Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 108/17.), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa, donosi

PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA NA CESTI

("Narodne novine", broj 132/17) 

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE i DEFINICIJE

Predmet

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom uspostavljaju se minimalni zahtjevi za sustav tehničkih pregleda vozila na cesti koja prometuju na području Republike Hrvatske.
(2) Ovim Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose se direktive Europske unije:
– Direktiva 2014/47/EU od 3. travnja 2014. o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ (SL L 127, 29. 4. 2014.)
– Direktiva 2014/46/EU Europskog parlamenta i Vijeća, od 3. travnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila.
(3) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za provedbu:
– Uredbe Komisije (EU) 2017/2205 od 29. studenoga 2017. o detaljnim pravilima u vezi s postupcima za prijavljivanje vozila s većim ili opasnim nedostacima utvrđenim tijekom pregleda tehničke ispravnosti na cesti (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 30. 11. 2017.).

Područje primjene

Članak 2.
(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na vozila čija konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h sljedećih kategorija u skladu s Pravilnikom koji uređuje tehničke uvjete vozila u prometu na cestama:
(a) motorna vozila oblikovana i konstruirana ponajprije za prijevoz osoba i njihove prtljage i koja osim mjesta za sjedenje za vozača imaju više od osam mjesta za sjedenje – vozila kategorija M2 i M3
(b) motorna vozila oblikovana i konstruirana ponajprije za prijevoz robe i čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone – vozila kategorija N2 i N3
(c) priključna vozila oblikovana i konstruirana za prijevoz roba i osoba, kao i za smještaj osoba, čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone – vozila kategorija O3 i O4
(d) traktori na kotačima čija se uporaba za gospodarski cestovni prijevoz uglavnom odvija na cestama, a čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 40 km/h- vozila kategorije T5.
(2) Ovim Pravilnikom također se propisuje provođenje tehničkih pregleda vozila na cesti na vozilima koja nisu obuhvaćena stavkom 1. ovog članka te da se provjeravaju drugi aspekti cestovnog prijevoza i cestovne sigurnosti ili da se izvršavaju pregledi na drugim mjestima osim javnih cesta. Ovim se Pravilnikom ne sprječava da se zbog sigurnosti prometa na cestama ograniči upotreba određene vrste vozila na određenim dijelovima cestovne mreže.

Definicije

Članak 3.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. »teret« je sva roba stavljena u ili na dio vozila predviđen za prijevoz tereta koja nije trajno pričvršćena za vozilo, uključujući predmete na nosačima tereta kao što su sanduci, izmjenjive nadogradnje ili kontejneri
2. »gospodarsko vozilo« je motorno vozilo i njegovo priključno vozilo ili poluprikolica koji su ponajprije namijenjeni prijevozu robe ili putnika za komercijalne svrhe, poput najma i naknade ili za vlastiti račun ili za druge službene svrhe
3. »vozilo registrirano u državi članici« je vozilo koje je registrirano i stavljeno u uporabu u državi članici Europske unije
4. »nadležno tijelo« je tijelo ili javno tijelo kojem je povjerena odgovornost za upravljanje sustavom za tehničke preglede vozila na cesti, uključujući, prema potrebi, provođenje takvih pregleda. Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je ministarstvo nadležno za unutarnje poslove
5. »ovlaštena osoba« je osoba koja je ovlaštena za provođenje početnih i/ili detaljnih tehničkih pregleda vozila na cesti
6. »usklađeni pregled na cesti« je tehnički pregled vozila na cesti koji zajedno vrše nadležna tijela dviju ili više država članica
7. »korisnik« je fizička ili pravna osoba koja upravlja vozilom kao njegov vlasnik ili ju je za to ovlastio vlasnik vozila
8. »mobilna jedinica za pregled« je prijenosni sustav opreme za obavljanje detaljnih tehničkih pregleda vozila na cesti, na kojoj rade ovlaštene osobe koje su osposobljene za obavljanje detaljnih tehničkih pregleda vozila na cesti
9. »prostor na cesti određen za preglede« je određeni prostor za izvršavanje početnih i/ili detaljnih tehničkih pregleda vozila na cesti koji može biti opremljen i stalno postavljenom opremom za ispitivanje.

POGLAVLJE II.

SUSTAV TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA NA CESTI I OPĆE OBVEZE

Sustav tehničkih pregleda vozila na cesti

Članak 4.
Sustav tehničkih pregleda vozila na cesti obuhvaća početni tehnički pregled vozila na cesti iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika i detaljni tehnički pregled vozila na cesti iz članka 10. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Postotak vozila za pregled

Članak 5.
(1) Za vozila iz članka 2. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovoga Pravilnika ukupan broj početnih pregleda tehničke ispravnosti na cesti svake kalendarske godine treba odgovarati iznosu od najmanje 5% ukupnog broja tih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.
(2) Informacije o pregledanim vozilima dostavljaju se Europskoj komisiji u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika.

Sustav stupnjevanja rizika

Članak 6.
(1) Za vozila iz članka 2. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovoga Pravilnika ovlaštene osobe upisuju podatke u vezi s brojem i težinom utvrđenih nedostataka na vozilu iz Priloga II. ovoga Pravilnika, te u slučaju kada je to primjenjivo iz Priloga III. ovoga Pravilnika, u Zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti. Navedeni podatci vode se i u evidencijama i koriste za vođenje sustava stupnjevanja rizika. Da bi se prijevozniku dodijelio profil rizičnosti, nadležno tijelo koristi kriterije propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.) (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom. Ti se podatci koriste za iscrpnije i češće provjeravanje poduzeća koja se ocijene rizičnima. Sustavom stupnjevanja rizika upravlja nadležno tijelo.
(2) Za potrebe provedbe stavka 1. ovog članka, za vozila registrirana u Republici Hrvatskoj, nadležno tijelo može koristiti i podatke koje je primilo od druge države.
(3) Vlasnici – korisnici vozila mogu na dobrovoljnoj osnovi vozila podvrgavati dodatnim tehničkim pregledima, čime im se daje mogućnost da poboljšaju profil rizičnosti poduzeća.

Odgovornosti

Članak 7.
(1) Zapisnik o zadnjem redovnom tehničkom pregledu, kao i zapisnik o zadnjem obavljenom tehničkom pregledu vozila na cesti, ako postoji (nakon zadnjeg redovitog tehničkog pregleda), vozač vozila iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika treba posjedovati u motornom vozilu.
(2) Vlasnici, korisnici i vozači vozila koje je podvrgnuto tehničkom pregledu vozila na cesti moraju surađivati s ovlaštenim osobama te im u svrhu pregleda omogućiti pristup vozilu, njegovim dijelovima, teretu i svim relevantnim dokumentima.
(3) Vlasnici vozila odgovorni su za redovito održavanje vozila. Odgovornost je vozača vozila da upravlja tehnički ispravnim vozilom i da o uočenim neispravnostima pravodobno obavještava vlasnika vozila.

Ovlaštene osobe

Članak 8.
(1) Ovlaštene osobe za provođenje početnih i/ili detaljnih tehničkih pregleda su policijski službenici, inspektori cestovnog prometa i nadzornici tehničke ispravnosti vozila.
(2) Za vrijeme obavljanja pregleda vozila na cesti, policijski službenici ili inspektori cestovnog prometa, zaustavljat će vozila koja vizualno izgledaju loše održavana ne praveći pri tome nikakvu diskriminaciju na osnovi nacionalnosti vozača, države registracije vozila ili države u kojoj je vozilo stavljeno u uporabu. Mjesta pregleda vozila moraju biti dodatno osigurana tako da se zbog ovih pregleda ne remeti redovni promet.
(3) Prilikom obavljanja tehničkih pregleda vozila na cesti, ovlaštene osobe ne smiju biti ni u kakvom sukobu interesa koji bi mogao utjecati na nepristranost i objektivnost njihove odluke.
(4) Naknade za rad ovlaštenih osoba nisu izravno povezane s rezultatima početnih ili detaljnih tehničkih pregleda vozila na cesti.
(5) Početne tehničke preglede vozila na cesti obavljaju ovlaštene osobe, a detaljne tehničke preglede vozila na cesti obavljaju ovlaštene osobe koje ispunjavaju minimalne zahtjeve u pogledu stručnosti i osposobljenosti utvrđene člankom 260. Zakona.

POGLAVLJE III.

POSTUPCI PREGLEDA

Odabir vozila za početni tehnički pregled vozila na cesti

Članak 9.
Prilikom odlučivanja koja će vozila biti podvrgnuta početnom tehničkom pregledu vozila na cesti, ovlaštene osobe mogu odabrati, kao prioritet, vozila kojima upravljaju poduzeća s rizičnim profilom. Također, vozila se mogu odabrati metodom slučajnog odabira ili ciljano u slučajevima kada postoji sumnja da određeno vozilo predstavlja opasnost za sigurnost prometa na cestama ili za okoliš.

Sadržaj i metode tehničkog pregleda vozila na cesti

Članak 10.
(1) Vozila odabrana u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika prvo se podvrgavaju početnom tehničkom pregledu vozila na cesti kojima su propisane stavke u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a koje se mogu utvrditi početnim tehničkih pregledom vozila.
(2) Prilikom početnog tehničkog pregleda vozila na cesti, ovlaštena osoba:
(a) provjerava zapisnik o zadnjem redovnom tehničkom pregledu, kao i zapisnik o zadnjem obavljenom tehničkom pregledu vozila na cesti ako postoji, koji vozač mora posjedovati u vozilu u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika
(b) provodi vizualnu procjenu tehničkog stanja vozila
(c) po potrebi provodi vizualnu procjenu osiguranja i prijevoza tereta vozilom, sukladno članku 13. ovoga Pravilnika
(d) može provoditi tehničke provjere primjenom svake metode koja se smatra odgovarajućom. Takve tehničke provjere mogu se provoditi kako bi se potkrijepila odluka o podvrgavanju vozila detaljnom tehničkom pregledu vozila na cesti ili kako bi se tražilo uklanjanje nedostataka bez odgode u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika.
(3) ovlaštena osoba provjerava jesu li uklonjeni nedostaci utvrđeni prethodnim zapisnikom o tehničkom pregledu vozila ili zapisnikom o tehničkom pregledu vozila na cesti.
(4) Na temelju rezultata početnog tehničkog pregleda ovlaštena osoba odlučuje treba li vozilo ili njegovo priključno vozilo podvrgnuti i detaljnom tehničkom pregledu na cesti.
(5) Detaljnim tehničkim pregledom vozila na cesti obuhvaćene su stavke koje se smatraju neophodnima i relevantnima i koje su popisane u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osobito uzimajući u obzir tehničku ispravnost kočnica, pneumatika, kotača, šasije te štetnost utjecaja na okoliš, kao i preporučene metode koje se primjenjuju za ispitivanje tih stavki.
(6) Kada je iz zapisnika o zadnjem redovitom tehničkom pregledu ili zapisnika o zadnjem tehničkom pregledu vozila na cesti razvidno da je pregled jedne od stavaka navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika proveden tijekom prethodna tri mjeseca, ovlaštena osoba ne mora provjeravati tu stavku, osim kada je takva provjera opravdana zbog očiglednog nedostatka.

