Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je
 
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/17 i 108/18)

I.
Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:
1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 23.859.807.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 23.859.807.000 kuna
2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 24.429.201.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 24.429.201.000 kuna
3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 24.843.515.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 24.843.515.000 kuna.

II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

PRIHODI POSLOVANJA

23.859.327.000
600.000.000
24.459.327.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

480.000
0
480.000

UKUPNI PRIHODI

23.859.807.000
600.000.000
24.459.807.000

RASHODI POSLOVANJA

23.713.758.911
640.920.000
24.354.678.911

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

146.048.089
-40.920.000
105.128.089

UKUPNI RASHODI

23.859.807.000
600.000.000
24.459.807.000

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

0
0
0
 

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0
0
0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0
0
0

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

513.125.649
513.125.649

PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU

0
-513.125.649
-513.125.649

NETO FINANCIRANJE

0
0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0
0
0
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­red
Sku­pina
Podskupina

Naziv prihoda

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

UKUPNI PRIHODI

23.859.807.000
600.000.000
24.459.807.000
6

PRIHODI POSLOVANJA

23.859.327.000
600.000.000
24.459.327.000
62
Doprinosi
18.999.608.000
470.000.000
19.469.608.000
621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

18.999.608.000
470.000.000
19.469.608.000
63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

3.047.569.000
100.000.000
3.147.569.000
632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

47.269.000
0
47.269.000
633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

3.000.000.000
100.000.000
3.100.000.000
634

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

300.000
0
300.000
64

Prihodi od imovine

10.600.000
0
10.600.000
641

Prihodi od financijske imovine

10.000.000
0
10.000.000
642

Prihodi od nefinancijske imovine

600.000
0
600.000
65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.801.000.000
30.000.000
1.831.000.000
652

Prihodi po posebnim propisima

1.801.000.000
30.000.000
1.831.000.000
66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

550.000
0
550.000
661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

550.000
0
550.000
7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

480.000
0
480.000
72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

480.000
0
480.000
721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

480.000
0
480.000
 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­red
Sku­pina
Podskupina

Naziv rashoda

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

UKUPNI RASHODI

23.859.807.000
600.000.000
24.459.807.000
3

RASHODI POSLOVANJA

23.713.758.911
640.920.000
24.354.678.911
31

Rashodi za zaposlene

260.673.384
0
260.673.384
311
Plaće
211.717.319
0
211.717.319
312

Ostali rashodi za zaposlene

12.050.000
0
12.050.000
313

Doprinosi na plaće

36.906.065
0
36.906.065
32

Materijalni rashodi

163.938.527
-12.140.000
151.798.527
321

Naknade troškova zaposlenima

11.399.313
40.000
11.439.313
322

Rashodi za materijal i energiju

16.983.162
-180.000
16.803.162
323

Rashodi za usluge

125.536.052
-12.000.000
113.536.052
324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

810.000
0
810.000
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.210.000
0
9.210.000
34

Financijski rashodi

23.870.000
0
23.870.000
343

Ostali financijski rashodi

23.870.000
0
23.870.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

23.252.777.000
653.060.000
23.905.837.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

23.252.477.000
653.060.000
23.905.537.000
372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

300.000
0
300.000
38

Naknada štete

12.500.000
0
12.500.000
383

Naknada štete

12.500.000
0
12.500.000
4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

146.048.089
-40.920.000
105.128.089
41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

470.000
100.000
570.000
412

Nematerijalna imovina

470.000
100.000
570.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

132.578.089
-34.920.000
97.658.089
421

Građevinski objekti

50.600.000
-27.600.000
23.000.000
422

Postrojenja i oprema

17.922.218
-2.320.000
15.602.218
423

Prijevozna sredstva

0
1.000.000
1.000.000
426

Nematerijalna proizvedena imovina

64.055.871
-6.000.000
58.055.871
45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

13.000.000
-6.100.000
6.900.000
451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

13.000.000
-6.100.000
6.900.000
 

II. POSEBNI DIO

Šifra
Naziv

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

23.859.807.000
600.000.000
24.459.807.000
 
 
 
 
 
100

OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

22.426.538.000
599.960.000
23.026.498.000
 
 
 
 
 
A1029

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

4.035.714.000
0
4.035.714.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

4.035.714.000
0
4.035.714.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

4.035.714.000
0
4.035.714.000
A1030

LIJEKOVI NA RECEPTE

3.009.849.000
185.000.000
3.194.849.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

3.009.849.000
185.000.000
3.194.849.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

3.009.849.000
185.000.000
3.194.849.000
 
 
 
 
 
A1031

ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA

727.000.000
0
727.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

727.000.000
0
727.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

727.000.000
0
727.000.000
 
 
 
 
 
