Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI VOZILA

(„Narodne novine“, broj 138/11)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuje obaveza homologacije vozila kao cjeline prije stavljanja vozila na tržište ili prve registracije u Republici Hrvatskoj, oblik i sadržaj zahtjeva, potvrde o sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila i potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, metode i postupci ispitivanja, uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za provođenje postupka homologacije, propisuju se zahtjevi o homologaciji koje moraju zadovoljavati vozila i njihovi dijelovi i oprema te naknade koje se naplaćuju za provođenje postupka homologacije vozila, dijelova i opreme.

Članak 2.
Obavezi homologacije podliježu cestovna motorna i priključna vozila (u daljnjem tekstu: »vozila«) obuhvaćena kategorizacijom vozila za homologaciju, propisanom u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.
Postupak homologacije provodi se za sva nova i rabljena vozila osim izuzetaka iz članka 34. ovoga Pravilnika.

Članak 4.
Vozila koja se uvoze odnosno serijski proizvode u Republici Hrvatsku moraju biti homologirana sukladno odredbama ovoga Pravilnika, prije uvoznog carinjena ili stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.
Homologacija vozila u smislu ovog Pravilnika je postupak kojim Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: »Zavod«) potvrđuje sukladnost vozila kao cjeline s odredbama propisa ovoga Pravilnika.
Homologaciju vozila provodi Zavod a pojedine poslove u postupku homologacije obavlja pravna osoba koju ovlasti Zavod (u daljnjem tekstu: »ovlaštena pravna osoba«).

Članak 6.
Postupak homologacije vozila podrazumijeva pregled dokumentacije i pregled vozila, izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta, izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila te potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Članak 7.
Izjava o sukladnosti vozila ili potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila obavezno se prilaže pri tehničkom pregledu prije prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj, a broj izjave odnosno potvrde upisuje se u zapisnik o tehničkom pregledu vozila i registracijski list.

Članak 8.
U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
– »COC dokument« (Certificate of Conformity) je dokument koji izdaje proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da vozilo iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje;
»dovršeno vozilo« je vozilo koje je rezultat postupka višestupanjske homologacije i koje zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika;
– »EU homologacija« je postupak kojim tijelo za homologaciju pojedine države članice EU, potvrđuje da tip vozila, dijelovi i oprema zadovoljavaju odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe propisane za zemlje Europske unije;
– »izjava o sukladnosti« je dokument koji izdaje proizvođač vozila u R. Hrvatskoj ili predstavnik proizvođača, a kojom se potvrđuje da je vozilo iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje;
»motorno vozilo« je svako motorno vozilo, potpuno, dovršeno ili nepotpuno, sa vlastitim pogonom, a čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h;
»nepotpuno vozilo« je vozilo koje je potrebno dopuniti barem još u jednoj fazi kako bi zadovoljavalo sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika;
»osnovno vozilo« označava nepotpuno vozilo koje zadržava svoju identifikacijsku oznaku vozila (VIN) u svim sljedećim fazama postupka višestupanjske homologacije;
»potvrda proizvođača« je dokument s kojim proizvođač ili njegov predstavnik potvrđuje kojim je EU Direktivama i Uredbama odnosno UNECE Pravilnicima udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje;
»potpuno vozilo« je vozilo koje je proizvođač izradio bez prekida postupka od početne do završne faze, tako da ono zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika;
»potvrda o sukladnosti tipa vozila«, je dokument kojim tijelo za homologaciju službeno potvrđuje da su tip vozila, dijelovi i oprema homologirani;
– »potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila« je dokument kojim ovlaštena pravna osoba službeno potvrđuje da vozilo ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom;
»proizvođač« je fizička ili pravna osoba koja je odgovorna tijelu za homologaciju za sve aspekte postupka homologacije ili postupka odobravanja te za osiguravanje sukladnosti proizvodnje;
– »predstavnik proizvođača« označava pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koju je pravovaljano ovlastio proizvođač da ga predstavlja pred tijelom za homologaciju te da djeluje u njegovo ime u području primjene ovoga Pravilnika;
»priključno vozilo« označava svako vozilo bez vlastitoga pogona na kotačima koje je konstruirano i proizvedeno da ga vuče motorno vozilo;
»provjereno osposobljena pravna osoba« je pravna osoba koja je akreditirana za odgovarajuće područje ispitivanja ili je njena kompetentnost provjerena od strane Zavoda;
»proizvođačeva dokumentacija o vozilu« podrazumijeva obrazloženje VIN oznake i identifikacijske pločice proizvođača vozila te obrazloženje oznake tipa, varijante, izvedbe;
»rabljeno vozilo« označava vozilo od čije prve registracije je prošlo najmanje šest mjeseci;
»tip vozila« označava vozilo iste kategorije, istoga proizvođača i iste proizvođačke oznake tipa koje se bitno ne razlikuju u pogonskom motoru i podvozju. Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe, čije se detaljnije pojašnjenje nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika;
»višestupanjska homologacija« je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača (izrada po fazama), i kada se u svakoj narednoj fazi izrade prihvaća homologacija iz prethodne faze, a prva faza predstavlja izradu osnovnog vozila na kojem je predviđena nadogradnja.

Članak 9.
Homologacija vozila provodi se kao homologacija tipa vozila i homologacija pojedinačnog vozila.
Homologacija vozila se može provoditi u jednom stupnju ili u više stupnjeva, kao višestupanjska homologacija.

II. HOMOLOGACIJA TIPA VOZILA

Članak 10.
Homologacija tipa vozila je postupak potvrđivanja sukladnosti tipa vozila s propisima, a provodi se za nova vozila koja se uvoze odnosno serijski proizvode u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.
Zahtjev za provedbu postupka homologacije tipa vozila podnosi Zavodu proizvođač vozila ili predstavnik proizvođača na obrascu DZM H-1, koji je sastavni dio Priloga II ovoga Pravilnika.
Uz zahtjev se prilaže:
– izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je podnositelj zahtjeva sklopio s proizvođačem vozila s prijevodom na hrvatski jezik ili izvornik potvrde proizvođača vozila da postoji takav ugovor;
– ovlaštenje za poduzimanje radnji u postupku homologacije u Republici Hrvatskoj izdano od proizvođača;
– upravna pristojba;
– dokaz o upis u Registar proizvođača vozila ako se vozilo proizvodi u Republici Hrvatskoj.

