Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 84/08, 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK O PIVU

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 142/11 i 141/13)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište mora udovoljavati pivo, a odnose se na:
– kategorizaciju, nazivlje i dodatne zahtjeve označavanja;
– senzorska svojstva, sastav i druge tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji;
– tehnološke postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi.
 
 
Članak 2.
Smatra se da proizvodi koji su zakonito stavljeni na tržište u drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili u Turskoj, ako su proizvedeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje osigurava jednaku razinu zaštite javnog interesa, ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom te se mogu staviti na tržište, osim ako je postupak proveden u skladu s Uredbom (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13. 8. 2008., str. 21.).

 

Članak 3.
U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. »pivo« – proizvod dobiven alkoholnim vrenjem pivske sladovine upotrebom čistih kultura pivskih kvasaca Saccharomyces cerevisiae, a iznimno spontanim vrenjem ili uporabom mješovitih mikrobnih kultura;
2. »pivska sladovina« – poluproizvod dobiven toplinskom i enzimskom razgradnjom osnovnih sirovina odnosno ječmenog i/ili
pšeničnog slada koji se može djelomično nadomjestiti s drugim žitaricama ili proizvodima od žitarica, šećerom i ostalim saharidima te šećernim i škrobnim sirupima, pod uvjetom da je jodna reakcija na škrob u pivu negativna, a koje sadrže ekstrakt za fermentaciju;
3. »ekstrakt u osnovnoj sladovini« – udio suhe tvari u pivskoj sladovini prije fermentacije, usklađen na udio suhe tvari u osnovnoj sladovini gotovog proizvoda;
4. »mikrobne kulture« – čista kultura pivskog kvasca Saccharomyces cerevisiae, mješovite mikrobne kulture kvasaca i odabranih sojeva bakterija mliječno-kiselog vrenja;
5. »EBC jedinica« – European Brewing Convention Unit – europska jedinica boje;
6. »potisni plinovi« – ugljikov dioksid ili dušik ili mješavina oba plina.

Članak 4.
Za proizvodnju piva dozvoljeno je koristiti sljedeće sastojke:
1. ječmeni i/ili pšenični slad;
2. neslađene žitarice i proizvodi od žitarica;
3. karamelni slad i drugi sladovi za bojenje;
4. prženi ječam i pšenica;
5. prženi ječmeni i pšenični slad;
6. šećeri i ostali saharidi, šećerni i škrobni sirupi;
7. hmelj i proizvodi od hmelja;
8. voda;
9. mikrobne kulture;
10. prehrambeni aditivi;
11. ugljikov dioksid i dušik;
12. voćna pulpa, voćna kaša, koncentrirana voćna kaša, vodeni ekstrakt voća.

Članak 5.
(1) U pivo je dozvoljeno dodavanje aroma, bilja, biljnih ekstrakata i svih drugih tvari koje mogu imati određene hranjive ili fiziološke učinke osim vitamina i minerala.
(2) Dozvoljeno je miješanje piva s voćnim sokovima, voćnim nektarima, osvježavajućim bezalkoholnim pićima, vinima, voćnim vinima, alkoholnim pićima te jakim alkoholnim pićima.

Članak 6.
Pivo mora udovoljavati sljedećim zahtjevima kakvoće:
– da je bistro i bez taloga, osim proizvoda iz članka 9. točka 6. i 7. ovoga Pravilnika;
– da je odgovarajuće boje, okusa i mirisa ovisno o vrsti piva,
– da sadrži najmanje 3 g/l ugljikovog dioksida;
– da sadržaj alkohola odgovara označenoj vrijednosti;
– da ima pH vrijednost od 2,8 do 4,8;
– da je jodna reakcija na škrob negativna;
– da ima primjerenu pjenu ovisno o vrsti piva.

Članak 7.
Za točenje piva iz spremnika dozvoljeno je koristiti potisne plinove.

II. OZNAČAVANJE I REKLAMIRANJE

Članak 8.
(1) Na označavanje piva primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 63/11, 79/11) te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.
(2) U smislu članka 25. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane pri označavanju piva iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim točke 3. istoga stavka, obvezno je navesti samo sastojke iz Priloga 3.
Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane.
(3) Dozvoljeno je reklamiranje piva i proizvoda iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika osim piva miješanog s alkoholnim pićima, jakim alkoholnim pićima i vinima sukladno posebnim propisima o reklamiranju piva i vina.

Članak 9.
(1) Proizvod definiran u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika stavlja se na tržište pod nazivom »pivo«, a može se razvrstavati u sljedeće kategorije:
1. »specijalno pivo« – proizvedeno od sladovine od 12 do 14% (m/m) ekstrakta u osnovnoj sladovini;
2. »jako pivo« – proizvedeno od sladovine s najmanje 14% (m/m) ekstrakta u osnovnoj sladovini;
3. »bezalkoholno pivo« – sadrži najviše 0,5% vol. alkohola;
4. »pšenično pivo« – proizvedeno iz najmanje 30% (m/m) pšeničnog slada;
5. »pivo proizvedeno s mješovitom mikrobnom kulturom«;
6. »mutno pivo« – pivo čija je mutnoća posljedica posebnih tehnoloških postupaka, a može biti i s talogom;
7. »nefiltrirano pivo« – mutno pivo iz kojeg tehnološkim postupcima nije uklonjena mikrobna kultura, a može biti i s talogom;
8. »svijetlo pivo« – pivo s intenzitetom boje do 15 EBC jedinica;
9. »crveno pivo« ili »tamno pivo« – pivo s intenzitetom boje od 16 do 40 EBC jedinica;
10. »crno pivo« – pivo s intenzitetom boje iznad 40 EBC jedinica.
(2) Naziv »pivo« može se zamijeniti nazivom kategorije.

Članak 10.
Ovisno o vrsti glavnog vrenja, pivo se može označiti sljedećim riječima:
– »ale« ili »alt bier« za pivo gornjeg vrenja;
– »lager« za pivo donjeg vrenja;
– »spontano prevrelo« za spontano prevrelo pivo.

Članak 11.
Za utvrđivanje sukladnosti piva s propisanim općim zahtjevima kakvoće u svrhu službene kontrole koriste se međunarodno priznate i validirane metode.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o pivu i pivu s dodacima (»Narodne novine« br. 42/05, 57/05, 69/08).
(2) Proizvodi proizvedeni i označeni sukladno propisu iz stavka. ovoga članka mogu se stavljati na tržište godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika i nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PIVU


(„Narodne novine“, broj 141/13 od 27.11.2013.)

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.