Na temelju članka 62. stavka 7. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK O SAKUPLJANJU ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA

("Narodne novine", broj 114/17)

DIO PRVI

UVODNE ODREDBE
 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se zavičajne divlje vrste čije se sakupljanje, odnosno uzimanje iz prirode u svrhu prerade i/ili daljnje prodaje provodi sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, a koje nisu predmet posebnih propisa iz područja lovstva te slatkovodnog i morskog ribarstva, kao i planova gospodarenja donesenih na temelju posebnih propisa iz navedenih upravnih područja, detaljni sadržaj zahtjeva i uvjeti ishođenja dopuštenja za njihovo sakupljanje iz prirode te opće mjere upravljanja i zaštite.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

b) nositelj dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta je fizička osoba, fizička osoba – obrtnik, fizička osoba nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili pravna osoba koja posjeduje važeće dopuštenje Ministarstva za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe

c) stručno tijelo je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

d) sakupljanje podrazumijeva uzimanje zavičajnih divljih vrsta i njihovih dijelova iz prirode radi korištenja u svrhu prerade i/ili daljnje prodaje

e) sakupljanje u komercijalne svrhe je sakupljanje zavičajnih divljih vrsta u svrhu prerade, trgovine, korištenja u uzgoju i drugog prometa i djelatnosti

f) sakupljanje za osobne potrebe je sakupljanje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe i potrebe vlastitog domaćinstva, gdje se primjercima, dijelovima ili proizvodima dobivenim od njih ne trguje ili prometuje

g) Zakon je Zakon o zaštiti prirode.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI

SAKUPLJANJE ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA, MJERE UPRAVLJANJA I ZAŠTITE

Zavičajne divlje vrste na koje se odnosi Pravilnik

Članak 3.

(1) Zavičajne divlje vrste za koje je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva za sakupljanje iz prirode utvrđene su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Popis zavičajnih divljih vrsta u Prilogu I. ovoga Pravilnika navodi se abecednim redom nazivom reda, porodice i vrste, odnosno podvrste, i to znanstvenim i hrvatskim nazivom.

Mjere upravljanja i zaštite

Članak 4.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se opće mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Stručnom podlogom za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) određuju se posebne mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(3) Stručnu podlogu izrađuje stručno tijelo.

Stručna podloga za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta

Članak 5.

(1) Stručna podloga izrađuje se temeljem:

a) analize stanja populacija zavičajnih divljih vrsta u prirodi i

b) analize pritisaka na populacije uslijed korištenja, koje se određuju između ostalog i temeljem godišnjih izvješća nositelja dopuštenja o sakupljanju.

(2) Stručna podloga iz stavka 1. ovoga članka sadrži: mjere upravljanja i zaštite za vrstu ili skupinu vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika i mjere zaštite njihovih staništa (područje, vremensko razdoblje, način, godišnja količina sakupljanja i dr.).

(3) Stručna podloga izrađuje se za razdoblje od tri godine.

(4) Stručno tijelo prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obavlja reviziju Stručne podloge te po potrebi izrađuje novu Stručnu podlogu za sljedeće trogodišnje razdoblje.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, stručno tijelo može revidirati Stručnu podlogu za određene vrste ili skupine i prije isteka roka od tri godine ako utvrdi promjenu pritiska na određenu vrstu ili skupinu, promjenu u trendu stanja populacije ili potrebu za izmjenom popisa vrsta.

(6) Stručno tijelo objavljuje Stručnu podlogu na svojim internetskim stranicama.

Opći uvjeti i ograničenja sakupljanja

Članak 6.

(1) Fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja iz prirode zavičajne divlje vrste u komercijalne svrhe za nositelja dopuštenja, prilikom sakupljanja mora imati dokaz o ugovornom odnosu s nositeljem dopuštenja, sukladno posebnim propisima o radu ili obveznim odnosima te presliku dopuštenja izdanog nositelju dopuštenja.

(2) Ako nositelj dopuštenja namjerava sakupljati na tuđem zemljištu, dužan je prije početka sakupljanja pribaviti suglasnost vlasnika ili nositelja prava na prirodnim dobrima.

