STATUT HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA

(„Narodne novine“, broj 148/11)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom Hrvatskog saveza zadruga detaljnije se uređuju: naziv i sjedište; poslovi i zadaci; zastupanje; unutarnje ustrojstvo; tijela i poslovi zadružnih saveza; tijela Hrvatskog saveza zadruga: njihova nadležnost, sastav, način biranja i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja; prava i obveze članova; način i postupak stjecanja i gubitka članstva osoba koje nisu zadruge, a koje na odgovarajući način unaprjeđuju i promiču zadrugarstvo; osiguranje sredstava za rad Hrvatskog saveza zadruga; raspolaganje imovinom; javnost rada i informiranje; postupak donošenja i izmjena statuta, drugih općih akata i druga pitanja vezana uz rad Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 2.
Hrvatski savez zadruga je samostalna stručno poslovna organizacija zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova koja promiče, usklađuje i zastupa njihove posebne i zajedničke interese.
Hrvatski savez zadruga osnovan je Zakonom o zadrugama i upisan je u sudski registar s poslovima i ovlastima utvrđenim tim Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 3.
Rad Hrvatskog saveza zadruga je javan.
Javnost rada Hrvatskog saveza zadruga ostvaruje se na način određen ovim Statutom i općim aktima Hrvatskog saveza zadruga.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.
Puni je naziv Hrvatski savez zadruga.
Skraćeni je naziv: HSZ
Sjedište Hrvatskog saveza zadruga je u Zagrebu, Amruševa 8.

Članak 5.
Hrvatski savez zadruga ima pečat.
Pečat Hrvatskog saveza zadruga je okrugao, promjera 3,5 cm. Na gornjoj su strani riječi »Hrvatski savez zadruga«, a na donjoj strani »Zagreb«.
U sredini pečata otisnut je znak Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 6.
Hrvatski savez zadruga ima svoj zaštitni znak.
Znak Hrvatskog saveza zadruga je okruglog oblika. U gornjem dijelu znaka crvenim je slovima ispisan tekst »Hrvatski savez zadruga«, a ispod teksta nalazi se stilizirani prikaz ruku gdje jedna šaka hvata drugu ruku i tako u zatvoreni krug, što simbolizira isprepletenost i povezanost hrvatskih zadruga i zadružnih saveza, a istodobno i snagu zadrugara udruženih u zadrugu.
Ispod stiliziranog prikaza povezanih ruku upisane su plavom bojom brojke: 1862, koja označava godinu osnivanja prve hrvatske zadruge, i 2002, koja označava godinu utemeljenja Hrvatskog saveza zadruga.
Između brojki 1862 i 2002 nalaze se dva crvena kvadrata.
Zaštitni znak Hrvatskog saveza zadruga stoji uz zaštitni znak zadružnih saveza, ukoliko ga zadružni savez ima.

Članak 7.
Hrvatski savez zadruga ima zastavu dimenzije 200x100 cm, bijele boje, a u njezinu gornjem lijevom kutu s obje strane zlatnim nitima izvezen je znak Hrvatskog saveza zadruga dimenzija 40x40 cm.

III. ČLANSTVO HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA

Članak 8.
Zadruge sa sjedištem na području Republike Hrvatske su temeljem Zakona o zadrugama obavezne članice Hrvatskog saveza zadruga, a članstvo stječu danom upisa u sudski registar.
Članovi Hrvatskog saveza zadruga dragovoljno mogu biti i druge fizičke i pravne osobe (asocijacija kreditnih unija, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva, istraživačko-obrazovne institucije i dr.), organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja, te druge organizacije koje svojom djelatnošću unaprjeđuju rad i poslovanje članica Hrvatskog saveza zadruga i promiču i unaprjeđuju zadrugarstvo.
Dragovoljni članovi iz stavka 2. ovoga članka postaju članovi Hrvatskog saveza zadruga danom donošenja odluke nadležnog tijela Hrvatskog saveza zadruga o prijemu u članstvo Hrvatskog saveza zadruga, te preuzimaju sva prava i obveze s osnova članstva u Hrvatskom savezu zadruga.
Zadružni savezi su sastavni dio Hrvatskog saveza zadruga i s njim čine jedinstvo zadružnog sustava, a njihovi predstavnici u Skupštini Hrvatskog saveza zadruga imaju ista prava i obveze kao i predstavnici članova Hrvatskog saveza zadruga.
Pravne osobe kao članove Hrvatskog saveza zadruga u njegovoj Skupštini predstavljaju zakonski zastupnici tih osoba.

Članak 9.
Hrvatskim savezom zadruga upravljaju članovi i zadružni savezi putem svojih predstavnika u skupštini Hrvatskog saveza zadruga, na način utvrđen ovim Statutom.

Članak 10.
Članstvo u Hrvatskom savezu zadruga prestaje za zadruge danom brisanja iz sudskog registra, a za dragovoljne članove danom brisanja iz evidencije dragovoljnih članova Hrvatskog saveza zadruga, temeljem odluke nadležnog tijela Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 11.
Prava i obveze članova Hrvatskog saveza zadruga su:
– birati i biti birani u tijela Hrvatskog saveza zadruga,
– sudjelovati u radu odbora Hrvatskog saveza zadruga,
– koristiti stručnu pomoć u pitanjima iz djelokruga Hrvatskog saveza zadruga, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima,
– razmjenjivati u Hrvatskom savezu zadruga informacije i iskustva, obavljati konzultacije, te organizirati savjetovanja,
– sudjelovati u provedbi obrazovanja za potrebe zadrugarstva,
– preko Hrvatskog saveza zadruga surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave u rješavanju problema u zadrugarstvu,
– preko Hrvatskog saveza zadruga inicirati donošenje zakona, drugih propisa kao i njihovih izmjena i dopuna i mjera za potrebe zadrugarstva,
– pred Sud časti iznositi slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja i morala,
– pravodobno dostavljati tražene dokumente, podatke i izvješća koje od njih zatraže tijela Hrvatskog saveza zadruga, a vezano za njihovu gospodarsku aktivnost,
– pridržavati se odredaba statuta, odluka, i drugih akata tijela Hrvatskog saveza zadruga te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu provedbu,
– uredno podmirivati članarinu i ostale obaveze prema Hrvatskom savezu zadruga,
– primjenjivati i razvijati zadružna načela, običaje i etiku,
– svojim radom i ponašanjem promovirati i unaprjeđivati hrvatsko zadrugarstvo i štititi ugled hrvatskog zadrugarstva.

IV. DJELATNOST HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA

Članak 12.
Hrvatski savez zadruga svoje zadaće, ciljeve i djelatnosti ostvaruje u skladu sa Zakonom o zadrugama i ovim Statutom, drugim zakonima i podzakonskim propisima, ratificiranim međunarodnim ugovorima i konvencijama te odlukama i preporukama međunarodnih organizacija iz područja zadrugarstva.

Članak 13.
Hrvatski savez zadruga u svojem radu surađuje sa Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, udrugama, pravnim osobama i drugim organizacijama u rješavanju pitanja važnih za zadrugarstvo, kao i ukupnu socijalnu politiku i ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske.
Radi ostvarivanja interesa svojih članica, Hrvatski savez zadruga surađuje i povezuje se s ostalim komorama u zemlji i inozemstvu, međunarodnim organizacijama, udruženjima i sličnim asocijacijama u stranim zemljama, a može ostvarivati i različite oblike poslovnog povezivanja.
Hrvatski savez zadruga može odrediti svog predstavnika u inozemstvu u srodnim organizacijama, te ostvariti različite načina zastupanja i povezivanja.

