Na temelju članka 168. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/02, 82/01 i 103/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA OCJENJIVANJA RADA I UNAPRJEĐENJA STRUČNIH RADNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

(“Narodne novine”, broj 38/04)
 
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se postupak i kriteriji ocje­njiva­nja i napredova­nja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi u zva­nje mentora i savjetnika.
 
Članak 2.
Svrha je ovog pravilnika utvrditi kriterije vrednova­nja rada stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi koji svojim stručnim radom i kreativnošću, te kvalitetom i opse­gom obav­lja­nja poslova u zadanim rokovima postižu uzorne rezultate, te pridonose unapređiva­nju djelatnosti socijalne skrbi.
 
Članak 3.
Stručni radnici visoke stručne spreme koji udovo­lje kriterijima ocje­njiva­nja utvrđenim ovim pravilnikom mogu napredovati u zva­nja mentora i savjetnika.
 
1. KRITERIJI OCJENJIVANJA
 
Članak 4.
Stručno zna­nje, učinkovitost i poštiva­nje profesionalne etike i obveza iz radnog odnosa stručnih radnika ustanova socijalne skrbi (u da­lj­njem tekstu: stručni radnik), i ravnate­lja koji obav­lja i poslove stručnog rada (u da­lj­njem tekstu ravnate­lj), ocje­njuju se prema s­ljedećim kriterijima:
 
1. stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u obav­lja­nju poslova,
 
2. kvalitete i opsega obav­ljenih poslova i pridržava­nja zadanih rokova u obav­lja­nju poslova,
 
3. sturčno usavršava­nje, sudjelova­nje na stručnim savjetova­njima uz pisani stručni rad i objav­ljiva­nje stručnih radova,
 
4. poštiva­nje radnog vremena.
 
Članak 5.
Stručni radnik u obav­lja­nju poslova pokazao je stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, i to kako slijedi:
 
1.1. kriterij stručnosti
a) NAROČITA STRUČNOST – naročito dobro poznaje pravila struke, redovito prati i primje­njuje najsuvremenije metode rada, poštuje profesionalnu etiku i odgovorno izvršava sve poslove iz djelokruga ­nje­gova rada,
 
b) STRUČNOST – dobro poznaje pravila struke, prati i primje­njuje najsuvremenije metode rada, poštuje profesionalnu etiku i odgovorno izvršava poslove iz djelokruga ­nje­gova rada,
 
c) ZADOVOLJAVAJUĆA STRUČNOST – zadovo­ljavajuće poznaje pravila struke, uglavnom prati i primje­njuje najsuvremenije metode rada, poštuje profesionalnu etiku i uglavnom odgovorno izvršava poslove iz djelokruga ­nje­gova rada,
 
d) NEDOVOLJNA STRUČNOST – nedovo­ljno poznaje pravila struke, ne prati i ne primje­njuje suvremene metode rada, često ne poštuje profesionalnu etiku i najčešće ne izvršava veliki dio poslova iz djelokruga ­nje­gova rada.
 
1.2. kriterij kreativnosti
a) NAROČITA KREATIVNOST – gotovo uvijek samostalno pronalazi najbo­lja rješe­nja sukladno pravilima struke, predlaže rješe­nja za pobo­ljša­nje rada iz djelokruga svojih poslova u ustrojbenoj jedinici i u ustanovi kao cjelini,
 
b) KREATIVNOST – često samostalno pronalazi najbo­lja rješe­nja u skladu s pravilima struke, predlaže rješe­nja za pobo­lj­ša­nje rada iz djelokruga svojih poslova u ustrojbenoj jedinici i u ustanovi kao cjelini,
 
c) ZADOVOLJAVAJUĆA KREATIVNOST – u zadovo­ljavajućoj mjeri samostalno pronalazi najbo­lja rješe­nja u skladu s pravilima struke, predlaže rješe­nja za pobo­ljša­nje rada iz djelokruga svojih poslova u ustrojbenoj jedinici u kojoj radi,
 
d) NEDOVOLJNA KREATIVNOST – u obav­lja­nju poslova nije samostalan i rijetko samostalno pronalazi rješe­nja iz djelokruga svojih poslova, u skladu s pravilima struke.
 
