Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08.) donosim

PRAVILNIK O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/10, 120/13 i 01/20)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, sadržaj i primjena proračunskih klasifikacija.

Članak 2.
(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na izvanproračunske korisnike u skladu s odredbama članka 2. stavaka 1. i 2. Zakona o proračunu (dalje u tekstu: proračunski i izvanproračunski korisnici).
(2) Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.
(3) Proračuni i proračunski korisnici dužni su u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.
(4) Izvanproračunski korisnici dužni su u procesima planiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA

Članak 3.
Proračunske klasifikacije jesu: organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska klasifikacija te izvori financiranja.

Članak 4.
(1) Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.
(2) Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva.
(3) Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni.
(4) Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.
(5) Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo.
(6) Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Članak 5.
Proračunske klasifikacije sastoje se od jedne ili više razina, oznaka i naziva.

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 6.
(1) Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.
(2) Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.
(3) Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske.
(4) Status razdjela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.
(5) Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.
(7) Glava iz stavka 5. ovoga članka pripada samo jednom razdjelu.
(8) Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(9) Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.
(10) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna prikazuju se u državnom proračunu kao proračunski korisnici na razini glave organizacijske klasifikacije.

Članak 7.
(1) Razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima dodjeljuju se brojčane oznake i nazivi.
(2) Brojčana oznaka sastoji se od:
1. troznamenkastog broja za razdjel,
2. peteroznamenkastog broja za glavu; prve tri znamenke označavaju pripadnost razdjelu, a četvrta i peta znamenka označavaju glavu unutar razdjela,
3. dvoznamenkaste, troznamenkaste, četveroznamenkaste ili peteroznamenkaste brojke za proračunskog korisnika.
(3) Ministarstvo financija dodjeljuje brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka razdjelima i glavama državnog proračuna.
(4) Upravna tijela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjeljuju brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka razdjelima i glavama svojih proračuna.
(5) Brojčana oznaka iz stavka 2. točke 3. ovoga članka preuzima se iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
(6) Za naziv razdjela i proračunskog korisnika preuzima se točan naziv iz propisa, rješenja ili odgovarajućeg akta.
(7) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju organizacijsku klasifikaciju prije izrade proračuna i projekcija za sljedeće trogodišnje razdoblje.

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 8.
(1) Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i definiranjem glavnih programa.
(2) Glavni program sastoji se od programa usmjerenih ispunjenju ciljeva iz Strategije Vladinih programa za trogodišnje razdoblje.
(3) Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.
(4) Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.
(5) Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.
(6) Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.
(7) Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

Članak 9.
(1) Razdjel utvrđuje programe i zajedničke aktivnosti i projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.
(2) Sve aktivnosti i projekte razdjel grupira u programe, a zatim programe, aktivnosti i projekte prijavljuje Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(3) O utvrđenoj programskoj klasifikaciji razdjeli obavještavaju proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.
(4) Proračunski korisnik može aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovoga članka dodatno razraditi za svoje potrebe.
(5) Glavne programe utvrđuje Ministarstvo financija.
(6) Pripadnost programa glavnom programu određuju razdjeli uz odobrenje Ministarstva financija.

Članak 10.
(1) Glavni program sadrži:
1. brojčanu oznaku
2. naziv
3. opis i ciljeve iz Strategije Vladinih programa za trogodišnje razdoblje, čijem ispunjenju pridonose
4. pokazatelje uspješnosti.
(2) Program sadrži:
1. brojčanu oznaku
2. naziv
3. zakonsku osnovu za uvođenje programa
4. opis
5. opći cilj
6. posebne ciljeve
7. broj zaposlenih
8. pokazatelje uspješnosti.
(3) Aktivnost i projekt sadrži:
1. brojčanu oznaku
2. naziv
3. zakonsku osnovu za uvođenje aktivnosti odnosno projekta
4. opis
5. opći cilj
6. posebne ciljeve
7. brojčanu oznaku jedne ili više podskupina funkcijske klasifikacije
8. brojčanu oznaku jednog ili više izvora financiranja
9. brojčanu oznaku jedne ili više lokacija
10. pokazatelje uspješnosti.

Članak 11.
Oznake i nazivi programske klasifikacije sastoje se od oznaka i naziva programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i od oznaka i naziva glavnih programa.

Članak 12.
(1) Oznaka glavnog programa sastoji se od tri znamenke od kojih je prva znamenka slovo od A do Z, a druge dvije znamenke su brojke u rasponu od 01 do 99.
(2) Oznaka programa sastoji se od četveroznamenkaste brojke u rasponu od 1000 do 9999.
(3) Oznaka aktivnosti, tekućeg ili kapitalnog projekta je sedmeroznamenkasta oznaka koja se sastoji od slova A, T ili K i šesteroznamenkastog broja u rasponu od 100001 do 999999.

Članak 13.
Ministarstvo financija odnosno upravna tijela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjeljuju oznake glavnih programa, programa, aktivnosti i projekata.

3. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 14.
(1) Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom, nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.
(2) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine.
(3) Razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine:
1. prva razina sastoji se od dvoznamenkastog broja u rasponu od 01 do 10 za razred,
2. druga razina sastoji se od troznamenkastog broja; prve dvije znamenke označavaju pripadnost razredu, treća je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu,
3. treća razina sastoji se od četveroznamenkastog broja; prve tri znamenke označavaju pripadnost skupini, četvrta je znamenka u rasponu od 0 do 9 za podskupinu.
(4) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

4. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 15.
(1) Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe.
(2) Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati analitički računi.
(3) Računi ekonomske klasifikacije odgovaraju računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo, razreda 3 – 8 (osim skupina računa 39, 49, 59, 69, 79 i 89) i njima pripadajućim podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima.

5. LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 16.
(1) Rashodi i izdaci razvrstavaju se prema lokacijskoj klasifikaciji za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo.
(2) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za županije, gradove i općine određuje Državna geodetska uprava, a nazivi se preuzimaju iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za državni proračun brojčane oznake lokacijske klasifikacije sastoje se od tri znamenke od kojih je za županije prva znamenka 9, a za gradove i općine čije se brojčane oznake sastoje od jedne ili dvije znamenke dodaju se vodeće 0 (nule).
(4) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo utvrđuje Ministarstvo financija u uputama za izradu prijedloga proračuna.
(5) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije vežu se u procesu planiranja uz brojčanu oznaku aktivnosti ili projekta, ako je moguće uspostaviti jednoznačnu vezu. U suprotnom, vežu se uz svaku transakciju odnosno poslovni događaj u procesu izvršavanja.

6. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 17.
(1) Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.
(2) Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.
(3) Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Članak 18.
(1) Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici.
1. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračun uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.
2. U izvor financiranja – doprinosi uključuju se prihodi od uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i doprinosa za zapošljavanje.
3. U izvor financiranja – vlastiti prihodi uključuju se prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.
4. U izvor financiranja – prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.
5. U izvor financiranja – pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.
6. U izvor financiranja – donacije uključuju se prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
7. U izvor financiranja – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju se prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.
8. U izvor financiranja – namjenski primici uključuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.
(2) Iznimno od točke 4. stavka 1. ovoga članka prihodi od trošarina namijenjeni za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željezničke infrastrukture, čiji su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima, uključuju se u izvor financiranja opći prihodi i primici.

Članak 19.
(1) Brojčane oznake izvora financiranja razvrstane su u razrede i skupine.
1. prva razina sastoji se od jednoznamenkastog broja u rasponu od 1 do 9 za razred
2. druga razina sastoji se od dvoznamenkastog broja; prva znamenka označava pripadnost razredu, druga je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu.
(2) Brojčane oznake i nazive izvora financiranja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka određuje Ministarstvo financija u uputama za izradu prijedloga proračuna.
(3) Brojčane oznake i nazive izvora financiranja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka određuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Planiranje, izvršavanje, računovodstveno evidentiranje i izvještavanje za 2010. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 94/07.).

Članak 21.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 94/07.).

Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Razred
 
Skupina
 
 
Podskupina
01
Opće javne usluge
 
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
 
 
0111
Izvršna i zakonodavna tijela
 
 
0112
Financijski i fiskalni poslovi
 
 
0113
Vanjski poslovi
 
012
Inozemna ekonomska pomoć
 
 
0121
Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji
 
 
0122
Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija
 
013
Opće usluge
 
 
0131
Opće usluge vezane uz službenike
 
 
0132
Sveukupno planiranje i statističke usluge
 
 
0133
Ostale opće usluge
 
014
Osnovna istraživanja
 
 
0140
Osnovna istraživanja
 
015
Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
 
 
0150
Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
 
016
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
 
 
0160
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
 
017
Transakcije vezane uz javni dug
 
 
0170
Transakcije vezane uz javni dug
 
018
Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina
 
 
0180
Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina
02
Obrana
 
021
Vojna obrana
 
 
0210
Vojna obrana
 
022
Civilna obrana
 
 
0220
Civilna obrana
 
023
Inozemna vojna pomoć
 
 
0230
Inozemna vojna pomoć
 
024
Istraživanje i razvoj obrane
 
 
0240
Istraživanje i razvoj obrane
 
025
Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani
 
 
0250
Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani
03
Javni red i sigurnost
 
