Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK O IZDAVANJU, RASPAČAVANJU, POVLAČENJU IZ UPOTREBE I ZAMJENI DRŽAVNIH BILJEGA

(„Narodne novine“, broj 35/17)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se izdavanje, raspačavanje, povlačenje iz upotrebe, zamjena i maloprodaja državnih biljega.

II. IZGLED DRŽAVNIH BILJEGA

Članak 2.
(1) Državni biljezi izdaju se u apoenima od 5,00; 10,00; 20,00 i 50,00 kuna.
(2) Dimenzije državnih biljega zajedno s bijelim rubom su 24,14 x 36,92 mm.
(3) Državni biljezi tiskaju se na zaštićenom bijelom papiru s utisnutom metaliziranom folijom – hologramom.

Članak 3.
Izgled državnog biljega je sljedeći:
– u srednjem dijelu nalazi se grb Republike Hrvatske uokviren stiliziranom rozetom
– ispod grba je oznaka vrijednosti u kunama
– u gornjem dijelu ispisano je: »REPUBLIKA HRVATSKA«, a iznad tih riječi na desnoj strani nalazi se perforirani otvor u obliku grba Republike Hrvatske
– ispod oznake vrijednosti nalazi se zaštitni hologram s motivima grba Republike Hrvatske i slovima: »RH« i »MF«
– u donjem dijelu ispisano je: »DRŽAVNI BILJEG«.

Članak 4.
Državni biljezi tiskaju se u sljedećim bojama:
– biljeg od 5,00 kuna u plavoj boji
– biljeg od 10,00 kuna u smeđoj boji
– biljeg od 20,00 kuna u narančastoj boji
– biljeg od 50,00 kuna u crvenoj boji.

III. IZDAVANJE I RASPAČAVANJE DRŽAVNIH BILJEGA

Članak 5.
(1) Ministarstvo financija povjerit će, sukladno propisima o javnoj nabavi, tiskanje državnih biljega trgovačkom društvu koje osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju drugih vrijednosnica.
(2) Hrvatska narodna banka raspačava državne biljege putem Financijske agencije.
(3) Za pokriće troškova raspačavanja državnih biljega Hrvatskoj narodnoj banci pripada naknada.
(4) Ministarstvo financija sklapa ugovor s Hrvatskom narodnom bankom, kojim se uređuje raspačavanje državnih biljega i naknada iz stavka 3. ovoga članka.

IV. PRODAJA, ZAMJENA I POVLAČENJE IZ UPOTREBE DRŽAVNIH BILJEGA

Članak 6.
(1) Prodaja, zamjena i povlačenje iz upotrebe državnih biljega povjerava se Financijskoj agenciji, o čemu ona sklapa ugovor s Hrvatskom narodnom bankom u skladu s ugovorom iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika.
(2) Financijska agencija može prodavati državne biljege osobama ovlaštenima za maloprodaju državnih biljega sukladno odredbama zakona koji uređuje postupak davanja ovlaštenja za maloprodaju državnih biljega.
(3) Prodavateljima na malo za poslove prodaje na malo državnih biljega pripada provizija od 6% od nominalne vrijednosti kupljenih državnih biljega za daljnju prodaju.

Članak 7.
(1) Prodavatelji državnih biljega na malo mogu državne biljege tekuće emisije, koji se kod njih slučajno oštete, zamijeniti kod Financijske agencije na blagajnama koje raspačavaju biljege.
(2) Neće se zamjenjivati državni biljezi, koji su bili prilijepljeni na neko pismeno ili su tako oštećeni da se ne može utvrditi da li su bili upotrebljeni ili su slučajno oštećeni.

Članak 8.
(1) Osobe koje iz bilo kojeg razloga ne upotrijebe državne biljege koji su u tečaju, mogu ih zamijeniti za gotov novac samo kod Financijske agencije na blagajnama koje raspačavaju državne biljege.
(2) Pri zamjeni iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se vrijednost državnih biljega u gotovom novcu nakon odbitka provizije koja pripada prodavaču na malo.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Dosadašnji državni biljezi izdani na temelju Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, br. 12/96 i 51/07) mogu se upotrebljavati kao državni biljezi do njihovog iskorištenja.

Članak 10.
(1) Ugovori iz članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika sklapaju se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Ugovori iz članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 1. Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, br. 12/96 i 51/07) ostaju na snazi do sklapanja novih ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, br. 12/96 i 51/07).

Članak 12.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.