ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) 
 
I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.
Ovim se Zakonom utvrđuje područno ustrojstvo Republike Hrvatske te se određuju područja svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, njihovi nazivi i sjedišta, način utvrđivanja i promjene granica općina i gradova, postupak koji prethodi promjeni područnog ustrojstva i druga pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave.

II. PODRUČJA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA

Članak 2.
Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna jedinica, kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu.
Ovim se Zakonom utvrđuje i područje Grada Zagreba, glavnoga grada Republike Hrvatske.

Članak 3.
Županije na području Republike Hrvatske su:
I. Zagrebačka županija sa sjedištem u Gradu Zagrebu,
II. Krapinsko-zagorska županija sa sjedištem u Krapini,
III. Sisačko-moslavačka županija sa sjedištem u Sisku,
IV. Karlovačka županija sa sjedištem u Karlovcu,
V. Varaždinska županija sa sjedištem u Varaždinu,
VI. Koprivničko-križevačka županija sa sjedištem u Kopriv­nici,
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija sa sjedištem u Bjelovaru,
VIII. Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci,
IX. Ličko-senjska županija sa sjedištem u Gospiću,
X. Virovitičko-podravska županija sa sjedištem u Virovitici,
XI. Požeško-slavonska županija sa sjedištem u Požegi,
XII. Brodsko-posavska županija sa sjedištem u Slavonskom Brodu,
XIII. Zadarska županija sa sjedištem u Zadru,
XIV. Osječko-baranjska županija sa sjedištem u Osijeku,
XV. Šibensko-kninska županija sa sjedištem u Šibeniku,
XVI. Vukovarsko-srijemska županija sa sjedištem u Vukovaru,
XVII. Splitsko-dalmatinska županija sa sjedištem u Splitu,
XVIII. Istarska županija sa sjedištem u Pazinu,
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija sa sjedištem u Dubrovniku,
XX. Međimurska županija sa sjedištem u Čakovcu.

Članak 4.

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA 
 
Napomena: sukladno odredbama Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3226/2006 od 9. srpnja 2008.(Nar. nov., broj 95/08), ukida se članak 4. točka 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Nar. nov. broj 86/06., 125/06. – ispravak i 16/07. – ispravak) u dijelu koji glasi „Prekrižje Plešivičko“ (Nar. nov., broj  16/07).

Članak 5.
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
TABELA
 
Članak 6.

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA

Članak 7.

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 8.

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 9.

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA

Članak 10.
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 11.

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 12.

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 13.

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA  

Članak 14.

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 15.

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 16.

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 17.

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 18.

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 19.

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:

TABELA 
 
Članak 20.

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 21.

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 

Članak 22.
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 23.

XX.  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 
TABELA
 
Članak 24.

GRAD ZAGREB

TABELA
 
III. GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 25.
Granice između općina, odnosno gradova predstavljaju u pravilu granice rubnih katastarskih općina.
Kada se granice rubnih katastarskih općina ne podudaraju s granicama rubnih naselja, odnosno mjesta koja ulaze u sastav pojedine općine, odnosno grada, smatra se da granicu predstavlja granica rubnih naselja prikazana u službenoj evidenciji prostornih jedinica.
U slučaju da granice rubnih katastarskih općina, odnosno naselja, nisu jednoznačno prikazane u službenim evidencijama prostornih jedinica, susjedne jedinice lokalne samouprave dogovorno će uskladiti ove granice.

Članak 26.
Jedinice lokalne samouprave mogu sporazumno izmijeniti međusobne granice.
Odluku o promjeni granica jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka donose njihova predstavnička tijela natpolovičnom većinom glasova svih članova na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, nakon pribavljenog mišljenja građana s područja na koje se promjena odnosi, ukoliko se radi o naseljenom području.
Na temelju odluke predstavničkog tijela općinski načelnici, odnosno gradonačelnici sklapaju sporazum u kojem se granice opisuju tekstualno. Kartografski prikaz obvezan je sastavni dio sporazuma. Potpisani sporazum dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne samouprave, Državnoj geodetskoj upravi i Državnom zavodu za statistiku.

