Na temelju èlanka 44. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s èlankom 37. stavkom 1. toèkom 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

PRAVILNIK
O VISINI NAKNADE ŠTETE PROUZROÈENE NEDOPUŠTENOM RADNJOM NA ZAŠTIÆENIM ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA

(«Narodne novine», broj 84/96)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom ureðuje se utvrðivanje visine naknade štete prouzroèene nedopuštenim radnjama u odnosu na pojedine zaštiæene životinjske vrste odnosno odštetni cjenik.

Članak 2.
Visina naknade štete prouzroèene ubijanjem pojedinog primjerka posebno zaštiæenih životinjskih vrsta utvrðuje se u slijedeæim iznosima:

1. PUŽEVI (GASTROPODA)

- tritonova truba (Charonia tritonis seguenza) 4.000,00 Kn
- puž baèvaš (Tonna galea) 1.000,00 Kn
- prugasta mitra (Mitra zonata) 8.000,00 Kn

2. ŠKOLJKAŠI (BIVALVIA)

- plemenita periska (Pinna nobilis) 500,00 Kn

3. KUKCI (INSECTA)

opnokrilci (Hymenoptera)

- šumski mrav (Formica rufa) - uništeni
mravinjak 4.000,00 Kn

leptiri (Lepidoptera)


- prugasto jedarce (Iphiclides podalirius) 500,00 Kn
- lastin rep (Papilio machaon) 500,00 Kn
- apolon (Parnassius apollo) 4.000,00 Kn
- velika preljevnica (Apatura iris) 1.000,00 Kn
- mala preljevnica (Apatura ilia) 1.000,00 Kn
- veliki topoljnjak (velika ledena ptica)
(Limenitis populi) 2.000,00 Kn

4. VODOZEMCI (AMPHIBIA)

repaši (Caudata)

- šareni daždevnjak (Salamandra salamandra) 500,00 Kn
- crni daždevnjak (Salamandra atra) 4.000,00 Kn
- mali vodenjak (Triturus vulgaris) 1.000,00 Kn
- planinski vodenjak (Triturus alpestris) 1.000,00 Kn
- veliki vodenjak (Triturus carnifex) 1.000,00 Kn
- podunavski vodenjak (Triturus dobrogicus) 1.000,00 Kn
- èovjeèja ribica (Proteus anguinus) 8.000,00 Kn

bezrepci (Anura)

- crveni mukaè (Bombina bombina) 500,00 Kn
- žuti mukaè (Bombina variegata) 500,00 Kn
- obièna èešnjaèa (Pelobates fuscus) 2.000,00 Kn
- smeða krastaèa (Bufo bufo) 1.000,00 Kn
- zelena krastaèa (Bufo viridis) 1.000,00 Kn
- gatalinka (Hyla arborea) 1.000,00 Kn
- moèvarna smeða žaba (Rana arvalis) 1.000,00 Kn
- šumska smeða žaba (Rana dalmatina) 500,00 Kn
- talijanska smeða žaba (Rana latastei) 8.000,00 Kn
- livadna smeða žaba (Rana temporaria) 500,00 Kn

5. GMAZOVI (REPTILIA)

kornjaèe (Testudines)

- èanèara (Testudo hermanni) 4.000,00 Kn
- barska kornjaèa (Emys orbicularis) 1.000,00 Kn
- rijeèna kornjaèa (mauremys caspica) 4.000,00 Kn
- sedmopruga usminjaèa (Dermochelys
coriacea) 40.000,00 Kn
- glavata želva (Caretta caretta) 35.000,00 Kn
- golema želva (Chelonia mydas) 40.000,00 Kn

gušteri (Sauria)