(3) Ako nositelj dopuštenja namjerava sakupljati u moru i kopnenim vodama, dužan je prije početka sakupljanja ishoditi povlasticu sukladno posebnom propisu iz područja morskog ribarstva, odnosno suglasnost nositelja prava na kopnenim vodama.

(4) U strogim rezervatima i nacionalnim parkovima zabranjeno je sakupljanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe.

(5) U posebnim rezervatima zabranjeno je sakupljanje iz prirode u komercijalne svrhe onih zavičajnih divljih vrsta radi kojih je područje zaštićeno, ako nije drugačije propisano pravilnikom iz članka 142. stavka 1. Zakona.

(6) U ostalim zaštićenim područjima dopušteno je sakupljanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe, ako nije drugačije propisano pravilnikom iz članka 142. stavaka 1. ili odlukom iz članka 142. stavka 3. Zakona.

Sakupljanje za osobne potrebe

Članak 7.

(1) Za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe nije potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(2) Sakupljanjem za osobne potrebe smatra se sakupljanje u sljedećim količinama (ukupno neovisno o vrsti):

– gljive:

a) do 3 kg plodišta nadzemnih gljiva dnevno – ukoliko je plodište veće mase, sakupljač ga smije sakupiti ako nema već sakupljena druga plodišta u dnevnoj dopuštenoj količini

b) do 0,1 kg plodišta podzemnih gljiva dnevno – ukoliko je plodište veće mase, sakupljač ga smije sakupiti ako nema već sakupljena druga plodišta u dnevnoj dopuštenoj količini

– lišajevi: do 0,1 kg lišaja dnevno

– rakovi: do 2 kg rakova dnevno, a dopuštena dnevna količina može biti veća za masu jedinke raka kojom se premašuje dopuštena dva kilograma

– pijavice: do ukupno 20 jedinki pijavica dnevno

– puževi: do ukupno 1 kg kopnenih puževa dnevno

– ježinci: do ukupno 10 jedinki ježinaca dnevno

– žabe: do ukupno 1 kg žaba dnevno

– biljke:

a) do ukupno 5 pojedinačnih komada podzemnih dijelova (lukovica, gomolja, korijena ili rizoma) biljaka dnevno

b) do ukupno 2 kg stabljika biljaka s listovima i cvjetovima dnevno

c) do ukupno 5 stručaka (obuhvat palca i kažiprsta) stabljika biljaka s listovima i/ili cvjetovima dnevno

d) do ukupno 1 kg listova biljaka dnevno

e) do ukupno 1 kg cvjetova biljaka dnevno

f) do ukupno 0,5 kg sjemena biljaka dnevno

g) do ukupno 10 kg plodova biljaka dnevno

h) do ukupno 0,5 kg pupova biljaka dnevno

i) 1 busen mahovine dnevno

(3) Prilikom sakupljanja zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se opće mjere upravljanja i zaštite propisane člancima 8. – 18. ovoga Pravilnika te posebne mjere propisane Stručnom podlogom.

Opće mjere upravljanja i zaštite žaba

Članak 8.

Prilikom sakupljanja žaba primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite žaba i njihovih staništa:

a) žabe se hvataju isključivo selektivnim metodama na način da se hvatanjem ne ozljeđuju (npr. rukama, štapom s umjetnim mamcem, ručnom mrežicom na štapu)

b) primjerci vrsta zelenih žaba navedenih u Prilogu I. smiju se hvatati samo ako im duljina tijela bez nogu iznosi najmanje 75 mm, a smeđih žaba samo ako im duljina tijela bez nogu iznosi najmanje 60 mm.

Opće mjere upravljanja i zaštite ježinaca

Članak 9.

(1) Prilikom sakupljanja ježinaca primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite ježinaca i njihovih staništa:

a) dopušteno je sakupljati ježince promjera tijela većeg od 40 mm

b) sakupljanje je dopušteno isključivo metodom ručnog sakupljanja ronjenjem, pri čemu se ne koriste ronilice, ribolovni alati i ribolovna oprema

c) prilikom sakupljanja ne smiju se uništavati zajednice morskih cvjetnica i infralitoralnih algi.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na prilov ježinaca kao posljedica gospodarskog ribolova upotrebom ribolovnih alata sukladno posebnom propisu iz područja morskog ribarstva.