Objekti za pregled

Članak 11.
(1) Detaljni tehnički pregled vozila na cesti provodi se s pomoću mobilne jedinice za pregled ili u objektu namijenjenom za pregled vozila na cesti ili u stanici za tehnički pregled vozila kao izvanredni tehnički pregled.
(2) Ako se detaljni tehnički pregled vozila treba provesti u stanici za tehnički pregled vozila ili objektu namijenjenom za pregled vozila na cesti, mora ga se provesti što je prije moguće u jednoj od najbližih stanica za tehnički pregled vozila ili objektu namijenjenom za pregled vozila na cesti.
(3) Mobilne jedinice za pregled i objekti namijenjeni za pregled vozila na cesti uključuju odgovarajuću opremu za provođenje detaljnih tehničkih pregleda vozila na cesti, odnosno opremu koja je potrebna za ocjenu stanja i učinkovitosti kočnica, sustava za upravljanje, ovjesa te štetnog utjecaja na okoliš ako je to potrebno. Ako mobilne jedinice za pregled ili objekti namijenjeni za pregled vozila na cesti ne uključuju opremu potrebnu za provjeru stavke navedene u početnom tehničkom pregledu, vozilo se može uputiti u stanicu za tehnički pregled vozila ili objekt namijenjen za pregled vozila na cesti u kojem se može provesti detaljna provjera te stavke.

Procjena nedostataka

Članak 12.
(1) Tijekom obavljanja tehničkih pregleda vozila na cesti ovlaštene osobe koriste se predviđenim popisom mogućih nedostataka i stupnja njihove težine sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika.
(2) Nedostaci koji nisu navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika procjenjuju se s obzirom na rizik koji
predstavljaju za sigurnost prometa na cestama.
(3) Nedostaci utvrđeni tijekom tehničkih pregleda vozila mogu biti nekategorizirani ili se kategoriziraju kao manji, veći ili opasni.
1) manji nedostaci su oni koji nemaju znatan učinak na sigurnost vozila ili utjecaj na okoliš te ostale manje neusklađenosti ili ako je teret pravilno osiguran, ali je primjereno dati sigurnosno upozorenje u vezi osiguranja i prijevoza tereta.
2) veći nedostaci su oni koji mogu ugroziti sigurnost vozila ili utjecati na okoliš te dovesti druge sudionike prometa u opasnost ili druge veće neusklađenosti ili teret nije dovoljno osiguran, pa je moguće veće pomicanje ili prevrtanje tereta ili njegovih dijelova.
3) opasni nedostaci su oni koji čine izravan i neposredan rizik za sigurnost na cestama ili nepovoljno utječu na okoliš, a koji opravdavaju zabranu korištenja vozila na cestama ili je izravno ugrožena sigurnost prometa kao posljedica rizika od gubitka tereta ili njegovih dijelova, odnosno opasnosti koja proizlazi izravno iz tereta ili kada su neposredno ugrožene osobe.
(4) Ako je tijekom tehničkog pregleda vozila utvrđeno da vozilo ima više nedostataka koji pripadaju u različite kategorije nedostataka sukladno stavku 3. ovoga članka, smatrat će se da vozilo ima nedostatak većeg stupnja težine. Ako je tijekom tehničkog pregleda vozila utvrđeno da vozilo ima više nedostataka koji pripadaju u istu kategoriju nedostataka sukladno stavku 3. ovoga članka, smatrat će se da vozilo ima nedostatak većeg stupnja težine, ako utvrđeni nedostaci zajedno predstavljaju veći rizik za sigurnost na cestama.

Pregled osiguranja tereta

Članak 13.
(1) Tijekom pregleda vozila na cesti vozilo se može podvrgnuti i pregledu osiguranja i načina prijevoza tereta u skladu s Prilogom III. ovoga Pravilnika, kako bi se osiguralo da je teret osiguran na način da ne remeti sigurnu vožnju ili ne predstavlja opasnost za život, zdravlje, imovinu ili okoliš. Provjere osiguranja tereta se provode kako bi se osiguralo da tijekom svih radnji s vozilom, kao i u slučajevima nužde ili kretanja po uzbrdici-nizbrdici ili bočnom nagibu terena:
– teret može samo minimalno promijeniti položaj u odnosu na druge dijelove tereta te u odnosu na stranice ili površine vozila, i
– da se teret ne nađe izvan teretnog prostora ili se ne pomakne izvan ukrcajne površine.
(2) Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se primjenjuju na prijevoz određenih kategorija tereta, kao što su one obuhvaćene Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), osiguranje tereta i pregled osiguranja tereta mogu se provoditi u skladu s načelima i standardima utvrđenim u Prilogu III. ovoga Pravilnika.
(3) Također se mogu primijeniti naknadni postupci iz članka 14. ovoga Pravilnika u slučaju većih ili opasnih nedostataka u vezi s osiguranjem tereta.
(4) Inspektori cestovnog prometa ili policijski službenici mogu obavljati i pregled osiguranja tereta na vozilima zaustavljenim radi tehničkog pregleda vozila na cesti.

Naknadni postupak u slučaju većih ili opasnih nedostataka

Članak 14.
(1) Svaki veći ili opasan nedostatak utvrđen početnim ili detaljnim pregledom vozila u skladu s prilogom II. ovoga Pravilnika ili pregledom osiguranja i načina prijevoza tereta vozilom u skladu s Prilogom III. ovoga Pravilnika mora se otkloniti prije daljnjeg korištenja vozila na cestama.
(2) U slučaju utvrđenih nedostataka koji iziskuju žurno ili neposredno otklanjanje zbog izravnog rizika za sigurnost prometa na cestama, ovlaštena osoba će odrediti ograničenje ili zabranu korištenja predmetnim vozilom sve dok se takvi nedostaci ne otklone. Može se dopustiti korištenje takvim vozilom radi odlaska do neke od bližih radionica u kojoj se ti nedostaci mogu otkloniti, pod uvjetom da su utvrđeni opasni nedostaci popravljeni na način da omogućuju odlazak u radionicu i da ne postoji neposredan rizik za sigurnost drugih sudionika u cestovnom prometu. Ako se vozilo ne može popraviti na način koji omogućava njegov siguran odvoz u radionicu ovlaštena osoba može omogućiti vozaču vozila da odveze vozilo do najbližeg dostupnog mjesta na kojem se isto može popraviti.
(3) U slučaju nedostataka koji ne iziskuju neposredno otklanjanje, ovlaštena osoba može dopustiti korištenje vozilom najviše do 15 kalendarskih dana od dana obavljenog tehničkog pregleda na cesti. Takva mogućnost se navodi u napomeni Zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu vozila na cesti.
(4) Nakon proteka naloženog roka iz Zapisnika, vozilo može sudjelovati u prometu samo ako posjeduje Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila, kojim je utvrđena ispravnost vozila, a obavljen je nakon utvrđenih nedostataka – isključenja iz prometa.
(5) Za vozila registrirana u drugoj državi članici Europske unije nadležno tijelo Republike Hrvatske (Ministarstvo unutarnjih poslova) može od nadležnog tijela te druge države članice, preko kontaktnih točaka iz članka 17. ovoga Pravilnika zatražiti provođenje novog tehničkog pregleda vozila u skladu s postupkom utvrđenim člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika. Ako su na vozilu registriranom izvan Europske unije utvrđeni veći ili opasni nedostaci nadležno tijelo Republike Hrvatske može o tome obavijestiti nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano.

Naknade za pregled

Članak 15.
(1) Ako su nakon detaljnog tehničkog pregleda vozila na cesti pronađeni veliki ili opasni nedostaci (izvanredni tehnički pregled), vozač odnosno vlasnik vozila plaća naknadu za tehnički pregled vozila.
(2) Ako je vozilo zbog tehničke neispravnosti isključeno iz prometa (moguća odgoda do 15 kalendarskih dana), troškove izvanrednog tehničkog pregleda, kojim se dokazuje ispravnost vozila i pravo sudjelovanja u prometu, snosi vozač, odnosno vlasnik vozila.
(3) Troškove izvanrednog tehničkog pregleda na dobrovoljnoj osnovi snosi vlasnik vozila.

Izvješće o pregledu i baze podataka tehničkih pregleda vozila na cesti

Članak 16.
(1) O provedenom tehničkom pregledu vozila na cesti, nadležnom se tijelu Republike Hrvatske dostavljaju odmah, a najkasnije u roku od 48 sati najmanje sljedeće informacije:
(a) zemlja u kojoj je vozilo registrirano
(b) kategorija vozila
(c) rezultat početnog tehničkog pregleda vozila na cesti.
(2) O početnim i/ili detaljnim tehničkim pregledima vozila na cesti vodi se evidencija i izdaje »Zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti« u skladu s Prilogom IV. ovoga Pravilnika. Jedan primjerak zapisnika uručuje se vozaču pregledanog vozila.
(3) Nadležno tijelo Republike Hrvatske obavješćuje se o rezultatima tehničkih pregleda vozila na cesti odmah, a najkasnije u roku od 48 sati nakon provedenog pregleda.
(4) Podatci o obavljenim tehničkim pregledima vozila na cesti vode se u evidencijama na Informacijskom sustavu, a isti se čuvaju u rokovima predviđenim posebnim zakonom.

POGLAVLJE IV.

SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA

Određivanje kontaktne točke

Članak 17.
(1) Ministarstvo unutarnjih poslova, kao nadležno tijelo za suradnju i razmjenu informacija je kontaktna točka koja:
– osigurava usklađivanje s kontaktnim točkama određenim u drugim državama članicama Europske unije u pogledu mjera iz članka 18. ovoga Pravilnika
– podatke iz članka 20. ovoga Pravilnika prosljeđuje Europskoj komisiji
– prema potrebi osigurava sve ostale razmjene informacija i pružanje pomoći kontaktnim točkama drugih država članica Europske unije.
(2) Ministarstvo unutarnjih poslova Europskoj komisiji prosljeđuje imena i kontaktne podatke svojih nacionalnih kontaktnih točaka i bez odgode obavješćuje Europsku komisiju o svim promjenama tih podataka.

Suradnja među državama članicama

Članak 18.
(1) U slučajevima u kojima su na vozilu koje nije registrirano u Republici Hrvatskoj utvrđeni veći ili opasni nedostaci ili nedostaci koji za posljedicu imaju ograničenje ili zabranu prometovanja vozilom, kontaktna točka Republike Hrvatske može obavijestiti kontaktnu točku države članice Europske unije u kojoj je vozilo registrirano o rezultatima pregleda vozila. Ta obavijest sadrži elemente izvješća o pregledu vozila na cesti određene u Prilogu IV. ovoga Pravilnika te se dostavlja preko nacionalnog elektroničkog registra iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.
(2) U slučajevima u kojima su na vozilu pronađeni veći ili opasni nedostaci, kontaktna točka Republike Hrvatske može zatražiti od nadležnog tijela države članice Europske unije, u kojoj je vozilo registrirano, preko njene kontaktne točke poduzimanje naknadnog podvrgavanja vozila dodatnom tehničkom pregledu sukladno članku 14. ovoga Pravilnika.

