Na temelju članka 62. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01 i 68/07) i članka 56. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 21/99, 62/02, 158/02, 101/04, 187/04, 12/06, 89/08 i 81/09), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 5. sjednici, održanoj 28. lipnja 2012. donosi

PRAVILNIK O OSNIVANJU UDRUŽENJA OBRTNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

(„Narodne novine“, broj 90/12)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se, u skladu sa Zakonom o obrtu i Statutom Hrvatske obrtničke komore: uvjeti i postupak osnivanja udruženja obrtnika, registracija udruženja obrtnika, zadaće i poslovi udruženja obrtnika te način prestanka rada udruženja obrtnika.

Članak 2.
Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa, više obrtnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću pri Hrvatskoj obrtničkoj komori osnivaju udruženje obrtnika.
Udruženje obrtnika je pravna osoba.
Udruženje obrtnika stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u Registar udruženja obrtnika koji vodi područna obrtnička komora.
Udruženje obrtnika je član područne obrtničke komore.

Članak 3.
Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu.
Na teritorijalnom principu udruženje obrtnika osniva se na razini jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
Na strukovnom principu udruženje obrtnika osniva se za jednu obrtničku djelatnost (strukovna udruženja: trgovaca, ugostitelja, prijevoznika i sl.) ili više obrtničkih djelatnosti (opća udruženja za sve obrtničke djelatnosti), a za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
U spornim slučajevima teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika određuje područna obrtnička komora.

II. ČLANOVI UDRUŽENJA OBRTNIKA

Članak 4.
Udruženje obrtnika ima obvezne, dobrovoljne i počasne članove udruženja.

Obvezni članovi

Obvezni članovi udruženja obrtnika su obrtnici koji imaju sjedište obrta na području teritorijalnog obuhvata udruženja i obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu, bez obzira na broj i mjesta izdvojenih pogona obrta.
Obrtnik koji obavlja više različitih obrtničkih djelatnosti, a na području jedinice lokalne samouprave djeluju i strukovna udruženja, svoja članska prava ostvaruje u udruženju za koje se pisano osobno izjasni.
Obrtnik koji posjeduje više obrtnica s područja različitih jedinica lokalne samouprave, obvezni je član udruženja obrtnika za kojeg se osobno pisano izjasni.
U slučaju odjave dijela djelatnosti temeljem koje se izjasnio za obvezno članstvo u strukovnom udruženju, kao i u slučaju da želi promijeniti članstvo u strukovnom udruženju, zbog pretežnog obavljanja neke druge registrirane djelatnosti, obrtnik je dužan pismenim putem do kraja kalendarske godine o tome izvijestiti područnu obrtničku komoru te dati pismenu izjavu u kojem udruženju želi ubuduće ostvarivati svoja članska prava.
Osim obveznih članova iz stavka 2. ovog članka, obvezni članovi udruženja obrtnika su i trgovci pojedinci i pravne osobe koji obavljaju obrt u skladu s odredbama Zakona o obrtu i Statutom Hrvatske obrtničke komore, a imaju sjedište na području teritorijalnog obuhvata udruženja obrtnika.
Obvezni članovi udruženja obrtnika imaju aktivno i pasivno izborno pravo za tijela i radna tijela udruženja te druga prava utvrđena statutom udruženja obrtnika čiji su članovi.

Dobrovoljni članovi

Članak 5.
Dobrovoljni članovi udruženja obrtnika mogu biti fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje obrta.
Dobrovoljni članovi udruženja obrtnika imaju aktivno izborno pravo (pravo da biraju) te druga prava utvrđena statutom udruženja obrtnika.

Počasni članovi

Članak 6.
Počasni članovi udruženja obrtnika mogu biti ugledni i časni obrtnici, kao i drugi pojedinci i institucije koji su svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju obrtništva.
Počasni članovi udruženja obrtnika imaju pravo prisustvovati svečanim sjednicama udruženja, ali nemaju ni aktivno ni pasivno izborno pravo.

Članak 7.
Datum stjecanja i prestanka statusa obveznog, dobrovoljnog ili počasnog člana udruženja te ostala prava, obveze i dužnosti utvrđuju se statutom udruženja u skladu sa Zakonom o obrtu i Statutom Hrvatske obrtničke komore.