Članak 12.
Zavod podnositelju zahtjeva dostavlja odgovarajuće obrasce o potrebnim tehničkim podacima o vozilu, te po potrebi upućuje podnositelja zahtjeva na ovlaštenu pravnu osobu i o tome obavještava ovlaštenu pravnu osobu.
Ako je za tip vozila proveden postupak homologacije tipa vozila predviđen za zemlje Europske unije (EU-homologacija vozila), podnositelj zahtjeva dostavlja Zavodu slijedeću dokumentaciju, u pisanom i elektroničkom obliku:
– kopiju dokumenta o jedinstvenoj EU homologaciji tipa vozila s prilozima,
– popis varijanti (inačica) i izvedbi za koje se traži homologacija tipa vozila
– tablicu s podacima za sve tražene varijante/izvedbe tipa vozila za koji se provodi postupak. Sadržaj podatka naveden je, ovisno o kategoriji vozila u obrascu pripadajuće izjave o sukladnosti u Prilogu VI ovoga Pravilnika.
Dostavljenu dokumentaciju Zavod prosljeđuje ovlaštenoj pravnoj osobi koja vrši provjeru i upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima te Zavodu dostavlja izvještaj.
U slučaju homologacije tipa vozila za koji nije proveden jedinstveni postupak homologacije tipa vozila propisan za zemlje Europske unije (EU homologacija) i za vozila proizvedena u Republici Hrvatskoj, podnositelj zahtjeva doprema ovlaštenoj pravnoj osobi vozilo uzorak i dostavlja slijedeću dokumentaciju, u pisanom i elektroničkom obliku:
– popis varijanti (inačica) i izvedbi za koje se traži homologacija tipa vozila;
– obrazloženje VIN oznake i identifikacijske pločice proizvođača vozila;
– obrazloženje oznake tipa, varijante, izvedbe;
– tablicu s podacima za sve tražene varijante/izvedbe tipa vozila za koji se provodi postupak. Sadržaj podatka naveden je, ovisno o kategoriji vozila u obrascu pripadajuće izjave o sukladnosti u Prilogu VI ovoga Pravilnika;
– pojedinačna homologacijska odobrenja kao proizvođačev dokaz o udovoljavanju opreme i dijelova vozila propisanim uvjetima;
– tehnički opis vozila uzorka.
Ako je dokumentacija na stranom jeziku ovlaštena pravna osoba može zahtijevati dostavu prijevoda na hrvatski jezik.

Članak 13.
Postupak homologacije tipa vozila za koji je provedena europska homologacija provodi se tako da Zavod podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o sukladnosti tipa vozila na temelju jedinstvene europske homologacije.
Oblik i sadržaj obrasca »Potvrda o sukladnosti tipa vozila« propisan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

Članak 14.
Postupak homologacije tipa vozila za koji nije provedena europska homologacija i za vozila proizvedena u Hrvatskoj provodi Zavod i ovlaštena pravna osoba koja obavlja pregled dokumentacije i vozila te provodi potrebna ispitivanja vozila uzorka.
Ako je zahtjev podnesen za više varijanti ili izvedbi jednog tipa vozila s većim međusobnim razlikama, ovlaštena pravna osoba može zatražiti od podnositelja zahtjeva odgovarajuća dodatna vozila uzorke za pregled.
Pregled dokumentacije je provjera sukladnosti tehničkih podataka vozila s podacima iz proizvođačeve dokumentacije (tehnički podaci i homologacijska odobrenja) te provjera sukladnosti homologacijskih odobrenja s uvjetima pojedinih propisa o homologaciji.
Pregled vozila je pregled homologacijskih oznaka na opremi i dijelovima vozila, provjera sukladnosti ugrađenih dijelova s proizvođačevom dokumentacijom te provjera mjerljivih parametara vozila po potrebi i odabranih metodom slučajnog uzorka i oznaka bitnih za identifikaciju vozila (npr. VIN oznaka, oznaka motora i dr.).

Članak 15.
U slučajevima kad ne postoji odgovarajuća homologacijska dokumentacija ovlaštena pravna osoba za homologaciju tipa vozila provest će odgovarajuća ispitivanja i o tome izdati tehnički izvještaj o ispitivanju koji će se upotrijebiti u postupku homologacije.
Ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka može provesti samo provjereno osposobljena pravna osoba.

Članak 16.
Pregledom dokumentacije i vozila ovlaštena pravna osoba utvrđuje sukladnost vozila uzorka priloženoj dokumentaciji te izdaje Zavodu izvještaj o zadovoljavanju propisanih uvjeta i tablicu s podacima za sve varijante/izvedbe tipa vozila za koji se provodi postupak.

Članak 17.
Zavod na temelju izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta iz članka 16. ovoga Pravilnika izdaje potvrdu o sukladnosti tipa vozila ako tip vozila zadovoljava propisane uvjete.
Oblik i sadržaj obrasca »Potvrda o sukladnosti tipa vozila« propisan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.
U slučaju homologacije tipa osnovnog ili nepotpunog vozila Zavod će izdati potvrdu o sukladnosti tipu osnovnog ili nepotpunog vozila koje zadovoljava zahtjeve svih odgovarajućih propisa o homologaciji, uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila.

Članak 18.
Posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila, izdaje izjavu o sukladnosti vozila kojom se korisniku jamči sukladnost vozila s tipom vozila homologiranim u Republici Hrvatskoj. Jedan primjerak navedene izjave ostaje posjedniku potvrde.
Oblik i sadržaj obrazaca »Izjava o sukladnosti vozila« propisan je u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.
Izjavu o sukladnosti vozila potpisuje odgovorna osoba posjednika potvrde o sukladnosti tipa vozila.
Posjednik potvrde, podatke o izdanim izjavama o sukladnosti vozila koje moraju biti brojčano označene, mjesečno dostavlja Zavodu i to najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Izjavu o sukladnosti vozila može izdati samo posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila.

Članak 19.
Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi da tip vozila ne zadovoljava propisane uvjete, Zavod na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.
U slučaju izmjene već homologiranoga tipa vozila ili uvođenja nove varijante ili izvedbe, posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila treba podnijeti Zavodu zahtjev na obrascu DZM H-1 za dopunu potvrde o sukladnosti tipa vozila, te ostalu dokumentaciju iz članka 12. ovoga Pravilnika.
Za vozilo koje posjeduje EU–homologaciju, izmjenu odnosno dopunu postojeće homologacije potrebno je podnijeti zahtjev za dopunu sa svakim proširenjem (pojedinom ekstenzijom) EU-homologacije koju provede proizvođač.