Članak 27.
Ukoliko jedinice lokalne samouprave granice ne usklade sporazumno, odnosno kada predstavničko tijelo pojedine jedinice lokalne samouprave predloži promjenu granica iz gospodarskih, prometnih ili drugih razloga, o granicama će odlučiti Povjerenstvo Vlade Repub­like Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), po pribavljenom mišljenju građana područja na koje se promjena odnosi, ukoliko se radi o naseljenom područ­ju.

Članak 28.
Vlada Republike Hrvatske utvrđuje sastav Povjerenstva i imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva te određuje naknadu za njihov rad posebnom odlukom.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu.

Članak 29.
Protiv odluke Povjerenstva može se izjaviti prigovor Vladi Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

IV. PROMJENE PODRUČJA, PROMJENE SJEDIŠTA, DOBROVOLJNO SPAJANJE I OSNIVANJE NOVIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 30.
Promjenu područne pripadnosti naselja, izdvajanje naselja iz sastava jedne jedinice lokalne samouprave i pripajanje drugoj jedinici mogu predložiti predstavnička tijela jedinica, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području naselja za koja se predlaže promjena.
Promjenu sjedišta jedinice lokalne samouprave ili osnivanje nove jedinice lokalne samouprave mogu predložiti predstavnička tijela jedinica, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području jedinice, odnosno naselja na koja se odnosi.

Članak 30.a
Jedinice lokalne samouprave koje međusobno graniče mogu se dobrovoljno spajati.
Odluku o dobrovoljnom spajanju jedinica lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka donose njihova predstavnička tijela većinom glasova svih članova, nakon pribavljenog mišljenja građana s područja jedinica na koje se spajanje odnosi.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
– nazive jedinica lokalne samouprave koje se spajaju
– naziv i vrstu te sjedište nove jedinice lokalne samouprave koja nastaje spajanjem
– suglasnost za prijenos imovine te prava i obveza jedinice koja se spaja na jedinicu koja nastaje spajanjem.


Članak 31.
Predlagatelji svake područne promjene dužni su pribaviti mišljenje građana s područja na koje se odnosi promjena, te očitovanje županijske skupštine na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave na koju se promjena odnosi.

Članak 32.
Svi predlagatelji promjena područnog ustrojstva Republike Hrvatske dužni su pribaviti prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske na predloženu područnu promjenu.
Vlada Republike Hrvatske izdat će ili uskratiti prethodnu suglasnost ovisno o procjeni opravdanosti svakoga pojedinog prijedloga te ovisno o usklađenosti područne promjene s Ustavom Republike Hrvatske, ovim Zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Vlada Republike Hrvatske raspisat će izbore za članove predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.
Postojeća predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave kod kojih je došlo do promjena područja, nastavljaju s radom u dosadašnjem djelokrugu i s dosadašnjom područnom nadležnosti do konstituiranja novih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 35.
Novoustrojene jedinice lokalne samouprave ustrojit će upravna tijela u roku od 30 dana od dana izbora poglavarstva.
Do ustrojavanja upravnih tijela iz stavka 1. ovoga članka i preuzimanja predmeta, poslove upravnih tijela jedinica lokalne samouprave ustrojenih ovim Zakonom, kao i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave kojima je pripojeno područje drugih gradova i općina, obavljaju upravna tijela dosadašnjih gradova i općina.

Članak 36.
Upravna tijela novoustrojenih jedinica područne (regionalne) samouprave, kao i upravna tijela jedinica lokalne samouprave kojima je pripojen dio područja drugih gradova i općina preuzet će predmete u radu, kao i arhivirane predmete i dokumentaciju upravnih tijela gradova i općina koji se odnose na njihovo područje.
Predmete i dokumentaciju preuzet će povjerenstva za preuzimanje predmeta i dokumentacije. U povjerenstvo za preuzimanje predmeta i dokumentacije svaka jedinica lokalne samouprave imenuje po jednog člana, a jednog imenuje župan.