Članak 14.
Hrvatski savez zadruga je član Međunarodnog zadružnog saveza (ICA), a može se učlaniti i u druge međunarodne asocijacije te na drugi način ugovarati i uspostavljati međunarodnu suradnju sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 15.
Djelatnosti Hrvatskog saveza zadruga čine sljedeći poslovi i zadaci:
– nadzire primjenu zadružnih načela i vrednota u zadrugama i zadružnim savezima i daje mišljenje,
– promiče zadruge i zadrugarstvo i štiti interese zadrugara, zadruga i ostalih članova,
– promiče i zastupa interese zadruga i ostalih članova pred tijelima državne uprave (ministarstva, Vlada RH, Hrvatski sabor itd.), jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugim institucijama,
– potiče, razvija i štiti zadružna načela i vrednote,
– brine o provođenju zadružnih načela i vrednota u zadrugama i zadružnim savezima,
– potiče, koordinira, pomaže i savjetuje u primjeni zadružnih načela i vrednota u zadrugama i zadružnim savezima,
– organizira i provodi izobrazbu stručnih osoba za nadzor primjene zadružnih načela u zadrugama i zadružnim savezima,
– daje mišljenje o postupanju zadruga prema Zakonu o zadrugama,
– pruža stručnu pomoć zadrugama i ostalim članovima,
– organizira i provodi stručno osposobljavanje i savjetovanja iz područja zadrugarstva,
– organizira i obavlja poslove u području obrazovanja zadružnog menadžmenta,
– organizira seminare i stručna predavanja o zadrugarstvu,
– vodi evidenciju zadruga i evidenciju ostalih članova,
– vodi evidenciju o proizvodima i uslugama zadruga,
– analizira prikupljene podatke i sastavlja prijedloge za unaprjeđenje poslovanja zadruga,
– kod donošenja propisa od interesa za zadrugarstvo, sudjeluje u radu radnih skupina kod izrade zakonskih i podzakonskih akata, daje mišljenje i primjedbe na prijedloge zakona i podzakonskih akata,
– daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo,
– surađuje s lokalnom zajednicom vezano za imovinu zadruga sukladno Zakonu o zadrugama,
– izdaje biltene, časopise i druge stručne literature za potrebe zadrugarstva i u svrhu promidžbe zadrugarstva i učeničkog zadrugarstva,
– promiče suradnju članova radi njihovog povezivanja, uspostave i razvoja poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu,
– promiče zadružne proizvode i usluge,
– potiče nastupe zadruga na sajmovima u zemlji i inozemstvu,
– organizira zadružne gospodarske, kulturne, umjetničke, humanitarne i druge zadružne aktivnosti,
– provodi međunarodnu suradnju, zastupanje u zemlji i inozemstvu,
– promiče interese članova u inozemstvu,
– uspostavlja i razvija sve vrste poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu,
– procjenjuje mogućnost i uvjete razvoja zadrugarstva te potiče istraživanja u zadrugarstvu,
– sudjeluje u izradi gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike,
– sudjeluje u provođenju programa razvoja zadrugarstva,
– izvješćuje javnost o zadrugama i zadrugarstvu,
– daje mišljenje na statut zadružnih saveza,
– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona o zadrugama i ovoga Statuta.

Članak 16.
U obavljanju djelatnosti iz ovoga Statuta Hrvatski savez zadruga vodi evidencije o:
– članstvu u Hrvatskom savezu zadruga,
– provedbi usavršavanja i edukacije zadrugara,
– odlukama Suda časti,
– druge evidencije propisane Statutom i drugim općim aktima Hrvatskog saveza zadruga.
Hrvatski savez zadruga izdaje potvrde o članstvu.

Članak 17.
Hrvatski savez zadruga može osnovati svoje područne urede (u daljnjem tekstu: područni ured) radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa zadruga i zadružnih saveza na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Područni uredi imaju zadaću promicati zadrugarstvo, zadružne vrijednosti i zadružna načela.
Područni uredi nisu pravne osobe te djeluju sukladno odluci o osnivanju.

V. TIJELA HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA, SASTAV, DJELOKRUG, IMENOVANJE, IZBORI I RAZRJEŠENJE, MANDAT I NAČIN ODLUČIVANJA

Članak 18.
Obvezna tijela Hrvatskog saveza zadruga su:
1. Skupština,
2. Predsjednik,
3. Nadzorni odbor i
4. Sud časti.

1. SKUPŠTINA

Članak 19.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Hrvatskog saveza zadruga, a čine ju predstavnici zadruga, predstavnici zadružnih saveza i predstavnici dragovoljnih članova.
Mandat članova Skupštine je četiri godine.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova, a odluka je prihvaćena ako je za prijedlog odluke glasovala natpolovična većina nazočnih članova.

Članak 20.
Sjednice Skupštine Hrvatskog saveza zadruga održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine Hrvatskog saveza zadruga, a ako ju on ne sazove, saziva ju predsjednik Hrvatskog saveza zadruga ili nadzorni odbor ili 1/3 predstavnika članova Skupštine.
 
Predsjednik Skupštine

Članak 21.
Predsjednik Skupštine Hrvatskog saveza zadruga i njegov zamjenik biraju se između članova skupštine na mandat od četiri godine.
Predsjednik Skupštine:
– saziva i vodi sjednice Skupštine,
– predsjedava Skupštinom, a u slučaju njegove spriječenosti Skupštinom predsjedava njegov zamjenik,
– proglašava Statut Hrvatskog saveza zadruga nakon donošenja na Skupštini, radi njegovog stupanja na snagu,
– surađuje s predsjednikom Hrvatskog saveza zadruga o pitanjima iz programa i rada Hrvatskog saveza zadruga i informira se o radu njegovih tijela,
– potpisuje Odluku o javnom pozivu za kandidaturu predsjednika Hrvatskog saveza zadruga,
– u ime Hrvatskog saveza zadruga potpisuje ugovor o radu sa predsjednikom Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 22.
Na sjednici Skupštine Hrvatskog saveza zadruga glasovanje je javno, ako Skupština drugačije ne odluči.
Način sazivanja i rada Skupštine Hrvatskog saveza zadruga propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 23.
Skupština Hrvatskog saveza zadruga:
– donosi Statut Hrvatskog saveza zadruga, Poslovnik o svom radu i njihove izmjene i dopune,
– imenuje i razrješava predsjednika Hrvatskog saveza zadruga,
– bira i opoziva Nadzorni odbor,
– bira i opoziva predsjednika Skupštine Hrvatskog saveza zadruga i njegova zamjenika,
– bira i imenuje, te opoziva i razrješava članove Suda časti,
– imenuje i razrješava Savjet za unaprjeđenje zadrugarstva,
– donosi Odluku o izborima za predstavnike u Skupštinu i imenuje Povjerenstvo za provođenje izbora,
– donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan Hrvatskog saveza zadruga,
– usvaja godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i izvješće o radu svih tijela Hrvatskog saveza zadruga,
– donosi odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine,
– donosi odluku o prijemu i prestanku dragovoljnog članstva u Hrvatskom savezu zadruga,
– donosi odluku o osnivanju područnih ureda,
– odlučuje o raspolaganju nekretninama Hrvatskog saveza zadruga,
– dodjeljuje priznanja pojedincima, pravnim i fizičkim osobama za osobit doprinos radu Hrvatskog saveza zadruga,
– donosi i druge odluke iz svoje nadležnosti.
Odluke skupštine u prvom stupnju su konačne.