Članak 21.
U postupku višestupanjske homologacije, potrebno je dostaviti sljedeće podatke:
– u prvom stupnju homologacije: dijelove tehničkog opisa vozila i homologacijska odobrenja za potpuno vozilo, prema stupnju dovršenosti osnovnoga vozila;
– u drugom i sljedećim stupnjevima: dijelove tehničkog opisa vozila i homologacijska odobrenja za trenutni stupanj dovršenosti i homologacijska odobrenja za nepotpuno vozilo, izdana za prethodni stupanj izrade.
Proizvođač mora dostaviti sve podatke o preinakama i dodacima koje je proveo na nepotpunom vozilu.
Ovlaštena pravna osoba za homologaciju tipa vozila provest će po potrebi i odgovarajuće ispitivanje i o tome izdati tehnički izvještaj o ispitivanju na temelju kojeg će Zavod izdati potvrdu o sukladnosti tipa vozila.
Kod višestupanjske homologacije Zavod će dodijeliti potvrdu o sukladnosti tipa nepotpunog ili dovršenog vozila koje zadovoljava zahtjeve svih odgovarajućih propisa o homologaciji, uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila

III. HOMOLOGACIJA POJEDINAČNOG VOZILA

Članak 22.
Homologacija pojedinačnog vozila je postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila s propisima, a provodi se za nova i rabljena vozila koja se pojedinačno uvoze, kao i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države, u slučaju njihovoga stavljanja na tržište ili njihove registracije nakon besplatne dodjele od strane nadležnih državnih tijela.

Članak 23.
U postupku homologacije pojedinačnog vozila pregled dokumentacije, pregled vozila i izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta obavlja ovlaštena pravna osoba za homologaciju pojedinačnog vozila.
Pregled dokumentacije podrazumijeva provjeru sukladnosti tehničkih podataka vozila i provjeru dokaza proizvođača o sukladnosti opreme i dijelova predmetnog vozila s uvjetima propisanim pojedinim pravilnikom. Pregled vozila je pregled homologacijskih oznaka na opremi i dijelovima vozila te provjera mjerljivih parametara vozila po potrebi i oznaka bitnih za identifikaciju vozila (npr. VIN oznaka, oznaka motora i dr.).

Članak 24.
Zahtjev za provedbu postupka homologacije pojedinačnog vozila dobavljač vozila podnosi neposredno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu DZM H-1 te doprema vozilo na pregled.
Uz zahtjev za provedbu postupka homologacije pojedinačnog vozila prilažu se:
– upravna pristojba;
– tehnički podaci o vozilu;
– potvrda proizvođača ili »COC dokument«;
– prometna dozvola (za rabljena vozila);
– po potrebi druga dokumentacija.

Članak 25.
Potvrdu proizvođača može izdati od strane Zavoda odobren proizvođačev predstavnik u Republici Hrvatskoj, ili proizvođačev ovlašteni zastupnik u državi iz koje se vozilo uvozi.
Potvrdu proizvođača može izdati i pravna osoba iz inozemstva koju za to Zavod odobri.
Za vozila koja nisu homologirana prema zahtjevima UNECE Pravilnika ili EU Direktiva samo proizvođač ili pravna osoba koju Zavod odobri, može izdati dokaz kojim se potvrđuje kojim UNECE Pravilnicima ili EU Direktivama predmetno vozilo odgovara.
U postupku homologacije mogu se prihvaćati pojedinačna homologacijska odobrenja izdana u inozemstvu ako ih je izdalo tijelo za homologaciju tih država na temelju UNECE Pravilnika, EEC/EC Direktiva ili EU Uredbi.

Članak 26.
Ovlaštena pravna osoba obavlja pregled dokumentacije i vozila, utvrđuje zadovoljava li vozilo uvjete propisane pojedinim pravilnikom, izdaje izvještaj o zadovoljavanju propisanih uvjeta, te upisuje podatke o vozilu u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima.
Na temelju izvještaja iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena pravna osoba izdaje potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.
Oblik i sadržaj obrasca potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila propisan je u Prilogu V ovoga Pravilnika.
Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila potpisuje odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.
Ovlaštena pravna osoba dužna je omogućiti Zavodu uvid u sve podatke o izdanim potvrdama o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila putem jedinstvene baze podataka.
Ovlaštena pravna osoba izradit će detaljan operativni postupnik rada te ga dostaviti Zavodu na suglasnost.

Članak 27.
Ako se pregledom dokumentacije i/ili vozila utvrdi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava propisane uvjete, ovlaštena pravna osoba donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.
Za vozilo koje ne zadovoljava propisane uvjete, ovlaštena pravna osoba može dati rok od 30 dana da se otklone razlozi zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava propisane uvjete. Obavijest o tome dostavlja se carinskoj ispostavi.
Ako se pregledom vozila uoče nedostaci koji se mogu otkloniti, ne može se uskratiti izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. U tom slučaju potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila mora sadržavati popis uočenih nedostataka koji se moraju ukloniti prije prve registracije u Republici Hrvatskoj.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti žalba Zavodu u roku od 15 dana od primitka rješenja.

IV. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA PROVEDBU POSTUPKA HOMOLOGACIJE VOZILA

Članak 28.
Za provedbu postupka homologacije vozila, odnosno za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku homologacije prema ovom Pravilniku, pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:
(1.) da na svakom ispitnom mjestu raspolaže odgovarajućim radioničkim prostorom u kojem je moguće obavljanje pregleda i ispitivanja vozila, a taj prostor mora zadovoljiti uvjete s obzirom na vanjske dimenzije vozila, da je u njemu moguć nesmetan rad djelatnika koji obavljaju pregled vozila i druge stručne i tehničke poslove za koje je pravna osoba ovlaštena;
(2.) da raspolaže odgovarajućom opremom za ispitivanje vozila prema zahtjevima ovoga Pravilnika te odgovarajućim uredskim prostorom;
(3.) da ima najmanje tri djelatnika koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera, jednog djelatnika IV. stupnja stručne spreme tehničkog smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku homologacije vozila i jednog djelatnika najmanje IV. stupnja stručne spreme za obavljanje administrativnih poslova;
(4.) da ima na svakom ispitnom mjestu najmanje dva djelatnika IV. stupnja stručne spreme tehničkog smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku homologacije vozila;
(5.) da ima odgovarajuću informatičku i tehničku opremu za obavljanje povjerenih poslova;
(6.) da ima razvijeno jedinstveno programsko rješenje za prikupljanje i obradu homologacijskih podataka u jedinstvenu bazu podataka homologacije vozila.