Članak 37.
Jedinice lokalne samouprave kod kojih je došlo do područnih promjena, odnosno novoustrojene jedinice lokalne samouprave donijet će u roku od šest mjeseci od konstituiranja novih općina sporazum kojim će izvršiti podjelu imovine te prava i obveza u skladu s područnim promjenama utvrđenim ovim Zakonom.
Sporazum se dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne samouprave u roku od osam dana od dana potpisivanja.
Ako jedinice lokalne samouprave ne postignu sporazum u roku iz stavka 1. ovoga članka, dužne su u roku od 15 dana od proteka roka obavijestiti Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lokalne samouprave.
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, o podjeli imovine, prava i obveza jedinica lokalne samouprave odlučit će Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija.
Protiv odluke Povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske utvrđuje sastav Povjerenstva i imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva te određuje naknadu za njihov rad posebnom odlukom.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu.

Članak 38.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 10/97., 124/97., 50/98., 68/98., 22/99., 42/99., 117/99., 128/99., 44/00., 129/00., 92/01., 79/02., 83/02., 25/03., 107/03. i 175/03.).

Članak 39.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
 
 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3226/2006 od 9. srpnja 2008.


(“Narodne novine”, broj 95/08)
 
 Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Davor Krapac, Mario Kos, Mario Jelušić, Ivan Matija, Željko Potočnjak, Agata Račan, Aldo Radolović, Duška Šarin i Nevenka Šernhorst, odlučujući o zahtjevu za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 9. srpnja 2008. godine, donio je

ODLUKU

I. Ukida se članak 4. točka 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 86/06., 125/06. – ispravak i 16/07. – ispravak) u dijelu koji glasi »Prekrižje Plešivičko«.
II. Ukinuta odredba iz točke I. ove izreke prestaje važiti 31. prosinca 2008. godine.
III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članka 4. točke 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 86/06.,125/06. – ispravak i 16/07. – ispravak, u nastavku: Zakon/06) s Ustavom podnijelo je Gradsko vijeće Grada Samobora (u nastavku: podnositelj zahtjeva), dana 10. listopada 2006. godine.
2. Osporena odredba članka 4. glasi:
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
(…)
3. JASTREBARSKO
(…)
Prekrižje Plešivičko
(…).

3. Podnositelj zahtjeva smatra da osporena zakonska odredba nije u suglasnosti s člancima 16. i 133. Ustava.
U zahtjevu navodi da je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 10/97., 124/97., 50/98., 68/98., 22/99., 42/99., 117/99., 128/99., 44/00., 129/00., 92/01., 79/02., 83/02., 25/03., 107/03. i 175/03., u nastavku: Zakon/97, prestao važiti 13. srpnja 2006. godine, danom stupanja na snagu Zakona/06), u članku 6. točki 4. Prekrižje Plešivičko bilo utvrđeno kao naselje koje ulazi u sastav Grada Samobora. Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi i članku 4. Statuta Grada Samobora (»Službene vijesti Grada Samobora« broj 4/02., 7/02., 8/03. i 1/06.) bilo je utvrđeno da je naselje Prekrižje Plešivičko u sastavu Grada Samobora, a člankom 95. točka 20. tog Statuta utvrđeno je da je to naselje u sastavu MO Manja Vas, Kotari, Bukovje i Prekrižje Plešivičko na području Grada Samobora.
Zakonom/06 naselje Prekrižje Plešivičko postalo je dio područja Grada Jastrebarsko.
Podnositelj zahtjeva smatra da je navedena promjena izvršena suprotno članku 30. Zakona/97, jer nije traženo mišljenje stanovnika Prekrižja Plešivičkog, niti mišljenje Gradskog vijeća Grada Samobora i Skupštine Zagrebačke županije.
Navedeni postupak smatra suprotnim članku 16. Ustava, jer nije poštivana zakonska procedura, čime su ograničene temeljne slobode stanovnika naselja Prekrižje Plešivičko da se izjasne o promjeni i daju svoje mišljenje u sastavu koje jedinice lokalne samouprave će biti njihovo naselje.
Povrijeđenim smatra i odredbu članka 133. stavka 1. Ustava, kojom je propisano da se područja jedinica lokalne samouprave određuju na način propisan zakonom, a da taj način u konkretnom slučaju nije poštivan.
Podnositelj zahtjeva predlaže da Ustavni sud ukine osporenu zakonsku odredbu. Ujedno Sudu predlaže postupanje na temelju odredbe sadržane u članku 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u nastavku: Ustavni zakon). Smatra da bi izvršenjem pojedinačnih akata ili radnji koje se mogu poduzeti na osnovi osporene odredbe za stanovnike naselja Prekrižja Plešivičkog mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice.
4. Na temelju članka 25. Ustavnog zakona, zatraženo je i dobiveno očitovanje Središnjeg državnog ureda za upravu i Skupštine Zagrebačke županije.