- kuæni macaklin (Hemidactylus turcicus) 2.000,00 Kn
- zidni macaklin (Tarentola mauretanica) 4.000,00 Kn
- mrki gušter (Algyroides nigropunctatus) 1.000,00 Kn
- livadna gušterica (Lacerta agilis) 500,00 Kn
- velebitski gušter (Lacerta horvathi) 2.000,00 Kn
- mosorski gušter (Lacerta mosorensis) 2.000,00 Kn
- oštroglava gušterica (lacerta oxycephala) 1.000,00 Kn
- živorodna gušterica (Lacerta vivipara) 1.000,00 Kn
- zelembaæ (Lacerta viridis) 2.000,00 Kn
- veliki zelembaè (Lacerta trilineata) 3.000,00 Kn
- zidna gušterica (Podarcis muralis) 500,00 Kn
- primorska zidna gušterica (Podarcis
muralis maculiventris) 2.000,00 Kn
- krška gušterica (podarcis melisellensis
fiumana) 500,00 Kn
- krška gušterica - sve otoène endemiène
podvrste 2.000,00 Kn
izuzev:
- brusnièka gušterica (P. m. melisellensis) 4.000,00 Kn
- kamnièka gušterica (P. m. galvagnii) 4.000,00 Kn
- svetoandrijska gušterica (P. m. gigantea) 4.000,00 Kn
- jabuèka gušterica (P. m. pomoensis) 4.000,00 Kn
- svetaèka gušterica (P. m. digenea) 4.000,00 Kn
- primorska gušterica (Podarcis sicula
campestris) 500,00 Kn
- promorska gušterica - sve otoène
endemiène podvrste 2.000,00 Kn
- sljepiæ (Anguis fragilis) 1.000,00 Kn
- blavor (Ophisaurus apodus) 2.000,00 Kn
- ivanjski rovaš (Ablepharus kitaibelii) 8.000,00 Kn

zmije (Ophidia)

- crna poljarica (Coluber viridiflavus) 1.000,00 Kn
- šara poljarica (Coluber gemonesis) 1.000,00 Kn
- šilac (Coluber najadum) 4.000,00 Kn
- bjelica (Elaphe longissima) 2.000,00 Kn
- kravosas (Elaphe quatuorlineata) 2.000,00 Kn
- pjegava crvenkrpica (Elaphe situla) 8.000,00 Kn
- smukulja (Coronella austriaca) 1.000,00 Kn
- bjelouška (Natrix natrix) 1.000,00 Kn
- ribarica (Natrix tesselata) 2.000,00 Kn
- zmajur (Malpolon monspessulanus) 2.000,00 Kn
- crnokrpica (Telescopus fallax) 2.000,00 Kn
- planinska riðovka (Vipera ursinii) 8.000,00 Kn

6. PTICE (Aves)

plijenori (Gaviidae)

- crvenogrli plijenor (Gavia stellata) 9.600,00 Kn
- crnogrli plijenor (Gavia arctica) 4.800,00 Kn

gnjurci (Podicipedidae)

- mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis) 3.600,00 Kn
- riðogrli gnjurac (Podiceps grisegena) 7.200,00 Kn
- æubasti gnjurac (Podiceps cristatus) 2.400,00 Kn
- ušati gnjurac (Podiceps auritus) 4.800,00 Kn
- crnogrli gnjurac (Podiceps nigricollis) 7.200,00 Kn

zovoji (Procellaridae)

- veliki zovoj (Calonectris diomedea) 7.200,00 Kn
- mali zovoj (Puffinus puffinus yelkouan) 7.200,00 Kn

burnice (Hydrobatidae)

- burnica (Hydrobates pelagicus) 14.400,00 Kn

vranci (Phalacrocoracidae)

- veliki vranac (Phalacrocorax carbo) 2.400,00 Kn
- morski vranac (Phalacrocorax aristotelis) 3.600,00 Kn
- mali vranac (Haliaetor pygmeus) 40.000,00 Kn

èaplje (Ardeidae)

- bukavac (Botaurus stellaris) 21.600,00 Kn
- èapljica voljak (Ixobrychus minutus) 10.800,00 Kn
- gak (Nycticorax nycticorax) 10.800,00 Kn
- žuta èaplja (Ardeola ralloides) 21.600,00 Kn
- mala bijela èaplja (Egretta garzetta) 14.400,00 Kn
- velika bijela èaplja (Egretta alba) 14.400,00 Kn
- èaplja danguba (Ardea purpurea) 21.600,00 Kn
- siva èaplja (Ardea cinerea) 2.400,00 Kn

rode (Ciconiidae)

- crna roda (Ciconia nigra) 21.600,00 Kn
- bijela roda (Ciconia ciconia) 14.400,00 Kn

ibisi (Threskiornithidae)

- blistavi ibis (Plegadis falcinellus) 40.000,00 Kn
- žlièarka (Platalea leucorodia) 32.400,00 Kn

patke, guske, labudi (Anatidae)

