Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08 i 136/12) ministar financija donosi  

PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obveza i rokovi njihova podnošenja.
 
Članak 2.
Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna te proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici).
 
Članak 3.
(1) Osnovna svrha financijskih izvještaja jest dati informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
(2) Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.
(3) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za razdoblja u toku godine čuvaju do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnje financijske izvještaje čuvaju trajno i u izvorniku.
 
Članak 4.
(1) Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva.
(2) Odgovorna osoba proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti potpisuje financijske izvještaje i odgovorna je za predaju.
 
II. OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 5.
(1) Financijski izvještaji se sastavljaju na sljedećim obrascima:
– Bilanca na Obrascu: BIL,
– Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,
– Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski,
– Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO,
– Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE.
(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
 
Članak 6.
(1) Zaglavlja i podnožja obrazaca financijskih izvještaja jedinstveno su definirana za sve obrasce.
(2) Zaglavlje obrazaca popunjava se na sljedeći način:

 
naziv obveznika
 

 

upisuje se naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta,

 
RKP broj
 
 
upisuje se broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
 
matični broj
 

 

upisuje se matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku,

 
OIB
 

 

upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je proračunu, proračunskom i izvanproračunskom korisniku dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava,

 
pošta i mjesto
 

 

upisuje se poštanski broj sjedišta proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz popisa poštanskih brojeva i naziv mjesta/grada prema sjedištu proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika,

 
adresa sjedišta
 

 

upisuje se naziv sjedišta proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika: ulica i broj,

 
razina
 
 
unose se oznake 11/12/13/21/22/23/31/41/42 koje označavaju sljedeće:
 
11 – proračunski korisnik državnog proračuna,
 
12 – razdjel – konsolidirani izvještaj,
 
13 – državni proračun,

 

21 – proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

 
22 – proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

 

23 – konsolidirani proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

 

31 – proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju,

 
41 – izvanproračunski korisnik državnog proračuna,

 

42 – izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

 
razdjel
 

 

proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna upisuje brojčanu oznaku organizacijske klasifikacije razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan,

 
šifra djelatnosti
 

 

upisuje se brojčana oznaka razreda djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku,

 
šifra županije
 

 

upisuje se statistička oznaka županije koju prema Pravilniku o registru prostornih jedinica dodjeljuje Državna geodetska uprava,

 
šifra grada/općine
 

 

upisuje se statistička oznaka grada/općine koju prema Pravilniku o registru prostornih jedinica dodjeljuje Državna geodetska uprava,

 
oznaka razdoblja
 

 

upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM.


(3) Podnožje obrazaca popunjava se na sljedeći način:
– Mjesto ______ datum________ – upisuje se sjedište proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika, datum i godina,
– osoba za kontaktiranje – upisuje se ime osobe koja je sastavila izvještaj,
– telefon za kontakt – upisuje se telefonski broj osobe za kontaktiranje,
– odgovorna osoba – upisuje se ime osobe određene u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika,
– M. P. – oznaka za mjesto pečata.
(4) Podaci koji se odnose na novčane iznose u obrasce se upisuju u kunama bez lipa.
 
III. SADRŽAJ I STRUKTURA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 7.
(1) Financijski izvještaji državnog proračuna sastoje se od:
– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Bilješki.
(2) Financijski izvještaji proračunskih korisnika državnog proračuna sastoje se od:
– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki,
– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Izvještaja o obvezama.
(3) Financijski izvještaji izvanproračunskih korisnika državnog proračuna sastoje se od:
– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki.
(4) Financijski izvještaji proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoje se od:
– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki.
(5) Financijski izvještaji proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoje se od:
– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,
– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.
 
1. Sadržaj obrazaca financijskih izvještaja

Članak 8.
Obrazac: BIL sadrži sljedeće:
– stupac 1 – broj računa iz računskog plana,
– stupac 2 – naziv,
– stupac 3 – AOP oznaka,
– stupac 4 – stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan početka poslovanja u toku godine,
– stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan prestanka poslovanja,
– stupac 6 – indeks promjene stanja (upisuje se cijeli broj bez decimala).
 
Članak 9.
Obrazac: PR-RAS sadrži sljedeće:
– stupac 1 – broj računa iz računskog plana,
– stupac 2 – naziv,
– stupac 3 – AOP oznaka,
– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine,
– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine,
– stupac 6 – indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (upisuje se cijeli broj bez decimala).
 
