Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) ministar znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministar) donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA

(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 120/13 i 08/14)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

KORISNICI POTPORE

Članak 2.
(1) Pravo na potporu za pokriće troškova prehrane studenata (u daljnjem tekstu: pravo na potporu) ostvaruje redoviti student na preddiplomskom sveučilišnom, diplomskom sveučilišnom, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom, kratkom stručnom, preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju visokog učilišta u Republici Hrvatskoj koji je državljanin države članice Europske unije i koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: korisnik potpore).
(2) Visoko učilište može sklopiti ugovor s davateljima usluge studentske prehrane u kojem se regulira način na koji visoko učilište financira potporu za troškove prehrane redovitog studenta koji je državljanin države koja nije članica Europske unije, ili redovitog studenta stranog državljanina koji boravi u Republici Hrvatskoj temeljem ugovora zaključenog između hrvatskoga i stranog visokog učilišta.
(3) Korisnik potpore ne smije biti u radnom odnosu niti u evidenciji o nezaposlenima tijela nadležnog za vođenje takve evidencije.
(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, korisnik potpore može biti i student strani državljanin koji je stipendist Ministarstva po načelu reciprociteta, ako je pravo na potporu utvrđeno ugovorom o sudjelovanju u međunarodnom programu razmjene (Erasmus, CEEPUS i međunarodni bilateralni pravni akti) ili po posebnoj odluci Ministarstva.
(5) Iznos i trajanje prava na potporu za korisnike potpore iz stavka 4. ovog članka utvrđuju se posebnom odlukom Ministarstva.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE I TRAJANJE PRAVA NA POTPORU

Članak 3.
(1) Pravo na potporu korisnik potpore ostvaruje upisom na studij iz članka 2. stavka 1. na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.
(2) Pravo na potporu traje za vrijeme propisanog trajanja studija te dodatnih:
– 12 mjeseci u slučaju preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija te kratkog stručnog, preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, odnosno
– 24 mjeseca u slučaju integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.
(3) Pravo na potporu ne ostvaruje:
– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;
– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;
– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.
(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.
(5) Upisom mirovanja obveza studenta sukladno odredbi članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) privremeno se obustavlja ostvarivanje prava na potporu. Nakon prestanka razdoblja mirovanja ostvarivanje prava se nastavlja, a razdoblje mirovanja ne uračunava se u vrijeme trajanja potpore iz stavka 2. ovog članka.
(6) Korisnik potpore koji sudjeluje u programu međunarodne razmjene studenata pravo na potporu ne ostvaruje za vrijeme boravka na stranom visokom učilištu.

Članak 4.
(1) Prava korisnika potpore počinju teći upisom akademske godine ili semestra studija.
(2) Korisnici potpore koji upisuju akademsku godinu studija pravo na potporu ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.
(3) Korisnici potpore koji upisuju zimski semestar studija pravo na potporu ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. ožujka sljedeće kalendarske godine.
(4) Korisnici potpore koji upisuju ljetni semestar studija pravo na potporu ostvaruju od 1. ožujka do 15. listopada, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.
(5) Sveučilište, veleučilište i visoka škola koje namjerava započeti s izvođenjem nastave prije termina za početak akademske godine dužno je o svojoj namjeri izvijestiti Ministarstvo najkasnije do 1. lipnja tekuće kalendarske godine te istovremeno zatražiti odobrenje za raniji početak ostvarivanja prava na potporu.

NAMJENA POTPORE

Članak 5.
Potporom se korisniku podmiruje dio troškova osobne dnevne prehrane u restoranima s kojima Ministarstvo ili od njega ovlaštena ustanova (studentski centar, visoko učilište) sklopi ugovor o pružanju usluga prehrane studenata.