Opće mjere upravljanja i zaštite trpova

Članak 10.

(1) Nije dopušteno sakupljanje trpova.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na prilov trpova kao posljedica gospodarskog ribolova upotrebom ribolovnih alata sukladno posebnom propisu iz područja morskog ribarstva.

Opće mjere upravljanja i zaštite rakova

Članak 11.

Prilikom sakupljanja raka kuke (Scyllarides latus) primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite:

a) raka kuku dopušteno je sakupljati metodom ulova vršama i ručno ronjenjem na dah

b) za komercijalne svrhe dopušteno je sakupljati najviše pet kilograma raka kuke dnevno, ukoliko posebnim mjerama nije drugačije propisano, a dopuštena dnevna količina može biti veća za masu jedinke raka kojom se premašuje dopuštenih pet kilograma.

Opće mjere upravljanja i zaštite pijavica

Članak 12.

Nije dopušteno sakupljanje jedinki pijavica manjih od 2 cm.

Opće mjere upravljanja i zaštite kopnenih puževa

Članak 13.

Prilikom sakupljanja kopnenih puževa primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite kopnenih puževa i njihovih staništa:

a) nije dopušteno sakupljati kopnene puževe na području općine Crikvenica, te na otocima Banjol, Figarola, Velika Palagruža i Mala Palagruža

b) nije dopušteno sakupljati vrstu brdar (Helix secernenda) na jadranskim otocima

c) sakupljene jedinke vrste vinogradnjak (Helix pomatia) trebaju imati vanjski promjer kućice veći od 34 mm.

Opće mjere upravljanja i zaštite biljaka

Članak 14.

Prilikom sakupljanja biljaka primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite biljaka i njihovih staništa:

a) nije dopušteno sakupiti više od dvije trećine jedinki pojedine biljne vrste na jednom nalazištu

b) pri sakupljanju nadzemnih dijelova biljaka koristi se isključivo tehnika rezanja, bez oštećivanja ostalih dijelova biljke

c) podzemni dijelovi biljaka sakupljaju se tek nakon završene faze cvjetanja, stvaranja sjemenki i/ili plodova i njihovog rasprostranjivanja

d) pri sakupljanju podzemnih dijelova biljaka najmanje 80 % pojedine biljne vrste na jednom nalazištu ostavlja se nedirnuto

e) jame nastale vađenjem podzemnih dijelova samoniklih biljaka potrebno je ponovno zatrpati

f) pri sakupljanju biljaka nije dopušteno oštećivati njihovo stanište.

Opće mjere upravljanja i zaštite algi

Članak 15.

Nije dopušteno sakupljanje algi.

Opće mjere upravljanja i zaštite lišajeva

Članak 16.

Prilikom sakupljanja lišajeva primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite lišajeva i njihovih staništa:

a) vrste Evernia prunastri Pseudevernia furfuracea dopušteno je sakupiti samo s oborenih stabala

b) dopušteno je sakupiti do 1/3 populacije vrsta roda Cladonia na pojedinom nalazištu

c) pri sakupljanju vrsta roda Cladonia steljku treba pažljivo nožem ili rukom odvojiti od tla pazeći da se ne uništava stanište.

Opće mjere upravljanja i zaštite nadzemnih vrsta gljiva

Članak 17.

Prilikom sakupljanja nadzemnih vrsta gljiva primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite gljiva i njihovih staništa:

a) sakuplja se samo plodište gljive

b) ovisno o obliku i mjestu rasta, plodište nadzemne gljive bere se rukom ili reže nožem, bez korištenja drugih alata (npr. lopate, grablje, motike i dr.)