Članak 29.
Djelatnici ovlaštene pravne osobe koji obavljaju stručne i tehničke poslove u postupku homologacije pojedinačnog vozila dužni su položiti ispit prema programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka pojedinačne homologacije vozila.
Program iz stavka 1. ovog članka donosi ravnatelj Zavoda te imenuje povjerenstvo za polaganje ovog ispita.
O položenom ispitu prema programu Zavod izdaje uvjerenje.

Članak 30.
Zavod će, na zahtjev pravne osobe koja ispunjava uvjete iz članka 28. ovoga Pravilnika, izdati rješenje za obavljanje određenih poslova u postupku homologacije vozila odnosno za obavljanje stručnih i tehničkih poslova prema ovom Pravilniku.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.
Pravna osoba mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 28. ovoga Pravilnika.

Članak 31.
Ako pravna osoba kojoj je izdano rješenje za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta iz članka 28. ovoga Pravilnika, Zavod će ukinuti rješenje.
Ako pravna osoba koja ima više ispitnih mjesta prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta iz članka 28. ovoga Pravilnika za jedno ili više ispitnih mjesta za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, Zavod će ukinuti rješenje u dijelu koji se odnosi na ta ispitna mjesta.

Članak 32.
Ovlaštena pravna osoba tijekom svoga rada mora:
(1.) obavljati poslove homologacije u okviru cijena utvrđenih ovim Pravilnikom;
(2.) obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na ispunjavanje uvjeta iz članka 28. ovoga Pravilnika;
(3.) vršiti upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima te o tome dostavljati izvještaj Zavodu.

V. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA VOZILA

Članak 33.
Vozilo ispunjava zahtjeve ovoga Pravilnika ako ispunjava zahtjeve propisa iz Priloga III ovoga Pravilnika.

VI. IZUZEĆA OD POSTUPKA HOMOLOGACIJE VOZILA

Članak 34.
Homologacija vozila ne provodi se za:
(1.) vozila uvezena za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj, a koja će imati registracijske oznake diplomatskog ili konzularnog predstavništva. Vozila koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju u Republici Hrvatskoj u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje;
(2.) vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina te iznimno vozila kojima takav status odobri ravnatelj Zavoda;
(3.) vozila koja nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu i koja neće biti registrirana;
(4.) vozila koja radi preseljenja uvoze fizičke osobe koje su neprekidno boravile u inozemstvu najmanje 12 mjeseci;
(5.) vozila koja uvoze osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju;
(6.) vatrogasna vozila uz prethodno mišljenje Državne uprave za spašavanje;
(7.) vozila namijenjena vojnim potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim gospodarskih vozila i vozila za prijevoz putnika.
Ravnatelj Zavoda može donijeti odluku da za uvoz vozila posebne namjene ne treba provoditi postupak homologacije vozila.
Zahtjev za primjenu odredbe iz točke 1., podnosi se Zavodu uz potvrdu Državnog protokola Republike Hrvatske da su ispunjeni uvjeti za primjenu olakšica za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje iz Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.
Zahtjev za primjenu odredaba iz točaka 2., 3., 5. i 6. stavka 1. i u stavku 2. ovoga članka podnosi se Zavodu.
Za primjenu odredbe iz točke 7. stavka 1. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izdaje odgovarajuću izjavu.

VII. SUKLADNOST PROIZVODNJE

Članak 35.
Postupci proizvodnje moraju osigurati sukladnost proizvodnje na način da svako vozilo, dio ili oprema bude proizvedeno u skladu s homologiranim tipom.
U slučaju kad je zahtjev za homologaciju vozila podnio proizvođač vozila, Zavod će provjeriti postojanje zadovoljavajućih mjera i postupaka za osiguravanje učinkovitog nadzora nad kakvoćom proizvodnje koja treba osigurati da sastavni dijelovi i oprema ili vozila u proizvodnji budu sukladna s homologiranim tipom.
Zavod može provjeru postojanja zadovoljavajućih mjera za osiguravanje sukladnosti proizvodnje povjeriti i ovlaštenoj pravnoj osobi.

VIII. NAKNADE

Članak 36.
U postupku homologacije vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

(1.) Naknada za pokriće troškova za izdavanje Potvrde o sukladnosti tipa vozila iznose:

 

Vrsta vozila
Kategorija
Naknada (kn)
Osobna i laka teretna vozila
M1 i N1
4.000,00
Autobusi i teretna vozila
M2, M3, N2 i N3
6.000,00
Priključna vozila iznad 3,5t
O3 i O4
3.000,00
Priključna vozila do 3,5t
O1 i O2
2.000,00
Motocikli i mopedi
L1, L3
2.000,00
Motocikli sa tri i četiri kotača
L2, L4, L5, L6, L7
2.500,00

 


(2.) Naknada za pokriće troškova dopune potvrde o sukladnosti tipa vozila iznosi 25% iznosa navedenih u tablici.

Članak 37.
(1.) Naknada za pokriće troškova stručnog pregleda vozila uzorka, provjeru dokumentacije i upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima u postupku homologacije tipa vozila iznose:

 

Vrsta vozila
Kategorija
Naknada (kn)
Pregled
vozila
uzorka
Provjera
dokumentacije i upis podataka
Osobna i laka teretna vozila
M1 i N1
500,00
1.000,00
Autobusi i teretna vozila
M2, M3, N2 i N3
500,00
2.000,00
Priključna vozila iznad 3,5t
O3 i O4
500,00
1.000,00
Priključna vozila do 3,5t
O1 i O2
500,00
500,00
Motocikli i mopedi
L1, L3
500,00
500,00
Motocikli sa tri i četiri kotača
L2, L4, L5, L6 i L7
500,00
1.000,00

 


(2.) Iznosi iz stavka 1. ovog članka pokrivaju osnovni trošak pregleda dokumentacije i vozila, te izradu izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta. U iznose nisu uključeni troškovi eventualnih ispitivanja.
(3.) U slučaju pregleda vozila uzorka, nakon prvih pet izvedbi za svakih sljedećih pet izvedbi iznosi naknada iz točke (1.) ovog članka povećavaju se za 15%.
(4.) Naknada za pokriće troškova pregleda vozila i dokumentacije za dopunu potvrde o sukladnosti tipa vozila iznosi 25% iznosa naknade iz stavka 1. ovog članka.

