Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i točke XVIII. Odluke o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 136/2015. i 55/2016.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
 
UPUTU ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI

(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 101/19

Uvod

1. Ovom se Uputom u svrhu provedbe Odluke o obveznoj pričuvi uređuju sadržaj, popunjavanje i dostavljanje obrazaca za obračun obvezne pričuve te pobliže uređuju osnovica za obračun obvezne pričuve i način obračuna, izdvajanja i održavanja obvezne pričuve.
2. Obveznici dostavljanja obrazaca iz točke 1. ove Upute, odnosno obveznici obračuna, izdvajanja i održavanja obvezne pričuve jesu kreditne institucije iz stavka 1. točke II. Odluke o obveznoj pričuvi (u nastavku teksta: banke).
3. Obvezna pričuva obračunava se, izdvaja i održava u skladu s rokovima koji su propisani Odlukom o obveznoj pričuvi (u nastavku teksta: Odluka).
4. Svi pojmovi definirani Odlukom imaju isto značenje u ovoj Uputi.
5. Obračun obvezne pričuve sastavlja se na priloženim obrascima KOP 1 i DOP 1, koji se nalaze u prilogu ove Upute i njezin su sastavni dio i koje dostavljaju sve banke.
6. Obrazac KOP 1 sastoji se od dva dijela:
KOP 1/1, koji obuhvaća obračun kunskog dijela obvezne pričuve i
KOP 1/2, koji sadržava tablicu prikaza ukupnih dnevnih stanja svih instrumenata kunske osnovice za sve dane obračunskog razdoblja.
7. Obrazac DOP 1 sastoji se od dva dijela:
DOP 1/1, koji obuhvaća obračun deviznog dijela obvezne pričuve i
DOP 1/2, koji sadržava tablicu prikaza ukupnih dnevnih stanja svih instrumenata devizne osnovice za sve dane obračunskog razdoblja.
8. Obračun održavanja obvezne pričuve sastavlja se na priloženim obrascima KOP 2 i DOP 2, koji se nalaze u prilogu ove Upute i njezin su sastavni dio i koje dostavljaju sve banke.
9. Ostali podaci vezani uz održavanje deviznog dijela obvezne pričuve dostavljaju se na priloženom obrascu DOP 3, koji se nalazi u prilogu ove Upute i njezin je sastavni dio.
Obrazac DOP 3 sastoji se od tri dijela:
DOP 3/1, koji sadržava popis banaka preko kojih štedne banke održavaju devizni dio obvezne pričuve i koji dostavljaju samo štedne banke
DOP 3/2, koji sadržava popis štednih banaka za koje se održava devizni dio obvezne pričuve i koji dostavljaju samo banke koje održavaju devizni dio obvezne pričuve za štedne banke i
DOP 3/3, koji sadržava popis država i kreditnih institucija na koje glase likvidna devizna potraživanja u razdoblju održavanja deviznog dijela obvezne pričuve i koji dostavljaju sve banke, osim štednih banaka.
10. Svi podaci koji se navode u obrascima KOP 1, KOP 2, DOP 1, DOP 2 i DOP 3 iskazuju se u kunama (bez lipa), a svi postoci iskazuju se na dva decimalna mjesta.
11. Ispunjene obrasce KOP 1, KOP 2, DOP 1, DOP 2 i DOP 3 banke su obvezne dostaviti u Hrvatsku narodnu banku (u nastavku teksta: HNB) do 12 sati na dan obračuna obvezne pričuve.
12. Radni dani su dani od ponedjeljka do petka, a neradni subota, nedjelja i blagdani.
Ako je propisani dan obračuna i/ili valute namire obvezne pričuve neradni, obveza koja se mora izvršiti na taj dan prenosi se na prvi sljedeći radni dan.
U izračune koji se odnose na razdoblje obračuna osnovice i održavanja obvezne pričuve uključuju se svi dani, radni i neradni.
 