Članak 10.
(1) Obrazac: RAS – funkcijski sadrži sljedeće:
– stupac 1 – brojčana oznaka funkcijske klasifikacije,
– stupac 2 – naziv,
– stupac 3 – AOP oznaka,
– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine,
– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine.
(2) Iznosi koji se upisuju u stupce 4 i 5 Obrasca: RAS – funkcijski moraju odgovarati ukupno iskazanim rashodima razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Obrascu: PR-RAS.
 

Članak 11.
Obrazac: P-VRIO sadrži sljedeće:
– stupac 1 – broj računa iz računskog plana,
– stupac 2 – naziv,
– stupac 3 – AOP oznaka,
– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine – povećanje,
– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine – smanjenje.
 
Članak 12.
Obrazac: OBVEZE sadrži sljedeće:
– stupac 1 – broj računa iz računskog plana,
– stupac 2 – naziv,
– stupac 3 – AOP oznaka,
– stupac 4 – iznos.
 
2. Bilješke uz financijske izvještaje

Članak 13.
(1) Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje.
(2) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.
 
Članak 14.
(1) Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:
1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i
2. Popis sudskih sporova u tijeku.
(2) Popisi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u tablicama.
(3) Popis sudskih sporova u tijeku iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava.

 
Članak 15.
U Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.
 
Članak 16.
U Bilješkama uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza objašnjavaju se značajnije promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.
 
 
Članak 17.
(Brisan.) 
 
IV. KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 18.
(1) Konsolidirani financijski izvještaji jesu izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu.
(2) Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela državnog proračuna konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njihovoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj razdjela.
(3) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(4) Ministarstvo financija konsolidira za proračunsku godinu:
1. konsolidirane financijske izvještaje iz stavka 2. ovoga članka i financijski izvještaj državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj državnog proračuna,
2. konsolidirane financijske izvještaje državnog proračuna iz točke 1. ovoga stavka i financijske izvještaje izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna,
3. konsolidirane financijske izvještaje proračuna svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijske izvještaje svih izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju,
4. konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna iz točke 2. ovoga stavka i konsolidirani financijski izvještaj iz točke 3. ovoga stavka te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna.
(5) Uz sadržaj propisan člancima 13., 14., 15. i 16. ovoga Pravilnika u Bilješkama uz konsolidirane financijske izvještaje iskazuju se:
– unutargrupne transakcije koje su u izvještajima eliminirane,
– manjak ili višak u poslovanju grupe ako je ostvaren,
– pregled strukture manjka/viška po proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,
– pozicije iz financijskih izvještaja proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika na kojima je ostvareno značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu.
 
V. STATUSNE PROMJENE

Članak 19.
(1) Statusne promjene proračuna i proračunskih korisnika jesu:
– spajanje dvaju ili više proračuna ili proračunskih korisnika u novu jedinicu,
– pripajanje jednog ili više proračuna ili proračunskih korisnika postojećoj jedinici i
– podjela proračuna ili proračunskog korisnika u dvije ili više novih jedinica.
(2) Kod statusne promjene spajanja, svaki od proračuna odnosno proračunskih korisnika koji se spajaju sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Jedinica nastala spajanjem otvara računovodstvene knjige na temelju konsolidacije Bilanci. Jedinica nastala spajanjem u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS za tekuću godinu ne unosi podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine«, a u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine« unosi podatke o ostvarenju od datuma spajanja.
(3) Kod statusne promjene pripajanja, proračuni odnosno proračunski korisnici koji se pripajaju jedinici koja je zadržala OIB sastavljaju financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Jedinica koja je zadržala OIB evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama na temelju Bilanci pripojenih jedinica. Jedinica koja je zadržala OIB u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS unosi podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine« iz svojih računovodstvenih knjiga za izvještajno razdoblje prethodne godine, a u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine« unosi podatke o ostvarenju tekućeg razdoblja za svoje poslovanje do datuma pripajanja i za poslovanje s pripojenom jedinicom od datuma pripajanja.
(4) Kod statusne promjene podjele proračun odnosno proračunski korisnik koji se dijeli sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu na dan koji prethodi podjeli, a nove jedinice otvaraju računovodstvene knjige sa stanjima koja ovise o međusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza. Nove jedinice u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS za tekuću godinu ne unose podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine«.
(5) Proračuni i proračunski korisnici kod kojih je došlo do statusnih promjena moraju u roku od najviše 60 dana od nastanka statusne promjene sastaviti i predati financijske izvještaje koji se sastavljaju za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene.
(6) Financijski izvještaji iz stavka 5. ovoga članka predaju se nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, te nadležnom proračunu, odnosno razdjelu radi konsolidacije.
(7) Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna i proračunskog korisnika u razdoblju na koje se izvještaji odnose.
 