Članak 38.
(1.) Naknada za pokriće troškova za izdavanje Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila iznose:

 

Vrsta vozila
Kategorija
Naknada (kn)
Osobna i laka teretna vozila
M1 i N1
500,00
Autobusi i teretna vozila
M2, M3, N2 i N3
1.000,00
Priključna vozila iznad 3,5t
O3 i O4
500,00
Priključna vozila do 3,5t
O1 i O2
330,00
Motocikli i mopedi
L1, L3
330,00
Motocikli sa tri i četiri kotača
L2, L4, L5, L6 i L7
500,00

 


(2.) Iznosi iz stavka 1. ovog članka pokrivaju osnovni trošak pregleda dokumentacije i vozila, te izradu izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta. U iznose nisu uključeni troškovi eventualnih ispitivanja.

Članak 39.
Naknada za izdavanje »Potvrde proizvođača« o sukladnosti opreme i dijelova vozila s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom iznosi 330,00 kuna. Naknadu podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno pravnoj osobi koja je izdala potvrdu.

Članak 40.
Naknade za pokriće troškova homologacije tipa opreme i dijelova vozila prema odredbama propisa o homologaciji iznosi 2.000,00 kn. U iznos te naknade nisu uključeni troškovi homologacijskih ispitivanja.

Članak 41.
U iznose naknade iz članaka 36., 37., 38., 39., i 40. nije uključen iznos poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

Članak 42.
Naknade iz članka 36. i 40. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun, broj: 1001005-1863000160.
Naknade iz članka 37, 38. i 39. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno ovlaštenoj pravnoj osobi.
Članak 43.
Za poslove provođenja stručnog i tehničkog nadzora nad zakonitim provođenjem homologacije pojedinačno pregledanog vozila, te na temelju utvrđenog stanja predlaganja i poduzimanja mjera, ovlaštena pravna osoba izdvojit će 10% od naplaćene naknade Zavodu.

IX. TAJNOST PODATAKA I VALJANOST HOMOLOGACIJE

Članak 44.
Ovlaštena pravna osoba dužna je čuvati tajnost podataka do kojih dođu tijekom provođenja postupka homologacije.
Ovlaštena pravna osoba dužna je dokumentaciju i izdane potvrde o sukladnosti vozila ovoga Pravilnika čuvati 10 godina.

Članak 45.
Potvrda o sukladnosti tipa vozila prestaje važiti u slučaju stupanja na snagu obaveze primjene novih zahtjeva koje predmetni tip vozila ne zadovoljava.
Proizvođač odnosno predstavnik proizvođača dužan je obavijestiti Zavod o činjenici prestanka proizvodnje homologiranoga vozila.

IX. NADZOR
Članak 46.
Upravni nadzor nad radnjama u postupku homologacije vozila obavlja Zavod.
Članak 47.
Ako Zavod utvrdi postupanje suprotno od odredaba ovoga Pravilnika, može ukinuti izdanu potvrdu, izjavu odnosno rješenje.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.
Rješenja, potvrde i izjave koja su izdana na temelju Pravilnika o homologaciji vozila (izdanje 00) (»Narodne novine«, broj 100/05, 94/06, 37/07, 57/07) vrijede i dalje.
Pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika provode postupak homologacije vozila dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 49.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:
– Pravilnik o homologaciji vozila (»Narodne novine«, broj 100/05, 94/06, 37/07, 57/07)
– Naputak za provođenje postupka homologacije vozila (»Narodne novine«, broj 100/05)
– Pravilnik o utvrđivanju visine plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila i opreme i dijelova vozila (»Narodne novine«, broj 88/02)

Članak 50.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi iz članka 18. stavak 1. i članka 26. stavak 2. ovoga Pravilnika koje se primjenjuju od 1. ožujka 2012.