c) po potrebi, ukopani dio plodišta vadi se uz pomoć noža, a nastala rupa popunjava se odgrnutom zemljom

d) nije dopušteno oštećivati micelij ili neposredno stanište

e) trećinu od ukupnog broja plodišta svake sakupljane vrste potrebno je ostaviti netaknutu na staništu

f) nije dopušteno sakupljati stara plodišta, tj. plodišta sa znakovima propadanja (npr. truljenje, pljesnivost i izrazita crvljivost)

g) nije dopušteno sakupljati tek iznikla i vrlo mlada plodišta nadzemnih gljiva čiji je promjer plodišta manji od 1/5 promjera prosječnog zrelog plodišta određene vrste te za smrčke (rod Morchella) plodišta nižih od 4 cm

h) sakupljaju se samonikle nadzemne gljive čiji promjeri plodišta nisu manji od: 20 mm za lisičicu, 15 mm za mrku trubaču, 40 mm za prave vrganje, 35 mm za prosenjake i 30 mm za rujnice

i) za puze je dopušteno sakupljanje plodišta svih promjera

j) nije dopušteno odbacivati već sakupljene gljive radi sakupljanja nekih drugih.

Opće mjere upravljanja i zaštite podzemnih vrsta gljiva

Članak 18.

Prilikom sakupljanja podzemnih vrsta gljiva primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite gljiva i njihovih staništa:

a) sakupljaju se samo uz pomoć najviše dva psa

b) kopa se samo na mjestu nanjušivanja

c) kopa se lopaticom čije sječivo nije duže od 15 cm i šire od 8 cm

d) plodišta velikih bijelih tartufa, čije pojedinačno plodište ili najveće plodište u skupini plodišta nije promjera većeg od 15 mm, zakapaju se na mjestu vađenja

e) rupe nastale vađenjem plodišta podzemnih gljiva potrebno je ponovno zatrpati iskopanom zemljom

f) nije dopušteno kopati rupe promjera većeg od 30 cm

g) rupe što ih sakupljač podzemnih gljiva iskopa istoga dana, ne smiju biti na udaljenosti manjoj od 150 cm

h) pri iskapanju nije dopušteno presijecati korijenje šumskog raslinja debljeg od 1 cm

i) trula i crvljiva plodišta podzemnih gljiva ponovno se zakopavaju na mjestu vađenja

j) nije dopušteno sakupljati podzemne gljiva u razdoblju od 22 do 6 sati.

Obrazac zahtjeva

Članak 19.

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, pored podataka propisanih člankom 64. Zakona, sadrži i sljedeće podatke:

a) podatke o podnositelju zahtjeva i to:

1. za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

2. za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte

b) opis namjene sakupljanja

c) opis metode sakupljanja.

Izvješće o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta

Članak 20.

(1) Nositelj dopuštenja dostavlja Ministarstvu izvješće o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta za prethodnu godinu/sezonu sakupljanja u roku propisanom u dopuštenju.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

a) rješenju Ministarstva kojim je dopušteno sakupljanje zavičajnih divljih vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika (klasa, urbroj i datum izdavanja)

b) nositelju dopuštenja i izrađivaču Izvješća

c) zavičajnoj divljoj vrsti koja se sakupljala (znanstveni i hrvatski naziv vrste)

d) odobrenim i realiziranim količinama po vrsti

e) području, razdoblju i metodi sakupljanja.

(4) Stručno tijelo izrađuje i vodi bazu podataka o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta temeljem izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

a) Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) (»Narodne novine«, broj 29/1999)

b) Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) (»Narodne novine«, broj 80/1999)

c) Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) (»Narodne novine«, broj 34/2002)

d) Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (»Narodne novine«, broj 154/2008)

e) Prilog III. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (»Narodne novine«, broj 99/2009).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG I.

POPIS ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA ZA KOJE JE POTREBNO ISHODITI DOPUŠTENJE MINISTARSTVA

 