- crvenokljuni labud (Cygnus olor) 3.600,00 Kn
- žutokljuni labud (Cygnus cygnus) 9.600,00 Kn
- divlja guska (Anser anser) 7.200,00 Kn
- utva (Tadorna tadorna) 4.800,00 Kn
- zviždara (Anas penelope) 2.400,00 Kn
- patka gogoljica (Netta rufina) 10.800,00 Kn
- patka njorka (Ayrhya nyroca) 10.800,00 Kn
- patka crninka (Aythya marila) 6.400,00 Kn
- gavka (Somateria mollissima) 2.400,00 Kn
- patka kulašica (Melanitta fusca) 6.400,00 Kn
- patka batoglavica (Bucephala clangula) 2.400,00 Kn
- bijeli ronac (Mergus albellus) 19.200,00 Kn
- mali ronac (Mergus serrator) 4.800,00 Kn
- veliki ronac (Mergus merganser) 4.800,00 Kn
- bijeloglava patka (Oxyura leucocephala) 60.000,00 Kn

bukoèi (Pandionidae)

- bukoè (Pandion haliaeetus) 19.200,00 Kn

jastrebovi, orlovi (Accipitridae)

- škanjac osaš (Parnis apivorus) 9.600,00 Kn
- crna lunja (Milvus migrans) 10.800,00 Kn
- crvena lunja (Milvus milvus) 14.800,00 Kn
- štekavac (Haliaeetus albicilla) 40.000,00 Kn
- crkavica (Neophron percnopterus) 40.000,00 Kn
- bjeloglavi sup (Gyps fulvus) 40.000,00 Kn
- zmijar (Circaetus gallicus) 21.600,00 Kn
- eja moèvarica (Circus aeruginosus) 14.400,00 Kn
- eja strnjarica (Circus cyaneus) 9.600,00 Kn
- stepska eja (Circus macrourus) 40.000,00 Kn
- eja livadarka (Circus pygargus) 14.400,00 Kn
- jastreb (Accipiter gentilis) 2.400,00 Kn
- kobac (Accipiter nisus) 2.400,00 Kn
- kratkoprsti kobac (Accipiter brevipes) 40.000,00 Kn
- škanjac (Buteo buteo) 2.400,00 Kn
- škanjac gaæaš (Buteo lagopus) 4.800,00 Kn
- orao kliktaš (Aquila pomarina) 40.000,00 Kn
- orao klokotaš (Aquila clanga) 40.000,00 Kn
- orao krstaš (Aquila heliaca) 60.000,00 Kn
- suri orao (Aquila chrysaetos) 40.000,00 Kn
- prugasti orao (Hieraeetus fasciatus) 40.000,00 Kn
- patuljasti orao (Hietaaetus pennatus) 40.000,00 Kn

sokolovi (Falconidae)

- bjelonokta vjetruša (Falco naumanni) 40.000,00 Kn
- vjetruša (Falco tinnunculus) 2.400,00 Kn
- crvenonoga vjetruša (Falco vespertinus) 21.600,00 Kn
- mali sokol (Falco columbarius) 4.800,00 Kn
- sokol lastavièar (Falco subbuteo) 7.200,00 Kn
- eleonorin sokol (Falco eleonorae) 40.000,00 Kn
- krški sokol (Falco biarmicus) 60.000,00 Kn
- stepski sokol (Falco cherug) 60.000,00 Kn
- sivi sokol (Falco peregrinus) 40.000,00 Kn

kokoši (Phasianidae)

- tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus) 9.600,00 Kn
- lještarka (Bonasia bonasia) 3.200,00 Kn

ždralovi (Gruidae)

- ždral (Grus grus) 9.600,00 Kn

kokošice (Rallidae)

- kokošica (Rallus aquaticus) 4.800,00 Kn
- prdavac (Crex crex) 40.000,00 Kn
- siva štijoka (Porzana parva) 14.400,00 Kn
- mala štijoka (Porzana pusilla) 40.000,00 Kn
- riða štijoka (Porzana porzana) 7.200,00 Kn
- mlakuša (Gallinula chloropus) 1.600,00 Kn

droplje (Otidae)

- droplja (Otis tarda) 40.000,00 Kn

oštrigari (Haematopodidae)

- oštrigar (Haematopus ostralegus) 2.400,00 Kn

sabljarke (Recurvirostridae)

- vlastelica (Himantopus himantopus) 4.800,00 Kn
- modronoga sabljarka (Recurvirostra avosetta) 6.400,00 Kn

æukavice (Burhinidae)

- æukavica (Burhinus oedicnemus) 10.800,00 Kn

pješèarke (Glareolidae)

- pješèarka (Glareola pratincola) 40.000,00 Kn

kulici (Charadriidae)

