Na temelju članka 11. stavka 4. i članka 50. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/2010.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/11 i 141/11)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencija i statistike iz područja zaštite od požara koji se vode u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu Ministarstvo), sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora za zaštitu od požara te sadržaj i način vođenja evidencija pravnih osoba o požarima na njihovom vlasništvu.

Članak 2.
Ministarstvo na informacijskom sustavu vodi evidencije i statistike o:
1. ovlaštenjima za izdavanje isprava o ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara;
2. ovlaštenjima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara;
3. ovlaštenjima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara;
4. stručnim ispitima djelatnika službe za zaštitu od požara;
5. stručnim ispitima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara;
6. ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara;
7. ovlaštenjima za provjeru tehničkog rješenja iz zaštite od požara (revidenti).

Članak 3.
Evidencija o ovlaštenjima za izdavanje isprava o ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara sadrži: redni broj, naziv, sjedište i adresu pravne osobe, OIB, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju te napomenu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.
Evidencija o ovlaštenjima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara sadrži: redni broj, naziv, sjedište i adresu pravne osobe, OIB, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju te napomenu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.
Evidencija o ovlaštenjima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara sadrži: redni broj, naziv, sjedište i adresu pravne/fizičke osobe, obrtnika ili stručne službe, OIB, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju te napomenu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.
Evidencija o stručnim ispitima djelatnika službe za zaštitu od požara sadrži: redni broj, ime i prezime, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te stručnu spremu i zanimanje osobe/kandidata, naziv, sjedište i adresu pravne osobe ili obrtnika kod koje je kandidat na radu, datum polaganja i ocjenu stručnog ispita, datum polaganja i ocjenu popravnog stručnog ispita, broj i datum izdanog rješenja o stručnom ispitu te napomenu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 7.
Evidencija o stručnim ispitima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara sadrži: redni broj, ime i prezime, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te stručnu spremu i zanimanje osobe/kandidata, naziv, sjedište i adresu pravne osobe ili obrtnika kod koje je kandidat na radu, datum polaganja i ocjenu stručnog ispita, datum polaganja i ocjenu popravnog stručnog ispita, broj i datum izdanog rješenja o stručnom ispitu te napomenu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 5. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.
Evidencija o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara sadrži: redni broj, ime i prezime te adresu, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te zvanje osobe/kandidata, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, rok važenja rješenja o ovlaštenju, upisni broj te napomenu.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 6. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio..

Članak 9.
Evidencija o ovlaštenjima za provjeru tehničkog rješenja iz zaštite od požara (revidenti) sadrži: redni broj, ime i prezime te adresu, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te zvanje osobe/kandidata, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, rok važenja rješenja o ovlaštenju, upisni broj te napomenu.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 7. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio..

Članak 10.
Inspektor zaštite od požara vodi očevidnik o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koji sadrži: redni broj, broj predmeta i datum zaduženja, ime i prezime, OIB, datum, mjesto i državu rođenja nadzirane fizičke osobe i adresu ili opis mjesta inspekcijskog nadzora, naziv, sjedište i adresa te OIB nadzirane pravne osobe i adresu ili opis mjesta inspekcijskog nadzora, datum izvršenog inspekcijskog nadzora, ocjena stanja, utvrđene nepravilnosti i rokovi otklanjanja iz zapisnika, podaci o otklonjenim nepravilnostima, broj i datum izdavanja rješenja s naređenim mjerama, krajnji rok za provedbu mjera iz rješenja s naređenim mjerama, datum i način obavljenog kontrolnog nadzora, ocjenu izvršenih mjera, broj i datum izdavanja prekršajnog naloga, podnesenog optužnog prijedloga ili izricanja novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja; postupanje po pravnom lijeku te napomenu.
Očevidnik iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji je izgled sadržan u Prilogu 8. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 11.
Evidencija fizičkih osoba koje su kažnjene za prekršaj izazivanja požara propisan odredbom članka 61. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara sadrži: ime i prezime, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te adresu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 9. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 12.
Pravne osobe vode evidenciju o požarima na svom vlasništvu koja sadrži: datum i sat nastanka požara, kada je i od koga požar lokaliziran, mjesto i uzrok nastanka požara, materijalna šteta nastala od požara, povrat troškova vatrogasne intervencije te napomenu.
Evidencija se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u prilogu 10. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 13.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine«, br. 56/1994.).