Članak 20.
(1) Pravne osobe koje su postale proračunski korisnici, a do tada su vodile računovodstvo poduzetnika ili neprofitno računovodstvo ne popunjavaju stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine« u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS.
(2) Za proračunske odnosno izvanproračunske korisnike kojima danom brisanja iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika prestaje status proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika, financijske izvještaje za proračunsku godinu sastavlja i potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna ili korisnika do datuma brisanja iz Registra.
 
VI. PREDAJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 21.
(1) Državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu i razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.
(2) Proračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu i razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja razdjelu kojem pripadaju prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, a proračunski korisnici koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjel financijske izvještaje predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, a Izvještaj o obvezama i razdjelu kojem pripadaju prema organizacijskoj klasifikaciji.
(3) Proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.
(4) Proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su procesom decentralizacije prešli iz državnog u proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, instituciji ovlaštenoj za obradu podataka i ministarstvu koje je za njih bilo nadležno prije procesa decentralizacije.
(5) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju i nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju.
 
Članak 22.
(1) Ministarstvo financija predaje konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna za proračunsku godinu Državnom uredu za reviziju.
(2) Proračunski korisnici državnog proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, a konsolidirani Izvještaj o obvezama i za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna.
(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu i razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.
 
Članak 23.
(1) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka financijske izvještaje u elektroničkom obliku objavljene na internetskoj stranici Ministarstva financija s Referentnom stranicom Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
(2) Uz elektronički oblik Referentne stranice iz stavka 1. ovoga članka predaje se njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.
 
Članak 24.
(1) Državni proračun predaje financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
(2) Proračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu,  
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.(3) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
(5) Proračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
(6) Izvanproračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
 
Članak 25.
(1) Proračunski korisnici državnog proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli predaju konsolidirane financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu, 
– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, 
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna Izvještaj o obvezama u roku od 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju konsolidirane financijske izvještaje:
– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu,
– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
(3) Ministarstvo financija sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna za proračunsku godinu do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu.
 
VII. JEZIK I VALUTA

Članak 26.
Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku, a podaci koji se odnose na novčane iznose upisuju se u kunama.
 
VIII. OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 27.
(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
(2) Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice objavljuju godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje.
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.
(1) Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu predavat će se na obrascima iz Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 32/11), a sukladno rokovima iz ovoga Pravilnika.
(2) Prvi financijski izvještaji na obrascima iz ovoga Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2015. godini.
 
Članak 29.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 32/11).
 
Članak 30. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
 
 

OBRASCI
 
 
 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU


(„Narodne novine“, broj 93/15 od 28.08.2015.)

Članak 1.
U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15) Obrazac: BIL mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
 

Članak 2.
Bilanca za 2015. godinu sastavlja se na obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika.
 

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
 

Obrazac: BIL

 
 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU


(„Narodne novine“, broj 135/15 od 16.12.2015.)

Članak 7.
(1) U Obrascu: PR-RAS (Prilog) iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15 i 93/15) u retku AOP 639, prvom stupcu brojka »191« zamjenjuje se brojkom »19«, a u drugom stupcu riječi »Rashodi budućih razdoblja« zamjenjuju se riječima: »Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)«.
(2) U Obrascu: OBVEZE (Prilog) iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15 i 93/15) u retku AOP 001, drugom stupcu riječi: »Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)« zamjenjuje se riječima: »Stanje obveza 1.1. (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)«.
 
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2016.
 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU


(„Narodne novine“, broj 2/17 od 04.01.2017.)

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU


(„Narodne novine“, broj 28/17 od 29.03.2017.)

Članak 1.
(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15 i 2/17) obrasci iz članka 5. stavka 1. podstavaka 1., 2. i 5. BIL, PR-RAS i OBVEZE zamjenjuju se novim obrascima BIL, PR-RAS i OBVEZE.
(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika i objavit će se uz ovaj Pravilnik.
 

Članak 3.
Prvi financijski izvještaji na obrascima iz članka 2. ovoga Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2017. godini.
 

