Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/17 i 108/18)

I.
Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na:
1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.159.729.200 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.174.049.000 kuna
– manjak u iznosu od 14.319.800 kuna
2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.183.399.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.179.456.000 kuna
– višak u iznosu od 3.943.000 kuna
3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.177.059.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.095.150.000 kuna
– višak u iznosu od 81.909.000 kuna.
 
II. 
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

PRIHODI POSLOVANJA

1.159.729.200
438.267.800
1.597.997.000

PRIHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

0
109.000
109.000

UKUPNI PRIHODI

1.159.729.200
438.376.800
1.598.106.000

RASHODI POSLOVANJA

1.147.068.900
-70.156.900
1.076.912.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

26.980.100
8.823.900
35.804.000

UKUPNI RASHODI

1.174.049.000
-61.333.000
1.112.716.000

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

-14.319.800
499.709.800
485.390.000
 

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

4.347.000
12.802.000
17.149.000

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

530.000
-530.000
0

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

10.502.800
190.462.887
200.965.687

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

0
-703.504.687
-703.504.687

NETO FINANCIRANJE

14.319.800
-499.709.800
-485.390.000

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0
0
0
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red

Sku- pina

Podsku­pina

Naziv prihoda

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

6

PRIHODI POSLOVANJA

1.159.729.200
438.267.800
1.597.997.000
63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

58.203.510
857.195
59.060.705
632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

19.525.000
-739.000
18.786.000
633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

6.241.400
7.589.500
13.830.900
638

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

32.437.110
-5.993.305
26.443.805
64

Prihodi od imovine

6.624.690
3.080.605
9.705.295
641

Prihodi od financijske imovine

6.619.690
3.080.310
9.700.000
643

Prihodi od kamata na dane zajmove

5.000
295
5.295
65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.088.200.000
437.830.000
1.526.030.000
651

Upravne i administrativne pristojbe

922.200.000
143.830.000
1.066.030.000
652

Prihodi po posebnim propisima

166.000.000
294.000.000
460.000.000
66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.201.000
0
1.201.000
661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.201.000
0
1.201.000
68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

5.500.000
-3.500.000
2.000.000
683

Ostali prihodi

5.500.000
-3.500.000
2.000.000
7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0
109.000
109.000
72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

0
109.000
109.000
723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

0
109.000
109.000
 
 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red

Sku- pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

3

RASHODI POSLOVANJA

1.147.068.900
-70.156.900
1.076.912.000
31

Rashodi za zaposlene

61.417.500
566.151
61.983.651
311

Plaće (Bruto)

49.935.000
390.600
50.325.600
312

Ostali rashodi za zaposlene

2.500.000
140.000
2.640.000
313

Doprinosi na plaće

8.982.500
35.551
9.018.051
32

Materijalni rashodi

769.130.035
24.542.814
793.672.849
321

Naknade troškova zaposlenima

5.601.035
667.949
6.268.984
322

Rashodi za materijal i energiju

1.445.000
120.965
1.565.965
323

Rashodi za usluge

36.839.000
-512.600
36.326.400
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

725.245.000
24.266.500
749.511.500
34

Financijski rashodi

15.369.000
-4.577.500
10.791.500
342

Kamate za primljene kredite i zajmove

14.000.000
-6.000.000
8.000.000
343

Ostali financijski rashodi

1.369.000
1.422.500
2.791.500
35
Subvencije
28.661.600
-20.707.400
7.954.200
351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4.254.600
-3.372.300
882.300
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

24.407.000
-17.335.100
7.071.900
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna

179.543.365
-35.789.865
143.753.500
363

Pomoći unutar općeg proračuna

179.543.365
-35.789.865
143.753.500
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade

348.000
-8.000
340.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

8.000
-8.000
0
372

Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna

340.000
0
340.000
38

Ostali rashodi

92.599.400
-34.183.100
58.416.300
381

Tekuće donacije

6.520.000
-6.138.600
381.400
382

Kapitalne donacije

33.996.000
-17.467.100
16.528.900
386

Kapitalne pomoći

52.083.400
-10.577.400
41.506.000
4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