Obračun obvezne pričuve

13. U osnovicu za obračun obvezne pričuve uključuju se instrumenti navedeni pod red. br. od 1 do 21 u obrascima KOP 1/1 i DOP 1/1.
Instrumenti su definirani Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.
Dnevno stanje svakog instrumenta iz obrasca KOP 1/1 i DOP 1/1 utvrđuje se u skladu sa slogom AA (iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje), uz obilježje »Vrsta iznosa«: 1 + 2 – 7 + 8 + 10 + 12.
Tako utvrđeno dnevno stanje svakog instrumenta izračunava se agregirano za sve protustranke, pri čemu se isključuju HNB i banke.
Iznimno, ako je Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje propisano da se za određeni instrument navodi sama izvještajna institucija kao protustranka, uključuje se i iznos koji se odnosi na izvještajnu instituciju kao protustranku.
Za izračun dnevnog stanja svakog instrumenta u obrascu KOP 1 primjenjuje se obilježje »Valuta«: kuna. Pritom se posebno izračunava dnevno stanje svakog instrumenta u kunama, uz obilježje »Indeksacija«: instrumenti koji nisu indeksirani i u kunama s valutnom klauzulom, uz obilježje »Indeksacija«: jednosmjerna i dvosmjerna valutna klauzula.
Za izračun dnevnog stanja svakog instrumenta u obrascu DOP 1 primjenjuje se obilježje »Valuta«: sve valute osim kune.
U obrasce KOP 1/1 i DOP 1/1 unosi se prosječno dnevno stanje svakog instrumenta u obračunskom razdoblju, izračunato prema kriterijima opisanima u ovoj točki.
U obrasce KOP 1/2 i DOP 1/2 unosi se ukupno stanje svih instrumenta za svaki dan obračunskog razdoblja, izračunato prema kriterijima opisanima u ovoj točki.
14. Odbitne stavke za potrebe obračuna osnovice obvezne pričuve jesu sredstva primljena od protustranaka navedenih pod red. br. 24 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 23 u obrascu DOP 1/1, u iznosu u kojem su uključena u instrumente od red. br. 1 do 21 iz obrazaca KOP 1/1 i DOP 1/1 i izračunata prema pravilima iz točke 13.
Ako nisu primljena od protustranaka navedenih pod red. br. 24 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 23 u obrascu DOP 1/1, odbitna su stavka i sredstva depozita primljena na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja, koja se posebno iskazuju pod red. br. 25 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 24 u obrascu DOP 1/1.

15. Kunski odnosno devizni dio obvezne pričuve izračunava se zasebno, u skladu s formulama navedenima u obrascima KOP 1 i DOP 1.
 
Izdvajanje kunskog dijela obvezne pričuve

16. Kunski dio obvezne pričuve obračunat za izdvajanje u skladu s obrascem KOP 1/1 izdvaja se kod HNB-a prenošenjem tih sredstava na račun izdvojene obvezne pričuve što ga vodi HNB.
Valuta namire kunskog dijela obvezne pričuve jednaka je danu obračuna obvezne pričuve.
17. Ako je kunski dio obvezne pričuve izdvojen u prethodnom obračunskom razdoblju veći od kunskog dijela obvezne pričuve obračunate za izdvajanje u tekućem razdoblju, HNB će vratiti banci razliku između tih dvaju iznosa. U protivnom banka će na račun izdvojene obvezne pričuve uplatiti razliku između obračunatoga kunskog dijela obvezne pričuve za izdvajanje u tekućem razdoblju i kunskog dijela obvezne pričuve izdvojenog u prethodnom razdoblju.
 
Održavanje kunskog dijela obvezne pričuve

18. Kunski dio obvezne pričuve obračunat za održavanje u skladu s obrascem KOP 1/1 iskazuje se na obrascu KOP 2 u skladu s instrumentom A0201, koji je definiran Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje, uz obilježje »Valuta«: kuna i obilježje »Vrsta iznosa«: 1 + 2 – 7 + 8 + 10 + 12.
 