ANIMALIA ŽIVOTINJE
CHORDATA SVITKOVCI
AMPHIBIA VODOZEMCI
Anura Ranidae Pelophylax kl. esculentus zelena žaba
Anura Ranidae Pelophylax ridibundus velika zelena žaba
Anura Ranidae Rana temporaria livadna smeđa žaba
AVERTEBRATA BESKRALJEŠNJACI
ECHINODERMATA BODLJIKAŠI
ECHINOIDEA JEŽINCI
sve vrste ježinaca
HOLOTHUROIDEA TRPOVI
sve vrste trpova
ARTHROPODA ČLANKONOŠCI
Decapoda Scyllaridae Scyllarides latus kuka
ANNELIDA KOLUTIĆAVCI
HIRUDINEA PIJAVICE
Hirudinida Haemopidae Haemopis sanguisuga konjska pijavica
Hirudinida Hirudinidae Hirudo medicinalis medicinska pijavica
Hirudinida Hirudinidae Hirudo verbana  
MOLLUSCA MEKUŠCI
GASTROPODA PUŽEVI
Pulmonata Helicidae Cantareus apertus smokvenjak
Pulmonata Helicidae Cornu aspersum aspersum obični smeđi hrapavac
Pulmonata Helicidae Helix cincta poljar
Pulmonata Helicidae Helix pomatia vinogradnjak
Pulmonata Helicidae Helix secernenda* brdar
PLANTAE BILJKE
SPERMATOPHYTA SJEMENJAČE
 
Asteraceae Achillea clavennae L. bijeli stolisnik
 
Rosaceae Agrimonia eupatoria L. turica
 
Rosaceae Alchemilla spp. gospin plašt
 
Malvaceae Althaea officinalis L. bijeli sljez
 
Ranunculaceae Anemone spp.** šumarice
 
Fabaceae Anthyllis vulneraria L.** ranjenik
 
Ranunculaceae Aquilegia vulgaris L. obični pakujac
 
Asteraceae Arctium nemorosum Lej. šumski čičak
 
Araceae Arum italicum Mill. veliki kozlac
 
Araceae Arum maculatum L. pjegavi kozlac
 
Araceae Arum nigrum Schott crni kozlac
  Rosaceae Aruncus dioicus (Walter) Fernald šumska suručka
 
Aristolochiaceae Asarum europaeum L.** šumski kopitnjak
 
Berberidaceae Berberis vulgaris L. obična žutika
 
Lamiaceae Betonica officinalis L. ljekoviti čistac
 
Lamiaceae Calamintha glandulosa (Req.) Benth. ljekovita marulja
 
Asteraceae Calendula arvensis L. poljski neven
 
Ericaceae Calluna vulgaris (L.) Hull vrijes
 
Asteraceae Carlina acaulis L. kravljak
 
Apiaceae Carum carvi L. kim
 
Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn štitasta kičica
 
Asparagaceae Convallaria majalis L. đurđica
 
Anacardiaceae Cotinus coggygria Scop. ruj
 
Rosaceae Crataegus laevigata (Poir.) DC. crveni glog
 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. jednovratni glog
 
