Na temelju članka 142. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi
 
PRAVILNIK O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA
 
(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 78/10, 79/13 i 09/14)
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Predmet uređivanja
 
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju sadržaj, oblik, način izdavanja i prijenos vodopravnih akata, osnove za odbijanje izdavanja vodopravnih akata, izdavanje izvoda, sadržaj i način vođenja očevidnika, posebni troškovi u vezi s izdavanjem vodopravnih akata i način njihova snošenja te pohranu i čuvanje vodopravnih akata.
 
Oblik i naziv vodopravnih akata
 
Članak 2.
Vodopravni uvjeti i vodopravna dozvola imaju sastavne dijelove propisane za rješenje i nose naziv »vodopravni uvjeti« odnosno »vodopravna dozvola«.
Obvezujuće vodopravno mišljenje, vodopravna potvrda, posebni uvjeti priključenja i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja nose naziv »obvezujuće vodopravno mišljenje«, »vodopravna potvrda«, »posebni uvjeti priključenja« i »potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja«.
Vodopravna potvrda izdaje se u obliku klauzule na vodopravnim uvjetima odnosno na rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, vodopravni uvjeti/potvrda izdaju se sukladno članku 143. st. 5. Zakona o vodama ili naknadno pisanim putem u skladu s posebnim propisom koji uređuje gradnju.
Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja izdaje se u obliku klauzule na posebnim uvjetima priključenja.
Ako predstavnik Hrvatskih voda odnosno predstavnik nadležnog tijela za izdavanje potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja ne pristupi uvidu u idejni/glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja smatra se da je potvrda izdana.
Odredba stavka 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje na izdavanje potvrde o posebnim uvjetima priključenja.
Akti čiji se sadržaj određuje ovim Pravilnikom izdaju se u postupcima koji su započeti primjenom propisa o vodama ili primjenom posebnih propisa iz područja: zaštite okoliša, prostornog uređenja odnosno gradnje.
 
Pokretanje postupka
 
Članak 3.
Postupci koji započinju po zahtjevu stranke primjenom propisa o vodama su:
– postupak izdavanja vodopravne dozvole,
– postupak izdavanja vodopravnih uvjeta za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja, vodoistražnih radova te drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na vodni režim, ili ako se poduzimaju u inundacijskom području, a za koje se prema posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji ne izdaje lokacijska dozvola.
Postupak koji započinje po pozivu nadležnog tijela primjenom propisa o zaštiti okoliša je:
– postupak izdavanja obvezujućeg vodopravnog mišljenja.
Postupci koji započinju po pozivu nadležnog tijela primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje su:
– postupak izdavanja vodopravnih uvjeta,
– postupak izdavanja posebnih uvjeta priključenja,
– postupak izdavanja vodopravne potvrde,
– potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.
U postupcima iz stavka 1. ovoga članka stranka je uz zahtjev dužna dostaviti dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom uključujući i dokumentaciju koju nadležno tijelo zatraži naknadno ukoliko to ocjeni potrebitim.
U postupcima iz stavka 2. i 3. ovoga članka tijelo nadležno prema posebnim propisima uz prijedlog dužno je omogućiti uvid u dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom uključujući i dokumentaciju koju nadležno tijelo zatraži naknadno ukoliko to ocjeni potrebitim.
 
II. SADRŽAJ, NAČIN I DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE VODOPRAVNIH AKATA
 
1. VODOPRAVNI UVJETI
 
1.1. Potrebna dokumentacija
 
I. Zahtjev stranke
 
Članak 4.
Zahtjevu za izdavanje vodopravnih uvjeta za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja, vodooistražnih radova i za zahvate koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na vodni režim, a za koje se ne izdaje lokacijska dozvola potrebno je priložiti:
– podatke o sondažnim bušenjima (svrha istraživanja, način provođenja, ako se radi o geološkim i hidrogeološkim radovima),
– program istražnih radova s opisom načina provođenja istraživanja (kada se radi o regionalnim i detaljnim geološkim istraživanjima),
– prijedlog tehničkog rješenja uređenja vodnog režima.
Za veće i složenije građevine, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, prilaže se po potrebi i druga potrebna dokumentacija po ocjeni nadležnog tijela.
Kada se vodopravni uvjeti izdaju na zahtjev stranke obavezno se prilaže dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.
 