- vivak (Vanellus vanellus) 1.600,00 Kn
- troprsti zlatar (Pluvialis apricaria) 2.400,00 Kn
- zlatar pijukavac (Pluvialis squatarola) 4.800,00 Kn
- kulik blatariæ (Charadrius hiaticula) 4.800,00 Kn
- kulik slijepèiæ (Charadrius dubius) 4.800,00 Kn
- morski kulik (Charadrius alexandrinus) 10.800,00 Kn
- šareni kulik (Eudromias morinellus) 4.800,00 Kn

šljuke, prutke, žalari (Scolopacidae)

- crnorepa muljaèa (Limosa limosa) 4.800,00 Kn
- crna muljaèa (Limosa lapponica) 9.600,00 Kn
- prugasti pozviždaè (Numenius phaeopus) 2.400,00 Kn
- tankokljuni pozviždaè (Numenius tenuirostris)  60.000,00 Kn
- veliki pozviždaè (Numenius arquata) 3.600,00 Kn
- crna prutka (Tringa erythropus) 4.800,00 Kn
- crvenonoga prutka (Tringa totanus) 7.200,00 Kn
- dugonoga prutka (Tringa stagnatilis) 4.800,00 Kn
- krivokljuna prutka (Tringa nebularia) 4.800,00 Kn
- crnokrila prutka (Tringa ochropus) 2.400,00 Kn
- prutka migavica (Tringa glareola) 4.800,00 Kn
- mala prutka (Actitis hypoleucos) 4.800,00 Kn
- kamenièar (Arenaria interpres) 4.800,00 Kn
- šljuka livadarka (Gallinago media) 4.800,00 Kn
- mala šljuka (Lymnocryptes minima) 6.400,00 Kn
- bijeli žalar (Calidris alba) 4.800,00 Kn
- mali žalar (Calidris minuta) 2.400,00 Kn
- sijedi žalar (Calidris teminckii) 1.600,00 Kn
- žalar cirikavac (Calidris alpina) 4.800,00 Kn
- krivokljuni žalar (Calidris ferruginea) 9.600,00 Kn
- plosnokljuni žalar (Limicola falcinellus) 9.600,00 Kn
- pršljivac (Philomachus pugnax) 1.600,00 Kn

galebovi, èigre (Laridae)

- olujni galeb (Larus canus) 4.800,00 Kn
- galeb klaukavac (Larus cachinnans) 1.600,00 Kn
- mrki galeb (Larus fuscus) 2.400.00 Kn
- crnoglavi galeb (Larus melanocephalus) 2.400,00 Kn
- rijeèni galeb (Larus ridibundus) 1.600,00 Kn
- mali galeb (Larus minutus) 9.600,00 Kn
- bjelobrada èigra (Chlidonias hybrida) 21.600,00 Kn
- bjelokrila èigra (Chlidonias leucoptera) 14.400,00 Kn
- crna èigra (Chlidonias nigra) 21.600,00 Kn
- velika èigra (Hydroprogne caspia) 40.000,00 Kn
- obièna èigra (Sterna hirundo) 2.400,00 Kn
- mala èigra (Sterna albifrons) 10.800,00 Kn
- dugokljuna èigra (Thalaseus sandvicensis) 4.800,00 Kn

golubovi (Columbidae)

- golub dupljaš (Columba oenas) 9.600,00 Kn
- grlica (Streptopelia turtur) 2.400,00 Kn
- gugutka (Streptopelia decaocto) 600,00 Kn

kukavice (Cuculidae)

- afrièka kukavica (Clamator glandarius) 7.200,00 Kn
- kukavica (Cuculus canorus) 800,00 Kn

kukuvije (Tytonidae)

- kukuvija (Tyto alba) 10.800,00 Kn

sove (Strigidae)

- æuk (Otus scops) 3.600,00 Kn
- ušara (Bubo bubo) 10.800,00 Kn
- mali æuk (Glaucidium passerinum) 14.400,00 Kn
- sivi æuk (Athene noctua) 3.600,00 Kn
- šumska sova (Strix aluco) 1.600,00 Kn
- planinska sova (Strix uralensis) 4.800,00 Kn
- mala ušara (Asio otus) 2.400,00 Kn
- sova moèvarica (Asio flammeus) 40.000,00 Kn
- æuk batoglavac (Aegolius funereus) 7.200,00 Kn

legnjevi (Caprimulgidae)

