdjelice

154

Za osigurane osobe u terminalnom stadiju maligne bolesti, za bolesnike koji se privremeno ne mogu kretati sa štakama ili hodalicom zbog: nesraslog prijeloma donjeg ekstremiteta, kod amputacije do definitivnog rješenja mobilnosti. Izabrani doktor (14) pomagalo propisuje samo bolesnicima u terminalnom stadiju maligne bolesti.

155

Kod osigurane osobe s trajnom onesposobljenosti kretanja uz priloženi klinički i funkcionalni status i medicinsko-tehnički mjerni list. Osiguranoj osobi s obostranom amputacijom nogu mogu se propisati invalidska kolica s težištem pomaknutim unazad

156

Osiguranim osobama s visokom razinom aktivnosti u svakodnevnom životu koja samostalno mogu upravljati invalidskim kolicima, propisuju se aktivna invalidska kolica. Uz povijest bolesti i potvrdu o pomagalu obvezan i medicinsko-tehnički mjerni list.

157

Za osigurane osobe s teškom hemiparezom i hemiplegijom. Za osigurane osobe koje su trajno onesposobljene. Uz povijest bolesti i potvrdu o pomagalu obavezan i medicinsko-tehnički mjerni list.

157a

157b

Osiguranoj osobi koja zbog svoga kliničkog statusa i deformacija koštano zglobnog sustava ne može samostalno upravljati kolicima niti pravilno sjediti u kolicima, propisuju se kolica s posebnom prilagodbom za odrasle, odnosno posebnom prilagodbom za djecu


Djeca koja zbog svoga kliničkog statusa i deformacija koštano-zglobnog sustava ne mogu samostalno upavljati kolicima niti pravilno sjediti u kolicima, u dobi od 7 do 10 godina, a koja su na redovnom školovanju, ostvaruju pravo na samo jedna modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, umjesto na dvoja invalidska kolica s posebnom prilagodbom.

158

Teške deformacije trupa koje onemogućavaju sjedenje u kolicima s posebnom prilagodbom. Zajednički propisuju specijalist ortoped i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije isključivo u stacionarnim ustanovama.

159

Kod prve opskrbe timski u rehabilitacijskoj ustanovi, sljedeća može i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, obavezno priložiti medicinsko-tehnički mjerni list

160

Kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa timski u rehabilitacijskoj ustanovi, obavezno priložiti medicinsko-tehnički mjerni list - za djecu od navršene 12. do 18. godine uz pismenu suglasnost roditelja, skrbnika odnosno osobe kojoj je dijete dodijeljeno. Potrebno je priložiti i nalaz psihologa.

161

Kod amputacija donjih ekstremiteta, hemiplegija i hemipareza, para i tetrapareza, kod osiguranih osoba koje za kretanje koriste invalidska kolica i nemaju potpuni gubitak senzibiliteta

162

Kod promjene funkcionalnog statusa, kod deformacija lokomotornog sustava. Zamjena kod istrošenosti, nemogućnosti uporabe.

163

Kod promjene funkcionalnog statusa. Zamjena kod istrošenosti, nemogućnosti uporabe.

164
Uz obrazloženje
165

Parapareza, tetrapareza, paraplegija, tetraplegija i obostrana natkoljenična amputacija

166

Kod osiguranih osoba s tetraplegijom ASIA A i B, kod potpuno nepokretnih osiguranih osoba s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti.

167

Kod osiguranih osoba s paraplegijom kada uz senzomotorni gubitak postoje dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4) na više različitih lokacija, kod potpuno nepokretnih osoba koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4) na više različitih lokacija

168

Osigurane osobe na jednoj dozi inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest, ostvaruju pravo na 100 komada, a osigurane osobe na dvije ili više doza inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest, ostvaruju pravo na najviše 200 komada.

169

Za liječenje šećerne bolesti kod koje je potrebno više vrsta inzulina, za svaku vrstu inzulina odobrava se poseban injektor.

170

Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na najviše 300 komada za 3 mjeseca.

171

Za slijepe osigurane osobe s dijabetesom. Za precizno mjerenje šećera u krvi u liječenju šećerne bolesti za sve osigurane osobe koje primaju inzulin 2 i više puta dnevno

172

Za osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama ili primaju inzulin jedan ili više puta dnevno, za mjerenje šećera u krvi. Uređaj osiguranim osobama koji šećernu bolest liječe tabletama predlaže i propisuje izabrani doktor. Uređaj osiguranim osobama koji primaju inzulin jedan ili više puta dnevno, samo kod prve opskrbe, predlažu specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog i specijalist pedijatar endokrinolog dijabetolog a propisuje izabrani doktor.

173

Sve osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ostvaruju pravo na 50 trakica godišnje. Osigurane osobe koje primaju inzulin 2 i više puta dnevno, ostvaruju: djeca do 7 godina do 300 trakica godišnje, osiguranici od 7 do 18 godina do 200 trakica godišnje, osigurane osobe starije od 18 godina do 50 trakica godišnje. Osigurane osobe na peroralnoj terapiji antidijabeticima ne ostvaruju pravo na trakice.

174

Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama-ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci, osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom i za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca.

174a

Za djecu do 18. godine života koja boluju od šećerne bolesti tip I, s lošom regulacijom šećera u krvi, te povišenim rizikom od razvoja dijabetičke ketoacidoze. Djeca do 18.godine života koja ostvaruju pravo na dijagnostičke trakice za mjerenje ketona u krvi uređajem, ne mogu ostvariti pravo na dijagnostičke trakice za mjerenje ketona i glukoze u urinu.

175
Liječenje šećerne bolesti pomoću inzulinske pumpe.
176
Za osigurane osobe s kolostomom
177
Za osigurane osobe s kolostomom do 18. godine života.
178
Za osigurane osobe s ileostomom
179
Za osigurane osobe s ileostomom do 18. godine života.
180
Za osigurane osobe s urostomom.
181
Za osigurane osobe s urostomom do 18. godine života.
182

Za osigurane osobe s ileostomom, uz herniju, pretilost, nepravilne konture trbuha ili uz blizinu ožiljkastog tkiva.

183

Za osigurane osobe s kolostomom, ileostomom i urinostomom koje imaju oštećenu peristomalnu kožu, stomu nepravilnog oblika, koje imaju herniju, koje su pretile, koje imaju nepravilne konture trbuha ili je pločicu potrebno aplicirati u blizinu ožiljkastog tkiva. Primjenjuje se kada nema mogućnosti za korištenje standardne pločice.

184

Za osigurane osobe s kolostomom i ileostomom uz herniju, pretilost, nepravilne konture trbuha ili blizina ožiljkastog tkiva.

185

Za osigurane osobe s kolostomom, ileostomom i urostomom do 18. godine života.

186
Za pomoć pri pražnjenju stolice.
187
Za osigurane osobe na enteralnoj prehrani.
188
Kod erozije kože oko stome.
189

Za liječenje kože kod erozije kože oko stome, te kod parastomalnog dermatitisa.

190

Za prevenciju postoperativno ili za osobe s hernijom kod kolostome, ileostome i urostome.

191
Za uklanjanje ljepljivog sadržaja pločice i zaštitu kože.
192

Osigurane osobe na enteralnoj prehrani. Ili radi davanja terapije enteralnim putem.

193
Za intravensko davanje terapije i različitih infuzijskih otopina.
194
Za osigurane osobe na parenteralnoj prehrani.
195
Kod inkontinencije urina, za osigurane osobe alergične na lateks
196
Kod inkontinencija urina. Kod neurogenog mjehura.
197

Za podmazivanje i dezinfekciju uretre kod intermitentne samokateterizacije.

198
Za pomoć pri samokateterizaciji.
199

Kod dokazane alergije na lateks. Kod suženja uretre. Epididimitis. Kod kronične recidivirajuće urinarne infekcije dokumentirane medicinskom dokumentacijom kod izabranog doktora.

200

Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine, tjelesna težina do 40 kilograma.

201

Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na niskoupijajuće pelene do 400 kom, ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih pelena, ili na kombinaciju niskoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnikom.

202

Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na visokoupijajuće pelene do 320 kom, ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i niskoupijajućih pelena ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnikom.

203

Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na visokoupijajuće, ekstravelike pelene do 320 kom, ili na kombinaciju visokoupijajućih, ekstravelikih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnikom.

204

Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na anatomske uloške do 275 komada ili u kombinaciji s pelenama na način kako je objašnjeno u indikacijema 201, 202 i 203.

205

Kod inkontinencije stolice i urina. Osigurane osobe koje po Barthelovom indeksu potpuno ovise o tuđoj pomoći ostvaruju pravo na do 90 komada na 3 mjeseca; osigurane osobe koje se samokateteriziraju ostvaruju pravo na 30 komada u 3 mjeseca.

206

Obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalistu dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

207

Tamponiranje kaviteta, obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus

208

Inficirane rane, obilna eksudacija, II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

209

Tamponiranje kaviteta, inficirane rane, obilna eksudacija, II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus

210

Obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti na specijalistički pregled specijalistu dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

211

Tamponiranje kaviteta, obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus

212
212a

Inficirane rane, obilna eksudacija, II. – IV. stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom je 3 mjeseca.