Prijedlog je osnovan.

5. Za ocjenu suglasnosti članka 4. točka 3. Zakona/06 s Ustavom mjerodavna je odredba članka 133. stavka 1. Ustava, koja glasi:
Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi i njihovo područje određuje se na način propisan zakonom.(...)
i
Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine – međunarodni ugovori«broj 14/97.), koji u članku 5. Europske povelje o lokalnoj samoupravi (u daljnjem tekstu: Europska povelja) propisuje:

Zaštita područnih granica lokalnih jedinica

Pri svakoj promjeni lokalnog područja prethodno će se tražiti mišljenje dotične lokalne jedinice, ukoliko je moguće referendumom tamo gdje to zakon dozvoljava.
6. Zakon/06 donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine, a objavljen je u Narodnim novinama, broj 86 od 28. srpnja 2006. godine i stupio je na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Sukladno članku 133. stavku 1. Ustava postupak promjena područja jedinica lokalne samouprave propisan je člankom 7. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01.), koji glasi:
Pri svakoj promjeni područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika te jedinice.
Ustavni sud napominje da je postupak promjene područja jedinica lokalne samouprave bio propisan i odredbama članaka 30. i 31. Zakona/97, koje su glasile:

Članak 30.
Promjenu područja ili sjedišta jedinice lokalne samouprave, te osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, može predložiti predstavničko tijelo jedinice, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području za koje se promjena traži, odnosno na području jedinice lokalne samouprave.
Ukoliko je predlagatelj predstavničko tijelo, ono je dužno pribaviti mišljenje građana s područja za koje se traži promjena. Ukoliko su predlagatelji građani, oni su dužni pribaviti mišljenje predstavničkog tijela.
(...)