- leganj (Caprimulgus europaeus) 7.200,00 Kn

èiope (Apodidae)

- bijela èiopa (Apus melba) 2.400,00 Kn
- smeða èiopa (Apus pallidus) 3.600,00 Kn
- èiopa (Apus apus) 800,00 Kn

vodomari (Alcedinidae)

- vodomar (Alcedo atthis) 5.400,00 Kn

pèelarice (Meropidae)

- pèelarica (Merops apiaster) 5.400,00 Kn

zlatovrane (Coracidae)
- zlatovrana (Coracias garrulus) 21.600,00 Kn

pupavci (Upupidae)

- pupavac (Upupa epops) 4.800,00 Kn

djetliæi, žune (Picidae)

- vijoglav (Jynx torquilla) 3.600,00 Kn
- mali djetliæ (Picoides minor) 4.800,00 Kn
- planinski djetliæ (Picoides leucotos) 3.600,00 Kn
- crvenoglavi djetliæ (Picoides medius) 7.200,00 Kn
- sirijski djetliæ (Picoides syriacus) 2.400,00 Kn
- veliki djetliæ (Picoides major) 1.600,00 Kn
- troprsti djetliæ (Picoides tridactylus) 10.800,00 Kn
- crna žuna (Dryocopus martius) 2.400,00 Kn
- siva žuna (Picus canus) 5.400,00 Kn
- zelena žuna (Picus viridis) 2.400,00 Kn

ševe (Alaudidae)

- velika ševa (Melanocorypha calandra) 4.800,00 Kn
- kratkoprsta ševa (Calandrella brachydactyla) 2.400,00 Kn
- kukmasta ševa (Galerida cristata) 1.200,00 Kn
- ševa krunica (Lullula arborea) 2.400,00 Kn
- poljska ševa (Allauda arvensis) 800,00 Kn
- planinska ševa (Eremophila alpestris) 4.800,00 Kn

lastavice (Hirundinidae)

- bregunica (Riparia riparia) 1.200,00 Kn
- hridna lastavica (Hirundo rupestris) 2.400,00 Kn
- lastavica (Hirundo rustica) 1.200,00 Kn
- peæinska lastavica (Hirundo daurica) 3.600,00 Kn
- piljak (Delichon urbica) 600,00 Kn

pastirice, trepteljke (Motacillidae)

- žuta pastirica (Motacilla flava) 1.600,00 Kn
- gorska pastirica (Motacilla cinerea) 1.600,00 Kn
- bijela pastirica (Motacilla alba) 800,00 Kn
- primorska trepteljka (Anthus campestris) 3.600,00 Kn
- livadna trepteljka (Anthus pratensis) 1.600,00 Kn
- prugasta trepteljka (Anthus trivialis) 800,00 Kn
- planinska trepteljka (Anthus spinoletta) 2.400,00 Kn

svraèci (Laniidae)

- rusi svraèak (Lanius collurio) 1.200,00 Kn
- sivi svraèak (Lanius minor) 5.400,00 Kn
- veliki svraèak (Lanius excubitor) 4.800,00 Kn
- riðoglavi svraèak (Lanius senator) 2.400,00 Kn

kugare (Bombycillidae)

- kugara (Bombycilla garrulus) 2.400,00 Kn

vodenkosi (Cinclidae)

- vodenkos (Cinclus cinclus) 2.400,00 Kn

palèiæi (Troglodytidae)

- palèiæ (Troglodytes troglodytes) 600,00 Kn

popiæi (Prunellidae)

- alpski popiæ (Prunella collaris) 7.200,00 Kn
- sivi popiæ (Prunella modularis) 1.600,00 Kn

muharice (Muscicapidae)