Usklađeni pregledi tehničke ispravnosti vozila na cesti

Članak 19.
Republika Hrvatska na godišnjoj osnovi redovito provodi aktivnosti usklađenih tehničkih pregleda vozila na cesti koji se mogu provoditi i zajedno s pregledima predviđenim propisima koji uređuju radna vremena, obvezne odmore mobilnih radnika i uređaje za bilježenje u cestovnom prijevozu i drugim propisima koji uređuju prijevoz putnika i tereta u cestovnom prijevozu.

Dostava informacija Europskoj komisiji

Članak 20.
(1) Prije 31. ožujka 2021. godine te prije 31. ožujka svake dvije godine nakon toga, Ministarstvo unutarnjih poslova elektroničkim putem Europskoj komisiji dostavlja podatke prikupljene za protekle dvije kalendarske godine, a u vezi s tehničkim pregledima vozila na cesti na području Republike Hrvatske. Ti podaci sadrže:
– broj pregledanih vozila
– kategorije pregledanih vozila
– zemlju u kojoj je registrirano svako pregledano vozilo
– u slučaju detaljnijih pregleda, provjerena područja i stavke koje nisu prošle na pregledu, u skladu s točkom 10. Priloga IV. ovoga Pravilnika.
(2) Prvo izvješće obuhvaća razdoblje od dvije godine koje počinje 1. siječnja 2019.
(3) Dok Europska komisija ne donese pravila u vezi s formatom u kojem se informacije iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju elektroničkim putem, za dostavu tih informacija koristi se standardni obrazac izvješća određen u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. svibnja 2018. godine, osim članka 6. ovog Pravilnika, koji stupa na snagu 20. svibnja 2019. godine.

PRILOG I.

ELEMENTI SUSTAVA STUPNJEVANJA RIZIKA

Sustavom stupnjevanja rizika osigurava se temelj za ciljani izbor vozila koja koriste poduzeća i koja ne zadovoljavaju propise u pogledu održavanja i tehničke ispravnosti vozila, osiguranja i prijevoza tereta vozilima. Pri tom se uzimaju u obzir rezultati redovnih tehničkih pregleda i tehničkih pregleda vozila na cesti.
Sustavom stupnjevanja rizika uzimaju se u obzir sljedeći parametri za određivanje stupnja rizika za dotično poduzeće:
– broj nedostataka,
– težina nedostataka,
– broj tehničkih pregleda vozila na cesti ili redovnih i dobrovoljnih tehničkih pregleda,
– vremenski faktor.
1. Nedostaci se ponderiraju prema njihovoj težini, primjenom sljedećih faktora:
– opasan nedostatak = 40
– veći nedostatak = 10
– manji nedostatak = 1
2. Da bi se ocijenio razvoj stanja poduzeća (vozila), na »starije« rezultate pregleda (nedostaci) primjenjuju se niži ponderi nego na »novije«, primjenom sljedećih faktora:
– 1. godina = posljednjih 12 mjeseci = faktor 3
– 2. godina = 13. – 24. mjesec = faktor 2
– 3. godina = 25. – 36. mjesec = faktor 1
To se primjenjuje samo za izračun cjelokupnog stupnja rizika. 3. Stupanj rizika izračunava se sljedećim formulama:
(a) formula za cjelokupni stupanj rizika
gdje je
RR = rezultat cjelokupnog stupnja rizika
DYi = ukupno za nedostatke u 1., 2. i 3. godini
DY1 = (#DD × 40) + (#MaD × 10) + (#MiD × 1) u 1. godini
#… = broj …
DD = opasnih nedostataka
MaD = većih nedostataka
MiD = manjih nedostataka
C = provjera (tehničkih pregleda vozila na cesti ili redovnih i dobrovoljnih tehničkih pregleda) u 1., 2. i 3. godini
(b) formula za godišnji stupanj rizika
 

gdje je
AR = rezultat godišnjeg rizika
#…= broj …
DD = opasnih nedostataka
MaD = većih nedostataka
MiD = manjih nedostataka
C = provjera (tehničkih pregleda vozila na cesti ili redovnih i dobrovoljnih tehničkih pregleda)
Godišnji stupanj rizika koristi se za ocjenu razvoja poduzeća u razdoblju od više godina.
Kategorizacija poduzeća (vozila) na temelju cjelokupnog stupnja rizika provodi se tako da se postiže sljedeća podjela među navedenim poduzećima (vozilima):
– < 30% niski rizik
– 30% – 80% srednji rizik
– > 80% visoki rizik.

PRILOG II.

OPSEG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA CESTI

1. PODRUČJA PREGLEDA

(0) Identifikacija vozila;
(1) Uređaji za kočenje;
(2) Upravljanje;
(3) Vidljivost;
(4) Svjetlosna oprema i dijelovi električnog sustava;
(5) Osovine, kotači, gume, ovjes;
(6) Šasija i dijelovi pričvršćeni za šasiju;
(7) Ostala oprema;
(8) Štetno djelovanje;
(9) Dopunska ispitivanja za vozila za prijevoz putnika iz kategorija M2 i M3.

2. ZAHTJEVI ZA PREGLED

Stavke čiji se pregled može obaviti jedino uporabom opreme označene su s E.
Stavke koje se samo u određenoj mjeri mogu pregledati bez upotrebe opreme označene su s +(E).
Kad je naznačena vizualna metoda ispitivanja, to znači da uz vizualni pregled predmetnih stavki ovlaštena osoba prema potrebi, njima i rukuje, procjenjuje buku ili primjenjuje bilo koju drugu prikladnu metodu pregleda ne uključujući upotrebu opreme.
Pregledi tehničke ispravnosti vozila na cesti mogu obuhvaćati stavke popisane u tablici 1 koja uključuje preporučene metode ispitivanja koje bi trebalo primijeniti. Ništa iz ovog Priloga ne sprečava ovlaštene osobe da se, kad je to potrebno, koristi dodatnom opremom, primjerice kanalom ili dizalicom.
Ispitivanja se provode uz pomoć trenutačno dostupnih tehnika i opreme, bez upotrebe alata za rastavljanje ili odstranjivanje bilo kojeg dijela vozila. Ispitivanja također mogu uključivati provjeru toga zadovoljavaju li predmetni dijelovi i sastavni dijelovi toga vozila sigurnosne i okolišne zahtjeve na snazi u trenutku odobrenja, ili, ako je to primjenjivo, u trenutku naknadnog opremanja vozila.
Ako konstrukcija vozila ne dopušta primjenu metoda ispitivanja utvrđenih u ovom Prilogu, ispitivanje se provodi u skladu s preporučenim metodama ispitivanja koje su odobrila nadležna tijela.
»Razlozi za proglašenje neispravnim« ne primjenjuju se u slučajevima u kojima se odnose na zahtjeve koji nisu bili propisani u mjerodavnom zakonodavstvu o homologaciji vozila u vrijeme prve registracije, prve upotrebe ili zahtjeva za naknadnom ugradnjom.

3. SADRŽAJI I METODE ISPITIVANJA, PROCJENA NEDOSTATAKA VOZILA

Ispitivanje obuhvaća one stavke koje se smatraju neophodnima i važnima, uzimajući u obzir, posebno, sigurnost kočnica, guma, kotača, šasija i štetno djelovanje te preporučene metode navedene u sljedećoj tablici.
Provjera nedostataka svih sustava u vozilima i sastavnih dijelova koje treba ispitati provodi se u skladu s kriterijima iz te tablice za svako vozilo pojedinačno.
Nedostaci koji nisu navedeni u ovom Prilogu procjenjuju se s obzirom na rizik koji predstavljaju za sigurnost na cestama.

Stavka Metoda Razlozi za proglašenje neispravnim Procjena nedostataka
 
Manji Veći Opasni
0. IDENTIFIKACIJA VOZILA
0.1.     Registarske pločice (ako je potrebno prema zahtjevima 1 Vizualni pregled (a) Registarska pločica ili pločice nedostaju ili su tako nesigurne/o pričvršćene da bi lako mogle otpasti.   X  
(b) Natpis nedostaje ili je nečitljiv.   X  
(c) Nije u skladu s dokumentima vozila ili evidencijama.   X  
0.2.     Identifikacijski broj vozila/broj šasije/serijski broj Vizualni pregled (a) Nedostaje ili se ne može naći.   X  
(b) Nepotpuno, nečitko, očito krivotvoreno ili ne odgovara dokumentima vozila.   X  
(c) Nečitki dokumenti vozila ili netočnosti u zapisu. X    
1. UREĐAJI ZA KOČENJE
1.1. Mehaničko stanje i rad
1.1.1.     Papučica radne kočnice/ručna poluga

Vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava.

Napomena: Za vrijeme pregleda vozila sa servo sustavima kočenja motor treba biti ugašen

(a) Ručica se teško pomiče.  
X  
(b) Pretjerana istrošenost ili zračnost.  
X  
1.1.2.     Stanje papučice/ručne poluge i hod uređaja za aktiviranje kočnica

Vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava.

Napomena: Za vrijeme pregleda vozila sa servo sustavima kočenja motor treba biti ugašen

(a) Prevelika ili nedovoljna rezerva hoda.  
X  
Kočnica nije potpuno funkcionalna ili je blokirana  
X
(b) Otpuštanje kočnice nije ispravno. X    
Njegova funkcionalnost je smanjena. X
(c) Jastučić protiv klizanja na kočnoj papučici nedostaje, labav je ili izlizan.   X  
1.1.3.     Vakuumska crpka ili kompresor i spremnici Vizualni pregled sastavnih dijelova pri uobičajenom radnom tlaku. Provjerite vrijeme potrebno za postizanje sigurne radne vrijednosti vakuuma ili tlaka zraka i rad upozoravajućeg uređaja, višekružnog zaštitnog ventila i ventila za tlačno rasterećenje (a) Nedovoljan tlak/vakuum za najmanje četiri kočenja nakon aktiviranja upozoravajućeg uređaja (ili kada je kazaljka u opasnoj zoni).   X  
Najmanje dva kočenja nakon aktiviranja upozoravajućeg uređaja (ili kada je kazaljka u opasnoj zoni) X
(b) Vrijeme potrebno za postizanje sigurne radne vrijednosti tlaka zraka/vakuma predugo je u skladu sa zahtjevima 1.   X  
(c) Višekružni zaštitni ventil ili ventil za tlačno rasterećenje ne radi.   X  
(d) Osjetan pad tlaka zraka zbog propuštanja ili čujno propuštanje zraka.   X  
(e) Vanjsko oštećenje koje može utjecati na rad kočnog sustava.   X  
Nije postignuta učinkovitost pomoćnog kočenja.   X
1.1.4. Kazaljka ili indikator niskog tlaka Provjera funkcioniranja. Nepravilan rad ili neispravnost kazaljke ili indikatora X    
Nemoguće odrediti nizak tlak. X
1.1.5. Ručni kočni ventil Vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava. (a) Uređaj za aktiviranje slomljen, oštećen ili pretjerano istrošen.   X  
(b) Uređaj za aktiviranje nesigurno pričvršćen na ventil ili je ventil nesiguran.   X  
(c) Spojevi labavi ili propuštaju.   X  
(d) Nezadovoljavajući rad.  
X  
1.1.6.     Aktivator parkirne kočnice, poluga za upravljanje, zaporni mehanizam parkirne kočnice, elektronička parkirna kočnica Vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava. (a) Zaporni mehanizam ne funkcionira ispravno.   X  
(b) Istrošenost osovine poluge ili zapornog mehanizma. X    
Pretjerana istrošenost X
(c) Prevelik hod poluge ukazuje na nepravilno podešenje.   X  
(d) Aktivator nedostaje, oštećen je ili nefunkcionalan.   X  
(e) Nepravilan rad, indikator upozorenja upućuje na nepravilnost.   X  

