Na temelju članka 210. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar zaštite okoliša i energetike, donosi

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH USLUGA, POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA TE POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA TE ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE

(„Narodne novine“, broj 26/20)

1. PREDMET PROPISIVANJA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti iz članka 209. stavka 1., točaka 1., 2. i 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19; u daljnjem tekstu: Zakon o vodama), a osobito tehnička opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika te branjena područja.

2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH USLUGA

Djelatnost vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga

Članak 2.
Djelatnost iz članka 209. stavka 1., točke 1. Zakona o vodama uključuje:
1. hidrogeološka istraživanja
2. geofizička istraživanja i
3. bušenje istražnih bušotina i zdenaca.
Zajednički posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje

Članak 3.
(1) Djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje, osim poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava, može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava sljedeće opće uvjete:
1. da je osnovana na neodređeno vrijeme
2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, odnosno da nije u postupku likvidacije
3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza i
4. da je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.
(2) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ima sjedište u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ako ispunjava sljedeće posebne uvjete:
1. da u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja djelatnosti iz članaka 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika te da u državi svoga sjedišta može obavljati iste poslove u svezi s kojima zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske odnosno da u tom pogledu nema ograničenja i
2. da na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane člancima 3., 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika.
(3) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ima sjedište izvan Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ako ispunjava sljedeće posebne uvjete:
1. da na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane člancima 3., 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika i
2. da dodatno dostavi dokaz o postojanju uzajamnosti odnosno podatke o propisu kojim je propisana uzajamnost za pravne osobe u Republici Hrvatskoj u državi njegova sjedišta i službenom glasilu u kojem je propis objavljen.

Posebni uvjeti za obavljanje hidrogeoloških istraživanja

Članak 4.
Poslove hidrogeoloških istraživanja može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:
1. da je registrirana za poslove hidrogeoloških istraživanja i/ili geofizičkih istraživanja i/ili bušenje istražnih bušotina i zdenaca
2. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, odnosno magistra geologije, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima hidrogeoloških istraživanja
3. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za obradu podataka iz područja hidrogeoloških istraživanja i
4. da ima u vlasništvu ili leasingu osnovnu opremu za obavljanje hidrogeoloških istraživanja i to najmanje: 1 geološki čekić, 1 kompas, 1 mjerač razine podzemne vode i 1 terenski laboratorij za mjerenje kemijskih parametara u podzemnoj vodi.

Posebni uvjeti za obavljanje geofizičkih istraživanja

Članak 5.
Poslove geofizičkih istraživanja može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:
1. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije odnosno magistra geologije ili rudarstva, odnosno magistra inženjera rudarstva s položenim stručnim ispitom ili jednog diplomiranog inženjera fizike, odnosno magistra fizike zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima geofizičkih istraživanja
2. da ima u vlasništvu ili leasingu opremu za geofizička istraživanja za dvije ili više metoda: metoda geoelektričnih istraživanja ili seizmičkih istraživanja ili elektromagnetskih istraživanja ili metoda georadara ili metoda karotažnih mjerenja u bušotinama, i to, ovisno o metodi, najmanje: 1 instrument za geoelektrična istraživanja s pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za istraživanje metodom refrakcijske seizmike ili plitke reflektivne seizmike sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za elektromagnetska istraživanja sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 georadar sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za karotažna mjerenja u bušotinama sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja i
3. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranog informatičkog programa za obradu podataka geofizičkih mjerenja.

Posebni uvjeti za obavljanje bušenja istražnih bušotina i zdenaca

Članak 6.
(1) Poslove bušenja istražnih bušotina i zdenaca može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:
1. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, odnosno magistra geologije, ili diplomiranog inženjera geotehnike, odnosno magistra inženjera geoinženjerstva ili diplomiranog inženjera rudarstva, odnosno magistra inženjera rudarstva ili diplomiranog inženjera naftnog rudarstva, odnosno magistra inženjera naftnog rudarstva ili inženjera geotehnike odnosno stručnog prvostupnika inženjera geoinženjerstva ili magistra inženjera inženjerstva okoliša zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima bušenja istražnih bušotina i zdenaca
2. da ima najmanje jednog kvalificiranog bušača i dva pomoćna bušača, zaposlene na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme
3. da ima u vlasništvu ili leasingu najmanje 1 stroj za bušenje istražnih bušotina s jezgrovanjem ili 1 stroj za bušenje zdenaca, s pripadajućim alatom i priborom za bušenje te da su strojevi i oprema ispitani i ispunjavaju standarde povećane opasnosti za siguran rad, u skladu s propisima o zaštiti na radu
4. da ima u vlasništvu ili leasingu opremu za čišćenje i osvajanje bušotina i to najmanje 1 kompresor i 1 air-lift i
5. da ima u vlasništvu ili leasingu opremu za ispitivanje istražnih bušotina ili zdenaca i to 1 potopnu crpku i 1 agregat.
(2) Ugovor o leasingu mora biti sklopljen s trgovačkim društvom kojem je glavna djelatnost prodaja, najam ili leasing predmetne opreme.

3. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA TE POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

Posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava

Članak 7.
Djelatnosti iz članka 209. stavka 1., točke 2. Zakona o vodama može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:
1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za poslove izgradnje objekata niskogradnje i/ili izgradnje hidrograđevinskih objekata odnosno gradnje vodnih građevina
2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana odnosno da nije u postupku likvidacije
3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza
4. da je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta
5. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno Prilogom I. ovom Pravilniku, zaposlenih na neodređeno i puno radno vrijeme te osposobljenih za rad na siguran način i zdravstveno sposobnih za radna mjesta s posebnim uvjetima rada
6. da najmanje 85% zaposlenika iz točke 3. ovoga Pravilnika imaju prebivalište na branjenom području ili najdalje 15 km zračne udaljenosti od granice branjenoga područja
7. da ima u vlasništvu ili leasingu, pod uvjetom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanji broj i vrstu opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno Prilogom II. ovom Pravilniku te da su strojevi i oprema ispitani i ispunjavaju standarde povećane opasnosti za siguran rad, u skladu s propisima o zaštiti na radu te da je izvršen tehnički nadzor plovne mehanizacije, u skladu s propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda
8. da ima sjedište na branjenom području za koje je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta
9. da ima potvrdu o ispunjavanju standarda ISO 9001 i ISO 14001 i
10. da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje dva rukovodna zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, imaju najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje dva zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, imaju najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje jedan rukovodni zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, ima najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava i da najmanje jedan zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, ima najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama.

4. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE

Posebni uvjeti za održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju

Članak 8.
Djelatnost iz članka 209. stavka 1. točke 3.. Zakona o vodama koja se odnosi na održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:
1. da je registrirana za poslove izgradnje objekata niskogradnje i/ili izgradnje hidrograđevinskih objekata odnosno gradnje vodnih građevina
2. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno Prilogom III. a ovom Pravilniku, zaposlenih na neodređeno vrijeme te osposobljenih za rad na siguran način
3. da ima u vlasništvu ili leasingu, pod uvjetom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanji broj i vrstu suhozemnih strojeva, alata i ostale opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno Prilogom III. a ovom Pravilniku.

Posebni uvjeti za održavanje građevina za navodnjavanje

Članak 9.
Djelatnost iz članka 209. stavka 1., točke 3. Zakona o vodama koja se odnosi na održavanje građevina za navodnjavanje može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:
1. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno Prilogom III. b ovom Pravilniku, zaposlenih na neodređeno vrijeme te osposobljenih za rad na siguran način
2. da ima u vlasništvu ili leasingu, pod uvjetom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanji broj i vrstu opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno Prilogom III. b ovom Pravilniku i
3. da ispunjava posebne uvjete iz članka 8. točke 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.
Posebni uvjeti iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika moraju postojati sve vrijeme dok je rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta na snazi, osim gdje je to ovim Pravilnikom drugačije određeno.