PRILOG I

KATEGORIZACIJA VOZILA ZA HOMOLOGACIJU

Kategorije vozila određene su na sljedeći način:
1. Kategorija M: Motorna vozila s najmanje četiri kotača, koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz putnika
Kategorija M1: Motorna vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju najviše osam sjedala.
Kategorija M2: Vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 tona.
Kategorija M3: Vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 tona.
2. Kategorija N: Motorna vozila s najmanje četiri kotača, koja su konstruirana i proizvedena za prijevoz roba
Kategorija N1: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija najveća masa nije veća od 3,5 tone.
Kategorija N2: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija je najveća masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 12 tona.
Kategorija N3: Motorna vozila namijenjena za prijevoz roba čija je najveća masa veća od 12 tona.
3. Kategorija O: Prikolice (uključujući poluprikolice)
Kategorija O1: Prikolice čija najveća masa nije veća od 0,75 tona.
Kategorija O2: Prikolice čija je najveća masa veća od 0,75 tona, a ne prelazi 3,5 tona.
Kategorija O3: Prikolice čija je najveća masa veća od 3.5, a ne prelazi 10 tona.
Kategorija O4: Prikolice čija je najveća masa veća od 10 tona.
4. Kategorija L: Mopedi, motocikli, tricikli, četverocikli.
Kategorija L1: Motorna vozila na dva kotača s toplinskim motorom obujma cilindra koji nije veći od 50 cm3 i konstrukcijske brzine koja nije veća od 50 km/h (mopedi), bez obzira na način pogona.
Kategorija L2: Motorna vozila na tri kotača s toplinskim motorom obujma cilindra koji nije veći od 50 cm3 i konstrukcijske brzine koja nije veća od 50 km/h (mopedi), bez obzira na način pogona.
Kategorija L3: Motorna vozila na dva kotača s toplinskim motorom obujma cilindra koji je veći od 50 cm3 ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50 km/h (motocikli), bez obzira na način pogona (motocikli).
Kategorija L4: Motorna vozila na tri kotača asimetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu os s toplinskim motorom obujma cilindra koji je veći od 50 cm3 ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50 km/h (motocikli s bočnom prikolicom), bez obzira na način pogona.
Kategorija L5: Motorna vozila na tri kotača simetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu os, s toplinskim motorom obujma cilindra koji je veći od 50 cm3 ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50 km/h (motorni tricikli), bez obzira na način pogona.
Kategorija L6: Motorna vozila na četiri kotača s masom neopterećenog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora kod električnih vozila, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 45 km/h (laki četverocikli) i:
(i) čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3, kod motora s prinudnim paljenjem
(ii) ili čija najveća netosnaga nije veća od 4 kW, kod ostalih motora s unutarnjim izgaranjem,
(iii) ili čija najveća trajna snaga nije veća od 4 kW, kod elektromotora.
Kategorija L7: Motorna vozila na četiri kotača osim navedenih u kategoriji L6, s masom neopterećenog vozila manjom od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz robe), bez mase akumulatora kod električnih vozila i čija najveća netosnaga motora ne prekoračuje 15 kW (četverocikli).
5. Kategorija G: Terenska vozila
Oznaku ‘G’ treba kombinirati s oznakom ‘M’ ili ‘N’. Na primjer, vozilo kategorije N1 koje je prikladno za terensku uporabu (izvan cesta) treba biti označeno kao N1G.
6. Vozilo posebne namjene označava vozilo kategorije M, N, ili O za prijevoz putnika ili robe i za izvođenje posebnih radova za što je potrebna posebna izvedba nadogradnje i/ili opreme.
6.1 Motorno vozilo za stanovanje označava vozilo kategorije M posebne namjene proizvedeno tako da ima prostor za stanovanje koji sadrži najmanje sljedeću opremu:
– stol i stolice
– prostor za odmor koji je moguće izvesti iz sjedala
– opremu za kuhanje
– spremište.
Oprema mora biti kruto pričvršćena u prostoru za stanovanje; međutim, stol može biti jednostavno uklonjiv.
6.2 Oklopljeno vozilo označava vozila namijenjena zaštiti putnika i/ili robe koja se prevozi i čiji oklop zadovoljava zahtjeve zaštite protiv metaka.
6.3 Bolničko vozilo označava vozilo kategorije M namijenjeno za prijevoz bolesnih ili ozlijeđenih osoba i koje je posebno opremljeno za tu namjenu.
6.4 Pogrebno vozilo označava vozilo kategorije M namijenjeno za prijevoz umrlih osoba i koje je posebno opremljeno za tu namjenu.
6.5 Vozilo pristupačno za invalidska kolica označava vozila kategorije M1 proizvedena ili posebno prerađena za smještaj jedne ili više osoba koje sjede u invalidskim kolicima pri prijevozu cestom.
6.6 Prikolica za stanovanje (vidi normu HRN ISO 3833: 2001, naziv br. 3.2.1.3.)
6.7 Auto dizalica označava vozilo posebne namjene kategorije N3 koje nije opremljeno za prijevoz roba, opremljeno dizalicom čiji je moment dizanja veći od 400 kNm, ili jednak.
6.8 Ostala vozila posebne namjene označava vozila prema definiciji u točki 6., s izuzetkom onih koja su navedena u točkama od 6.1 do 6.6.

DEFINICIJA TIPOVA VOZILA

1. Za kategoriju M1:
»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:
– proizvođača;
– proizvođačevu oznaku tipa;
– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje;
– šasija/platforma (očite i bitne) razlike);
– motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).
»varijanta« tipa označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:
– oblik nadogradnje (limuzina, kupe, kabriolet, karavan, itd.);
– motor;
– način rada;
– broj i raspored cilindara;
– razlika u snazi više od 30 % (najveća vrijednost je više od 1,3 puta veća od najmanje);