1.1.7.     Kočni ventili (nožni ventili, regulator tlaka, regulacijski ventili)


Vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava. (a) Oštećen ventil ili prekomjerno propuštanje zraka.   X  
Njegova funkcionalnost je smanjena.   X
(b) Prekomjerno propuštanje ulja iz kompresora. X    
(c) Ventil nesigurno pričvršćen ili postavljen na neodgovarajući način.   X  
(d) Ispuštanje ili propuštanje hidraulične tekućine.   X  
Njegova funkcionalnost je smanjena.   X
1.1.8.     Spojnice kočnica priključnih vozila (električne i pneumatske) Isključite i ponovno uključite spojnice kočnog sustava između vučnog vozila i priključnog vozila. (a) Slavina ili automatski ventil neispravan. X    
Njegova funkcionalnost je smanjena. X
(b) Slavina ili ventil nesigurno pričvršćen ili postavljen na neodgovarajući način. X    
Njegova funkcionalnost je smanjena. X
(c) Prekomjerno propuštanje.   X  
Njegova funkcionalnost je smanjena. X
(d) Nepravilan rad.   X  
Utječe na rad kočnica X

1.1.9.     Spremnik energije/tlačna posuda


Vizualni pregled (a) Neznatno oštećen ili korodiran spremnik. X    
Spremnik je vrlo oštećen. Korodiran ili propušta zrak. X
(b) Uređaj za ispust kondenzata ne radi.   X  
(c) Spremnik je nesigurno pričvršćen ili je postavljen na neodgovarajući način.   X  
1.1.10.     Uređaj za pojačavanje sile kočenja, glavni kočni cilindar (hidraulični sustavi) Prema potrebi vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava, ako je to moguće (a) Servo jedinica neispravna ili ne radi.   X  
Ako ne radi. X
(b) Glavni cilindar je neispravan, ali kočnica i dalje radi.   X  
Glavni kočni cilindar neispravan ili propušta X
(c) Glavni cilindar nesigurno pričvršćen, ali kočnica i dalje radi.   X  
Glavni cilindar nesigurno pričvršćen. X
(d) Nedovoljno tekućine za kočnice (ispod oznake MIN) X    
Količina tekućine za kočnice znatno ispod oznake MIN X  
Tekućina za kočnice nije vidljiva   X
(e) Nedostaje poklopac spremnika glavnog kočnog cilindra. X    
(f) Kontrolno svjetlo tekućine za kočnice svijetli ili je neispravno. X    
(g) Kontrolno svjetlo niske razine tekućine za kočnice ne radi ispravno. X    

1.1.11. Kruti hidraulični cjevovodi


Prema potrebi vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava, ako je to moguće (a) Izravna opasnost od ispadanja ili loma.     X
(b) Cijevi ili spojevi propuštaju (zračni kočni sustavi)   X  
Cijevi ili spojevi propuštaju (hidraulični kočni sustavi) X
(c) Oštećene ili prekomjerno korodirane cijevi.   X  
Utječe na rad kočnica blokiranjem ili izravnom opasnošću od propuštanja. X
(d) Krivo postavljene cijevi. X    
Opasnost od oštećenja. X

1.1.12. Savitljiva kočna crijeva


Prema potrebi vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava ako je to moguće (a) Izravna opasnost od ispadanja ili loma.     X
(b) Crijeva su oštećena, pohabana, uvijena ili prekratka. X    
Cijevi oštećene ili istrošene. X
(c) Cijevi ili spojevi propuštaju (zračni kočni sustavi).   X  
Cijevi ili spojevi propuštaju (hidraulični kočni sustavi)   X
(d) Ispupčenje cijevi pod tlakom.   X  
Oštećeno armaturno pletivo crijevo. X
(e) Poroznost crijeva.   X  

1.1.13. Kočione obloge i pločice


Vizualni pregled (a) Pretjerano istrošene pločice ili obloge (dostignuta najniža oznaka)   X  
Pretjerano istrošene pločice ili obloge (najniža oznaka nije vidljiva) X
(b) Pločice ili obloge zaprljane (uljem, mašću itd.).   X  
Smanjeno djelovanje kočenja X
(c) Nedostaje pločica ili obloga ili su krivo postavljene.     X

1.1.14.     Bubnjevi kočnica, diskovi kočnica


Vizualni pregled (a) Istrošen bubanj ili disk.   X  
Bubanj ili disk prekomjerno izbrazdan, napuknut, nesiguran ili slomljen. X
(b) Bubanj ili disk je onečišćen (uljem, mašću itd.).   X  
Znatno smanjeno djelovanje kočenja X
(c) Bubanj ili disk nedostaju.     X
(d) Stražnja zaštitna ploča nesigurno pričvršćena.   X  

1.1.15.     Kočna užad (sajle), šipke, poluge, polužja


Prema potrebi vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava, ako je to moguće (a) Kabel oštećen ili zapleten u čvorove.   X  
Smanjeno djelovanje kočenja. X
(b) Dio prekomjerno istrošen ili korodiran.   X  
Smanjeno djelovanje kočenja. X
(c) Kabel, šipka ili zglob nedovoljno sigurni.   X  
(d) Vodilica (bužir) užeta je neispravna.   X  
(e) Otežan slobodan hod kočnog sustava.   X  
(f) Neuobičajen hod poluga/polužja koji upućuje na lošu podešenost ili prekomjernu istrošenost.   X  

1.1.16.     Kočni cilindri (uključujući i opružne kočnice ili hidraulične cilindre)


Prema potrebi vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava, ako je to moguće (a) Cilindar je napuknut ili oštećen.   X  
Smanjeno djelovanje kočenja. X
(b) Cilindar propušta.   X  
Smanjeno djelovanje kočenja. X
(c) Cilindar je nesigurno pričvršćen ili nije postavljen na odgovarajući način.   X  
Smanjeno djelovanje kočenja. X
(d) Cilindar prekomjerno korodiran.   X  
Lako može puknuti X
(e) Nedovoljan ili prekomjeran hod klipa ili membrane.   X  
Smanjeno djelovanje kočenja (premalo rezervnog hoda) X
(f) Zaštitna manšeta oštećena. X    
Zaštitna manšeta nedostaje ili je prekomjerno oštećena. X
1.1.17.     Regulator kočne sile s osjetnikom opterećenja Vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava, ako je to moguće (a) Neispravno polužje.   X  
(b) Polužje nepravilno podešeno.   X  
(c) Ventil je zaglavljen ili ne funkcionira (ABS funkcionira)   X  
Ventil je zaglavljen ili ne funkcionira X
(d) Nedostaje ventil. (ako se zahtijeva)     X
(e) Nema pločice s podacima. X    
(f) Podaci nečitljivi ili nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
1.1.18.     Automatska kompenzacija i indikatori potrošnje kočne obloge Vizualni pregled (a) Regulator je oštećen, zaglavljen ili ima prevelik hod, prekomjerno je istrošen ili je krivo podešen.   X  
(b) Regulator je neispravan.   X  
(c) Pogrešno instaliran ili zamijenjen.   X  
1.1.19.     Uređaj za dugotrajno usporavanje vozila (retarder) (ako postoji na vozilu ili je obvezan)Sustav trajnog kočenja (ako je ugrađen ili obvezan) Vizualni pregled (a) Nesigurni spojevi ili učvršćenja. X    
Njegova funkcionalnost je smanjena. X
(b) Sustav očito neispravan ili ga nema.   X  
1.1.20.     Automatsko upravljanje kočnicama priključnog vozila Odspojiti spojnicu kočnog sustava između vučnog vozila i priključnog vozila Kočnica priključnog vozila ne aktivira se automatski kad se spojnica odvoji.     X

1.1.21. Cjelokupan kočni sustav


Vizualni pregled (a) Drugi uređaji sustava (npr. crpka za tekućinu protiv smrzavanja, isušivač zraka itd.) imaju vanjska oštećenja ili su prekomjerno korodirani tako da nepovoljno utječu na kočni sustav.   X  
Smanjeno djelovanje kočenja. X
(b) Propuštanje zraka ili tekućine protiv smrzavanja. X    
Smanjena funkcionalnost sustava X
(c) Bilo koji sastavni dio nesigurno je pričvršćen ili je postavljen na neodgovarajući način.   X  
(d) Rizična izmjena bilo kojeg sastavnog dijela 3   X  
Smanjeno djelovanje kočenja. X
1.1.22.     Priključci za ispitivanje (ako su ugrađeni ili obavezni) Vizualni pregled Nedostaje.   X  
1.1.23. Inercijska kočnica Vizualni pregled i pregled rada. Nedostatna učinkovitost   X  
1.2. Djelovanje radne kočnice i učinkovitost
1.2.1.     Djelovanje
(E)
Tijekom ispitivanja na uređaju za ispitivanje kočnica postupno aktivirajte kočnice do najveće kočne sile (a) Nedovoljna kočna sila na jednom ili na više kotača.   X  
Nema kočne sile na jednom ili na više kotača. X
(b) Sila kočenja bilo kojega kotača iznosi manje od 70 % maksimalne sile zabilježene na kotaču koji se nalazi na istoj osovini. Ili u slučaju pregleda vozila na cesti, vozilo previše odstupa od pravca.   X  
Kočna sila na jednom kotaču manja je od 50 % najveće izmjerene kočne sile na drugom kotaču iste osovine u slučaju upravljive osovine X
(c) Kočna sila ne raste postupno (djeluje na trzaje, »grize«).   X  
(d) Preveliko kašnjenje kočenja na bilo kojem kotaču.   X  
(e) Prevelika nejednolikost (preveliko kolebanje) kočne sile tijekom svakog potpunog okretaja kotača.   X  
1.2.2.     Učinkovitost
(E)
Ispitivanje na uređaju za ispitivanje kočnica pri težini koje vozilo ima na dolasku ili, ako to iz tehničkih razloga nije moguće, pregled na cesti upotrebom instrumenta za bilježenje usporavanja (1) Ne postiže sljedeće minimalne vrijednosti (2):      
Kategorije M1, M2 i M3: 50 % (3) X  
Kategorija N1: 45 %    
Kategorije N2 i N3: 43 % (4)    
kategorije O3 i O4: 40 % (5)    
Postignuto manje od 50 % navedenih vrijednosti   X
1.3. Djelovanje i učinkovitost pomoćne kočnice (ako postoji poseban sustav)
1.3.1.     Djelovanje
(E)
Ako je pomoćni kočni sustav odvojen od radnog kočnog sustava, upotrijebiti postupak naveden u 1.2.1. (a) Nedovoljna kočna sila na jednom ili na više kotača.   X  
Nema kočne sile na jednom ili na više kotača. X
(b) Sila kočenja bilo kojega kotača iznosi manje od 70 % maksimalne sile zabilježene na kotaču koji se nalazi na istoj osovini. Ili u slučaju pregleda vozila na cesti, vozilo previše odstupa od pravca.   X  
Kočna sila na jednom kotaču manja je od 50 % najveće izmjerene kočne sile na drugom kotaču iste osovine u slučaju upravljive osovine X
(c) Kočna sila ne raste postupno (djeluje na trzaje, »grize«).  
X  
1.3.2.     Učinkovitost
(E)
Ako je pomoćni kočni sustav odvojen od radnog kočnog sustava, upotrijebiti postupak naveden u 1.2.2. Kočna sila manja je od 50 % (6) zahtijevanog učinka radne kočnice kako je određeno točkom 1.2.2. u odnosu na najveću dopuštenu masu.  
X  
Manje od 50 % gornjih vrijednosti kočne sile postignuto u odnosu na masu vozila tijekom ispitivanja. X
1.4. Djelovanje i učinkovitost parkirne kočnice