26.980.100
8.823.900
35.804.000
41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

40.000
0
40.000
412

Nematerijalna imovina

40.000
0
40.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

26.940.100
8.823.900
35.764.000
421

Građevinski objekti

22.170.100
10.558.900
32.729.000
422

Postrojenja i oprema

1.320.000
325.000
1.645.000
423

Prijevozna sredstva

200.000
-60.000
140.000
426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.250.000
-2.000.000
1.250.000
 
 

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red

Sku- pina

Podskupina

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

NETO FINANCIRANJE

3.817.000
13.332.000
17.149.000
8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

4.347.000
12.802.000
17.149.000
81

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

4.347.000
12.639.000
16.986.000
814

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

291.000
0
291.000
816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.056.000
5.060.000
9.116.000
817

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

0
70.000
70.000
818

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa

0
7.509.000
7.509.000
83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

0
163.000
163.000
834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo. društava izvan javnog sektora

0
163.000
163.000
5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

530.000
-530.000
0
51

Izdaci za dane zajmove i depozite

530.000
-530.000
0
514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

530.000
-530.000
0
 

II. POSEBNI DIO

Šifra
Naziv

Plan 2018.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
2018.

02

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

1.174.579.000
-61.863.000
1.112.716.000
 
 
 
 
 
100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

115.968.535
-4.486.535
111.482.000
 
 
 
 
 
A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

67.347.500
2.681.000
70.028.500
31

Rashodi za zaposlene

43.917.500
100.000
44.017.500
311

Plaće (Bruto)

35.335.000
0
35.335.000
312

Ostali rashodi za zaposlene

2.500.000
100.000
2.600.000
313

Doprinosi na plaće

6.082.500
0
6.082.500
32

Materijalni rashodi

22.515.000
2.639.000
25.154.000
321

Naknade troškova zaposlenima

2.500.000
550.000
3.050.000
322

Rashodi za materijal i energiju

1.345.000
0
1.345.000
323

Rashodi za usluge

18.125.000
1.964.000
20.089.000
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

545.000
125.000
670.000
34

Financijski rashodi

757.000
-50.000
707.000
343

Ostali financijski rashodi

757.000
-50.000
707.000
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

158.000
-8.000
150.000
371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

8.000
-8.000
0
372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

150.000
0
150.000
 
 
 
 
 
A1001

OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ

32.091.035
-1.503.035
30.588.000
31

Rashodi za zaposlene

17.500.000
230.600
17.730.600
311

Plaće (Bruto)

14.600.000
190.600
14.790.600
312

Ostali rashodi za zaposlene

0
40.000
40.000
313

Doprinosi na plaće

2.900.000
0
2.900.000
32

Materijalni rashodi

11.701.035
126.365
11.827.400
321

Naknade troškova zaposlenima

3.101.035
0
3.101.035
322

Rashodi za materijal i energiju

100.000
120.965
220.965
323

Rashodi za usluge

8.500.000
5.400
8.505.400
37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

190.000
0
190.000
372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

190.000
0
190.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.700.000
-1.860.000
840.000
422

Postrojenja i oprema

500.000
200.000
700.000
423

Prijevozna sredstva

200.000
-60.000
140.000
426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.000.000
-2.000.000
0
 
 
 
 
 
A1002

OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

14.420.000
-6.000.000
8.420.000
34

Financijski rashodi

14.420.000
-6.000.000
8.420.000
342

Kamate za primljene kredite i zajmove

14.000.000
-6.000.000
8.000.000
343

Ostali financijski rashodi

420.000
0
420.000
 
 
 
 
 
A1009

INTERREG EUROPE

0
210.500
210.500
31

Rashodi za zaposlene

0
60.500
60.500
311

Plaće (Bruto)

0
50.000
50.000
313

Doprinosi na plaće

0
10.500
10.500
32

Materijalni rashodi

0
150.000
150.000
321

Naknade troškova zaposlenima

0
50.000
50.000
323

Rashodi za usluge

0
100.000
100.000
 
 
 
 
 