1.3. kriterij samoinicijativnosti
a) NAROČITA SAMOINICIJATIVNOST – u obav­lja­nju poslova potpuno je samostalan i samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju osobito složenog problema, i to kada je potrebno zajedno s drugim stručnim radnicima pronaći najbo­lje rješe­nje,
 
b) SAMOINICIJATIVNOST – u obav­lja­nju poslova uglavnom je samostalan i samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži uglavnom u slučaju osobito složenog problema, i to kada je potrebno zajedno s drugim stručnim radnicima pronaći najbo­lje rješe­nje,
 
c) ZADOVOLJAVAJUĆA SAMOINICIJATIVNOST – u obav­lja­nju poslova zadovo­ljavajuće je samostalan i samoinicijativan, ponekad ga je potrebno upućivati u rad, a pomoć i savjet traži i u slučaju ma­nje složenog problema.
 
d) NEDOVOLJNA SAMOINICIJATIVNOST – u obav­lja­nju poslova rijetko je samostalan i samoinicijativan, često ga treba upućivati u rad, objaš­njavati mu ­nje­gove obveze i pomagati mu u radu, pomoć i savjet traži često.
 
Članak 6.
Stručni je radnik zadovo­ljio kriterije kvalitete i opse­ga obav­lja­nja poslova svoga radnog mjesta, pri čemu se pridržavao zadanih rokova, i to kako slijedi:
 
2.1. kriterij kvalitete
 
a) NAROČITO KVALITETNO – u poslovima koje je obav­ljao nije bilo potrebno ništa mije­njati, kvaliteta ­nje­gova rada s osnove pravila struke i profesionalne etike na vrlo je visokoj razini, te na ­nje­gov stručni rad nije bilo nikakvih prigovora,
 
b) KVALITETNO – u poslovima koje je obav­ljao uglavnom nije bilo potrebno ništa mije­njati, kvaliteta ­nje­gova rada s osnove pravila struke i profesionalne etike na visokoj je razini, te na ­nje­gov stručni rad uglavnom nije bilo prigovora,
 
c) ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETNO – u poslovima koje je obav­ljao rijetko je bilo potrebno nešto mije­njati, kvaliteta ­nje­gova rada s osnove pravila struke i profesionalne etike na zadovo­ljavajućoj je razini, te je na ­nje­gov stručni rad rijetko bilo prigovora,
 
d) NEDOVOLJNO KVALITETNO – u poslovima koje je obav­ljao često je bilo potrebno vršiti promjene, kvaliteta ­nje­gova rada s osnove pravila struke i profesionalne etike nije na zadovo­ljavajućoj razini, te je na ­nje­gov stručni rad često bilo prigovora.
 
2.2. kriterij opse­ga
a) – U CIJELOSTI je obavio poslove iz svog djelokruga rada,
 
b) – UGLAVNOM je obavio poslove iz svog djelokruga rada,
 
c) – U ZADOVOLJAVAJUĆEM DIJELU je obavio poslove iz svog djelokruga rada,
 
d) – U MANJEM DIJELU je obavio poslove iz svog djelokruga rada.
 
2.3. kriterij zadanih rokova
a) – U ZADANIM ROKOVIMA je obavio poslove iz svog djelokruga rada,
 
b) – UGLAVNOM JE U ZADANIM ROKOVIMA obavio poslove iz svog djelokrugarada,
 
c) – U ZADOVOLJAVAJUĆEM DIJELU JE U ZADANIM ROKOVIMA obavio poslove iz svog djelokruga rada,
 
d) – U MANJEM DIJELU JE U ZADANIM ROKOVIMA obavio poslove iz svog djelokruga rada.
 
