Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82/13, 22/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela
 

ODLUKU O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018. GODINI

(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 7/18 i 95/18)

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za:
– investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
– investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
– informatizaciju zdravstvene djelatnosti,
a sve suklad­no planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.
Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području županija i Grada Zagreba iz stavka 1. ove točke, u 2018. godini utvrđuju se kako slijedi:
Tablica

Županija/Grad Zagreb Iznos sredstava za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće
održavanje
Iznos sredstava za otplate kredita Ukupni iznos sredstava za decentralizirane funkcije
0 1 2 3
ZAGREBAČKA 16.589.943 180.521 16.770.464
KRAPINSKO-ZAGORSKA 9.932.170 8.128.786 18.060.956
SISAČKO-MOSLAVAČKA 17.405.597 2.331.565 19.737.162
KARLOVAČKA 14.459.542   14.459.542
VARAŽDINSKA 16.832.036 2.067.000 18.899.036
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 14.028.506   14.028.506
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 13.863.973   13.863.973
PRIMORSKO-GORANSKA 21.125.963 1.905.401 23.031.364
LIČKO-SENJSKA 9.617.749   9.617.749
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 8.082.676 6.700.182 14.782.858
POŽEŠKO-SLAVONSKA 9.647.387   9.647.387
BRODSKO-POSAVSKA 13.594.692 2.752.000 16.346.692
ZADARSKA 15.973.096   15.973.096
OSJEČKO-BARANJSKA 21.398.594   21.398.594
ŠIBENSKO-KNINSKA 14.676.000   14.676.000
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 19.835.949 3.255.516 23.091.465
SPLITSKO-DALMATINSKA 27.845.495 2.100.000 29.945.495
ISTARSKA 12.476.081 8.715.043 21.191.124
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 15.648.786   15.648.786
MEĐIMURSKA 14.799.033   14.799.033
GRAD ZAGREB 36.629.298 5.321.780 41.951.078
UKUPNO 344.462.566 43.457.794 387.920.360.
Županije, odnosno Grad Zagreb zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja iznosa sredstava navedenih u stupcu 1 Tablice iz stavka 2. ove točke, za postupke istovrsne nabave veće vrijednosti mogu objediniti nabavu.
Dio sredstava za investicijsko ulaganje navedenih u stupcu 1 Tablice iz stavka 2. ove točke, namijenjenih za nabavu prijevoznih sredstava, može se koristiti isključivo za nabavku vozila za obavljanje osnovne djelatnosti.
Dio sredstava za investicijsko i tekuće održavanje navedenih u stupcu 1 Tablice iz stavka 2. ove točke, namijenjenih za nabavu auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, odnosi se na županijske zavode za hitnu medicinu.
Iznosi sredstava za otplate kredita navedenih u stupcu 2 Tablice iz stavka 2. ove točke, koriste se za otplatu kredita sklopljenih u prethodnom razdoblju, u svrhu:
– investicijskog ulaganja zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva te ulaganja u informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ove točke, a sukladno:
– Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klase: 510-07/03-02/03, urbroja: 5030104-03-9, od 22. svibnja 2003. godine i urbroja: 5030108-03-18, od 18. prosinca 2003. godine, vezano uz Plan razvoja bolničkih ustanova u Republici Hrvatskoj do 2010. godine
– Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klase: 510-07/03-02/03, urbroja: 5030108-04-1, od 2. prosinca 2004. godine, koji se odnosi na Izvješće o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klase: 510-07/03-02/03, urbroja: 5030104-03-9, od 22. svibnja 2003. godine i urbroja: 5030108-03-18, od 18. prosinca 2003. godine, vezano uz Plan razvoja bolničkih ustanova u Republici Hrvatskoj do 2010. godine
– odlukama Vlade Republike Hrvatske, te odlukama županijskih skupština, o preuzimanju obveza za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u sljedećim godinama
– pokrića dospjelih, a nepodmirenih obveza zdravstvenih ustanova (preostale obveze za otplate kredita zatečenih iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini, »Narodne novine«, br. 52/12 i 105/12).
 