Inficirane rane, obilna eksudacija, II. – IV. stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, pilonidalni sinus. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom je 3 mjeseca.

213

213a

Tamponiranje kaviteta, inficirane rane, obilna eksudacija, II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinusTamponiranje kaviteta, inficirane rane, obilna eksudacija, II. – IV. stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, pilonidalni sinus.214

Slabija i srednja eksudacija, kao primarna obloga za I - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed i dijabetičko stopalo ili kao sekundarna obloga za III i IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

215

Za inficirane rane, jača eksudacija praćena neugodnim mirisom kod dekubitusa, potkoljeničnog vrijeda, dijabetičkog stopala, opeklina. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

216

Srednja do jaka eksudacija, primarna obloga za II stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo ili kao sekundarna obloga za III - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

217

Za inficirane rane, srednja do jaka eksudacija, kao primarna obloga za II-IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo ili za tamponiranje kaviteta. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

218

Srednja do jaka eksudacija, dekubitus, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline i bulozna epidermoliza. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

219
Za osobe koje boluju od bulozne epidermolize.
220

Minimalna do jaka eksudacija za inficirane i bolne rane, I do IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline, bulozna epidermoliza, komplikacije radijacijskog dermatitisa. Samo kod radijacijskog dermatitisa, bulozne epidermolize te kod bolesnika s potpunim gubitkom motorike/osjeta (ASIA A) - prva metoda izbora. Kod rana druge etiologije, koristi se kao druga metoda liječenja, nakon neuspješnog liječenja drugim oblogama za rane. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

221
Za debridman nekrotične rane
222
Za rane čistog dna i rubova u fazi cijeljenja.
223
Za popunjavanje defekta rane.
224

Za osigurane osobe s kroničnom, globalnom respiratornom insuficijencijom koje mogu biti na kućnoj njezi, koje su trajno ovisne o mehaničkoj ventilaciji.

225
Rezervni dijelovi za respirator.
226
Kod osiguranih osoba s traheostomom.
227
Kod djece s traheostomom.
228
Za fiksaciju kanile kod djece s traheostomom.
229
Za fiksaciju kanile kod odraslih osiguranih osoba s traheostomom.
230
Za govor za osigurane osobe s traheostomom.
231

Za osigurane osobe kojima je potrebna terapija kisikom zbog bolesti ili stanja koja dovode do smanjenja respiratorne površine i insuficijencije pluća (KOBP, kronični bronhitis, zastoj srca, emfizem, cistična fibroza, astma, maligne - primarne i sekundarne i druge bolesti). Kod dugotrajnog liječenja u kući, unutar 24 sata potreba za kisikom najmanje 16 sati, uz priloženi nalaz analize plinova prije i uz terapiju kisikom. Uređaj se propisuje na period od 6 godina ili na 35,000 radnih sati kontinuiranog rada.

232

Za inhalacijsku terapiju. Za nadopunu kisikom zbog deficita kisika u organizmu, najčešće radi (KOBP, kronični bronhitis, astma, emfizem, neuromišićne bolesti, maligne bolesti ili druge bolesti s plućnim komplikacijama.)

233
Rezervni dio za koncentrator kisika.
234

KOBP - priložiti nalaze plućne funkcije (spirometrije, difuzije i pletizmografije) kod maligne bolesti s posljedičnom laringektomijom. Osigurane osobe koje boluju od cistične fibroze, ostvaruju pravo na inhalator svake 2 godine.

235

Kod traheotomije i kod pojačane sekrecije traheotomiranih osoba. Osigurane osobe starije od 18 godina ostvaruju pravo na 275 aspiracijskih katetera (Ch 8 - 10) u 3 mjeseca, osobe do 18 godina ostvaruju pravo na do 450 aspiracijskih katetera (Ch 8 - 10) u 3 mjeseca. Nepokretne traheotomirane osobe, potpuno ovisne o tuđoj pomoći, te osobe koje boluju od spinalne mišićne atrofije ostvaruju pravo na do 900 aspiracijskih katetera u 3 mjeseca.

236

Opstrukcijska ili centralna apneja tijekom spavanja. 1) Dijagnoza potvrđena polisomnografskim/poligrafskim cjelonoćnim snimanjem u specijaliziranom Laboratoriju za poremećaje spavanja ili Centru za medicinu spavanja. 2) AHI indeks veći od 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi ili, ukoliko je AHI indeks od 15 do 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi, osigurana osoba mora imati najmanje 3 simptoma, i to po jedan iz 3 od 4 sljedeće navedene skupine: a) dokumentacija o prekomjernoj pospanosti tijekom dana, koja dovodi do smanjene učinkovitosti na poslu i promjene raspoloženja, b) hipertenzija, c) TIA, CVI, srčano zatajenje ili infarkt miokarda (dovoljan 1 simptom) d) pretilost (BMI veći od 30) 3) Potvrđena djelotvornost CPAP uređaja.

237
Rezervni dio za bocu za kisik.
238

Samo za osigurane osobe koje su u radnom odnosu i za djecu na redovnom školovanju. Propisuje se isključivo u Dječjoj bolnici Srebrnjak i u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti, Zagreb.

239

Kod osiguranih osoba kod kojih je potrebno monitoriranje srčane frekvencije i koncentracije kisika u arterijskoj krvi. Kod osiguranih osoba koje koriste koncentrator kisika, tj. koje su na terapiji kisikom (KOBP, kronični bronhitis, astma, emfizem, neuromišićne bolesti, maligne bolesti ili druge bolesti s plućnim komplikacijama.)

240
Za osigurane osobe koji koriste puls oksimetar.
241
Za ventilaciju pluća kod osiguranih osoba s respiratornim teškoćama.
242
Za osigurane osobe na kućnoj hemodijalizi
243
Za osigurane osobe na peritonejskoj dijalizi
243a

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagala kod jednostrane i obostrane afakije ili sfernih ametropija većih od 9 dioptrija.

243b

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo kod jednostrane ili obostrane afakije, sfernih ametropija većih od 3 dioptrije i astigmatizma većeg od 2 cilindra. Pomagalo se može propisati i djeci do navršenih 18 godina života zbog kratkovidnosti, odnosno dalekovidnosti bez obzira na vrstu i stupanj nepravilnosti vida.

244

Slabovidna osigurana osoba koja optimalnom korekcijom lećama ili kontaktnim lećama na oku s boljim vidnim poljem ima oštrinu vida manju od 30%, ali bolju od osjeta svjetla ili vidno polje uže od 30° na oku s boljim vidnim poljem ima pravo na teleskopske leće. Osigurana osoba ima pravo na teleskopske leće i u slučaju kada uz optimalnu korekciju oštrine vida lećama ili kontaktnim lećama oštrina vida ne prelazi 30% na oku s boljom oštrinom vida. Kliničke indikacije za propisivanje teleskopskih leća su organsko (slabovidnost-ambliopija) oštećenje centralnog vida.

244a

Osigurana osoba ima pravo na prizmu u kombinaciji s lećom odgovarajuće dioptrije za blizinu, odnosno daljinu zbog diplopije, odnosno u kombinaciji sa staklom sa ili bez dioptrije zbog strabizma.

245

Osigurana osoba ima pravo na tamna stakla bez dioptrije u slučaju potpune sljepoće, odnosno trajne unakaženosti vanjskog dijela oka, kroničnog uveitisa, retinitisa, aniridije, koloboma šarenice izvan razine ruba gornje vijeđe i albinizma.

246

Osigurana osoba ima pravo na prozirno staklo bez dioptrije zbog strabizma, odnosno u slučaju nepravilnosti vida samo jednog oka.

247

Osigurana osoba ima pravo na kontaktne leće zbog sljedećih indikacija: 1. keratokonusa, 2. jednostrane, odnosno obostrane afakije, 3. anizometropije veće od 3 dioptrije, 4. sfernih ametropija većih od 5 dioptrija ili astigmatizma većeg od 2 cilindra gdje se korekcijskim staklima ne može postići oštrina vida 1.0,5 aniridije, 6. koloboma šarenice izvan razine ruba gornje vijeđe, 7. albinizma, 8 iregularnog astigmatizma.

248

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite. osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu.

249

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite. Osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu. Kod enoftalmusa bulbusa.

250

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite. osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu. Kod nepravilne konjuktivalne vrećice, ožiljaka, stanja nakon plastičnih rekonstruktivnih zahvata.

251

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite. Osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu. Kod tumora kostiju orbite.

252


252a

Svjetlosni signalizator plača djeteta odobrava se osiguranoj osobi - jednom od roditelja koji ima potpuni gubitak sluha do navršene sedme godine života djeteta.
Za slijepe osigurane osobe od 6. godine života.