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

OBRASCI
 
 

BILANCA


 
Račun iz rač. plana
 
OPIS
 
AOP
 
Stanje 1. siječnja
 
Stanje 31. prosinca
 
Indeks (5/4)
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
IMOVINA (AOP 002+063)
 
001
 
0
 
0
 
 
0
 
 
Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)
 
002
 
0
 
0
 
 
01
 
 
Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)
 
003
 
0
 
0
 
 
011
 
 
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
 
004
 
 
012
 
 
Nematerijalna imovina
 
005
 
 
019
 
 
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
 
006
 
 
02

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)

 
007
 
0
 
0
 
 
021 i 02921
 
 
Građevinski objekti (AOP 009 do 012 – 013)
 
008
 
0
 
0
 
 
0211
 
 
Stambeni objekti
 
009
 
 
0212
 
 
Poslovni objekti
 
010
 
 
0213
 
 
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 
011
 
 
0214
 
 
Ostali građevinski objekti
 
012
 
 
02921
 
 
Ispravak vrijednosti građevinskih objekata
 
013
 
 
022 i 02922
 
 
Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 – 023)
 
014
 
0
 
0
 
 
0221
 
 
Uredska oprema i namještaj
 
015
 
 
0222
 
 
Komunikacijska oprema
 
016
 
 
0223
 
 
Oprema za održavanje i zaštitu
 
017
 
 
0224
 
 
Medicinska i laboratorijska oprema
 
018
 
 
0225
 
 
Instrumenti, uređaji i strojevi
 
019
 
 
0226
 
 
Sportska i glazbena oprema
 
020
 
 
0227
 
 
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 
021
 
 
0228
 
 
Vojna oprema
 
022
 
 
02922
 
 
Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme
 
023
 
 
023 i 02923
 
 
Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 – 029)
 
024
 
0
 
0
 
 
0231
 
 
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
 
025
 
 
0232
 
 
Prijevozna sredstva u željezničkom prometu
 
026
 
 
0233
 
 
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
 
027
 
 
0234
 
 
Prijevozna sredstva u zračnom prometu
 
028
 
 
02923
 
 
Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava
 
029
 
 
024 i 02924

 

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 – 035)

 
030
 
0
 
0
 
 
0241
 
 
Knjige
 
031
 
 
0242

 

 

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 
032
 
 
0243
 
 
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
 
033
 
 
0244
 
 
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
 
034
 
 
02924

 

 

Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

 
035
 
 
025 i 02925
 
 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)
 
036
 
0
 
0
 
 
0251
 
 
Višegodišnji nasadi
 
037
 
 
0252
 
 
Osnovno stado
 
038
 
 
02925

 

 

Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada

 
039
 
 
026 i 02926

 

 

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 – 045)

 
040
 
0
 
0
 
 
0261
 
 
Istraživanje rudnih bogatstava
 
041
 
 
0262
 
 
Ulaganja u računalne programe
 
042
 
 
0263
 
 
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
 
043
 
 
0264
 
 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 
044
 
 
02926
 
 
Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine
 
045
 
 
03
 
 
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
 
046
 
 
04
 
 
Sitni inventar (AOP 048+049-050)
 
047
 
0
 
0
 
 
041
 
 
Zalihe sitnog inventara
 
048
 
 
042
 
 
Sitni inventar u upotrebi
 
049
 
 
049
 
 
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
 
050
 
 
05

 

 

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)

 
051
 
0
 
0
 
 
051
 
 
Građevinski objekti u pripremi
 
052
 
 
052
 
 
Postrojenja i oprema u pripremi
 
053
 
 
053
 
 
Prijevozna sredstva u pripremi
 
054
 
 
054
 
 
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi
 
055
 
 
055
 
 
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
 
056
 
 
056
 
 
Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi
 
057
 
 
06
 
 
Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)
 
058
 
0
 
0
 
 
061
 
 
Zalihe za obavljanje djelatnosti
 
059
 
 
062
 
 
Proizvodnja i proizvodi
 
060
 
 
063
 
 
Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu
 
061
 
 
064
 
 
Roba za daljnju prodaju
 
062
 
 
1

 

 

Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)

 
063
 
0
 
0
 
 
11
 
 
Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)
 
064
 
0
 
0
 
 
111
 
 
Novac u banci (AOP 066 do 069)
 
065
 
0
 
0
 
 
1111
 
 
Novac na računu kod Hrvatske narodne banke
 
066
 
 
1112
 
 
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
 
067
 
 
1113
 
 
Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
 
068
 
 
1114
 
 
Prijelazni račun
 
069
 
 
112
 
 
Izdvojena novčana sredstva
 
070
 
 
113
 
 
Novac u blagajni
 
071
 
 
114
 
 
Vrijednosnice u blagajni
 
072
 
 
12

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)

 
073
 
0
 
0
 
 
121

 

 

Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)

 
074
 
0
 
0
 
 
1211

 

 

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

 
075
 
 
1212

 

 

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

 
076
 
 
122
 
 
Jamčevni polozi
 
077
 
 
123
 
 
Potraživanja od zaposlenih
 
078
 
 
124
 
 
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
 
079
 
 
129
 
 
Ostala potraživanja
 
080
 
 
13
 
 
Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)
 
