ZAKON O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA
(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 27/01 i 39/09)
 

Napomena: sukladno odredbama članka 3. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (Nar. nov., br. 39/09), danom stupanja na snagu toga Zakona, prestaju važiti odredbe članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o plaćama u javnim službama (Nar. nov., br. 27/01.)


I. OSNOVNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuju načela za određivanje plaća služ­benika i namještenika u javnim službama.
 

Članak 2.
Javne službe u smislu ovoga Zakona jesu: javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 

Članak 3.
Na pitanja plaća i drugih naknada na osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se opći propisi o radu, odnosno u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori.
Kolektivne ugovore na temelju ovoga Zakona sklapaju Vlada Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Vlada) i sindikati javnih službi.
 

II. PLAĆE I DRUGE NAKNADE
 

Članak 4.
Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta slo­­ženosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i na­mje­štenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 

Članak 5.
Polazište za utvrđivanje osnovice za izračun plaće su prijed­log proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i pro­sječna mjesečna isplaćena bruto plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u »Narodnim novinama«.
Osnovica za izračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom.
Ako se osnovica za izračun plaće ne utvrdi do donošenja dr­ža­vnog proračuna, osnovicu utvrđuje Vlada.
 

Napomena: sukladno odredbama članka 3. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (Nar. nov., br. 39/09), danom stupanja na snagu toga Zakona, prestaju važiti odredbe članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o plaćama u javnim službama (Nar. nov., br. 27/01.)   


Članak 6.
Ovisno o stručnoj spremi, radna mjesta službenika i namje­šte­nika utvrđuju se kao:
– radna mjesta I. vrste                za koja je opći uvjet visoka
                                                                                stručna sprema,
– radna mjesta II. vrste                za koja je opći uvjet viša
                                                                                stručna sprema,
– radna mjesta III vrste               za koja je opći uvjet srednja
                                                                                stručna sprema i
– radna mjesta IV. vrste               za koja je opći uvjet niža
                                                                                stručna sprema ili osnovna škola.
Nazivi pojedinih radnih mjesta i stručni uvjeti za raspored na ta radna mjesta utvrđuju se posebnim zakonom i uredbom Vlade.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za pojedina radna mjesta službenika i namještenika u kulturi za koja nije posebnim propisom kao opći uvjet utvrđen potreban stupanj stručne spreme, uredbom Vlade utvrđuje se naziv radnog mjesta, opći i stručni uvjeti za raspored na ta mjesta kao i pripadajući koeficijent.
Za određivanje naziva radnih mjesta i stručnih uvjeta za raspored na ta radna mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje primjenjuju se propisi kojima se ta pitanja uređuju za državne službenike.
 

Članak 7.
Vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvrđuje uredbom Vla­da.
Prijedlog uredbe iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na prethodno mišljenje:
– Ministarstvu financija,
– ministarstvu nadležnom za pojedinu javnu službu i
– sindikatu.
Nadležna ministarstva iz stavka 2. ovoga članka i sindikat dužni su dostaviti svoje mišljenje u roku od 15 dana. Ako pojedino ministarstvo ili sindikat ne dostave mišljenje u tom roku, smatra se da je dano pozitivno mišljenje.
Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvr­đu­ju se rasponi koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinim vrstama i to za:
– radna mjesta I. vrste      od 1,05 do 3,50
- radna mjesta II. vrste       od 0,90 do 1,20
- radna mjesta III. vrste      od 0,65 do 1,10
- radna mjesta IV. vrste      od 0,50 do 0,75.
Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta Hrvat­skog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za za­pošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje primje­njuju se propisi kojima se ta pitanja uređuju za državne službenike.
 

Članak 8.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mo­gu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ost­varuje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.
Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom.
Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima.
 

Članak 9.
Kolektivnim ugovorom utvrđuju se poslovi s posebnim uvje­tima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namje­šte­ni­ke koji rade na tim poslovima.
Dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada ulaze u plaću.
 

III. NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA
 

Članak 10.
Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode ministarstva nadležna za pojedinu javnu službu i ministarstvo financija.
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 11.
Vlada će uredbu iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona donijeti u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu, a uredbu iz članka 8. ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2001.
Do utvrđivanja osnovice na način određen u članku 5. ovoga Za­­kona Vlada će privremeno, u roku od 30 dana od donošenja ured­be iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, odrediti osnovicu za iz­račun plaće.
Nadležna tijela javnih službi uskladit će pravilnike o unutarnjem redu javnih službi u roku od 60 dana nakon donošenja ured­be Vlade iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.
 

Članak 12.
Službenici i namještenici zatečeni na radu u javnim službama na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i zadržavaju plaće prema pro­pisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona, do rasporeda na radna mjesta i utvrđivanja plaća prema pravil­niku o unutarnjem redu i propisima o plaćama sukladno odredbama ovoga Zakona.
 

Članak 13.
Postupci u predmetima iz radnih odnosa koji se odnose na plaće službenika i namještenika, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada i sindikati javnih službi započet će pregovore o usklađivanju granskih kolektivnih ugovora s odredbama ovoga Zakona.

Članak 15.
Danom stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, prestaju važiti: Uredba o povećanju koeficijenta platnog ra­zreda i položajnim dodacima određenih službenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 90/94., 94/94. i 15/99.), Uredba o postotnom povećanju koeficijenata za učitelje i stručne suradnike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 74/00.), Uredba o postotnom povećanju koeficijenata platnih razreda nastavnicima i stručnim suradnicima u srednjim školama i uče­nič­kim domovima (»Narodne novine«, br. 115/00.), Uredba o utvr­đivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta na­mje­štenika u ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i na­mještenika tih ustanova u platne razrede (»Narodne novine«, br. 32/95., 44/95., 48/96. i 100/98.), Uredba o utvrđivanju položaja zvanja službenika i radnih mjesta namještenika u osnovnim i sred­njim školama i učeničkim domovima i o razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede (»Narodne novine«, br. 86/95.).

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Za­kon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama (»Na­rodne novine«, br. 74/94.).

Članak 17.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.