Članak 31.
Promjenu područja jedinice lokalne uprave i samouprave može predložiti predstavničko tijelo jedinice, odnosno jedna trećina jedinica lokalne samouprave s područja jedinice lokalne uprave i samouprave.
7. Nakon uvida u očitovanje Središnjeg državnog ureda za upravu i Skupštine Zagrebačke županije Ustavni sud je utvrdio sljedeće:
7.1. U očitovanju Središnjeg državnog ureda za upravu, klasa: 023-01/06-01/352, ur.broj: 515-10/07-06-02 od 22. siječnja 2007. godine utvrđen je sljedeći tijek postupanja:
Prema članku 6. točki 4. Zakona/97 naselje Prekrižje Plešivičko bilo je u sastavu Grada Samobora.
1994. godine Mjesni odbor Plešivica tražio je od Odbora za predstavke i pritužbe Sabora Republike Hrvatske poništenje Odluke o odcjepljenju naselja Prekrižje Plešivičko iz tadašnje općine Jastrebarsko i pripojenje Gradu Samoboru, budući da su smatrali da je izvršeno jednostrano odcjepljenje navedenog naselja, bez prethodne suglasnosti stanovnika tog naselja.
Zavod za javnu upravu Ministarstva uprave, u odgovoru Mjesnom odboru Plešivica iz 1994. godine ističe da će se ispravkom Zakona o područjima županija, gradova i općina naselje Plešivičko Prekrižje uvrstiti u područje općine Jastrebarsko, budući je to naselje, očiglednom omaškom, uvršteno u područje Grada Samobora, a ne u područje općine Jastrebarsko, u čije područje evidentno pripada. S obzirom da u postupku donošenja zakona nije udovoljeno traženju, Mjesni odbor Plešivica obratio se Zavodu za javnu upravu Ministarstva uprave s istim traženjem 1996. godine, pa potom 1997. godine.
Mjesni odbor Plešivica se 2004. godine, ponovno, obratio Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora sa zahtjevom da se izvrši ispravak na način da se naselje Plešivičko Prekrižje uvrsti u područje Grada Jastrebarskog. Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora donio je zaključak, klasa: 050-01/04-01/93, ur.broj: 612/20.04.03 od 22. ožujka 2004. godine, kojim je predložio Središnjem državnom uredu za upravu da prilikom prvih izmjena i dopuna Zakona o područjima ispravi očigledan propust i uvrsti naselje Prekrižje Plešivičko u Grad Jastrebarsko te je predložio da Skupština zagrebačke županije o toj promjeni dostavi svoje mišljenje Središnjem državnom uredu za upravu.
Postupajući po toj inicijativi, Središnji državni ured za upravu uputio je dopis gradonačelniku Grada Jastrebarskog s uputom da se od Skupštine Zagrebačke županije pribavi potrebno mišljenje. To mišljenje nije dostavljeno Središnjem državnom uredu niti nakon požurnice. Središnji državni ured je predsjedniku Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora uputio dopis 5. svibnja 2004. godine, u kojem iznosi problematiku sporne područne promjene.
U ožujku 2005. godine Vlada Republike Hrvatske je uputila Hrvatskom saboru Konačni prijedlog Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj u koji su unesene sve dotadašnje inicijative, pa i inicijativa za navedenu promjenu.
Zaključno, Središnji državni ured iznosi da je iz navedenog slijeda vidljivo da se radi o ranije zaprimljenoj inicijativi, te da je ista iz opravdanih razloga uvrštena u Zakon/06, s obzirom da je na nedvojben način utvrđena volja stanovnika.
7.2. Skupština Zagrebačke županije, u aktu, broj: klasa: 021-01/06-01/213, ur.broj: 238/1-01-06-2 od 14. studenog 2006. godine, navodi da postupak promjene područja jedinice lokalne samouprave, u konkretnom slučaju izdvajanje naselja Prekrižje Plešivičko iz sastava Grada Samobora i njegovo pripajanje Gradu Jastrebarskom, nije bio predmetom razmatranja i odlučivanja na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije budući da takav zahtjev nije nikada bio zaprimljen u Stručnoj službi Skupštine.
8. Slijedom izloženog Ustavni sud utvrđuje da je osporenom zakonskom odredbom Prekrižje Plešivičko uvršteno u sastav Grada Jastrebarsko, iako takvoj zakonskoj odredbi nije prethodio postupak propisan mjerodavnim zakonskim odredbama odnosno nije zatraženo mišljenje stanovnika Prekrižja Plešivičkog i mišljenje Skupštine Zagrebačke županije.
Inicijativa na temelju koje je naselje Prekrižje Plešivičko Zakonom/06 izdvojeno iz Grada Samobora i uvršteno u Grad Jastrebarsko, potaknuta je 1994. godine od strane Mjesnog odbora Plešivica, iako se ne radi o inicijativi iznijetoj na formalan način, sukladno zakonu, koja bi svojim obrazloženjem na jasan i nedvojben način izrazila volju stanovnika naselja, naročito uzimajući u obzir protek vremena od početne inicijative do donošenja Zakona/06. Stručni nositelji izrade zakona, kao i zakonodavac prihvatili su, kao mjerodavnu, inicijativu Mjesnog odbora Plešivica iz 1994. godine, koja je kroz duže vremensko razdoblje bila upućivana nadležnim tijelima, iako mjesni odbor nije ovlašteni predlagatelj promjene područja jedinica lokalne samouprave.
Ustavni sud napominje da je pribavljanje mišljenja stanovnika pri promjeni područja zahtjev je članka 133. Ustava razrađen zakonom, a mišljenje dotične lokalne jedinice zahtjev je Europske povelje. Europska povelja, kako je istaknuto u t. 5. ove odluke, na temelju članka 140. Ustava Republike Hrvatske dio je unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj snazi iznad zakona te se neposredno primjenjuje. U konkretnom slučaju nije pribavljeno niti mišljenje stanovnika područja na koje se promjena odnosi niti mišljenje dotične lokalne zajednice.
To što način na koji mišljenje stanovnika odnosno jedinice lokalne samouprave o čijoj promjeni područja se radi treba biti izraženo nije izrijekom utvrđeno niti Europskom poveljom niti mjerodavnim zakonom ne utječe na obvezu provođenja propisanog postupka, unatoč tomu što mišljenje ne obvezuje zakonodavca.
Ovo stajalište Ustavni sud je izrazio u odluci, broj: U-I-103/1997 od 31. ožujka 1998. godine (»Narodne novine« broj 50/98.) i odluci, broj: U-I-772/1997 od 21. travnja 1999. (»Narodne novine« broj 42/99.).
Slijedom izloženog, Ustavni sud utvrdio je da osporena zakonska odredba nije u suglasnosti s odredbom članka 5. Europske povelje, a time niti s odredbama članka 133. stavka 1. Ustava, te članka 5. stavka 1. Ustava.
9. Na temelju članka 55. stavka 1. Ustavnog zakona odlučeno je kao u točki I. izreke.
Odlučivši kao u točki I. izreke Ustavni sud nije odlučivao o prijedlogu podnositelja zahtjeva temeljem članka 45. Ustavnog zakona.
10. Objava odluke (točka III. izreke) temelji se na članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-I-3226/2006
Zagreb, 9. srpnja 2008.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST
 