RAZINE PRAVA NA POTPORU

Članak 6.
(1) Korisnici potpore svoje pravo ostvaruju u različitim iznosima ovisno o razini dodijeljenih prava izraženoj brojem kompletnih dnevnih obroka (u daljnjem tekstu: meni obrok).
(2) Razina prava na potporu dodjeljuje se automatski u trenutku evidentiranja upisa akademske godine ili semestra u Informacijskom sustavu studentskih prava (u daljnjem tekstu: ISSP) u visini prava definiranoj člankom 7., a na temelju podataka iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 7.
(1) Razine prava na potporu bilježe se brojevima: 1, 2 i 2,5 te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva odnosno dva i pol meni obroka dnevno.
(2) Razina prava 1 pripada svim korisnicima potpore, uključivo i onima koji su ostvarili pravo na smještaj u učenički dom koji pruža uslugu prehrane.
(3) Razina prava 2 pripada sljedećim skupinama:
– korisnicima potpore koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge županije (temeljem osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta);
– korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja. Njima se na temelju prijedloga studentskog zbora i matičnog visokog učilišta ova razina prava dodjeljuje posebnom odlukom Ministarstva;
– stranim državljanima koji koriste potporu iz međunarodne razmjene (Erasmus, CEEPUS i međunarodni bilateralni pravni akti) kao stipendisti Ministarstva;
– stranim državljanima iz zemalja članica Europske unije koji studiraju u Republici Hrvatskoj.
(4) Razina prava 2,5 pripada sljedećim skupinama korisnika potpore:
– korisnicima potpore koji su na natječaju studentskih centara ostvarili pravo na smještaj u studentski dom ili u učenički dom koji ne pruža uslugu prehrane (na temelju potvrde studentskog centra ili učeničkog doma);
– korisnicima potpore izrazito slabog imovinskog stanja na temelju posebne odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, uz predočenje rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje;
– korisniku potpore vrhunskom sportašu koji dokaže da boravi u mjestu studiranja koje je različito od mjesta prijavljenog prebivališta (temeljem rješenja o kategorizaciji sportaša (I-III kategorija) Hrvatskog olimpijskog odbora, osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta).

Članak 8.
(1) Meni obrok, u smislu ovog Pravilnika, je složeni obrok kojeg je davatelj usluge obvezan ponuditi studentu, a sastoji se od sljedećih grupa prehrambenih proizvoda koji su sastavnice meni obroka: juha, glavno jelo, prilog/varivo, salata, desert/napitak i kruh/pecivo.
(2) Svako pojedinačno jelo koje je sastavnica meni obroka davatelj usluge može ponuditi i izvan meni obroka.
(3) Davatelj usluge može studentima ponuditi i prehrambene proizvode koji nisu sastavnice meni obroka, a koji pripadaju jednoj od skupina:
1) pojedinačna jela
2) jednostavna jela,
3) dodaci jelima,
4) umaci,
5) sendviči,
6) namazi,
7) mliječni proizvodi,
8) sokovi i vode,
9) kolači,
10) jela s posebnom subvencijom.
(4) Sastav meni obroka i popis pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka s normativima i cijenama koje propisuje Ministarstvo nalaze se u prilogu ovog Pravilnika te čine njezin sastavni dio.

OBRAČUNSKE CIJENE

Članak 9.
(1) Obračunske cijene meni obroka te pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka u razdoblju od stupanja na snagu ovog Pravilnika do kraja kalendarske godine 2014. utvrđene su u prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.
(2) Počevši od kalendarske godine 2015., Ministarstvo će za svaku kalendarsku godinu donositi posebnu odluku o obračunskim cijenama iz stavka 1. ovog članka.

VISINA POTPORE

Članak 10.
(1) Potporom Ministarstva podmiruje se:
– 71,24% obračunske cijene jela iz članka 8. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika prema prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika,
– 71,24% obračunske cijene jela iz članka 8. stavka 3. alineje 10. ovog Pravilnika, prema prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika,
– 50% obračunske cijene jela iz članka 8. stavka 3. alineja 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog Pravilnika prema prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.

(2) Potporu iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo osigurava plaćanjem računa davatelju usluge iz članka 16. stavka 3. ovog Pravilnika, dok razliku do pune obračunske cijene snosi korisnik potpore.
(3) Potpora iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se od stupanja na snagu ovog Pravilnika do kraja kalendarske godine 2014.
(4) Počevši od kalendarske godine 2015., Ministarstvo će za svaku kalendarsku godinu, po donošenju Državnog proračuna i uzimajući u obzir u njemu osigurana sredstva za prehranu studenata, donositi posebnu odluku o visini potpore iz stavka 1. ovog članka.
(5) Posebne odluke iz članka 9. stavka 2. i iz stavka 4. ovog članka Ministarstvo donosi uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog povjerenstva iz članka 19. ovog Pravilnika.