III. ZADAĆA UDRUŽENJA OBRTNIKA

Članak 8.
Zadaće i poslovi udruženja obrtnika utvrđuju se statutom udruženja obrtnika u skladu sa Zakonom o obrtu, Statutom Hrvatske obrtničke komore, statutom područne obrtničke komore i ovim Pravilnikom.
Osnovne zadaće i poslovi udruženja obrtnika jesu da:
– štiti i promiče interese svojih članova,
– pravodobno izvješćuje područnu obrtničku komoru, a preko nje i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za članstvo udruženja,
– omogući protok svih informacija ukupnog Komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,
– brine o unapređivanju školskog sustava u obrtništvu,
– organizira strukovni rad kroz sekcije, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,
– raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Komore,
– izvješćuje svoje članove o radu i odlukama područnih obrtničkih komora i Komore te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova,
– daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
– zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave,
– obavlja i druge poslove utvrđene statutom i drugim općim aktima udruženja.
Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavku 1. i 2. ovog članka, udruženje obrtnika obavlja poslove i zadaće iz djelokruga područne obrtničke komore, a koje je područna obrtnička komora prenijela na udruženje.

IV. UVJETI ZA OSNIVANJE UDRUŽENJA OBRTNIKA

Članak 9.
Za osnivanje udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore potrebno je postojanje opravdanih razloga za njegovo osnivanje kao i osiguranje financijskih, tehničkih i kadrovskih uvjeta za njegovo normalno funkcioniranje i izvršavanje zadaća udruženja obrtnika u cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja Komorskog sustava u zastupanju i promicanju interesa članstva.
Kriteriji temeljem kojih područna obrtnička komora ocjenjuje ispunjavanje ovih uvjeta su:
– broj obrtnika osnivača udruženja na području teritorijalnog obuhvata udruženja u osnivanju – najmanje 500,
– osigurano korištenje najmanje 1 (jedne) adekvatne poslovne prostorije za rad udruženja,
– osigurana komunikacijska oprema, minimalno 1 (jedna) telefonska linija s telefaks uređajem i računalom te drugi uvjeti za funkcioniranje JIS sustava HOK-a,
– osigurana financijska sredstva u proračunu udruženja za financiranje rada tijela i radnih tijela udruženja i sredstva za zapošljavanje u stalni radni odnos najmanje jednog zaposlenika.
Iznimno, područna obrtnička komora može odobriti osnivanje udruženja obrtnika ako nije ispunjen uvjet stavka 1. ovog članka, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi (udruženja na otocima, područjima od posebne državne skrbi (brdsko-planinskim područjima)) uz preuzimanje obveze za osiguranje uvjeta za mogućnost rada ovako osnovanog udruženja.

Članak 10.
Prijedlog za osnivanje udruženja obrtnika svojim osobnim potpisom, brojem obrtnice i OIB-om na posebnom obrascu, kojeg propisuje Hrvatska obrtnička komora, moraju podnijeti područnoj obrtničkoj komori najmanje 250 obrtnika.
Prijedlog mogu podnijeti samo obrtnici koji su podmirili obveze prema Komorskom sustavu kao cjelini i koji obavljaju obrtničku djelatnost na području teritorijalnog obuhvata udruženja u osnivanju.

Članak 11.
Pripremne radnje za osnivanje novog udruženja obrtnika, sukladno članku 9. ovog Pravilnika, obavlja inicijativni odbor.
Na skupu obrtnika koji bira članove inicijativnog odbora za osnivanje novog udruženja obrtnika mora biti nazočno najmanje 20% od ukupnog broja obrtnika – članova udruženja u osnivanju, uz ispunjenje preduvjeta da su podmirili sve obveze na osnovi komorskog doprinosa.
Inicijativni odbor dužan je izraditi:
– Elaborat o opravdanosti osnivanja udruženja i mogućnostima za njegovo normalno funkcioniranje i ispunjavanje zadaća udruženja obrtnika,
– Nacrt statuta udruženja obrtnika,
– Nacrt programa rada udruženja obrtnika,
– Nacrt prijedloga odluke o visini doprinosa udruženju,
– Nacrt financijskog proračuna udruženja sukladno članku 9. ovog Pravilnika (kojim se osiguravaju uvjeti za rad udruženja, a posebno uvjeti poslovnog prostora, opreme i broja zaposlenih u udruženju),
– Nacrt poslovnika o radu skupštine udruženja obrtnika.

Članak 12.
Inicijativni odbor dužan je skupštini područne obrtničke komore dostaviti na uvid dokumentaciju iz članka 11. ovog Pravilnika, temeljem koje područna obrtnička komora donosi odluku da inicijativni odbor može pristupiti sazivanju osnivačke skupštine udruženja.
Ukoliko obrtnici iz postojećeg udruženja obrtnika žele sukladno članku 10. i 11. ovog Pravilnika osnovati novo udruženje obrtnika, moraju se ispuniti uvjeti iz članka 9. stavka 1. točke 1. za oba udruženja.