II. Poziv tijela nadležnog za prostorno uređenje i gradnju kada rješava po zahtjevu stranke
 
Članak 5.
Dokumentacija za izdavanje vodopravnih uvjeta kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru, ovisno o vrsti i složenosti zahvata, sadrži:
– idejni projekt za zahvat u prostoru koji ovisno o vrsti zahvata između ostalog mora sadržavati i:
1. podatke o lokaciji (opis lokacije, izvod iz katastarskog plana),
2. osnovne tehničke podatke o zahvatu (namjena, gabariti, kapacitet, i sl.),
3. tehničko - tehnološko rješenje za postrojenje, opis tehnološkog procesa, podaci o količini, vrsti i kakvoći potrebnih sirovina, polu ili finalnim proizvodima, otpadnim tvarima i sl.,
4. podatke o potrebnim količinama, kakvoći i načinu opskrbe vodom,
5. podatke o količinama, stupnju onečišćenja, planiranom načinu predobrade i ispuštanja otpadnih voda,
6. načelno tehničko - tehnološko rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
– studiju o utjecaju zahvata na okoliš i rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš sa popisom mjera zaštite i programom praćenja stanja okoliša kada je za predmetni zahvat provedena obveza procjene utjecaja na okoliš,
– akt o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ako ta ocjena nije provedena u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš.
 
1.2. Sadržaj vodopravnih uvjeta
 
Članak 6.
Sadržaj vodopravnih uvjeta mora biti u skladu s propisima o vodama, Strategijom upravljanja vodama, Planom upravljanja vodnim područjima i drugim odgovarajućim planskim dokumentima upravljanja vodama.
Vodopravnim uvjetima mora se osigurati zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštita voda i vodnoga okoliša od onečišćenja, pravilno korištenje i gospodarenje vodama, a osobito:
– racionalno, neškodljivo i nesmetano korištenje voda za različite namjene,
– zaštita postojećih i planiranih izvora vode za piće, prirodne mineralne, termalne i prirodne izvorske vode,
– zaštita voda od onečišćenja radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite ekosustava i drugih o vodi ovisnih ekosustava, zaštita prirode i okoliša u cjelini,
– postizanje i održavanje dobrog stanja površinskih voda uključivo i priobalne vode te podzemnih voda,
– postizanje propisanog standarda kakvoće podzemnih i površinskih voda uključivo i priobalne vode u pogledu onečišćenja s kopna,
– omogućavanje protjecanja velikih voda i leda,
– učinkovita obrana od poplava,
– sprečavanje erozijskih procesa i pogoršanja stanja zatečenih klizišta,
– odvodnju suvišnih površinskih voda,
– plovidbu na plovnim vodotocima ili kanalima,
– funkcioniranje i planirano građenje vodnih građevina,
– učinkovito, svrsishodno i ekonomično obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda i osiguranje njihovog održivog razvitka i unaprjeđenje kvalitete vodnih usluga.
 
1.3. Dodatna osnova za odbijanje zahtjeva
 
Članak 7.
Pored osnova iz članka 146. Zakona o vodama izdavanje vodopravnih uvjeta odbit će se rješenjem ako zahvat u prostoru ne utječe na vodni režim.
 
1.4. Dostava vodopravnih uvjeta
 
Članak 8.
Vodopravni uvjeti dostavljaju se nadležnom tijelu koje vodi postupak i stranci po čijem zahtjevu je nadležno tijelo postupak pokrenulo.
 
2. OBVEZUJUĆE VODOPRAVNO MIŠLJENJE
 
Potrebna dokumentacija
 
Članak 9.
Za izdavanje obvezujućeg vodopravnog mišljenja u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prilaže se dokumentacija sukladno posebnom propisu o utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
U slučaju da tijelo nadležno prema propisima o vodama nalazi da dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka ne sadrži odgovarajuće dokaze (dokumentaciju) za izdavanje obvezujućeg vodopravnog mišljenja, isto može zatražiti i drugu relevantnu dokumentaciju u skladu s propisima o vodama.
 