– razlika u radnom obujmu motora više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje);
– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost);
– upravljane osovine (broj i raspored).
»izvedba« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji
Više podataka za sljedeće značajke vozila ne mogu se kombinirati u određenoj izvedbi:
– tehnički dopuštena najveća ukupna masa;
– radni obujam;
– najveća neto snaga;
– tip mjenjača i broj stupnjeva prijenosa;
– najveći broj mjesta za sjedenje.
2. Za kategoriju M2 i M3:
»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:
– proizvođača;
– proizvođačevu oznaku tipa;
– kategoriju;
– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:
– šasija / samonosiva konstrukcija, jednopodno / katno, kruto / zglobno (očite i bitne razlike);
– broj osovina;
– pogonski motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).
»varijanta« tipa označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:
– razred (odnosi se samo na potpuna vozila);
– stupanj izrade (npr. dovršeno/nepotpuno);
– pogonski motor;
– način rada;
– broj i raspored cilindara;
– razlika u snazi više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje);
– razliku u radnom obujmu motora više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje):
– položaj (prednji, središnji, stražnji);
– razliku u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje);
– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost);
– upravljane osovine (broj i raspored).
»izvedba« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji
3. Za kategoriju N1, N2 i N3
»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:
– proizvođača;
– proizvođačevu oznaku tipa;
– kategoriju;
– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:
– šasija/podnica (očite i bitne razlike);
– broj osovina;
– pogonski motor (s unutarnjim izgaranjem/električni/hibridni).
»varijanta« označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:
– vrstu nadogradnje (npr. ravna platforma/kiper/cisterna/vučno vozilo za poluprikolicu) (odnosi se samo na potpuna vozila);
– stupanj izrade (npr. potpuno/nepotpuno);
– pogonski motor;
– način rada;
– broj i raspored cilindara;
– razlika u snazi više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje);
– razlika u radnom obujmu motora više od 50 % (najveća vrijednost je više od 1,5 puta veća od najmanje);
– razlika u tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi više od 20 % (najveća vrijednost je više od 1,2 puta veća od najmanje);
– pogonske osovine (broj, raspored, međusobna povezanost);
– upravljane osovine (broj i raspored).
»izvedba« označava sastavljena vozila od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji
4. Za kategorije O1, O2, O3 i O4:
»tip« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:
– proizvođača;
– proizvođačevu oznaku tipa;
– kategoriju;
– bitne konstrukcijske značajke i tehničko rješenje:
– šasija/samonosiva konstrukcija (očite i bitne razlike);
– broj osovina;
– prikolica s rudom/poluprikolica/prikolica sa središnjom osovinom;
– tip sustava kočenja (npr. bez kočnice/s naletnom kočnicom/s uobičajenom kočnicom).
»varijanta« označava vozila istoga tipa koja se bitno ne razlikuju s obzirom na:
– stupanj izrade (potpuno/nepotpuno);
– vrstu nadgradnje (npr. kamp-prikolica/ravna platforma/cisterna) (odnosi se samo na potpuna/dovršena vozila).
»izvedba« označava vozila sastavljena od kombinacije elemenata koji se navode u opisnoj dokumentaciji.
5. Za kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7:
»tip« označava vozilo ili skupinu vozila (varijanti) koja:
– pripadaju jednoj kategoriji (npr. mopedi s dva kotača L1e, mopedi s tri kotača L2e);
– je izradio isti proizvođač;
– imaju isto podvozje, okvir, pomoćni okvir, pod ili konstrukciju na koju se pričvršćuju glavni sastavni dijelovi;
– imaju pogonski motor s istim načinom rada (npr. s unutarnjim izgaranjem, elektromotor, hibridni)
– imaju istu oznaku tipa koju je dao proizvođač;
»varijanta« označava vozilo ili skupinu vozila (izvedbi) istoga tipa:
– koja imaju isti oblik nadogradnje (osnovne značajke);
– kod kojih razlika između najniže i najviše mase vozila u voznome stanju unutar skupine vozila (izvedbi) ne prelazi 20 % od najniže vrijednosti;
– kod kojih razlika između najviše tehnički dopuštene mase vozila u voznome stanju unutar skupine vozila (izvedbi) ne prelazi 20 % od najniže vrijednosti;
– koja imaju istu vrstu motora (dvotaktni ili četverotaktni, prinudno paljenje ili kompresijsko paljenje);
– kod kojih razlika između najniže i najviše vrijednosti radnog obujma motora (kod motora s unutarnjim izgaranjem) unutar skupine vozila (izvedbi) ne prelazi 30 % od najniže vrijednosti
– imaju istu broj i raspored cilindara;
– kod kojih razlika između najniže i najviše vrijednosti izlazne snage pogonskog motora unutar skupine vozila (izvedbi) ne prelazi 30 % od najniže vrijednosti;
– imaju isti način rada (elektromotori);
– imaju isti tip mjenjača (npr. ručni, automatski).
»izvedba« označava vozilo istoga tipa i varijante, na koje je međutim moguće ugraditi svaku opremu, sastavne dijelove ili sustave navedene u opisnom dokumentu, pod uvjetom da je za nju navedena samo jedna vrijednost za:
– masu u voznome stanju;
– najveću tehnički dopuštenu masu;
– snagu motora;
– radni obujam motora, i
– naveden samo jedan komplet rezultata ispitivanja mjerenja razine buke i mjerenja emisije ispušnih plinova.
6. Za sve kategorije:
Potpuna identifikacija vozila jedino preko oznake tipa, varijante i izvedbe mora odgovarati točno jednoj definiciji za sve značajke potrebne za stavljanje u uporabu.

