Temeljem članka 13. stavak 2., članka 17. stavak 2. i članka 23. stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
 
NAREDBU O HOMOLOGACIJI MOTORA S UNUTARNJIM IZGARANJEM ILI ELEKTROPOGONSKIH UREĐAJA NAMIJENJENIH ZA POGON MOTORNIH VOZILA KATEGORIJA M i N, S OBZIROM NA MJERENJE NETTO SNAGE I NAJVEĆE 30-MINUTNE NETTO SNAGE ELEKTROPOGONSKIH UREĐAJA
 
(“Narodne novine”, broj 95/98)
 
I. OPĆE
1. Postupak mjerenja netto snage motora s unutarnjim izgaranjem ili elektropogonskih uređaja i najveće 30-minutne netto snage elektropogonskih uređaja namijenjenih za pogon motornih vozila kategorija M i N mora biti sukladan ovoj naredbi.
 
II. PODRUČJE PRIMJENE
2. Ova naredba odnosi se na prikazivanje krivulje snage kao funkcije brzine vrtnje motora pod punim opterećenjem, koju navodi proizvođač za motore s unutarnjim izgaranjem ili elektropogonske uređaje i najveće 30-minutne netto snage elektropogonskih uređaja namijenjenih za pogon motornih vozila kategorija M i N.
3. Odredbe ove naredbe odnose se na sve vrste klipnih motora, osim motora sa slobodnim klipovima, na motore s okrećućim klipom i na elektropogonske uređaje (upravljački uređaj i motor) koji se upotrebljavaju za pogon vozila kao jedini pogon.
 
III. ZAHTJEVI
 
4. Općenito
4.1. Sastavnice koje mogu utjecati na snagu motora moraju biti konstruirane, izrađene i sastavljene tako da omoguće motoru da u uobičajenoj uporabi udovolji odredbama ove naredbe, usprkos vibracijama kojima može biti izložen.
5. Opis ispitivanja za motore s unutarnjim izgaranjem
5.1. Ispitivanje netto snage mora se sastojati od rada pod punim gasom za motore s vanjskim izvorom paljenja i s postavljenim određenim punim opterećenjem napojne crpke za diesel motore, podrazumijevajući da je motor opremljen kao što je navedeno u tablici 1 dodatka 5 Pravilniku ECE R 85.00.
5.2. Mjerenja treba provesti na dostatnom broju brzina vrtnje motora da bi se ispravno utvrdila krivulja snage između najmanje i najveće brzine vrtnje motora koje preporučuje proizvođač. Ovaj raspon brzina mora uključiti broj okretaja kod kojeg motor postiže najveću snagu i najveći zakretni moment.
5.3. Gorivo koje se upotrebljava mora biti jedno od dostupnih na tržištu. U slučaju bilo kakvog nesporazuma gorivo mora biti jedno od referencijskih goriva koje definira CEC1:
(a) u dokumentu CEC RF-03-A-84 za motore s kompresijskim paljenjem
(b) jedno od onih koje je CEC utvrdio dokumentima RF-01-A-84 i RF01-A-85 za motore s vanjskim izvorom paljenja.
5.4. Mjerenja treba provesti prema odredbama dodatka 4 Pravilniku ECE R 85.00.
5.5. Izvješće o ispitivanju mora sadržavati rezultate i sve proračune potrebne za određivanje netto snage, a prema popisu u dodatku 5 Pravilnika ECE R 85.00 zajedno sa značajkama motora prema popisu u dodatku 1 Pravilniku ECE R 85.00.
6. Opis postupaka ispitivanja kod mjerenja netto snage i najveće 30-minutne snage elektropogonskih uređaja
Elektropogonski uređaj mora biti opremljen prema specifikaciji i dodatku 6 Pravilniku ECE R 85.00. Elektropogonski uređaj mora se napajati iz DC izvora napona s najvećim padom napona od 5% zavisno o vremenu i struji napajanja (isključena su razdoblja manja od 10 sekundi). Napajanje naponom pri ispitivanju osigurava proizvođač vozila.
 
Bilješka:
Ako baterija (akumulator) ograničuje 30-minutnu snagu, najveća 30-minutna snaga električnog vozila može biti manja od 30-minutne snage elektropogonskog uređaja vozila prema ovom ispitivanju.
6.1. Određivanje netto snage
6.1.1. Motor i cijela njegova oprema mora se držati najmanje dva sata na temperaturi 250C±50C.
6.1.2. Ispitivanje netto snage mora se provesti s regulatorom namještenim na punu snagu.
6.1.3. Neposredno prije početka ispitivanja, motor mora raditi tri minute na ispitnom stolu razvijajući snagu koja iznosi 80% najveće snage kod brzine koju preporučuje proizvođač.
6.1.4. Mjerenja treba provesti na dostatnom broju brzina vrtnje da bi se ispravno utvrdila krivulja snage između ništice i najveće brzine vrtnje motora koju je preporučio proizvođač.
6.1.4. Cijelo ispitivanje mora se završiti za 5 minuta.
6.2. Određivanje najveće 30-minutne snage
6.2.1. Motor i cijela njegova oprema moraju se držati najmanje dva sata na temperaturi 250C±50C.
6.2.2. Elektropogonski uređaj motora mora raditi na ispitnom stolu sa snagom koja predstavlja najbolju procjenu proizvođača za 30-minutnu snagu.
Brzina vrtnje mora biti u rasponu u kojem je netto snaga veća od 90% najveće snage izmjerene prema točki 6.1. Ovu brzinu mora preporučiti proizvođač.
6.2.3. Brzina vrtnje i snaga moraju biti zapisani. Snaga mora biti u rasponu ±5% iznosa snage na početku ispitivanja. Najveća 30-minutna snaga je srednja vrijednost u periodu razdoblja od 30 minuta.
7. Tumačenje rezultata
Netto snaga i najveća 30-minutna snaga za elektropogonske uređaje koju navodi proizvođač za tip pogona mora se prihvatiti ako se ne razlikuju više od ±2% za najveću snagu i više od ±4% za druge točke mjerenja na krivulji uz toleranciju od ±1.5% za brzinu motora ili pogona, od vrijednosti koje je izmjerio ovlašteni laboratorij na pogonu (motoru) koji je bio podvrgnut ispitivanjima.
 
IV. ISPITIVANJE VOZILA
8. Ispitivanje motora odnosno elektropogonskog uređaja u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij, prema zahtjevima Pravilnika broj 85 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 9. srpnja 1996.2, koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 85.00).
9. Pravilnik ECE R 85.00 u izvorniku dostupan je u Normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
 
V. HOMOLOGACIJA VOZILA
10. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju motora odnosno elektropogonskog uređaja u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 85.00.
 
VI. PROVJERA SUKLADNOSTI
11. Provjera sukladnosti motora odnosno elektropogonskog uređaja sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozila ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 58/98).
 
VII. PRIMJENA
12. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se:
- od 1. listopada 1998. godine za homologaciju tipa vozila
- od 1. travnja 1999. za nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.
- od 1. listopada 1999. za sva vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.
 

____
1 Europski koordinirajući savjet za razvoj postupaka ispitivanja maziva i goriva za motore (European Coordinating Council for development of performance tests for lubrificants and engine fuels)

2 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika:
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev. 1/Ad. 84 (Izvornik Pravilnika, stupio na snagu 15. rujna 1990.)
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev. 1/Ad. 84 (Dopuna 1, stupila na snagu 9. srpnja 1996.)1