IZBORI ZA ČLANOVE U SKUPŠTINI

Članak 24.
Kandidat na izborima za predstavničko mjesto u Skupštini je zadruga koja se kandidira sukladno odredbama ovoga Statuta.
Zadruga kandidat koja je izabrana na predstavničko mjesto je predstavnik u Skupštini.
Skupština se formira na način da se svaka zadruga sa područja jedne izborne jedinice može kandidirati za predstavničko mjesto u toj izbornoj jedinici.
Broj predstavničkih mjesta za zadruge određuje se prema omjeru koji iznosi 1% od ukupnog broja zadruga upisanih u Evidenciji koji daje jedno predstavničko mjesto. (npr. 1700 zadruga = 1% = 17 zadruga jednako jedno predstavničko mjesto)
Ukupan broj predstavničkih mjesta u Skupštini ovisi od broja zadruga, zadružnih saveza i dragovoljnih članova u trenutku provođenja izbora za predstavnike u Skupštini.

Članak 25.
Posebnom odlukom Skupštine odredit će se predstavnici dragovoljnih članova Hrvatskog saveza zadruga koji broj ne može biti veći od 10 (slovima: deset) posto ukupnog broja predstavničkih mjesta zadruga u Skupštini.
Zadružne saveze u Skupštini Hrvatskog saveza zadruga predstavlja po jedan zakonski zastupnik upisan u sudski registar.
Predstavnička Skupština se sastoji od:
– zadruga članova Hrvatskog saveza zadruga izabranih za predstavnike,
– predstavnika zadružnih saveza,
– predstavnika dragovoljnih članova, koje Skupština odredi kao predstavnike.

Članak 26.
Ukupni broj zadruga članova i broj predstavničkih mjesta po pojedinoj izbornoj jedinici određuje se na način da se od 1% ukupnog broja zadruga u Evidenciji ostvaruje pravo na jednog predstavnika (u daljnjem tekstu: omjer).
Primjenom tog omjera dobiva se ukupan broj predstavničkih mjesta u Skupštini i broj predstavničkih mjesta u određenoj izbornoj jedinici.
Dobiveni rezultat koji daje broj predstavničkih mjesta u pojedinoj izbornoj jedinici se zaokružuje na cijeli broj.
Ukoliko pri određivanju predstavničkih mjesta primjenom omjera ostane broj predstavničkih mjesta koji nije dodijeljen nijednoj izbornoj jedinici ta mjesta će Povjerenstvo raspodijeliti po izbornim jedinicama počevši od one jedinice koja je po broju zadruga bila najbliže ostvarenju još jednog predstavničkog mjesta pa redom po istom kriteriju po jedinicama dok se predstavnička mjesta ne raspodijele.

Članak 27.
Predlaganje kandidata se provodi na temelju 21 izborne jedinice koje čine 20 županija Republike Hrvatske i Grad Zagreb, te se iz svake jedinice bira omjerom određen broj predstavnika.

Povjerenstvo za provođenje izbora

Članak 28.
Skupština na svojoj godišnjoj sjednici, koja prethodi isteku mandata predstavnika, imenuje članove Povjerenstva za provođenje izbora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog predsjednika Hrvatskog saveza zadruga i određuje rok u kojem će se izbori provesti.
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te zamjenik predsjednika i dva zamjenika člana.
Predsjednik Povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se iz redova pravne struke.
Povjerenstvo može po potrebi osnovati Odbor kao svoje pomoćno tijelo za provedbu izbora i imenovati njegove članove.
Članovi povjerenstva i Odbora ne mogu biti kandidati za predstavnika.

Članak 29.
Povjerenstvo priprema i provodi izbore za predstavničku Skupštinu, pruža sve informacije vezane za postupak izbora, rješava o prigovorima i donosi izvješća te odluke o svim drugim pitanjima.
Povjerenstvo u roku od 30 dana prije početka roka za dostavu prijedloga kandidata donosi i objavljuje na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog saveza zadruga Odluku o provođenju izbora za predstavnike u predstavničkoj Skupštini u kojoj se na način određen odredbama Statuta određuje:
– ukupan broj zadruga u Evidenciji
– omjer dobiven u skladu sa člankom 26. st. 1.
– broj zadruga u pojedinoj izbornoj jedinici
– ukupan broj predstavničkih mjesta u pojedinoj izbornoj jedinici
– broj predstavnika zadružnih saveza
– ukupan broj predstavnika u Skupštini
– početak i kraj roka za dostavu obrazaca za zadruge kandidate
– obrazac za dostavu prijedloga zadruga predstavnika koji je prilog odluke (u daljnjem tekstu: Obrazac
– određuje i objavljuje sve druge rokove i podatke potrebne za jasno i učinkovito provođenje postupka izbora.

Način kandidature

Članak 30.
Zadruge kao članove Hrvatskog saveza zadruga predstavljaju njihovi zakonski zastupnici koji su upisani u sudski registar ili njihovi opunomoćenici koji mogu biti samo članovi zadruge.
Zadruga može biti kandidat samo u jednoj izbornoj jedinici u kojoj ima sjedište.
Zadruga kandidat mora biti predložena od strane najmanje jedne zadruge isključivo sa područja izborne jedinice u kojoj se zadruga kandidira.
Zadruga kandidat koja se kandidira treba u kandidacijskom obrascu u svrhu upoznavanja i predstavljanja na isti način svih kandidata popuniti podatke:
1. naziv zadruge, OIB,
2. sjedište zadruge,
3. godina osnivanja,
4. broj članova u zadruzi,
5. ime i prezime upravitelja, naziv i stupanj stručne spreme, OIB,
6. ime i prezime predsjednika Nadzornog odbora, OIB,
7. redovito plaćanje članarine Hrvatskom savezu zadruga,
8. redovito dostavljanje godišnjeg financijskog izvješća FINI,
9. broj zaposlenih,
10. djelatnost i opći podaci o poslovanju zadruge,
11. članstvo u zadružnim savezima,
12. pečat i potpis upravitelja zadruge koja se kandidira na za to predviđenim mjestima.
Uz kandidacijski obrazac, kandidat mora priložiti:
1. izjava upravitelja o prihvaćanju odgovornosti za istinitost podatka iz obrasca
2. izjavu o suglasnosti zadruge kandidata i zakonskog zastupnika da se obrazac može objaviti na internet stranici Hrvatskog saveza zadruga

Članak 31.
Grafički oblik Obrasca za kandidaturu donosi Povjerenstvo.
Pripreme i provođenje postupka za izbore zadruga za predstavnike obavljat će se isključivo na za to predviđenim obrascima.
Obrasci se objavljuju na službenim internetskim stranicama Hrvatskog saveza zadruga te je dopušteno njihovo ispisivanje, a mogu se preuzeti i u uredima Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 32.
Prijedlog kandidature mora se na Obrascu pravodobno dostaviti na adresu Hrvatskog saveza zadruga, Amruševa 8/1, 10000 Zagreb, s naznakom na zatvorenoj koverti: »Povjerenstvo za izbore za Skupštinu Hrvatskog saveza zadruga – KANDIDATURA – NE OTVARATI«.