A1032

BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

8.831.406.000
0
8.831.406.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

8.831.406.000
0
8.831.406.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

8.831.406.000
0
8.831.406.000
0
A1033

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

815.077.000
0
815.077.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

815.077.000
0
815.077.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

815.077.000
0
815.077.000
A1034

POSEBNO SKUPI LIJEKOVI

1.100.000.000
199.000.000
1.299.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.100.000.000
199.000.000
1.299.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

1.100.000.000
199.000.000
1.299.000.000
 
 
 
 
 
A1035

OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

658.531.000
0
658.531.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

658.531.000
0
658.531.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

658.531.000
0
658.531.000
 
 
 
 
 
A1001

LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

400.000.000
0
400.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

400.000.000
0
400.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

400.000.000
0
400.000.000
A1002

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM

372.011.000
-12.180.000
359.831.000
31

Rashodi za zaposlene

227.948.000
0
227.948.000
311

Plaće (Bruto)

185.453.000
0
185.453.000
312

Ostali rashodi za zaposlene

10.550.000
0
10.550.000
313

Doprinosi na plaće

31.945.000
0
31.945.000
32

Materijalni rashodi

131.103.000
-12.180.000
118.923.000
321

Naknade troškova zaposlenima

10.100.000
0
10.100.000
322

Rashodi za materijal i energiju

14.665.000
-180.000
14.485.000
323

Rashodi za usluge

100.688.000
-12.000.000
88.688.000
324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

800.000
0
800.000
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.850.000
0
4.850.000
34

Financijski rashodi

12.660.000
0
12.660.000
343

Ostali financijski rashodi

12.660.000
0
12.660.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

300.000
0
300.000
372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

300.000
0
300.000
 
 
 
 
 
A1003

NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

930.000.000
260.060.000
1.190.060.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

930.000.000
260.060.000
1.190.060.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

930.000.000
260.060.000
1.190.060.000
A1004

NAKNADE BRANITELJIMA

10.000.000
0
10.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

10.000.000
0
10.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

10.000.000
0
10.000.000
 
 
 
 
 
A1005

NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST

900.000.000
19.000.000
919.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

900.000.000
19.000.000
919.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

900.000.000
19.000.000
919.000.000
 
 
 
 
 
A1006

OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA

191.000.000
0
191.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

191.000.000
0
191.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

191.000.000
0
191.000.000
 
 
 
 
 
A1007

PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

35.000.000
-10.000.000
25.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

35.000.000
-10.000.000
25.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

35.000.000
-10.000.000
25.000.000
 
 
 
 
 
A1008
SPECIJALIZACIJE
20.000.000
0
20.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

20.000.000
0
20.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

20.000.000
0
20.000.000
A1009

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

75.000.000
0
75.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

75.000.000
0
75.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

75.000.000
0
75.000.000
A1010

NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

205.000.000
0
205.000.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

205.000.000
0
205.000.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

205.000.000
0
205.000.000
 
 
 
 
 
A1011

NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI

12.530.000
0
12.530.000
38

Naknada štete

12.500.000
0
12.500.000
383

Naknada štete

12.500.000
0
12.500.000
32

Materijalni rashodi

30.000
0
30.000
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000
0
30.000
 
 
 
 
 
K2000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

98.420.000
-40.920.000
57.500.000
41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

470.000
100.000
570.000
412

Nematerijalna imovina

470.000
100.000
570.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

84.950.000
-34.920.000
50.030.000
421

Građevinski objekti

50.600.000
-27.600.000
23.000.000
422

Postrojenja i oprema

17.600.000
-2.320.000
15.280.000
423

Prijevozna sredstva

0
1.000.000
1.000.000
426

Nematerijalna proizvedena imovina

16.750.000
-6.000.000
10.750.000
45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

13.000.000
-6.100.000
6.900.000
451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

13.000.000
-6.100.000
6.900.000
101

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1.386.000.000
0
1.386.000.000
A1012

ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1.308.900.000
0
1.308.900.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.308.900.000
0
1.308.900.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

1.308.900.000
0
1.308.900.000
 
 
 
 
 
A1013

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM

76.300.000
0
76.300.000
31

Rashodi za zaposlene

32.650.000
0
32.650.000
311

Plaće (Bruto)

26.200.000
0
26.200.000
312

Ostali rashodi za zaposlene

1.500.000
0
1.500.000
313

Doprinosi na plaće

4.950.000
0
4.950.000
32

Materijalni rashodi

32.440.000
0
32.440.000
321

Naknade troškova zaposlenima

1.140.000
0
1.140.000
322

Rashodi za materijal i energiju

2.310.000
0
2.310.000
323

Rashodi za usluge

24.650.000
0
24.650.000
324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000
0
10.000
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.330.000
0
4.330.000
34

Financijski rashodi

11.210.000
0
11.210.000
343

Ostali financijski rashodi

11.210.000
0
11.210.000
 
 
 
 
 