253

Obavezno priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Brailleevog pisma te preporuku Hrvatskog saveza slijepih ili temeljne udruge Hrvatskog saveza slijepih da je osigurana osoba sposobna služiti se Brailleevim pismom.

254

Za vrijeme redovnog školovanja a o tome obavezno priložiti potvrdu i preporuku Hrvatskog saveza slijepih.

255

Za vrijeme redovnog školovanja te prekvalifikacije a o tome obavezno priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Brailleevog pisma te preporuku Hrvatskog saveza slijepih ili temeljne udruge Hrvatskog saveza slijepih da je osigurana osoba sposobna služiti se Brailleevim pismom.

256
Za sve slijepe osigurane osobe
257

Umjesto Brailleeve elektroničke bilježnice za slijepe za djecu na redovnom školovanju, te osobe na prekvalifikaciji. Za osigurane osobe s vidnom oštrinom manjom od 20% koje se nalaze na redovnom školovanju i prekvalifikaciji.

258
Nagluhost od 40 do 93 dB
259
Kontraindikacija je kronična upalna promjena
260

Kontraindikacija su kronične upalne promjene vanjskog zvukovoda uha, egzostoze i druge malformacije

261

Kod malformacije uške ili druga nemogućnost za zaušno nošenje pomagala, nagluhost 93 dB i više

262

Kod malformacije ili potpune opstrukcije zvukovoda. Kod provodnog gubitka sluha.

263

Osigurana osoba s obostranim trajnim gubitkom sluha predškolska dob (od navršenih pet godina života), te za vrijeme redovnog školovanja uz predočenje potvrde.

264
Za osigurane osobe koje imaju ugrađenu umjetnu pužnicu
264a

Svjetlosna ili vibracijska budilica odobrava se osiguranoj osobi s potpunim gubitkom sluha.

264b

Telefaks uređaj odobrava se osiguranoj osobi s potpunim gubitkom sluha koja ima navršenih 14 godina života. Osigurana osoba obvezna je priložiti pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva s njihovim osobnim podacima (ime, prezime, adresa i broj osigurane osobe u Zavodu). Ako u zajedničkom kućanstvu živi više osoba s potpunim gubitkom sluha pomagalo se odobrava samo jednoj osiguranoj osobi u tom kućanstvu.

265
Za osigurane osobe koje su izgubile sposobnost glasnog govora
266

Totalna laringektomija, osigurana osoba koja je ostvarila pravo na govornu protezu ne može istovremeno ostvariti pravo na pomagalo za glasni govor, osim u slučaju kada iz medicinsko tehničkih razloga ne može koristiti već odobrenu govornu protezu.

267
Kod osiguranih osoba koje su ostvarile pravo na govornu protezu
268
Nakon totalne laringektomije, trajna traheostoma
269
Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo samo kod prve opskrbe
270

Kod trajnog neuroškog deficita uz obrazloženje indikacije i klinički status

271

Kod definitivnih stanja lokomotornog sustava, ako osigurana osoba koja nije inkontinentna ne ispunjava uvjete za invalidska kolica s toaletnim dodatkom

272
Za vožnju invalidskih kolica na ručni pogon
273

Kod limfedema. Ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

274

Kao kompresivna terapija kod ulcusa crurisa koji je u tretmanu pokrivalima, te kod dokazane tromboze, limfedema, varikoziteta II i III stupnja. Za liječenje opekotina. Ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

275

Za sprečavanje nastajanja hipertrofčnih i keloidnih ožiljaka nakon plastičnih rekonstrukcija. Ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

275a

Za sprečavanje nastajanja hipertrofčnih i keloidnih ožiljaka nakon plastičnih rekonstrukcija. Ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu. Komplet se odnosi na 1 elastičnu masku za lice kod keloida ili 6 silikonskih pločica ili 6 silikonskih gelova.

276

Ingvinalne, femoralne, skrotalne kile koja se ne može operacijski izliječiti

277
Pupčana kila koja se ne može operacijski izliječiti
278
Za pupčanu kilu.
279
Za trbušnu kilu
280
Za trudnice sa izričito slabom trbušnom stjenkom
281

Nakon amputacije dojke, nakon operacije, privremena, prilagođavajuća. U slučaju obostrane amputacije, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

282

Nakon amputacije dojke, nakon nošenja privremene dojke. Propisuje se sukladno kliničkom statusu, nakon zacjeljivanja rane. U slučaju obostrane amputacije, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

283
Odobrava se osiguranoj osobi kod amputacije dojke
284

Privremeni ili trajni gubitak kose (kao posljedice zračenja kemoterapije, hormonalne disfunkcije ili kod skalpiranja kože glave radi ozljede)

285

Za djecu do 18 godina koja su na trajnoj antikoagulantnoj terapiji i moraju kontrolirati protrombinsko vrijeme najmanje jedan puta tjedno. Postoperativna stanja nakon operacija na srcu.

  
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

(„Narodne novine“, broj 14/12 od 01.02.2012.)

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST
 
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA
 
(„Narodne novine“, broj 23/12 od 24.02.2012.)
 
Članak 10.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

(„Narodne novine“, broj 45/12 od 20.04.2012.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12. i 25/12. Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
– za pomagalo šifre 062454050900, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 062454051000, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 062454051100, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 062454051200, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 062454051300, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 091812092901, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 091812092902, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 091812092903, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 091812093000, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«, a u stupcu broj 11 riječ: »DA«, zamjenjuje se riječju: »NE«,
– za pomagalo šifre 091812094001, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5« i u stupcu broj 11 riječ: »NE«, zamjenjuje se riječju: »DA«,
– za pomagalo šifre 091812094301, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,
– za pomagalo šifre 062451050100, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 062451050200, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 062451050300, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 062451050400, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104071601, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104071602, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104071603, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104071604, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104071605, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104075101, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104075102, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104075103, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 122104075104, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 050512120101, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 050512120201, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 214527154001, u stupcu broj 10 broj: »10«, zamjenjuje se brojem: »9«,
– za pomagalo šifre 091812093000, u stupcu broj 11 riječ: »DA«, zamjenjuje se riječju: »NE«,
– za pomagalo šifre 030330123601, u stupcu broj 9 broj: »20«, zamjenjuje se brojevima: »16,18«,
– za pomagalo šifre 093004102008, u stupcu broj 7 tekst: »Bambo Air Plus XL 6;
Abri-Form XS2; Abri-Form XS2 Premium – MDS«, zamjenjuje se tekstom: »Bambo Air Plus XL 6 ; Abri-Form XS2 ; Abri-Form XS2 Premium«,
– za pomagalo šifre 214530152401, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152402, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152403, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152404, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152405, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152406, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152407, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152408, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152409, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152410, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152411, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530152412, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530153001, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 215530153002, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
– za pomagalo šifre 214530153003, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,
-šifra: »041530120101« mijenja se i glasi: »041503130100«,
-šifra: »041503130202« mijenja se i glasi: »041503130200«,
– za pomagalo šifre 093004102112, u stupcu broj 7 tekst: »Delta-Form S1; Abri-Form M1; Abri-Form M1 Premium – MDS; Abri-Form L1, Abri-Form L1 Premium – MDS«, zamjenjuje se tekstom: »Delta-Form S1; Abri-Form M1; Abri-Form M1 Premium; Abri-Form L1, Abri-Form L1 Premium«,
– za pomagalo šifre 093004102213, u stupcu broj 7 tekst: »Abri-Form S2 ; Abri-Form S2 Premium – MDS svi; Abri-Form Small; Abri-Form M2; Abri-Form M2 Premium; Abri-Form Medium; Abri-Form L2 ; Abri-Form L2 Premium; Abri-Form Large«, zamjenjuje se tekstom: »Abri-Form S2; Abri-Form S2 Premium; Abri-Form Small; Abri-Form M2; Abri-Form M2 Premium; Abri-Form Medium; Abri-Form L2; Abri-Form L2 Premium; Abri-Form Large«,
– za pomagalo šifre 093004102308, u stupcu broj 7 tekst: »Abri-Form XL2; Abri-Form XL2 Premium – mds; Delta-Form XL3«, zamjenjuje se tekstom: »Abri-Form XL2; Abri-Form XL2 Premium; Delta-Form XL3«,
– za pomagalo šifre 122106071001, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122106071002, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122106071003, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122106071004, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122106071005, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122106071006, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071201, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071202, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071203, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071204, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071205, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071206, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071207, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071208, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071209, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122103071210, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122104071601, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122104071602, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122104071603, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122104071604, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122104071605, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 122106071501, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre122106071502, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre122106071503, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre122106071504, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre122106071505, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,
– za pomagalo šifre 091503122800, u stupcu 13 tekst: »do 450« mijenja se i glasi: »do 900«
– za pomagalo šifre 050512120900, u stupcu broj 10 broj: »5« zamjenjuje se brojem: »1a«,
– za pomagalo šifre 214221150900, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,
– za pomagalo šifre 214221151000, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,
– za pomagalo šifre 214221151101, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,
– za pomagalo šifre 214221151102, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,
– za pomagalo šifre 214221151103, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,
– za pomagalo šifre 214221151104, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,
– za pomagalo šifre 214221151105, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«.
– Indikacija za primjenu broj 201 mijenja se i glasi: »Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na niskoupijajuće pelene do 400 kom ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih pelena ili na kombinaciju niskoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine ordeđene Pravilnikom.«,
– Indikacija za primjenu broj 202 mijenja se i glasi: »Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na visokoupijajuće pelene do 320 kom ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i niskoupijajućih pelena ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnikom.«
– Indikacija za primjenu broj 203 mijenja se i glasi: »Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na visokoupijajuće, ekstravelike pelene do 320 kom ili na kombinaciju visokoupijajućih, ekstravelikih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnkom.«,
– Indikacija za primjenu broj 235 mijenja se glasi: »Kod traheotomije i kod pojačane sekrecije traheotomiranih osoba. Osigurane osobe starije od 18 godina ostvaruju pravo na 275 aspiracijskih katetera (Ch 8-10) na 3 mjeseca, osobe do 18 godina ostvaruju pravo na do 450 aspiracijskih katetera (Ch 8-10) na 3 mjeseca. Nepokretne traheotomirane osobe potpuno ovisne o tuđoj pomoći te osobe oboljele od spinalne mišićne atrofije ostvaruju pravo na do 900 aspiracijskih katetera.«