OSTVARIVANJE POTPORE

Članak 11.
(1) Iznos dnevne potpore računa se tako da se broj dodijeljene razine prava iz članka 7. pomnoži s dijelom obračunske cijene meni obroka iz članka 10. stavak 1. podstavak 1. i članka 10. stavka 4.
(2) Korisniku se iznosi dnevne potpore dodjeljuju za dva razdoblja u mjesecu: od prvoga do četrnaestoga dana u mjesecu, te od petnaestoga dana do kraja mjeseca. Prava se dodjeljuju sukladno stavcima 1., 3. i 4. ovog članka, pri čemu se neiskorišteni dio iznosa dnevne potpore može prenositi isključivo na preostale dane prvoga odnosno drugog razdoblja u mjesecu.
(3) Korisnici potpore s razinom prava 1 nemaju pravo na potporu u vrijeme državnih blagdana, subotom i nedjeljom.
(4) Korisnici potpore s razinama prava 2 i 2,5 imaju pravo na potporu sve dane u tjednu.
(5) Korisnik potpore u jednome danu može iskoristiti najviše:
– dvostruki iznos dnevne potpore,
– 2 meni obroka (korisnik potpore s razinom prava 1),
– 3 meni obroka (korisnik potpore s razinom prava 2 i 2,5),
– 3 prehrambena proizvoda iz članka 8. stavka 3. alineja 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. i 10.
– 5 prehrambenih proizvoda iz članka 8. stavka 3. alineja 7.
(6) U ograničenja iz stavka 5. ovog članka ne računa se jelo iz skupine kruh/pecivo iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika.


EVIDENCIJA O KORISNICIMA POTPORE

Članak 12.
(1) Informacijski sustav studentskih prava (u daljnjem tekstu: ISSP) vodi Centar za autorizaciju prava (u daljnjem tekstu: CAP) Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Srce).
(2) ISSP evidentira sljedeće podatke o korisnicima potpore:
– ime i prezime,
– osobni identifikacijski broj,
– spol,
– adresu prebivališta,
– adresu boravišta,
– šifra iz Upisnika visokih učilišta i naziv visokog učilišta,
– šifra iz Upisnika studijskih programa i naziv upisanog studijskog programa,
– vrsta upisanog studijskog programa,
– godinu prvog upisa studijskog programa,
– prelazak s jednog studijskog programa na drugi studijski program na istoj razini studija,
– broj dodijeljene razine prava iz članka 7.,
– trajanje studijskog programa u godinama ili semestrima studija,
– broj ECTS bodova koje je korisnik potpore stekao u prethodnoj akademskoj godini ili semestru,
– broj ECTS bodova koje je korisnik potpore stekao u prethodne dvije akademske godine,
– ugovor o dodjeli potpore, za studente koji koriste potporu na temelju međunarodne razmjene kao stipendisti Ministarstva
– početak i kraj mirovanja obveza studenta,
– datum ispisa s visokog učilišta,
– datum završetka prve razine studija (preddiplomskog sveučilišnog, kratkog stručnog ili preddiplomskog stručnog studija),
– datum upisa druge razine studija (diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija),
– datum završetka druge razine studija (diplomskog sveučilišnog, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija),
– podatak o smještaju korisnika potpore u studentski odnosno učenički dom,
– podaci o odluci dodjeli više razina prava na potporu na temelju socijalnog statusa korisnika potpore,
– status vrhunskog sportaša.
(3) Srce nije ovlašteno mijenjati podatke iz stavka 2. ovog članka osim u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom ili odlukom Ministarstva.
(4) U slučaju utvrđene zlouporabe studentske iskaznice Srce je ovlašteno, na traženje Ministarstva, davatelja usluge, visokog učilišta ili korisnika potpore, privremeno obustaviti pravo na potporu.
(5) Činjenica da je korisniku potpore izdano više studentskih iskaznica evidentira se u ISSP-u.

