Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O LOVOSTAJU IGLUNA (Xiphias gladius)

(„Narodne novine“, broj 3/18)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se lovostaj igluna (Xiphias gladius) od 1. siječnja u 00:00 sati do 31. ožujka u 24:00 sata.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.