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

 

(„Narodne novine“, broj 69/12 od 27.06.2012.)

 

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 85/12 od 25.07.2012.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12. i 69/12.) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se:
Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:
»


Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999: 032106080101, 210306140101, brišu se.«.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 92/12 od 08.08.2012.)

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 85/12.) u članku 1. u Popisu pomagala umjesto rednog broja: »413a« upisuje se broj: »420a«, a umjesto šifre pod istim rednim brojem: »060309044107« upisuje se šifra: »60309044114«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

(„Narodne novine“, broj 119/12 od 20.11.2012.)

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 147/12 od 31.12.2012.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. i 119/12., u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. zamjenjuje se novim Popisom pomagala koji je sastavni dio Pravilnika.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

TABELA

 TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 21/13 od 21.02.2013.)

Članak 2.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 38/13 od 29.03.2013.)

Članak 17.
U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta iz članka 46. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj: 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12.,147/12. i 21/13.) odobrava se isključivo uz predočenje ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi, odnosno uvidom u memoriju uređaja za kontrolu šećera u krvi putem odgovarajućeg programa, u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u Popisu pomagala.
U periodu iz stavka 1. ovog članka nositelji upis u očevidnik za uređaje za kontrolu šećera u krvi uvrštenih u Popis pomagala obvezuju se osigurati izabranim doktorima kao nadležnim doktorima odgovarajući program za provjeru memorije uređaja za kontrolu šećera u krvi.
Najkasnije mjesec dana prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, Upravnom vijeću Zavoda obvezno se podnosi izvješće o ostvarenim preduvjetima za postupanje u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 18.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


("Narodne novine", broj 93/13 od 19.07.2013.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13. i 38/13.) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:


TABELA

Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999: 061206041305 i 214506150102 , brišu se.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 119/13 od 25.09.2013.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. i 93/13.) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
Podaci upisani pod šifrom HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:


U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikacije pod rednim brojem 168. i 174. mijenja se i glasi:
»Osigurane osobe na jednoj dozi inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 100 komada, a osigurane osobe na dvije ili više doza inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na najviše 200 komada.«
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 170. mijenja se i glasi:
»Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na najviše 300 komada za 3 mjeseca.
»Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama – ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci, osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na terapiji eksenatidom ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom i za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca.«

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


("Narodne novine", broj 125/13 od 11.10.2013.)

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 119/13., tekst u članku 1. stavka 2. zamjenjuje se tekstom:
»U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 168. mijenja se i glasi:
»Osigurane osobe na jednoj dozi inzulina dnevno ili druge sub-kutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 100 komada, a osigurane osobe na dvije ili više doza inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na najviše 200 komada.«
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 170. mijenja se i glasi:
»Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na najviše 300 komada za 3 mjeseca.«
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 174. mijenja se i glasi:
»Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci, osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na terapiji eksenatidom ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom i za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca.«

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

("Narodne novine", broj 129/13 od 25.10.2013.)

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 136/13 od 13.11.2013.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. i 129/13.) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:
»
RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

1
2
3
4
5
6
 
666
122104075101

Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja160

Sunrise medical
Bauerfeind

Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Sunrise Medical

 
1178
093004102002
Pelene u spoju s gaćicama, male200
TZMO
Bauerfeind
Pelene u spoju s gaćicama, male, TZMO
 
1130
091812093103
Sistem s vrećicom 192
Abbott Ireland Diagnostic Division
Abbott laboratories
Sistem s vrećicom, Abbott
 
1136
091812093601
Gravitacijski set s vrećicom 192
Abbott Ireland Diagnostic Division
Abbott laboratories
Gravitacijski set s vrećicom, Abbott
 
1951
090324172701
Grudnjak, nakon amputacije dojke 283
Anita
Fanat Jadrijević
Grudnjak nakon amputacije dojke, Anita
 
 
 
 
 
 
 

Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

 
"
 
RB
Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999
Generički naziv pomagala
Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču
1
2
3
4
5
6
 
310a
060613040317

Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110

Egeria
Egeria

Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Egeria

 
315a
060612040406

Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110

Egeria
Egeria

Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, Egeria

 
319a
060612040505

Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110

Egeria
Egeria

Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, Egeria

 
338a
060624040915
Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114
Egeria
Egeria

Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska, Egeria

 
355a
061206041117

Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116

Egeria
Egeria

Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Egeria

 
362b
061206041209

Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117

Egeria
Egeria

Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Egeria

 
366a
061206041305

Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117

Egeria
Egeria

Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Egeria

 
373a
061206041506

Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117

Egeria
Egeria

Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Egeria

 
390a
061209041717

Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118

Egeria
Egeria

Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Egeria

 
395a
061215041806
Remenčići po Pavliku 119
Egeria
Egeria
Remenčići po Pavliku, Egeria
 
399a
061215041905

Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120

Egeria
Egeria

Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, Egeria

 
399b
061215041906

Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120

Tecnoway
Delko

Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, Delko

 
402a
061212042103

Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122

Egeria
Egeria

Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, Egeria

 
441a
060312043618
Ortoza za vratnu kralježnicu, elastična 132
Tecnoway
Delko

Ortoza za vratnu kralježnicu, elastična, Tecnoway

 
441b
060312043619
Ortoza za vratnu kralježnicu, elastična 132
Egeria
Egeria

Ortoza za vratnu kralježnicu, elastična, Egeria

 
453a
060312043713
Ortoza za vratnu kralježnicu 133
Tecnoway
Delko
Ortoza za vratnu kralježnicu, Tecnoway
 
453b
060312043714
Ortoza za vratnu kralježnicu 133
Egeria
Egeria
Ortoza za vratnu kralježnicu, Egeria
 
483a
060309044114
Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137
Egeria
Egeria
Potporno-rasteretna ortoza, Egeria
 
483b
060309044115
Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137
Tecnoway
Delko
Potporno-rasteretna ortoza, Tecnoway
 
496a
060309044214

Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138

Tecnoway
Delko

Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Tecnoway

 
515a
060306044617
Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137
Egeria
Egeria
Potporno-rasteretna ortoza, Egeria
 
527a
060306044713

Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138

Egeria
Egeria

Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Egeria

 
555a
120306070109
Podlaktične štake s podešavanjem visine 149
FDI France Medical
Otos

Podlaktične štake s podešavanjem visine, FDI France Medical

 
594a
120603070604
Hodalica za djecu posebne izvedbe 153
Plasting ortopedija
Plasting ortopedija

Hodalica za djecu posebne izvedbe, Plasting ortopedija

 
647a
122103071211

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a

Nova Orthopedic & Rehabilitation Appliance

Karl Dietz

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom, Nova Orthopedic & Rehabilitation Appliance

 
647b
122103071212

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a

Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
647c
122103071213

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a

Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom, Fumagalli S.r.L.

 
688a
122421071812

Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102

Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija

Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.

 
710a
122421072012
Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102
Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija

Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.

 
733a
122421072213

Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102

Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co.

 
733b
122421072214

Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102

Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija

Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.

 
744a
122421072312
Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
744b
122421072313
Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102
Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija

Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.

 
802a
122430072911
Sigurnosni pojas 102
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Sigurnosni pojas, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
802b
122430072912
Sigurnosni pojas 102
Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija
Sigurnosni pojas, Fumagalli S.r.L.
 
811a
122430073010
Pojas za trup 102
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Pojas za trup, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
811b
122430073011
Pojas za trup 102
Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija
Pojas za trup, Fumagalli S.r.L.
 
821a
122430073111
Potporna i rasteretna pelota 162
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Potporna i rasteretna pelota, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
821b
122430073112
Potporna i rasteretna pelota 162
Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija

Potporna i rasteretna pelota, Fumagalli S.r.L.

 
832a
122406073212
Naslon za glavu 163
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Naslon za glavu, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
832b
122406073213
Naslon za glavu 163
Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija
Naslon za glavu, Fumagalli S.r.L.
 
