Na temelju članka 170. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2010. donijela
 
UREDBU O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA
 
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/10, 46/12, 51/13 i 120/14)
 
Članak 1.
Ovom Uredbom propisuju se uvjeti davanja koncesija iz članka 163. stavka 1. Zakona o vodama, rok na koji se daje koncesija, najniži iznos naknade za koncesiju, način određivanja iznosa naknade za koncesiju te rokovi izdavanja mišljenja iz članka 165. stavaka 4. i 5. Zakona o vodama.
 
1. Rok na koji se daje koncesija
 
Članak 2.
Koncesija za gospodarsko korištenje voda može se dati na sljedeća razdoblja, za sljedeće namjene:
1. korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije:
– za pogone za proizvodnju električne energije jednako i iznad 20 MW – do 60 godina,
– za pogone za proizvodnju električne energije do 20 MW – do 30 godina;
2. korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije – do 30 godina;
3. zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe u količini većoj od 10.000 prostornih metara (m³) godišnje:
– u tehnološkom postupku (voda kao sirovina) i za slične namjene – do 30 godina,
– za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku – do 30 godina;
4. zahvaćanje i korištenje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju – do 30 godina;
5. zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene – do 30 godina;
6. zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode, osim voda isporučenih putem isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, radi stavljanja na tržište u izvornom obliku, osim u slučaju iz članka 89. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži – do 30 godina; i
7. eksploataciju pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim – do 5 godina.

 
Članak 3.
Rok na koji se koncesija za gospodarsko korištenje voda daje, određuje se u obavijesti o namjeri davanja koncesija iz zakona kojim se uređuju koncesije, odnosno prema neposrednom zahtjevu nakon provedenih pripremnih radnji prema:
– opsegu gospodarskog korištenja voda,
– budućim interesima upravljanja vodama u tom prostoru,
– namjeni za koje se voda koristi,
– prostornom opsegu i uvjetima zahvata,
– stupnju utjecaja na stanje vodnog režima,
– stupnju utjecaja na stanje okoliša i prirode,
– visini ulaganja i procijenjenom povratu ulaganja.
 
2. Način određivanja iznosa naknade za koncesiju
 
Članak 4.
Naknada za koncesiju sastoji se od godišnje naknade i jednokratne naknade.
 
Članak 5.
Godišnja naknada:
1. za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije iznosi 1% ostvarene prosječne cijene proizvedene električne energije na pragu elektrane u svakoj godini korištenja;
2. za korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim uređaja za proizvodnju električne energije iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva;
3. za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe u količini većoj od 10.000 prostornih metara (m³) godišnje
– u tehnološkom postupku (voda kao sirovina) i za slične namjene,
– za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku
iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva;
4. za zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i njeno korištenje za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva;
5. za zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva, odnosno 10% od naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva za korištenje voda ako se količina vode za navodnjavanje iz bilo kojih razloga ne mjeri;
6. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode, osim voda isporučenih putem isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, radi stavljanja na tržište u izvornom ili u prerađenom obliku, osim u slučaju iz članka 89. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), u bocama ili drugoj ambalaži obračunava se na količinu zahvaćene vode i iznosi 30,00 kn/m³;
7. za eksploataciju pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim obračunava se prema izvađenim količinama pijeska i šljunka u m³ i iznosi za:
– pijesak: 4,00 kn/m³ i
– šljunak: 3,00 kn/m³.

