Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi:

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR AUTOMEHANIČAR
 
(“Narodne novine”, broj 102/95)
 
I.
Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.
 
II.
Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:
1. Gospodarstvo i pravni propisi
2. Osnove podučavanja naučnika
 
III.
Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:
a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;
b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;
c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;
d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;
e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;
f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;
g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;
h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;
i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.
 
IV.
Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:
- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),
- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,
- organiziranost obrta,
- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,
- trgovačka društva,
- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),
- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,
- pravo na stvaranje imovine,
- porezni sustav
vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;
porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;
- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,
- pravne osnove za stručno obrazovanje,
- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.
 
V.
Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:
1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.
2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...
Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...
3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).
4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.
 
VI.
Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.
 
VII.
Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).
 
VIII.
Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:
a) praktični dio ispita
b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.
 
IX.
Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor automehaničar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine br. 31/95) označeno šifrom 72311,je:
 
MAJSTOR AUTOMEHANIČAR
I. Područje rada
- održavanje osobnih vozila, teretnih vozila, autobusa, prikolica i motorkotača, njihovih sklopova i sistema, motora s unutarnjim izgaranjem i sustava prijenosa snage
- opremanje vozila dodatnom opremom i priborom,
- djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštita od korozije,
- održavanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima,
- ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.
II. Sadržaji ispita
1. Praktični dio ispita
Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik obavlja jedan ili više radova održavanja ili ispitivanja na motorima i vozilima i njihovim sklopovima ili uređajima. Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora automehaničara. Praktičan rad (radna proba) može obuhvatiti:
- održavanje ovješenja kotača vozila, rastavljanje, sastavljanje i ispitivanje dijelova i udešavanja cjelovitih sklopova,
- ispitivanje i podešavanje sustava napajanja gorivom i sustava pripreme gorive smjese motora i zamjena neispravnih dijelova,
- ispitivanje i podešavanje različitih kočionih sustava i izrada završnog protokola,
- održavanje, ispitivanje i podešavanje motora i mjenjača te njihovih dijelova i mehanizama,
- ugradnja uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova, pokretnog krova ili nekog drugog dodatnog uređaja na mehanički, hidraulički ili pneumatski pogon,
- održavanje i priključivanje električnih uređaja,
- proračun utroška materijala, pomoćnih materijala i dijelova
Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.
2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljenje poslova primjerenih obrtu
2.1. Materijali
- osnovna ispitivanja tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, primjenjljivost oblika, otpornost protiv korozije i sl.)
- željezni obojeni metali, izbor, svojstva i primjena,
- plastični materijali, izbor, svojstva i primjena,
- goriva i maziva za vozila, izbor i svojstva,
- pogonski i pomoćni materijali, tekućine za hlađenje, sredstva za čišćenje, sredstva za zaštitu od korozije, sredstva za spajanje zavarivanjem lemljenjem, ljepljenjem i sl.
2.2. Konstrukcija vozila
- osnovni zahtjevi na mjere i oblike vozila i dijelova s obzirom na namjenu i zakonske zahtjeve,
- utvrđivanje i mjerenje vanjskih mjera, karoserije, okvira i ovješenja kotača,
- osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine i snage,
- osnovni proračuni kontrole čvrstoće vratila i nosača na vozilu,
- skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu pojedinih sklopova i pribora na voziima,
- skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih sklopova na vozilu,
- uporaba računala i korisničkih programa iz autotehnike,
- utvrđivanje utroška materijala i rezervnih dijelova za popravak.
2.3. Tehnologija održavanja vozila
- organiziranje procesa rada u automehaničarskoj radionici,
- izračunavanje utroška vremena materijala, dijelova i sklopova, energije i izračunavanje kapaciteta radionice,
- planiranje rada, raspoređivanje poslova, praćenje i analiza operativnog plana,
- pregled vozila, dijagnosticiranje i utvrđivanje kvarova,
- proces pripreme gorive smjese kod motora s unutarnjim izgaranjem, otklanjanje nedostataka i podešavanje procesa,
- proces paljenja gorive smjese, otklanjanje kvarova i podešavanje,
- podmazivanje i hlađenje motora, otklanjanje nedostatka na dijelovima i uređajima,
- mehanički električni i hidraulički dijelovi i sklopovi motora i mjenjača, oštećenja i njihovo otklanjanje,
- karoserije, okviri i ovješenje kotača, oštećenja i njihovo otklanjanje,
- sustavi upravljanja vozilom i otklanjanje nedostataka,
- kočioni sustavi, nedostaci u radu i njihovo otklanjanje,
- sustavi pročišćavanja ispušnih plinova, kvarovi i njihovo otklanjanje,
- dodatni pribor i uređaji na vozilu, nepravilnost u radu i njihovo otklanjanje,
- klimatski i drugi uvjeti zdravog i sigurnog rada u radionici, zaštita radnog i vanjskog okoliša.
2.4. Strojevi i uređaji
- poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva i uređaja u automehaničarskoj radionici,
- radni i ručni strojevi i alati za obradu i montažu,
- uređaji za podizanje vozila,
- uređaji snabdijevanja radionica radnom energijom,
- uređaji za električna, hidraulička i pneumatska mjerenja,
- specijalni aparati, naprave i uređaji za popravke mehaničkih oštećenja na vozilu,
- čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja,
- zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima
.