Članak 33.
Obrazac za predlaganje kandidata je nevažeći ako je:
1. nepopunjen,
2. popunjen protivno odredbama Statuta,
3. popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi podatke na njemu,
4. popunjen netočnim ili nepotpunim podacima,
5. obrazac nije dostavljen u roku ili na način propisan člankom 32. ovoga Statuta.

Provođenje izbora
 
Članak 34.
Povjerenstvo će formirati listu svih pravovaljano predloženih zadruga kandidata za predstavnika u pojedinoj izbornoj jedinici.
Utvrđene kandidacijske liste za pojedinu izbornu jedinicu objavit će se na internet stranici Hrvatskog saveza zadruga grupirane po izbornim jedinicima radi glasovanja odnosno provođenja izbora.

Članak 35.
U slučaju da je do propisanog roka od strane zadruga kandidiran manji broj zadruga od broja predviđenog za pojedinu izbornu jedinicu ta jedinica će kandidirati manji broj predstavnika u Skupštini.

Članak 36.
Zadruge kandidati mogu odustati od kandidature najkasnije do trenutka objave liste kandidata iz članka 34. ovoga Statuta, a u kojem slučaju moraju dostaviti pisanu obavijest o odustanku.

Članak 37.
Nakon završetka roka za dostavu kandidature s obrascima i objave obrazaca na internetskoj stranici Hrvatskog saveza zadruga, Povjerenstvo provodi izbore na način da se svim zadrugama u izbornoj jedinici u kojoj se provode izbori, poštom dostavlja lista svih kandidata te izborne jedinice odnosno glasački listić, s objašnjenjem o načinu pravovaljanog glasovanja te uputama o objavljenim obrascima i podacima na internetskoj stranici Hrvatskog saveza zadruga.
Lista se sastavlja po abecednom redu naziva zadruge kandidata.
Glasovanje je pravovaljano ako se na glasačkom listiću zaokruži točan ili manji broj zadruga kandidata predviđenih za tu izbornu jedinicu.
Glasovanje nije valjano i glasački list se neće uvažiti ako je zaokružen veći broj zadruga kandidata od predviđenog ili nije zaokružena ni jedna zadruga kandidat.

Članak 38.
Glasačku numeracijsku listu za svaku izbornu jedinicu, redom od broja jedan pa dalje, nakon provedenih izbora sastavlja Povjerenstvo prema broju glasova koje su dobili kandidati, od najvišeg prema manjem broju dobivenih glasova.
U skupštinu su kao predstavnici izabrane zadruge kandidati koje na temelju pravovaljane kandidature dobiju redno mjesto na glasačkoj numeracijskoj listi koje osigurava predstavničko mjesto.
Da bi zadruga kandidat bila izabrana za predstavnika mora dobiti broj glasova jednak ili veći od 5% od ukupnog broja zadruga upisanih u Evidenciju za izbornu jedinicu zadruge kandidata.
U slučaju da u jednoj izbornoj jedinici broj glasova iz prethodnog stavka potreban za izbor za predstavnika dobije manji broj zadruga kandidata od broja predviđenih predstavničkih mjesta ta izborna jedinica će imati manji broj predstavnika.
U slučaju da dvije ili više zadruga kandidata imaju isti broj glasova, kandidate koji postaju predstavnici u skupštini odredit će se primjenom redom sljedećih kriterija:
1. veći broj članova zadruge,
2. veći godišnji prihod,
3. veći broj zaposlenih.

Izvješća nakon izbora
 
Članak 39.
Povjerenstvo nakon brojenja glasova u izbornim jedinicima donosi konačno izvješće koje sadrži ukupne podatke o sastavu predstavničke skupštine i to:
– zadruge izabrane za predstavnike i njihovi aktualni zakonski zastupnici,
– predstavnici zadružnih saveza i njihovi aktualni zakonski zastupnici,
– predstavnici dragovoljnih članova.
Izvješće sadrži i mandatno razdoblje svih predstavnika u predstavničkoj skupštini na koje su isti izabrani.
Izvješće može sadržavati i druge podatke potrebne za što jasnije i potpunije izvješćivanje članova o sastavu predstavničke Skupštine.

Prigovori

Članak 40.
Prigovor na kandidacijsku listu i konačno izvješće može se dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana objave konačnog izvješća, a Povjerenstvo je dužno o prigovoru odlučiti u roku od 48 sati od dana proteka roka za izjavljivanje prigovora.
Na odluku Povjerenstva o prigovoru može se uložiti žalba Sudu časti u roku od 8 dana od dana od kada je dostavljena Odluka, a Sud časti je dužan odlučiti o žalbi na prigovor u roku od 48 sati o dana od kada je dostavljena žalba.
Odluka Suda časti po prigovoru je konačna.

Rokovi

Članak 41.
Povjerenstvo donosi i objavljuje Odluku o izborima u roku od najmanje 30 dana prije početka roka za dostavu prijedloga zadruga kandidata.
Rok za dostavu prijedloga zadruga kandidata iznosi najmanje 30 dana.
Nakon proteka roka za dostavu kandidature s obrascima sa zadrugama kandidatima iz stavka 2. ovoga članka, počinje teći rok od 15 dana za objavu Izvješća o listi kandidata koji su zadovoljili uvjete za izbor kao i izvješće o kandidatima koji nisu zadovoljili uvjete za izbor. Kandidati koji nisu zadovoljili uvjete za izbor, imaju pravo u roku od 48 sati podnijeti prigovor koji je Povjerenstvo dužno riješiti u daljnjem roku od 48 sati, nakon čega će Povjerenstvo, ovisno o odluci o prigovoru, formirati konačnu listu kandidata.
Nakon utvrđivanja liste zadruga kandidata, provode se izbori neposrednim glasovanjem za zadruge kandidate. Objava obrazaca i glasovanje za kandidirane zadruge traje 30 dana.
Nakon proteka roka za glasovanje iz prethodnog stavka, počinje teći rok od 15 dana za objavu Izvješća o izabranim zadrugama kandidatima sa kojima će se konačno definirati lista zadruga predstavnika u izbornoj jedinici.
Ostali rokovi za provođenje pojedinih radnji koji se određuju Odlukom o izborima za predstavnike u Skupštini ili odlukama koje po potrebi donosi Povjerenstvo vezano za postupak izbora u pravilu traju 15 dana.
Svi rokovi se, ukoliko je to moguće, izražavaju se datumski.

Zapisnik o radu Povjerenstva

Članak 42.
U Zapisnik o radu Povjerenstvo bilježi:
– članove Povjerenstva i Odbora ako je osnovan,
– broj zadruga prema Evidenciji,
– koliko je zadruga sudjelovalo u kandidiranju,
– broj obrazaca za kandidaciju, koliko je obrazaca proglašeno važećim, a koliko nevažećim,
– broj zadruga predstavnika u svakoj jedinici,
– predstavnike zadruga,
– podatke o svim zadrugama koje su izabrane u Skupštinu kao predstavnici,
– broj zadružnih saveza prema Evidenciji,
– broj predstavnka zadružnih saveza i njihovi predstavnici,
– broj dragovoljnih članova,
– broj predstavnika dragovoljnih članova.
Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, u zapisnik se unose i sve druge činjenice koje su važne za postupak formiranja Skupštine.
Pisane primjedbe na zapisnik ovlašten je dati svaki član Povjerenstva.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Svaki član Povjerenstva ima pravo na presliku ili prijepis Zapisnika o radu, kojeg svojim potpisima ovjeravaju svi članovi Povjerenstva.
Svi materijali vezani za formiranje Skupštine pohranjuju se u prostorijama Hrvatskog saveza zadruga na rok od 10 godina.

