Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, br. 10/97.) ministar zdrav­stva donosi
    PRAVILNIK O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU
 
(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 114/02 i 63/19)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci:
– potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
– potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu pred­škol­skog djeteta (izostanak zbog bolesti ili nekog drugog razloga)
– zdravstvenog kartona djeteta u dječjem vrtiću
– evidencije o zdravstvenom odgoju
– evidencije o higijensko-epidemiološkom nadzoru
– evidencije o sanitarnom nadzoru
– evidencije epidemioloških indikacija
– evidencije ozljeda te
– evidencije antropometrijskih mjerenja.

Članak 2.
Obrazac potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić tiskan je u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.
Obrazac potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu pred­školskog djetetazbog izostanka zbog bolesti ili nekog drugog razloga tiskan je u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.         

Članak 4.
Obrazac zdravstvenog kartona tiskan je u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.U zdravstveni karton ulaže se potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić i potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu predškolskog djetetazbog izostanka zbog bolesti ili nekog drugog razloga.

Članak 5.
Obrazac Evidencije o zdravstvenom odgoju tiskan je u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.
Obrazac Evidencije o higijensko-epidemiološkom nadzoru tiskan je u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.
Obrazac Evidencije o sanitarnom nadzoru tiskan je u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.
Obrazac Evidencije epidemioloških indikacija tiskan je u Prilogu 7. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.
Obrazac Evidencije ozljeda tiskan je u Prilogu 8. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 Članak 10.
Obrazac Evidencije antropometrijskih mjerenja tiskan je u Prilogu 9. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
PRILOG I.

Liječnik: ___________________________________________

Ordinacija: _________________________________________

Adresa: ____________________________________________

Telefon: ____________________________________________

Radno vrijeme: ______________________________________

POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U DJEČJI VRTIĆ[1](Sukladno točki V. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (»Narodne novine«, br. 105/02, 55/06 i 121/07) dijete ispunjava uvjete za upis u vrtić ako obavi sistematski pregled kod liječnika i kod doktora dentalne medicine te ako je, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), članku 54. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13) te točki III. stavku 3. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva.)

Ime i prezime _________________________________________

Dan, mjesec, godina rođenja: _____________________________

OIB: ________________________________________________
Obavljen sistematski pregled kod liječnika DA NE
Obavljen sistematski pregled doktora dentalne medicine DA NE
Dijete je uredno (redovito) cijepljeno DA NE

Razlozi zbog kojih nije provedeno cijepljenje:
__________________________________________________
Mjere posebne skrbi u dječjem vrtiću:
POTREBNE SU NISU POTREBNE

Napomene:
__________________________________________________
DIJETE ISPUNJAVA ZDRAVSTVENE UVJETE ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ:

DA NE

____________________
Datum
____________________
Faksimil i potpis liječnika

 
 
                                                                                               
 Prilog 2.
Liječnik:_________________________________________________
Dom zdravlja/ambulanta: _____________________________________
Adresa: :_________________________________________________
Telefon: :_________________________________________________
Radno vrijeme: ____________________________________________
 
POTVRDA O OBAVLJENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU
PREDŠKOLSKOG DJETETA
 
Izostanak zbog bolesti                                                             Izostanak zbog drugog razloga (zaokruži-podcrtaj)
Ime i prezime ________________________________________________________________________________________________
Dan, mjesec, godina rođenja _____________________________________________________________________________________
Izostao/la                od ________________ do ________________
Dijagnoza bolesti (MKB) _______________________________________________________________________________________
Mjere posebne skrbi u dječjem vrtiću:               POTREBNE SU                 NISU POTREBNE
__________________________________________________________________________________________________________
Napomene:
__________________________________________________________________________________________________________
DIJETE JE SPOSOBNO ZA POHAĐANJE DJEČJEG VRTIĆA:               DA                  NE 
Datum ___________________                                                  _____________________________
                                                                                                              Faksimil i potpis liječnika
 
 
 
 
Prilog 3
__________________________               __________________________
                  Dječji vrtić                                                    skupina
ZDRAVSTVENI KARTON DJETETA U DJEČJEM VRTIĆU
Ime i prezime:________________________________________________________           spol:   M / Ž
Datum rođenja: _______________________________________________________
Adresa stanovanja i telefon: ______________________________________________
OIB ______________________________________________________________
Ime majke: ________________________________     Ime oca: ____________________________________________
Zanimanje: ________________________________     Zanimanje: __________________________________________
Zaposlena: ________________________________      Zaposlen: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                    (naziv, adresa)                                                                    (naziv, adresa)
              _________________________________         ________________________________________________
                                         (telefon)                                                                             (telefon)
Podaci o izabranim liječnicima primarne zdravstvene zaštite
pedijatar/liječnik opće medicine: ___________________________________________________________________________________
adresa i telefon ambulante: ______________________________________________________________________________________
dom zdravlja: ________________________________________________________________________________________________
radno vrijeme: ________________________________________________________________________________________________
stomatolog: __________________________________________________________________________________________________
adresa i telefon ambulante: _______________________________________________________________________________________
dom zdravlja: _________________________________________________________________________________________________
radno vrijeme: ________________________________________________________________________________________________
NAPOMENE:
 
PODACI O CIJEPLJENJU (ZDRAVSTVENI KARTON STR. 2)
                                                                                                                                                         

 
I.
II.
III.
IV.
V.
BCG
DA
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
Di-Te-Per
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Polio
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Mo-Pa-Ru
DA
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
Hib
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
 
 

 
 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU

(„Narodne novine“, broj 63/19 od 28.06.2019.)

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.