1.4.1.     Djelovanje
(E)


Aktivirajte kočnicu na uređaju za ispitivanje kočnica Kočnica ne djeluje na jednoj strani vozila ili u slučaju pregleda vozila na cesti, vozilo previše odstupa od pravca.  
X  
Manje od 50 % vrijednosti kočne sile, kako je navedeno u točki 1.4.2., postignuto u odnosu na masu vozila tijekom ispitivanja X

1.4.2.     Učinkovitost
(E)


Ispitivanje na uređaju za ispitivanje kočnica Ako to nije moguće, ispitivanje na cesti upotrebom instrumenta s indikatorom ili instrumenta za bilježenje usporavanja Za sva vozila koeficijent kočenja barem 16 % u odnosu na najveću dopuštenu masu ili, za motorna vozila, barem 12 % u odnosu na najveću dopuštenu masu skupa vozila, ovisno o tome koja je vrijednost veća.  
X  
Manje od 50 % gornjih vrijednosti koeficijenta kočenja postignuto u odnosu na masu vozila tijekom ispitivanja. X
1.5.     Rad uređaja za dugotrajno usporavanje vozila Vizualni pregled i gdje je to moguće, ispitati funkcionira li sustav. (a) Ne može se stupnjevati usporenje (nije primjenjivo na ispušne kočne sustave).  
X  
(b) Sustav ne funkcionira.  
X  
1.6.     Protublokirajući kočni sustav (ABS) Vizualni pregled i pregled upozoravajućeg uređaja i/ili upotreba elektroničkog sučelja vozila. (a) Signalna lampica ne radi ispravno.  
X  
(b) Signalna lampica pokazuje neispravan rad sustava.  
X  
(c) Senzori brzine kotača nedostaju ili su oštećeni  
X  
(d) Oštećene električne instalacije  
X  
(e) Drugi sastavni dijelovi nedostaju ili su oštećeni.  
X  
(f) Sustav ukazuje na kvar uz pomoć elektroničkog sučelja vozila.  
X  

1.7.     Elektronički sustav kočenja (EBS)


Vizualni pregled upozoravajućeg uređaja i/ili upotreba elektroničkog sučelja vozila (a) Signalna lampica ne radi ispravno.  
X  
(b) Signalna lampica pokazuje neispravan rad sustava.  
X  
(c) Sustav ukazuje na kvar uz pomoć elektroničkog sučelja vozila.  
X  
(d) Priključak između vučnog vozila i priključnog vozila nije kompatibilan ili nedostaje.  
  X
1.8. Tekućina za kočnice Vizualni pregled Kontaminirana ili sedimentirana kočna tekućina  
X  
Izravna opasnost od otkazivanja X
2. UPRAVLJANJE
2.1. Mehaničko stanje

2.1.1.     Stanje upravljačkog mehanizma


Vizualni pregled rada upravljačkog mehanizma tijekom okretanja upravljača (a) Upravljačko vratilo uvijeno ili istrošeni dosjedi upravljača.  
X  
Funkcionalnost smanjena. X
(b) Prevelika istrošenost u upravljačkom vratilu.  
X  
Funkcionalnost smanjena. X
(c) Prevelik hod upravljačkog vratila.  
X  
Funkcionalnost smanjena. X
(d) Propušta.  
X  
Stvaranje kapljica. X

2.1.2.     Pričvršćenje kućišta upravljačkog mehanizma


Vizualni pregled pričvršćenja kućišta na šasiju tijekom okretanja upravljača u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru (a) Kućište upravljačkog mehanizma nije pravilno pričvršćeno.  
X  
Pričvršćeni dijelovi su labavi ili je vidljiv relativan hod šasije/nadogradnje. X
(b) Izduženi provrti vijaka za pričvršćenje kućišta upravljača na šasiju.  
X  
Znatno utječe na pričvršćenje dijelova. X
(c) Vijci za pričvršćivanje nedostaju ili su oštećeni.  
X  
Znatno utječe na pričvršćenje dijelova. X
(d) Kućište upravljačkog mehanizma je slomljeno.  
X  
Utječe na stabilnost ili pričvršćenje kućišta. X

2.1.3. Stanje upravljačkog polužja


Vizualni pregled sastavnih dijelova upravljača u pogledu istrošenosti, pukotina i sigurnosti tijekom okretanja upravljača u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru (a) Relativno pomicanje dijelova koji moraju biti čvrsto povezani.  
X  
Prekomjeran hod ili vjerojatnost odvajanja X
(b) Prekomjerna istrošenost zglobova.  
X  
Vrlo velik rizik od odvajanja. X
(c) Lomovi ili deformacije bilo kojeg sastavnog dijela.  
X  
Utječe na rad. X
(d) Nema uređaja za blokadu.  
X  
(e) Nepravilan položaj dijelova polužja (npr. poprečne ili uzdužne spone.  
X  
(f) Rizična izmjena 3.  
X  
Utječe na rad. X
(g) Zaštitne manšete oštećene ili u lošem stanju. X  
 
Zaštitne manšete nedostaju ili su u jako lošem stanju. X

2.1.4. Rad upravljačkog polužja


Vizualni pregled sastavnih dijelova upravljača u pogledu istrošenosti, pukotina i sigurnosti tijekom okretanja upravljača u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru s kotačima na tlu i upaljenim motorom (servo upravljač) (a) Polužje dodiruje/oštećuje nepokretan dio šasije.   X  
(b) Graničnici zakretanja kotača ne rade ili nedostaju.   X  
2.1.5. Servo upravljač Provjerite propuštanje i razinu hidraulične tekućine u upravljačkom sustavu (ako je vidljivo). Kad su kotači na tlu i motor radi, provjerite radi li sustav servo upravljača (a) Propuštanje tekućine.   X  
(b) Nedovoljno tekućine (ispod oznake MIN).   X  
Nedovoljan spremnik. X
(c) Mehanizam ne radi.   X  
Utječe na upravljanje. X
(d) Mehanizam slomljen ili nesiguran.   X  
Utječe na upravljanje. X
(e) Neispravan položaj ili nedozvoljeno međusobno dodirivanje dijelova mehanizma.   X  
Utječe na upravljanje. X
(f) Rizična izmjena 3.   X  
Utječe na upravljanje. X
(g) Oštećeni, prekomjerno korodirani kablovi/cijevi.   X  
Utječe na upravljanje. X
2.2. Upravljač, stup i kolo upravljača

2.2.1. Stanje kola upravljača


Kad su kotači na tlu, gurnite i povucite upravljač u smjeru stupa, gurnite upravljač u različitim smjerovima pod pravim kutom na stup. Vizualni pregled zračnosti i stanja savitljivih spojki ili univerzalnih zglobova (a) Relativno međusobno pomicanje između stupa i kola upravljača koje ukazuje na labavost spoja.   X  
Vrlo ozbiljan rizik od odvajanja. X
(b) Nedostatak mehanizma pričvršćenja na glavini kola upravljača.   X  
Vrlo ozbiljan rizik od odvajanja. X
(c) Kolo upravljača, obruč upravljača ili spojni krakovi slomljeni su ili klimavi.   X  
Vrlo ozbiljan rizik od odvajanja. X
(d) Rizična izmjena 3.   X  

2.2.2.     Stup upravljača i amortizeri upravljača


Gurnite i povucite upravljač u smjeru stupa, gurnite upravljač u različitim smjerovima pod pravim kutom na stup. Vizualni pregled zračnosti i stanja savitljivih spojki ili univerzalnih zglobova (a) Prekomjeran hod središta upravljača gore ili dolje.   X  
(b) Pretjerano pomicanje gornjeg dijela stupa upravljača u odnosu na os stupa upravljača.   X  
(c) Pogoršano stanje savitljive spojnice.   X  
(d) Neispravno pričvršćenje   X  
Vrlo ozbiljan rizik od odvajanja.   X
(e) Rizična izmjena 3     X

2.3. Slobodan hod upravljača


Za vozila sa servo upravljačem, dok je motor upaljen, a kotači su poravnati naprijed, lagano okrenite upravljač u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru koliko je god moguće, a da ne pomičete kotače. Vizualni pregled slobodnog hoda Prekomjeran slobodni hod upravljača (npr. pomak bilo koje točke na obruču kola upravljača prelazi jednu petinu promjera kola upravljača) ili nije u skladu sa zahtjevima 1.   X  
Utječe na sigurno upravljanje. X
2.4. Usmjerenost kotača (X) 2 Vizualni pregled Očito su loše usmjereni. X    
Utječe na vožnju po pravcu; usmjerena stabilnost pogoršana. X  

2.5.     Okretni vijenac upravljive osovine priključnog vozila


Vizualni pregled ili upotreba posebno prilagođenog detektora zračnosti kotača (a) Sastavni dio neznatno oštećen.   X  
Sastavni dio vrlo oštećen ili slomljen. X
(b) Prekomjerna zračnost.   X  
Utječe na vožnju po pravcu; usmjerena stabilnost pogoršana. X
(c) Neispravno pričvršćenje.   X  
Znatno utječe na pričvršćene dijelove. X

2.6.     Elektronički servo upravljač (EPS)


Vizualni pregled i provjera sukladnosti između kuta upravljača i kuta kotača pri ugašenom/upaljenom motoru i/ili uz upotrebu elektroničkog sučelja vozila (a) Kontrolna lampica EPS ukazuje na bilo kakav kvar sustava.   X  
(b) Električni sustav ne pomaže pri zakretanju kola upravljača.   X  
(c) Sustav ukazuje na kvar uz pomoć elektroničkog sučelja vozila.   X  
3. VIDLJIVOST
3.1. Vidno polje Vizualni pregled s vozačkog sjedala Prepreke u vidnom polju vozača koje bitno utječu na njegov pogled naprijed ili sa strane. (izvan područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla). X    
Vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili vanjski retrovizori nisu vidljivi. X