 
Članak 6.
Iznos jednokratne naknade određuje se prema najpovoljnijoj ponudi u postupku davanja koncesije, pod sljedećim uvjetima:
1. za korištenje vodne snage:
– radi proizvodnje električne energije iznad 5 MW jednokratna naknada ne može biti manja od peterostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije,
– radi proizvodnje električne energije do 5 MW jednokratna godišnja naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije;
2. za korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije, jednokratna naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije;
3. za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe u količini većoj od 10.000 prostornih metara (m³) godišnje:
– u tehnološkom postupku (voda kao sirovina) i za slične namjene, jednokratna naknada ne može biti manja od peterostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje,
– za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku jednokratna naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje;
4. za zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i njeno korištenje za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju jednokratna naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje;
5. za zahvaćanje vode za navodnjavanje za različite namjene, jednokratna naknada ne može biti manja od iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje;
6. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode, osim voda isporučenih putem isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, radi stavljanja na tržište u izvornom ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži jednokratna naknada ne može biti manja od 50% iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje;
7. za eksploataciju pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta jednokratna naknada ne može biti manja od 10% vrijednosti ukupne količine pijeska i šljunka za koji je dana koncesija obračunato po jediničnim cijenama iz članka 5. točke 7. ove Uredbe.
Ako se koncesija daje neposredno na zahtjev, jednokratna naknada se određuje prema visini ponuđenoj u zahtjevu, ali ne manje od iznosa iz stavka 1. ovoga članka.

 
Članak 7.
Koncesionar plaća:
1. godišnju naknadu za proteklu godinu prema rokovima iz rješenja Hrvatskih voda u skladu sa člankom 168. Zakona o vodama,
2. jednokratnu naknadu u roku do 60 dana po potpisu ugovora o koncesiji.
Neuplata jednokratne naknade u roku određenom u točki 2. stavka 1. ovog članka smatra se općenito neurednim plaćanjem naknade za koncesiju, u smislu Zakona o koncesijama.
 
3. Ostali uvjeti davanja koncesije
 
a) Pripremne radnje za davanje koncesije

Članak 8.
Koncesija za gospodarsko korištenje voda može se dati samo ako su provedene obvezne pripremne radnje sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije i radnje iz članaka 9. do 12. ove Uredbe te ako su prethodno izdani koncesijski uvjeti i drugi akti iz članka 165. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014).
 
Članak 9.
Studija opravdanosti davanja koncesije izrađuje se po vodnim područjima određenima člankom 31. Zakona o vodama ili po nižim jedinicama iz članka 33. stavka 1. Zakona o vodama za namjene iz članka 163. stavka 1. Zakona o vodama.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za gospodarsko korištenje voda za eksploataciju pijeska i šljunka može se izraditi analiza davanja koncesije sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije.
 
Članak 10.
Po izradi studije opravdanosti odnosno analize davanja koncesije davatelj koncesije će objaviti javni poziv za iskazivanje interesa za stjecanje koncesije za gospodarsko korištenje voda.
Objava javnoga poziva sadržava:
1. oznaku vodnoga područja ili niže jedinice sukladno članku 9. ove Uredbe, na kojima se koncesija namjerava dati,
2. namjene iz članka 2. ove Uredbe,
3. sadržaj prijave interesa i isprava koje se uz nju prilažu,
4. rok za podnošenje prijava (koji može biti otvoren).
Javni poziv se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a dan nakon toga na internetskoj stranici davatelja koncesije.
 
Članak 11.
Prijava iskaza interesa za stjecanje koncesije za gospodarsko korištenje voda u postupku javnog nadmetanja sadržava:
1. podatke o podnositelju prijave: tvrtku ili naziv obrta, odnosno ime i prezime poljoprivrednog proizvođača, uključujući i matični broj poslovnog subjekta i osobni identifikacijski broj, te ime i prezime zakonskog zastupnika trgovačkog društva ili vlasnika obrta,
2. podatke o mjestu planirane koncesije: naselje, općina/grad, županija, katastarska općina i broj katastarske čestice, koordinate mjesta zahvata, stacionaža vodotoka ili druga oznaka koja omogućava da se mjesto planirane koncesije identificira,
3. podatke o vlasniku i posjedniku mjesta planirane koncesije,
4. podatke o planiranoj namjeni koncesije iz članka 2. ove Uredbe,
5. opseg planiranoga korištenja: količina proizvedene električne energije i potreban protok u m³/god (članak 5. točka 1. ove Uredbe), snaga postrojenja i potreban protok u m³/god (članak 5. točka 2. ove Uredbe), količina potrebne vode u l/s i m³/god (članak 5. točke 3., 4., 5. i 6. ove Uredbe), odnosno količina pijeska i šljunka u m³,
6. dodatne isprave potrebne za pojedine vrste koncesija iz članka 12. ove Uredbe,
7. iskaz troškova i dokaz o troškovima izrade dodatnih isprava iz članka 12. ove Uredbe,
8. izjavu podnositelja prijave da je suglasan da se dodatne isprave iz članka 12. ove Uredbe koriste u dokumentaciji za davanje koncesije pod uvjetima propisanima ovom Uredbom.
Prijavitelj može povući prijavu zajedno sa dodatnim ispravama iz članka 12. ove Uredbe do dana upućivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije, sukladno Zakonu o koncesijama, na objavu u Narodne novine.
U postupku davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda prema neposrednom zahtjevu isti mora sadržavati dokumentaciju navedenu u stavku 1. točkama 1. do 6. ovoga članka, ovisno o vrsti tražene koncesije.
 