5. BRANJENA PODRUČJA

Članak 11.
(1) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika izdaje se po sljedećim branjenim područjima:
1. branjeno područje 1: područje maloga sliva Biđ-Bosut
2. branjeno područje 2: područje maloga sliva Brodska Posavina
3. branjeno područje 3: područje maloga sliva Orljava – Londža
4. branjeno područje 4: područje maloga sliva Šumetlica – Crnac
5. branjeno područje 5: područje maloga sliva Subocka – Strug
6. branjeno područje 6: područje maloga sliva Ilova – Pakra
7. branjeno područje 7: područje maloga sliva Česma – Glogovnica
8. branjeno područje 8: područje maloga sliva Zelina – Lonja i područje Općine Rugvica
9. branjeno područje 9: područje maloga sliva Lonja – Trebež
10. branjeno područje 10: područje maloga sliva Banovina
11. branjeno područje 11: područje maloga sliva Kupa i jugoistočni dio područja malog sliva »Zagrebačko Prisavlje« što uključuje: grad Jastrebarsko i općine Žumberak, Krašić, Klinča Sela i Pisarovina
12. branjeno područje 12: područje maloga sliva Krapina – Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra
13. branjeno područje 13: južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko
14. branjeno područje 14: središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju te općinu Stupnik
15. branjeno područje 15: područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava
16. branjeno područje 16: područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava
17. branjeno područje 17: područje maloga sliva Karašica – Vučica, osim međudržavne rijeke Drave
18. branjeno područje 18: područje maloga sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave
19. branjeno područje 19: područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke Drave
20. branjeno područje 20: područje maloga sliva Plitvica – Bednja, osim međudržavne rijeke Drave
21. branjeno područje 21: područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave
22. branjeno područje 22: područja malih slivova Mirna – Dragonja i Raša – Boljunčica
23. branjeno područje 23: područja malih slivova: kvarnersko primorje i otoci i podvelebitsko primorje i otoci
24. branjeno područje 24: područje maloga sliva Gorski Kotar
25. branjeno područje 25: područje maloga sliva Lika
26. branjeno područje 26: područje maloga sliva Zrmanja – zadarsko primorje
27. branjeno područje 27: područje maloga sliva Krka – šibensko primorje
28. branjeno područje 28: područje maloga sliva Cetina
29. branjeno područje 29: područje maloga sliva srednjedalmatinsko primorje i otoci
30. branjeno područje 30: područje maloga sliva Matica
31. branjeno područje 31: područje maloga sliva Vrljika
32. branjeno područje 32: područja malih slivova Neretva – Korčula i dubrovačko primorje i otoci
33. branjeno područje 33: međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica – Bednja, Trnava i Bistra i
34. branjeno područje 34: međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica – Vučica i Županijski kanal.
(2) Svako branjeno područje iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća vode I. i II. reda te građevine osnovne melioracijske odvodnje, osim branjenih područja 33 i 34 koja obuhvaćaju samo vode I. reda.

6. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA (CERTIFIKACIJSKI POSTUPAK)

Tijelo i postupak

Članak 12.
(1) Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta (certifikacijski postupak) vodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem tročlanog povjerenstva, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.
(2) Certifikacijski postupak je upravni postupak.
(3) Certifikacijski postupak se provodi kao posebni ispitni postupak.
(4) Službene akte u certifikacijskom postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Neposredan zahtjev

Članak 13.
(1) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika izdaje se na neposredan zahtjev.
(2) Zahtjev mora sadržavati naziv pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika, sjedište, OIB i matični broj subjekta odnosno obrta te oznaku djelatnosti za koje se traži certifikacijsko rješenje.
(3) Stranka koja traži izdavanje certifikacijskog rješenja za djelatnosti iz članka 7. ovoga Pravilnika navodi i branjeno područje za koje se traži certifikacijsko rješenje.

Nedopušten zahtjev

Članak 14.
(1) Imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika za jedno branjeno područje ne može podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja za drugo branjeno područje.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odbacit će se kao nedopušten.