3.2. Stanje staklenih površina


Vizualni pregled (a) Napuklo ili izblijedjelo staklo ili prozirna ploha (ako je dopuštena). (izvan područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla). X    
Vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili vanjski retrovizori nisu vidljivi. X
(b) Staklo ili prozirna ploha (uključujući reflektirajuću ili obojenu foliju) nije u skladu sa specifikacijama u zahtjevima1. (izvan područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla). X    
Vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili vanjski retrovizori nisu vidljivi. X
(c) Staklo ili prozirna ploha u neprihvatljivom stanju.   X  
Vidljivost kroz unutarnje područje čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena je u velikoj mjeri. X

3.3.     Vozačka zrcala (retrovizori) ili naprave za gledanje unatrag


Vizualni pregled (a) Zrcalo ili naprava nedostaje ili nije namještena prema zahtjevima1 (postoje barem dvije naprave za gledanje unatrag). X    
Postoje manje od dvije naprave za gledanje unatrag. X
(b) Zrcalo ili naprava neznatno oštećena ili labava. X    
Zrcalo ili naprava ne radi, oštećena je u velikoj mjeri, klimava je ili nesigurno pričvršćena. X
(c) Potrebno vidno polje nije zakriveno.  
X  
3.4. Brisači vjetrobranskog stakla Vizualni pregled i pregled rada (a) Brisači ne rade ili nedostaju.  
X  
(b) Metlica brisača neispravna. X    
Metlica brisača nedostaje ili je očito neispravna. X
3.5. Perači vjetrobranskog stakla Vizualni pregled i pregled rada Perači ne rade na odgovarajući način (nedostaje tekućine za pranje, ali crpka radi ili je mlaz vode nepravilan). X    
Perači ne rade. X
3.6. Sustav za odmagljivanje (X) 2 Vizualni pregled i pregled rada Sustav ne radi ili je očito neispravan. X    
4. SVJETLA, REFLEKTORI I ELEKTRIČNA OPREMA
4.1. Glavna svjetla
4.1.1. Stanje i rad Vizualni pregled i pregled rada (a) Neispravno ili manjkavo svjetlo/izvor svjetlosti (višestruki izvori svjetlosti, u slučaju LED dioda manje od 1/3 ne radi). X    
Jedno svjetlo/jedan izvor svjetlosti: u slučaju LED dioda znatno smanjena vidljivost. X
(b) Sustav projekcije (reflektor i leća) neispravan je u manjoj mjeri. X    
Sustav projekcije (reflektor i leća) jako je neispravan ili nedostaje. X
(c) Svjetlo nije sigurno pričvršćeno.   X  
4.1.2. Usmjerenost svjetla Vizualni pregled i pregled rada (a) Glavno svjetlo veoma neusmjereno.   X  
(b) Izvor svjetla nepravilno namješten.      

4.1.3. Prekidači


Vizualni pregled i pregled rada (a) Prekidač ne radi u skladu sa zahtjevima1(broj glavnih svjetala koja rade istodobno). X    
Prekoračena je najveća dopuštena jačina svjetlosti sprijeda X
(b) Kontrolna lampica ne radi.   X  
4.1.4. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled i pregled rada (a) Svjetlo, emitirana boja, položaj, intenzitet ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima1.   X  
(b) Nečistoće na leći ili izvoru svjetlosti koji očito smanjuju intenzitet svjetla ili mijenjaju emitiranu boju.   X  
(c) Izvor svjetlosti i svjetlo nisu kompatibilni.   X  

4.1.5.     Naprave za podešavanje visine svjetala (ako je obavezno)


Ako je moguće, vizualni pregled i pregled rada (a) Uređaj ne radi.   X  
(b) Ručnim uređajem ne može se upravljati iz vozačkog sjedala.   X  
4.1.6.     Naprava za čišćenje glavnog svjetla (ako je obavezno) Ako je moguće, vizualni pregled i pregled rada Uređaj ne radi. X    
U slučaju svjetala s izbojem u plinu X
4.2. Prednja i stražnja pozicijska svjetla, bočna svjetla, gabaritna svjetla i dnevna svjetla
4.2.1. Stanje i rad Vizualni pregled i pregled rada (a) Neispravan izvor svjetlosti.   X  
(b) Neispravna leća.   X  
(c) Svjetlo nije sigurno pričvršćeno. X    
Vrlo ozbiljna opasnost od ispadanja. X
4.2.2. Prekidači Vizualni pregled i pregled rada (a) Prekidač ne radi u skladu sa zahtjevima1.   X  
Stražnja pozicijska svjetla i bočna pozicijska svjetla mogu se ugasiti kada su glavna svjetla upaljena. X
(b) Funkcija kontrolnog uređaja je oslabljenja.   X  
4.2.3. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled i pregled rada (a) Svjetlo, emitirana boja, položaj, intenzitet ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
Crveno svjetlo sprijeda ili bijelo svjetlo straga; intenzitet svjetla smanjen u velikoj mjeri. X
(b) Nečistoće na leći ili izvoru svjetlosti koji smanjuju intenzitet svjetla ili mijenjaju emitiranu boju. X    
Crveno svjetlo sprijeda ili bijelo svjetlo straga; intenzitet svjetla smanjen u velikoj mjeri. X
4.3. Kočna svjetla
4.3.1. Stanje i rad Vizualni pregled i pregled rada (a) Neispravan izvor svjetlosti (više izvora svjetlosti, u slučaju LED dioda manje od 1/3 ne radi). X  
 
Jedno svjetlo/jedan izvor svjetlosti; u slučaju LED dioda manje od 2/3 radi. X  
Niti jedan izvor svjetlosti ne radi.  
X
(b) Leća neispravna u manjoj mjeri. (nema utjecaja na emitiranu svjetlost). X    
Leća neispravna u velikoj mjeri (utječe na emitiranu svjetlost). X
(c) Svjetlo nije sigurno pričvršćeno X    
Vrlo ozbiljna opasnost od ispadanja. X

4.3.2. Prekidači


Vizualni pregled i pregled rada (a) Prekidač ne radi u skladu sa zahtjevima1 X    
Zakašnjeli rad. X
Nikakav rad.   X
(b) Kontrolna lampica ne radi.   X  
4.3.3. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled i pregled rada Svjetlo, emitirana boja, položaj, intenzitet ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
Bijelo svjetlo straga; intenzitet svjetla smanjen u velikoj mjeri. X
4.4. Pokazivač smjera i upozoravajuća svjetla za opasnost
4.4.1. Stanje i rad Vizualni pregled i pregled rada (a) Neispravan izvor svjetlosti (više izvora svjetlosti; u slučaju LED dioda manje od 1/3 ne radi). X  
 
Jedno svjetlo/jedan izvor svjetlosti; u slučaju LED dioda manje od 2/3 radi. X
(b) Leća neispravna u manjoj mjeri. (nema utjecaja na emitiranu svjetlost). X    
Leća neispravna u velikoj mjeri (utječe na emitiranu svjetlost). X
(c) Svjetlo nije sigurno pričvršćeno. X    
Vrlo ozbiljna opasnost od ispadanja. X
4.4.2. Prekidači Vizualni pregled i pregled rada Prekidač ne radi u skladu sa zahtjevima1. X    
Nikakav rad. X
4.4.3. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled i pregled rada Svjetlo, emitirana boja, položaj, intenzitet ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima1.   X  
4.4.4. Učestalost treptanja Vizualni pregled i pregled rada Učestalost treptanja nije u skladu sa zahtjevima1 (učestalost odstupa za više od 25%). X    
4.5. Prednje i stražnje svjetlo za maglu
4.5.1. Stanje i rad Vizualni pregled i pregled rada (a) Neispravan izvor svjetlosti (više izvora svjetlosti: u slučaju LED dioda manje od 1/3 ne radi). X    
Jedno svjetlo/jedan izvor svjetlosti; u slučaju LED dioda manje od 2/3 radi. X
(b) Leća neispravna u manjoj mjeri. (nema utjecaja na emitiranu svjetlost). X    
Leća neispravna u velikoj mjeri (utječe na emitiranu svjetlost). X
(c) Svjetlo nije sigurno pričvršćeno. X    
Velika opasnost od ispadanja ili zasljepljivanja drugih vozača. X
4.5.2. Usmjerenost (X)2 Vizualni pregled i pregled rada Prednje svjetlo za maglu nije vodoravno usmjereno kad uzorak svjetla prelazi graničnu liniju (granična linija je preniska). X    
Granična linija iznad one za glavna svjetla položenog snopa. X
4.5.3. Prekidači Vizualni pregled i pregled rada Prekidač ne radi u skladu sa zahtjevima1. X    
Ne radi. X
4.5.4. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled i pregled rada (a) Svjetlo, emitirana boja, položaj, intenzitet ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima1.   X  
(b) Sustav ne radi u skladu sa zahtjevima1. X    
4.6. Svjetla za vožnju unatrag
4.6.1. Stanje i rad Vizualni pregled i pregled rada (a) Neispravan izvor svjetlosti. X    
(b) Neispravna leća. X    
(c) Svjetlo nije sigurno pričvršćeno. X    
Vrlo ozbiljna opasnost od ispadanja. X
4.6.2. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled i pregled rada (a) Svjetlo, emitirana boja, položaj, intenzitet ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima1.   X  
(b) Sustav ne radi u skladu sa zahtjevima1.   X  
4.6.3. Prekidači Vizualni pregled i pregled rada Prekidač ne radi u skladu sa zahtjevima1. X    
Svjetlo za vožnju unatrag može se upaliti kada mjenjač nije u položaju za vožnju unatrag. X
4.7. Stražnje svjetlo za registarsku pločicu
4.7.1. Stanje i rad Vizualni pregled i pregled rada (a) Svjetlo baca natrag neposrednu ili bijelu svjetlost. X    
(b) Neispravan izvor svjetlosti (više izvora svjetlosti). X    
Neispravan izvor svjetlosti (jedan izvor svjetlosti). X
(c) Svjetlo nije sigurno pričvršćeno. X    
Vrlo ozbiljna opasnost od ispadanja. X
4.7.2. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled i pregled rada Sustav ne radi u skladu sa zahtjevima1. X    
4.8. Katadiopteri, konturne trake, ploče za označivanje dugih i teških vozila i sl.
4.8.1. Stanje Vizualni pregled (a) Reflektivna oprema neispravna ili oštećena. X    
Utječe na reflektiranje. X
(b) Katadiopter nije sigurno pričvršćen. X    
Može otpasti. X
4.8.2. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled Uređaj, reflektirana boja ili položaj nisu u skladu sa zahtjevima1.   X  
Nedostaje ili reflektira crvenu boju naprijed ili bijelu boju natrag.   X
4.9. Pokazne svjetiljke obvezne za svjetlosnu opremu
4.9.1. Stanje i rad Vizualni pregled i pregled rada Ne rade. X    
Ne rade pri glavnom snopu svjetlosti ili stražnjem svjetlu za maglu. X  
4.9.2. Sukladnost sa zahtjevima1 Vizualni pregled i pregled rada Nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
4.10.     Električne veze između vučnog vozila i priključnog vozila ili poluprikolice Vizualni pregled: ako je moguće, provjerite električne spojeve (a) Sastavni dijelovi nisu sigurno pričvršćeni. X    
Labava utičnica. X
(b) Oštećena ili loša izolacija. X    
Može izazvati kratki spoj. X
(c) Električne veze priključnog vozila ili vučnog vozila ne rade ispravno.   X  
Svjetla kočnica priključnog vozila uopće ne rade. X
4.11. Električno ožičenje Vizualni pregled uključujući pregled motornog prostora (ako je primjenjivo) (a) Instalacije nesigurne ili neodgovarajuće osigurane. X    
Dijelovi za pričvršćivanje labavi, dodiruju oštre rubove, priključci se lako mogu odvojiti. X  
Instalacije bi mogle dotaknuti vruće dijelove, rotirajuće dijelove ili tlo, priključci odvojeni (dijelovi bitni za kočenje i upravljanje).  
X
(b) Instalacije pogoršane u manjoj mjeri. X    
Instalacije su jako pogoršane. X
Instalacije izuzetno pogoršane (dijelovi bitni za kočenje, upravljanje). X
(c) Oštećena ili loša izolacija. X    
Može izazvati kratki spoj. X  
Velika opasnost od požara, stvaranje iskri.   X
4.12.     Neobvezna svjetla i katadiopteri (X) 2 Vizualni pregled i pregled rada (a) Pričvršćeno svjetlo/katadiopter nije u skladu sa zahtjevima1. X    
Emitiranje/reflektiranje crvenog svjetla naprijed ili bijelog svjetla straga. X
(b) Svjetlo ne radi u skladu sa zahtjevima1. X    
Broj glavnih svjetala koja rade istodobno prelazi dopušten intenzitet svjetlosti; Emitiranje crvenog svjetla naprijed ili bijelog svjetla straga. X
(c) Svjetlo/katadiopter nije sigurno pričvršćeno. X    
Vrlo ozbiljna opasnost od ispadanja. X
4.13. Akumulator/akumulatori Vizualni pregled (a) Nesiguran. X    
Nije pravilno pričvršćen; Može izazvati kratki spoj. X
(b) Propušta. X    
Istjecanje opasnih tvari. X
(c) Prekidač (ako se zahtijeva) neispravan.   X  
(d) Osigurači (ako se zahtijevaju) neispravni.   X  
(e) neodgovarajuća ventilacija (ako se zahtijeva).   X  
5. OSOVINE, KOTAČI, GUME I OVJES
5.1. Osovine
5.1.1.     Osovine
(+ E)
Vizualni pregled uz upotrebu razvlačilice kotača ako je dostupna (a) Osovina je slomljena ili deformirana.  
 