Održavanje deviznog dijela obvezne pričuve

19. Devizni dio obvezne pričuve obračunat za održavanje u skladu s obrascem DOP 1/1 iskazuje se na obrascu DOP 2, pri čemu se u održavanje uključuju instrumenti navedeni u stupcima od 2 do 12, koji su definirani Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje.
Dnevno stanje svakog instrumenta navedenog u obrascu DOP 2 utvrđuje se u skladu sa slogom AA (iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje), uz obilježje »Valuta«: sve valute osim kune i obilježje »Vrsta iznosa«: 1 + 2 – 7 + 8 + 10 + 12.
Za instrumente A0206, A0209, A0231, A0301, A0302, A0303 i A0304 uključuju se protustranke koje pripadaju sektoru nerezidenta: 1210, 1220 i 1311.
Za instrumente A0301, A0302, A0303 i A0304 uključuje se obilježje »Portfelj«: TRG, FOS, FOB, FOP i ATR.
Za instrumente A0301, A0302, A0303 i A0304, obilježje »Portfelj«: FOB, FOP i ATR te za instrumente A0206, A0209 i A0231 uključuje se dio s preostalim rokom dospijeća do tri mjeseca
Uključujući ograničenja navedena u ostalim stavcima ove točke, za instrument A0206 prikazuju se dva odvojena stanja, podijeljena prema obilježju »Izvorno dospijeće«, pri čemu prvo stanje (A0206 a) uključuje modalitet »000«, a drugo stanje (A0206 b) modalitet »001« i sve ostale modalitete.
Dnevno stanje utvrđeno prema navedenim kriterijima u ovoj točki izračunava se agregirano za sve protustranke iz navedenih sektora i iskazuje u kunama primjenom srednjeg tečaja HNB-a koji vrijedi za pojedini dan.
20. Odgovarajući rejting država i kreditnih institucija prema kojima banka ima likvidna devizna potraživanja pojašnjen je u Prilogu A ove Upute.
21. Obrazac DOP 3/1 ispunjavaju samo štedne banke, koje svoju obvezu održavanja deviznog dijela obvezne pričuve izvršavaju preko neke druge banke ili banaka.
Štedna banka ispunjava obrazac DOP 3/1 u kojem navodi:
1. nazive banaka preko kojih je održavala devizni dio obvezne pričuve i
2. prosječne iznose deviznog dijela obvezne pričuve koji su održani preko pojedine banke kao i za sebe.
Štedna banka banci preko koje ispunjava obvezu održavanja deviznog dijela obvezne pričuve dostavlja pisani nalog da se željeni iznos deponira kod inozemne banke s odgovarajućim rejtingom u skladu s Odlukom. Banka koja održava devizni dio obvezne pričuve za račun štedne banke dužna je u cijelosti provesti nalog štedne banke za koju održava devizni dio obvezne pričuve.
Štedna banka ne ispunjava obrasce DOP 3/2 i DOP 3/3.
22. Osim vlastite obveze održavanja deviznog dijela obvezne pričuve banke (osim podružnica iz EU-a definiranih u točki II. stavku 1. alineji 2. Odluke) mogu održavati devizni dio obvezne pričuve i za račun štednih banaka.
Banka koja devizni dio obvezne pričuve održava za račun štednih banaka ispunjava obrazac DOP 3/2, na kojem navodi:
1. nazive štednih banaka za koje je održavala devizni dio obvezne pričuve i
2. prosječne iznose deviznog dijela obvezne pričuve koje je održala za račun pojedine štedne banke kao i za sebe.
 
Završne odredbe

23. Danom stupanja na snagu ove Upute prestaje važiti Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 140/2015., 59/2016. i 100/2016.).
24. Prvi obračun obvezne pričuve u skladu s ovom Uputom banke su obvezne dostaviti HNB-u 14. veljače 2018. za obračunsko razdoblje od 1. do 31. siječnja 2018. te za razdoblje održavanja od 10. siječnja do 13. veljače 2018.
25. Ova Uputa objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 14. veljače 2018.