Članak 7.
Stručni radnik se stručno usavršavao, sudjelovao na stručnim savjetova­njima uz pisani stručni rad i objav­ljivao stručne radove, i to kako slijedi:
 
3. kriterij stručnog usavršava­nja, objav­ljiva­nja i promocije stručnih radova
 
a) – REDOVITO se stručno usavršava i sustavno prati struč­nu literaturu, redovito aktivno sudjeluje na stručnim savjeto­va­njima uz pisani stručni rad i objav­ljuje stručne radove,
 
b) – POVREMENO se stručno usavršava i sudjeluje na struč­nim savjetova­njima, prati stručnu literaturu i povremeno objavljuje stručne radove,
 
c) – ZADOVOLJAVAJUĆE se stručno usavršava i sudje­luje na stručnim savjetova­njima, zadovo­ljavajuće prati stručnu literaturu i objav­ljuje stručne radove,
 
d) – NEDOVOLJNO se stručno usavršava, nedovo­ljno prati stručnu literaturu, nije zainteresiran za sudjelova­nje na stručnim savjetova­njima i ne objav­ljuje stručne radove.
 
Članak 8.
Stručni je radnik u poštiva­nju radnog vremena zadovo­ljio slje­­deće kriterije:
 
4. kriterij dolaska i odlaska na posao i izbiva­nja za vrijeme radnog vremena
 
a) – NAROČITO ODGOVORAN – na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne izbiva bez opravdanog razloga u vrijeme posla,
 
b) – ODGOVORAN – uglavnom na vrijeme dolazi na posao, uglavnom ne izlazi ranije s posla i ne izbiva bez opravdanog razloga u vrijeme posla,
 
c) – ZADOVOLJAVAJUĆE ODGOVORAN – ponekad kasni na posao i izlazi ranije s posla, te ponekad izbiva u vrijeme posla bez dozvole nadređenog radnika,
 
d) – NEDOVOLJNO ODGOVORAN – često kasni na posao i izlazi ranije s posla, te bez opravdanog razloga često izbiva u vrijeme posla.
 
2. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA
 
Članak 9.
Rad stručnih radnika i ravnate­lja ocje­njuje se prema kriterijima iz članaka 5., 6., 7. i 8. ovog pravilnika zaokruživa­njem oznake ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na obrascu OSR-1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.
 
Svakoj ocjeni određuje se broj bodova prema kriterijima iz svih točaka pod slovnom oznakom, i to kako slijedi:
 
»a)« – određuje se 8 bodova
 
»b)« – određuje se 6 bodova
 
»c)« – određuje se 3 boda
 
»d)« – određuje se 1 bod
 
Članak 10.
Ocjena stručnih radnika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je ­njihov rad ocije­njen prema kriterijima iz članaka 5., 6., 7. i 8. ovog pravilnika, i to kako slijedi:
 
1. »naročito uspješan«, ako je zbroj postignutih bodova 55 do 64,
 
2. »uspješan«, ako je zbroj postignutih bodova 45 do 54,
 
3. »zadovo­ljava«, ako je zbroj postignutih bodova stručnih radnika 30 do 44,
 
4. »ne zadovo­ljava«, ako je zbroj postignutih bodova do 30.
 
Članak 11.
Stručni radnici i ravnate­lj ocje­njuju se svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.
 
Stručni radnici i ravnate­lj koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili ma­nje od šest mjeseci, bez obzira na razloge, ne ocje­njuju se.
 
Članak 12.
Rad stručnih radnika ustanove ocje­njuje ravnate­lj na pri­jedlog neposredno nadređenog vodite­lja ustrojbene jedinice, a rad stručnih radnika ustanove koja nema ustrojbenih jedinica i stručnih radnika koji su vodite­lji ustrojbenih jedinica, ocje­njuje ravnate­lj na vlastiti prijedlog.
 
Rad ravnate­lja ocje­njuje ministar zdravstva i socijalne skrbi, na prijedlog Upravnog vijeća ustanove.
 
Članak 13.
Nadređeni vodite­lj ustrojbene jedinice ustanove, odnosno ravnate­lj ustanove u slučajevima iz članka 12. stavka 1. ovog pravilnika, dužan je s prijedlogom ocjene upoznati stručnog radnika na koje­g se ocjena odnosi, što radnik potvrđuje potpisom na obrascu OSR-1.
 
Upravno vijeće dužno je upoznati ravnate­lja s prijedlogom ocjene, što ravnate­lj potvrđuje potpisom na obrascu OSR-1.
 
Ako stručni radnik ili ravnate­lj odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog ­nje­gove odsutnosti takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se sastaviti bi­lješka na obrascu OSR-1.
 
