Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 21. stavka 5. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98.), a na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća, ministar kulture donosi

PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE

(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 120/02 i 82/06)
 
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i mjerila za povezivanje muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba u Sustav muzeja Republike Hrvatske, te određuje matične muzeje, njihove zadaće i način djelovanja.
 
Članak 2.
Muzeji i galerije, te muzeji, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba, obvezno se povezuju u Sustav muzeja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sustav muzeja), radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti.
Sustav muzeja temelji se na klasifikaciji muzeja prema tipu i vrsti sukladno Pravilniku o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, te muzeja, galerija i zbirka unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije.
 
Članak 3.
Sustav muzeja sastoji se od muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (u daljnjem tekstu: muzeji), koji su upisani u Očevidnik muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirka unutar ustanova i drugih pravnih osoba pri Ministarstvu kulture i Stručni registar Muzejskoga dokumentacijskog centra (u daljnjem tekstu: MDC).
 
Članak 4.
Unutar Sustava muzeja obavlja se matična djelatnost kao organizirani oblik stručnog djelovanja, čiji je osnovni cilj poboljšanje kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanjem jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti.
 
Članak 5.
Matična djelatnost obuhvaća osobito poslove:
– stručni nadzor nad radom muzeja,
– stručnu pomoć,
– unapređenje stručnog rada u muzejima,
– usklađivanje rada unutar Sustava muzeja.
 
Članak 6.
Stručni nadzor podrazumijeva nadzor nad provođenjem stručnog rada u muzejima, i to napose nad skupljanjem i istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem i zaštitom, obradom, te izlaganjem muzejske građe.
 
Članak 7.
Stručni nadzor nad muzejima, kao i nad zaštitom muzejske građe i dokumentacije, obavljaju matični muzeji, a stručni nadzor nad radom matičnih muzeja i zaštitom njihove muzejske građe i muzejske dokumentacije, obavlja Ministarstvo kulture.
Stručni nadzor se redovito obavlja najmanje jednom godišnje, a može se provesti i na zahtjev Ministarstva kulture, Hrvatskog muzejskog vijeća i osnivača muzeja. O stručnom nadzoru se sastavlja pismeno izvješće koje se sastoji od nalaza i mišljenja s prijedlogom mjera za otklanjanje eventualno uočenih nedostataka. Izvješće o stručnom nadzoru dostavlja se muzeju u kojem je nadzor izvršen, Ministarstvu kulture, Hrvatskom muzejskom vijeću, tijelu državne uprave koje obavlja nadzor nad zakonitošću rada muzeja, osnivaču, a po potrebi i drugom nadležnom tijelu.
 
Članak 8.
Stručna pomoć sastoji se od konzultacija, naputaka i suradnje u vezi sa skupljanjem, istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem građe, kao i davanja mišljenja na godišnje planove rada i izvješća rada.
Stručna pomoć se provodi na zahtjev muzeja, osnivača muzeja ili zbirke, te zbog potreba provođenja zajedničkih programa na regionalnoj, državnoj, međunarodnoj ili drugoj razini.
 
Članak 9.
Unapređenje stručnog rada u muzejima obuhvaća trajno stručno i znanstveno usavršavanje osoblja, određivanje politike skupljanja muzejske građe, obrade i dokumentacije (programi obrade građe - softver), prezentacije, te uvjeta i provođenja zaštite građe.
 
Članak 10.
Usklađivanje rada unutar Sustava muzeja obuhvaća koordiniranje stručnog muzeološkog i znanstvenog rada pri ustroju (godišnjih) zajedničkih programa, pri zajedničkim izložbenim projektima (trajnim i povremenim), zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima te ustrojavanju zajedničkih programa zaštite.
Usklađivanje rada provodi se izradom godišnjeg plana rada, troškovnika i podnošenjem izvješća.
 
II. MATIČNI MUZEJI

Članak 11.
Matična djelatnost obavlja se na dvije razine, a provode je matični muzeji.
Provedba matične djelatnosti na prvoj razini određuje se za područje cijele države, a uključuje povezivanje svih muzeja i zbirki u Republici Hrvatskoj.
Provedba matične djelatnosti na drugoj razini određuje se za određeno područje, a radi vertikalnog povezivanja muzeja unutar Sustava muzeja.
 
Matični muzeji prve razine

Članak 12.
Kriteriji za određivanje matičnih muzeja, koji provode matičnu djelatnost prve razine su:
– sveobuhvatnost muzejske građe i dokumentacije na državnoj razini i najviša kategorija muzejske građe i muzejske dokumentacije;
– broj i sveobuhvatnost stručnog muzejskog osoblja;
– odgovarajuća informatička i tehnička opremljenost;
– odgovarajuća razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije;
– odgovarajuća razina prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, s obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost;
– razvijena edukativna djelatnost;
– razvijeni odnosi s javnošću.
 
Članak 13.
Matični muzeji, koji obavljaju matičnu djelatnost prve razine ustrojeni su po odjelima prema povijesnim, regionalnim ili znanstvenim kriterijima, a muzejska građa i muzejska dokumentacija je ustrojena po muzejskim zbirkama.
Matični muzeji, koji obavljaju matičnu djelatnost prve razine imaju obvezu ustrojavanja restauratorsko-konzervatorskog odjela.
Mjerila (standardi) za ustroj odjela određena su Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, te muzeja, galerija i zbirka unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije.
 