PRILOG A

ODGOVARAJUĆA KREDITNA OCJENA DRŽAVA I KREDITNIH INSTITUCIJA PREMA KOJIMA BANKA IMA DEVIZNA POTRAŽIVANJA

1. U svrhu održavanja deviznog dijela obvezne pričuve likvidna devizna potraživanja iz točke VIII. stavka 3. alineje 1. Odluke moraju glasiti na države članice OECD-a ili kreditne institucije u tim državama koje je barem jedna od propisanih međunarodnih agencija ocijenila odgovarajućom kreditnom ocjenom. Odgovarajuća kreditna ocjena za državu i kreditnu instituciju u koju se ulaže minimalno je (propisani uvjeti, propisane kreditne ocjene):
Standard & Poor's AA –
FitchRatings AA –
Moody's Aa3
2. Banke mogu deponirati devizna sredstva radi održavanja deviznog dijela obvezne pričuve kod podružnica čije matične kreditne institucije ispunjavaju propisane uvjete ako se podružnica nalazi u državi koja također ispunjava uvjet kreditne ocjene.
3. Banke samostalno prate kretanje kreditne ocjene država u sastavu OECD-a i kreditnih institucija u tim državama te obavljaju usklađivanje deponiranja deviznih sredstava radi održavanja deviznog dijela obvezne pričuve u skladu s propisanom ocjenom rejtinga država i kreditnih institucija.
4. Ako određena država i/ili kreditna institucija naknadno, nakon izvršenog deponiranja deviznih sredstava u skladu s Odlukom, dobije lošiji rejting od propisanoga, banka je dužna izvršiti deponiranje deviznih sredstava u drugu državu i/ili kreditnu instituciju s odgovarajućim rejtingom najkasnije nakon isteka roka dospijeća depozita.
5. Banke u obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuve uključuju i plasmane u vrijednosne papire stranih država te stranih kreditnih institucija (središnjih banaka i banaka) pod uvjetom:
• da je strana država, izdavatelj vrijednosnog papira, članica OECD-a koja je ocijenjena minimalno propisanom kreditnom ocjenom
• da se strana središnja banka, izdavatelj vrijednosnog papira, nalazi u državi članici OECD-a koja je ocijenjena minimalno propisanom kreditnom ocjenom i
• da strana banka, izdavatelj vrijednosnog papira i država članica OECD-a u kojoj se banka nalazi udovoljavaju propisanim uvjetima.
6. U obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuve ne mogu se uvrstiti devizna potraživanja koja na bilo koji način služe kao kolateral za zaduživanje u zemlji ili u inozemstvu.
 

 
  
 
 
   TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

IZMJENE UPUTE ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI


(„Narodne novine“, broj 101/19 od 23.10.2019.)

IV.
Obrasci KOP 1, KOP 2, DOP 1 i DOP 2 mijenjaju se i glase kao u prilogu ovih Izmjena Upute.

V.
Prvi obračun obvezne pričuve u skladu s ovim Izmjenama Upute banke su obvezne dostaviti HNB-u 13. studenoga 2019. za obračunsko razdoblje od 1. do 31. listopada 2019.

VI.
Ove Izmjene Upute objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 13. studenoga 2019.

 
OBRAZAC KOP 1/1
 
naziv banke

 

OBRAČUN KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN _____

 

za obračunsko razdoblje od _____________________

 

u kunama

 
Red. br.

 

Instrumenti osnovice, odbitne stavke i izračuni

 

Prosječno dnevno stanje instrumenata

 
a) u kunama

 

b) u kunama s valutnom klauzulom

 
1.

 

P0201 Transakcijski račun

 
2.

 

P0202 Štedni depoziti

 
3.

 

P0203 Oročeni depoziti

 
4.

 

P0204 Depoziti u otkaznom roku

 
5.

 

P0205 Ograničeni depoziti

 
6.

 

P0207 Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima

 
7.

 

P0208 Primljeni prekonoćni krediti

 
8.

 

P0209 Krediti na osnovi repo poslova

 
9.

 

P0210 Financijski najam (engl. leasing)

 
10.

 

P0211 Primljeni sindicirani krediti

 
11.

 

P0212 Ostali primljeni krediti

 
12.

 

P0213 Maržni depoziti

 
13.

 

P0301 Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. hardware based e-money)

 
14.

 

P0302 Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. software based e-money)

 
15.
 
P0501 Obveznice
 
16.

 

P0502 Komercijalni zapisi

 
17.

 

P0505 Certifikati o depozitu

 
18.

 

P0506 Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri)

 
19.

 

P0601 Ostale financijske obveze kojima se trguje – short selling

 
20.

 

P9980 Operativni najam

 
21.

 

P9997 Ograničene stavke

 
22.

 

Ukupno prosječna stanja instrumenata (zbroj od red. br. 1 do red. br. 21)

 
23.

 

Sveukupno (zbroj stupaca a) i b) pod red. br. 22)

 
24.

 

Sredstva primljena: (zbroj od red. br. 24.a do red. br. 24.i)

 
24.a

 

od Hrvatske banke za obnovu i razvitak

 
24.b

 

od Međunarodne banke za obnovu i razvoj

 
24.c

 

od Međunarodne financijske korporacije

 
24.d

 

od Razvojne banke Vijeća Europe

 
24.e

 

od Europske banke za obnovu i razvoj

 
24.f

 

od Europske investicijske banke

 
24.g

 

od Europskoga investicijskog fonda

 
24.h

 

od Europskog fonda za jugoistočnu Europu

 
24.i

 

od Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe

 
25.

 

Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima
stradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja

 
26.

 

Ukupno Odbitne stavke
(red. br. 24 + red. br. 25)

 
27.