Sadržaj obvezujućeg vodopravnog mišljenja
 
Članak 10.
Na sadržaj obvezujućeg vodopravnog mišljenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je određen sadržaj vodopravnih uvjeta i vodopravne dozvole.
Obvezujućim vodopravnim mišljenjem za postrojenje osobito se određuju:
– dopuštene količine emisija u vode i tlo iz postrojenja,
– granične vrijednosti emisija sukladno propisu iz članka 60. Zakona o vodama,
– dopuštenje i uvjeti privremenih emisija iznad propisanih količina i graničnih vrijednosti,
– iznimno dopuštena ispuštanja u podzemne vode,
– obvezu provođenja monitoriga i dostavljanja podataka nadležnim tijelima,
– program mjera tijekom gradnje i uporabe postrojenja radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnoga okoliša,
– drugi uvjeti i mjere koje je potrebno poduzeti radi postizanja ciljeva upravljanja vodama.
Obvezujuće vodopravno mišljenje izrađuje se u skladu s obrascem iz Priloga III Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
 
3. VODOPRAVNA POTVRDA
 
Potrebna dokumentacija
 
Članak 11.
I. Zahtjev stranke
Zahtjevu za izdavanje vodopravne potvrde u slučaju iz članka 149. st. 1. točke 2. Zakona o vodama prilažu se:
– akt vodopravnih uvjeta u originalu,
– glavni projekt i/ili druga dokumentacija izrađena prema vodopravnim uvjetima u digitalnom obliku,
– druga dokumentacija po ocjeni nadležnog tijela,
– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.
II. Poziv tijela nadležnog za prostorno uređenje i gradnju
Dokumentacija za izdavanje vodopravne potvrde u slučaju iz članka 149 st. 1. točke 1. Zakona o vodama sadrži dokumentaciju sukladno posebnom propisu o prostornom uređenju i gradnji i akt vodopravnih uvjeta u originalu.
Za zahvate u prostoru koji se izvode temeljem potvrde glavnog projekta investitor može zatražiti mišljenje o usklađenosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima.
 
Oblik i način izdavanja
 
Članak 12.
U postupku izdavanja vodopravne potvrde prilikom uvida u glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole usmenim ili naknadno pisanim putem, ovlaštena osoba odnosno predstavnik Hrvatskih voda dužna je izraditi službenu zabilješku koja između ostaloga sadrži popis svih dijelova projektne dokumentacije (projekata) koja je predmet izdavanja pojedine vodopravne potvrde, a projektnu dokumentaciju u digitalnom obliku sačuvati kao sastavni dio spisa.
Način izdavanja vodopravne potvrde određen je člankom 149. Zakona o vodama.
U postupcima izdavanja vodopravnih potvrda na glavne projekte složenih građevina koje se grade fazno (etapno) može se izdati više vodopravnih potvrda u skladu s fazama (etapama) određenim lokacijskom dozvolom.
U postupku izdavanja vodopravne potvrde na dokumentaciju za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja i drugih radova, službena osoba Hrvatskih voda dužna je sačiniti popis svih dijelova projektne dokumentacije koja je predmet vodopravne potvrde, a projektnu dokumentaciju u digitalnom obliku sačuvati kao sastavni dio spisa.
Klauzula na vodopravnim uvjetima ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sadrži:
– naziv tijela koje izdaje vodopravnu potvrdu,
– broj (klasu), datum izdavanja, pečat tijela koje izdaje vodopravnu potvrdu i potpis ovlaštene osobe,
– konstataciju da su glavni projekt ili druga dokumentacija za građenje ili druge zahvate u prostoru izrađeni u skladu s vodopravnim uvjetima odnosno objedinjenim uvjetima zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na obvezujuće vodopravno mišljenje.
U spis vodopravne potvrde ulaže se zapisnik sa uvida u glavni projekt, dokumentacija o provođenju vodnog nadzora i zapisnik s tehničkog pregleda građevine.
 
4. VODOPRAVNA DOZVOLA
 
4.1. Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda
 
Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda
 
Članak 13.
Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda prilažu se:
– podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole,
– osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje,
– pregledna situacija šireg područja s naznakom građevine,
– lokacijska dozvola, akt nadležnog tijela prema posebnom propisu o gradnji na temelju kojeg se može pristupiti gradnji, uporabna dozvola, vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda, zapisnik s tehničkog pregleda predstavnika nadležnog za poslove vodnoga gospodarstva,
– ugovor o koncesiji za slučajeve predviđene člankom 163. Zakona o vodama i
– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje

Članak 13.a
Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 ha prilažu se:
– podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole,
– osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje,
– dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi zdenac,
– zemljopisna duljina i širina lokacije bunara,
– dubina bušenja bunara u metrima,
– način bušenja zdenca (kopani, bušeni),
– promjer ugradnje u mm,
– statička razina podzemne vode (m.n.m),
– podaci o ugrađenoj pumpi koji obuhvaćaju tip, snagu (kW) i kapacitet (l/s),
– maksimalna količina crpljenja u eksploataciji (l/s),
– maksimalna godišnja potreba za vodom (m3/godišnje) i
– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