Iridaceae Crocus spp.** šafrani
 
Primulaceae Cyclamen spp. ciklama
 
Rutaceae Dictamnus albus L. jasenak
 
Scrophulariaceae Digitalis spp.** naprstak
 
Ephedraceae Ephedra spp. kositrenica
 
Berberidaceae Epimedium alpinum L. planinska biskupska kapica
 
Ericaceae Erica herbacea L. proljetna crnjuša
 
Liliaceae Erythronium dens-canis L. pasji zub
 
Scrophulariaceae Euphrasia rostkoviana Hayne obična očanica
 
Rosaceae Filipendula ulmaria (L.) Maxim. močvarna končara
 
Amaryllidaceae Galanthus nivalis L. visibaba
 
Fabaceae Galega officinalis L. orlovac
 
Rubiaceae Galium odoratum (L.) Scop. mirisna broćika
 
Gentianaceae Gentiana asclepiadea L. šumska sirištara
 
Rosaceae Geum urbanum L. zečja stopa
 
Asteraceae Helichrysum italicum (Roth) G.Don smilje
 
Ranunculaceae Helleborus spp.** kukurijek
 
Ranunculaceae Hepatica nobilis Schreber jetrenka
 
Caryophyllaceae Herniaria glabra L.** gola kilavica
 
Clusiaceae Hypericum perforatum L. gospina trava
 
Lamiaceae Hyssopus officinalis L. ljekoviti sipan
 
Asteraceae Inula helenium L. oman
 
Cichoriaceae Lactuca virosa L. otrovna loćika
 
Lauraceae Laurus nobilis L. lovor
 
Lamiaceae Leonurus cardiaca L. prava srčenica
 
Amaryllidaceae Leucojum spp. drijemovac
 
Scrophulariaceae Linaria vulgaris Mill. obični lanilist
 
Linaceae Linum flavum L. žuti lan
 
Caprifoliaceae Lonicera caprifolium L. orlovi nokti
 
Lamiaceae Marrubium vulgare L. obični tetrljan
 
Fabaceae Melilotus altissimus Thuill. visoki kokotac
 
Lamiaceae Melissa officinalis L. matičnjak
 
Lamiaceae Mentha aquatica L. vodena metvica
 
Apiaceae Meum athamanticum Jacq. mirišljivi štrbac
 
Brassicaceae Nasturtium officinale R.Br. ljekovita potočarka
 
Lamiaceae Nepeta cataria L. prava mačja metvica
 
Asparagaceae Ornithogalum umbellatum L. ptičje mlijeko
 
Oxalidaceae Oxalis acetosella L. šumski cecelj
 
Lentibulariaceae Pinguicula spp.** kukcolovka
 
Plantaginaceae Plantago afra L. žljezdastodlakavi trputac
 
Asparagaceae Polygonatum spp.** Salamunov pečat
 
Rosaceae Potentilla anserina L. gusjak
 
Rosaceae Potentilla erecta (L.) Raeuschel petolist srčenjak
 
Primulaceae Primula auricula L. planinski jaglac
 
Primulaceae Primula elatior (L.) L. blijedožuti jaglac
 
Primulaceae Primula veris L. proljetni jaglac
 
Rosaceae Prunus mahaleb L. rašeljka
 
Rosaceae Rosa spp. ruža
 
Asparagaceae Ruscus aculeatus L. oštrolisna veprina
 
Asparagaceae Ruscus hypoglossum L. mekolisna veprina
 
Rutaceae Ruta chalepensis L. alepska rutvica
 
Rutaceae Ruta graveolens L. smrdljiva rutvica
 
Lamiaceae Salvia officinalis L. ljekovita kadulja
 
Lamiaceae Salvia sclarea L. muškatna kadulja
 
Apiaceae Sanicula europaea L. zdravičica, milogled
 
Caryophyllaceae Saponaria officinalis L. sapunika
 
Lamiaceae Satureja montana L. primorski čubar
 
Lamiaceae Satureja subspicata Vis. klasoliki vrisak
 
Scrophulariaceae Scrophularia nodosa L. strupnik
 
Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaertn. obični oslobod
 
Asteraceae Solidago virgaurea L. obična zlatnica
 
Amaryllidaceae Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng. žuta lužarka
 
Boraginaceae Symphytum officinale L. ljubičasti gavez
 
Boraginaceae Symphytum tuberosum L. bijeli gavez
 
Dioscoreaceae Tamus communis L. bljušt
 
Asteraceae Tanacetum vulgare L. vratić
 
Lamiaceae Teucrium chamaedrys L. obični dubačac
 
Lamiaceae Teucrium montanum L. trava iva
 
Lamiaceae Thymus spp.** majčina dušica
 
Trapaceae Trapa natans L.*** vodeni orašac
 
Fabaceae Trigonella foenum-graecum L. grčka piskavica
 
Ranunculaceae Trollius europaeus L. europska
planinčica
 
Liliaceae Tulipa sylvestris L. divlji tulipan
 
Asparagaceae Urginea maritima (L.) Baker morski luk
 
Ericaceae Vaccinium myrtillus L. borovnica
 
Ericaceae Vaccinium vitis-idaea L. brusnica
 
Valerianaceae Valeriana officinalis L. odoljen
 
Melanthiaceae Veratrum album L. bijela čemerika
 
Scrophulariaceae Verbascum spp.** divizme
 
Scrophulariaceae Veronica officinalis L. čestoslavica
 
Caprifoliaceae Viburnum lantana L. crna hudika
 
Apocynaceae Vinca minor L. mali zimzelen
 
Violaceae Viola spp.** ljubica
 
Verbenaceae Vitex agnus-castus L. konopljika
PTERIDOPHYTA PAPRATNJAČE
 
Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas (L.) Schott muška paprat
 
Lycopodiaceae Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. F. P. Mart. sjajna huperzija
 
Lycopodiaceae Lycopodium annotinum L. jednoljetna crvotočina
 
Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L. kijačasta
crvotočina
 
Polypodiaceae Polypodium vulgare L. oslad
BRYOPHYTA MAHOVINE
Dicraniales Leucobryaceae Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.  
ALGAE ALGE
 
Corallinaceae (Hapalidiaceae) Lithothamnium coralloides Crouan frat.  
 