031
Usluge policije
 
 
0310
Usluge policije
 
032
Usluge protupožarne zaštite
 
 
0320
Usluge protupožarne zaštite
 
033
Sudovi
 
 
0330
Sudovi
 
034
Zatvori
 
 
0340
Zatvori
 
035
Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost
 
 
0350
Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost
 
036
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
 
 
0360
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
04
Ekonomski poslovi
 
041
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
 
 
0411
Opći ekonomski i trgovački poslovi
 
 
0412
Opći poslovi vezani uz rad
 
042
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
 
 
0421
Poljoprivreda
 
 
0422
Šumarstvo
 
 
0423
Ribarstvo i lov
 
043
Gorivo i energija
 
 
0431
Ugljen i ostala kruta mineralna goriva
 
 
0432
Nafta i prirodni plin
 
 
0433
Nuklearno gorivo
 
 
0434
Ostala goriva
 
 
0435
Električna energija
 
 
0436
Ostale vrste energije
 
044
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
 
 
0441
Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva
 
 
0442
Proizvodnja
 
 
0443
Građevinarstvo
 
045
Promet
 
 
0451
Cestovni promet
 
 
0452
Promet vodnim putovima
 
 
0453
Željeznički promet
 
 
0454
Zračni promet
 
 
0455
Promet cjevovodima i ostali promet
 
046
Komunikacije
 
 
0460
Komunikacije
 
047
Ostale industrije
 
 
0471
Distribucija i skladištenje
 
 
0472
Hoteli i restorani
 
 
0473
Turizam
 
 
0474
Višenamjenski razvojni projekti
 
048
Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi
 
 
0481
Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
 
 
0482
Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
 
 
0483
Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija
 
 
0484
Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
 
 
0485
Istraživanje i razvoj: Promet
 
 
0486
Istraživanje i razvoj: Komunikacije
 
 
0487
Istraživanje i razvoj: Ostale industrije
 
049
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
 
 
0490
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
05
Zaštita okoliša
 
051
Gospodarenje otpadom
 
 
0510
Gospodarenje otpadom
 
052
Gospodarenje otpadnim vodama
 
 
0520
Gospodarenje otpadnim vodama
 
053
Smanjenje zagađivanja
 
 
0530
Smanjenje zagađivanja
 
054
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
 
 
0540
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
 
055
Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
 
 
0550
Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
 
056
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
 
 
0560
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
06
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
 
061
Razvoj stanovanja
 
 
0610
Razvoj stanovanja
 
062
Razvoj zajednice
 
 
0620
Razvoj zajednice
 
063
Opskrba vodom
 
 
0630
Opskrba vodom
 
064
Ulična rasvjeta
 
 
0640
Ulična rasvjeta
 
065
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
 
 
0650
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
 
066
Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
 
 
0660
Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
07
Zdravstvo
 
071
Medicinski proizvodi, pribor i oprema
 
 
0711
Farmaceutski proizvodi
 
 
0712
Ostali medicinski proizvodi
 
 
0713
Terapeutski pribor i oprema
 
072
Službe za vanjske pacijente
 
 
0721
Opće medicinske usluge
 
 
0722
Specijalističke medicinske usluge
 
 
0723
Zubarske usluge
 
 
0724
Paramedicinske usluge
 
073
Bolničke službe
 
 
0731
Usluge općih bolnica
 
 
0732
Usluge specijalističkih bolnica
 
 
0733
Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo
 
 
0734
Usluge centara za njegu i oporavak
 
074
Službe javnog zdravstva
 
 
0740
Službe javnog zdravstva
 
075
Istraživanje i razvoj zdravstva
 
 
0750
Istraživanje i razvoj zdravstva
 
076
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
 
 
0760
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
08
Rekreacija, kultura i religija
 
081
Službe rekreacije i sporta
 
 
0810
Službe rekreacije i sporta
 
082
Službe kulture
 
 
0820
Službe kulture
 
083
Službe emitiranja i izdavanja
 
 
0830
Službe emitiranja i izdavanja
 
084
Religijske i druge službe zajednice
 
 
0840
Religijske i druge službe zajednice
 
085
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
 
 
0850
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
 
086
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
 
 
0860
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
09
Obrazovanje
 
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
 
 
0911
Predškolsko obrazovanje
 
 
0912
Osnovno obrazovanje
 
092
Srednjoškolsko obrazovanje
 
 
0921
Niže srednjoškolsko obrazovanje
 
 
0922
Više srednjoškolsko obrazovanje
 
093
Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje
 
 
0930
Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje
 
094
Visoka naobrazba
 
 
0941
Prvi stupanj visoke naobrazbe
 
 
0942
Drugi stupanj visoke naobrazbe
 
095
Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
 
 
0950
Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
 
096
Dodatne usluge u obrazovanju
 
 
0960
Dodatne usluge u obrazovanju
 
097
Istraživanje i razvoj obrazovanja
 
 
0970
Istraživanje i razvoj obrazovanja
 
098
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
 
 
0980
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
10
Socijalna zaštita
 
101
Bolest i invaliditet
 
 
1011
Bolest
 
 
1012
Invaliditet
 
102
Starost
 
 
1020
Starost
 
103
Sljednici
 
 
1030
Sljednici
 
104
Obitelj i djeca
 
 
1040
Obitelj i djeca
 
105
Nezaposlenost
 
 
1050
Nezaposlenost
 
106
Stanovanje
 
 
1060
Stanovanje
 
107
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
 
 
1070
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
 
108
Istraživanje i razvoj socijalne zaštite
 
 
1080
Istraživanje i razvoj socijalne zaštite
 
109
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
 
 
1090
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA


("Narodne novine", broj 120/13 od 27.09.2013.)

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA


(„Narodne novine“, broj 01/20 od 02.01.2020.)

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.