Na temelju članka 1.a) stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.), nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore te uz suglasnost ministra regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministra mora, prometa i infrastrukture te ministra turizma, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/10 i 17/12)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti.

Članak 2.
Sezonski obrti mogu se obavljati u trajanju od najviše šest mjeseci godišnje, neprekidno ili s prekidima.

Članak 3.
Kao sezonski obrti mogu se obavljati djelatnosti označene brojčanom oznakom odjeljka, skupine i razreda prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 58/07.) te u skladu s pripadajućim tekstom:
NKD 2007
 
01.1
Uzgoj jednogodišnjih usjeva
01.2
Uzgoj višegodišnjih usjeva
01.3
Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
01.49
Uzgoj ostalih životinja (uključuje uzgoj puževa)
01.61
Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
01.63
Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
01.64
Dorada sjemena za sjemenski materijal
02.10
Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu te sve djelatnosti s njima povezane
02.30
Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
02.40
Pomoćne usluge u šumarstvu
03.1
Ribolov
03.2
Akvakultura
10.1
Prerada i konzerviranje mesa te proizvodnja mesnih proizvoda
10.2
Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
10.3
Prerada i konzerviranje voća i povrća
10.39
Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
(berba i prerada maslina)
10.85
Proizvodnja gotove hrane i jela
10.86
Proizvodnja ostale hrane, d.n.
11.0
Proizvodnja pića
13.30
Završna obrada tekstila
32.12

32.13
Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda (uključujući popravak)

proizvodnja imitacije nakita (bižuteriie) i srodnih proizvoda
41
Gradnja zgrada
42
Gradnja građevina niskogradnje
43
Specijalizirane građevinske djelatnosti
NAPOMENA:
Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti navedene u odjeljcima 41, 42 i 43 odnose se samo na građenje odnosno izvođenje radova za koje nije potrebna suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva propisana člankom 38. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 152/08.).
46.11
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
(Otkupne stanice)
47
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
50
Vodeni prijevoz
52.22
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
55
Smještaj
56
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
56.10
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
66.12
Djelatnost posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
77.12
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
77.21
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
77.22
Iznajmljivanje videokaseta i diskova
77.29
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
77.34
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
77.35
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
77.39
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d.n.
79
Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
79.90
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
81.30
Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoliša
85.51
Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
93.11
Rad sportskih objekata
93.13
Fitness centri
93.19
Ostale sportske djelatnosti
93.21
Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29
Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti d.n.
96.01
Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
96.02
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
96.04
Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
96.09
Ostale osobne uslužne djelatnosti, d.n.
(uslužno pečenje plodina, uslužno piljenje drva i sl.)

Članak 4.

Fizička osoba može obavljati sezonski obrt ako pored općih ispunjava i posebne uvjete za obavljanje određene djelatnosti.

Članak 5.
Postojeći se obrti mogu obavljati kao sezonski, što će biti evidentirano upisom promjene u obrtnom registru nadležnog ureda državne uprave u županiji.

Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (»Narodne novine«, broj 21/02.).

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI
 
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI
 
(„Narodne novine“, broj 17/12 od 10.02.2012.)
 
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.