K2000
OPREMANJE
820.000
125.000
945.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

820.000
125.000
945.000
422

Postrojenja i oprema

820.000
125.000
945.000
K2001
INFORMATIZACIJA
1.290.000
0
1.290.000
41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

40.000
0
40.000
412

Nematerijalna imovina

40.000
0
40.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.250.000
0
1.250.000
426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.250.000
0
1.250.000
 
 
 
 
 
101

PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

217.784.414
-57.307.414
160.477.000
 
 
 
 
 
K2006

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA

43.877.000
4.124.000
48.001.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

43.877.000
3.603.000
47.480.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

43.877.000
3.603.000
47.480.000
38

Ostali rashodi

0
521.000
521.000
386

Kapitalne pomoći

0
521.000
521.000
 
 
 
 
 
K2009

GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

18.021.900
-10.164.900
7.857.000
32

Materijalni rashodi

95.000
-95.000
0
323

Rashodi za usluge

95.000
-95.000
0
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.255.500
-920.500
335.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.255.500
-920.500
335.000
38

Ostali rashodi

16.671.400
-9.149.400
7.522.000
386

Kapitalne pomoći

16.671.400
-9.149.400
7.522.000
 
 
 
 
 
K2010

OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA

1.800.000
-475.000
1.325.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.800.000
-475.000
1.325.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.800.000
-475.000
1.325.000
 
 
 
 
 
K2012

ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA

11.189.000
-5.049.000
6.140.000
32

Materijalni rashodi

3.100.000
125.000
3.225.000
323

Rashodi za usluge

1.500.000
125.000
1.625.000
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.600.000
0
1.600.000
34

Financijski rashodi

0
1.500.000
1.500.000
343

Ostali financijski rashodi

0
1.500.000
1.500.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.089.000
-6.674.000
1.415.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

8.089.000
-6.674.000
1.415.000
 
 
 
 
 
K2014

ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI

15.956.000
-14.100.000
1.856.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

15.846.000
-14.068.400
1.777.600
363

Pomoći unutar općeg proračuna

15.846.000
-14.068.400
1.777.600
38

Ostali rashodi

110.000
-31.600
78.400
381

Tekuće donacije

110.000
-31.600
78.400
K2017

OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA

2.068.200
-1.637.200
431.000
32

Materijalni rashodi

2.000.000
-2.000.000
0
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000.000
-2.000.000
0
35
Subvencije
0
362.500
362.500
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

0
362.500
362.500
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

68.200
300
68.500
363

Pomoći unutar općeg proračuna

68.200
300
68.500
 
 
 
 
 
K2025

GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN

4.720.000
10.153.000
14.873.000
32

Materijalni rashodi

2.420.000
0
2.420.000
323

Rashodi za usluge

2.420.000
0
2.420.000
34

Financijski rashodi

20.000
0
20.000
343

Ostali financijski rashodi

20.000
0
20.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.280.000
10.153.000
12.433.000
421

Građevinski objekti

2.280.000
10.153.000
12.433.000
 
 
 
 
 
K2026

GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA

21.356.100
405.900
21.762.000
32

Materijalni rashodi

1.461.000
0
1.461.000
323

Rashodi za usluge

1.461.000
0
1.461.000
34

Financijski rashodi

5.000
0
5.000
343

Ostali financijski rashodi

5.000
0
5.000
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

19.890.100
405.900
20.296.000
421

Građevinski objekti

19.890.100
405.900
20.296.000
 
 
 
 
 
K2030

OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI

11.600.000
-3.400.000
8.200.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

11.600.000
-3.400.000
8.200.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

11.600.000
-3.400.000
8.200.000
 
 
 
 
 
K2032

SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU

10.000.000
-4.591.000
5.409.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.000.000
-4.591.000
5.409.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

10.000.000
-4.591.000
5.409.000
 
 
 
 
 
K2033

IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA

16.920.000
-979.000
15.941.000
38

Ostali rashodi

16.390.000
-449.000
15.941.000
386

Kapitalne pomoći

16.390.000
-449.000
15.941.000
51

Izdaci za dane zajmove i depozite

530.000
-530.000
0
514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

530.000
-530.000
0
 
 
 