 

Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 23 – red. br. 26)

 
28.

 

Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 27)

 
29.

 

Dio devizne obvezne pričuve koji se izvršava u kunama (red. br. 28 iz obrasca DOP 1/1)

 
30.

 

Ukupno obračunata obvezna pričuva (red. br. 28 + red. br. 29)

 

Obračun izdvajanja i održavanja obvezne pričuve

 
31.

 

Postotak obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak iz točke X. stavka 1. Odluke)

 
32.

 

Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak pod red. br. 31 od iznosa pod red. br. 30)

 
33.

 

Izdvojena obvezna pričuva po prethodnom obračunu

 
34.

 

Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na poseban račun kod HNB-a (upisuje se samo pozitivna razlika):

 

a) za izdvajanje (red. br. 32 – red. br. 33)

 

b) za vraćanje (red. br. 33 – red. br. 32)

 
35.

 

Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjem instrumenta A0201 (red. br. 30 – red. br. 32)

 
 
 
 
__________________________

 

datum i mjesto

 
__________________________
 
izradio/izradila
 
__________________________

 

potpis ovlaštene osobe

 
 
OBRAZAC KOP 1/2
 
naziv banke
 

 

OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA INSTRUMENATA OSNOVICE U KUNAMA I U KUNAMA S VALUTNOM KLAUZULOM

 

za obračunsko razdoblje od __________ do __________

 

 

u kunama

 
Datum

 

Dnevno stanje instrumenata
osnovice – pozicija pod red. br. 22 a) i b) iz obrasca KOP 1/1

 
a) u kunama

 

b) u kunama s
valutnom klauzulom

 

1. Ukupno

 

2. Sveukupno (zbroj stupaca a) i b) iz retka 1. Ukupno)

 

3. Prosjek iznosa iz retka
2. Sveukupno

 
 
 
__________________________

 

datum i mjesto

 
__________________________
 
izradio/izradila
 
__________________________

 

potpis ovlaštene osobe

 

OBRAZAC KOP 2

 
naziv banke
 
 
 
 

 

OBRAČUN ODRŽAVANJA KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE

 

za razdoblje održavanja od _____________ do______________

 

 

u kunama

 

Obračun prosječnoga dnevnog stanja instrumenta na kojem se
iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve

 
Datum
 
A0201 Računi za namiru kod HNB-a
 
Ukupno
 
Prosjek
 
 
Red. br.
 
Obračun
 
Iznos
 
1.

 

Ostvareno prosječno dnevno stanje instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve

 
2.

 

Minimalno prosječno dnevno stanje instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 35 iz prethodnog obrasca KOP 1/1)1

 
3.

 

Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnog dnevnog stanja instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2)

 

 

1 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 34 iz prethodnog obrasca KOP 1/1.

 
__________________________

 

datum i mjesto

 
__________________________
 
izradio/izradila
 
__________________________

 

potpis ovlaštene osobe

 
OBRAZAC DOP 1/1
 
naziv banke

 

OBRAČUN DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN ____

 

za obračunsko razdoblje _________________

 
 

 

u kunama

 
Red. br.

 

Instrumenti osnovice, odbitne stavke
i izračuni

 

Prosječno dnevno stanje instrumenata

 
1.

 

P0201 Transakcijski račun

 
2.

 

P0202 Štedni depoziti

 
3.

 

P0203 Oročeni depoziti

 
4.

 

P0204 Depoziti u otkaznom roku

 
5.

 

P0205 Ograničeni depoziti

 
6.

 

P0207 Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima

 
7.

 

P0208 Primljeni prekonoćni krediti

 
8.

 

P0209 Krediti na osnovi repo poslova

 
9.

 

P0210 Financijski najam (engl. leasing)

 
10.

 

P0211 Primljeni sindicirani krediti

 
11.

 

P0212 Ostali primljeni krediti

 
12.

 

P0213 Maržni depoziti

 
13.

 

P0301 Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. hardware based e-money)

 
14.

 

P0302 Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. software based e-money)

 
15.
 
P0501 Obveznice
 
16.

 

P0502 Komercijalni zapisi

 
17.

 

P0505 Certifikati o depozitu

 
18.

 

P0506 Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri)

 
19.

 

P0601 Ostale financijske obveze kojima se trguje – short selling

 
20.

 

P9980 Operativni najam

 
21.

 

P9997 Ograničene stavke

 
22.