857a
122406073413
Oslonac za ruke s podešavanjem visine 102
Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija

Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Fumagalli S.r.L.

 
869a
122406073513
Oslonac za noge 102
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Oslonac za noge, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
869b
122406073514
Oslonac za noge 102
Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija
Oslonac za noge, Fumagalli S.r.L.
 
881a
122406073613
Sjedište invalidskih kolica 102
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Sjedište invalidskih kolica, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
893a
122406073713
Naslon za leđa 102
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Naslon za leđa, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
957a
122430074411
Remen za stopala 102
Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Remen za stopala, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
964a
122430074508

Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102

Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co
Plasting ortopedija

Prednji metalni štitnik za dječja kolica, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co

 
964b
122430074509

Prednji metalni štitnik za dječja kolica 102

Fumagalli S.R.l.
Plasting ortopedija

Prednji metalni štitnik za dječja kolica, Fumagalli S.r.L.

 
1002a
032112080307

Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti 170

IME-DC GmbH
Karl Dietz

Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti; IME-DC GmbH

 
1025b
032412080524

Set za brzo očitavanje količine šećera u krvi 172

IME-DC GmbH
Karl Dietz

Set za brzo očitavanje količine šećera u krvi, IME-DC GmbH

 
1025c
032412080525

Set za brzo očitavanje količine šećera u krvi 172

Mendor OY
A.Menarini Diagnostika Hrvatska

Set za brzo očitavanje količine šećera u krvi, Mendor Oy

 
1055a
032412080726

Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem 174

IME-DC GmbH
Karl Dietz

Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem; IME-DC GmbH

 
1055b
032412080727

Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem 174

Mendor OY
A.Menarini Dijagnostika Hrvatska

Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem; Mendor Oy

 
1072a
032112080817

Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi 174

IME-DC GmbH
Karl Dietz

Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi, IME-DC GmbH

 
1072b
032112080818

Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi 174

Mendor Oy
A.Menarini Dijagnostika Hrvatska

Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi, Mendor Oy

 
1169a
092403101402

Kateteri urinarni, od silikoniziranog latexa po Foley-u 196

Well Lead Medical Co.Ltd.
Medicina trgovina

Kateteri urinarni, od silikoniziranog latexa po Foley-u, Well Lead Medical Co. Ltd.

 
1184a
093004102009
Pelene u spoju s gaćicama, male200
Karl Dietz Kijevo
Karl Dietz Kijevo

Pelene u spoju s gaćicama, male, Karl Dietz Kijevo

 
1196b
093004102114

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće 201

AMD Active Medical Disposable
Salvus

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, AMD Active Medical Disposable

 
1196c
093004102115

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće 201

Karl Dietz Kijevo
Karl Dietz Kijevo

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, Karl Dietz Kijevo

 
1209a
093004102214

Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće 202

AMD Active Medical Disposable
Salvus

Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće, AMD Active Medical Disposable

 
1209b
093004102215

Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće 202

Karl Dietz Kijevo
Karl Dietz Kijevo

Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće, Karl Dietz Kijevo

 
1218a
093004102310

Pelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike 203

AMD Active Medical Disposable
Salvus

Pelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike, AMD Active Medical Disposable

 
1218b
093004102311

Pelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike 203

Karl Dietz Kijevo
Karl Dietz Kijevo

Pelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike, Karl Dietz Kijevo

 
1232b
093004102416
Anatomski ulošci 204
Karl Dietz Kijevo
Karl Dietz Kijevo
Anatomski ulošci, Karl Dietz Kijevo
 
1260a
090300102615

Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu 205

AMD Active Medical Disposable
Salvus

Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, AMD Active Medical Disposable

 
1542a
213031143403

Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepe osobe 256

Caretec International GmbH
Tiflo Globus

Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepe osobe; Caretec International GmbH

 
1542b
213031143404

Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepe osobe 256

Bones AG
Tiflo Globus

Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepe osobe; Bones AG

 
1835a
091503160303
Laringealna tuba 267
ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB
Egeria

Laringealna tuba, Andreas Fahl Medizintechnik Vertreib

 
1836a
091503160402
Laringealna tuba s prstenom 267
ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB
Egeria

Laringealna tuba s prstenom, Andreas Fahl Medizintechnik Vertreib

 
1838a
091506160503
Kazeta za održavanje vlažnosti zraka 268
ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB
Egeria

Kazeta za održavanje vlažnosti zraka, Andreas Fahl Medizintechnik Vertreib

 
1840a
091506160603

Početni set za održavanje vlažnosti i topline zraka 269

ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB
Egeria

Početni set za održavanje vlažnosti i topline zraka, Andreas Fhl Medicintechnik Vertreib

 
1842a
091506160703
Samoljepljivi držač kazete 268
ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB
Egeria

Samoljepljivi držač kazete, Andreas Fahl Medizintechnik Vertreib

 
1844a
091506160803
Automatski govorni ventil
ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB
Egeria

Automatski govorni ventil, Andreas Fahl Medizintechnik Vertreib

 
1846a
091506160903
Četkice
ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB
Egeria

Četkice, Andreas Fahl Medizintechnik Vertreib

 
1848a
000000161102
Traheofix
ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB
Egeria

Traheofix, Andreas Fahl Medicintechnik Vertreib

 
1882a
030609170405

Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom 273

BSN medical
Delko

Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom; BSN medical

 
1891a
030606170510

Elastično-kompresivna terapijska nogavica ili terapijski zavoj 274

BSN medical
Delko

Elastično-kompresivna terapijska nogavica ili terapijski zavoj; BSN medical

 
1896a
000000170703
Elastično kompresivne rukavice 275
BSN medical
Delko
Elastično kompresivne rukavice; BSN medical
 
1900a
000000170904

Elastični kompresivni rukavi, individualna 275

BSN medical
Delko

Elastično kompresivni rukavi, individualni, BSN medical

 
1903a
000000171004
Elastična kompresivna nogavica 275
BSN medical
Delko
Elastična kompresivna nogavica; BSN medical
 
1906a
000000171104
Elastično-kompresivno-terapijski rukav 275
BSN medical
Delko

Elastično kompresivno terapijski rukav; BSN medical

 
1932a
031203172205

Elastični trbušni pojas, za pupčanu kilu 278

Egeria
Egeria

Elastični trbušni pojas, za pupčanu kilu; Egeria

 

Pomagalo i podaci upisani pod šifrom HZZO-a prema ISO 9999: 090324172704, brišu se.
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 168. mijenja se i glasi:
»Osigurane osobe na jednoj dozi inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest, ostvaruju pravo na 100 komada, a osigurane osobe na dvije ili više doza inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest, ostvaruju pravo na najviše 200 komada«.
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 170. mijenja se i glasi:
»Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili druge subkutane terapije za šećernu bolest ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili druge subkutane terapije za šećernu bolest ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili druge subkutane terapije za šećernu bolest ostvaruju pravo na najviše 300 komada za 3 mjeseca«.
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 174. mijenja se i glasi:
»Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama – ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci, osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom i za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca«.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

(„Narodne novine“, broj 141/13 od 27.11.2013.)

Šifre ISO 9999:
– pod rednim broje 366 a, u stupcu 2: »061206041305« zamjenjuju se: »061206041306«,
– pod rednim brojem 483 a, u stupcu 2: »060309044114« zamjenjuju se: »060309044116«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

(„Narodne novine“, broj 154/13 od 19.12.2013.)

Članak 10.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 11/14 od 29.01.2014.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13. i 154/13.) u Popisu pomagala iz članka 7. stavke 3. dodaje se nova šifra HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućoj smjernici:Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 12/14 od 31.01.2014.)

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 154/13., u Popisu pomagala iz članka 3.:
– kod šifri ISO 9999: »061215041901«, »061215041902«, »061215041903«, »061215041904«, »061215041905« i »061215041906« u stupcu 17 »Jedinična vrijednost u kn s PDV-om«, broj: »347,44« zamjenjuje se brojem: »347,43«,
– kod šifri ISO 9999: »032112080301«, »032112080302«, »032112080303«, »032112080304«, »032112080305«, »032112080306« i »032112080307« u stupcu 17 »Jedinična vrijednost u kn s PDV-om«, broj: »0,94« zamjenjuje se brojem: »0,93«
– kod šifri ISO 9999: »091503121301«, »091503121302«, »091503121303«, »091503121304« i »091503121305« u stupcu 17 »Jedinična vrijednost u kn s PDV-om«, broj: »6,342,61« zamjenjuje se brojem: »6.342,61«
– u stupcu 17 »Jedinična vrijednost u kn s PDV-om« briše se oznaka: »**«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ISPRAVAK PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 22/14 od 19.02.2014.)

Članak 1.
U Pravilniku o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« br. 11/14. podatci pod šifrom HZZO-a prema ISO 9999 zamjenjuju se sljedećim podatcima:

RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže
Propisuje
Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere
Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala
do 7. godine

od 7. do 18.godina

iznad 18. godine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1534a
030318123402

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 do 5 litara 231a

Messer Croatia Plin d.o.o.