Članak 13.
(1) Upis i izmjene podataka o korisniku potpore iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika provodi visoko učilište na koje je korisnik potpore upisan.
(2) Visoko učilište koje evidenciju o studentima vodi u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) podatke o korisnicima potpore upisuje u taj sustav, iz kojega se podaci potom preuzimaju u ISSP.
(3) Visoko učilište koje ne vodi evidenciju o studentima u ISVU-u obvezno je podatke iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika upisati u ISSP.
(4) Visoko je učilište obvezno prilikom upisa nove akademske godine, a najkasnije do 15. listopada tekuće godine, ili semestra studija, u ISSP evidentirati podatke iz članka 12. stavka 2 ovog Pravilnika.
(5) Visoko je učilište obvezno bez odgode izmijeniti one podatke o korisniku potpore koji utječu na promjenu dodijeljene razine prava odnosno na gubitak prava na potporu, a najkasnije u roku od 5 dana od saznanja za takve podatke.
(6) U slučaju kada postupanje visokog učilišta iz stavka 5. ovog članka ima za posljedicu dodjeljivanje niže razine prava od one koja bi korisniku potpore pripadala temeljem članka 7. ovog Pravilnika, visoko je učilište obvezno podmiriti sve time nastale troškove korisniku potpore.
(7) U slučaju kada postupanje visokog učilišta iz stavka 5. ovog članka ima za posljedicu dodjeljivanje više razine prava od one koja bi korisniku potpore pripadala temeljem članka 7. ovog Pravilnika, visoko je učilište dužno uplatiti u Državni proračun iznos koji odgovara onom dijelu potpore Ministarstva koji je isplaćen protivno članku 7.

Članak 14.
(1) Kompletna ponuda s cijenama koju davatelj usluge pruža sukladno prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika evidentirana je u ISSP-u.
(2) Srce jednom mjesečno priprema davateljima usluge pojedinačna izvješća o ostvarenim uslugama prehrane studenata.
(3) Pored navedenog u stavku 2. ovog članka, Srce Ministarstvu priprema i skupno izvješće za sve davatelje usluge.
(4) Izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka Srce je obvezno pripremiti najkasnije do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec i učiniti ih dostupnim za preuzimanje u elektroničkom formatu s internetske stranice Srca.
(5) Temeljem izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka davatelj usluge ispostavlja Ministarstvu račun za pružene usluge kojeg je izvješće prilog i sastavni dio.

KORIŠTENJE POTPORE

Članak 15.
(1) Korisnik potpore svoje pravo dokazuje i ostvaruje putem studentske iskaznice, koja se izdaje sukladno pravilniku kojim se regulira studentska iskaznica.
(2) Korisnik potpore upisan na više visokih učilišta pravo na potporu može ostvarivati isključivo temeljem upisa na jedno visoko učilište. Korisnik potpore može imati pravo na potporu samo na jednoj studentskoj iskaznici.
(3) Korisnik potpore obvezan je visokom učilištu na kojem ostvaruje potporu bez odgode, a najkasnije u roku od 7 dana, prijaviti gubitak, oštećenje ili krađu studentske iskaznice, nakon čega mu je visoko učilište dužno izdati novu.
(4) Studenti koji nisu korisnici potpore studentskom iskaznicom dokazuju i ostvaruju pravo na prehranu kod davatelja usluge uz plaćanje pune obračunske cijene meni obroka i pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka koji se nalaze u prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.
(5) Korisnik potpore čini povredu ovoga Pravilnika ako:
– ustupi na korištenje drugoj osobi studentsku iskaznicu putem koje ostvaruje pravo na potporu,
– koristi studentsku iskaznicu drugog korisnika,
– u roku od 7 dana ne prijavi matičnom visokom učilištu gubitak iskaznice putem koje ostvaruje pravo na potporu.
(6) Korisnik potpore koji počini povredu iz stavka 5. podstavka 1. i 2. ovog članka sankcionirat će se obustavom potpore u trajanju od 3 mjeseca.