 
Članak 14.
Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole, osim za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika, ovisno o vrsti građevine ili radovima za koje se izdaje, pored dokumentacije iz članka 13. ovoga Pravilnika, prilaže se i:
1. Za korištenje voda iz izvorišta, akumulacija i otvorenih vodotoka za potrebe javne vodoopskrbe:
– dokaz da je podnositelj zahtjeva odnosno korisnik vodopravne dozvole za korištenje voda vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište ili zahvat vode za piće uključujući i prostor potreban za njegovu fizičku zaštitu,
– pregledna situacija s oznakom izvorišta, zahvata i drugih objekta korištenja voda,
– dokumentacija istražnih radova kojom se dokazuje kakvoća i raspoloživa količina vode za vodoopskrbu,
– dokumentacija kojom se definira prostor izvorišta, zone sanitarne zaštite, maksimalna izdašnost, maksimalno sekundno zahvaćanje i način zahvaćanja,
– odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta,
– dokumentacija zahvata s rezultatima ispitivanja kakvoće vode (ocjena i mišljenje nadležne zdravstvene ustanove o kakvoći sirove vode, temeljena na višegodišnjim ispitivanjima) i izdašnosti pojedinog izvorišta,
– osnovni podaci o izgrađenom vodoopskrbnom sustavu (kapacitetu, planiranim razvojnim potrebama za sadašnje i buduće stanje i sl.),
– podaci o mjerenju količina i kakvoće vode s pregledom prosječne godišnje, dnevne i maksimalne sekundne količine koja se zahvaća,
– operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog zagađenja izvorišta,
– rješenje dispozicije sanitarnih otpada voda i mulja u slučaju kondicioniranja pitke vode,
Kada se javna vodoopskrba vrši iz akumulacije s velikom branom zahtjevu za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda prilažu se i:
– hidrološki elaborat s bilancom vode u profilu korištenja,
– tehnički podaci o brani ili pregradnom profilu i akumulacijskom bazenu (krivulja zapremine, zapreminski prostor za velike vode, očekivane oscilacije razine vode i sl.),
– podaci ili izvaci iz projekta o kapacitetu, načinu korištenja voda, osiguranju biološkog minimuma i dr.,
– podaci o prosječnoj godišnjoj proizvodnji električne energije,
– pogonski pravilnik,
– projekt tehničkog promatranja brane i pripadajućih objekata,
– elaborat o rušenju brane i provođenju vodnog vala,
– pravilnik o radu tehničke službe za rukovanje branom i uređajima za uzbunjivanje stanovništva;
2. Za ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda:
– pregledna situacija s prikazom vodnih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda s lokacijama ispuštanja,
– opis tehnološkog postupka po tehnološkim cjelinama s posebnim osvrtom na bilancu voda u tim postupcima te emisija opasnih i drugih tvari iz tehnološkog postupka koji mogu imati utjecaja na promjenu kakvoće voda i vodnog okoliša,
– podaci o maksimalnim dnevnim i godišnjim količinama emisija u vode i vodni okoliš i koncentracijama po karakterističnim pokazateljima,
– podaci ili izvaci iz projekata o građevinama sustava javne odvodnje s naznakom razdjelnog i mješovitog sustava,
– podaci o vodonepropusnosti internog sustava odvodnje i pratećih građevina i mjestima ispusta u sustav javne odvodnje,
– rješenje ispusta u prirodni prijemnik,
– analitičke nalaze postojećih ispitivanja,
– obrađene podatke koje je korisnik vodopravne dozvole dužan dostavljati Hrvatskim vodama sukladno obvezama iz članka 66. Zakona o vodama,
– osnovni podaci o recipijentu,
– podaci o dispoziciji svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa,
– pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda,
– plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
– operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda,
– program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije,
– praćenje kakvoće voda.
Ukoliko podaci iz stavka 1. ovoga članka nisu dovoljni za izdavanje vodopravne dozvole, tijelo nadležno za njeno izdavanje može u roku od 30 dana od primitka zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije.
 