2. PREDSJEDNIK HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA

Članak 43.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga predstavlja i zastupa Hrvatski savez zadruga neograničeno, u zemlji i inozemstvu, te pred sudovima i tijelima državne vlasti.

Članak 44.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga izvršava odluke i zaključke Skupštine i brine se o njihovu izvršenju, vodi poslovanje Hrvatskog saveza zadruga, rukovodi stručnom službom Hrvatskog saveza zadruga i odgovara Skupštini za zakonitost rada Hrvatskog saveza zadruga.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga obavlja ove poslove:
– predlaže mjere za razvoj zadrugarstva i zadružnog organiziranja,
– izvješćuje Nadzorni odbor o poslovima koji su mu stavljeni u nadležnost,
– izrađuje i utvrđuje prijedlog Statuta Hrvatskog saveza zadruga, program rada te organizira izradu financijskog plana i izvješća o financijskom poslovanju Hrvatskog saveza zadruga,
– priprema materijale za Skupštinu Hrvatskog saveza zadruga,
– donosi opće akte vezane za organizaciju rada stručne službe Hrvatskog saveza zadruga,
– vodi brigu o imovini Hrvatskog saveza zadruga,
– poduzima mjere i aktivnosti za rješavanje statusa zadružne imovine na koju nije primijenjen članak 47. Zakona o zadrugama (»Narodne novine« br. 34/11.),
– osniva stručna radna tijela,
– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz odluka i zaključaka Skupštine te ovog Statuta i drugih općih akata Hrvatskog saveza zadruga.
Ako predsjednik Hrvatskog saveza zadruga ustanovi da je opći akt zadružnog saveza u suprotnosti sa Zakonom o zadrugama ili Statutom Hrvatskog saveza zadruga obustavit će provedbu toga akta i vratiti sporni akt zadružnom savezu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.
U slučaju duže spriječenosti za obavljanje svojih obveza, predsjednika Hrvatskog saveza zadruga zamjenjuje predsjednik Skupštine, najduže 6 mjeseci dok se ne izabere novi predsjednik Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 45.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga zaključuje ugovor o radu s Hrvatskim savezom zadruga. U ime Hrvatskog saveza zadruga ugovor potpisuje predsjednik Skupštine.

Članak 46.
Za izbor predsjednika Hrvatskog saveza zadruga raspisuje se javni poziv, koji se objavljuje na službenim stranicama Hrvatskog saveza zadruga i u »Narodnim novinama«.
Javni poziv za izbor predsjednika Hrvatskog saveza zadruga se objavljuje najmanje tri mjeseca prije isteka mandata.
Odluku o javnom pozivu za izbor predsjednika Hrvatskog saveza zadruga potpisuje predsjednik Skupštine.
Uvjeti za izbor Predsjednika Hrvatskog saveza zadruga su:
– visoka stručna sprema,
– 5 godina radnog iskustva na poslovima zadrugarstva,
– znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
– uvjerenje o nekažnjavanju.
Kandidat za predsjednika Hrvatskog saveza zadruga dužan je prilikom svog predstavljanja na skupštini podnijeti program rada za mandatno razdoblje.

Članak 47.
Kandidati za predsjednika Hrvatskog saveza zadruga svoje prijave dostavljaju na adresu Hrvatskog saveza zadruga, sa naznakom – Javni poziv za izbor predsjednika Hrvatskog saveza zadruga – ne otvaraj – Vijeće za utvrđivanje kandidata za predsjednika Hrvatskog saveza zadruga (u daljnjem tekstu: Vijeće).
Vijeće iz prethodnog stavka sastoji se od 3 člana koje imenuje Nadzorni odbor.
Vijeće nakon proteka roka za javni poziv utvrđuje kandidate koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, te na službenim internetskim stranicama Hrvatskog saveza zadruga objavljuje popis kandidata za mjesto predsjednika Hrvatskog saveza zadruga.
Predsjednik Vijeća izvješćuje pisanim putem kandidate koji ispunjavaju uvjete za predsjednika, o danu i mjestu održavanja Skupštine Hrvatskog saveza zadruga, na koju moraju pristupiti radi predstavljanja svog programa i provođenja izbora za mjesto predsjednika Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 48.
Predsjednika Hrvatskog saveza zadruga bira i razrješava Skupština.
Izabran je onaj predloženi kandidat koji dobije veći broj glasova nazočnih predstavnika članova Skupštine.
Ako se bira između tri i više kandidata izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih predstavnika članova Skupštine.
Ako niti jedan kandidat nije dobio većinu iz stavka 3. ovog članka, glasovanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom glasovanju.
Ako koji kandidat iz stavka 3. ovog članka odustane, pravo da bude biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova.
U drugom krugu glasovanja izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih predstavnika članova Skupštine.

Članak 49.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga za svoj rad odgovara Skupštini.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga bira se na mandat od četiri godine. Broj mandata nije ograničen.

Članak 50.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga donosi sve potrebne pravilnike i druge opće akte.

Članak 51.
Predsjedniku Hrvatskog saveza zadruga mandat može prestati i prije isteka mandata:
1. razrješenjem po odluci Skupštine
2. ostavkom
3. smrću
4. pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.
Prijedlog postupka razrješenja predsjednika Hrvatskog saveza zadruga prije isteka mandata može pokrenuti 1/3 svih članova skupštine.

3. NADZORNI ODBOR

Članak 52.
1) Nadzorni odbor je tijelo Hrvatskog saveza zadruga putem kojeg članice Hrvatskog saveza zadruga nadziru rad Hrvatskog saveza zadruga.
2) O svom radu Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu Hrvatskog saveza zadruga najmanje jednom godišnje.

Članak 53.
1) Nadzorni odbor Hrvatskog saveza zadruga obavlja sljedeće poslove:
– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,
– nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Hrvatskog saveza zadruga,
– nadzire izvršavanje obveza članova Hrvatskog saveza zadruga,
– nadzire provođenje Plana rada Hrvatskog saveza zadruga,
– nadzire materijalno financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Hrvatskog saveza zadruga,
– daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja i odlučuje Skupština,
– donosi odluke o prigovorima na pojedinačne akte Suda časti donesene u prvom stupnju,
– dužan je upozoriti Skupštinu na nepravilnosti u radu tijela Hrvatskog saveza zadruga, na propuste u primjeni odredaba ovog Statuta te na nezakonito i nenamjensko korištenje sredstava Hrvatskog saveza zadruga,
– donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti koji su regulirani ovim Statutom.

Članak 54.
Nadzorni odbor ima sedam članova, a mandat članova traje četiri godine.
Nadzorni odbor imenuje Skupština iz redova članova Skupštine.
U Nadzorni odbor Hrvatskog saveza zadruga ne može biti imenovan predsjednik Hrvatskog saveza zadruga ni predsjednik Skupštine niti zamjenik predsjednika Skupštine.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora među sobom na prvoj sjednici.