DAVATELJI USLUGE

Članak 16.
(1) Davatelji usluge su pravne i fizičke osobe s kojima Ministarstvo sklopi ugovor o pružanju usluge prehrane studenata.
(2) Ministarstvo obavještava Srce o uvođenju novog objekta u ISSP minimalno 10 radnih dana prije početka rada. Ministarstvo u obavijesti dostavlja broj i lokaciju odobrenih blagajni te ostale podatke iz ugovora s davateljem usluge koji su relevantni za ISSP. U slučaju prestanka ugovora s davateljem usluge, Ministarstvo obavještava Srce minimalno 5 radnih dana prije datuma prestanka.
(3) Ugovorom o pružanju usluga prehrane studenata utvrđuju se prava i obveze Ministarstva i davatelja usluge.
(4) Ugovor obvezno sadržava:
– kompletnu ponudu s normativima i cijenama koju davatelj usluge pruža sukladno prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika,
– specifikaciju i način održavanja računalno-komunikacijske infrastrukture, koju Ministarstvu predlaže Srce, a koja je potrebna za uključivanje restorana u ISSP koju je davatelj usluge dužan osigurati,
– način i vrijeme izdavanja računa davatelja usluge,
– način i uvjete plaćanja od strane Ministarstva.
(5) Davatelj usluge čini povredu ovog Pravilnika ako:
– dopusti korištenje studentske iskaznice putem koje se ostvaruje pravo na potporu osobi kojoj ista nije izdana,
– ne izda račun ili izda pogrešan ili nepotpun račun korisniku potpore,
– ne pridržava se ponude koju pruža sukladno sklopljenom ugovoru (u pogledu sastava, normativa ili cijena),
– dopusti iznošenje hrane izvan restorana,
– ne poštuje radno vrijeme za posluživanje jela propisano člankom 18. stavkom 1. ovog Pravilnika.

Članak 17.
(1) Davatelj usluge obvezan je prilikom zaključivanja ugovora iz članka 16. ovog Pravilnika priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ugostiteljski objekt iz skupine »restoran« propisane Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/07, 82/09 i 75/12).
(2) Odredba prethodnog stavka ne primjenjuje se na objekte studentskih centara sukladno članku 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 145/11 – RUSRH, 50/12 i 80/13).

Članak 18.
(1) Radno vrijeme za posluživanje jela sukladno odredbama ovog Pravilnika ne može započeti prije 7.00 sati niti završiti nakon 22.00 sata.
(2) Davatelj usluge obvezan je dnevno tijekom trajanja ručka odnosno večere ponuditi barem tri meni obroka po obroku od kojih je jedan vegetarijanski. Broj ponuđenih različitih meni obroka u tjednu ne smije biti manji od 15.
(3) Različitost meni obroka, u smislu stavka 2. ovog članka, podrazumijeva različito glavno jelo u sastavu meni obroka.
(4) Davatelj usluge može ponuditi i druge meni obroke pored popisanih u prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika, pod uvjetom da se sastoje od pojedinačnih jela koja su sastavnice meni obroka.
(5) Davatelj usluge obvezan je pri pružanju iste utvrditi identitet korisnika potpore na temelju studentske iskaznice.
(6) U slučaju da pri pružanju usluga prehrane davatelj usluge utvrdi neovlašteno korištenje studentske iskaznice kojim se ostvaruje pravo na potporu obvezan je odmah o zlouporabi izvijestiti CAP pisanim ili elektroničkim putem, a iskaznicu oduzeti i dostaviti matičnom visokom učilištu.
(7) Davatelj usluge obvezan je Povjerenstvima iz članka 19. omogućiti nadzor nad pružanjem usluga.