Messer Croatia plin

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 do 5 litara, Messer

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 do 5 litara, Messer

16,18
14
1a
NE
kom.
2
3 mj.
3 mj.
3 mj.
67,00
5%
70,35
 
S
SP

Boca napunjena medicinskim kisikom, za osigurane osobe koje su opskrbljene koncentratorima kisika, kao rezervna opskrba.

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala iza indikacije broj 231 dodaje se nova indikacija broj 231a koja glasi:

231a Samo kod prve opskrbe i kod povećane količine obavezno predlaže specijalist pedijatar, pulmolog ili specijalist interne medicine, pulmolog.«


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 34/14 od 18.03.2014.)

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14. i 12/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

TABELA

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 45/14 od 09.04.2014.)

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14. i 34/14.) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:
»

TABELA

Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999:214527151201, 214527151202, 214527151203, 214527151204, 214527151205, 214527151206, 214527151207, 214527151208, 214527151302, 214527151303, 214527151304, 214527151305, 214527151306, 214527151307, 214527151308, 214527151401, 214527151402, 214527151403, 214527151404, 214527151405, 214527151406, 214527151407, 214527151408, 214527151501, 214527151502, 214527151503, 214527151504, 214527151505, 214527151506, 214527151507, 214527151508, 214527151601, 214527151602, 214527151603, 214527151604, 214527151605, 214527151606, 214527151607, 214527151608, 214527151701, 214527151702, 214527151703, 214527151704, brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 54/14 od 30.04.2014.)

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14. i 45/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se:


TABELA

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 59/14 od 14.05.2014.)

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14. i 45/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

RB
Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999
Generički naziv pomagala
Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču
Zaštićeni naziv pomagala
Predlaže
Propisuje
Odobrava
Obveza povrata pomagala
Jedinica mjere
Količina
Rok uporabe pomagala
Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a
Stopa PDV-a
Jedinična vrijednost u kn s PDV-om
Klasa medicinskog proizvoda
Način proizvodnje
Mjesto isporuke pomagala
Standard pomagala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 7. godine
od 7. do 18.godina
iznad 18. godine
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1243
093004102102

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće 201

TZMO
Bauerfeind

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, TZMO

Seni Standard Small pelene ; Seni Standard Medium pelene ; Seni standard Air medium pelene ; Seni Standard Large pelene ; Seni standard Air Large pelene

1
14
1a
NE
kom
do 400 komada #
3 mj.
3 mj.
3 mj.
2,88
5%
3,02
I
S
SP, LJ

Male - moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje - moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike - moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.

1435
023003113902
Zavoj od netkanog materijala veliki 219
Lohmann & Rauscher
Lohmann & Rauscher

Zavoj od netkanog materijala veliki , Lohmann & Rauscher

Raucolast 8 cm x 4m, 10 cm x 4 m rinfuza ; Mollelast 8 cm x 4 m, 10 cm x 4 m, u foliji i rinfuzi

1
14, 15
1a
NE
kom
do 15
3 mj.
3 mj.
3 mj
1,58
5%
1,66
I
S
SP, LJ

Od netkanog materijala, fiksirni zavoj bijeli, materijal viskoza, poliamid, poliester, rastezljivost najmanje 100% površina najmanje 3.200cm2.

1525
030415123101
Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236
Philips Respironics
Eksa Grupa

CPAP uređaj za potpomognuto disanje, Respironics

RemStar Plus with Humidifier, SD Card, C-flex

1
20
5
DA
kom
1
 
8 god.
8 god.
5.850,00
5%
6.142,50
IIa
S
SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja - u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1526
030415123102
Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236
Weinmann
INEL

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Weinmann

SOMNObalance e
1
20
5
DA
kom
1
 
8 god.
8 god.
5.850,00
5%
6.142,50
IIa
S
SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja - u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1527
030415123103
Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236
Apex
Bauerfeind
Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Apex
CPAP XT AUTO; CPAP ICH AUTO
1
20
5
DA
kom
1
 
8 god.
8 god.
5.850,00
5%
6.142,50
IIa
S
SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja - u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1528
030415123104
Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236
De Vilbiss Healthcare
Tehnomedika

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), De Vilbiss Helathcare

Sleepcube standard plus DV53
1
20
5
DA
kom
1
 
8 god.
8 god.
5.850,00
5%
6.142,50
IIa
S
SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja - u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1534
030318123401
Boca s kisikom , 3 ili 5 litara 231
Messer Croatia Plin d.o.o.
Messer Croatia plin
Boca s kisikom 3 ili 5 litara, Messer
Boca s kisikom 3 ili 5 litara, Messer
1
4,15,18
9
DA
kom
1
10 god
10 god
10 god
1.100,00
5%
1.155,00
 
S
SP, LJ
CE certifikat.
1534a
030318123402

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 ili 5 litara 231a

Messer Croatia Plin d.o.o.
Messer Croatia plin

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 ili 5 litara, Messer

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 ili 5 litara, Messer

16,18
14
1a
NE
kom
2
3 mj.
3 mj.
3 mj.
67,00
5%
70,35
 
S
SP

Boca napunjena medicinskim kisikom, za osigurane osobe koje su opskrbljene koncentratorima kisika, kao rezervna opskrba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

 
RB
Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999
Generički naziv pomagala
Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču
Zaštićeni naziv pomagala
Predlaže
Propisuje
Odobrava
Obveza povrata pomagala
Jedinica mjere
Količina
Rok uporabe pomagala
Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a
Stopa PDV-a
Jedinična vrijednost u kn s PDV-om
Klasa medicinskog proizvoda
Način proizvodnje
Mjesto isporuke pomagala
Standard pomagala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 7. godine
od 7. do 18.godina
iznad 18. godine
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1997a
000000171302

Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. 275a

Silimed-Industria de implantes LTDA
Rozi Step

Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Silimed Industria de implantes LTDA

Medgel pločica (1240-010H); Medgel 15g (1230-015)

1
6
5
NE
komplet
1
6 mj
6 mj
6 mj
1.624,50
5%
1.705,73
I
S
SP, LJ
Elastično kompresivni stupanj I do III.

Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999:000000171301 i 031203172203, brišu se.
 
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


 TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

(„Narodne novine“, broj 86/14 od 18.07.2014.)

Tekst u WORD formatu.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

(„Narodne novine“, broj 92/14 od 28.07.2014.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14. i 59/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:
»

TABELA

Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:
»

TABELA

Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999: 214527151201, 214527151202, 214527151203, 214527151204, 214527151205, 214527151206, 214527151207, 214527151208, 214527151302, 214527151303, 214527151304, 214527151305, 214527151306, 214527151307, 214527151308, 214527151401, 214527151402, 214527151403, 214527151404, 214527151405, 214527151406, 214527151407, 214527151408, 214527151501, 214527151502, 214527151503, 214527151504, 214527151505, 214527151506, 214527151507, 214527151508, 214527151601, 214527151602, 214527151603, 214527151604, 214527151605, 214527151606, 214527151607, 214527151608, 214527151701, 214527151702, 214527151703, 214527151704, brišu se.
U legendi iza Popisa pomagala tekst uz oznaku »Ω« mijenja se i glasi: »Samo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.«
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 114. mijenja se i glasi: »Kod kljenuti kao trajnog stanja, nakon rekonstrukcije rotatorne manžete ramenog zgloba i nakon stabilizacijskih zahvata.«
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 118. mijenja se i glasi: »Nakon puknuća postraničnih sveza koljena, nakon rekonstruktivnih zahvata ligamenata koljena, nakon šavova meniska, nakon transplantacija meniska.«

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 119/14 od 07.10.2014.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14. i 92/14. u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se:
– Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

»
RB
Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999
Generički naziv pomagala
Naziv proizvođača
Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a
Naziv pomagala prema proizvođaču
Zaštićeni naziv pomagala
Predlaže
Propisuje
Odobrava
Obveza povrata pomagala
Jedinica mjere
Količina
Rok uporabe pomagala
Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a
Stopa PDV-a
Jedinična vrijednost u kn s PDV-om
Klasa medicinskog proizvoda
Način proizvodnje
Mjesto isporuke pomagala
Standard pomagala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 7. godine
od 7. do 18. godina
iznad 18. godine
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1243
093004102102

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201

TZMO
Bauerfeind

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, TZMO

Seni Standard Air Small pelene ; Seni Standard Medium pelene ; Seni standard Air medium pelene ; Seni Standard Large pelene; Seni standard Air Large pelene

1
14
1a
NE
kom.

do 400 komada #

3 mj.
3 mj.
3 mj.
2,88
5%
3,02
I
S

SP, LJ

Male – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.

1352a
021803110505

Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena iznad 75 cm2 208

Dermascience

Dispomed promet

Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena iznad 75 cm2, Dermascience

Algicell Ag 10,8x10,8cm-88544; Algicell Ag 10,1x20,3cm-88548; Algicell Ag (20,3x30,5cm)$-88582

1

14, 15

1a
NE
cm2
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj.
0,37
5%
0,39
III
S

SP, LJ

Mekana primarna obloga s dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.