081
 
0
 
0
 
 
Zajmovi – tuzemni (AOP 083 do 099)
 
082
 
0
 
0
 
 
1321

 

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

 
083
 
 
1332
 
 
Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru
 
084
 
 
1333
 
 
Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru
 
085
 
 
1334

 

 

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 
086
 
 
1341
 
 
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
 
087
 
 
1353

 

 

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

 
088
 
 
1354

 

 

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

 
089
 
 
1355

 

 

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 
090
 
 
1363

 

 

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 
091
 
 
1364
 
 
Zajmovi tuzemnim obrtnicima
 
092
 
 
1371
 
 
Zajmovi državnom proračunu
 
093
 
 
1372
 
 
Zajmovi županijskim proračunima
 
094
 
 
1373
 
 
Zajmovi gradskim proračunima
 
095
 
 
1374
 
 
Zajmovi općinskim proračunima
 
096
 
 
1375
 
 
Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u
 
097
 
 
1376

 

 

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

 
098
 
 
1377

 

 

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 
099
 
 
Zajmovi – inozemni (AOP 101 do 110)
 
100
 
0
 
0
 
 
1313
 
 
Zajmovi međunarodnim organizacijama
 
101
 
 
1314
 
 
Zajmovi institucijama i tijelima EU
 
102
 
 
1315
 
 
Zajmovi inozemnim vladama u EU
 
103
 
 
1316
 
 
Zajmovi inozemnim vladama izvan EU
 
104
 
 
1322

 

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

 
105
 
 
1356
 
 
Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama
 
106
 
 
1357
 
 
Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima
 
107
 
 
1358
 
 
Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama
 
108
 
 
1365
 
 
Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima
 
109
 
 
1366
 
 
Zajmovi inozemnim obrtnicima
 
110
 
 
139
 
 
Ispravak vrijednosti danih zajmova
 
111
 
 
14
 
 
Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)
 
112
 
0
 
0
 
 
Vrijednosni papiri – tuzemni (AOP 114 do 119)
 
113
 
0
 
0
 
 
1411
 
 
Čekovi
 
114
 
 
1421
 
 
Komercijalni i blagajnički zapisi
 
115
 
 
1431
 
 
Mjenice
 
116
 
 
1441
 
 
Obveznice
 
117
 
 
1451
 
 
Opcije i drugi financijski derivati
 
118
 
 
1461
 
 
Ostali vrijednosni papiri
 
119
 
 
Vrijednosni papiri – inozemni (AOP 121 do 126)
 
120
 
0
 
0
 
 
1412
 
 
Čekovi
 
121
 
 
1422
 
 
Komercijalni i blagajnički zapisi
 
122
 
 
1432
 
 
Mjenice
 
123
 
 
1442
 
 
Obveznice
 
124
 
 
1452
 
 
Opcije i drugi financijski derivati
 
125
 
 
1462
 
 
Ostali vrijednosni papiri
 
126
 
 
149
 
 
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
 
127
 
 
15
 
 
Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)
 
128
 
0
 
0
 
 
Dionice i udjeli u glavnici – tuzemni (AOP 130 do 135)
 
129
 
0
 
0
 
 
1512

 

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

 
130
 
 
1513

 

 

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

 
131
 
 
1514

 

 

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 
132
 
 
1521

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 
133
 
 
1531

 

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 
134
 
 
1541

 

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 
135
 
 
Dionice i udjeli u glavnici – inozemni (AOP 137+138)
 
136
 
0
 
0
 
 
1532

 

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

 
137
 
 
1542

 

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 
138
 
 
159
 
 
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
 
139
 
 
16

 

 

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)

 
140
 
0
 
0
 
 
161
 
 
Potraživanja za poreze
 
141
 
 
162
 
 
Potraživanja za doprinose
 
142
 
 
163

 

 

Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)

 
143
 
0
 
0
 
 
1631
 
 
Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada
 
144
 
 
1632

 

 

Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

 
145
 
 
1633
 
 
Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna
 
146
 
 
1634
 
 
Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika
 
147
 
 
1635
 
 
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
148
 
 
1636

 

 

Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

 
149
 
 
1638

 

 

Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

 
150
 
 
164
 
 
Potraživanja za prihode od imovine
 
151
 
 
165

 

 

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

 
152
 
 
166

 

 

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

 
153
 
 
167
 
 
Potraživanja za prihode iz proračuna
 
154
 
 
168
 
 
Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode
 
155
 
 
169
 
 
Ispravak vrijednosti potraživanja
 
156
 
 
17
 
 
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine
 
157
 
 
19

 

 

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)