Članak 55.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednice Odbora, na koju se obvezno poziva predsjednik Hrvatskog saveza zadruga bez prava glasa pri donošenju odluka.
Na sjednicu Nadzornog odbora mogu se pozvati i druge stručne osobe bez prava glasa pri donošenju odluka.

Članak 56.
1) Mandat članu Nadzornog odbora može prestati prije isteka vremena na koje je imenovan:
1. razrješenjem od Skupštine Hrvatskog saveza zadruga,
2. podnošenjem ostavke,
3. smrću člana,
4. pravomoćnom presudom kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje člana ili članova Nadzornog odbora može podnijeti 1/3 svih članova skupštine.

4. SUD ČASTI

Članak 57.
Naziv suda časti jest Sud časti Hrvatskog saveza zadruga (u daljnjem tekstu: Sud časti).
Sjedište Suda časti u sjedištu je Hrvatskog saveza zadruga. Sud časti služi se pečatom Hrvatskog saveza zadruga.
Sud je časti u obavljanju svoje funkcije nezavisan i donosi odluke na temelju zakona, ovog Statuta i drugih akata Hrvatskog saveza zadruga.
Postupak pred Sudom časti pokreće se na prijedlog zadrugara, zadruga i zadružnog saveza ili građana koji imaju pravni interes.

Članak 58.
Sud časti odlučuje o:
– neizvršavanju obveza članica, o povredama Statuta i drugih akata Hrvatskog saveza zadruga,
– povredama zadružnih vrijednosti i međunarodno utvrđenih načela,
– povredama dobrih poslovnih običaja u zadružnom poslovanju.

Članak 59.
Povrede zadružnih vrijednosti i načela naročito su:
– postupak ili propust usmjeren na rušenje zadružnih vrijednosti, kao što su samopomoć, samoodgovornost, demokracija, jednakost, pravednost i solidarnost te društvena odgovornost i skrb za druge,
– postupak ili propust usmjeren na rušenje zadružnih načela, kao što su dobrovoljno i otvoreno članstvo, demokratska kontrola članova, ekonomsko sudjelovanje članova, autonomnost i nezavisnost, obrazovanje, osposobljavanje ili informiranje, suradnja među zadrugama te skrb za zajednicu.

Članak 60.
Povrede dobrih poslovnih običaja u zadružnom poslovanju osobito su:
– svjesno neispunjavanje preuzetih ili ugovorenih obveza,
– postupak ili propust usmjeren na rušenje ugleda drugih članica ili zadrugara,
– prodaja proizvoda ili pružanja usluga kvalitete koja ne odgovara deklaraciji na proizvodu,
– neistinita reklama na štetu drugih zadruga ili potrošača,
– prodaja tuđih proizvoda kao vlastitih,
– namjerno zaključivanje nepotpunih ili nejasnih ugovora u prometu roba i usluga,
– neregularan način naplate.

Članak 61.
Neizvršenja obveza članica osobito su:
– neplaćanje članarine Hrvatskom savezu zadruga,
– neizvršavanje preuzetih obaveza u radu stručnih i radnih tijela Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 62.
Povrede odredaba ovoga Statuta i drugih akata Hrvatskog saveza zadruga osobito su:
– protivno postupanje ili ne postupanje po odredbama Statuta ili drugih akata Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 63.
Za povrede iz članaka 59., 60., 61. i 62. ovoga Statuta, Sud časti može izreći ove mjere:
– opomenu koja se usmeno objavljuje nakon zaključenja rasprave,
– javnu opomenu koja se objavljuje na idućoj Skupštini,
– javnu opomenu uz objavljivanje u listu Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 64.
Stranka nezadovoljna odlukom Suda časti može izjaviti prigovor Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana dostave odluke.
Nadzorni odbor dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 60 dana.

Članak 65.
Na raspravi pred Sudom časti i Nadzornim odborom javnost je isključena.
Suci Suda časti, Nadzorni odbor i administrativno-tehničko osoblje obvezuju se da će podatke i informacije koje su doznali u vođenju postupka čuvati kao tajnu i tijekom trajanja postupka i nakon prestanaka rada u Sudu časti.

Članak 66.
Za suce Suda časti Skupština imenuje 10 stalnih sudaca. Za suca Suda časti može biti biran svaki zadrugar koji uživa osobit ugled i druge stručne osobe iz područja zadrugarstva i pravnih znanosti.
Za suca Suda časti ne mogu biti birani članovi Nadzornog odbora Hrvatskog saveza zadruga, predsjednik Hrvatskog saveza zadruga, upravitelji zadružnih saveza i zadruga.

Članak 67.
Sud časti zasjeda u vijeću od tri suca Suda časti. Sudac Suda časti ne može se suzdržati od glasovanja, ali ima pravo na izdvojeno mišljenje.
Odluka Suda časti donosi se u pisanom obliku.

Članak 68.
Sredstva za rad Suda časti osiguravaju se financijskim planom Hrvatskog saveza zadruga.
Organizacija i način rada Suda časti uređuje se posebnim Pravilnikom koji donosi Skupština.

VI. POMOĆNA TIJELA HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA

Članak 69.
Pomoćna tijela Hrvatskog saveza zadruga čine Vijeće Hrvatskog saveza zadruga, Savjet za unaprjeđenje zadrugarstva i Odbori.

1. VIJEĆE HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA
 
Članak 70.
Vijeće Hrvatskog saveza zadruga (u daljnjem tekstu: Vijeće) je savjetodavno tijelo predsjednika Hrvatskog saveza zadruga koje se formira iz redova predsjednika ili upravitelja svih zadružnih saveza koji posluju u skladu sa svim odredbama ovoga Statuta, predsjednika Skupštine i predsjednika Savjeta za unaprjeđenje zadrugarstva, koji postaju članovi Vijeća po funkciji.

Članak 71.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Hrvatskog saveza zadruga i njima predsjedava.
Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati i druge osobe po odluci predsjednika Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 72.
Vijeće obavlja osobito ove poslove:
– raspravlja o prijedlogu financijskog plana Hrvatskog saveza zadruga,
– raspravlja o mjerama za razvoj zadrugarstva i zadružnog organiziranja, te zajedno sa predsjednikom Hrvatskog saveza zadruga zauzima zajedničke stavove za unaprjeđenje rada cjelokupnog zadružnog sustava,
– raspravlja o odlukama i zaključcima tijela, te zauzima stavove i daje mišljenja i prijedloge o pitanjma o kojima će raspravljati skupština,
– raspravlja o prijedlozima predsjednika Hrvatskog saveza zadruga vezano za imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom,
– raspravlja o prijedlogu Statuta Hrvatskog saveza zadruga,
– raspravlja o programu rada, njegovoj provedbi, financijskom planu i izvješću o financijskom poslovanju Hrvatskog saveza zadruga,
– raspravlja o materijalima za Skupštinu Hrvatskog saveza zadruga koje priprema predsjednik Hrvatskog saveza zadruga,
– raspravlja o prijemu i prestanku dragovoljnog članstva u Hrvatskom savezu zadruga,
– raspravlja o osnivanju odbora,
– izvješćuje o radu i poslovima zadružnih saveza.
 