 

II.
Potrebno je ishođenje prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo za korištenje sredstava navedenih u stupcu 1 Tablice iz točke I. stavka 2. ove Odluke, za projekte od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav kojim se vrši podizanje standarda u cilju poboljšanja učinkovitosti, dostupnosti i ostalih načela zdravstvene zaštite, a u svrhu sagledavanja obveza koje bi mogle proizaći kao neizravna buduća obveza za državni proračun.
Ukoliko se za financiranje projekata po modelu javno-privatnog partnerstva ugovorne prirode planira koristiti sredstva decentraliziranih funkcija, prije sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a strukturu decentraliziranih sredstava uskladiti na način da se ne dovodi u pitanje ostvarivanje postojećih minimalnih standarda koji su utvrđeni temeljem kriterija iz točke III. ove Odluke, a raspoređeni županijama i Gradu Zagrebu u Tablici u točki I. stavku 2. ove Odluke.
 
 

III.
Minimalni financijski standardi utvrđeni u točki I. stavku 2. ove Odluke, u ukupnoj visini od 387.920.360 kuna, čine osnovicu za izračun pomoći izrav­nanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 10. stav­kom 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 127/17).
Visina sredstava dodijeljenih pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu utvrđena je primjenom sljedećih kriterija:
– 75% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljeno je na temelju udjela broja osiguranih osoba u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj osiguranih osoba pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
– 10% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljeno je na temelju udjela broja lokaliteta na kojima se odvija zdravstvena djelatnost u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj lokaliteta u Republici Hrvatskoj
– 5% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljeno je na temelju udjela broja zdravstvenih ustanova u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj zdravstvenih ustanova koje imaju sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
– 5% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljeno je na temelju udjela broja ugovorenih kreveta u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj ugovorenih kreveta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj
Korektivni kriterij:
– 5% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljen je s obzirom na uključivanje projekata od prioritetne važnosti za podizanje dostupnosti zdravstvene zaštite ili završetak započetih investicija, te uzimajući u obzir udio ulaganja u zdravstvene ustanove (prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva) na području pojedinih županija iz državnog proračuna u prethodnim godinama.
 
 

IV.
Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti svoje odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u okvirima bilanciranih sredstava iz točke I. ove Odluke, a u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama zdravstvenih ustanova, u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta odnosno normativa i standarda iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, koje utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo.
 
 

V.
Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine.
Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne rashode iz točke III. ove Odluke čini opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.
Opseg djelatnosti utvrđuje se u skladu s planom i programom mjera zdravstvene zaštite i mrežom javne zdravstvene službe.
Sredstva iz točke I. stavka 2. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.
 
 

VI.
Županije i Grad Zagreb donose zaključak kojim utvrđuju popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdrav­stvenih ustanova na svom području uvažavajući svrhu utvrđenu u točki I. ove Odluke uz primjenu kriterija i mjerila iz točaka III. i IV. ove Odluke.
Ukoliko se u popis prioriteta uvrste obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, županije odnosno Grad Zagreb trebaju sukladno članku 44. stavku 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) prioritetno osigurati sredstva u okviru dodijeljene visine, te o istome izvijesti ministarstvo nadležno za zdravstvo uz dostavu dokumentacije.
Županije, odnosno Grad Zagreb utvrđeni popis prioriteta iz stavka 1. ove točke dostavljaju na suglasnost ministru nadležnom za zdravstvo.
Po dobivenoj suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo, županije i Grad Zagreb donose odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na svom području.
Izmjene i dopune utvrđenog popisa prioriteta iz stavka 1. ove točke, županije, odnosno Grad Zagreb donose tijekom proračunske godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
 
 