 
158
 
0
 
0
 
 
191
 
 
Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja
 
159
 
 
192
 
 
Nedospjela naplata prihoda
 
160
 
 
193
 
 
Kontinuirani rashodi budućih razdoblja
 
161
 
 
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)
 
162
 
0
 
0
 
 
2
 
 
Obveze (AOP 164+176+177+193+221)
 
163
 
0
 
0
 
 
23

 

 

Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)

 
164
 
0
 
0
 
 
231
 
 
Obveze za zaposlene
 
165
 
 
232
 
 
Obveze za materijalne rashode
 
166
 
 
234
 
 
Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)
 
167
 
0
 
0
 
 
2341
 
 
Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
 
168
 
 
2342
 
 
Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove
 
169
 
 
2343
 
 
Obveze za ostale financijske rashode
 
170
 
 
235
 
 
Obveze za subvencije
 
171
 
 
237
 
 
Obveze za naknade građanima i kućanstvima
 
172
 
 
238
 
 
Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
 
173
 
 
239
 
 
Ostale tekuće obveze
 
174
 
 
24
 
 
Obveze za nabavu nefinancijske imovine
 
175
 
 
25
 
 
Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)
 
176
 
0
 
0
 
 
Obveze za vrijednosne papire – tuzemne (AOP 178 do 183)
 
177
 
0
 
0
 
 
2511
 
 
Obveze za čekove
 
178
 
 
2521
 
 
Obveze za trezorske zapise
 
179
 
 
2531
 
 
Obveze za mjenice
 
180
 
 
2541
 
 
Obveze za obveznice
 
181
 
 
2551
 
 
Obveze za opcije i druge financijske derivate
 
182
 
 
2561
 
 
Obveze za ostale vrijednosne papire
 
183

 

 

Obveze za vrijednosne papire – inozemne (AOP 185 do 190)

 
184
 
0
 
0
 
 
2512
 
 
Obveze za čekove
 
185
 
 
2522
 
 
Obveze za trezorske zapise
 
186
 
 
2532
 
 
Obveze za mjenice
 
187
 
 
2542
 
 
Obveze za obveznice
 
188
 
 
2552
 
 
Obveze za opcije i druge financijske derivate
 
189
 
 
2562
 
 
Obveze za ostale vrijednosne papire
 
190
 
 
259
 
 
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
 
191
 
 
26
 
 
Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)
 
192
 
0
 
0
 
 
Obveze za kredite i zajmove – tuzemne (AOP 194 do 209)
 
193
 
0
 
0
 
 
2622

 

 

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

 
194
 
 
2623

 

 

Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru

 
195
 
 
2624

 

 

Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 
196
 
 
2631

 

 

Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

 
197
 
 
2643

 

 

Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 
198
 
 
2644

 

 

Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

 
199
 
 
2645

 

 

Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 
200
 
 
2653

 

 

Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 
201
 
 
2654
 
 
Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika
 
202
 
 
2671
 
 
Obveze za zajmove od državnog proračuna
 
203
 
 
2672
 
 
Obveze za zajmove od županijskih proračuna
 
204
 
 
2673
 
 
Obveze za zajmove od gradskih proračuna
 
205
 
 
2674
 
 
Obveze za zajmove od općinskih proračuna
 
206
 
 
2675
 
 
Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a
 
207
 
 
2676

 

 

Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

 
208
 
 
2677

 

 

Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 
209
 
 
Obveze za kredite i zajmove – inozemne (AOP 211 do 219)
 
210
 
0
 
0
 
 
2613
 
 
Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija
 
211
 
 
2614
 
 
Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU
 
212
 
 
2615
 
 
Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU
 
213
 
 
2616
 
 
Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU
 
214
 
 
2646
 
 
Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija
 
215
 
 
2647
 
 
Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava
 
216
 
 
2648

 

 

Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija

 
217
 
 
2655
 
 
Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava
 
218
 
 
2656
 
 
Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika
 
219
 
 
29

 

 

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)

 
220
 
0
 
0
 
 
291
 
 
Odgođeno plaćanje rashoda
 
221
 
 
292
 
 
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja
 
222
 
 
9
 
 
Vlastiti izvori (224 + 232 – 236 + 240 do 242)
 
223
 
0
 
0
 
 
91

 

 

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)

 
224
 
0
 
0
 
 
911
 
 
Vlastiti izvori (AOP 226+227)
 
225
 
0
 
0
 
 
9111
 
 
Vlastiti izvori iz proračuna
 
226
 
 
9112
 
 
Ostali vlastiti izvori
 
227
 
 
912
 
 
Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)
 
228
 
0
 
0
 
 
9121
 
 
Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze
 
229
 
 
9122
 
 
Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze
 
230
 
 
922
 
 
Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)
 