Članak 14.
Nositelji provedbe matične djelatnosti prve razine za muzeje i muzeje na otvorenom su specijalizirani matični muzeji:
1. Za umjetničke muzeje i muzeje primijenjenih umjetnosti - Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
2. Za arheološke muzeje - Arheološki muzej u Zagrebu
3. Za povijesne muzeje - Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
4. Za etnografske muzeje - Etnografski muzej, Zagreb
5. Za prirodoslovne muzeje - Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
6. Za tehničke muzeje (muzeje znanosti i tehnologije) - Tehnički muzej, Zagreb
 
Matični muzeji druge razine

Članak 15.
Matični muzeji, koji obavljaju matičnu djelatnost druge razine određeni su i djeluju prema teritorijalnom (regionalnom), povijesnom, te stručnom odnosno znanstvenom kriteriju.
Opći muzeji napose se povezuju prema teritorijalnom (regionalnom) kriteriju.
 
Članak 16.
Kriteriji za matične muzeje, koji obavljaju matičnu djelatnost druge razine ili odjele tj. zbirke općih muzeja su:
– sveobuhvatnost na određenom području i visoka kategorija muzejske građe i muzejske dokumentacije;
– broj i osposobljenost stručnog muzejskog osoblja;
– odgovarajuća informatička i tehnička opremljenost;
– odgovarajuća razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije,
– odgovarajuća razina prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, s obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost;
– razvijena edukativna djelatnost;
– razvijeni odnosi s javnošću.
 
Članak 17.
Nositelji provedbe matične djelatosti druge razine za muzeje i muzeje na otvorenom su specijalizirani matični muzeji ili odjeli tj. zbirke općih muzeja:
1. Za umjetničke muzeje i muzeje primijenjenih umjetnosti – Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara« - Muzej Mimara, Zagreb; Moderna galerija, Zagreb; Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb.
2. Za arheološke muzeje - Arheološki muzej Istre, Pula; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split; Arheološki muzej - Split; Arheološki muzej Zadar; Muzej Slavonije, Osijek.
3. Za povijesne muzeje - Muzej Slavonije, Osijek; Muzej grada Zagreba; Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka; Muzej grada Splita.
4. Za etnografske muzeje - Etnografski muzej Istre, Pazin; Etnografski muzej Split; Dubrovački muzeji, Etnografski muzej; Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej »Staro selo« Kumrovec; Muzej Slavonije, Osijek (etnografski odjel).
5. Za prirodoslovne muzeje - Prirodoslovni muzej - Rijeka.
6. Za tehničke muzeje - Muzej Slavonije, Osijek (tehnički odjel); Muzej prehrane »Podravka«, Koprivnica.
U prijeporima o nadležnosti između nositelja provedbe matične djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi Ministarstvo kulture uz prethodno mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Članak 18.
Matični muzeji iz članka 14. i 17. provode matičnu djelatnost sukladno članku 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika i sukladno odredbama Zakona o muzejima.
Usklađivanje rada unutar Sustava muzeja
 
Članak 19.
Usklađivanje rada unutar Sustava muzeja planira se, koordinira i obavlja putem sljedećih vijeća:
1. Vijeća Sustava muzeja
2. Vijeća za matičnu djelatnost
Rad Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost koordinira MDC.
 
Članak 20.
Vijeće Sustava muzeja čine ravnatelji matičnih muzeja, koji provode matičnu djelatnost na prvoj razini iz članka 14. ovoga Pravilnika.
Zadaća Vijeća Sustava muzeja je usklađivanje rada unutar Sustava muzeja, te naročito promicanje ravnomjerne rasprostranjenosti muzeja, ustrojavanje razvojnih programa, promicanje mjera zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije, te ustroj središnjih (regionalnih) čuvaonica.
 
Članak 21.
Vijeća za matičnu djelatnost čine čelnici matičnih muzeja ili odijela tj. zbirki općih muzeja, koji provode matičnu djelatnost na drugoj razini iz članka 17. ovoga Pravilnika.
Ustrojava se šest Vijeća za matičnu djelatnost. Na čelu svakog Vijeća za matičnu djelatnost je ravnatelj matičnog muzeja, koji obavlja matičnu djelatnost na prvoj razini.
Zadaće Vijeća za matičnu djelatnost su poslovi navedeni u člancima 8. i 9. ovoga Pravilnika. Ona donose uputstva za provođenje matične djelatnosti kojima definiraju osobito sastav stručnih tijela i komisija, kriterije za ustanovljavanje stanja muzeja, načine pružanja stručne pomoći, pristupe zaštiti građe, koordinaciju rada muzeja i zbirki iste vrste.
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.
Matični muzeji iz članka 14. i 17. ovoga Pravilnika dužni su uskladiti svoje statute i opće akte i svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu.
Matični muzeji iz članka 14. ovoga Pravilnika obvezni su ustrojiti restauratosko-konzervatorski odjel u roku do pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Matični muzeji dužni su dostaviti Ministarstvu kulture troškovnike radi osiguranja sredstva iz državnog proračuna za obavljanje matične djelatnosti.
Vijeće Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost ustrojit će se u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
 
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.