Prilozi uz zahtjev

Članak 15.
(1) Uz zahtjev za izdavanje bilo kojeg certifikacijskog rješenja prilaže se:
1. izjava da nad pravnom osobom ili fizičkom osobom obrtnikom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva
2. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u preslici,
3. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u preslici i
4. propisana upravna pristojba.
(2) Uz zahtjev za izdavanje pojedinih certifikacijskih rješenja prilažu se i:
1. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju koji uključuje i osobe iz točke 2. ovoga stavka, sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 4. točke 2., članka 5. točke 1., članka 6. točaka 1. i 2., članka 7. točke 5., članka 8. točke 2. i članka 9. točke 1. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva
2. izdvojen popis zaposlenih iz popisa iz točke 1. ovoga stavka, koji imaju posebnu stručnu spremu i/ili radno iskustvo, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 10. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zah¬tjeva
3. radni životopis zaposlenih iz članka 4. točke 2., članka 5. točke 1., članka 6. točke 1. članka 7. točke 10. ovoga Pravilnika uz naznaku poslodavaca/poslodavca kod kojih je traženo radno iskustvo i oznaku osobe nadležne za kontakt radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz tih odredaba; u izvorniku potpisanom od strane zaposlenika iz točke 2. ovoga stavka
4. elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobe s popisa iz stavka 2., točke 1. ovoga članka radi dokaza postojanja posebnih uvjeta na koje upućuje točka 1. ovoga stavka; u računalnom ispisu
5. podatke o matičnom broju poslovnog subjekta – davatelja leasinga radi dokaza o postojanju posebnog uvjeta iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva
6. osobne iskaznice osoba s popisa iz točke 1. ovoga stavka, u preslici; osim za osobe na koje upućuje članak 7. točka 6. ovoga Pravilnika
7. potvrda o prebivalištu tijela nadležnog za unutarnje poslove, u izvorniku ili preslici, ako se prebivalište za osobe na koje upućuje članak 7. točka 6. ovoga Pravilnika razlikuje od onoga naznačenoga u osobnoj iskaznici
8. potvrde o osposobljenosti zaposlenika za rad na siguran način i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 5. ovoga Pravilnika odnosno potvrde o osposobljenosti zaposlenika za rad na siguran način rada radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 8. točka 2. i članka 9. točka 1. ovoga Pravlnika; u preslici
9. potvrde poslodavca ili bivšega poslodavca o sudjelovanju osoba iz članka 7. točke 10. ovoga Pravilnika na poslovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava s razdobljima sudjelovanja odnosno o sudjelovanju u građenju ili održavanju vodnih građevina iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama s razdobljem sudjelovanja, kao i potvrdu Hrvatskih voda ili drugoga investitora o sudjelovanju poslodavca ili bivšega poslodavca na tim poslovima s razdobljima sudjelovanja; umjesto potvrda Hrvatskih voda ili drugih investitora iz ove točke mogu se podnijeti ugovori između Hrvatskih voda ili drugog investitora i poslodavca odnosno bivšeg poslodavca; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici
10. licence za informatičke programe radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 4. točke 3. i članka 5. točke 3. ovoga Pravilnika; u preslici
11. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 4. točke 4., članka 5. točke 2., članka 6. točaka 3., 4. i 5., članka 7. točke 7., članka 8. točke 3. i članka 9. točke 2. ovoga Pravilnika;u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe, kao i zapisnike o pregledu i ispitivanju radne opreme radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika; u preslici
12. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 7. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva, a zapisnike o pregledu i ispitivanju radne opreme u skladu s propisima o zaštiti na radu te svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu, u skladu s propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 7. ovoga Pravilnika; u preslici
13. potvrda o ispunjavanju standarda ISO 9001 i ISO 14001 radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 9. ovoga Pravilnika; u izvorniku ili preslici i
14. uz zahtjev za izdavanje certifikacijskog rješenja uz koji se obvezatno prilažu i dokazi iz točaka 1., 2., 4., 5. i 8. stavka 2. ovoga članka prilaže se i izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su isprave iz točaka 1., 2., 4., 5. i 8. stavka 2. ovoga članka vjerodostojne i sadržajno istinite; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva.

Dokazni dio certifikacijskog postupka

Članak 16.
(1) Dokazni dio certifikacijskog postupka obavezno obuhvaća:
– uvid i ocjenu dostavljenih isprava
– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, ugovore, kartice kupaca, karticu dugotrajne imovine i sl.) i ocjenu istih i
– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno pregled strojeva, alata i druge opreme.
(2) Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.
(3) Po dovršenom dokaznom dijelu certifikacijskog postupka povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbacivanje, odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Mjerila za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 17.
(1) Ispunjenje posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika utvrđuje se rješenjem.
(2) Zaposlenici više stručne spreme priznaju se kao zaposlenici niže stručne spreme, ako je to stranka tražila u svom zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.
(3) Za svaku djelatnost, odnosno posao iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika izdaje se zasebno rješenje, osim gdje je ovim Pravilnikom drugačije određeno.

Važenje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 18.
(1) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika važi na području Republike Hrvatske.
(2) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika važi za branjeno područje za koje je izdano.
(3) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika izdano za jedno branjeno područje važi i na drugim branjenim područjima kada se zbog izvanrednih okolnosti u stadijima redovite i izvanredne obrane od poplava ne može očekivati da će imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika na odnosnom branjenom području uspješno provesti obranu od poplava vlastitim ljudstvom i opremom.
(4) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika važi i za djelatnosti iz članaka 8. i 9. ovoga Pravilnika.
(5) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika izdano za jedno branjeno područje važi i na susjednom branjenom području dok se za susjedno branjeno područje ne izda rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Trajanje rješenja

Članak 19.
Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika izdaje se na razdoblje od 10 godina.

Sadržaj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 20.
Izreka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika sadrži:
1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta odnosno obrta imatelja rješenja
2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika
3. oznaku djelatnosti za koje se rješenje izdaje uključujući i slučaj iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika
4. oznaku branjenoga područja za koje važi rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika
5. datum isteka rješenja i
6. utvrđenje o prestanku važenja rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za istu djelatnost, izdanih na temelju propisa o vodama koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, gdje je primjenjivo.