 

Ukupno prosječna stanja instrumenata
(zbroj od red. br. 1 do red. br. 21)

 
23.

 

Sredstva primljena:
(zbroj od red. br. 23.a do red. br. 23.i)

 
23.a

 

od Hrvatske banke za obnovu i razvitak

 
23.b

 

od Međunarodne banke za obnovu i razvoj

 
23.c

 

od Međunarodne financijske korporacije

 
23.d

 

od Razvojne banke Vijeća Europe

 
23.e

 

od Europske banke za obnovu i razvoj

 
23.f

 

od Europske investicijske banke

 
23.g

 

od Europskoga investicijskog fonda

 
23.h

 

od Europskog fonda za jugoistočnu Europu

 
23.i

 

od Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe

 
24.

 

Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja

 
25.

 

Ukupno Odbitne stavke
(red. br. 23 + red. br. 24)

 
26.

 

Osnovica za obračun obvezne pričuve
(red. br. 22 – red. br. 25)

 
27.

 

Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 26)

 
28.

 

Dio devizne obvezne pričuve koji se izvršava u kunama (propisani postotak iz točke VII. stavka 2. Odluke od iznosa pod red. br. 27)

 
29.

 

Ukupno obračunata obvezna pričuva – 
za održavanje prosječnim stanjima likvidnih deviznih potraživanja (red. br. 27 – red. br. 28)

 
30.

 

Postotak obvezne pričuve za održavanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak iz točke VIII. stavka 4. Odluke)

 
31.

 

Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjima sredstava na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak pod red. br. 30 od iznosa pod red. br. 29)

 
 
 
__________________________

 

datum i mjesto

 
__________________________
 
izradio/izradila
 
__________________________

 

potpis ovlaštene osobe

 
OBRAZAC DOP 1/2
 
naziv banke

 

OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA INSTRUMENATA OSNOVICE U STRANIM VALUTAMA

 

za obračunsko razdoblje od ________________

 

 

u kunama

 
Datum

 

Dnevno stanje instrumenata osnovice u stranim valutama (pozicija pod red. br. 22 iz obrasca DOP 1/1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ukupno

 

Prosjek

 
 
__________________________

 

datum i mjesto

 
__________________________
 
izradio/izradila
 
__________________________

 

potpis ovlaštene osobe

 

OBRAZAC DOP 2

 
naziv banke
 

 

OBRAČUN ODRŽAVANJA DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE

 

za razdoblje održavanja od __________________

 

 

u kunama

 

Obračun prosječnoga dnevnog stanja instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja deviznog dijela obvezne pričuve

 

Datum

 

A0101 Gotov novac

 

A0102 Čekovi i drugi instrumenti plaćanja

 

A0201 Računi za namiru kod HNB-a

 

A0206 a
Depoziti
1

 

A0206 b
Depoziti
1

 

A0209 Obratni repo krediti

 

A0231 Depoziti u otkaznom roku

 

A0301 Obveznice

 

A0302 Komercijalni zapisi

 

A0303 Blagajnički i trezorski zapisi

 

A0304 Certifikati o depozitu

 

UKUPNO

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13 (zbroj od 2 do 12)

 
Ukupno
 
Prosjek
 

 

1 Iznimno, štedne banke unose potraživanja prema domaćim bankama preko kojih održavaju devizni dio obvezne pričuve.

 
 
 
u kunama
 
 
Red. br.

 

Obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuve

 
Iznos
 
1.

 

Ostvareno prosječno dnevno stanje instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (stupac 13 iz obrasca DOP 2)1

 
2.

 

Minimalno prosječno dnevno stanje instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 29 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna)2

 
3.

 

Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnoga dnevnog stanja instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2)

 
4.

 

Ostvareno prosječno dnevno stanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (stupac 4 iz obrasca DOP 2)3

 
5.

 

Minimalno prosječno dnevno stanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (red. br. 31 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna)3, 4

 
6.

 

Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnoga dnevnog stanja na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (red. br. 4 – red. br. 5)3

 

1 Iznimno, banke koje devizni dio obvezne pričuve osim za sebe održavaju i za štedne banke, unose samo dio koji održavaju za sebe.

2 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 28 iz prethodnog obrasca DOP 1/1.

3 Štedne banke ne popunjavaju točke 4., 5. i 6.

4 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 30 iz prethodnog obrasca DOP 1/1.

__________________________

datum i mjesto

__________________________
 
izradio/izradila
__________________________

potpis ovlaštene osobe