Na temelju članka 74. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013 – pročišćeni tekst, 33/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

(„Narodne novine“, broj 87/14)

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.
Ovom Uredbom propisuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Korisnici prava

Članak 2.
Korisnici prava na jednokratnu novčanu pomoć (u daljnjem tekstu: korisnici) su:
a) članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
b) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata),
c) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata.

Glava II.

IZNOSI I UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Iznos i uvjeti za ostvarivanje prava članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja smrti zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 3.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 14 proračunskih osnovica predviđenih zakonom koji regulira izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: proračunska osnovica), ostvaruju korisnici iz članka 2. točke a) ove Uredbe:
a) nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
b) nakon proglašenja smrti zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti samo po jednoj osnovi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.
Korisnici iz članka 2. točke a) ove Uredbe s pravom na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. ove Uredbe, prema redoslijedu prvenstva su:
a) supružnik (bračni ili izvanbračni), sukladno članku 6. stavcima 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon),
b) djeca (bračna i izvanbračna, posvojenici, pastorčad), ako im je priznat status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u trenutku podnošenja zahtjeva i ako osoba iza koje se izvodi pravo nema supružnika,
c) roditelji (otac, majka, očuh i maćeha), odnosno posvojitelj i njegov supružnik, ako osoba iza koje izvode pravo nema supružnika ili djece.
Iznimno, roditelji, odnosno posvojitelj i njegov supružnik, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ako osoba iza koje izvode pravo ima samo supružnika i ako ih je osoba iza koje izvode pravo uzdržavala najmanje pet godina prije smrti.

Članak 5.
Ako više članova obitelji iz članka 4. ove Uredbe ostvari pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ukupan iznos koji im pripada, dijeli se na jednake dijelove.
Iznimno, ako jednokratnu novčanu pomoć ostvare supružnik i roditelji, odnosno posvojitelj i njegov supružnik, od ukupnog iznosa koji im pripada polovica iznosa pripada supružniku, a druga polovica iznosa pripada roditeljima, odnosno posvojitelju i njegovu supružniku, u jednakim dijelovima.

Iznos i uvjeti za ostvarivanje prava članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe

Članak 6.
Korisnici iz članka 2. točke c) ove Uredbe pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti pod uvjetom da su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru sukladno podacima iz Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 7.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju korisnici koji se nalaze u jednoj od sljedećih situacija:
a) teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika ili teške ozljede korisnika nastale uslijed nesretnog slučaja,
b) teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ili teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale uslijed nesretnog slučaja,
c) elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva,
d) smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu,
e) novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 25% od utvrđene proračunske osnovice.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć korisnici mogu ostvariti jedanput u jednoj kalendarskoj godini.
Iznimno, korisnici u jednoj kalendarskoj godini mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć više puta, samo za situaciju iz stavka 1. točke d) ovoga članka iako su već ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stavka 1. točaka a), b), c) i e) ovoga članka u tijeku jedne kalendarske godine.
Ukupni iznos jednokratnih novčanih pomoći po svim situacijama iz stavka 1. ovoga članka koji korisnici mogu ostvariti u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veći od iznosa jedne proračunske osnovice.

Članak 8.
Korisnici koji se nalaze u situaciji iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe ne mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako su:
a) oni ili članovi njihovog kućanstva upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava,
b) obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem poljoprivredne djelatnosti,
c) oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva ostvarili ukupno redovne novčane prihode u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, mjesečno po članu kućanstva veće od 25% od utvrđene proračunske osnovice,
d) oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva vlasnici ili korisnici motornog vozila
e) oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva vlasnici ili suvlasnici, korisnici ili sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba,
f) oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Iznimno od stavka 1. točke f) ovoga članka, korisnici koji su samci i nalaze se u situaciji iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć iako su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Glava III.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Članak 9.
Tijelo nadležno za rješavanje o zahtjevima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć je nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo).
Zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, korisnici podnose nadležnom prvostupanjskom tijelu, prema mjestu prebivališta korisnika.

Članak 10.
Nadležno prvostupanjsko tijelo dostavlja ministarstvu nadležnom za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) cijeli spis predmeta i jedan primjerak preslike izvršnog rješenja o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć.
Nadležno prvostupanjsko tijelo vodi evidenciju korisnika jednokratne novčane pomoći.
Stranka protiv prvostupanjskog rješenja može izjaviti žalbu koja se podnosi Ministarstvu putem nadležnog prvostupanjskog tijela.

Članak 11.
Rješenje kojim se priznaje pravo na jednokratnu novčanu pomoć izvršava se novčanom uplatom Ministarstva na tekući ili štedni račun korisnika, odnosno iznimno na tekući ili štedni račun člana uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu, uz pisanu suglasnost korisnika.

Glava IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 40/2013).

Članak 13.
Neriješeni predmeti, zatečeni na dan stupanja na snagu ove Uredbe, riješit će se sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 40/2013).

Članak 14.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.