drozdovi, slavuji, crvenrepke (Turdinae)
- crvendaæ (Erithacus rubecula) 600,00 Kn
- mrki slavuj (Erithacus luscinia) 2.400,00 Kn
- slavuj (Erithacus megarhynchos) 600,00 Kn
- modrovoljka (Erithacus svecicus) 4.800,00 Kn
- mrka crvenrepka (Phoenicurus ochruros) 800,00 Kn
- šumska crvenrepka (Phoenicurus phoenicurus) 2.400,00 Kn
- smeðeglava travarka (Saxicola rubetra) 800,00 Kn
- crnoglava travarka (Saxicola torquata) 2.400,00 Kn
- sivkasta bjeloguza (Oenanthe oenanthe) 800,00 Kn
- primorska bjeloguza (Oenanthe hispanica) 2.400,00 Kn
- dvobojna bjeloguza (Oenanthe pleschanka) 4.800,00 Kn
- kamenjar (Monticola saxatilis) 5.400,00 Kn
- modrokos (Monticola solitarius) 5.400,00 Kn
- planinski kos (Turdus tarquatus) 4.800,00 Kn
- kos (Turdus merula) 600,00 Kn
- drozd bravenjak (Turdus pilaris) 1.600,00 Kn
- mali drozd (Turdus iliacus) 1.600,00 Kn
- drozd cikelj (Turdus philomelos) 600,00 Kn
- drozd imelaš (Turdus viscivorus) 600,00 Kn
brkate sjenice (Panurinae)
- brkata sjenica (Panurus biarmicus) 4.800,00 Kn
grmuše, trstenjaci (Sylvinae)
- svilorepa (Cettia cetti) 2.400,00 Kn
- veliki cvrèiæ (Locustella luscinioides) 4.800,00 Kn
- cvrèiæ potoèar (Locustella fluviatilis) 2.400,00 Kn
- pjegavi cvrèiæ (Locustella naevia) 2.400,00 Kn
- trstenjak ševar (Acrocephalus paludicola) 40.000,00 Kn
- trstenjak rogožar (Acrocephalus 
schoenobenus) 1.600,00 Kn
- trstenjak cvrkutiæ (Acrocephalus scirpaceus) 2.400,00 Kn
- trstenjak mlakar (Acrocephalus palustris) 800,00 Kn
- crnoprugasti trstenjak (Acrocephalus
melanopogon) 7.200,00 Kn
- veliki trstenjak (Acrocephalus arundinaceus) 800,00 Kn
- žuti voljiæ (Hippolais icterina) 3.200,00 Kn
- kratkokrili voljiæ (Hippolais polyglotta) 2.400,00 Kn
- voljiæ maslinar (Hippolais olivetorum) 21.600.00 Kn
- sivi voljiæ (Hippolais pallida) 3.600,00 Kn
- pjegava grmuša (Sylvia nisoria) 2.400,00 Kn
- velika grmuša (Sylvia hortensis) 2.400,00 Kn
- siva grmuša (Sylvia borin) 1.600,00 Kn
- crnokapa grmuša (Sylvia atricapilla) 600,00 Kn
- grmuša pjenica (Sylvia communis) 800,00 Kn
- grmuša èevrljinka (Sylvia curruca) 1.600,00 Kn
- crnoglava grmuša (Sylvia melanocephala) 800,00 Kn
- bjelobrka grmuša (Sylvia cantillans) 800,00 Kn
- brezov zviždak (Phylloscopus trochilus) 1.600,00 Kn
- zviždak (Phylloscopus collybitus) 600,00 Kn
- gorski zviždak (Phylloscopus bonelli) 3.200,00 Kn
- šumski zviždak (Phylloscopus sibilatrix) 1.600,00 Kn
- zlatoglavi kraljiæ (Regulus regulus) 3.200,00 Kn
- vatroglavi kraljiæ (Regulus ignicapillus) 800,00 Kn
- šivalica (Cisticola juncidis) 3.200,00 Kn

muharice (Muscicapinae)

- crnoglava muharica (Ficedula hypoleuca) 1.600,00 Kn
- bjelovrata muharica (Ficedula albicollis) 2.400,00 Kn
- mala muharica (Ficedula parva) 1.600,00 Kn
- muharica (Muscicapa striata) 1.200,00 Kn

dugorepe sjenice (Aegithalidae)

- dugorepa sjenica (Aegithalos caudatus) 800,00 Kn

sjenice mošnjarke (Remizidae)

- sjenica mošnjarka (Remiz pendulinus) 2.400,00 Kn

sjenice (Paridae)

- crnoglava sjenica (Parus palustris) 600,00 Kn
- mrka sjenica (Parus lugubris) 2.400,00 Kn
- planinska sjenica (Parus montanus) 1.600,00 Kn
- jelova sjenica (Parus ater) 600,00 Kn
- kukmasta sjenica (Parus cristatus) 1.600,00 Kn
- velika sjenica (Parus major) 600,00 Kn
- plavetna sjenica (Parus caeruleus) 600,00 Kn

brgljezi (Sittidae)

- brgljez (Sitta europaea) 600,00 Kn
- brgljez kamenjar (Sitta neumayer) 3.600,00 Kn
- crvenokrili litièar (Tichodroma muraria) 7.200,00 Kn

puzavci (Certhiidae)