Corallinaceae (Hapalidiaceae) Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin  
LICHENES LIŠAJI
 
Cladoniaceae Cladonia spp.  
 
Parmeliaceae Evernia prunastri (L.) Ach. hrastov lišaj
 
Parmeliaceae Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf drvni lišaj
FUNGI GLJIVE
 
Agaricaceae Agaricus spp. pečurke
 
Agaricaceae Bovista aestivalis Demoulin ljetna jajača
 
Agaricaceae Bovista nigrescens Pers. pocrnjela jajača
 
Agaricaceae Bovista plumbea Pers. olovasta jajača
 
Agaricaceae Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. velika gnojištarka
 
Agaricaceae Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. golema ćelavica
 
Agaricaceae Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser turkinja
 
Agaricaceae Lycoperdon spp. puhare
 
Agaricaceae Macrolepiota spp. sunčanice
 
Albatrellaceae Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar ovčje vime
 
Amanitaceae Amanita excelsa (Fr.) Bertill. siva muhara
 
Amanitaceae Amanita ovoidea (Bull.) Link jajasta pupavka
 
Amanitaceae Amanita rubescens Pers. biserka
 
Amanitaceae Amanita vaginata s. l. preslice
 
Auriculariaceae Auricularia auricula-judae (Bull.) J. Schröt Judino uho
 
Auriculariaceae Tremiscus helvelloides (DC.) Donk hladetinka
 
Bankeraceae Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer  
 
Boletaceae Boletus spp. vrganji
 
Boletaceae Leccinum spp. djedovi
 
Boletaceae Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. crvenkasti
lističavac
 
Boletaceae Xerocomus spp. baršunovci
 
Bondarzewiaceae Bondarzewia montana (Quél.) Singer planinska žbunica
 
Cantharellaceae Cantharellus spp. lisičice
 
Cantharellaceae Craterellus spp. trubače
 
Clavicipitaceae Cordyceps spp. batinice
 
Cortinariaceae Cortinarius violaceus (L.) Gray ljubičasta
koprenka
 
Cortinariaceae Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. ciganček
 
Discinaceae Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. proljetna
moždanica
 
Discinaceae Gyromitra infula (Schaeff.) Quél. rogata
moždanica
 
Discinaceae Discina spp. pločarice
 
Entolomataceae Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel. sivkasta
brašnjača
 
Entolomataceae Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. obična brašnjača
 
Entolomataceae Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. šljivovača
 
Entolomataceae Entoloma sepium (Noulet & Dass.) Richon & Roze voćnjačka rudoliska
 
Fistulinaceae Fistulina hepatica (Schaeff.) With. jetrenka
 
Fomitopsidaceae Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. obrubljenka
 
Fomitopsidaceae Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill žuti kruh
 
Fomitopsidaceae Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. brezovača
 
Ganodermataceae Ganoderma spp. sjajnice
 
Gomphaceae Ramaria spp. grive
 
Gomphidiaceae Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser švicarski čavlić
 
Gomphidiaceae Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. borov čavlić
 
Gomphidiaceae Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. veliki slinar
 
Gyroporaceae Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. kestenjasta šupljonoška
 
Gyroporaceae Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. plaveća
šupljonoška
 
Helvellaceae Helvella spp. hrčci
 
Hydnaceae Hydnum albidum Peck bijeli prosenjak
 
Hydnaceae Hydnum repandum L. : Fr. obični prosenjak
 
Hydnaceae Hydnum rufescens Fr. : Fr. mali prosenjak
 
Hydnangiaceae Laccaria amethystina Cooke ljubičasta lakovka
 
Hydnangiaceae Laccaria laccata Cooke obična lakovka
 
Hygrophoraceae Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon livadna vlažnica
 
Hygrophoraceae Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko djevičanska vlažnica
 
Hygrophoraceae Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. jasnocrvena vlažnica
 