2. SAVJET ZA UNAPRJEĐENJE ZADRUGARSTVA

Članak 73.
Savjet za unaprjeđenje zadrugarstva (u daljnjem tekstu: Savjet) je tijelo koje se formira od predsjednika strukovnih odbora Hrvatskog saveza zadruga, predstavnika zadruga, predstavnika ministarstava, agencija, fondova, komora, udruga, znanstvenih i drugih institucija Republike Hrvatske koji rade na unaprjeđenju zadrugarstva.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga se poziva na sjednice Savjeta, a po pozivu predsjednika Savjeta u rad se mogu uključiti i vanjski stručnjaci i specijalisti za pojedino područje.

Članak 74.
Savjet se sastaje po potrebi.
Savjet imenuje Skupština Hrvatskog saveza zadruga, na prijedlog predsjednika Hrvatskog saveza zadruga na mandatno razdoblje od 4 godine. Broj članova Savjeta nije određen. Član Savjeta može biti imenovan ponovo bez ograničenja broja mandata. Savjet, između izabranih članova, na konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i donosi Poslovnik o radu Savjeta.

Članak 75.
Savjet obavlja osobito ove poslove:
– prati, analizira i ocjenjuje stanje u zadrugarstvu Republike Hrvatske,
– daje prijedloge mjera i politika za razvoj zadruga,
– na prijedlog pojedinih odbora, raspravlja o strukovnim temama i donosi mišljenje,
– na prijedlog Vijeća Hrvatskog saveza zadruga, daje mišljenje o pitanjima iz područja zadrugarstva,
– na zahtjev predsjednika Hrvatskog saveza zadruga očituje se o svim spornim pitanjima iz djelokruga Hrvatskog saveza zadruga,
– predlaže strategiju razvoja zadružnog sustava te mjere za njezino izvršenje,
– analizira gospodarske uvjete za razvoj zadruga,
– zauzima stavove o stručnim temama koje će biti razmatrane na Skupštini Hrvatskog saveza zadruga i postojećim zakonima i podzakonskim aktima te daje inicijative za njihovu izmjenu,
– razmatra potrebu osnivanja područnih ureda i daje o tome mišljenje.
Savjet izvješćuje Skupštinu o svom radu.

3. ODBORI

Članak 76.
U cilju što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Hrvatskog saveza zadruga, skupština Hrvatskog saveza zadruga osniva Odbore.
Odbori iz stavka 1. ovoga članka su osnovni oblik strukovnog i stručnog organiziranja i rada.

Članak 77.
Vrste i broj odbora utvrđuje Skupština odlukom, s obzirom na broj pripadnika određene strukovne djelatnosti i njezinu posebnu važnost za zadruge i zadrugarstvo.

Članak 78.
Zadaće Odbora su briga, razmatranje i davanje mišljenja o problemima i zadaćama koji se odnose na zadrugarstvo i njegovu strukovnu djelatnost.

VII. STRUČNA SLUŽBA HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA

Članak 79.
Hrvatski savez zadruga organizira Stručnu službu Hrvatskog saveza zadruga za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova.

Članak 80.
Organizacija i rad Stručne službe mora odgovarati potrebama i zahtjevima članova Hrvatskog saveza zadruga i omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje poslova Hrvatskog saveza zadruga, predviđenih Zakonom o zadrugama, ovim Statutom i ostalim aktima Hrvatskog saveza zadruga.
Zadaci stručne službe osobito su:
– provođenje postupaka analiza i predlaganje stručnih rješe¬nja pojedinih pitanja važnih za redovitu djelatnost Hrvatskog saveza zadruga,
– izrada programa razvoja zadružnog sustava i zadrugarstva,
– pripremanje podloga izvještaja i mišljenja važnih za odlučivanje tijela Hrvatskog saveza zadruga,
– organiziranje i pružanje stručne pomoći zadrugarima, zadrugama i zadružnim savezima,
– predlaganje sustava marketinških aktivnosti zadruga i zadružnih saveza, uključujući i organizaciju i provedbu osnivanja burze zadružnih roba i usluga,
– vođenje evidencije zadruga i zadružnih saveza,
– suradnja s državnim tijelima, tijelima lokalne (regionalne) samouprave i drugim institucijama i nevladinim organizacijama, fondovima i agencijama,
– obavljanje administrativno-tehničkih poslova tijelima Hrvatskog saveza zadruga,
– pružanje stručne i druge pomoći članovima Hrvatskog saveza zadruga,
– obavljanje i drugih poslova reguliranih ugovorom o radu.

Članak 81.
Organizaciju stručne službe, opis i opseg poslova, broj izvršitelja, kvalifikacijsku strukturu, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, te ostale uvjete za stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje poslova, pravilnikom o radu propisuje predsjednik Hrvatskog saveza zadruga koji potpisuje i ugovore o radu sa zaposlenicima stručne službe Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 82.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga može za obavljanje poslova koji iziskuju posebna specijalistička znanja angažirati vanjske suradnike i organizacije.

VIII. ZADRUŽNI SAVEZI

Članak 83.
Zadruge se mogu udruživati i osnivati zadružne saveze u skladu sa odredbama Zakona o zadrugama i ovoga Statuta, na teritorijalnom i strukovnom principu ili zadružne saveze kojima promiču i unaprjeđuju svoje posebne interese.

Članak 84.
Zadružni savezi su pravne osobe koje se upisuju u sudski registar, sukladno pravilima za upis zadruga.
Jedinstveni zadružni sustav čine Hrvatski savez zadruga u koji su udružene sve zadruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, te svi zadružni savezi.

Članak 85.
Teritorijalni zadružni savezi moraju iskazati svoj teritorijalni obuhvat.
Na strukovnom principu ili principu posebnog interesa može postojati samo jedan zadružni savez za određenu struku.

Članak 86.
Uvjet za osnivanje zadružnog saveza je potreba zadruga i mogućnost da zadružni savez ostvari ciljeve i potrebne zadaće zbog kojih se osniva.
Kriteriji kojima se ocjenjuje ispunjenje uvjeta za osnivanje zadružnog saveza su sljedeći:
– broj zadruga osnivača teritorijalnog saveza je najmanje 20, a strukovnog saveza ili saveza od posebnog interesa najmanje 10 zadruga iste pripadnosti.
– prethodno mišljenje Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 87.
Radi ostvarivanja djelatnosti predviđenim godišnjim Planom rada Hrvatskog saveza zadruga, Hrvatski savez zadruga može pružiti financijsku i materijalnu potporu zadružnim savezima i ostalim članovima što će se regulirati posebnim aktima.

Članak 88.
Statutom zadružnog saveza pobliže se uređuju: naziv, OIB i sjedište zadružnog saveza, prava i obveze članica, ciljevi, poslovi i zadaci, tijela zadružnog saveza i njihov djelokrug rada, sastav, način i postupak izbora i opoziva tih tijela, trajanje mandata, zastupanje i predstavljanje zadružnog saveza, osiguranje sredstava za rad zadružnog saveza, teritorijalni obuhvat ili strukovna određenost zadružnog saveza ili posebni interes radi kojeg je osnovan, oblici organiziranja, unutrašnji ustroj, i druga pitanja važna za rad zadružnog saveza.
Tvrtka zadružnog saveza sadrži samo teritorijalni obuhvat ili strukovnu određenost tog zadružnog saveza ili određen posebni interes tog zadružnog saveza i naznaku da se radi o zadružnom savezu.
Zadružni savez može imati svoj zaštitni znak. Uz zaštitni znak zadružnog saveza, ukoliko ga ima, i uz njegovu tvrtku mora stajati zaštitni znak Hrvatskog saveza zadruga, u gornjem desnom kutu na memorandumu.