 
 
K2035

SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK

930.000
-374.000
556.000
32

Materijalni rashodi

930.000
-374.000
556.000
323

Rashodi za usluge

930.000
-374.000
556.000
K2036

SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO

50.000
0
50.000
32

Materijalni rashodi

50.000
0
50.000
323

Rashodi za usluge

50.000
0
50.000
 
 
 
 
 
K2044

DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA

25.049.000
-5.883.000
19.166.000
32

Materijalni rashodi

110.000
17.000
127.000
321

Naknade troškova zaposlenima

0
23.000
23.000
323

Rashodi za usluge

110.000
-6.000
104.000
34

Financijski rashodi

117.000
0
117.000
343

Ostali financijski rashodi

117.000
0
117.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

5.800.000
-4.400.000
1.400.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.800.000
-4.400.000
1.400.000
38

Ostali rashodi

19.022.000
-1.500.000
17.522.000
386

Kapitalne pomoći

19.022.000
-1.500.000
17.522.000
 
 
 
 
 
K2045

DRŽAVNA MREŽA

8.000.000
0
8.000.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.000.000
0
8.000.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

8.000.000
0
8.000.000
 
 
 
 
 
K2047

SANACIJA KLIZIŠTA U RH

281.814
-281.814
0
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna

281.814
-281.814
0
363

Pomoći unutar općeg proračuna

281.814
-281.814
0
 
 
 
 
 
K2052

MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU

10.400.000
-9.800.000
600.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.400.000
-9.800.000
600.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

10.400.000
-9.800.000
600.000
K2053

POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA

14.147.400
-13.837.400
310.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

13.647.400
-13.337.400
310.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

13.647.400
-13.337.400
310.000
38

Ostali rashodi

500.000
-500.000
0
381

Tekuće donacije

500.000
-500.000
0
 
 
 
 
 
K2055

SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA

1.418.000
-1.418.000
0
32

Materijalni rashodi

1.418.000
-1.418.000
0
323

Rashodi za usluge

1.418.000
-1.418.000
0
 
 
 
 
 
102

PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

118.576.051
-25.948.051
92.628.000
 
 
 
 
 
K2018

PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI

2.300.000
-2.300.000
0
35
Subvencije
30.000
-30.000
0
351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

10.000
-10.000
0
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

20.000
-20.000
0
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.270.000
-2.270.000
0
363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.270.000
-2.270.000
0
 
 
 
 
 
K2019

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

5.200.000
-700.000
4.500.000
35
Subvencije
2.600.000
-700.000
1.900.000
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2.600.000
-700.000
1.900.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.500.000
0
2.500.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.500.000
0
2.500.000
38

Ostali rashodi

100.000
0
100.000
381

Tekuće donacije

100.000
0
100.000
 
 
 
 
 
K2020

POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

29.246.000
-26.734.000
2.512.000
35
Subvencije
6.900.000
-6.334.300
565.700
351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

400.000
-400.000
0
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

6.500.000
-5.934.300
565.700
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

5.646.000
-4.899.700
746.300
363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.646.000
-4.899.700
746.300
38

Ostali rashodi

16.700.000
-15.500.000
1.200.000
382

Kapitalne donacije

16.700.000
-15.500.000
1.200.000
 
 
 
 
 
K2021

POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE

4.585.100
-3.696.100
889.000
35
Subvencije
585.100
0
585.100
351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

67.100
0
67.100
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

518.000
0
518.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.000.000
-3.696.100
303.900
363

Pomoći unutar općeg proračuna

4.000.000
-3.696.100
303.900
 
 
 
 
 
K2022

POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU

43.038.500
-29.083.500
13.955.000
35
Subvencije
15.126.500
-10.955.600
4.170.900
351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3.777.500
-2.962.300
815.200
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

11.349.000
-7.993.300
3.355.700
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