POVJERENSTVA ZA KONTROLU PREHRANE STUDENATA

Članak 19.
(1) Nacionalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata (u daljnjem tekstu: Nacionalno povjerenstvo) ima pet članova koje imenuje i razrješava ministar nadležan za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministar). Dva člana Nacionalnog povjerenstva predlaže Hrvatski studentski zbor iz redova studenata, jednog člana Zajednica studentskih centara, jednog člana Rektorski zbor, a jednog člana Ministar. Predsjednika Nacionalnog povjerenstva imenuju članovi između sebe. Nacionalno povjerenstvo o svojem radu donosi Poslovnik.
(2) Mandat imenovanih članova Nacionalnog povjerenstva traje dvije godine i može se ponoviti još jedanput. Iznimno, mandat člana koji se imenuje na prijedlog Ministra može se ponoviti više puta.
(3) Troškove za rad Nacionalnog povjerenstva osigurava Ministarstvo u svom proračunu sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje visina naknada članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.
(4) Nacionalno povjerenstvo u pravilu će se sastajati najmanje tri puta godišnje.
(5) Lokalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata (u daljnjem tekstu: Lokalno povjerenstvo) sastoji se od tri ili pet članova koje imenuje i razrješava ravnatelj studentskog centra u sastavu pojedinih visokih učilišta pri čemu natpolovičnu većinu čine predstavnici studenata koje predlaže lokalni studentski zbor, dok ostale članove predlaže studentski centar.
(6) Na visokim učilištima koja djeluju u mjestima gdje ne postoji studentski centar zadaću lokalnoga povjerenstva obavljaju predstavnici studentskog zbora i restorana koji pružaju usluge prehrane, a koje imenuje dekan visokog učilišta.
(7) Mandat imenovanih članova Lokalnog povjerenstva traje dvije godine i ne može se ponoviti.
(8) Rad u Lokalnom povjerenstvu obavlja se bez naknade.
(9) Član Nacionalnog odnosno Lokalnog povjerenstva razriješit će se dužnosti na koju je imenovan:
– ako sam zatraži razrješenje,
– ako mu prestane status studenta,
– ako ne ispunjava dužnosti člana.
(10) U slučaju razrješenja iz stavka 9. ovog članka, imenovat će se na isti način novi član koji će dovršiti mandat svog prethodnika.

NADLEŽNOSTI NACIONALNOG I LOKALNOG POVJERENSTVA

Članak 20.
(1) Nacionalno povjerenstvo na zahtjev ministra:
– daje mišljenje o obračunskim cijenama iz članka 9. na temelju prijedloga davatelja usluge,
– daje mišljenje o visini potpore iz članka 10.,
– daje mišljenje pri odabiru, otkazivanju i drugim pitanjima u vezi s davateljima usluge,
– predlaže nove vrste obroka za prehranu studenata, na temelju zaprimljenih prijedloga davatelja usluge,
– daje preporuke o strukturi i sastavu obroka, vodeći računa o suvremenim saznanjima iz područja prehrane i prijedlozima davatelja usluge,
– daje mišljenja o ostalim pitanjima u vezi s prehranom studenata.
(2) Nacionalno povjerenstvo u suradnji s Lokalnim povjerenstvima:
– prati izvršavanje obveza davatelja usluge u pogledu normativa i kvalitete jela koja davatelji usluge poslužuju u restoranima,
– razmatra nepravilnosti i propuste u izvršavanju usluga te Ministru predlaže odgovarajuće mjere.
(3) Pored navedenog iz stavka 2. ovog članka, Lokalno povjerenstvo ima sljedeća prava i obveze:
– daje prethodno mišljenje Nacionalnom povjerenstvu u postupku odabira odnosno otkazivanja davatelju usluga,
– davatelju usluga ukazuje na propuste te o istom izvještava nadležnu osobu davatelja usluge i Nacionalno povjerenstvo.
(4) Za potrebe obavljanja svojih obveza nacionalno i lokalna povjerenstva mogu koristiti podatke prikupljene od studentskih centara, studenata ili drugih zainteresiranih strana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Davateljima usluge koji su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika sklopili s Ministarstvom ugovor o pružanju usluga prehrane studenata ponudit će se sklapanje novog ugovora do početka akademske godine 2013./2014., sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 22.
Objekti studentskih centara koji ne zadovoljavaju kriterije iz članka 18. stavka 2. ovog Pravilnika dužni su u roku od najdulje jedne godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika osigurati uvjete i početi posluživati meni obroke. Ispunjenje ovog uvjeta utvrdit će Ministarstvo uz prethodno mišljenje lokalnog povjerenstva za kontrolu prehrane studenata.

Članak 23.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, sukladno odredbi članka 123. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13), prestaje važiti Pravilnik o potpori za pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine«, broj 51/02).

Članak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2013. godine.

SASTAV MENI OBROKA I POPIS POJEDINAČNIH JELA I DRUGIH PREHRAMBENIH PROIZVODA


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA


(„Narodne novine“, broj 08/14 od 22.01.2014.)

Članak 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. veljače 2014. godine.