- kratkokljuni puzavac (Certhia familiaris) 800,00 Kn
- dugokljuni puzavac (Certhia brachydactyla) 800,00 Kn

strnadice (Emberizidae)

- velika strnadica (Emberiza calandra) 1.600,00 Kn
- žuta strnadica (Emberiza citrinella) 800,00 Kn
- strnadica cikavica (Emberiza cia) 2.400,00 Kn
- vrtna strnadica (Emberiza hortulana) 2.400,00 Kn
- crnogrla strnadica (Emberiza cirlus) 800,00 Kn
- crnoglava strnadica (Emberiza melanocephala) 1.200,00 Kn
- moèvarna strnadica (Emberiza schoeniclus) 1.600,00 Kn

zebe (Fringilidae)


- zeba (Fringilla coelebs) 600,00 Kn
- sjeverna zeba (Fringilla montifringilla) 1.600,00 Kn
- žutarica (Serinus serinus) 600,00 Kn
- zelendur (Carduelis chloris) 600,00 Kn
- èižak (Carduelis spinus) 800,00 Kn
- èešljugar (Carduelis carduelis) 600,00 Kn
- sjeverna jurièica (Acanthis flammea) 1.600,00 Kn
- jurièica (Acanthis cannabina) 800,00 Kn
- krstokljun (Loxia curvirostra) 2.400,00 Kn
- zimovka (Pyrrhula pyrrhula) 800,00 Kn
- batokljun (Coccothraustes coccothraustes) 1.600,00 Kn

vrapci (Ploceidae)


- vrabac (Passer domesticus) 600,00 Kn
- španjolski vrabac (Passer hispaniolensis) 1.600,00 Kn
- poljski vrabac (Passer montanus) 600,00 Kn

èvorci (Sturnidae)

- ružièasti èvorak (Sturnus roseus) 7.200,00 Kn
- èvorak (Sturnus vulgaris) 600,00 Kn

vuge (Oriolidae)

- vuga (Oriolus oriolus) 800,00 Kn

vrane (Corvidae)

- kreja (Nucifraga caryocatactes) 2.400,00 Kn
- žutokljuna galica (Pyrrhocorax graculus) 3.600,00 Kn
- gavran (Corvus corax) 2.400,00 Kn
- sve ostale europske vrste koje se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske - od 4.800-40.000 kuna, ovisno o brojnosti i statusu ugroženosti

7. SISAVCI (MAMALIA)

ježevi (Erinaceidae)

- bjeloprsni jež (Erinaceus concolor) 3.000,00 Kn

rovke (Soricidae)

- dvobojna rovka (Crocidura leucodon) 500,00 Kn
- poljska rovka (Crocidura suaveolens) 500,00 Kn
- patuljasta rovka (Suncus etruscus) 500,00 Kn
- moèvarna rovka (Neomys anomalus) 1.000,00 Kn
- vodena rovka (Neomys fodiens) 2.000,00 Kn
- planinska rovka (Sorex alpinus) 500,00 Kn
- šumska rovka (Sorex araneus) 500,00 Kn
- mala rovka (Sorex minutus) 500,00 Kn

krtice (Talpidae)

- kratica (Talpa europaea) - na otoku Cresu 4.000,00 Kn

šišmiši potkovnjaci (Rhinolophidae)

- sredozemni potkovnjak (Rhinolophus blasii) 4.000,00 Kn
- južni potkovnjak (Rhinoloplus euryale) 2.000,00 Kn
- veliki potkovnjak (Rhinolophus
ferrumequinum) 1.000,00 Kn
- mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 3.000,00 Kn
- Meheljev potkovnjak (Rhinolophus mehelyi) 4.000,00 Kn

šišmiši glatkonosci (Vespertilionidae)