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1.

 

Red. broj
Naziv, sjedište i adresa pravne osobe te OIB
Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju
Broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju
Napomena

 


PRILOG 2.

 

Red. broj
Naziv, sjedište i adresa pravne osobe te OIB
Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju
Broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju
Napomena

 


PRILOG 3.

 

Red. broj
Naziv, sjedište i adresa pravne osobe, fizičke osobe obrtnika ili stručne službe
te OIB
Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju
Broj i datum izdanog rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju
Napomena

 


PRILOG 4.

 

Red. broj
Ime i prezime
OIB
Datum, mjesto, država rođenja te stručna sprema i zanimanje osobe/kandidata
Naziv, sjedište i adresa pravne osobe ili obrtnika kod koje je kandidat na radu
Datum polaganja stručnog ispita
Ocjena
stručnog ispita
Datum polaganja popravnog
stručnog ispita
Ocjena popravnog stručnog ispita
Broj i datum izdanog rješenja o stručnom ispitu
Napomena
položio
nije položio
položio
nije položio

 


PRILOG 5.

 

Redni broj
Ime i prezime
OIB
Datum, mjesto, država rođenja te stručna sprema i zanimanje osobe/kandidata
Naziv, sjedište i adresa pravne osobe ili obrtnika kod koje je kandidat na radu
Datum polaganja stručnog ispita
Ocjena
stručnog ispita
Datum polaganja popravnog stručnog ispita
Ocjena popravnog stručnog ispita
Broj i datum izdanog rješenja o stručnom ispitu
Napomena
položio
nije položio
položio
nije položio

 


PRILOG 6. (ELABORATI)

 

Redni broj
Ime i prezime te adresa
OIB
Datum, mjesto i
država rođenja te zvanje osobe/kandidata
Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju
Rok važenja rješenja o ovlaštenju
Upisni broj
Napomena

 


PRILOG 7. (REVIDENTI)

 

Redni broj
Ime i prezime te adresa
OIB
Datum, mjesto i
država rođenja te zvanje osobe/kandidata
Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju
Rok važenja rješenja o ovlaštenju
Upisni broj
Napomena

 


PRILOG 8.

Redni broj

Broj predmeta i datum
zaduženja

Nadzirana fizička osoba

Nadzirana pravna osoba

Datum izvršenog inspekcijskog nadzora

Ocjena stanja

Utvrđene nepravilnosti i rokovi otklanjanja iz zapisnika

Podaci o otklonjenim nepravilnostima

Broj i datum izdavanja rješenja s naređenim mjerama

Krajnji rok za provedbu mjera iz rješenja s naređenim mjerama

Datum i način obavljanja kontrolnog nadzora

Ocjena
izvršenih mjera

Broj i datum izdavanja prekršajnog naloga, podnesenog optužnog prijedlog ili izricanja novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja

Postupanje po pravnom lijeku

Napomena

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto i država rođenja

Adresa ili opis mjesta inspekcijskog nadzora

Naziv, sjedište i adresa

OIB

Adresa ili opis mjesta inspekcijskog nadzora

                                       
                                       


PRILOG 9.

 

Ime i prezime
OIB
Datum, mjesto i država rođenja
Adresa

 


PRILOG 10.

 

Datum i sat nastanka požara
Kada je i od koga požar lokaliziran
Mjesto i uzrok nastanka požara
Materijalna šteta nastala od požara
Povrat troškova vatrogasne intervencije
Napomena