VII.
Na temelju kriterija i mjerila iz ove Odluke bilanciraju se sredstva županijama i Gradu Zagrebu za financiranje decentraliziranih rashoda zdravstvenih ustanova za osiguranje minimalnog financijskog standarda.
Ako županije, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentralizirane funkcije zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu s razdjela ministarstva nadležnog za decentraliziranu funkciju zdravstva.
Pomoći izravnanja doznačit će se na temelju zahtjeva županija i Grada Zagreba, koji se ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostavljaju do 10. u mjesecu za tekući mjesec.
Rashode za nabavu nefinancijske imovine, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, županije i Grad Zagreb dužni su realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, te ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostaviti izvještaj o nabavljenoj robi i izvršenim radovima za koje su obveze dospjele ili dospijevaju u mjesecu za koji se podnosi zahtjev za doznaku sredstava.
 
 

VIII.
Županije i Grad Zagreb dužni su ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine do 31. ožujka 2019. godine, na obrascima Z-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima zdravstvenih ustanova i Z-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su sastavni dio ove Odluke.
 
 

IX.
Županije i Grad Zagreb dužni su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove.
Županije i Grad Zagreb dužni su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.
 
 

X.
Ministarstvo nadležno za zdravstvo na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama, odnosno Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje decentralizirane funkcije zdravstva, ako utvrdi da je zbog provedbe plana i programa mjera zdravstvene zaštite to prijeko potrebno.
Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine, a ministarstvo nadležno za zdravstvo je najkasnije do 30. rujna 2018. godine dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje ministarstvu nadležnom za financije.
 
 

XI.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


 

ŽUPANIJA:___________________

 

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2018. godini)


Zbirna tablica za zdravstvene ustanove

 


 

 

TABLICA: Z-1

 

R. br. Naziv Plan Ostvarenje Indeks (Ostvarenje/ Plan * 100)
 
PRIHODI:  
 
 
1. Prihodi Županije/Grada Zagreba za dec. u zdravstvu  
 
 
2. UKUPNI PRIHODI  
 
 
 
RASHODI:  
 
 
3. Rashodi poslovanja za tekuće i investicijsko održavanje  
 
 
4. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine  
 
 
5. Iznos sredstava za otplate kredita  
 
 
6. UKUPNI RASHODI (r.br. 3 + 4 + 5)  
 
 
 
 
 
 
 
7. VIŠAK PRIHODA (r.br. 2 – r.br. 6)  
 
 
8. MANJAK PRIHODA (r.br. 6 – r.br. 2)  
 
 
9. Višak prihoda iz ranijih godina – preneseni  
 
 
10. Manjak prihoda iz ranijih godina – preneseni  
 
 
11. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
(r.br. 7-8 + 9-10)
 
 
 
12. Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
(r.br. 8-7 + 10-9)
 
 
 

 


 

 

ŽUPANIJA:___________________

 

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
(Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini)

 

Obračun županija

 


 

 

TABLICA: Z-2

 

R. br. Naziv Ostvarenje
 
 
 
1. Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak  
2. Ostvareni prihodi iz pomoći izravnanja  
3. UKUPNI PRIHODI  
 
 
 
4. UKUPNI RASHODI  
 
 
 
5. Doznaka Županija/Grada Zagreba ustanovama  
6. Manje doznačeno prema iskazanim rashodima (r.br. 4 – r.br. 5)  
7. Više doznačeno prema iskazanim rashodima (r.br. 5 – r.br. 4)  
 
 
 
8. VIŠAK PRIHODA (r.br. 3 – r.br. 4)  
9. MANJAK PRIHODA (r.br. 4 – r.br. 3)  
10. Višak prihoda iz ranijih godina – preneseni  
11. Manjak prihoda iz ranijih godina – preneseni  
12. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
(r.br. 8-9 + 10-11) + (r.br. 6)
 
13. Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
(r.br. 9-8 + 11-10) + (r.br. 7)
 

 

 

 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018. GODINI

(„Narodne novine“, broj 95/18 od 26.10.2018.)


II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.