Sadržaj vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda
 
Članak 15.
Vodopravnom se dozvolom određuje namjena, mjesto, način, uvjeti i opseg korištenja voda, ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda, opasnih i drugih tvari koje mogu uzrokovati onečišćenje voda, a posebno:
– korisnik vodopravne dozvole,
– količine vode za korištenje, dinamika korištenja voda, podaci potrebni za vođenje očevidnika o zahvaćanju voda, način, uvjeti i opseg korištenja voda,
– količina ispuštene otpadne vode (m3/dan i m3/god), dinamika ispuštanja otpadnih voda, količina otpadnih tvari, karakteristični pokazatelji i dozvoljene granične vrijednosti emisija otpadnih voda, mjesto, način, uvjeti i opseg ispuštanja otpadnih voda, mjesto, način odlaganja otpadnih tvari, obvezu o prikupljanju podataka o ispuštanju otpadnih voda,
– propisana kategorija recipijenta,
– način mjerenja količina zahvaćene vode, učestalost i način kontrole kakvoće zahvaćene i ispuštene otpadne vode, način vođenja očevidnika zahvaćenih količina voda,
– granične vrijednosti onečišćujućih tvari prema propisu iz članka 60. stavka 2. Zakona o vodama,
– mjere koje mora poduzeti korisnik voda radi otklanjanja nepovoljnih posljedica koje mogu nastati radi korištenja voda, ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda,
– nalog da se izvrši neka radnja,
– rok u kojem se treba izvršiti naložena radnja,
– nalog da se ne čini neka radnja,
– rok u kojem se ne smije činiti neka radnja,
– nalog za ulaganje radi otklanjanja nekog poremećaja i nesuglasja s uvjetima, namjenom, načinom, opsegom korištenja voda, ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda,
– rok u kojem se treba izvršiti ulaganje,
– rok na koji se izdaje vodopravna dozvola te uvjet pod kojim se ona može mijenjati.
 
Dokumentacija za produljenje važnosti vodopravne dozvole
 
Članak 16.
Uz zahtjev za produljenje važnosti vodopravne dozvole prilažu se:
– vodopravna dozvola i dozvolbeni nalozi izdani uz i u tijeku valjanosti vodopravne dozvole sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05),
– dokazi o izvršenju uvjeta, radnji, ulaganja i uklanjanja nedostataka iz vodopravne dozvole i dozvolbenih naloga izdanih uz i za vrijeme valjanosti vodopravne dozvole,
– podaci o promjenama nastalim za vrijeme valjanosti vodopravne dozvole,
– ostali podaci koje zatraži tijelo nadležno za izdavanje vodopravne dozvole i
– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.
Zahtjev za produljenje važnosti vodopravne dozvole podnosi se Hrvatskim vodama.
 
Prijenos vodopravne dozvole za ispuštanje voda
 
Članak 17.
Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda može se prenijeti s jednog korisnika na drugog samo uz suglasnost tijela koje je istu izdalo.

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija
 
Članak 18.
 
(Brisan).
 
 
Dokumentacija za produljenje važnosti vodopravne dozvole za stavljane u promet kemikalija
 
Članak 19.
(Brisan).
 
Prijenos vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija
 
Članak 20.
(Brisan).
 
Dokumentacija uz zahtjev za prijenos vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija
 
Članak 21.
(Brisan).
 
Dokumentacija uz zahtjev za uvozne kemikalije
 
Članak 22.
(Brisan).
 
Sadržaj vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija
 
Članak 23.
(Brisan).
 
5. POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA
 
Potrebna dokumentacija
 
Članak 24.
Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehnički zahtjevi kojima mora udovoljiti građevina, a odnose se na njeno priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.
Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta priključenja, ovisno o tome je li građevina postojeća, a nije priključena ili se planira graditi, prilaže se:
– tehničko rješenje priključenja ili projekt vodovoda i kanalizacije s načinom priključenja,
– podaci o lokaciji (opis lokacije, izvod iz katastarskog plana),
– osnovni tehnički podaci o zahvatu (namjena, gabariti, kapacitet, i sl.),
– tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje, opis tehnološkog procesa,
– podaci o potrebnim količinama i kakvoći vode potrebne za opskrbu vodom građevine,
– podaci o količinama, stupnju onečišćenja, planiranom načinu predobrade,
– podaci o mjestu spoja internih vodova na vodne građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,
– izvadak iz zemljišne knjige za zemljišnu česticu na kojoj se građevina nalazi ili se na njoj planira graditi,
– kopiju katastarskog plana s ucrtanom građevinom,
– posebni uvjeti utjecaja vodnih građevina (zaštite),
– dokaz da se građevina smatra postojećom po posebnom propisu.
 