Članak 14.
Vodite­lj ustrojbene jedinice dostav­lja ravnate­lju ustanove prijedlog ocjene za svakoga stručnog radnika kojem je nadređen, odnosno Upravno vijeće ustanove dostav­lja ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi pisani prijedlog ocjene rada ravnate­lja, na obrascima propisanim ovim pravilnikom.
 
O ocjeni, koja mora biti obrazložena, ravnate­lj ustanove, odnosno ministar zdravstva i socijalne skrbi, donosi odluku.
 
Ocjena stručnog radnika i ravnate­lja unosi se u osobni oče­vidnik.
 
Članak 15.
Stručni radnik koji je nezadovo­ljan ocjenom može podnijeti prigovor Upravnom vijeću ustanove u roku 15 dana od dana primitka odluke.
 
Ravnate­lj koji je nezadovo­ljan ocjenom može podnijeti prigovor ministru zdravstva i socijalne skrbi u roku 15 dana od dana primitka odluke.
 
Članak 16.
Stručnom radniku koji je dva puta uzastopno ocije­njen ocjenom »ne zadovo­ljava« ravnate­lj ustanove može redovito otkazati ugovor o radu, sukladno odredbama zakona, podzakonskih akata i opće­g akta ustanove kojima se uređuju radni odnosi.
 
Ako je ravnate­lj dva puta uzastupno ocije­njen ocjenom »ne zadovo­ljava«, Upravno vijeće dužno je pokrenuti postupak za ­nje­govo razrješe­nje sukladno odredbama zakona kojim se uređuje postupak imenova­nja i razrješe­nja ravnate­lja.
 
3. NAČIN PROVOĐENJA NAPREDOVANJA
 
Članak 17.
Zva­nje mentora mogu steći stručni radnik i ravnate­lj ako:
 
– imaju najma­nje pet godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi i tri su godine uzastupno ocije­njeni ocjenom »naročito uspješan«, odnosno pet godina uzastopno ocije­njeni ocjenom »uspješan«,
 
– su prema kriterijima iz članka 5. pod točkom 1.1. i kriterijima iz članka 6. pod točkom 2.1., postigli 16 bodova,
 
– su se prema članku 7. ovog pravilnika redovito stručno usa­vršavali.
 
Članak 18.
Zva­nje savjetnika mogu steći stručni radnik i ravnate­lj ako:
 
– imaju najma­nje deset godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi i zva­nje mentora najma­nje pet godina,
 
– su prema kriterijima iz članka 5. pod točkom 1.1. i članka 6. pod točkom 2.1. ovog pravilnika postigli 16 bodova,
 
– su se prema članku 7. ovog pravilnika redovito stručno usavršavati, aktivno sudjelovali na stručnim savjetova­njima i objav­ljivali stručne radove.
 
Članak 19.
Postupak za unapređe­nje stručnog radnika pokreće se na pisani prijedlog ravnate­lja ustanove, a za unapređe­nje ravnate­lja pokreće se na pisani prijedlog Upravnog vijeća ustanove, na obras­cima NM-1 i NS-1.
 
Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi ministarstvo zdrav­stva i socijalne skrbi kojem je ustanova dužna dostaviti:
 
– prijedlog za napredova­nje,
 
– fotokopiju diplome,
 
– fotokopiju radne k­njižice,
 
– životopis stručnog radnika s podacima o stečenom usavrša­va­nju, te metodama rada i postignutom unapređe­nju u stručnom radu,
 
– ocjene stručnog rada radnika i ravnate­lja,
 
– objav­ljene stručne radove.
 
Članak 20.
 Unapređe­njem u zva­nje mentora i savjetnika stječe se pravo i obveze na rad dijelom radnog vremena na poslovima mentorstva i rada na drugim stručnim poslovima u skladu s odlukom ministra zdravstva i socijalne skrbi.
 
Članak 21.
Stručni radnik ili ravnate­lj unapređuje se u zva­nje mentora i zva­nje savjetnika na pet godina.
 