16.912.000
-11.567.800
5.344.200
363

Pomoći unutar općeg proračuna

16.912.000
-11.567.800
5.344.200
38

Ostali rashodi

11.000.000
-6.560.100
4.439.900
382

Kapitalne donacije

11.000.000
-6.560.100
4.439.900
K2023

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

3.400.365
77.635
3.478.000
35
Subvencije
370.000
0
370.000
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

370.000
0
370.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.030.365
77.635
3.108.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

3.030.365
77.635
3.108.000
 
 
 
 
 
K2024

OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

6.150.000
-6.150.000
0
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna

650.000
-650.000
0
363

Pomoći unutar općeg proračuna

650.000
-650.000
0
38

Ostali rashodi

5.500.000
-5.500.000
0
381

Tekuće donacije

5.500.000
-5.500.000
0
 
 
 
 
 
K2040

PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA

427.400
49.455.600
49.883.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

427.400
49.455.600
49.883.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

427.400
49.455.600
49.883.000
 
 
 
 
 
K2041

PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA

1.757.000
-70.000
1.687.000
38

Ostali rashodi

1.757.000
-70.000
1.687.000
382

Kapitalne donacije

1.757.000
-70.000
1.687.000
 
 
 
 
 
K2046

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

0
282.000
282.000
38

Ostali rashodi

0
282.000
282.000
382

Kapitalne donacije

0
282.000
282.000
 
 
 
 
 
K2054

POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU

5.728.500
-1.466.500
4.262.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna

5.728.500
-1.466.500
4.262.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.728.500
-1.466.500
4.262.000
 
 
 
 
 
K2056

PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA

5.000.000
-5.000.000
0
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

5.000.000
-5.000.000
0
363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.000.000
-5.000.000
0
 
 
 
 
 
K2058

EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.

0
250.000
250.000
31

Rashodi za zaposlene

0
175.051
175.051
311

Plaće (Bruto)

0
150.000
150.000
313

Doprinosi na plaće

0
25.051
25.051
32

Materijalni rashodi

0
74.949
74.949
321

Naknade troškova zaposlenima

0
44.949
44.949
323

Rashodi za usluge

0
5.000
5.000
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0
25.000
25.000
 
 
 
 
 
A1004

PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH

3.500.000
-3.000.000
500.000
35
Subvencije
3.000.000
-3.000.000
0
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3.000.000
-3.000.000
0
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

500.000
0
500.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

500.000
0
500.000
 
 
 
 
 
A1005

POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE

6.124.000
3.000.000
9.124.000
32

Materijalni rashodi

230.000
-30.000
200.000
323

Rashodi za usluge

230.000
-30.000
200.000
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.355.000
-1.351.000
4.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.355.000
-1.351.000
4.000
38

Ostali rashodi

4.539.000
4.381.000
8.920.000
382

Kapitalne donacije

4.539.000
4.381.000
8.920.000
 
 
 
 
 
A1006

MEĐUNARODNA SURADNJA

1.219.186
-234.186
985.000
35
Subvencije
50.000
-50.000
0
352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

50.000
-50.000
0
36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

859.186
-77.186
782.000
363

Pomoći unutar općeg proračuna

859.186
-77.186
782.000
38

Ostali rashodi

310.000
-107.000
203.000
381

Tekuće donacije

310.000
-107.000
203.000
 
 
 
 
 
A1007

POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

900.000
-579.000
321.000
32

Materijalni rashodi

900.000
-579.000
321.000
323

Rashodi za usluge

900.000
-579.000
321.000
 
 
 
 
 
103

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

722.250.000
25.879.000
748.129.000
 
 
 
 
 
A1003

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

722.250.000
25.879.000
748.129.000
32

Materijalni rashodi

722.200.000
25.906.500
748.106.500
323

Rashodi za usluge

1.100.000
-210.000
890.000
329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

721.100.000
26.116.500
747.216.500
34

Financijski rashodi

50.000
-27.500
22.500
343

Ostali financijski rashodi

50.000
-27.500
22.500
 


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 108/18 od 04.12.2018.)

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.598.106.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.112.716.000 kuna
– višak u iznosu od 485.390.000 kuna.


II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.