1358
021203110801

Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm2 210

ConvaTec

Stoma medical

Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm2

Aquacel Hydrofiber Dressing 10x10 cm; Aquacel Hydrofiber Dressing 15x15 cm; Versiva XC Gelling Dressing Non-Adhesive 11x11 cm; Versiva XC Gelling Dressing Non-Adhesive 15x15 cm; Versiva XC Gelling Dressing Non-Adhesive 20x20 cm; Versiva XC Gelling Dressing Adhesive 10x10 cm; Versiva XC Gelling Dressing Adhesive 14x14 cm; Versiva XC Gelling Dressing Adhesive 18,5x20,5 cm; Versiva XC Gelling Dressing Adhesive 19x19 cm; Versiva XC Dressing Adhesive (22x22 cm)$; Versiva XC Dressing Adhesive (25x21 cm)$; Aqucel Extra 10x10cm; Aqucel Extra 15x15cm

1

14, 15

1a
NE
cm2
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj.
0,35
5%
0,37
IIb
S

SP, LJ

Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.

1393a
020903111906

Poliuretan/Pjena iznad 75 cm2 216

ConvaTec

Stoma medical

Poliuretan/Pjena iznad 75 cm2 , ConvaTec

Aquacel Foam Adhesive 10x10cm, Aquacel Foam Adhesive 12,5x12,5cm, Aquacel Foam Adhesive 17,5x17,5cm, Aquacel Foam Adhesive (21x21cm)$, Aquacel Foam Adhesive Sacral Dressing 20x16,9cm, Aquacel Foam Adhesive Heel Dressing 19,8x14cm

1

14, 15

1a
NE
cm2
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj.
0,37
5%
0,39
IIb
S

SP, LJ

Poliuretan. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.

1396
020903112102

Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2 217

Smith&Nephew Medical Limited

Rozi Step

Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2, Smith&Nephew Medical Limited

Acticoat post op 10cmx12cm ; Acticoat post op 10cmx20cm ; Allevyn Ag non adhesive 10cmx10cm ; Allevyn Ag adhesive 12,5cmx12,5cm ; Allevyn Ag adhesive 17,5cmx17,5cm ; Allevyn Ag heel 10,5cm x13,5 cm ; Allevin Ag sacrum (22cmx22cm)$

1

14, 15

1a
NE
cm2
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj.
0,45
5%
0,47
IIb
S

SP, LJ

Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.

1396b
020903112104

Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2 217

Convatec Limited

Stoma medical

Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2, Convatec Limited

Aquacel Ag Foam Non-Adhesive Dressing 10x10cm; Aquacel Ag Foam Non-Adhesive Dressing 15x15cm; Aquacel Ag Foam Non-Adhesive Dressing 20x20cm; Aquacel Ag Foam Non-Adhesive Dressing 15x20cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing 10x10cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing 12,5x12,5cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing 17,5x17,5cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing (21x21cm)$; Aquacel Ag Foam Adhesive Heel Dressing 19,8x14cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Sacral Dressing 20x16,9cm

1

14, 15

1a
NE
cm2
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj.
0,45
5%
0,47
IIb
S

SP, LJ

Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.

1402
020903112401

Silikonska obloga za rane cca 1000 cm2 219

Molnlycke Health Care AB

Bonifarm

Silikonska obloga za rane cca 1000 cm2

Mepilex Transfer (20cmx50cm)$ ; Mepilex Lite (20cmx50cm)$

1

14, 15

1a
NE
cm2
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj
0,40
5%
0,42
IIa
S

SP, LJ

Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. CE certifikat.

1451
050512120900

Fiksacijske trake za kanilu-dječje228

 
 
 
 

15,18,19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a
NE
kom
30
3 mj.
3 mj.
 
32,72
5%
34,36
I
S

SP, LJ

PVC.
1452
050512121001

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu229

Atos
INEL

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Atos

Neck Strap with Plastic/Steel Hook

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a
NE
kom
30
 
3 mj.
3 mj
55,56
5%
58,34
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1453
050512121002

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu229

Helix Medical, LCC/InHeaalth Technologies

IGA

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Helix Medical

Tube Holder

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a
NE
kom
30
 
3 mj.
3 mj
55,56
5%
58,34
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1454
050512121003

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu229

VBM Medizintehchnik

Tehnomedika

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, VBM Medizintehcnick

Traheostomy Necktape for Adults and Child

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a
NE
kom
30
 
3 mj.
3 mj
55,56
5%
58,34
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1455
050512121004

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu229

ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB

Egeria

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb

Tracheotech ka-clip

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a
NE
kom
30
 
3 mj.
3 mj
55,56
5%
58,34
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1456
050512121101

Podlošci za endotrahealnu kanilu229

Atos
INEL

Podlošci za endotrahealnu kanilu, Atos

Tracheostomy Dressing

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a
NE
kom
90
3 mj.
3 mj.
3 mj
3,84
5%
4,03
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1457
050512121102

Podlošci za endotrahealnu kanilu229

Lohmann & Rauscher

Lohmann & Rauscher

Podlošci za endotrahealnu kanilu, Lohmann&rauscher

Metalline tracheo kompresa 8 x 9 cm

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a
NE
kom
90
3 mj.
3 mj.
3 mj
3,84
5%
4,03
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1458
050512121103

Podlošci za endotrahealnu kanilu229

ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB

Egeria

Podlošci za endotrahealnu kanilu, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb

Sensotrack uno; Tracheal compresse

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a
NE
kom
90
3 mj.
3 mj.
3 mj
3,84
5%
4,03
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1464
091503121303

Koncentrator kisika231

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Koncentrator kisika, De Vilbiss

Compact 525

16, 18

16, 18

5
DA
kom
1

6 god.

6 god.

6 god.

6.040,58
5%
6.342,61
IIa
S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponente, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90% uz protok 4 litre, izlazni tlak 35 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika: 0,5-5 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj, Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.

1471
030318121504

Obnovljeni koncentrator kisika231

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Onovljeni koncentrator kisika, De Vilbiss

Compact 525

16, 18

16, 18

5
DA
kom
1
6 g.

6 god.

6 god.

1.500,00
5%
1.575,00
IIa
S

SP, LJ

Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.

1480
030312121703

Vanjski grubi filter233

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Vanjski grubi filter, De Vilbiss

Air Filter

1

4, 16, 18

5
NE
kom
1

1 god.

1 god
1 god
8,55
5%
8,98
IIa
S

SP, LJ

Spužva. CE certifikat.

1484
030312121803

Unutarnji filter233

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Unutarnji filter, De Vilbiss

Final Bacteria Filter

1

4, 16, 18

5
NE
kom
1
1 god
1 god
1 god
68,40
5%
71,82
IIa
S

SP, LJ

Pamuk. CE certifikat.

1490
030312122002

Kolone ili silikatna sita 233

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Kolone, De Vilbiss

Sieve beds

1

4, 16, 18

5
NE
kom
1

2 god.

2 god.

2 god.

752,40
5%
790,02
IIa
S

SP, LJ

Metal, plastika. CE certifikat.

1494
915031232103

Nosni kateter 233

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Nosni kateter, De Vilbiss

Cannula Nasal Adult

1

4, 16, 18

5
NE
kom
24
1 god
1 god
1 god
6,84
5%
7,18
IIa
S

SP, LJ

Plastika. CE certifikat.

1517
030321122604
Aspirator235

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Aspirator, De Vilbiss

VacuAide-Portable suction unit 7305

3, 15, 16, 18, 19

3, 14, 15, 16, 18, 19

5
NE
kom
1

5 god.

5 god.

5 god.

2.479,50
5%
2.603,48
IIa
S

SP, LJ

Metal, plastika, elekrtrično napajanje. Trajanje baterija: do 1 sat rada. Spremnik za višekratnu uporabu: minimalno 1000 ml. Kapacitet usisa: 20 l/min. CE certifikat.

1524
030312122904

Filter za osobni aspirator235

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Filter za osobni aspirator (koljeno-cijev-baterija), De Vibliss

Bakterijski filter, De Vilbiss

1

4, 15, 18

5
NE
kom
6

1 god.

1 god.

1 god.

27,86
5%
29,25
IIa
S

SP, LJ

Metal, plastika. CE certifikat.

1528
030415123104

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)236

De Vilbiss Healthcare

Bauerfeind

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), De Vilbiss Healthcare

Sleepcube standard plus DV53

1
20
5
DA
kom
1
 

8 god.

8 god.

5.850,00
5%
6.142,50
IIa
S

SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja – u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1532
030415123204

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)236

De Vilbiss Healthcare

Bauerfeind

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), De Vilbiss Healthcare

FelxSet Silicone Mask 9354D; FelxSet Silicone Mask Shallow 9354S

1
20
5
NE
kom
1
 
1 god
1 god
630,00
5%
661,50
IIa
S

SP, LJ

Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogučnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat.