Stručni radnik ili ravnate­lj unapređuje se u zva­nje mentora ne pet godina i može zadržati isto zva­nje i nakon isteka tog roka, ako se potvrdio u svom stručnom radu, i to:
 
– redovitim aktivnim sudjelova­njem na stručnim skupovima,
 
– stručnim usavršava­njem, primje­njiva­njem stečenih zna­nja i prenoše­nja tih zna­nja drugim stručnim radnicima,
 
– prihvaća­njem mentorstva.
 
Stručni radnik ili ravnate­lj unapređuje se u zva­nje savjetnika na pet godina i može zadržati isto zva­nje i nakon isteka tog roka, ako se potvrdio u svom stručnom radu, i to:
 
– redovitim aktivnim sudjelova­njem na stručnim skupovima,
 
– stručnim usavršava­njem, primje­njiva­njem stečenih zna­nja i prenoše­njem tih zna­nja drugim stručnim radnicima,
 
– objav­ljiva­njem najma­nje dva stručna rada.
 
Članak 22.
Stručni radnik i ravnate­lj unaprijeđen u zva­nje mentora ili savjetnika dužan je, najma­nje šest mjeseci prije isteka roka iz članka 21. stavka 1. ovog pravilnika, dostaviti ministarstvu zdrav­stva i socijalne skrbi pisano izvješće o svom radu, fotokopije odluka o ocjenama u proteklom razdob­lju i objav­ljene stručne radove.
 
Ako stručni radnik i ravnate­lj unaprijeđen u zva­nje mentora ili zva­nje savjetnika ne zadovo­lji uvjete iz članka 21. stavka 2. i 3., gubi stečeno zva­nje.
 
Članak 23.
Stručni radnik i ravnate­lj koji je izgubio zva­nje mentora ili savjetnika može podnijeti prigovor ministru zdravstva i socijalne skrbi u roku 15 dana od dana primitka odluke o gubitku zva­nja.
 
Članak 24.
Postupak za napredova­nje u zva­nje savjetnika može biti pokrenut najranije pet godina nakon imenova­nja u zva­nje mentora.
 
Članak 25.
Stručni radnik ili ravnate­lj može biti unaprijeđen u zva­nje mentora ili savjetnika i prije isteka roka od pet godina, i to ako je tri puta uzastopce ocije­njen ocjenom »naročito uspješan«, te ako je prema kriterijima iz članka 5. točka 1.1., članka 6. točka 2.1. i članka 7. točka 3. ovog pravilnika, postigao maksimalni broj bodova.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 26.
Obrasci OSR-1, NM-1 i NS-1 za ocje­njiva­nje i pokreta­nje postupka napredova­nja sastavni su dio ovog pravilnika.
 
Članak 27.
Ako je stručni radnik stekao zva­nje mentora ili savjetnika prema odredbi članka 168. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) može i prije isteka roka od pet godina podnijeti zahtjev za unapređe­nje ili zadržava­nje stečenog zva­nja, samo ukoliko je tri godine uzastopce ocije­njen ocjenom »naročito uspješan«.
 
Članak 28.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
 
 
 
OBRAZAC OSR-1
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
(naziv i adresa ustanove)
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
(ime i prezime stručnog radnika)
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
(naziv radnog mjesta prema općem aktu ustanove)
 
 
 
Prijedlog ocjene po kriterijima:         Broj bodova
 
1. stručnost, kreativnost i samoinicijativnost
 
    1.1. a)
 
           b)
 
           c)
 
           d)
 
    1.2. a)
 
           b)
 
           c)
 
           d)
 
    1.3. a)
 
           b)
 
           c)
 
           d)
 
2. kvaliteta, opse­g i rokovi obav­ljenih poslova
 
    2.1. a)
 
           b)
 
           c)
 
           d)
 
    2.2. a)
 
           b)
 
           c)
 
           d)
 
    2.3. a)
 
           b)
 
           c)
 
           d)
 
3. stručno usavršava­nje i objav­ljiva­nje stručnih radova
 
           a)
 
           b)
 
           c)
 
           d)
 
4. poštiva­nje radnog vremena
 
           a)
 
           b)
 
           c)
 
           d)
 