Hygrophoraceae Hygrocybe quieta (Kühner) Singer spavajuća
vlažnica
 
Hygrophoraceae Hygrophorus spp. puževice
 
Hymenochaetaceae Inonotus obliquus (Fr.) Pilát čaga
 
Hymenochaetaceae Phellinus igniarius (L.) Quél. vrbov plutnjak
 
Hymenogastraceae Galerina badipes (Pers.) Kühner  
 
Hymenogastraceae Galerina vittiformis (Fr.) Singer  
 
Lyophyllaceae Calocybe gambosa (Fr.) Singer đurđevača
 
Lyophyllaceae Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead obična stablarica
 
Lyophyllaceae Lyophyllum decastes (Fr.) Singer obična kostanjevčica
 
Lyophyllaceae Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton siva kostanjevčica
 
Lyophyllaceae Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner tvrdokožna kostanjevčica
 
Marasmiaceae Marasmius oreades (Bolton) Fr. vilin klinčac
 
Meripilaceae Grifola frondosa (Dicks.) Gray zečarka
 
Meripilaceae Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. golemi žbunac
 
Morchellaceae Morchella spp. smrčci
 
Morchellaceae Disciotis venosa (Pers.) Arnould žilasta tavica
 
Paxillaceae Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. žuti johovac
 
Pezizaceae Peziza spp. zdjeličarke
 
Pezizaceae Terfezia terfezioides (Mattir.) Trappe blijeda gomoljka
 
Physalacriaceae Armillaria cepistipes Velen. koprenasta puza
 
Physalacriaceae Armillaria gallica Marxmueller et Romagn. usamljena puza
 
Physalacriaceae Armillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm. obična puza
 
Physalacriaceae Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink tamnočehava puza
 
Physalacriaceae Flammulina elastica (Sacc.) Redhead & R.H. Petersen elastična
panjevka
 
Physalacriaceae Flammulina fennae Bas ljetna panjevka
 
Physalacriaceae Flammulina velutipes (Curtis) Singer baršunasta panjevka
 
Pleurotaceae Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. kum. zimska bukovača
 
Pleurotaceae Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. ljetna bukovača
 
Polyporaceae Fomes fomentarius (L.) Gillet bukova guba
 
Polyporaceae Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. tigrasta pilašica
 
Polyporaceae Trametes versicolor (L.) Lloyd šarena
tvrdokoška
 
Psathyrellaceae Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton vodenasta
slabunjavka
 
Pyronemataceae Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel narančasta tanjurica
 
Pyronemataceae Otidea onotica (Pers.) Fuckel velika uška
 
Russulaceae Lactarius spp. mliječnice
 
Russulaceae Russula spp. krasnice
 
Strophariaceae Agrocybe cylindracea (DC.) Maire jablanovača
 
Strophariaceae Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. sivolisna
sumporača
 
Strophariaceae Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. obična
panjevčica
 
Strophariaceae Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill slamnatica
 
Suillaceae Suillus spp. slinavke
 
Tricholomataceae Clitocybe connata (Schumach.) Gillet bijela
kostanjevčica
 
Tricholomataceae Clitocybe geotropa (Bull. ex DC.) Quél. velika martinčica
 
Tricholomataceae Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. maglenka
 
Tricholomataceae Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. anisova uleknjača
 
Tricholomataceae Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja velika martinčica
 
Tricholomataceae Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja mala martinčica
 
Tricholomataceae Lepista flaccida (Sowerby) Pat. ljevkasta
koturnica
 
Tricholomataceae Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow perunikina koturnica
 
Tricholomataceae Lepista nuda (Bull.) Cooke modrikača
 
Tricholomataceae Lepista saeva (Fr.) P.D. Orton dvobojna koturnica
 
Tricholomataceae Lepista sordida (Schumach.) Singer prljava koturnica
 
Tricholomataceae Melanoleuca spp. gustoliske
 
Tricholomataceae Tricholoma spp. kružoliske
 
Tuberaceae Choiromyces meandriformis Vittad. vijugavomesna mirisnica
 
Tuberaceae Tuber spp.  
tartufi

* populacije jadranskih otoka su strogo zaštićene

** za biljke – osim vrsta koje su navedene u Prilogu I. Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 114/2013 i 73/2016)

*** dopušteno samo na ribnjacima