UREDBA O VOĐENJU REGISTRA JAVNIH CESTA

(«Narodne novine», broj 32/01)

Članak 1.
U svrhu osiguranja tehničko-tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta, u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza ustrojit će se i voditi posebni Registar javnih cesta.

Članak 2.
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., koncesijska društva za javne ceste u koncesiji i županijske uprave za ceste, dužni su Ministarstvu pomorstva, prometa i veza dostavljati sve podatke za upis državnih, županijskih i lokalnih cesta u Registar javnih cesta.
Ministar pomorstva, prometa i veza utvrdit će sadržaj i način prikupljanja i obrade podataka o javnim cestama, koji će se voditi u Registru javnih cesta, te dati obvezujuće upute u vezi provedbe ove Uredbe subjektima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.
Troškove ustroja i vođenja Registra javnih cesta snosit će 40% od ukupnih troškova Hrvatske ceste d.o.o., 30% od ukupnih troškova Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesijska društva za javne ceste u koncesiji, te 30% od ukupnih troškova županijske uprave za ceste, razmjerno udjelu mreže županijskih i lokalnih cesta kojima upravljaju, iz sredstava koja su prema članku 59. Zakona o javnim cestama izvori financiranja, građenja i održavanja javnih cesta.

Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.