Sadržaj posebnih uvjeta priključenja
 
Članak 25.
Posebni uvjeti priključenja moraju biti u skladu s odlukom o priključenju iz članka 209. stavak 2. Zakona o vodama, a osobito sadrže:
– tehničko-tehnološke uvjete priključenja uključujući i uvjete ugradnje vodomjera,
– obvezu ugradnje vodomjera,
– plaćanje troškova priključka na sustav javne odvodnje,
– obvezu plaćanja naknade za priključenje ukoliko je ista uvedena na području jedinice lokalne samouprave,
– obvezu prijave početka radova na izvedbi priključka isporučitelju vodne usluge te prijavu priključka uz potrebnu dokumentaciju,
– obvezu isporučitelja vodne usluge o preuzimanju i puštanju u rad priključka u određenom roku ukoliko je isti izveden u skladu s tehnološko - tehničkim uvjetima priključenja,
– tehničke uvjete u odnosu na postojeće i novoplanirane komunalne vodne građevine,
– ostale uvjete ukoliko su potrebni.
 
6. POTVRDA O SUKLADNOSTI S POSEBNIM UVJETIMA PRIKLJUČENJA
 
Potrebna dokumentacija
 
Članak 26.
Dokumentacija za izdavanje potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja sadrži:
– posebne uvjete priključenja,
– idejni odnosno glavni projekt građevine za čije su priključenje izdani posebni uvjeti priključenja.
Idejni projekt treba sadržavati:
– za vodomjer: shemu instalacija s položajem vodomjera.
 
Sadržaj potvrde o posebnim uvjetima priključenja
 
Članak 27.
Klauzula na posebnim uvjetima priključenja sadrži:
– naziv isporučitelja vodne usluge koji izdaje potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja,
– broj (klasu), datum izdavanja, pečat tijela koje izdaje potvrdu i potpis ovlaštene osobe,
– konstataciju da su glavni projekt ili druga dokumentacija za građenje ili druge zahvate u prostoru izrađeni u skladu s posebnim uvjetima priključenja.
U spis posebnih uvjeta priključenja ulažu se zapisnik s uvida u glavni projekt, dokumentacija o provođenju vodnog nadzora i zapisnik s tehničkog pregleda građevine.
 
III. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA
 
Očevidnik vodopravnih akata
 
Članak 28.
Očevidnik vodopravnih akata je sustavni popis izdanih vodopravnih uvjeta, vodopravnih potvrda, obvezujućih vodopravnih mišljenja, vodopravnih dozvola, posebnih uvjeta priključenja i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.
Očevidnik vodi tijelo koje izdaje vodopravne akte.
Očevidnik vodopravnih akata koje izdaju Hrvatske vode vodi se u obliku vodne knjige prema članku 135., a sadrži dijelove određene propisom iz čl. 140. Zakona o vodama.
Zainteresirana pravna ili fizička osoba ima pravo zatražiti izvadak iz očevidnika uz naknadu troškova izrade tih izvadaka.
Troškove izrade izvadaka određuje ministar posebnom odlukom.
 
Obveza dostave vodopravnih akata
 
Članak 29.
Tijelo koje izdaje vodopravne akte dužno je po jedan primjerak dostaviti Ministarstvu, Upravi gospodarenja vodama, vodopravnoj inspekciji i službi upravnog nadzora i Hrvatskim vodama.
 
IV. POSEBNI TROŠKOVI POSTUPKA I NAČIN NJIHOVOG SNOŠENJA
 
Troškovi postupka
 
Članak 30.
Posebne troškove postupka izdavanja vodopravnih akata, a koji se odnose na putne troškove i dnevnice u svezi s očevidom na lokaciji za koju stranka traži izdavanje vodopravnog akta (putne troškove i dnevnice u svezi s mogućim očevidom, usluge očevida (jedinična cijena kn/sat), kao i druge posebne izdatke snosi podnositelj zahtjeva u svemu prema Zakonu o općem upravnom postupku.
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 31.
Rok važnosti vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda izdane sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 i 150/05) može se produžiti uz dostavu dokumentacije iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika.
 
Članak 32.
Svi upravni postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika, po odredbama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 28/96) dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.
 
Članak 33.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 28/96).
 
Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA


(„Narodne novine“, broj 79/13 od 27.06.2013.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Smatra se da osoba koja je podnijela uredan zahtjev iz članka 13.a Pravilnika ispunjava uvjet iz Dodatka I. točka 9. Pravilnika o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (»Narodne novine« broj: 65/2013) do nastupa izvršnosti rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika odnosno do nastupa izvršnosti rješenja o odbacivanju zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika.


Članak 10.

Zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika ne može se podnijeti nakon 31. prosinca 2013.


Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA


(„Narodne novine“, broj 09/14 od 24.01.2014.)

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika ne može se podnijeti nakon 30. lipnja 2014. godine.


Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.