1654
214515150400

Digitalno džepno pomagalo za zračnu i koštanu vodljivost261

 
 
 
 
19
19
5
NE
kom
1

2 god.

5 god.

7 god.

1.741,64
5%
1.828,72
IIa
S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponente. CE certifikat.

1655
214515150401

Digitalno džepno pomagalo za zračnu i koštanu vodljivost261

BHM Tech

Neuroth slušna pomagala

Digitalno džepno pomagalo za zračnu i koštanu vodljivost, BHM Tech

Apollon
19
19
5
NE
kom
1

2 god.

5 god.

7 god.

1.741,64
5%
1.828,72
IIa
S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponente. CE certifikat.

1656
214515150501

Slušno pomagalo za koštanu vodljivost u naočalama ili naglavno262

Oticon A/S

Bontech

Slušno pomagalo za koštanu vodljivost u naočalama ili naglavno, Oticon

SUMO XP, BE

19
19
5
NE
kom
1
5 god

5 god.

7 god.

4.959,00
5%
5.206,95
IIa
S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponenete, komplet: okvir, slijepo krilo, dva adaptera i aktivno krilo, CE certifikat

1657
214515150502

Slušno pomagalo za koštanu vodljivost u naočalama ili naglavno262

BHM Tech

Neuroth slušna pomagala

Slušno pomagalo za koštanu vodljivost u naočalama ili naglavno, BHM Tech

AN-EVO 1; Contact Star-evo 1; Contact mini

19
19
5
NE
kom.
1
5 god
5 god.

7 god.

4.959,00
5%
5.206,95
IIa
S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponenete, komplet: okvir, slijepo krilo, dva adaptera i aktivno krilo, CE certifikat

«

– Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

»
RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže
Propisuje
Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 7. godine

od 7. do 18.godina

iznad 18. godine

 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1332b
021803110107

Alginatna obloga za rane do 75 cm2 206

Molnlycke Health Care AB

Bonifarm

Alginatna obloga za rane do 75 cm2, Molnlycke Health Care AB

Melgisorb Plus 5x5

1

14, 15

1a
NE
cm2
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj.
0,29
5%
0,30
IIb
S

SP, LJ

Mekana primarna obloga. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.

1339b
021803110209

Alginatna obloga za rane iznad 75 cm2 206

Molnlycke Health Care AB

Bonifarm

Alginatna obloga za rane iznad 75 cm2, Molnlycke Health Care AB

Melgisorb Plus 10x10; Melgisorb Plus 10x20

1

14, 15

1a
NE
cm2
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj.
0,15
5%
0,16
IIb
S

SP, LJ

Mekana primarna obloga. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.

1346a
021803110308

Alginat za kavitete 207

Molnlycke Health Care AB

Bonifarm

Alginat za kavitete, Molnlycke Health Care AB

Melgisorb Plus Cavity 3x45

1

14, 15

1a
NE
kom
do 10
1 mj.
1 mj.
1 mj.
39,90
5%
41,90
IIb
S

SP, LJ

Mekana obloga u obliku trake. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.

1417a
023003113005

Gaza od netkanog materijala, sterilna 5x5 219

MaiMed GmbH

Sanol H

Gaza od netkanog materijala, sterilna 5x5, MaiMed GmbH

MaiMed VK, sterile 5x5 cm

1

14, 15

1a
NE
kom

do 450

3 mj.
3 mj.
3 mj
0,16
5%
0,17
I
S

SP, LJ

Od netkanog materijala, veličina 5x5 cm.

1421a
023003113105

Gaza od netkanog materijala 10x10, sterilna 219

MaiMed GmbH

Sanol H

Gaza od netkanog materijala 10x10, sterilna, MaiMed GmbH

MaiMed VK, sterile 10x10 cm

1

14, 15

1a
NE
kom

do 450

3 mj.
3 mj.
3 mj
0,34
5%
0,36
I
S

SP, LJ

Od netkanog materijala, veličina 10x10 cm.

1425a
023003113205

Gaza od netkanog materijala, sterilna 10x20 219

MaiMed GmbH

Sanol H

Gaza od netkanog materijala, sterilna 10x20, MaiMed GmbH

MaiMed VK, sterile 10x20 cm

1

14, 15

1a
NE
kom

do 450

3 mj.
3 mj.
3 mj
0,71
5%
0,75
I
S

SP, LJ

Od netkanog materijala, veličina 10x20 cm.

1431a
023003113703

Zavoj od netkanog materijala mali 219

Bastos Viegas

Sanol H

Zavoj od netkanog materijala mali , Bastos Viegas

Conforming bandages 4m x 4cm

1

14, 15

1a
NE
kom
do 15
3 mj.
3 mj.
3 mj
1,79
5%
1,88
I
S

SP, LJ

Od netkanog materijala, fiksirni zavoj bijeli, materijal viskoza, poliamid, poliester, rastezljivost najmanje 100%, , površina najmanje 1.600 cm2.

1433a
023003113803

Zavoj od netkanog materijala srednji 219

Bastos Viegas

Sanol H

Zavoj od netkanog materijala srednji, Bastos Viegas

Conforming bandages 4m x 6cm

1

14, 15

1a
NE
kom
do 15
3 mj.
3 mj.
3 mj
2,23
5%
2,34
I
S

SP, LJ

Od netkanog materijala, fiksirni zavoj bijeli, materijal viskoza, poliamid, poliester, rastezljivost najmanje 100%, , površina najmanje 2.400 cm2.

1435a
023003113903

Zavoj od netkanog materijala veliki 219

Bastos Viegas

Sanol H

Zavoj od netkanog materijala veliki , Bastos Viegas

Conforming bandages 4m x 8cm

1

14, 15

1a
NE
kom
do 15
3 mj.
3 mj.
3 mj
1,42
5%
1,49
I
S

SP, LJ

Od netkanog materijala, fiksirni zavoj bijeli, materijal viskoza, poliamid, poliester, rastezljivost najmanje 100% površina najmanje 3.200cm2.

1455a
050512121005

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu 229

Novo Klinik

Sanol H

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Novo Klinik

Trachea-fix

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a
NE
kom
30
 
3 mj.
3 mj
50,00
5%
52,50
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1458a
050512121104

Podlošci za endotrahealnu kanilu 229

Bastos Viegas

Sanol H

Podlošci za endotrahealnu kanilu, Bastos Viegas

Tracheotomy sponges

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a
NE
kom
90
3 mj.
3 mj.
3 mj
3,46
5%
3,63
I
S

SP, LJ

Tekstil.
1496b
915031232107

Nosni kateter 233

Tik

Tik Zagreb

Nosni kateter, Tik

Kanila nosna za kisik

1

4, 16, 18

5
NE
kom
24
1 god
1 god
1 god
5,54
5%
5,82
IIa
S

SP, LJ

Plastika. CE certifikat.

1502a
030306122206

Inhalator 234

Tik

Tik Zagreb

Inhalator, Tik

Aerosolni inhalator Me 100; Aerosolni inhalator Me 110

16, 18, 19

16, 18, 19

5
NE
kom
1
3 god
4 god
4 god
470,25
5%
493,76
IIa
S

SP, LJ

Metal, plastika, mrežno napajanje. Kompletni uređaj sastoji se od: kučišta, kompresora, cijevi i raspršivača, mogućnost inhalacije usnikom i maskom, čestice aerosola: maksimalno 5 mikrona, zapremina posude za lijek: minimalno 5 ml, protok kroz raspršivač: 8-10 l/min, brzina raspršivanja najmanje 0,3 ml/min. Prenosivi. CE certifikat.

1507a
030312122306

Maska i sustav za inhalaciju 232

Tik

Tik Zagreb

Maska i sustav za inhalaciju, Tik

Inhalacijska maska

1

18, 15, 4

5
NE
kom
1

2 god.

2 god.

2 god.

14,63
5%
15,36
IIa
S

SP, LJ

Plastika, guma. Maska s cijevi za disanje. 100%tni kisik. CE certifikat.

1513a
030312122505

Raspršivač za inhalator 232

Medikoel

Tik Zagreb

Raspršivač za inhalator, Medikoel

Ampula za inhalator

16, 18, 19

4, 16, 18, 19

5
NE
kom
4

1 god.

1 god.

1 god.

8,55
5%
8,98
IIa
S

SP, LJ

Plastika. CE certifikat.


Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999: 021803110102, 021803110202 i 021803110302, brišu se.
U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 285. mijenja se i glasi: »Za djecu do 18 godina koja su na trajnoj antikoagulantnoj terapiji i moraju kontrolirati protrombinsko vrijeme najmanje jedan puta tjedno.«
U stavku 4. dodaje se tekst: »Pomagala koja se izrađuju po mjeri osigurane osobe u Popisu pomagala označena su pod nezaštićenim (generičkim) nazivom.«

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA


(„Narodne novine“, broj 129/14 od 03.11.2014.)

Članak 1.
U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14. i 119/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:
Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:
»
RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv

proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže
Propisuje
Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere
Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 7. godine

od 7. do 18. godina

iznad 18. godine