Članak 89.
Tijela zadružnog saveza su: skupština, nadzorni odbor i upravitelj. Zadružni savez može imati i druga tijela određena statutom zadružnog saveza.
Poslovi zadružnog saveza su:
– pružati stručnu i drugu pomoć članicama i zastupati njihove druge interese i potrebe,
– štititi i promicati interese svojih članova,
– promicati zadružne vrednote i načela zadrugarstva i učeničkog zadrugarstva, te zadružne proizvode i usluge
– pružati stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju zadruga,
– promicati i zastupati interese članova pred tijelima pripadajuće lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– zajedno sa Hrvatskim savezom zadruga promicati i zastupati interese članova pred tijelima državne uprave,
– pravovremeno izvješćivati Hrvatski savez zadruga o svim pitanjima od interesa za zadrugarstvo i zadružni sustav,
– osiguravati protok svih informacija ukupnog zadružnog sustava prema svojim članicama i od članica u zadružni sustav,
– raspravljati o svim gospodarskim pitanjima prema vlastitoj inicijativi ili na inicijativu Hrvatskog saveza zadruga,
– izvješćivati svoje članove o svom radu i radu Hrvatskog saveza zadruga, te im predlagati poduzimanje mjera i aktivnosti u interesu članstva,
– organizirati gospodarske, kulturne, umjetničke, humanitarne i druge aktivnosti,
– dostavljati Hrvatskom savezu zadruga program rada i financijski plan, izvješće o radu i financijsko izvješće i druge opće akte potrebne radi osiguranja funkcioniranja jedinstvenog zadružnog sustava
– obavljati i druge poslove utvrđene statutom i drugim općim aktima zadružnog saveza.
Za zakonitost rada zadružnog saveza i kvalitetno obavljanje poslova odgovoran je zakonski zastupnik zadružnog saveza upisan u sudski registar.

Članak 90.
Zadruge mogu ostvarivati svoje potrebe i interese putem pripadajućih zadružnih saveza i kada nisu njihove članice.
Članovi Hrvatskog saveza zadruga koji nisu zadruge, ostvaruju članska prava i obveze u Hrvatskom savezu zadruga na način određen za zadruge.

IX. IMOVINA I FINANCIRANJE HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA

Članak 91.
Imovinu Hrvatskog saveza zadruga čine: novčana sredstva, nekretnine, prava, inventar i ostali prihodi.

Članak 92.
Sredstva za rad Hrvatskog saveza zadruga osiguravaju se iz članarina, prihoda od imovine, naknada za usluge, potpora, donacija i drugih izvora.
Odluku o visini i načinu plaćanja članarine donosi Skupština Hrvatskog saveza zadruga, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo i poduzetništvo.

Članak 93.
Članovi Hrvatskog saveza zadruga dužni su redovito uplaćivati članarinu Hrvatskom savezu zadruga u visini i na način određen odlukom iz članka 92. stavak 2. ovoga Statuta.
Zbog neplaćanja članarine Hrvatskom savezu zadruga može se pokrenuti postupak prisilne naplate, a Sud časti može izreći jednu od propisanih mjera.

Članak 94.
Sredstva Hrvatskog saveza zadruga koriste se za obavljanje djelatnosti Hrvatskog saveza zadruga sukladno Zakonu o zadrugama, ovom Statutu i drugim aktima Hrvatskog saveza zadruga (financijski plan, ugovori itd.).
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga vodi brigu o imovini Hrvatskog saveza zadruga, odgovara za zakonitost upravljanja, korištenje imovine i sredstava za rad, te odlučuje o nabavi, otpisu i prodaji osnovnih sredstava do vrijednosti u visini do 300.000,00 kn samostalno, do 750.000,00 kn uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, a preko 750.000,00 kn uz prethodnu suglasnost Skupštine.

Članak 95.
Svi prihodi i rashodi Hrvatskog saveza zadruga utvrđuju se godišnjim financijskim planom.

Članak 96.
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga odgovara za izvršenje financijskog plana, sukladno odlukama Skupštine o usvajanju programa rada i financijskog plana Hrvatskog saveza zadruga.

X. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

Članak 97.
Djelovanje Hrvatskog saveza zadruga je javno.
Hrvatski savez zadruga izvješćuje svoje članice objavljivanjem izvješća o radu tijela, o svom financijsko-materijalnom poslovanju te objavljuje i druge podatke bitne za članice.
Hrvatski savez zadruga javnost rada ostvaruje i putem svoje službene internetske stranice, kao i izdavanjem glasila za zadružno poduzetništvo, te suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.
Tijela Hrvatskog saveza zadruga dužna su odgovoriti na pitanja o svom radu koja im upute članice i tijela državne vlasti.

XI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI, POSTUPAK DONOŠENJA I IZMJENA

Članak 98.
Statut Hrvatskog saveza zadruga temeljni je opći akt Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 99.
Prijedlog Statuta izrađuje i utvrđuje predsjednik Hrvatskog saveza zadruga, a utvrđuje ga Nadzorni odbor.
Statut donosi skupština Hrvatskog saveza zadruga, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za gospodarstvo i poduzetništvo.

Članak 100.
Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog saveza zadruga donose se prema postupku za donošenje Statuta.
Postupak za izmjenu i dopunu Statuta može pokrenuti predsjednik Hrvatskog saveza zadruga, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 (trećina) predstavnika članova u Skupštini Hrvatskog saveza zadruga.
Odredbe Statuta tumači Skupština Hrvatskog saveza zadruga.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.
Zadružni savezi osnovani po dosadašnjim propisima, dužni su uskladiti svoj rad i opće akte s odredbama ovoga Statuta u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 102.
Postojeća Skupština i Nadzorni odbor Hrvatskog saveza zadruga dužni su obavljati svoje poslove i zadatke sukladno važećim propisima do konstituiranja nove Skupštine Hrvatskog saveza zadruga, kao i donijeti potrebne odluke radi usklađenja Hrvatskog saveza zadruga sukladno odredbama Zakona o zadrugama i drugim propisima.
Postojeći Nadzorni odbor Hrvatskog saveza zadruga dužan je radi zakonskog funkcioniranja Hrvatskog saveza zadruga obaviti poslove: usvajanje godišnjeg izvješća o radu, financijskog izvješća, donošenje odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine, te godišnjeg programa rada i godišnjeg financijskog plana Hrvatskog saveza zadruga, za razdoblje do konstituiranja nove skupštine Hrvatskog saveza zadruga.
Nakon proteka zakonskog roka za usklađenje rada i općih akata postojećih zadruga s odredbama Zakona o zadrugama, Nadzorni odbor Hrvatskog saveza zadruga dužan je u roku od šest mjeseci od proteka zadnjeg dana zakonskog roka za usklađenje zadruga donijeti Odluku o izborima za predstavničku skupštinu Hrvatskog saveza zadruga i imenovati Povjerenstvo za provođenje izbora, na prijedlog predsjednika Hrvatskog saveza zadruga, a sve sukladno odredbama ovoga Statuta, prema kojim odredbama će se provesti i sam postupak izbora.
 
Članak 103.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i proglašenja na Skupštini.
Statut se objavljuje u »Narodnim novinama«.