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
(„Narodne novine“, broj 145/10 od 24. 12. 2010.)
 
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ


(„Narodne novine“, broj 37/13 od 28.03.2013.)
 
Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

(„Narodne novine“, broj 44/13 od 15.04.2013.)

Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu 17. travnja 2013.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ


(„Narodne novine“, broj 45/13. od 16.04.2013.)

Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

(„Narodne novine“, broj 110/15 od 13.10.2015.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske raspisat će izbore za članove predstavničkih tijela novoosnovanih jedinica lokalne samouprave nastalih dobrovoljnim spajanjem i za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika te njihove zamjenike u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim su te jedinice osnovane.
Iznimno, ako je zakon kojim su nove jedinice osnovane stupio na snagu manje od godinu dana prije održavanja redovitih lokalnih izbora, izbori za članove predstavničkih tijela novoosnovanih jedinica lokalne samouprave nastalih dobrovoljnim spajanjem i za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika te njihove zamjenike neće se raspisati u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.
Postojeća predstavnička i izvršna tijela jedinica kod kojih je došlo do promjena područja, nastavljaju s radom u dosadašnjem djelokrugu i s dosadašnjom područnom nadležnosti do konstituiranja novih predstavničkih tijela, odnosno početka mandata novih izvršnih tijela.

Članak 8.
Novoosnovane jedinice lokalne samouprave ustrojit će upravna tijela u roku od 60 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela.
Do ustrojavanja upravnih tijela iz stavka 1. ovoga članka i preuzimanja predmeta, poslove upravnih tijela novoosnovanih jedinica obavljaju upravna tijela jedinica koje se spajaju.

Članak 9.
Upravna tijela novoosnovanih jedinica lokalne samouprave koje su nastale dobrovoljnim spajanjem preuzet će sve predmete u radu, kao i arhivirane predmete i dokumentaciju upravnih tijela jedinica koje se spajaju.
Preuzimanje predmeta i dokumentacije provest će povjerenstva za preuzimanje predmeta i dokumentacije. U povjerenstvo za preuzimanje predmeta i dokumentacije svaka jedinica lokalne samouprave koja se spaja imenuje po jednog člana, a jednog imenuje župan županije s čijeg su područja jedinice koje se spajaju.

Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.