ZAKON O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA
 
(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 34/95, 164/98 i 109/01
 
 
Članak 1.
Ovim zakonom uređuju se prava iz mirovinskog osiguranja i prava iz rada i po osnovi rada bivšim političkim zatvorenicima, pravo na naknadu štete koju su uslijed nepravednosti osude, progona, zlostavljanja, te društvene i svekolike diskvalifikacije pretrpjeli, postupak i rokovi za ostvarivanje tih prava, kao i tijela nadležna za provođenje postupaka radi ostvarivanja tih prava.

Članak 2.
Političkim zatvorenikom u smislu ovoga Zakona smatra se hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Republike Hrvatske ako je radi svojih političkih uvjerenja ili političkog otpora i borbe za samostalnu hrvatsku državu bio lišen slobode u razdoblju od 1. prosinca 1918. godine do 8. listopada 1991. godine.
Hrvatski državljanin koji nema prebivalište na području Republike Hrvatske, a ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. ovoga članka, smatra se političkim zatvorenikom ako je do dana stupanja na snagu ovog Zakona imao na području Republike Hrvatske prebivalište najmanje deset godina
Iznimno status bivšeg političkog zatvorenika, u smislu ovoga Zakona, može se priznati odlukom nadležnog tijela osobi koja ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ako je to u interesu Republike Hrvatske.
Pretpostavka svojstvu političkog zatvorenika je odluka nadležnog organa temeljem koje je osoba iz stavka 1. ovoga članka bila lišena slobode.

Članak 3.
Osobi iz članka 2. ovoga zakona razdoblje u kojem je bila lišena sloboda priznaje se u mirovinski staž kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju.
Osobi iz stavka 1. ovoga članka priznaje se u mirovinski staž kao staž osiguranja u jednostrukom trajanju vrijeme nezaposlenosti nakon izlaska iz zatvora.
Staž osiguranja. iz stavka 1. i 2. ovoga članka priznaje se kao radni staž za ostvarivanje prava iz rada i po osnovi rada.

Članak 4.
(1) Osobi iz članka 2. ovoga Zakona mirovina se određuje prema članku 74. do 81. Zakona o mirovinskom osiguranju, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(2) Osobi iz članka 2. ovoga Zakona prosječni vrijednosni bodovi utvrđuju se:
1) prema članku 75., odnosno članku 184. Zakona o mirovinskom osiguranju, ili
2) tako da se vrijednosni bodovi utvrđeni za godinu koja prethodi godini stjecanja prava na mirovinu podijele s razdobljem za koje su obračunati, ili
3) tako da će se uzeti 1,4 vrijednosnih bodova, na jedan od načina koji je za nju najpovoljniji.
(3) Prosječni vrijednosni bodovi iz stavka 2. ovoga članka povećavaju se prema razdoblju koje je osoba iz članka 2. ovoga Zakona provela u zatvoru ili pritvoru, i to:
1) za 25% ako je izdržala do šest mjeseci zatvora ili pritvora,
2) za 35% ako je izdržala od šest mjeseci do godinu zatvora ili pritvora,
3) za 40% ako je izdržala od godinu do dvije godine zatvora ili pritvora
4) za 50% ako je izdržala od dvije godine do tri godine zatvora ili pritvora,
5) za 65% ako je izdržala od tri godine do pet godina zatvora ili pritvora,
6) za 80% ako je izdržala od pet godina do sedam godina i šest mjeseci zatvora ili pritvora,
7) za 90% ako je izdržala od sedam godina i šest mjeseci do deset godina zatvora ili pritvora,
8) za 100% ako je izdržala više od deset godina zatvora ili pritvora.
 
Članak 5.
Osoba iz članka 2. ovoga Zakona ima pravo na naknadu za svaki dan proveden u zatvoru ili pritvoru u visini od 54 kune.
Ako je osoba iz članka 2. ovoga Zakona umrla, pravo na naknadu ima bračni drug.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se u obrocima od 1/4 (25%) od ukupnog iznosa prema mjerilima što će ih za svaku godinu posebno utvrditi stalno radno tijelo Vlade Repub­like Hrvatske utvrđeno u članku 11. ovoga Zakona, a ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu.
Osobi iz članka 2. ovoga Zakona kojoj je isplaćena akontacija naknade, isplatit će se razlika do iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 6.
Osoba iz članka 2. ovoga Zakona i članovi obitelji te osobe, mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava prema ovom Zakonu do 31. siječnja 2002.

Članak 7.
Uz zahtjev za priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja prilaže se odluka iz članka 2. stavka 4. ovoga zakona, otpusnica kazneno-popravne ustanove ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje svojstvo političkog zatvorenika.
Dokaze iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske pribavit će i po službenoj dužnosti putem Ministarstva pravosuđa.

Članak 8.
Tijela koja vode odnosno čuvaju dokumentaciju potrebnu za dokazivanje svojstva političkog zatvorenika dužna su na zahtjev zainteresirane osobe izdati tu dokumentaciju u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 9.
Ako je osoba iz članka 2. ovoga zakone umrla prije podnošenja zahtjeva za priznanje prava iz mirovinskog osiguranja, zahtjev mogu podnijeti članovi njegove obitelji.
Članovima obitelji političkog zatvorenika u smislu ovoga zakona smatraju se osobe koje se u smislu propisa o mirovinskom osiguranju radnika smatraju članovima obitelji osiguranika.

Članak 10.
Ako je osoba iz članka 2. ovoga zakona za života ostvarila prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja prema ovom zakonu, članovima obitelji određuje se porodična mirovina prema propisima o mirovinskom osiguranju radnika od mirovine koja je osobi iz članka 2. ovoga zakona pripadala na dan njegove smrti.
U skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka određuje se i obiteljska mirovina u slučaju iz članka 9. stavka 1. ovoga zakona.

Članak 11.
O zahtjevima za priznanje prava iz mirovinskog osiguranja i prava na naknadu rješava Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.
Za pokrivanje obveza koje nastaju priznavanjem prava prema ovom zakonu sredstva se osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske, i to:
- za dio mirovine koji čini razliku između mirovine utvrđene prema propisima iz mirovinskog osiguranja i mirovine koja se priznaje i određuje prema ovome zakonu;
- za cijeli iznos mirovine priznate i određene prema ovome zakonu, ako korisnik ne ispunjava uvjete u pogledu navršenog staža za stjecanje prava na mirovinu prema propisima iz mirovinskog osiguranja;
- za iznose naknade priznate prema ovome zakonu.

Članak 13.
U pogledu uvjeta za stjecanje prava na mirovinu, visinu mirovine, postupak za ostvarivanje prava, isplate i usklađivanja mirovine te drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa o mirovinskom osiguranju radnika.

Članak 14.
Osobi kojoj je odbijen zahtjev za priznavanje svojstva političkog zatvorenika, jer nije bilo moguće pribaviti odluku iz članka 2. stavka 4. može podnijeti novi zahtjev.