K2001

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

800.000
0
800.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

800.000
0
800.000
422

Postrojenja i oprema

300.000
0
300.000
426

Nematerijalna proizvedena imovina

500.000
0
500.000
 
 
 
 
 
102

PROJEKTI EU

47.269.000
40.000
47.309.000
 
 
 
 
 
A1017

JAseHN-PROJEKT EU

96.600
0
96.600
31

Rashodi za zaposlene

54.720
0
54.720
311

Plaće (Bruto)

46.689
0
46.689
313

Doprinosi na plaće

8.031
0
8.031
32

Materijalni rashodi

41.880
0
41.880
321

Naknade troškova zaposlenima

36.000
0
36.000
322

Rashodi za materijal i energiju

2.880
0
2.880
323

Rashodi za usluge

3.000
0
3.000
 
 
 
 
 
A1020

EURO-CAS PROJEKT EU

38.883
0
38.883
31

Rashodi za zaposlene

20.664
0
20.664
311

Plaće (Bruto)

17.630
0
17.630
313

Doprinosi na plaće

3.034
0
3.034
32

Materijalni rashodi

18.219
0
18.219
321

Naknade troškova zaposlenima

10.441
0
10.441
322

Rashodi za materijal i energiju

1.578
0
1.578
323

Rashodi za usluge

6.200
0
6.200
A1022

ENJECT-PROJEKT EU

24.000
0
24.000
32

Materijalni rashodi

24.000
0
24.000
321

Naknade troškova zaposlenima

24.000
0
24.000
 
 
 
 
 
A1023

CEF eHealth

2.007.017
0
2.007.017
32

Materijalni rashodi

281.428
0
281.428
321

Naknade troškova zaposlenima

88.872
0
88.872
322

Rashodi za materijal i energiju

3.704
0
3.704
323

Rashodi za usluge

188.852
0
188.852
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.725.589
0
1.725.589
422

Postrojenja i oprema

22.218
0
22.218
426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.703.371
0
1.703.371
 
 
 
 
 
A1025

CEF EESSI

382.500
0
382.500
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

382.500
0
382.500
426

Nematerijalna proizvedena imovina

382.500
0
382.500
 
 
 
 
 
A1026

e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava

39.000.000
0
39.000.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

39.000.000
0
39.000.000
426

Nematerijalna proizvedena imovina

39.000.000
0
39.000.000
 
 
 
 
 
A1027

e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima

5.720.000
0
5.720.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.720.000
0
5.720.000
426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.720.000
0
5.720.000
 
 
 
 
 
A1036
eHACTION
0
40.000
40.000
32

Materijalni rashodi

0
40.000
40.000
321

Naknade troškova zaposlenima

0
40.000
40.000
 
 
 
 
 

IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan 2018.

I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE

154.169.345.476
1.349.465.364
155.518.810.840

Državni proračun

129.000.124.100
102.993.088
129.103.117.188

Izvanproračunski fondovi

25.169.221.376
1.246.472.276
26.415.693.652

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

20.859.807.000
500.000.000
21.359.807.000

2. Hrvatske vode

2.399.322.286
-16.208.811
2.383.113.475

3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1.127.292.090
444.370.105
1.571.662.195

4. Hrvatske ceste

47.000.000
36.482.982
83.482.982

5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

655.000.000
289.628.000
944.628.000

6. Centar za restrukturiranje i prodaju

80.800.000
-7.800.000
73.000.000

II. UKUPNI RASHODI

157.749.109.561
-1.617.620.199
156.131.489.362

Državni proračun

126.655.762.937
-947.589.993
125.708.172.944

Izvanproračunski fondovi

31.093.346.624
-670.030.206
30.423.316.418

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

23.859.807.000
600.000.000
24.459.807.000

2. Hrvatske vode

3.090.937.090
-576.218.010
2.514.719.080

3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1.143.767.186
-102.051.186
1.041.716.000

4. Hrvatske ceste

2.951.704.348
-583.961.010
2.367.743.338

5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

11.736.000
0
11.736.000

6. Centar za restrukturiranje i prodaju

35.395.000
-7.800.000
27.595.000

III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK

-3.579.764.085
2.967.085.563
-612.678.522

Državni proračun

2.344.361.163
1.050.583.081
3.394.944.244

Izvanproračunski fondovi

-5.924.125.248
1.916.502.482
-4.007.622.766

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

-3.000.000.000
-100.000.000
-3.100.000.000

2. Hrvatske vode

-691.614.804
560.009.199
-131.605.605

3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

-16.475.096
546.421.291
529.946.195

4. Hrvatske ceste

-2.904.704.348
620.443.992
-2.284.260.356

5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

643.264.000
289.628.000
932.892.000

6. Centar za restrukturiranje i prodaju

45.405.000
0
45.405.000

Postotak od BDP

-0,94
0,78
-0,16


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 108/18 od 04.12.2018.)

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 24.459.807.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 24.459.807.000 kuna.


II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.