Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92., 26/93. i 29/94.), ministar zdravstva donosi
 
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
 
(«Narodne novine», broj 38/98)
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način provođenja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje pojava zaraznih bolesti, te suzbijanja širenja zaraznih bolesti.
 
Članak 2.
Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru.
Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači.
Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika.
 
Članak 3.
Obvezatna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija obavlja se kao preventivna i protuepidemijska.
 
Članak 4.
Obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se na temelju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Obvezatna protuepidemijska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se povremeno prema epidemiološkim i sanitarno-higijenskim indikacijama, a obvezu njene provedbe određuje tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije.
 
NAČIN OBAVLJANJA OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
 
Članak 5.
U naseljenim područjima i nacionalnim parkovima ne smije se koristiti metoda toplog zamagljivanja iz zrakoplova.
Ukoliko se prilikom obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koriste fumiganti (otrovi koji djeluju u obliku plina), moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:
1. Ekipa za fumigaciju mora brojiti najmanje 3 člana. Vođa ekipe za fumigaciju mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima fumigacije. Prilikom obavljanja fumigacije mora biti prisutan doktor medicine zaposlen kod izvođača radova.
2. Na mjestu fumigacije mora se nalaziti dovoljan broj plinskih maski s odgovarajućim filterima, dva izolaciona aparata i komplet prve pomoći s uputama za prvu pomoć i medicinsku pomoć, uređaj za detekciju plinova sa dovoljnim brojem odgovarajućih indikatorskih cjevčica za plinove te aparat za davanje kisika.
3. Pravna ili fizička osoba čiji djelatnici provode fumigaciju obvezno izvješćuje pisanim putem nadležnu zdravstvenu ustanovu s djelatnošću hitne medicinske pomoći, županijsku sanitarnu inspekcijiu i nadležnu policijsku postaju najmanje 24 sata prije puštanja plina, pri čemu obvezno navodi vrstu i koncentraciju plina koji se primjenjuje, dan i sat puštanja plina, dan i sat početka provjetravanja te pravila ponašanja tijekom i nakon fumigacije objekata koje uručuje uz potpis vlasniku fumigiranog objekta ili zapovjedniku broda. U lukama obvezno treba obavijestiti lučku kapetaniju i graničnu sanitarnu inspekciju. Ekipa za fumigaciju mora biti dostupna i u stalnoj pripravnosti do završetka fumigacije.
4. Objekt u kojem se provodi fumigacija mora biti slobodan od osoba te fizički odvojen od objekata u kojima obitavaju ljudi. Pred primjenu plina na objekt se obvezno postavljaju oznake, koje noću moraju biti uočljive i osvijetljene, a prilazni put mora biti pregrađen konopcem. Na oznakama na bijeloj podlozi crnim slovima treba pisati: POZOR OTROV! ZABRANJEN PRISTUP! OTROVNI PLIN! FUMIGACIJA (vrsta plina) te znak mrtvačke glave. Objekt mora biti pod neprekidnom čuvarskom paskom od časa puštanja plina do završetka provjetravanja.
5. Na slobodnom otvorenom prostoru rizičnim područjem se smatra prostor unutar 6 metara od fumigiranog objekta. Rizični prostor mora biti slobodan od ljudi čitavo vrijeme fumigacije, do kraja provjetravanja. U rizičnom području dozvoljen je boravak samo s odgovarajućom zaštitnom maskom ili izolacijskim aparatom.
6. Kod prozračivanja u naseljenom mjestu straža se udaljuje najmanje 30 metara od objekta. Zaustavlja se prolaz pješaka i vozila te određuje zatvaranje prozora na svim susjednim zgradama unutar 30 metara udaljenosti u trajanju od najmanje 2 sata od trena ispuštanja plina. Za vrijeme prozračivanja u objektu i prostoru 30 metara od njega dozvoljeno je boraviti samo sa propisnom zaštitnom opremom. Rad sa fumigantima mora biti u skladu sa Zakonom o otrovima.
7. Ponovni ulazak u fumigirani objekt po završetku provjetravanja dopušten je tek nakon stručne provjere rezidua plina. Pisano odobrenje za ponovni ulazak u fumigirani objekt daje vođa ekipe za fumigaciju te obvezno upisuje vrijeme, mjesto i nađene koncentracije rezidua plina u objektu.
Nadležni sanitarni inspektor provjerava da li su ispunjeni uvjeti propisani u točki 1-7. stavka 2. ovoga članka te ukoliko utvrdi da nisu, zabranit će provođenje fumigacije.
 
Članak 6.
Prije početka obavljanja dezinfekcije i dezinsekcije u objektima u kojima se nalaze namirnice, treba zaštititi namirnice od mogućeg onečišćenja, kao i primijeniti pesticide koji ne ostavljaju mirise na prehrambenim proizvodima.
Pri obavljanju deratizacije u prostorima u kojima se obavlja proizvodnja ili promet namirnica treba otrovne meke postaviti u posebno zaštićenim, zatvorenim i označenim kutijama uz vođenje evidencije o shemi postavljanja, da se namirnice zaštite od slučajnog ili namjernog onečišćenja.
Ako se deratizacija obavlja u objektima u kojima se nalaze rasute namirnice, treba sakupiti ostatke meka nakon provedbe postupka deratizacije.
Deratizacijska sredstva druge generacije treba postavljati u zatvorene kutije ili vezane na žicu (kanalizacijski sustavi, riječne i morske obale, nasipi) ili postavljene po shemi, nedostupne domaćim životinjama, te ih sakupiti i neškodljivo uništiti nakon provedenog postupka deratizacije.
 
Članak 7.
U provedbi mjera deratizacije dopuštena je primjena akutnih rodenticida koji zahtijevaju obične mjere opreza; crveni morski luk, norbormid i cink fosfid.
Akutni rodenticidi koji zahtijevaju najveću opreznost (natrijev fluoroacetat, fluorocetamid i strihinin) mogu se primijeniti samo u slučaju epidemije kuge, bjesnila, ili posebno opasnih kužnih bolesti, a odluku o njihovoj primjeni donosi Stožer za borbu protiv karantenskih bolesti Ministarstva zdravstva.
U Republici Hrvatskoj zabranjena je uporaba sljedećih rodenticida: arsenov trioksid, fosfor, talium sulfat, ANTU i Gofacid.
 
Članak 8.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, odgovorne su za ostvarivanje mjera kojima se štiti zdravlje pučanstva i čovjekov okoliš od onečišćenja, trovanja i nanošenja šteta.
Insekticidi (pesticidi) se mogu koristiti jedino u koncentraciji i na način propisan i otisnut na pakovanju.
 
Članak 9.
Ministar zdravstva će na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti naputak:
- o metodama, sredstvima, tehnikama aplikacije i rokovima obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
- o mjerama za sprječavanje trovanja;
- o metodama, sredstvima i opremi za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja te uputi za primjenu medicinske pomoći u slučaju otrovanja.
 
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje provode ove mjere ("Narodne novine", br. 4/81., 12/88.) i Pravilnik o uvjetima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 53/91.).
 
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".