Na osnovi članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15
i 61/17), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 124/17), donosi se

PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

("Narodne novine", broj 10/18)

I.
Ovim Planom prijma u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Stručnu službu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za 2018. godinu.

II.
Plan prijma u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme.

III.
U Stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske zaposleno je 15 državnih službenika na neodređeno vrijeme.

IV.
U Stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva u 2018., sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. te suglasnosti Ministarstva financija od 11. siječnja 2018., klasa: 100-01/18-01/07; urbroj: 513-05-01-18-2, planira se prijam na neodređeno vrijeme:
– 1 (jednog) državnog službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim studijem pravne struke.

V.
Na temelju ovog Plana prijma, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

VI.
Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«, te na internetskim stranicama Ministarstva uprave i Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.