- širokouhi mraènjak (Barbastella barbastellus) 2.000,00 Kn
- sjeverni noænjak (Eptesicus nilssoni) 4.000,00 Kn
- kasni noænjak (Eptesicus serotinus) 2.000,00 Kn
- primorski šišmiš (Hypsugo savii) 1.000,00 Kn
- dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersi) 2.000,00 Kn
- velikouhi šišmiš (Myotis bechsteini) 4.000,00 Kn
- oštrouhi šišmiš (Myotis blythii) 2.000,00 Kn
- Brandtov šišmiš (Myotis brandti) 4.000,00 Kn
- dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii) 2.000,00 Kn
- moèvarni šišmiš (Myotis dasycneme) 4.000,00 Kn
- rijeèni šišmiš (Myotis daubentoni) 3.000,00 Kn
- vlasasti šišmiš (Myotis emarginatus) 3.000,00 Kn
- veliki šišmiš (Myotis myotis) 2.000,00 Kn
- mali brkati šišmiš (Myotis mystacinus) 2.000,00 Kn
- resasti šišmiš (Myotis nattereri) 3.000,00 Kn
- veliki veèernjak (Nyctalus lasiopterus) 4.000,00 Kn
- mali veèernjak (Nyctalus leisleri) 4.000,00 Kn
- rani veèernjak (Nyctalus noctula) 2.000,00 Kn
- bjelorubi šišmiš (Pipistrellus kuhlii) 1.000,00 Kn
- mali šumski šišmiš (Pipistrellus nathusii) 4.000,00 Kn
- patuljasti šišmiš (Pipistrellus pipistrellus) 1.000,00 Kn
- sjeverni dugouhi šišmiš (Plecotus auritus) 1.000,00 Kn
- južni dugouhi šišmiš (Plecotus austriacus) 1.000,00 Kn
- dvobojni šišmiš (Vespertilio murinus) 4.000,00 Kn

šišmiši slobodnorepci (Molossidae)

- sredozemni šišmiš slobodnorepac
(Tadarida teniotis) 4.000,00 Kn

vjeverice (Sciuridae)

- vjeverica (Sciurus vulgaris) 2.000,00 Kn
- tekunica (Spermophilus citellus) 8.000,00 Kn

puhovi (Myoxidae)

- gorski puh (Dryomys nitedula) 2.000,00 Kn
- vrtni puh (Eliomys quercinus) 3.000,00 Kn
- puh lješnikar (Muscardinus avellanarius) 1.000,00 Kn
- veliki puh (Myoxus glis) - sjeverno od Save 2.000,00 Kn

miševi (Muridae)

- hrèak (Cricetus cricetus) 2.000,00 Kn
- sljepaš (Nannospalax leucodon) 8.000,00 Kn
- runati voluhar (Dinaromys bogdanovi) 4.000,00 Kn
- planinska voluharica (Chionomys
nivalis) - na podruèju Istre 1.000,00 Kn
- alpski voluhariæ (Microtus
multiplex) - sjeverno od Save 2.000,00 Kn
- šumski miš (Apodemus flavicollis) - u
šumi Dundo na Rabu 1.000,00 Kn
- miš humkaš (Mus spicilegus) 2.000,00 Kn

dupini (Delphinidae)

- obièni (mali) dupin (Delphinus delphis) 40.000,00 Kn
- dobri dupin (Tursiops truncatus) 35.000,00 Kn
- sve ostale vrste kitova (Cetacea) koji
se zateknu u Jadranu 40.000,00 Kn

psi (Canidae)

- vuk (Canis lupus) 40.000,00 Kn

maèke (Felidae)

- divlja maèka (Felis silvestris) - na
podruèju Like, Gorskoga kotara,
Dinare i Biokova 10.000,00 Kn
- ris (Lynx lynx) 20.000,00 Kn

kune (Mustelidae)


- vidra (Lutra lutra) 30.000,00 Kn
- zerdav (Mustela erminea) 5.000,00 Kn

tuljani (Phocidae)

- sredozemna medvjedica (Monachus
monachus) 100.000,00 Kn

Članak 3.
Visina naknade štete prouzroèene drugim radnjama u odnosu na posebno zaštiæene životinjske vrste iz èlanka 2. ovoga Pravilnika (ozljeðivanjem, rastjerivanjem, proganjanjem, hvatanjem i držanjem) kao i uništavanjem odnosno ošteæivanjem njihovih razvojnih oblika (jaja, lièinki, mladunèadi) i njihovih gnijezda, legla ili staništa, utvrðuje se postotkom iznosa predviðenog za pojedinu životinjsku vrstu u èlanku 2. ovoga Pravilnika, i to u rasponu od 20% do 80%, imajuæi u vidu vrstu radnje, stupanj ošteæenja i znaèenje zaštiæene životinjske vrste.
Ukoliko je šteta iz stavka 1. ovoga èlanka onemoguæila životinji daljnji samostalni opstanak u prirodi, visina naknade štete utvrðuje se u visini naknade iz èlanka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odštetni cjenik ("Narodne novine", br. 12/85).

Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".