X
(b) Nesigurno je pričvršćena za vozilo.  
X  
Stabilnost oslabljena, funkcionalnost smanjena: prekomjeran relativan hod pričvrsnih dijelova. X
(c) Rizična izmjena3.  
X  
Stabilnost oslabljena, funkcionalnost smanjena, nedovoljan razmak od drugih dijelova vozila ili od tla. X
5.1.2.     Rukavci osovine
(+ E)
Vizualni pregled uz upotrebu detektora zračnosti kotača ako je dostupan. Okomitim ili bočnim pritiskom na svaki kotač zabilježite kretanje između glavine kotača i poluosovine (a) Rukavac slomljen.  
 
X
(b) Prekomjerna istrošenost osovinice kotača i njegovih čahura.  
X  
Mogućnost dodatnog labavljenja; stabilnost držanja smjera pogoršana. X
(c) Prekomjeran hod između rukavca osovine i grede osovine.  
X  
Mogućnost dodatnog labavljenja; stabilnost držanja smjera pogoršana. X
(d) Poluosovina je klimava u svojim ležištima.  
X  
Mogućnost dodatnog labavljenja; stabilnost držanja smjera pogoršana. X
5.1.3.     Ležajevi kotača
(+ E)
Vizualni pregled uz upotrebu detektora zračnosti kotača ako je dostupan. Zavrtite kotač ili bočnim pritiskom na svaki kotač zabilježite hod kotača u odnosu na poluosovinu. (a) Prekomjerna zračnost u ležaju kotača.  
X  
Stabilnost držanja smjera narušena; opasnost od uništenja. X
(b) Ležaj kotača je previše stegnut, ukliješten.  
X  
Opasnost od pregrijavanja; opasnost od uništenja. X
5.2. Kotači i gume
5.2.1. glavina kotača Vizualni pregled (a) Matica kotača ili vijak nedostaje ili je klimav.  
X  
Nedostaje ili je labavo pričvršćenje, što znatno ugrožava sigurnost cestovnog prometa. X
(b) Naplatak je istrošen ili oštećen.   X  
Naplatak je tako istrošen ili klimav da utječe na sigurno pričvršćenje kotača. X
5.2.2. Kotači Vizualni pregled obje strane svakog kotača, kad je vozilo na kanalu ili na dizalici (a) Svaki lom ili neispravnost u zavarivanju.     X
(b) Prsteni koji zadržavaju gumu nisu pravilno pričvršćeni.   X  
Mogu otpasti. X
(c) Kotač je jako iskrivljen ili istrošen.   X  
Utječe na sigurno pričvršćenje na naplatak; utječe na sigurno pričvršćenje gume. X
(d) Veličina, tehničko rješenje, kompatibilnost ili tip kotača nije u skladu sa zahtjevima1 i utječe na sigurnost u cestovnom prometu.   X  
5.2.3. Pneumatici Vizualni pregled cijelog pneumatika kotrljanjem vozila natrag i naprijed (a) Veličina pneumatika, nosivost homologacijska oznaka ili indeks brzine nisu u skladu sa zahtjevima1 i utječu na sigurnost u cestovnom prometu.   X  
Nedovoljna nosivost ili brzinski razred za stvarnu upotrebu, pneumatika dodiruje druge fiksne dijelove vozila ugrožavajući sigurnu vožnju. X
(b) Pneumatici na istoj osovini ili na dvostrukim kotačima različite su veličine.   X  
(c) Pneumatici na istoj osovini različite su izrade (radijalna/dijagonalna).   X  
(d) Svako jako oštećenje ili rez pneumatika.   X  
Pletivo karkase vidljivo ili oštećeno. X
(e) Pokazatelj gaznog sloja pneumatika postaje vidljiv.   X  
Dubina gaznog sloja pneumatika nije u skladu sa zahtjevima1. X
(f) Pneumatik struže o druge sastavne dijelove. (fleksibilni štitnik protiv prskanja). X    
Pneumatik struže o druge sastavne dijelove (sigurna vožnja nije ugrožena). X
(g) Ponovo ožljebljeni pneumatici nisu u skladu sa zahtjevima1.   X  
Utječe na zaštitni sloj karkase. X
5.3. Sustav ovjesa
5.3.1.     Opruge i stabilizatori
(+ E)
Vizualni pregled uz upotrebu razvlačilice kotača ako su dostupne (a) Nesigurno pričvršćenje opruga na šasiju ili osovinu.  
X  
Vidljiv relativan hod, pričvršćeni dijelovi vrlo labavi. X
(b) Oštećen ili slomljen sastavni dio opruge.   X  
U velikoj mjeri utječe na glavnu oprugu (- list) ili na dodatne listove. X
(c) Opruga nedostaje.   X  
U velikoj mjeri utječe na glavnu oprugu (- list) ili na dodatne listove. X
(d) Rizična izmjena3.   X  
Nedovoljan razmak od drugih dijelova vozila; opružni sustav ne radi. X
5.3.2. Amortizeri Vizualni pregled (a) Amortizeri su nesigurno pričvršćeni na šasiju ili osovinu. X    
Amortizeri su labavi.   X
(b) Oštećeni amortizeri pokazuju znakove ozbiljnog propuštanja ili neispravnosti.   X  
(c) Amortizer nedostaje.   X  
5.3.3.     Kardanske cijevi, uporne spone, trokutna poprečna ramena i poprečna ramena
(+ E)
Vizualni pregled uz upotrebu razvlačilice kotača ako su dostupne (a) Sastavni dio nesigurno pričvršćen na šasiju ili osovinu.   X  
Mogućnost dodatnog labavljenja; stabilnost držanja smjera pogoršana. X
(b) Sastavni dio oštećen ili prekomjerno korodiran.   X  
Stabilnost sastavnog dijela smanjena ili je sastavni dio slomljen. X
(c) Rizična izmjena3.   X  
Nedovoljan razmak od drugih dijelova vozila; sustav ne radi. X
5.3.4. Zglobovi ovjesa (+ E) Vizualni pregled uz upotrebu detektora zračnosti kotača ako su dostupni (a) Pretjerana istrošenost okretnog oslonca i/ili košuljica na zglobovima ovjesa.   X  
Moguće je da će se olabaviti; usmjerena stabilnost pogoršana. X
(b) Zaštitna manšeta u lošem je stanju. X    
Zaštitna manšeta nedostaje ili je slomljena.   X
5.3.5. Zračni ovjes Vizualni pregled (a) Sustav ne radi.     X
(b) Bilo koji sastavni dio oštećen, izmijenjen ili pogoršan tako da bi mogao negativno utjecati na rad sustava.   X  
Rad sustava ozbiljno ugrožen. X
(c) Zvučno propuštanje zraka iz sustava.   X  
(d) Rizična izmjena.   X  
6. ŠASIJA I PREDMETI PRIČVRŠĆENI ZA ŠASIJU
6.1. Podvozje ili okvir i dijelovi pričvršćeni na podvozje
6.1.1. Opće stanje Vizualni pregled (a) Mala pukotina ili deformacija bilo kojeg uzdužnog ili poprečnog dijela šasije.  
X  
Velika pukotina ili deformacija bilo kojeg uzdužnog ili poprečnog dijela šasije. X
(b) Nesigurni elementi za pričvršćivanje ili vezanje.   X  
Većina je veza labava; nedovoljna jačina dijelova. X
(c) Prekomjerna korozija koja utječe na krutost sustava.   X  
Nedovoljna čvrstoća dijelova. X
6.1.2. Ispušne cijevi i prigušni lonci Vizualni pregled (a) Ispušni sustav nesiguran ili propušta.   X  
(b) Plinovi ulaze u kabinu vozača ili prostor za putnike.   X  
Opasnost za zdravlje putnika u vozilu. X
6.1.3.     Spremnik goriva i cijevi (uključujući spremnik goriva za grijanje i cijevi) Vizualni pregled i upotreba uređaja za otkrivanje istjecanja za sustave LPG/CNG/LNG (a) Nesiguran spremnik ili cijevi, što dovodi do opasnosti od požara.     X
(b) Gorivo istječe ili poklopac spremnika za gorivo nedostaje ili je neučinkovit.   X  
Opasnost od požara; prekomjerno istjecanje opasnih materijala. X
(c) Vidljiva mjesta trenja na cijevima. X    
Oštećene cijevi.  
X
(d) Nepovratni ventil goriva (ako je propisan) ne radi ispravno.   X  
(e)

Rizik od požara zbog:

– istjecanja goriva

– nepravilne zaštite spremnika za gorivo ili ispuha

– stanja motornog prostora.