Članak 12.
Dodatne isprave za pojedine vrste koncesija su:
1. za zahvaćanje voda iz podzemnih vodonosnika za koncesije iz članka 2. točke 3., točke 4., točke 5. podstavka 2. i točke 6. ove Uredbe – hidrogeološki elaborat mjesta planirane koncesije kojega je izradila osoba ovlaštena sukladno članku 221. stavku 3. u svezi sa člankom 220. stavkom 1. točkom 1. Zakona o vodama, nakon provedenih vodoistražnih radova sukladno članku 83. stavku 2. Zakona o vodama,
2. za korištenja vodne snage za koncesiju iz članka 2. točke 1. ove Uredbe – hidrološki elaborat mjesta planirane koncesije izrađen po posebnom propisu i
3. za eksploataciju pijeska i šljunka za koncesiju iz članka 2. točke 7. ove Uredbe:
– ako služi održavanju voda: geodetski snimak lokacije vađenja pijeska i šljunka (tzv. nulto stanje), analiza granulometrijskog sastava, elaborat s dokaznicom količina pijeska i šljunka, studijska i druga dokumentacija potrebna za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu sukladno posebnim propisima, odnosno
– ako služi održavanju vodnih putova na unutarnjim vodama: geodetski snimak lokacije vađenja pijeska i šljunka (tzv. nulto stanje), analiza granulometrijskog sastava, elaborat izrađen u skladu s važećom tehničkom dokumentacijom kojom je definiran gabarit plovnog puta s dokaznicom količina pijeska i šljunka (nulto stanje) i procijenjenom količinom moguće eksploatacije u vremenu trajanja koncesije uzimajući u obzir procjenu donosa i odnosa nanosa na mjestu koncesije, studijska i druga dokumentacija potrebna za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu sukladno posebnim propisima.
Podnesene prijave službena su tajna.
Sadržaj dodatnih isprava iz članka 12. ove Uredbe službena su tajna za sve treće osobe osim za osobe koje su otkupile dokumentaciju za nadmetanje.
Trošak izrade dodatnih isprava iz ovoga članka snosi odabrani najpovoljniji ponuditelj. Najpovoljniji ponuditelj plaća troškove izrade isprava iz ovoga članka zajedno s iznosom jednokratne naknade za koncesiju, osim ako on nije ujedno i podnositelj prijave odnosno neposrednog zahtjeva, čije su dodatne isprave dio dokumentacije za davanje koncesije.
Koncesionar ne može započeti koristiti koncesiju dok ne podmiri trošak iz stavka 4. ovoga članka.
Jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 18. Zakona o koncesijama mora sadržavati i obvezu plaćanja troška izrade dodatnih isprava iz ovoga članka za sve ponuditelje, osim podnositelja prijave čije su dodatne isprave dio dokumentacije za davanje koncesije.
 