Popis izdanih certifikacijskih rješenja

Članak 21.
(1) Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti ažuran popis svih važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdanih temeljem ovoga Pravilnika, u roku od 15 dana od dana izdavanja svakog pojedinog rješenja
(2) U popisu iz stavka 1. ovoga članka, podaci o izdanim rješenjima se razvrstavaju po datumu izdavanja u 6 skupina koje odgovaraju djelatnostima odnosno poslovima iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.
(3) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadržava, pored datuma izdavanja i podatke iz članka 20. točaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

7. PRESTANAK ISPUNJENJA POSEBNIH UVJETA

Članak 22.
Pod prestankom ispunjenja posebnih uvjeta, u smislu članka 211. stavka 1. točke 1. Zakona o vodama, smatra se i naknadno utvrđenje da je imatelj rješenja u certifikacijskom postupku podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu.

8. PRIJAVE VODOPRAVNOJ INSKPEKCIJI

Članak 23.
Hrvatske vode su ovlaštene i dužne prijaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove u području vodnoga gospodarstva okolnosti iz članka 211. Zakona o vodama i članka 22. ovoga Pravilnika, koje spoznaju tijekom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

9. PRILOZI

Članak 24.
Sastavni dio ovoga Pravilnika su prilozi koji se objavljuju uz ovaj Pravilnik, i to:
– Prilog I.: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava
– Prilog II.: Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava
– Prilog III.a: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama te tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju
– Prilog III.b: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama te tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti održavanja građevina za navodnjavanje.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveza usklađivanja

Članak 25.
(1) Imatelji rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za istu djelatnost, izdanih na temelju propisa o vodama koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužni su u roku od 12 mjeseci uskladiti svoje akte s odredbama ovoga Pravilnika, osim s odredbama članka 7. točke 10. i Priloga I., II., III.a i III.b ovom Pravilniku.
(2) Ako imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ne postupi po odredbi stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da je prestao ispunjavati posebne uvjete, u smislu članka 211. stavka 1. točke 1. Zakona o vodama.

Započeti postupci

Članak 26.
Svi upravni postupci izdavanja certifikacijskih rješenja započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 27.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (»Narodne novine«, br. 83/10, 126/12 i 112/14).

Članak 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG I.

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

 
Branjeno područje
Najmanji broj i struka zaposlenika
Broj
Sveukupno
Tehničke struke
Ostale struke
Ukupno
DSS ili VSS
PSS ili VŠS
SSS
VKV i KV
PKV i NKV
Ukupno
DSS
SSS
1
74
70
1
2
5
19
43
4
1
3
2
76
72
2
2
3
15
50
4
1
3
3
54
48
2
3
8
15
20
6
2
4
4
60
57
2
2
2
26
25
3
1
2
5
38
36
1
1
2
15
17
2
1
1
6
46
43
1
2
3
12
25
3
1
2
7
60
57
1
2
2
22
30
3
1
2
8
49
45
1
1
5
29
9
4
1
3
9
66
62
1
2
3
13
43
4
1
3
10
90
83
4
8
20
21
30
7
3
4
11
76
72
4
2
4
15
47
4
1
3
12
96
89
2
5
10
44
28
7
2
5
13
80
76
2
2
8
26
38
4
1
3
14
216
203
5
7
9
42
140
13
2
11
15
65
62
1
2
8
14
37
3
1
2
16
31
29
1
1
1
8
18
2
1
1
17
53
50
1
2
2
8
37
3
1
2
18
30
28
1
1
1
6
19
2
1
1
19
31
29
1
1
1
6
20
2
1
1
20
50
48
2
5
6
25
10
2
1
1
21
32
30
2
1
3
6
18
2
1
1
22
95
90
2
3
4
19
62
5
1
4
23
117
110
10
5
5
60
30
7
3
4
24
36
33
1
2
2
14
14
3
1
2
25
31
29
1
2
3
9
14
2
1
1
26
34
31
1
2
0
14
14
3
1
2
27
32
30
1
1
1
6
21
2
1
1
28
23
21
1
1
1
4
14
2
1
1
29
67
63
2
3
3
13
42
4
1
3
30
17
15
1
1
1
3
9
2
1
1
31
15
13
1
1
1
2
8
2
1
1
32
66
63
2
2
2
10
47
3
2
1
33
59
54
4
4
21
10
15
5
1
4
34
70
67
1
2
5
12
47
3
1
2
 
 
Tumač:

1. Broj branjenoga područja iz članka 11. Pravilnika

2. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

3. VSS – visoka stručna sprema

4. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

5. VŠS – viša stručna sprema

6. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

7. VKV – visokokvalificirani
8. KV – kvalificirani
9. PKV – polukvalificirani
10. NKV – nekvalificirani

11. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98, 124/08, 147/10 i 14/11).

PRILOG II.

POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

Branjeno područje
Oprema
Vrsta opreme
Najmanji broj
broj 1
bageri
klasični do 120 kW
4
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
2
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
4
pumpe i agregati
pumpe za vodu
5
agregati
4
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
2
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
2
veće od 70 kW
4
kosilice
do 30 kW
3
veće od 30 kW
6
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
35
broj 2
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
2
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
5
pumpe i agregati
pumpe za vodu
6
agregati
5
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
2
prikolice za prijevoz strojeva
2
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
2
kosilice
do 30 kW
0
veće od 30 kW
13
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
10
Plovna mehanizacija
Plovni tegljač od 100 kW ili više
2
Plovni bager – vedričar preko 200 kW
1

Plutajuće postrojenje – sisavac preko 50 kW

1
Plovna teglenica otvorena veća od 150 t
2
Riječni čamac – motorni
1
broj 3
bageri
klasični do 120 kW
5
klasični veći od 120 kW
3
koračajući do 100 kW
2
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
3
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
3
vibronabijači
valjci
2
pločasti vibronabijači
6
pumpe i agregati
pumpe za vodu
8
agregati
3
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
4
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
3
veći od 70 kW
2
kosilice
do 30 kW
0
veće od 30 kW
4
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
36
broj 4
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
3
pumpe i agregati
pumpe za vodu
4
agregati
3
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
1
kosilice
do 30 kW
6
veće od 30 kW
5
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
10
broj 5
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
3
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
2
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
5
veće od 30 kW
3
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (traktorski priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
5
broj 6
bageri
klasični do 120 kW
4
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
2
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
4
pumpe i agregati
pumpe za vodu
5
agregati
4
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
4
veće od 30 kW
1
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
5
broj 7
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
2
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
5
pumpe i agregati
pumpe za vodu
6
agregati
5
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
2
prikolice za prijevoz strojeva
2
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
1
kosilice
do 30 kW
6
veće od 30 kW
5
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
10
broj 8
bageri
klasični do 120 kW
4
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
3
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
0
pumpe i agregati
pumpe za vodu
2
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
3
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
0
veći od 70 kW
2
kosilice
do 30 kW
0
veće od 30 kW
10
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
10
broj 9
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
4
agregati
3
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
3
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
5
veći od 70 kW
7
kosilice
do 30 kW
4
veće od 30 kW
5
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
25
broj 10
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
3
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
1
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
5
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
3
pumpe i agregati
pumpe za vodu
7
agregati
6
kamioni i prikolice
do 100 kW
10
veći od 100 kW
3
prikolice za prijevoz strojeva
2
stroj s mlatilicom
do 70 kW
3
veći od 70 kW
6
kosilice
do 30 kW
5
veće od 30 kW
3
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
18
vibro jež
mase veće od 10t
2
autocisterna
min. 2000 l, do 100 kW
1
broj 11
bageri
klasični do 120 kW
8
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
5
pumpe i agregati
pumpe za vodu
10
agregati
5
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
0
veći od 70 kW
2
kosilice
do 30 kW
3
veće od 30 kW
2
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
25
viličar
do 50 kW
1
hidraulički čekić
1
vitlo
veće od 4,5 t
1
broj 12
bageri
klasični do 120 kW
7
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
2
long reach veći od 100 kW
0
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
2
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
6
agregati
5
kamioni i prikolice
do 100 kW
4
veći od 100 kW
2
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
2
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
0
veće od 30 kW
8
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
40
broj 13
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
5
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
2
utovarivači
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
3
kombinirani strojevi
do 75 kW
3
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
5
pločasti vibronabijači
6
pumpe i agregati
pumpe za vodu
7
agregati
6
kamioni i prikolice
do 100 kW
6
veći od 100 kW
10
prikolice za prijevoz strojeva
2
stroj s mlatilicom
do 70 kW
7
veći od 70 kW
4
kosilice
do 30 kW
5
veće od 30 kW
8
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
20
broj 14
bageri
klasični do 120 kW
7
klasični veći od 120 kW
2
koračajući do 100 kW
2
long reach veći od 100 kW
2
utovarivači
do 75 kW
2
veći od 75 kW
1
buldozeri
do 85 kW
5
veći od 85 kW
2
kombinirani strojevi
do 75 kW
7
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
3
pločasti vibronabijači
5
pumpe i agregati
pumpe za vodu
10
agregati
10
kamioni i prikolice
do 100 kW
6
veći od 100 kW
10
prikolice za prijevoz strojeva
3
stroj s mlatilicom
do 70 kW
3
veći od 70 kW
4
kosilice
do 30 kW
7
veće od 30 kW
7
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
20
broj 15
bageri
klasični do 120 kW
4
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
4
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
0
veći od 100 kW
2
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
2
veći od 70 kW
10
kosilice
do 30 kW
0
veće od 30 kW
0
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
0
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
30
broj 16
bageri
klasični do 120 kW
1
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
2
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
0
vibronabijači
valjci
0
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
2
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
3
veći od 70 kW
4
kosilice
do 30 kW
1
veće od 30 kW
1
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
15
broj 17
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
1
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
4
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
0
veći od 100 kW
2
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
0
veći od 70 kW
2
kosilice
do 30 kW
0
veće od 30 kW
1
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
35
plovna mehanizacija