Članak 13.
Na osnivačku skupštinu udruženja inicijativni odbor dužan je pozvati sve buduće obvezne članove udruženja s područja teritorijalnog obuhvata udruženja.
Osnivačkoj skupštini do izbora predsjednika udruženja predsjedava predsjednik područne obrtničke komore ili osoba koju on posebnom pismenom odlukom ovlasti.

Članak 14.
Osnivačka skupština donosi:
– Odluku o osnivanju udruženja,
– Statut udruženja,
– Program rada udruženja,
– Odluku o visini doprinosa udruženju,
– Financijski proračun udruženja,
– Odluku o izboru tijela udruženja s posebnom odlukom o izboru predsjednika udruženja kao osobe koja zastupa udruženje i odgovorna je za zakonitost rada udruženja,
– Poslovnik o radu skupštine udruženja.
Za odluku o osnivanju novog udruženja mora glasati većina od ukupnog broja članova udruženja u osnivanju koji imaju aktivno i pasivno izborno pravo.

Članak 15.
Udruženje obrtnika ima svoj statut.
Statut je temeljni opći akt udruženja kojeg donosi skupština većinom glasova svih članova skupštine udruženja i koji se primjenjuje kada ga, uz prethodno mišljenje područne obrtničke komore, potvrdi Hrvatska obrtnička komora. Ostali opći i drugi akti koje udruženje donosi moraju biti u skladu sa statutom.
Statutom udruženja uređuju se:
– Sadržaj rada, naziv i sjedište,
– Organizacija i teritorijalni obuhvat udruženja,
– Tijela udruženja obrtnika, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata,
– Ostvarivanje interesa članova u udruženju obrtnika,
– Prava, obveze i odgovornosti članova,
– Postupak donošenja i izmjene statuta i drugih općih akata,
– Način odlučivanja u tijelima udruženja obrtnika,
– Oblici, organiziranje rada u udruženju obrtnika, a posebno ustroj i zadaci stručne službe,
– Zastupanje i predstavljanje udruženja obrtnika,
– Sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama,
– Osiguranje financijskih sredstava za rad udruženja obrtnika
– Javnost rada i informiranje.

Članak 16.
Statutom udruženja obrtnika posebno se definiraju tijela i radna tijela udruženja, njihov djelokrug rada, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata.
Tijela udruženja su:
Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Predsjednik
Radna tijela udruženja su:
Sekcije udruženja
Odbori
Komisije, i druga radna tijela utvrđena statutom udruženja
Programom rada udruženja utvrđuju se aktivnosti udruženja u realizaciji zadaća udruženja utvrđenih ovim Pravilnikom i statutom udruženja. Financijskim proračunom udruženja osiguravaju se sredstva za izvršavanje programa rada udruženja.
Program rada i financijski proračun udruženja moraju biti u funkciji osiguravanja jedinstvenog sustava Hrvatske obrtničke komore u zastupanju i promicanju interesa hrvatskog obrtništva.

Članak 17.
Hrvatska obrtnička komora po prethodnom mišljenju područne obrtničke komore potvrđuje statut udruženja. Ukoliko je statut udruženja, usvojen na osnivačkoj skupštini, suprotan Zakonu o obrtu i Statutu Komore, inicijativni odbor dužan je pokrenuti postupak za otklanjanje utvrđenih nedostataka te ispravljeni statut ponovno dostaviti Komori na potvrđivanje.

V. REGISTRACIJA UDRUŽENJA OBRTNIKA

Članak 18.

Upis udruženja i vođenje Registra Udruženja obrtnika

Udruženja se upisuju u »Registar Udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore« koji vodi područna obrtnička komora.
Registar udruženja vodi se u elektroničkom obliku jedinstvenom za sva udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore.
Registar udruženja je javan.
Hrvatska obrtnička komora donijet će pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore.

Članak 19.
Zahtjevu za upis novog udruženja u Registar udruženja obrtnika prilažu se:
– Odluka o osnivanju udruženja,
– Statut udruženja potvrđen od Hrvatske obrtničke komore,
– Program rada udruženja,
– Financijski proračun udruženja,
– Odluka o visini komorskog doprinosa,
– Odluku o izboru tijela udruženja,
– Odluku o izboru Predsjednika kao osobe koja zastupa udruženje s preslikom osobne iskaznice, preslikom obrtnice i potvrdom o podmirivanju komorskog doprinosa,
– Zapisnik s osnivačke skupštine.