Članak 13.
Davatelj koncesije može pristupiti ostalim pripremnim radnjama iz članka 10. stavka 3. podstavaka 1., 3. i 4. Zakona o koncesijama, tek nakon što u postupku iz članaka 10. do 12. ove Uredbe:
– utvrdi interes pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost, za određena mjesta koncesije i pojedinačne namjene iz članka 2. ove Uredbe,
– ocijeni vjerodostojnost i istinitost podnesenih dodatnih isprava iz članka 12. ove Uredbe.
Vrijednost koncesije je zbroj godišnje naknade za koncesiju za najduži rok na koji se koncesija daje sukladno članku 2. ove Uredbe i najnižeg iznosa jednokratne naknade za koncesiju.
b) Koncesijski uvjeti
 
Članak 14.
Koncesijski uvjeti iz članka 165. stavka 1. točke 1. Zakona o vodama, sadržavaju osobito:
1. namjenu za koju se koncesija daje prema članku 2. ove Uredbe,
2. mjesto planirane koncesije: naselje, općinu/grad, županiju, te gdje je primjenjivo i katastarsku općinu, katarsku česticu, stacionažu vodotoka ili drugu oznaku koja omogućava da se mjesto planirane koncesije identificira,
3. opseg planiranoga korištenja: količina proizvedene električne energije i potreban protok u m³/god (članak 5. točka 1. ove Uredbe), snaga postrojenja i potreban protok u m³/god (članak 5. točka 2. ove Uredbe), količina potrebne vode u l/s i m³/god (članak 5. točke 3., 4., 5. i 6. ove Uredbe), najveća dopuštena količina pijeska i šljunka u m³ te zadani konačni profili dna i udaljenost od osi vodnog tijela (članak 5. točka 7. ove Uredbe),
4. način kontinuiranog praćenja i kontrole ostvarenih količina za koje se plaća naknada za koncesiju,
5. uvjete korištenja voda, pijeska i šljunka za koje se koncesija daje, uključujući i posebni uvjet iz članka 15.a ove Uredbe,

6. posebne mjere koje koncesionar mora provesti radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštitu okoliša i imovine drugih osoba, sukladno Zakonu o vodama i propisima o zaštiti okoliša.
 
4. Rokovi izdavanja mišljenja drugih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima
 
Članak 15.
Mišljenja iz članka 165. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o vodama, nadležno tijelo izdat će i dostaviti davatelju koncesije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva davatelja koncesije.

Članak 15.a
Koncesionar je dužan koristiti koncesiju za sve vrste iz članka 163. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), osim za navodnjavanje, najmanje 1/4 dostupnih godišnjih količina vode unutar jedne godine.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka koncesionar je dužan koristiti koncesiju iz članka 163. stavka 1. točke 6. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) najmanje 1/3 dostupnih količina vode unutar dvije godine.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka koncesionar je dužan koristiti koncesiju iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) najmanje 1/3 dostupnih količina pijeska i šljunka unutar jedne godine.

 
5. Završne odredbe
 
Članak 16.
Odredba članka 5. ove Uredbe primjenjuje se i na ugovore o koncesiji sklopljene do stupanja na snagu Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/2009), što će se urediti dodatkom ugovora o koncesiji iz članka 252. stavka 2. Zakona o vodama.
Odredba članka 5. ove Uredbe neće se primijeniti na ugovor o koncesiji sklopljen do stupanja na snagu Zakona o vodama ako koncesionar u roku važenja ponude u Dodatku ugovora iz članka 252. stavka 2. Zakona o vodama izričito pisanim putem odbije primjenu odredbe članka 5. ove Uredbe.
 
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine«, br. 99/96 i 11/98).
 
Članak 18.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA


(„Narodne novine“, broj 46/12 od 23.04.2012.)

Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI UREDBE O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA


(„Narodne novine“, broj 51/13 od 30.04.2013.)

Članak 2.
Svi postupci obračuna godišnje naknade za koncesije za korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj započeti po odredbama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/2010 i 46/2012) dovršit će se, zbog povoljnije naknade za uzgajivače, po odredbama ove Uredbe.

Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA


(„Narodne novine“, broj 120/14 od 10.10.2014.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Ova Uredba ne primjenjuje se na osnovicu i visinu godišnje naknade za koncesije za gospodarsko i drugo korištenje javnog vodnog dobra s podizanjem trajnih građevina, odnosno ugradnjom uređaja, za koje su ugovori o koncesiji sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe.
Na osnovicu i visinu godišnje naknade za koncesije za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti i za korištenje voda za uzgoj riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj, za koje su ugovori o koncesiji sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjuje se Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/2010, 46/2012 i 51/2013).

Članak 16.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.