plovna kosilica 8-10 kW
1
broj 18
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
3
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
5
veće od 30 kW
2
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
25
broj 19
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
3
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
2
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
5
veće od 30 kW
3
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
5
broj 20
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
0
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
4
agregati
3
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
2
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
0
veći od 70 kW
6
kosilice
do 30 kW
1
veće od 30 kW
1
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
7
broj 21
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
2
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
3
agregati
3
kamioni i prikolice
do 100 kW
0
veći od 100 kW
3
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
1
kosilice
do 30 kW
6
veće od 30 kW
6
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
5
broj 22
bageri
klasični do 120 kW
8
klasični veći od 120 kW
2
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
2
utovarivači
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
3
vibronabijači
valjci
3
pločasti vibronabijači
5
pumpe i agregati
pumpe za vodu
6
agregati
10
kamioni i prikolice
do 100 kW
0
veći od 100 kW
10
prikolice za prijevoz strojeva
2
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
7
kosilice
do 30 kW
2
veće od 30 kW
0
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
10
broj 23
bageri
klasični do 120 kW
10
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
1
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
3
vibronabijači
valjci
4
pločasti vibronabijači
6
pumpe i agregati
pumpe za vodu
5
agregati
8
kamioni i prikolice
do 100 kW
10
veći od 100 kW
10
prikolice za prijevoz strojeva
2
stroj s mlatilicom
do 70 kW
0
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
21
veće od 30 kW
0
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
20
broj 24
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
0
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
1
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
2
pločasti vibronabijači
3
pumpe i agregati
pumpe za vodu
2
agregati
3
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
3
prikolice za prijevoz strojeva
2
stroj s mlatilicom
do 70 kW
0
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
14
veći od 30 kW
0
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
0
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
10
broj 25
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
0
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
3
pumpe i agregati
pumpe za vodu
2
agregati
3
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
2
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
3
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
6
veći od 30 kW
0
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
10
broj 26
bageri
klasični do 120 kW
4
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
1
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
18
veće od 30 kW
0
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
14
broj 27
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
1
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
2
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
5
veće od 30 kW
3
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
15
plovna mehanizacija
plovna kosilica 8-10 kW
1
broj 28
bageri
klasični do 120 kW
2
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
1
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
4
veće od 30 kW
1
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
5
broj 29
bageri
klasični do 120 kW
6
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
2
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
3
veći od 75 kW
1
vibronabijači
valjci
2
pločasti vibronabijači
3
pumpe i agregati
pumpe za vodu
5
agregati
5
kamioni i prikolice
do 100 kW
6
veći od 100 kW
3
prikolice za prijevoz strojeva
2
stroj s mlatilicom
do 70 kW
3
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
3
veće od 30 kW
0
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
30
broj 30
bageri
klasični do 120 kW
4
klasični veći od 120 kW
3
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
2
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
1
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
3
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
1
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
5
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
2
kosilice
do 30 kW
12
veće od 30 kW
2
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
0
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
15
broj 31
bageri
klasični do 120 kW
1
klasični veći od 120 kW
0
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
0
kombinirani strojevi
do 75 kW
1
veći od 75 kW
0
vibronabijači
valjci
0
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
1
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
1
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
1
veći od 70 kW
0
kosilice
do 30 kW
11
veće od 30 kW
0
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
10
broj 32
bageri
klasični do 120 kW
5
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
2
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
1
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
2
pločasti vibronabijači
1
pumpe i agregati
pumpe za vodu
4
agregati
2
kamioni i prikolice
do 100 kW
5
veći od 100 kW
3
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
0
veći od 70 kW
2
kosilice
do 30 kW
0
veće od 30 kW
1
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
7
plovna mehanizacija
refuler 200-300 kW
1
samohodna klapeta 100 t
1
plovna kosilica 8-10 kW
1
motorni čamac do 30 kW
1
splav 100 t
1
motorni brod do 100 kW
1
broj 33
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
2
koračajući do 100 kW
1
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
0
veći od 75 kW
0
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
5
pumpe i agregati
pumpe za vodu
7
agregati
5
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
6
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
0
veći od 70 kW
1
kosilice
do 30 kW
3
veće od 30 kW
5
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
5
broj 34
bageri
klasični do 120 kW
3
klasični veći od 120 kW
1
koračajući do 100 kW
0
long reach veći od 100 kW
1
utovarivači
do 75 kW
1
veći od 75 kW
1
buldozeri
do 85 kW
0
veći od 85 kW
1
kombinirani strojevi
do 75 kW
0
veći od 75 kW
2
vibronabijači
valjci
1
pločasti vibronabijači
2
pumpe i agregati
pumpe za vodu
6
agregati
5
kamioni i prikolice
do 100 kW
2
veći od 100 kW
1
prikolice za prijevoz strojeva
1
stroj s mlatilicom
do 70 kW
2
veći od 70 kW
2
kosilice
do 30 kW
0
veće od 60 kW
1
strojevi i alati za sječu
škare za sječu (strojni priključak)
0
motorne pile i ručni rotacijski sjekači
8
plovna mehanizacija
samohodni plovni refuler veći od 250 kW
1
plovni tegljač od 100 kW ili više
1
plovni bager veći od 120 kW s platformom
1
plovna teglenica otvorena veća od 150 t
2
riječni čamac -motorni
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tumač:

