Na temelju člana 21. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj: 92/10) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK O SADRŽAJU OPĆEG AKTA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

(„Narodne novine“, broj 116/11)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se minimalni sadržaj općeg akta iz područja zaštite od požara (u daljnjem tekstu: opći akt) vlasnika, odnosno korisnika građevina, građevinskih dijelova, drugih nekretnina i prostora, odnosno upravitelja zgrada, čije su građevine, građevinski dijelovi, druge nekretnine i prostori razvrstani u jednu od kategorija ugroženosti od požara, sukladno Zakonu o zaštiti od požara.
Opći akt može biti zaseban akt ili sastavni dio nekog drugog zajedničkog akta.

Članak 2.
Prilozi općem aktu su:
– rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara,
– drugi provedbeni planovi zaštite od požara (plan uzbunjivanja, plan evakuacije i dr.),
– upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije.

Članak 3.
Općim aktom utvrđuju se:
1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
2. ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo (ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
3. broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
4. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
5. obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
6. način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
7. način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
8. način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
9. način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
10. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
11. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
12. službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
13. kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
14. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
15. mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
16. postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
17. druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 35/94).

Članak 5.
Obveznici izrade Pravilnika dužni su uskladiti svoje opće akte s ovim Pravilnikom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.