    X
(f) Sustav za LPG/CNG/LNG ili vodik nije u skladu sa zahtjevima, bilo koji dio sustava je neispravan1.     X
6.1.4.     Branici, uređaji za bočnu zaštitu i zaštitu od podlijetanja odostraga Vizualni pregled (a) Labavost ili oštećenje koje može prouzročiti ozljedu pri okrznuću ili kontaktu.   X  
Dijelovi mogu otpasti; funkcionalnost smanjena u velikoj mjeri. X
(b) Uređaj očito nije u skladu sa zahtjevima1.   X  
6.1.5.     Nosač zamjenskog kotača (ako je pričvršćen) Vizualni pregled (a) Nosač nije u ispravnom stanju. X    
(b) Nosač je slomljen ili nesiguran.   X  
(c) Zamjenski kotač nije sigurno pričvršćen na nosač.   X  
Vrlo ozbiljna opasnost od ispadanja. X
6.1.6.     Mehanički uređaj za spajanje i vuču
(+ E)
Vizualni pregled u pogledu istrošenosti i pravilnog rada uz posebnu pozornost na sve pričvršćene sigurnosne naprave i/ili upotrebu mjerne naprave (a) Sastavni dio oštećen, neispravan ili napuknut (ako se ne koristi).   X  
Sastavni dio oštećen, neispravan ili napuknut (ako je u upotrebi). X
(b) Prekomjerna istrošenost sastavnog dijela.   X  
Ispod granice istrošenosti. X
(c) Neispravno pričvršćenje   X  
Bilo koje pričvršćenje labavo s vrlo velikom opasnošću od ispadanja. X
(d) Bilo koji sigurnosni uređaj nedostaje ili ne radi ispravno.   X  
(e) Bilo koji indikator spajanja ne radi.   X  
(f) Zaklanja registarsku pločicu ili bilo koje svjetlo (kad nije u upotrebi). X    
Registarska pločica nečitljiva (kada nije u upotrebi).   X
(g) Rizična izmjena3. (sekundarni dijelovi).   X  
Rizična izmjena3 (primarni dijelovi). X
(h) Spojka je preslaba, ili nekompatibilna ili nije u skladu sa zahtjevima.     X
6.1.7. Transmisija Vizualni pregled (a) Vijci su klimavi ili nedostaju.   X  
Vijci su klimavi ili nedostaju, što znatno ugrožava sigurnost cestovnog prometa. X
(b) Prekomjerna istrošenost ležajeva vratila.   X  
Velika opasnost od labavljenja ili pucanja.  
X
(c) Prekomjerna istrošenost zglobova ili lanaca/remena za prijenos snage.   X  
Velika opasnost od labavljenja ili pucanja. X
(d) Loše stanje savitljivih spojki.   X  
Velika opasnost od labavljenja ili pucanja. X
(e) Oštećena ili savinuta spojka.   X  
(f) Kućište ležaja slomljeno ili nesigurno.   X  
Velika opasnost od labavljenja ili pucanja. X
(g) Zaštitna manšeta u lošem je stanju. X    
Zaštitna manšeta nedostaje ili je slomljena.   X
(h) Nezakonita izmjena sustava za prijenos.   X  
6.1.8. Nosači motora Vizualni pregled Pogoršani, očito i jako oštećeni nosači.   X  
klimavi ili slomljeni nosači.   X
6.1.9. Rad motora (X) 2 Vizualni pregled i/ili upotreba elektroničkog sučelja (a) Preinaka na upravljačkoj jedinici, što utječe na sigurnost i/ili okoliš.   X  
(b) Preinaka na upravljačkoj jedinici, što utječe na sigurnost i/ili okoliš.     X
6.2. Kabina i karoserija
6.2.1. Stanje Vizualni pregled (a) Klimava ili oštećena ploča ili dio koji može izazvati ozljedu.   X  
Mogućnost otpadanja s vozila. X
(b) Nesiguran nosivi stup karoserije.   X  
Stabilnost oslabljena. X
(c) U kabinu ili karoseriju ulaze ispušni plinovi.   X  
Opasnost za zdravlje putnika u vozilu. X
(d) Rizična izmjena3.   X  
Nedovoljan razmak od rotirajućih ili pomičnih dijelova ili ceste. X
6.2.2. Držač Vizualni pregled (a) Karoserija ili kabina nesigurni.   X  
Stabilnost smanjena. X
(b) Karoserija/kabina očito nije ravno namještena na šasiju.   X  
(c) Pričvršćenje karoserije/kabine na šasiju ili poprečne dijelove nesigurno je ili nedostaje i ako je simetrično.   X  
Pričvršćenje karoserije/kabine na šasiju ili poprečne dijelove nesigurno je ili nedostaje, što znatno ugrožava sigurnost cestovnog prometa. X
(d) Prekomjerna korozija na točkama pričvršćenja na cjelovitim karoserijama.   X  
Stabilnost oslabljena. X
6.2.3. Vrata i zatvarači vrata Vizualni pregled (a) Vrata se ne otvaraju ili zatvaraju pravilno.   X  
(b) Vrata se mogu nenamjerno otvoriti ili ne ostati zatvorena (klizna vrata).   X  
Vrata se mogu nenamjerno otvoriti ili ne ostati zatvorena (krilna vrata). X
(c) Vrata, šarke, zatvarači vrata ili stup u lošem stanju. X    
Vrata, šarke, zatvarači vrata ili stup nedostaju ili su labavi   X
6.2.4. Pod Vizualni pregled Pod je nesiguran ili u vrlo lošem stanju.   X  
Nedovoljna stabilnost. X
6.2.5. Vozačko sjedalo Vizualni pregled (a) Građa sjedala neispravna.   X  
Loše pričvršćenje sjedala. X
(b) Mehanizam za podešavanje ne radi ispravno.   X  
Sjedalo se miče ili se naslon sjedala ne može učvrstiti. X
6.2.6. Druga sjedala Vizualni pregled (a) Sjedala su u neispravnom stanju ili nesigurna (sekundarni dijelovi). X    
Sjedala su u neispravnom stanju ili nesigurna (glavni dijelovi). X
(b) Sjedala nisu pričvršćena u skladu sa zahtjevima1. X  
 
Prekoračen broj dopuštenih sjedala; položaj nije u skladu s odobrenjem. X
6.2.7. Upravljačke naprave za vožnju Vizualni pregled i pregled rada Bilo koja kontrolna naprava za vožnju potrebna za siguran rad vozila ne radi ispravno.  
X  
Siguran rad ugrožen. X
6.2.8. Stepenice kabine Vizualni pregled (a) Nesigurna stepenica ili rub stepenice. X    
Nedovoljna stabilnost.   X
(b) Stepenica ili rub stepenice u takvom je stanju da se korisnici mogu ozlijediti.   X  
6.2.9.     Ostali unutarnji i vanjski priključci i oprema Vizualni pregled (a) Pričvršćenje ostalih priključaka ili opreme neispravno.   X  
(b) Ostali priključci ili oprema nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
Ugrađeni dijelovi mogu lako izazvati ozljede; siguran rad ugrožen. X
(c) Hidraulična oprema propušta. X    
Prekomjerno ispuštanje opasnih materijala.   X
6.2.10.     Blatobrani, naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača Vizualni pregled (a) Nedostaju, labavi su ili vrlo korodirani. X    
Lako mogu izazvati ozljede; mogu otpasti. X
(b) Nedovoljan razmak od guma/kotača (zaštita od prskanja ispod kotača). X    
Nedovoljan razmak od guma/kotača (blatobrani). X
(c) Nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
Nedovoljna pokrivenost gaznog sloja.  
X
7. OSTALA OPREMA
7.1. Sigurnosni pojasevi/kopče i sustavi za zadržavanje
7.1.1.     Sigurnost pričvršćenja sigurnosnih pojaseva/kopči Vizualni pregled (a) Sidrište pojasa u vrlo lošem stanju.   X  
Stabilnost smanjena. X
(b) Sidrište je klimavo.   X  
7.1.2.     Stanje sigurnosnih pojaseva/kopči Vizualni pregled i pregled rada (a) Obavezan sigurnosni pojas nedostaje ili nije pričvršćen.   X  
(b) Sigurnosni pojas je oštećen. X    
Bilo kakav rez ili znak prevelike rastegnutosti.   X
(c) Sigurnosni pojas nije u skladu sa zahtjevima1.   X  
(d) Kopča sigurnosnog pojasa oštećena ili ne radi ispravno.   X  
(e) Mehanizam za uvlačenje sigurnosnog pojasa oštećen ili ne radi ispravno.   X  
7.1.3.     Naprava za ograničenje opterećenja sigurnosnog pojasa Vizualni pregled i/ili upotreba elektroničkog sučelja (a) Naprava za ograničenje opterećenja očito nedostaje ili nije primjerena za vozilo.   X  
(b) Sustav ukazuje na kvar uz pomoć elektroničkog sučelja vozila.   X  
7.1.4. Napinjači sigurnosnog pojasa Vizualni pregled i/ili upotreba elektroničkog sučelja (a) Napinjač očito nedostaje ili nije primjeren za vozilo.   X  
(b) Sustav ukazuje na kvar uz pomoć elektroničkog sučelja vozila.   X  
7.1.5. Zračni jastuk Vizualni pregled i/ili upotreba elektroničkog sučelja (a) Zračni jastuci očito nedostaju ili nisu primjereni za vozilo.   X  
(b) Sustav ukazuje na kvar uz pomoć elektroničkog sučelja vozila.   X  
(c) Zračni jastuk očito ne radi.   X  
7.1.6. Sustavi SRS Vizualni pregled kontrolne lampice i/ili upotreba elektroničkog sučelja (a) Rad kontrolne lampice sustava SRS označuje bilo koji kvar sustava.   X  
(b) Sustav ukazuje na kvar uz pomoć elektroničkog sučelja vozila.   X  
7.2. Aparat za gašenje požara (X) 2 Vizualni pregled (a) Nedostaje.   X  
(b) Nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
Ako je potreban (npr. taxi, autobusi itd.). X
7.3. Brave i protuprovalni uređaji Vizualni pregled i pregled rada (a) Uređaj ne sprečava vožnju vozila. X    
(b) Neispravan je.   X  
Nenamjerno zaključavanje ili blokiranje. X
7.4.     Sigurnosni trokut (ako se zahtijeva) (X) 2 Vizualni pregled (a) Nedostaje ili je nepotpun. X    
(b) Nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
7.5.     Kutija prve pomoći (ako se zahtijeva) (X) 2 Vizualni pregled Nedostaje, nepotpuna je ili nije u skladu sa zahtjevima1. X    
7.6.     Klinasti podmetači za kotače (ako se zahtijevaju) (X) 2 Vizualni pregled Nedostaju ili nisu u dobrom stanju, nedovoljna stabilnost ili dimenzija.   X  
7.7.     Uređaj za zvučno upozoravanje (sirena) Vizualni pregled i pregled rada (a) Ne radi pravilno. X    
Uopće ne radi.   X
(b) Nesiguran nadzor. X    
(c) Nisu u skladu sa zahtjevima1. X    
Emitirani zvuk može se lako pomiješati sa službenim sirenama.   X
7.8. Brzinomjer Vizualni pregled ili pregled rada za vrijeme ispitivanja na cesti ili elektronskim putem (a) Nije ugrađen u skladu sa zahtjevima1. X    
Nedostaje (ako je propisan).   X
(b) Nepravilan rad. X    
Uopće ne radi.   X
(c) Nije ga moguće dovoljno osvijetliti.