Broj branjenoga područja iz članka 11. Pravilnika

PRILOG III.a

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU

A. BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA
Brojnost i stručnost zaposlenika
Najmanji broj
1.
ZAPOSLENICI UKUPNO
15
1.1.
ZAPOSLENICI TEHNIČKIH STRUKA
13
1.1.1.
DSS ILI VSS/PSS ILI VŠS
1
1.1.2.
VKV I KV
5
1.1.3.
PKV I NKV
7
1.2.
ZAPOSLENICI OSTALIH STRUKA
2
1.2.1.
DSS ILI PSS
1
1.2.2.
SSS
1
 
B. TEHNIČKA OPREMLJENOST
Tehnička opremljenost
Najmanji broj
2.
STROJEVI I ALATI UKUPNO
16
2.1.

KORAČAJUĆI BAGERI SNAGE DO 100 kW (za rad u težim uvjetima i na nepristupačnim terenima)

1
2.2.

BAGERI VELIKOG DOHVATA SNAGE VEĆE OD 100 kW

1
2.3.

KOMBINIRANI STROJEVI SNAGE VEĆE OD 50 kW (prikladni kao zamjena za klasične bagere i buldozere)

1
2.4.

KOSILICA SNAGE VEĆE OD 60 kW (motorna kosilica za travu, korov i šiblje do 3 cm, te za rad na većim pokosima; sposobna za rad s većim kranovima za priključak reznog alata za košnju trave, te rad s reznim alatom za drvenasto raslinje – rotacijskim i strižnim)

1
2.5.

MLATILICA SNAGE VEĆE OD 70 kW (stroj za uklanjanje i usitnjavanje trave s većim radnim alatom, te za uklanjanje korova i šiblja do 10 cm sa sposobnošću rada s većim kranom; što može biti i mlatilica priključena na bager ili traktor snage cca 100 kW ili veći.)

1
2.6.

MOTORNE PILE I RUČNI ROTACIJSKI SJEKAČI SJEKAČI

10
2.7.
PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ STROJEVA
1
 
Tumač:

1. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

2. VSS – visoka stručna sprema

3. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

4. VŠS – viša stručna sprema

5. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

6. VKV – visokokvalificirani
7. KV – kvalificirani
8. PKV – polukvalificirani
9. NKV – nekvalificirani

10. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98, 124/08, 147/10 i 14/11).

PRILOG III.b

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA, TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE

A. BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA
Brojnost i stručnost zaposlenika
Najmanji broj
1.
ZAPOSLENICI UKUPNO
5
1.1.
ZAPOSLENICI TEHNIČKE STRUKE
5
1.1.1.
DSS ILI VSS/ PSS ILI VŠS
– strojarskog smjera 1
– elektro smjera 1
2
1.1.2.
VKV i KV
2
1.1.3.
PKV I NKV
1
 
B. TEHNIČKA OPREMLJENOST
Tehnička opremljenost
Najmanji broj
2.
STROJEVI I ALATI UKUPNO
2
2.1.
Kamion nosivosti 15 t
1
2.2.

KOMBINIRANI STROJEVI SNAGE VEĆE OD 50 kW (prikladni kao alternativa za klasične bagere i buldožere)

1
 
Tumač:

1. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

2. VSS – visoka stručna sprema

3. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

4. VŠS – viša stručna sprema

5. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

6. VKV – visokokvalificirani
7. KV – kvalificirani
8. PKV – polukvalificirani
9. NKV – nekvalificirani

10. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98, 124/08, 147/10 i 14/11).