VI. SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA

Članak 20.
Sredstva za rad udruženja osiguravaju se iz:
– doprinosa koje plaćaju članovi udruženja,
– prihoda od imovine,
– naknada za usluge
– i drugih izvora.

Članak 21.
Članovi udruženja dužni su redovito uplaćivati doprinos udruženju u visini i na način određen odlukom, koju u skladu sa Zakonom o obrtu i statutom udruženja donosi skupština udruženja, a potvrđuje Hrvatska obrtnička komora.
Prihodi i rashodi udruženja određuju se financijskim proračunom udruženja kojeg donosi skupština udruženja do kraja tekuće godine za iduću godinu.
Ako skupština udruženja do kraja godine ne donese financijski proračun udruženja, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju za I. tromjesečje proračunske godine te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski proračun.
Ukoliko skupština udruženja obrtnika ne postupi u skladu sa stavkom 2. i 3. ovog članka, ovlašteno tijelo područne obrtničke komore donijet će odluku o raspuštanju skupštine i raspisivanju novih izbora.
Ako područna obrtnička komora ne postupi u skladu sa stavkom 4. ovog članka, takvu odluku donijet će ovlašteno tijelo Hrvatske obrtničke komore.
Financijsko poslovanje udruženja obavlja se na način propisan zakonom, drugim propisima, statutom udruženja i drugim aktima Hrvatske obrtničke komore.

VII. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Članak 22.
Udruženje obrtnika, osnovano temeljem ovog Pravilnika, prestaje sa radom kada:
– trajno ne udovoljava nekom od kriterija kojima se ocjenjuje ispunjenje uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika, sukladno članku 9. ovog Pravilnika, o čemu odluku donosi područna obrtnička komora kojoj teritorijalno pripada udruženje obrtnika,
– skupština udruženja donese odluku o prestanku rada udruženja,
– se na temelju odluke skupštine udruženja odluči o spajanju više udruženja u jedno udruženje.
Rješenje o prestanku rada udruženja obrtnika i njegovom brisanju iz Registra udruženja donosi područna obrtnička komora.

Članak 23.

Imovina udruženja, spajanje, razdvajanje i prestanak rada

Imovina udruženja koju čine: nekretnine, pokretne stvari, novčana sredstva i prava, u slučaju prestanka rada udruženja služe za podmirivanje nastalih obveza udruženja, a preostali dio za namjene utvrđene statutom udruženja.
U slučaju »spajanja više udruţenja« u »novo udruženje obrtnika« pojedinačna imovina svakog udruženja mora biti utvrđena posebnom odlukom skupštine i unosi se u Glavnu knjigu (financijska i materijalna imovina) novoosnovanog udruženja.
Ukoliko dođe do »razdvajanja udruženja« koje je nastalo »spajanjem više udruženja«, odluci skupštine o razdvajanju prethodi odluka o izradi diobene bilance, koja se temelji na ranije unijetoj pojedinačnoj imovini svakog udruženja te kasnije preuzetim pravima i obvezama.
U slučaju da se iz udruženja obrtnika, koje je od svog osnivanja poslovalo kao jedinstveno udruženje »izdvaja i osniva« novo udruženje, zajednička imovina, prava i obveze dijele se sukladno pozitivnim zakonskim propisima razmjerno broju članova svakog od novonastalih udruženja.
Ukoliko temeljem zakonskog propisa dođe do »prestanka rada« udruženja, imovina se prenosi na »upravljanje i korištenje bez prava otuđenja«, na obrtničku instituciju koju kao pravnog slijednika svojim statutom utvrdi udruženje obrtnika. U slučaju zakonske mogućnosti obnove rada ranijeg udruženja obrtnika, pravni slijednik dužan je predati preuzetu imovinu novoosnovanom udruženju obrtnika, osnovanu na području teritorijalnog obuhvata ranijeg udruženja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Postojeća udruženja obrtnika nastavljaju s radom, a osnivanje novih provodi se prema odredbama ovog Pravilnika.
Područne obrtničke komore u suradnji s udruženjima obrtnika s područja svog teritorijalnog obuhvata sačinit će u roku od 1 (jedne) godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika analizu funkcioniranja svih udruženja obrtnika te sukladno programu Reforme Hrvatske obrtničke komore koju je donijela Vlada RH, predložiti daljnje mjere nužne za normalno funkcioniranje postojećih udruženja obrtnika ili izraditi prijedlog spajanja više udruženja radi organizacije rada na racionalan, ekonomičan i funkcionalan način.

Članak 25.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 23/1995)

Članak 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.