PRILOG II

PRILOG III
POPIS PROPISA ZA HOMOLOGACIJU VOZILA

Vozilo ispunjava homologacijske zahtjeve ako:
A) su oprema i dijelovi u skladu s niže navedenim propisima, odnosno njihovim izmjenama i dopunama.

 

TPV
OPIS
UN ECE Pravilnik
EEC/EC Direktiva
/EU Uredba
101
Buka motornih vozila s 4 kotača (M, N)
Zamjenski sustavi za smanjenje buke (M1 i N1)
51
70/157
102
Ispuštanje štetnih sastojaka iz Ottovih i Dieselovih motora i motora na plin (vozila kategorija M1/N1 te vozila kategorija M2/N2 s Rw ≤ 2840 kg).
Zamjenski katalizatori za motorna vozila
83
103
70/220
715/2007
103
Sprečavanje opasnosti od požara
Zaštita od stražnjega podlijetanja (RUPD)
Posebna oprema za pogon motornih vozila ukapljenim naftnim plinom (LPG) i vozila opremljena s tom opremom
Posebni dijelovi za pogon motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (CNG) te vozila s tim dijelovima
34
58
67
110
70/221
104
Prostor stražnje registarske ploče
70/222
105
Uređaj za upravljanje
79
70/311
106
Brave i okovi vrata
11
70/387
107
Sirena (uređaj i signal)
28
70/388
108
Retrovizori i ugradba retrovizora
46
71/127
2003/97
109
Kočenje vozila kategorije M, N, O
13
71/320
110
Radio frekvencijske smetnje
10
72/245
111
Dimljenje dizelskih motora; mjerenje snage
24
72/306
112
Unutarnja opremljenost vozila
21
74/60
113
Zaštita od neovlaštene uporabe vozila
18
116
74/61
114
Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara
12
74/297
115
Sjedala, čvrstoća i pričvršćenje
17
74/408
116
Vanjske izbočine na vozilu
26
74/483
117
Brzinomjer i njegova ugradba
39
75/443
118
Proizvođačeva pločica
76/114
119
Priključci za sigurnosne pojaseve
14
76/115
120
Ugradba svjetlosne i svjetlosno signalne opreme
48
76/756
121
Katadiopteri (retroreflektirajući uređaji)
3
76/757
122
Pozicijska, stop i gabaritna svjetla
Bočna svjetla za označivanje motornih vozila i njihovih prikolica
Svjetla za vožnju po danu za motorna vozila
7
91
87
76/758
123
Pokazivači smjera
6
76/759
124
Svjetlo stražnje registarske pločice
4
76/760
125
Glavna svijetla (reflektori)
Glavna svjetla za motorna vozila sa svjetlosnim izvorima s izbojem u plinu
Žarulje sa žarnom niti
Svjetlosni izvori s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima s takvim svjetlosnim izvorima
Glavna svjetla za motorna vozila za asimetrični kratki svjetlosni snop i/ili dugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti
Glavna svjetla za motorna vozila za simetrični kratki snop i/ili dugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti
1
5
8
20
31
37
98
99
112
113
76/761
126
Prednja svjetla za maglu
19
76/762
127
Spojni element s priključnim vozilom
55
77/389
128
Stražnja svjetla za maglu
38
77/538
129
Svjetla za vožnju unatrag
23
77/539
130
Parkirna svjetla za motorna vozila
77/540
131
Sigurnosni pojasevi
16
77/541
132
Vozačevo vidno polje
77/649
133
Oznake upravlj. naprava, pokaznih svjetlj. i indik
78/316
134
Sustavi za odmrzavanje i odmagljivanje za vozila kategorije M1
78/317
135
Naprave za brisanje i pranje
78/318
136
Sustavi grijanja vozila kategorije M1
2001/56
137
Blatobrani za vozila kat. M1
78/549
138
Nasloni za glavu – samo za vozila kategorije M1
25
78/932
139
Mjerenje potrošnje goriva
Mjerenje emisije ugljičnog dioksida i potrošnje
84
101
80/1268
140
Mjerenje snage motora
85
80/1269
141
Ispuštanje štetnih sastojaka iz Dieselovih motora i motora na plin (vozila kateg. M2, N2, M3 i N3)
49
88/77
2005/55
142
Bočna zaštita teretnih vozila, prikolica i poluprikolica
73
89/297
143
Zaštita od prskanja ispod kotača
91/226
144
Mase i dimenzije
(osobni automobili)
92/21
145
Sigurnosna stakla
43
92/22
146
Gume za vozila i prikolice
30
54
92/23
147
Ograničivač brzine
89
92/24
148
Mase i dimenzije
97/27
149
Homologacija gospodarskih vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine ispred stražnje stjenke kabine
61
92/114
150
Spojni element s priključnim vozilom
55
94/20
151
Materijali namijenjeni za uporabu u unutrašnjosti motornih vozila određenih kategorija s obzirom na njihovu gorivost
95/28
152
Konstrukcija autobusa s više od 22 putnika
36
52
107
2001/85
153
Homologacija vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju čelnog sudara
94
96/79
154
Homologacija vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju bočnog sudara
95
96/27
156
Homologacija vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari s obzirom na njihove posebne konstrukcijske značajke
105
98/91
157
Homologacija naprave za zaštitu od prednjeg podlijetanja, vozila s obzirom na ugradbu naprave za zaštitu od prednjeg podlijetanja homologiranoga tipa te vozila s obzirom na njegovu zaštitu od prednjeg podlijetanja
93
2000/40
158
Zaštita pješaka
2003/102
159
Mogućnost recikliranja
2005/64
160
Prednji zaštitni sustav
2005/66
161
Emisija iz sustava klimatizacije
2006/40
162
Pogon na vodik
79/2009
201
Kočenje vozila kategorije L
78
93/14
202
Upravljačke naprave, pokazne svjetiljke i indikatori
60
93/29
2009/80
203
Sirena za vozila kategorije L
28
93/30
204
Oslonci za vozila s dva kotača
93/31
2009/78
205
Rukohvati za vozila kat L
93/32
2009/79
206
Zaštita od neovlaštene uporabe
62
93/33
207
Propisane oznake
93/34
2009/139
208
Ugradba svjetlosno i svjetlosno signalne opreme vozila kategorije L
53
74
93/92
2000/73
209
Mase i dimenzije
9393
210
Prostor za stražnju registarsku pločicu na vozilima na 2 ili 3 kotača
93/94
2009/62
211
Najveći moment i najveća neto snaga motora
Najveća konstrukcijska brzina vozila
95/1
212
Buka vozila s 3 kotača
9
97/24-9
Radio frekvencijske smetnje za vozila kategorije L
97/24-8
Sigurnosni pojasevi
16
77/541
97/24-11
Štetni sastojci iz motora motocikala
97/24-5
Buka vozila kategorije L
9
41
63
97/24-9
Štetni sastojci iz motora (L1, L2)
47
97/24-5
Svjetlosna i signalna oprema
50
56
57
72
76
82
97/24-2
Gume za vozila na dva ili tri kotača
75
97/24-1
Retrovizori za motorna vozila na dva ili tri kotača
Ugradba retrovizora na mot. vozila na dva ili tri kotača
81
97/24-4
Zamjenski ispušni sustavi za smanjenje buke za motocikle, mopede ili vozila na tri kotača
92
97/24-9
Vanjske izbočine na vozilima na 2 ili 3 kotača
97/24-3
Spremnici za gorivo na vozilima na 2 ili 3 kotača
97/24-6
Mjere protiv neovlaštenog zahvata za vozila na 2 ili 3 kotača
97/24-7
Naprava za spajanje prikolica na vozila na 2 ili 3 kotača
97/24-10
Sidrišta i sig. pojasevi vozila na 2 ili 3 kotača
97/24-11
Sigurnosna stakla (R 43), brisači, naprava za pranje, odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla vozila na 3 kotača s nadogradnjom
43
97/24-12
213
Brzinomjer
39
2000/7

 


Ukoliko se radi o rabljenom vozilu umjesto navedenih zahtjeva može se primijeniti sljedeći kriterij:
– da su oprema i dijelovi vozila homologirani;
– da vozilo ispunjava zahtjeve važećih Naredbi o homologaciji;
– da vozilo ispunjava zahtjeve koji se odnose na emisiju ispušnih plinova kako je navedeno u TPV 102,TPV 141 odnosno TPV 212.
B) vozilo posjeduje certifikat o homologaciji (COC dokument) kako je niže navedeno:

 

Kategorija
Novo
Rabljeno
L
sukladno direktivi 92/61 ili novijoj uz obavezan podatak za emisiju štetnih sastojaka sukladno zahtjevima TPV 212
sukladno direktivi 92/61 ili novijoj uz obavezan podatak direktive za emisiju štetnih sastojaka minimalno 97/24/EC-5
M1
sukladno direktivi 98/14 ili novijoj uz obavezan podatak za emisiju štetnih sastojaka sukladno zahtjevima TPV 102 ili TPV 141
Za vozila proizvedena prije 01.06.2002. godine može se prihvatiti 93/81/EC uz obavezan podatak za emisiju štetnih sastojaka sukladno zahtjevima TPV 102 ili TPV 141
Za vozila proizvedena nakon 1. 6. 2002. godine može se prihvatiti 98/14/EC.
M, N,O
2007/46 uz obavezan podatak za emisiju štetnih sastojaka sukladno zahtjevima TPV 102 ili TPV 141

 


U slučaju osnovnog ili nepotpunog vozila primijenit će se zahtjevi uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila.
Vozila moraju ispunjavati uvjete koji su vrijedili u trenutku kada je za vozilo pokrenut postupak uvoza ili određivanja carinsko-pravnog statusa.


PRILOG IV


PRILOG V


PRILOG VI