231
 
 
9221
 
 
Višak prihoda (AOP 233 do 235)
 
232
 
0
 
0
 
 
92211
 
 
Višak prihoda poslovanja
 
233
 
 
92212
 
 
Višak prihoda od nefinancijske imovine
 
234
 
 
92213
 
 
Višak primitaka od financijske imovine
 
235
 
 
9222
 
 
Manjak prihoda (AOP 237 do 239)
 
236
 
0
 
0
 
 
92221
 
 
Manjak prihoda poslovanja
 
237
 
 
92222
 
 
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
 
238
 
 
92223
 
 
Manjak primitaka od financijske imovine
 
239
 
 
96
 
 
Obračunati prihodi poslovanja
 
240
 
 
97
 
 
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 
241
 
 
98
 
 
Rezerviranja viška prihoda
 
242
 
 
99
 
 
Izvanbilančni zapisi (= 0)
 
243
 
0
 
0
 
 
991
 
 
Izvanbilančni zapisi – aktiva (AOP 245)
 
244
 
0
 
0
 
 
996
 
 
Izvanbilančni zapisi – pasiva
 
245

 

 

Obvezni analitički podaci

 
 
dio 13
 
 
Potraživanja za dane zajmove – dospjela
 
246
 
 
dio 13
 
 
Potraživanja za dane zajmove – nedospjela
 
247
 
 
dio 16
 
 
Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela
 
248
 
 
dio 16
 
 
Potraživanja za prihode poslovanja – nedospjela
 
249
 
 
dio 17

 

 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – dospjela

 
250
 
 
dio 17

 

 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – nedospjela

 
251
 
 
12911
 
 
Potraživanja za naknade koje se refundiraju
 
252
 
 
12912
 
 
Potraživanja za predujmove
 
253
 
 
12913
 
 
Potraživanja za dane predujmove za EU projekte
 
254
 
 
12921
 
 
Ostala nespomenuta potraživanja
 
255
 
 
12931
 
 
Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)
 
256
 
 
12941

 

 

Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun

 
257
 
 
13213

 

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

 
258
 
 
13323

 

 

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

 
259
 
 
13333

 

 

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

 
260
 
 
13343

 

 

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

 
261
 
 
13413

 

 

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

 
262
 
 
13533

 

 

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

 
263
 
 
13543

 

 

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

 
264
 
 
13553

 

 

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

 
265
 
 
13633

 

 

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

 
266
 
 
13643
 
 
Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima
 
267
 
 
13723

 

 

Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima

 
268
 
 
13733
 
 
Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima
 
269
 
 
13743

 

 

Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima

 
270
 
 
13753

 

 

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

 
271
 
 
13763

 

 

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

 
272
 
 
13773

 

 

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

 
273
 
 
16721

 

 

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun

 
274
 
 
dio 23
 
 
Obveze za rashode poslovanja – dospjele
 
275
 
 
dio 23
 
 
Obveze za rashode poslovanja – nedospjele
 
276
 
 
dio 24
 
 
Obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjele
 
277
 
 
dio 24
 
 
Obveze za nabavu nefinancijske imovine – nedospjele
 
278
 
 
dio 25
 
 
Obveze za vrijednosne papire – dospjele
 
279
 
 
dio 25
 
 
Obveze za vrijednosne papire – nedospjele
 
280
 
 
dio 26
 
 
Obveze za kredite i zajmove – dospjele
 
281
 
 
dio 26
 
 
Obveze za kredite i zajmove – nedospjele
 
282
 
 
23951
 
 
Obveze za predujmove
 
283
 
 
23952
 
 
Obveze za depozite
 
284
 
 
23953
 
 
Obveze za jamčevine
 
285
 
 
23954
 
 
Ostale nespomenute obveze
 
286
 
 
23955
 
 
Obveze za naplaćene tuđe prihode
 
287
 
 
23956

 

 

Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika

 
288
 
 
23957
 
 
Obveze za EU predujmove
 
289
 
 
23958
 
 
Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun
 
290
 
 
26223

 

 

Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru

 
291
 
 
26224

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru

 
292
 
 
26233

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru

 
293
 
 
26243

 

 

Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 
294
 
 
26244

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 
295
 
 
26314

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru

 
296
 
 
26433

 

 

Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 
297
 
 
26434

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 
298
 
 
26443

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

 
299
 
 
26453

 

 

Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 
300
 
 
26454

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 
301
 
 
26463

 

 

Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

 
302
 
 
26464

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija

 
303
 
 
26473

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava

 
304
 
 
26483

 

 

Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija

 
305
 
 
26484

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija

 
306
 
 
26534

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 
307
 
 
26544
 
 
Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika
 
308
 
 
26554

 

 

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava

 
309
 
 
26564
 
 
Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika
 
310
 
 
 
 
 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
 
 
Račun iz rač. plana
 
NAZIV
 
AOP

 

Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 

 

Ostvareno u izvještajnom razdoblju
tekuće godine

 
Indeks (5/4)
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6

 

 

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

 
 
6

 

 

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)

 
001
 
0
 
0
 
 
61
 
 
Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)
 
002
 
0
 
0
 
 
611
 
 
Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 – 010 – 011)
 
003
 
0
 
0
 
 
6111
 
 
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
 
004
 
 
6112
 
 
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
 
005
 
 
6113
 
 
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 
006
 
 
6114
 
 
Porez i prirez na dohodak od kapitala
 
007
 
 
6115
 
 
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
 
008
 
 
6116

 

 

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

 
009
 
 
6117
 
 
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
 
010
 
 
6119

 

 

Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

 
011
 
 
612
 
 
Porez na dobit (AOP 013 do 016 – 017)
 
012
 
0
 
0
 
 
6121
 
 
Porez na dobit od poduzetnika
 
013
 
 
6122

 

 

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

 
014
 
 
6123

 

 

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

 
015
 
 
6124
 
 
Porez na dobit po godišnjoj prijavi
 
016
 
 
6125
 
 
Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi
 
017
 
 
613
 
 
Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)
 
018
 
0
 
0
 
 
6131
 
 
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
 
019
 
 
6132
 
 
Porez na nasljedstva i darove
 
020
 
 
6133
 
 
Porez na kapitalne i financijske transakcije
 
021
 
 
6134
 
 
Povremeni porezi na imovinu
 
022
 
 
6135
 
 
Ostali stalni porezi na imovinu
 
023
 
 
614
 
 
Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)
 
024
 
0
 
0
 
 
6141
 
 
Porez na dodanu vrijednost
 
025
 
 
6142
 
 
Porez na promet
 
026
 
 
6143
 
 
Posebni porezi i trošarine
 
027
 
 
6145
 
 
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
 
028
 
 
6146
 
 
Ostali porezi na robu i usluge
 
029
 
 
6147

 

 

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću

 
030
 
 
6148
 
 
Naknade za priređivanje igara na sreću
 
031
 
 
615

 

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)

 
032
 
0
 
0
 
 
6151
 
 
Carine i carinske pristojbe
 
033
 
 
6152
 
 
Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
 
034
 
 
616
 
 
Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)
 
035
 
0
 
0
 
 
6161
 
 
Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe
 
036
 
 
6162
 
 
Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe
 
037
 
 
6163
 
 
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
 
038
 
 
62
 
 
Doprinosi (AOP 040+043+044)
 
039
 
0
 
0
 
 
621
 
 
Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)
 
040
 
0
 
0
 
 
6211
 
 
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 
041
 
 
6212

 

 

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

 
042
 
 
622
 
 
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
 
043
 
 
623
 
 
Doprinosi za zapošljavanje
 
044
 
 
63

 

 

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
(AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)

 
045
 
0
 
0
 
 
631
 
 
Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)
 
046
 
0
 
0
 
 
6311
 
 
Tekuće pomoći od inozemnih vlada
 
047
 
 
6312
 
 
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada
 
048
 
 
632

 

 

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)

 
049
 
0
 
0
 
 
6321
 
 
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija
 
050
 
 
6322
 
 
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija
 
051
 
 
6323
 
 
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU
 
052
 
 
6324
 
 
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
 
053
 
 
633
 
 
Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)
 
054
 
0
 
0
 
 
6331
 
 
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
 
055
 
 
6332
 
 
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
 
056
 
 
634
 
 
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)
 
057
 
0
 
0
 
 
6341
 
 
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
 
058
 
 
6342
 
 
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
 
059
 
 
635

 

 

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)

 
060
 
0
 
0
 
 
6351
 
 
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
 
061
 
 
6352

 

 

Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

 
062
 
 
636

 

 

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)

 
063
 
0
 
0
 
 
6361

 

 

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

 
064
 
 
6362

 

 

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

 
065
 
 
638
 
 
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)
 
066
 
0
 
0
 
 
6381
 
 
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
067
 
 
6382
 
 
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 
068
 
 
639

 

 

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)

 
069
 
0
 
0
 
 
6391

 

 

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

 
070
 
 
6392

 

 

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

 
071
 
 
6393

 

 

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

 
072
 
 
6394

 

 

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

 
073
 
 
64
 
 
Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)
 
074
 
0
 
0
 
 
641