Ukupno bodova: ––––––––––––
 
S obzirom da ukupni zbroj bodova stručnog radnika/ravnate­lja iznosi ––––––––––––––––––––––––, predlažem da se stručni radnik za–––––––– godinu
 
 
 
ocijeni ocjenom –––––––– .
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
                                                            (nadređeni radnik/predsj. struč. vijeća)
 
U ––––––––––––––––––– , –––––––––– 200––– godine
 
S prijedlogom ocjene upoznat          
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
                                                            (stručni radnik/ravnate­lj)    
 
OBRAZAC NM-1
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
(naziv i adresa ustanove)
 
Na temelju članka 17. Pravilnika o postupku i kriterijima ocje­njiva­nja rada i unapređe­nja stručnih radnika ustanova socijalne skrbi, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi dostav­lja se
 
PRIJEDLOG ZA NAPREDOVANJE U ZVANJE MENTORA
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
(ime, ime majke ili oca, prezime stručnog radnika/ravnate­lj čije se napredova­nje predlaže)
 
Rođen-a ––––––––––––––––––––––––– završio-la školova­nje na
 
            (datum i mjesto rođe­nja)      
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
(naziv i sjedište visokoškolske ustanove i godina završetka)
 
i stekla zva­nje ––––––––––––––––––––––––––.
 
Zaposlio-la sam se –––––––––– godine u ––––––––––––––––––
 
                                    (naziv ustanove)    
 
i imam ––––––––––– godina radnog iskustva.
 
Do sada sam radio-la
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
 
Sada radim u –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
                                         (naziv ustanove)
 
na poslovima ––––––––––––––––––––––.
 
Uz prijedlog za napredova­nje sukladno odredbi članka 17. navedenog Pravilnika dostav­lja se:
 
– preslik diplome
 
– radni životopis stručnog radnika/ravnate­lja s podacima o stečenom usavršava­nju, metodama i postignutim unapređe­njima stručnog rada
 
– ocjene stručnog rada/ravnate­lja
 
          Podnosite­lj                        Ravnate­lj/
 
           prijedloga:                Predsjednik Upr. v.:
 
    ––––––––––––––––––––––––––           ––––––––––––––––––––––––––
 
––––––––––––––––––––––––––               ––––––––––––––––––––––––––                   
 
(potpis, mjesto i datum)   (potpis, mjesto i datum)
 
 
 
OBRAZAC NS-1
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
(naziv i adresa ustanove)
 
Na temelju članka 17. Pravilnika o postupku i kriterijima ocje­njiva­nja rada i unapređe­nja stručnih radnika ustanova socijalne skrbi, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi dostav­lja se
 
PRIJEDLOG ZA NAPREDOVANJE
U ZVANJE SAVJETNIKA
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
    (ime, ime majke ili oca, prezime stručnog radnika/ravnate­lj čije se napredova­nje predlaže)
 
Rođen-a ––––––––––––––––––––––––– završio-la školova­nje na
 
                      (datum i mjesto rođe­nja)         
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
              (naziv i sjedište visokoškolske ustanove i godina završetka)
 
i stekla zva­nje ––––––––––––––––––––––––––.
 
Zaposlio-la sam se –––––––––– godine u ––––––––––––––––––
 
                                    (naziv ustanove)    
 
i imam ––––––––––– godina radnog iskustva.
 
Do sada sam radio-la
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
 
Sada radim u –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
                              (naziv ustanove)
 
na poslovima –––––––––––––––––––––– a zva­nje mentora sam stekla ––––––––––––– godine.
 
Uz prijedlog za napredova­nje sukladno odredbi članka 17. navedenog Pravilnika dostav­lja se:
 
– preslik diplome
 
– radni životopis stručnog radnika/ravnate­lja s podacima o stečenom usavršava­nju, metodama i postignutim unapređe­njima stručnog rada
 
– ocjene stručnog rada/ravnate­lja
 
          Podnosite­lj                        Ravnate­lj/
 
           prijedloga:                Predsjednik Upr. v.:
 
    ––––––––––––––––––––––––––           ––––––––––––––––––––––––––
 
––––––––––––––––––––––––––             ––––––––––––––––––––––––––                     
(potpis, mjesto i datum)      (potpis, mjesto i datum)